Undersøkelser i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelser i helsestasjonsog skolehelsetjenesten"

Transkript

1 Undersøkelser i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2618 Trykksakbestilling: Tlf Faks E-post: Internett:

2 Forord Statens helsetilsyn startet i 1995 prosjektet «Videreutvikling av helsestasjonsog skolehelsetjenesten» for å gjennomgå og drøfte tjenestenes oppgaver innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0 20 år. Prosjektets mål var å utarbeide en veileder med de faglige retningslinjene for helsestasjonsog skolehelsetjenesten. Bakgrunn for prosjektet var signaler og kritiske innspill om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Diskusjonen dreide seg bl a om screeningundersøkelsenes berettigelse, det faglige fundamentet for helseopplysning, organisering, prioritering av innsats og ressurser. At omfang og innhold varierte mellom kommunene fremkom av fylkeslegenes medisinalmeldinger, blant annet fremkom det at hjemmebesøk etter fødsel og skolehelsetjeneste spesielt i videregående skole var lavt prioritert. Utover dette er tjenestene i liten grad dokumentert og systematisk evaluert. Helsetilsynet hadde derfor behov for å fremskaffe informasjon og kunnskap om helsestasjons- og skolehelsetjenesten som grunnlagsmateriale for prosjektet. Det ble inngått en avtale med HEMIL-senteret om tre forskjellige oppdrag: 1. en sammenstilling av undersøkelser og litteratur som beskriver helsestasjonstjenesten 2. en bearbeidelse av data fra kartleggingsundersøkelsen i skolehelsetjenesten 3. en intervjuundersøkelse om helsestasjons- og skolehelsetjenesten i tre kommuner De to første oppgavene er gjennomført av forsker Kari-Tove Elvbakken ansatt ved Senter for samfunnsforskning, Universitetet i Bergen. Intervjuundersøkelsen er utført av Esther Hjälmhult, studieleder ved helsesøsterutdanningen, Høgskolen i Bergen. Kartleggingsundersøkelsen av skolehelsetjenesten ble gjennomført i samarbeid med fylkeslegene som del av Helsetilsynets felles tilsynsplan i Fylkeslegene var ansvarlig for oppfølging tilknyttet innsamling av data fra de fire kommunene som ble valgt ut i hvert fylke. Helsetilsynet samarbeidet også med Institutt for Folkehelse og Statistisk sentralbyrå i forberedelsen av undersøkelsen. Rapporten som foreligger presenterer resultatene av de tre deloppdragene. Resultatene har tilført prosjektets arbeidsgrupper verdifull informasjon om helsestasjonene og kunnskaper om hvordan skolehelsetjenesten fungerer i dag. Ved å utgi denne utredningen ønsker Helsetilsynet å inspirere helsepersonell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten til å arbeide med faglig utvikling og 1

3 kvalitetsutvikling. Helsetilsynet vil også gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for fagpersoner og -miljøer innen helsefremmende og forebyggende arbeid og andre interesserte. Helsetilsynet vil takke samtlige som har deltatt i gjennomføringen for god innsats, og spesielt HEMIL-senteret som har stått som hovedansvarlig. Oslo, august 1998 Anne Alvik helsedirektør 2

4 Innhold DEL I: OM UNDERSØKELSER AV OG UTREDNINGER OM HELSESTASJONSVIRKSOMHETEN En litteraturgjennomgang Innledning Helsestasjonen som institusjon Historikk Studier av helsestasjonen som institusjon Programmer og forsøk Politikk for helsestasjonen Om dagens helsestasjonsvirksomhet Brukerundersøkelser Registreringer og undersøkelser av tjenesten Evalueringer Offentlig statistikk og årvisse publikasjoner Vurdering av kunnskapen om helsestasjonsvirksomheten Litteratur DEL II: EN KARTLEGGING AV SKOLEHELSETJENESTEN Innledning Kommuneadministrasjonen om skolehelsetjenesten Plandokumenter og planbehandling Etterutdanning Organisering Omfanget av tjenestetilbudet Skolehelsetjenesten i grunnskolen Ressurser Arbeidsinnsats på planlagte tiltak Tiltak og metoder i arbeidet Gruppe- eller klasserettede helseopplysningstiltak Innsatsområder Samarbeid Skolehelsetjenesten i videregående skole Ressursbruk i videregående skole Tema i videregående skole Metoder Samarbeid Skolehelsetjenesten mot år

5 Litteratur Vedlegg Vedlegg DEL III: EN BESKRIVELSE AV HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN I TRE KOMMUNER Innledning Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i en liten kommune Organisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Plandokumenter Barnehager og skoler i kommunen Bemanning og ressurser Tilbud og metoder ved helsestasjonen Tilbud og metoder i skolehelsetjenesten Samarbeid Spesielle utfordringer Ønsker Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i en mellomstor kommune Organisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Plandokumenter Barnehager og skoler i kommunen Bemanning og ressurser Tilbud og metoder ved helsestasjonen Tilbud og metoder i skolehelsetjenesten Samarbeid Ønsker Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i en stor kommune Organisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Plandokumenter Barnehager og skoler i kommunen Bemanning og ressurser Tilbud og metoder ved helsestasjonen Tilbud og metoder i skolehelsetjenesten Samarbeid Ønsker Oppsummerende kommentarer fra de tre kommunene Litteratur

6 DEL I: Om undersøkelser av og utredninger om helsestasjonsvirksomheten En litteraturgjennomgang 5

7 6

8 Innledning Statens helsetilsyn bad høsten 1996 HEMIL-senteret om å utarbeide en kommentert og vurderende gjennomgang av litteratur om helsestasjonsvirksomheten. Utgangspunktet var et knippe arbeider Statens helsetilsyn gjennom den senere tid hadde samlet sammen. Det foreliggende notatet gir en gjennomgang av denne litteraturen om helsestasjonsvirksomheten i Norge. I tillegg trekkes annen litteratur inn, som det framgår av litteraturlisten bakerst. Notatet er utarbeidet av forsker Kari Tove Elvbakken ved Senter for samfunnsforskning ved Universitet i Bergen. Det finnes en rekke nyere rapporter og notater om helsestasjonsvirksomheten. Noen arbeider er dokumentasjon av forsøk og tidsavgrensete tiltak, andre arbeider er brukerundersøkelser. Det finnes også avgrensete forskningsarbeider og studentoppgaver. Denne rapporten tar ikke opp alle publikasjoner om helsestasjonsvirksomheten. Litteraturen er gruppert i tre typer: brukerundersøkelser, registreringsundersøkelser og evalueringer av forsøk og tiltak. I tillegg er noen eksempler på rutinemessige statistikker og publikasjoner løftet fram. Fylkeslegenes årsberetninger for 1995 er gjennomgått for å undersøke hvordan helsestasjonsvirksomheten beskrives og vurderes. Statistisk sentralbyrå samler hvert år opplysninger om ressurser og arbeidsinnsats i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Slike opplysninger fra 1995 er tatt med og kommentert. Gjennomgangen er konsentrert om et knippe av tema eller spørsmål. Litteraturen undersøkes ut fra hvilke problemstillinger som er berørt, hvilke teoretiske utgangspunkt som er benyttet og hvilken empirisk basis arbeidene har. Det er også lagt vekt på hvilke konklusjoner og forslag som fremmes. Notatet munner ut i en vurdering av kunnskapen om helsestasjonsvirksomheten. Dette notatet bør ses i sammenheng med to andre notater utarbeidet for Statens helsetilsyn i forbindelse med arbeidet med å utvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det ene notatet analyserer og kommenterer resultater fra en kartlegging av arbeidet i skolehelsetjenesten foretatt i 80 kommuner, 694 grunnskoler og 99 videregående skoler i 1996 (Elvbakken 1996). Det andre gir en beskrivelse av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i tre norske kommuner, høsten 1996 (Hjälmhult 1996). I 1996 ble det også gjennomført en undersøkelse av det forebyggende helsearbeidet overfor barn og unge i norske kommuner, etter oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet. Resultater fra denne undersøkelsen foreligger i en egen rapport (Elvbakken og Mæland 1997). 7

9 8

10 Helsestasjonen som institusjon Helsestasjonen er av de gamle forebyggingsinstitusjonene her i landet, selv om virksomhetens tema og forankring som del av det offentlige helsearbeidet har vært skiftende. Kapitlet tar fram arbeider som belyser helsestasjonsvirksomhetens generelle karakter. Det innebærer oppmerksomhet om virksomhetens historie og studier av virksomhetens framvekst og politikk. Kapitlet tar videre opp programmer og forsøk som er gjennomført i virksomheten og det avsluttes med en kort oversikt over helsestasjonens plass i forebyggingspolitikken. Historikk 1) I Norge kom de første tiltakene for å bedre barns helse som et samspill mellom offentlig oppmerksomhet og frivillig initiativ. Sunnhetskommisjonen i Oslo behandlet den høye spedbarnsdødeligheten i 1890-årene. Kommisjonen var særlig bekymret over den høye dødeligheten blant barn av ugifte mødre. Problemene ble satt i sammenheng med barnas ernæringssituasjon. Barn som ikke ble ammet, fikk kumelksblandinger. På denne tiden var det store problemer knyttet til melkens hygieniske standard. Barnehelse og spedbarnsdødelighet var også i fokus internasjonalt. Mellom 1900 og 1910 ble det gjort forsøk på å etablere ulike typer av helsestasjoner i tilknytning til fødeinstitusjoner både i Frankrike og USA (Toverud 1945). Toverud legger vekt på den inspirasjonen norske barneleger fikk i utlandet. Den norske barnelegen Frölich var på denne tiden i Frankrike hos professor Baudin som etablerte den første helsestasjonen (Styr 1937). I Norge var det to forløpere til dagens helsestasjoner, begge ble etablert rundt Det var barnepleiestasjoner, drevet av menigheter og spedbarnsklinikker, drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening. I noen byer etablerte Mødrehygienekontorene også helsestasjoner. I mai 1911 ble den første barnepleiestasjonen (eller kontrollstasjon for brystbarn) i Norge opprettet i Tøyen menighetshus. Menighetene i Oslo drev og finansierte i tyve- og tredveårene en rekke barnepleiestasjoner (Styr 1937). Barnepleiestasjonene var beregnet på brysternærte barn. Mødrene skulle møte hver åttende dag til barna ble om lag ti måneder gamle. De fikk utdelt en liter melk per dag, som oppmuntring til amming. Det kunne skaffes tran om det var påkrevet. Legene hjalp mødrene med å komme i kontakt med helseråd eller boligkontor, dersom de bodde dårlig. 1) Utgangspunktet for den historiske framstillingen finnes i artikkelen «Helsestasjonene tiltak for vanskeligstilte eller universell forebygging?», forfattet av Elvbakken og Kjærnes (1994). 9

11 Den andre forløperen til den moderne helsestasjonen, var spedbarnsklinikker, etablert av Norske Kvinners Sanitetsforening. De var rettet mot kvinner som ikke gav bryst. Her fikk mødrene kjøpt billig, ferdig tillaget melkeblanding. Snart ble melkekjøkkene nedlagt og ble kontrollstasjoner for brystbarn fra fødehjemmene (Styr 1937). I 1935 ble omlag halvparten av barna som ble født i Oslo, kontrollert ved barnepleie og spedbarnsstasjonene. Barnepleiestasjonene og kontrollstasjonene var institusjoner for østkantens kvinner og barn. I 1935 var det tre stasjoner i Bergen. Norske Kvinners Sanitetsforening hadde i kontrollstasjoner, spredd rundt i landet. Sanitetskvinnene gjorde helt fra begynnelsen et viktig arbeid med å etablere og drive kontrollstasjoner for mor og barn. Det ble etterhvert gitt økt offentlig støtte til helsestasjonene, men de fleste ble fortsatt drevet av frivillige organisasjoner. I begynnelsen av 1950-årene var det omlag 500 helsestasjoner i Norge (Sundal 1952). Helsestasjonene varierte mye i omfang, både når det gjaldt hvilke tilbud som ble gitt og hva slags personell som fantes ved helsestasjonene. Ved de største stasjonene var det tannhelsepersonell. Da den første kommunale helsestasjonen ble etablert i Oslo i 1939, var dårlig tannhelse blant barn en viktig grunngiving (Toverud 1945). Et viktig formalisert offentlig engasjement var etablering av en egen utdanning av helsesøstre. Statens helsesøsterskole ble opprettet i Utdanningen var en ettårig videreutdanning for sykepleiere. Det ble gitt undervisning i helserådsarbeid, tuberkulosearbeid, helsestasjons- og skolehelsetjeneste (Kessel 1952). Helsesøstrene ble utdannet til å være helserådsinspektører og til å være helsekontrollører i helsestasjoner og skolehelsetjeneste. I 1957 kom lov om helsesøstertjenesten. Tjenesten ble gjort til en fylkeskommunal oppgave. Helsesøster fikk det administrative ansvaret for helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten. Det medisinsk faglige ansvaret lå hos legen. Først i 1972 ble offentlig ansvar for helsestasjonsvirksomheten lovfestet. Loven kom dermed etter at systemet var utbygd. I 1972 var det vel 1400 helsestasjoner i Norge, men bare 180 var offentlig eid og drevet (Bogen m fl 1976). Det tok enda noen år før alle helsestasjoner var drevet av det offentlige, med forholdsvis enhetlige retningslinjer og likt tilbud. Tilbudet ble gradvis utvidet noe, ved at barna blir fulgt lenger opp i småbarnsalderen (2- og 4-års kontroll), etter at vaksinasjonsprogrammet er avsluttet. Med lov om helsetjenesten i kommunene fra 1982, ble ansvaret for primærhelsetjenesten lagt til den enkelte kommune. Kommunene ble samtidig pålagt å overvåke helsesituasjonen i egen kommune og planlegge tiltak på grunnlag av denne overvåkningen. Helsestasjonsvirksomheten i kommunene kan gis ulike ressurser og være gjenstand for ulik organisering. I tillegg til lov om helsestjenesten i kommunen, innebærer den nye kommuneloven fra 1992 økt 10

12 lokal myndighet til å utforme tjenester og å velge tjenestenes organisering. I denne situasjonen er det sannsynlig at innholdet og organiseringen av arbeidet vil variere mer enn det har gjort. I den nye stortingsmeldingen om forebyggingspolitikken (St. meld 37 ( )), er det forebyggende helsearbeidet utenfor de etablerte institusjonene, som skolehelsetjeneste og helsestasjonsvirksomhet, mest vektlagt. Arbeidet for det gode lokalmiljø er ansett som særlig viktig. Studier av helsestasjonen som institusjon To nyere arbeider har drøftet helsestasjonens framvekst. Elvbakken og Kjærnes (1994) drøfter helsestasjonens framvekst i artikkelen «Helsestasjonen - tiltak for vanskeligstilte eller universelt tiltak». I artikkelen skilles det mellom fire perioder i helsestasjonens utforming. Utgangspunktet for inndelingen er tre kategoriseringstema; forholdet mellom privat og offentlig engasjement, hvilke målgrupper som ble sett som viktige for virksomheten og dens tematiske innretning. I artikkelen benyttes innholdet i opplysningsmateriell som illustrasjoner i den periodiske inndelingen. Elvbakken og Kjærnes karakteriserer perioden fra 1910 til 1950 som en periode der det offentlige i liten grad var involvert i helsestasjonsvirksomheten. Frivillig innsats bidro til å synliggjøre behovet for denne virksomheten. Helsestasjonene var først rettet mot fattige og andre vanskeligstilte kvinner og deres barn, og arbeidet foregikk i første rekke i byene. Etterhvert ble målgruppen for arbeidet utvidet. I årene fra 1950 til 1970 ble det offentlige innslaget utvidet, med lovgivning om yrkesgruppene på feltet, og med innsats for å styrke virksomheten som en universell forebyggingstjeneste. Den tredje perioden startet med lov om helsestasjoner i Den påla kommunene å drive helsestasjoner. Nå skulle helsestasjonene nå alle barn og deres foreldre, og oppgavene ble utvidet. I den tredje perioden ble arbeidet med psykososiale problemer forsøkt styrket og psykologien som fag ble viktig som grunnlag for innsatsen. Ved inngangen av 1990-årene mente Elvbakken og Kjærnes å skimte konturene av en fjerde periode i helsestasjonenes utvikling. Utgangspunktet var diskusjoner om det var riktig å opprettholde helsestasjonene som universelle tiltak, eller om arbeidet igjen skulle konsentreres om risikogrupper. I deres analyse ses dilemma knyttet til universelle tiltak eller innsats for vanskeligstilte å være et tilbakevendende tema. Det offentlige kom inn etterhvert, men feltet har ikke vært preget av offensive tiltak i de senere årene. Forsøksvirksomhet er det imidlertid mye av. I rapporten «Norsk helsestasjonsvirksomhet, nasjonal politikk og lokal policyutforming av forebyggende arbeid for barn», analyserer Jakupsstovu og Aarseth (1995) hvordan noen kommunale helsestasjoner arbeider og deres politikk. Som utgangspunkt for analysen av den lokale virksomheten, har forfatterne utarbeidet fire idealtyper for helsestasjoner. Idealtypene er konstruert på bakgrunn av en analyse av helsestasjonens historie og et knippe av offentlige 11

13 policydokumenter. I rapporten skilles det mellom tre tradisjoner i det forebyggende barnehelsearbeidet. Den første typen er kvinneorganisasjonenes helsetjenestetilbud til mødre og barn. Sanitetskvinnene var de viktigste i denne forbindelsen. Helsestasjonene skulle gi mulighet for å undersøke barnas helse og opplysningsvirksomhet skulle gi mødre og familien økt kompetanse. De frivillige kvinneorganisasjonene gav etter forfatternes syn helsestasjonene sterk forankring blant brukerne, og de mener denne forankringen kan være en grunn til at helsestasjonene nyter stor legitimitet blant brukerne. En annen tradisjon i det forebyggende helsearbeidet mener Aarseth og Jakupsstovu at helsesøster representerer, i rollen som den profesjonelle overvåkeren. I denne sammenhengen er utdanningen av helsesøstre og deres faglige profil viktig, men så langt ikke studert systematisk. I en tredje tradisjon betraktes helsesøster som legens assistent. Tradisjonen knyttes til helsedirektør Karl Evang og hans og andre legers innsats for å gi helsestasjonene faglige retningslinjer og lovbestemt forankring i helsetjenesten. I denne sammenhengen var helsesøstrenes innsats i helserådsarbeidet viktig. I den tredje tradisjonen vektlegges legenes ulike måter å forme helsesøstertjenesten på, utvikling av faglige retningslinjer for helsestasjonen, så vel som styrking av helsesøsters faglige kvalifikasjoner. Til tradisjonen regnes dessuten en viktig satsing på arbeidet med å forebygge psykiske problemer fra syttitallet. Jakupsstovu og Aarseths idealtyper bygger på de tre tradisjonene, eller det de kaller kulturer, som er oppsummert over. De opererer med tre idealtyper for helsestasjonsvirksomheten fram til lov om helsetjenesten i kommunene ble gjort gjeldende, fra I tillegg er det satt fram en idealtype for helsestasjonen etter De tre idealtypene for perioden fram til 1984 er gitt følgende betegnelser: Helsestasjon som servicestasjon, helsestasjon som overvåkingsstasjon og helsestasjon som medisinsk kontrollstasjon. For tiden etter 1984 har den idealtypiske helsestasjonen betegnelsen: Helsestasjonen som lokal samordningssentral. Idealtypene er konstruert langs fem dimensjoner: arbeidsfelt, målgruppe, fokus og problemforståelse - med tiltak og strategi, styring og samordning. Jakupsstovu og Aarseth benytter idealtypene i analysen av det forebyggende helsearbeidet for barn i tre kommuner i Møre og Romsdal. Arbeidene til Elvbakken og Kjærnes (1994) og Jakupsstovu og Aarseth (1995), betrakter helsestasjonsvirksomheten utenfra, arbeidene er samfunnsvitenskapelige. Det empiriske grunnlaget for Jakupsstovu og Aarseth er dokumentanalyser og studier av helsestasjoner i tre kommuner. Deres forskning er forankret ved Høgskolen i Molde. De har de siste årene veiledet flere studenter som har gjennomført studentarbeider om helsestasjoner. Studentoppgavene omtales senere i dette notatet. Elvbakken og Kjærnes gjennomførte undersøkelser av helsestasjonenes arbeid med kostrådgiving på slutten av åttitallet (Elvbakken og Kjærnes 1987). 12

14 I tillegg bygger deres arbeid på beskrivelser av helsestasjoner fra ulike tidspunkt og på gjennomgang av opplysningsmateriale fra denne virksomheten. I et avhandlingsarbeid i folkehelsevitenskap, drøfter Kari Nässelquist Solberg helsestasjonen i et sosialpolitisk perspektiv (Solberg 1995). Hun gir en historisk beskrivelse, og hun drøfter en undersøkelse av gruppebasert helsekontroll ved helsestasjoner i en av Oslos store bydeler. I Solbergs behandling av helsestasjonens historie, tar hun opp fire spørsmål. Hun undersøker endringer i innholdet i helsestasjonsvirksomheten, sentrale påvirkningskrefter, hvordan tjenesten har endret seg med samfunnets behov og hvilke hovedutfordringer tjenesten midt på 1990-tallet står overfor. Hun skiller mellom fem perioder: tiden fram til 1900 karakteriseres ved gryende innsikt i nytten av forebyggende arbeid, fra fokuseres ernæring og hygiene, samt systematiske individuelle helsekontroller, perioden mellom 1930 og 1970 karakteriseres av somatisk og epidemisk fokusering med innføring av nasjonale vaksinasjonsprogrammer, fra 1970 til 1984 endres virksomheten fra individrettet helsekontroll til gruppebasert helsekontroll med mentalhygienen i fokus, mens tiåret fra 1984 anses som forvirringens tiår. Solberg diskuterer et sett av faktorers betydning i hver av periodene. Disse faktorene er generelle samfunnsforhold, offentlig politikk, kirken, almuen, helseprofesjonene og forskning og utvikling. De faktorene Solberg valgte, bidrar med ulike momenter til forståelsen av helsestasjonens utvikling. I den historiske delen av arbeidet benyttes litteraturstudier, intervjuer med fagfolk, samt forfatterens egne erfaringer fra arbeid i denne virksomheten, på ulike nivå, i et kvart hundreår. Selv om det finnes undersøkelser og arbeider som vektlegger helsestasjonsvirksomhetens historie og institusjonalisering, er det ikke gjennomført noen inngående analyse av helsestasjonenes framvekst, basert på systematisk innsamlet materiale. De tre arbeidene som så langt er tatt fram, lager tildels ulike periodiseringer for helsestasjonenes framvekst. Disse typologiseringene kan med fordel sammenholdes og diskuteres. Programmer og forsøk Helt fra begynnelsen, da barnelegen Frölich rundt århundreskiftet begynte arbeidet for å etablere kontrollstasjoner for barn, har helsearbeid for barn vært omtalt og sett på som en viktig arena for å fremme barns helse. I begynnelsen ble fattigdom og uforstand ansett for viktige hindre for barns helse. Oppmerksomhet om barns levekår og om å opplyse og veilede foreldrene, har alltid vært viktig, selv om de konkrete målene og virkemidlene har variert. Oslo kommunes Sagene helsestasjon kan betraktes om den første store satsingen på kommunal forsøksvirksomhet på dette feltet. Helsestasjonen ble etablert i 1939 og dens leder, barnelegen Kirsten Utheim Toverud, utgav i 1946 en detaljert gjennomgang av virksomheten i den første perioden, som falt sammen med andre verdenskrig (Toverud 1945). Analyser av befolknings- og 13

15 helsestatistikk var viktig som grunnlag for arbeidets innretning. Sagene helsestasjon begynte tidlig å utarbeide ammestatistikk og var på mange måter en mønsterstasjon. I etterkrigstiden var helsedirektør Evang en viktig aktør i utbygging av primærhelsetjenesten. Helsestasjonen og helsesøstrene ble ansett som viktige i det lokale helsearbeidet. Evang var inspirert av det amerikanske «public health»- arbeidet (Nordby 1989). Det offentlige helsearbeidet i de store byene i USA, var fra tredvetallet på offensiven. Arbeidet omfattet individuelle helsekontroller og vaksinasjon, samt hjemmebesøk og arbeid med å bedre boligforhold, vanntilførsel og tilgangen på helsemessig bra mat (Fee 1987). I denne sammenhengen skal ikke Evangs inspirasjonskilder belyses ytterligere. Her er poenget heller å påpeke at det i etterkrigstiden ble satset på helsestasjonen som forebyggingsarena, selv om det tok flere tiår før feltet gjennom lov ble et pålagt arbeidsområde for kommunene. Evang hadde helt klart ambisjoner med helsestasjonene, de skulle arbeide på et vidt felt, med den fysiske så vel som den psykiske helsen. Mentalhygienen var av tidens tema. Vaksinasjonsmuligheter ble utvidet, og de smittsomme sykdommene var ikke lenger truende for barns helsetilstand. Fra begynnelsen og midten av 1970-tallet ble helsestasjonene gjenstand for forsøksvirksomhet når det gjaldt arbeidet med å forebygge psykiske helseproblemer. Forsøk ble fulgt av publikasjoner og ideer og erfaringer spredd. Forsøksvirksomheten la vekt på arbeidet med vide problemstillinger for arbeidet og hadde høye mål. Boken «Helsestasjonene i støpeskjeen. Nye muligheter for psykisk forebyggende arbeid» slo an tonen (Bogen og Sundby 1972). Bak initiativet stod psykologen Birgit Bogen og barnepsykiateren Hilchen Sommerschild Sundby. Det såkalte Nærby-prosjektet ble gjennomført. Dette var et forsøks- og forskningsprosjekt, der nye metoder og arbeidsformer for arbeidet med å forebygge psykiske helseproblemer ble prøvd ut og studert. Prosjektet benyttet seg av et familieperspektiv, barn og familiene ble fulgt i hele første leveår. «Helsestasjonen en forpost i kampen for det gode liv» kom i 1982 og oppsummerte noe av arbeidet ( Bogen m fl 1982). Sammen med boken «Helsestasjonen og familien med det nyfødte barn» (Hauge m fl 1982) ble denne boken prisbelønnet. Helsestasjonens møte med funksjonshemmede barn ble også tematisert i denne sammenhengen gjennom arbeidet til Ingstad og Sommerschild (1984). Det var oppmerksomhet om helsestasjonens manglende evne til å finne fram til barn med funksjonshemming (Haugs 1990). Legen Frode Heian og helsesøsteren Nina Misvær utgav i 1989 «Helsestasjonsboka» for det praktiske helsestasjonsarbeidet. Håndboken kom etter at det i flere år var arbeidet med en veileder for helsestasjonsvirksomheten fra Helsedirektoratets side. Boken gir et detaljert program for arbeidet på helsestasjonen, den går gjennom og kommenterer innholdet i konsultasjonene på ulike alderstrinn, den gir bakgrunnsinformasjon om en rekke tema som er aktuelle i 14

16 helsestasjonsarbeidet og tar opp medisinsk fagstoff i tilknytning til disse tema. Boken, med sitt preg av håndbok, er trykt i flere opplag og antas å være retningsgivende for mang en helsestasjonsarbeider ved landets helsestasjoner. Fra slutten av 1980-tallet har «Samlet plan for utviklingsprosjekter innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid» vært utgangspunkt for en lang rekke utviklingsprosjekter. Helsestasjonsvirksomheten har vært en av de tjenestene som har nytt godt av statlige midler til utviklingsprosjekter, og det har, som det vil framgå i det videre, vært stor forsøksvirksomhet i regi av dette programmet. I tillegg til prosjekter som behandles i dette notatet, har prosjekter som tok opp tema som ulykker, utvikling av barnefysioterapi, med motoriske tester og nettverksprosjekter i mange tilfeller vært helsestasjonsprosjekter. Et knippe av prosjekter innenfor Samlet plan var forankret ved Senter for sosialt nettverk og helse. Midt på 1990-tallet utredet Norsk barnelegeforening det forebyggende og helsefremmende arbeidet for barn. Foreningen hadde nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Statens institutt for folkehelse. I utvalgets rapport gjennomgås dagens situasjon (Lie m fl 1995). Ett av problemene anses å være at legeressursene i forebyggingstjenestene er splittet opp i svært små stillingsandeler. Rapporten foreslår blant annet å konsentrere legeressursene i større stillingsandeler. Fylkeslegen i Akershus har i en rapport fra 1995 tatt opp spørsmål knyttet til kvalitetssikring i helsesøstertjenesten. En prosjektgruppe hadde siden 1993 arbeidet med å vurdere helsesøsters funksjons- og ansvarsområde, samt med forslag til å prioritere arbeidsoppgaver. Helsestasjonsvirksomheten synes altså, på grunnlag av gjennomgått litteratur, å være gjenstand for betydelig forsøks- og utredningsvirksomhet. Helt fra begynnelsen av denne virksomhetens historie, har forsøk og ny-orienteringer funnet sted. Sytti- og det tidlige åttitallets sterke opptatthet av forsøk innenfor det psykisk forebyggende arbeidet ser ut til å være preget av ildsjeler og forskningsmessig satsing. I dag ser det ut til å foregå mange, men nokså spredte forsøk. Politikk for helsestasjonen Etter sterk vekst i det kurative helsearbeidet i etterkrigstiden, kom det forebyggende arbeidet opp som tema for en rekke offentlige utredninger på 1980-tallet. At det forebyggende helsearbeidet var kommet i en presset situasjon, var del av bakgrunnen for dette. Flere utredninger og meldinger har siden den gangen drøftet det forebyggende helsearbeidets innhold og status, dets omfang og utfordringer. Endringer i samfunnsmessige forhold, økt levealder, men også utfordringer knyttet til endringer i sykdomsbilde og helseproblemer, er analysert og diskutert. 15

17 Skolehelsetjenesten ble drøftet i NOU 1979:53 «Om skolehelsetjenesten», helserådstjenesten ble behandlet i NOU 1984:28 «Om miljørettet helsevern», mens Stortingsmelding 47 ( ) drøftet erfaringene med lov om helsetjenesten i kommunene. Fra slutten av 1980-tallet har helsemyndighetene satset målrettet på forebyggende helsearbeid. Viktigst her var «Samlet plan for utviklingsprosjekter innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid». Samlet plan bidro med prosjektmidler til over 300 lokale utviklingsprosjekter i perioden Samlet plan hadde som mål å styrke den kommunale innsatsen i arbeidet med å fremme helse og forebygge sykdom. I 1991 ble utredningen «Flere gode år for alle, Forebyggingsstrategier» (NOU 1991:10) lagt fram. Utredningen dannet grunnlag for Stortingsmelding 37 ( ): «Utfordringer i helsefremmende og forebyggende arbeid». Stortingsmeldingen skiller mellom det helsefremmende og det sykdomsforebyggende arbeidet. Helsefremmende arbeid henspeiler på alle tiltak, rettet mot miljøet eller individet, som bidrar til å fremme helsen og å styrke grunnlaget for god helse. Sykdomsforebyggende arbeid er mer spesifikt rettet inn mot å hindre sykdom, skade eller andre problemer med konsekvenser for helsen. I Stortingsmelding 37 gis tre områder særlig prioritet innenfor det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet: arbeidet med å redusere forekomsten av ulykker, arbeidet med å redusere omfanget av belastningslidelser og psykiske lidelser og psykososiale problemer. Dette innebærer en satsing på helseproblemer som folk lever med, heller enn dør av. Verken utredningen eller stortingsmeldingen tok likevel til orde for å redusere arbeidet med å forebygge de helseproblemene som representerer de viktigste dødsårsakene, hjerte- og karsykdommer og kreft. Stortinget føyde til allergi, astma og inneklimasykdommer som et fjerde prioriteringsområde. I NOU 1991:10, «Flere gode år for alle», drøftes helsestasjonene som forebyggingsinstitusjon forbausende lite. Dette kan ha sammenheng med at utredningen tar opp de store folkehelseproblemene og formulerer en ny forebyggingspolitikk, men er lite fokusert på barn og unge. Det kan også skyldes at tjenesten er så etablert som forebyggende tjeneste, at en drøfting i utredningen ikke ble ansett som nødvendig. Kommentarene i utredningen om helsestasjonene kan tyde på det siste. Utredningen vektlegger at helsestasjonene finnes i nærmiljøene og at det tilstrebes god tilgjengelighet. Det understrekes som fortrinn ved helsestasjonene, som på side 87: Helsestasjonene, helsesøstertjenesten og skolehelsetjenesten, utgjør, sammen med den etterhvert økende satsingen innen barnevernet, grunnstammen i det forebyggende arbeidet blant barn og unge i helse- og sosialsektoren som har som mål å sikre optimale oppvekstforhold. Skolen og barnehagen er selvsagte samarbeidspartnere. 16

18 I Stortingsmelding 37 ( ), som fulgte utredningen fra 1991, ble det lagt sterkere vekt på helsestasjonene, og ved Stortingets behandling av meldingen ble denne institusjonen ytterligere framhevet. Forebyggingsutredningen og -meldingen nevner arbeidet som utføres i de forebyggende tjenestene, helsestasjonene og skolehelsetjenesten, i barnevernet og forebyggende arbeid på viktige arenaer som barnehager og skoler. Det legges vekt på samarbeid mellom kommunale instanser for styrking av det forebyggende arbeidet, men forebyggingstjenestene behandles ikke inngående. Aksjonsprogrammet Barn og helse ble etablert etter at Stortinget hadde diskutert forebyggingsmeldingen. Programmet skulle, etter Stortingets intensjoner, styrke forebyggingsarbeidet blant barn og unge. Aksjonsprogrammet innebærer en styrking av det forebyggende arbeidet på regionalt nivå. Det tar mål av seg å bidra til å spre lærdommen fra gode utviklingsprosjekter. Både for 1995 og 1996 bevilget Stortinget dessuten ekstra midler til det forebyggende arbeidet i kommunene, gjennom tilskudd, på tilsammen 30 millioner kroner, fordelt til kommunene etter antall barn under 16 år. I 1995 ble det forebyggende helsearbeidet for barn og unge drøftet i en annen sammenheng. NOU 1995:26, «Om barneombudet og barndom i Norge», drøfter det barnepolitiske arbeidet i vid forstand. Utredningen tar opp forebyggende arbeid blant barn og unge. Utredningen legger stor vekt på helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten. Det understrekes at disse tjenestene er viktige, fordi de når alle barn og deres familier. Ved å nå alle, i et system som ikke er stigmatiserende, er det mulig å nå barn som trenger ekstra oppfølging. Dette anses som et fortrinn ved de universelle tjenestene, og det anses for viktig at samarbeid med for eksempel barneverntjenestene ikke svekker tjenestenes universelle egenart. Utredningen foreslår videre en omorganisering av offentlige tjenester for barn og unge, at det opprettes et departement for oppvekstspørsmål. Det foreslås at det etableres kommunale oppvekstetater. Slike etater skal omfatte barnevern, barnehager og skoleetatens saksfelt, i tillegg til andre tjenester og tilbud til barn og unge. 17

19 Om dagens helsestasjonsvirksomhet I dette kapitlet behandles litteratur om helsestasjoner ut fra litteraturens tematiske orientering. Det er skilt mellom fire typer av litteratur. Først omtales et knippe av brukerundersøkelser. Disse undersøkelsene spenner over vel ti år. Deretter behandles undersøkelser der data er hentet fra helsestasjonens personell, registreringsundersøkelser. Undersøkelsene blant de ansatte spenner også over de ti siste årene. De to første typene av undersøkelser gjelder helsestasjonsvirksomheten generelt. Den tredje typen av undersøkelser tar opp spesielle sider ved helsestasjonsvirksomheten, i hovedsak evalueringer av prosjekter og særlige tiltak. Den fjerde typen er kunnskap om denne virksomheten som stammer fra offentlige byråer, Statistisk sentralbyrå og fylkeslegenes medisinalberetninger. Brukerundersøkelser I løpet av de siste ti årene er det gjennomført en rekke undersøkelser som dokumenterer helsestasjonsbrukernes erfaringer med og synspunkter, såkalte brukerundersøkelser. Undersøkelsene varierer i tematisk bredde, de varierer noe i utgangspunkt og dekker enkeltkommuner, så vel som hele landet. I 1986 ble det gjennomført en brukerundersøkelse ved 10 helsestasjoner i Bergen kommune (Bomann-Larsen 1987). Undersøkelsen var ledd i en større satsing på å dokumentere brukererfaringer med forvaltningen, under prosjekttittel «Brukerperspektiv på forvaltningen», og ble gjennomført ved Institutt for offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap ved Universitetet i Bergen. Undersøkelsene av publikums erfaringer foregikk i nært samarbeid med regjeringens «Aksjon Publikum», der det var et mål å bedre forvaltningens service overfor publikum. Bomann-Larsens undersøkelse omfatter brukere ved ti helsestasjoner, og i alt gav 733 brukere sine vurderinger av tilbudet ved helsestasjoner i Bergen. Undersøkelsen benyttet enkle svarkort, delt ut ved besøk på helsestasjonen. Undersøkelsen ble gjennomført etter oppdrag fra Bergen kommune, ved den ansvarlige etaten for virksomheten. Publikum ble invitert til å si sin mening om tilgjengeligheten, som åpningstid og tilgjengelighet via telefon, synspunkter på informasjonen på en rekke områder, forholdet til leger og helsesøstre, oppfatninger om hjemmebesøk og generelle synspunkter på helsestasjonen som del av helse- og sosialtjenesten. Brukerundersøkelsen blant helsestasjonsbrukere i Bergen viste at de aller fleste besøkene ved helsestasjonene var rutinebesøk og at det ble oppfattet positivt av brukerne at det var fastlagte opplegg for undersøkelsene. Førstegangsforeldre ønsket hyppigere besøk enn andre foreldre. Til forskjell fra andre offentlige kontorer, toppet besøkene seg om formiddagen og mellom klokken 12 og 14 18

20 på ettermiddagen. Brukerne var fornøyde med åpningstiden. Det så ikke ut til å være problemer med tilgjengeligheten ved helsestasjonsvirksomheten. Dessuten mente nær alle at de ble møtt med forståelse ved besøkene. Selv om de aller fleste var fornøyde med den tiden som var satt av til besøket, oppfattet noen tiden som noe knapp dersom de skulle stille spørsmål eller ta opp spesielle problemer. Ganske mange mente det var noe lang ventetid ved besøkene. God tilgjengelighet og åpenhet for å ta opp spørsmål, kan gjøre at den avsatte tiden blir knapp og at det dermed blir ventetid. Foreldrene ønsket kontinuitet, å møte samme helsesøster hver gang, dersom de ikke gjorde det, ble det opplevd som et problem. Brukerne oppfattet det som enklere å ta opp spørsmål de lurte på med helsesøster, enn med lege. Brukerne oppfattet hjemmebesøket som positivt. Det ble opplevd som positivt at besøket var avtalt på forhånd. Under halvparten hadde fått avtale om slikt besøk på forhånd. Mange brukere opplevde at det ble gitt for lite informasjon om ulykker og barns generelle utvikling og oppførsel. Mange ønsket også å komme til helsestasjonen dersom barnet ble sykt. Nitti prosent opplevde å få henvisning til andre deler av helsevesenet dersom de ønsket det. Publikum visste lite om helsestasjonens samarbeid med andre deler av helsevesenet. Bergensundersøkelsen ble rapportert under tittelen: «Service eller kontroll?». En av tre brukere opplevde helsestasjonen både som kontroll av dem som foreldre og som et godt servicetilbud. Selv om helsestasjonen i økende grad hadde presentert seg som en veiledningsinstans, oppfattet en del foreldre virksomheten som et kontrolltiltak. Betegnelsen «kontrollstasjon» var altså levende blant brukerne. Blant de ti helsestasjonene var det størst forskjeller når det gjaldt syn på informasjonen som ble gitt. Ingen grupper blant publikum hadde klart dårligere erfaringer enn andre. Aleneforeldre med ett barn under ett år hadde noe mer negative erfaringer enn andre, og de ønsket seg flere besøk enn det som ville følge av de vanlige rutinene det første året. En lignende undersøkelse ble gjennomført våren 1988 i Vestfold (Groth 1988). Samme metode som i Bergensundersøkelsen ble benyttet. Dette prosjektet var også del av et knippe av undersøkelser av publikums møte med ulike forvaltningsorganer. Groth påpeker, i likhet med undersøkelsen i Bergen, at brukerne av helsestasjonene er fornøyde med tilbudet, at ventetiden var lang. Mange (om lag halvparten) ønsket mer og bedre informasjon på ett eller flere områder. Det var ønskelig at hjemmebesøket i større grad ble avtalt på forhånd. I Vestfoldundersøkelsen kom det fram at telefonkontakt og timebestillingssystemet kunne gjøres mer fleksibelt. Bare 15 prosent syntes ikke de fikk nok tid og forståelse hos personalet. Etter 1990 er det gjennomført en rekke brukerundersøkelser av helsestasjonsvirksomheten. De fleste undersøkelsene er gjennomført i avgrensede områder. I fortsettelsen behandles noen av disse brukerundersøkelsene. 19

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøster - mer enn et sprøytestikk En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Hva gjør helsesøster? Helsesøstertjenesten er del av kommunenes lovbestemte helsetjeneste som dekker behovet for sykepleietjenester

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

Noen flere spørsmål.. Hvordan kan FoU- miljøene medvirke i folkehelsesatsinga? Folkehelsearbeidet. Folkehelseproblemene skifter

Noen flere spørsmål.. Hvordan kan FoU- miljøene medvirke i folkehelsesatsinga? Folkehelsearbeidet. Folkehelseproblemene skifter Hvordan kan FoU- miljøene medvirke i folkehelsesatsinga? Kari Tove Elvbakken Rokkansenteret 16.10.2006 Noen flere spørsmål.. Hvem og hva er FoU- miljøene? kunnskapsformer institusjoner Hvordan medvirke

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis)

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Emnekode: VHEP20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Bare halvveis i satsingen på barns psykiske helse

Bare halvveis i satsingen på barns psykiske helse Helsestasjons- og skolehelsetjeneste Bare halvveis i satsingen på barns psykiske helse I opptrappingsplanen for psykisk helse er målsettingen 800 flere årsverk til psykisk helsearbeid i helsestasjons-

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal

Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Presentasjon av Familiesenter i Oppdal Versjon 15.03.2012 Innhold Innledning side 3 Bakgrunn - hvorfor Familiesenter i Oppdal side 4 Mål for Familiesenter i Oppdal side 5 Nye tverrfaglige tilbud i Familiesenteret

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

Nurse Family Partnership K A R I G L A V I N H Ø Y S K O L E N D I A K O N O V A

Nurse Family Partnership K A R I G L A V I N H Ø Y S K O L E N D I A K O N O V A Nurse Family Partnership K A R I G L A V I N H Ø Y S K O L E N D I A K O N O V A Hva er Nurse Family Partnership? Rettet mot risikoutsatte førstegangsfødende Helsesøstre besøker familien fra tidlig graviditet

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725. Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: G11 Arkivsaksnr.: 12/1725 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 07.06.2017 HELSESTASJON FOR UNGDOM Helse og omsorgssjefens forslag til vedtak:

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannens time. Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet og beredskap Fylkesmannen i Sør Trøndelag Fylkesmannens time Kommunesamling for ledere og helsepersonell i helsestasjoner og skolehelsetjenesten 10.juni 2014 Seniorrådgiver helsesøster Jorunn Lervik Tema Retningslinje

Detaljer

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten

Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Folkehelsearbeid i tannhelsetjenesten Samfunnsodontologisk forum i Molde 5. juni 2008 Overtannpleier Eva Rydgren Krona Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Gjør r vi tingene slik vi alltid har gjort dem,

Detaljer

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk Statsfysikus Fredrik Mellbye 1989. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten

Helsesøster. - mer enn et sprøytestikk Statsfysikus Fredrik Mellbye 1989. En informasjonsbrosjyre om helsesøstertjenesten Helsesøstertjenesten representerer uten sammenligning det viktigste alminnelige forebyggende tiltak i efterkrigstiden frem til i dag. EDISON Helsesøster - mer enn et sprøytestikk Statsfysikus Fredrik Mellbye

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( )

Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 ( ) Forventninger til lokalt folkehelsearbeid St.meld. nr. 20 (2006 2007) Tromsø, 10. april 2008 Statssekretær Arvid Libak Mål for folkehelsepolitikken Flere leveår med god helse i befolkningen som helhet

Detaljer

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Ny nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Hovedinnhold Jorunn Lervik, seniorrådgiver Fylkesmannen i Sør- Trøndelag 23.November 2017 1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene FHSR-rundskriv 18/10 Folkehøgskoleorganisasjonene Folkehøgskolebladene Oslo 10.11.10 1. Forskningsrapport

Detaljer

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning. Framtidas tannhelsetjenester Sosiale

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Johan Torper. Nye familier Sundvolden seminaret

Johan Torper. Nye familier Sundvolden seminaret Johan Torper Nye familier Sundvolden seminaret 30.11.17 Prevalence of depression at week 28, and at 14 weeks postpartum (EPDS*> 10) 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Uke 28 Vestlige Ikke-vestlige 14 uker pp Vestlig

Detaljer

Samarbeid med helsestasjonen

Samarbeid med helsestasjonen Samarbeid med helsestasjonen Kommunelege Fastlege Fysioterapeut andre Kommuneoverlege Rolf Bergseth, Klepp Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid Helsestasjon og skolehelsetjenesten, 0-20 år Helsefremmende

Detaljer

Helsefremmande og førebyggande tenester i dei første levåra. Oppvekstkonferansen, Ålesund 2016 Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen

Helsefremmande og førebyggande tenester i dei første levåra. Oppvekstkonferansen, Ålesund 2016 Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen Helsefremmande og førebyggande tenester i dei første levåra Oppvekstkonferansen, Ålesund 2016 Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen Forstå familien i et sosialøkologisk perspektiv 2 Folkehelseloven

Detaljer

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune.

Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Høringsuttalelse på Sluttrapport OU 2012 Levanger kommune. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er i dag organisert i enhet Barn og familie og er en del av delprosjekt 3. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid

Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Åpning Røroskonferansen Rus og boligsosialt arbeid Røros hotell 25.5.2016 Jan Vaage fylkeslege Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva slags samfunn vil vi ha? Trygt Helsefremmende

Detaljer

Forebyggende helsearbeid blant barn og unge

Forebyggende helsearbeid blant barn og unge Forebyggende helsearbeid blant barn og unge Hvorfor skal barnelegene bry seg? Trond Markestad Sen språkopplæring gir skoletapere Oppland arbeiderblad 29. mai 2006 500 fulgt fra 3 til 16 år: Gapet fra de

Detaljer

Barne- og Familietjenesten, Heimdal

Barne- og Familietjenesten, Heimdal Barne- og Familietjenesten, Heimdal Foto: Helén Geir Hageskal Eliassen Organisering av Barne- og Familietjenesten i Trondheim kommune Barne- og Familietjenesten Ulike faggrupper som jobber i Barne- og

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag

Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Helsefremmende og forebyggende arbeid - helsestasjons- og skolehelsetjenestens bidrag Knut-Inge Klepp Lanseringskonferanse for nye nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse Saksframlegg HØRING OM LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN Arkivsaksnr.: 09/5676 Forslag til vedtak: Formannskapet støtter rådmannens kommentarer og forslag til høringsuttalelse

Detaljer

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017

Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Virksomhetsplan for Familieteamet Nittedal kommune 2015-2017 Nittedal kommune har som en av strategiene i kommuneplan 2015-2027 og handlingsplan 2015-2018 styrking av det helsefremmende og forebyggende

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten i Telemark(DGS) - Kvalitetsindikatorer: Konsultasjonsprogram og tjenestebeskrivelse

Den gode skolehelsetjenesten i Telemark(DGS) - Kvalitetsindikatorer: Konsultasjonsprogram og tjenestebeskrivelse Den gode skolehelsetjenesten i Telemark(DGS) - Kvalitetsindikatorer: Konsultasjonsprogram og tjenestebeskrivelse Prosjekt: Kvalitet i skolehelsetjenesten Seminar 1 14.09.16 Janne Gunnerud Ljosåk, jobber

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper. fb.com/trondelagfylke

Satsinga er tenkt befolkningsretta og ikke rettet mot risikogrupper.  fb.com/trondelagfylke Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige

Detaljer

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen,

Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, Til Bergen kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 18.09.16 Høringssvar : Bergens barn byens fremtid. Plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk helsearbeid for barn og unge og

Detaljer

Registrering og bruk av data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunens kvalitets- og folkehelsearbeid

Registrering og bruk av data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunens kvalitets- og folkehelsearbeid Registrering og bruk av data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunens kvalitets- og folkehelsearbeid Grethe Almenning Margaret Torbjørnsen Bergen kommune Historie og utfordring Historie: Skolehelsetjenesten

Detaljer

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse?

Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Hvorfor skal vi ha stort fokus på barn og unges psykiske helse? Fylkesmannens høstkonferanse, 20.11.17 Politikk, føringer og Program for folkehelsearbeid i kommunene 1 Hva jeg vil si noe om 1. Kort om

Detaljer

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015

Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten. Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Sissel Seim og Tor Slettebø Forskningssirkler Barn og unges medvirkning i barneverntjenesten Barnevernkonferansen 2015 17. april 2015 Eva Almelid, Grünerløkka barneverntjeneste Tone Böckmann-Eldevik, Grünerløkka

Detaljer

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten.

Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Spørreskjema 1. Ledere for Helsestasjons- og Skolehelsetjenesten. Fylkesmannen ønsker med denne kartleggingen spesielt å følge med at kommunen ivaretar sitt ansvar for å lede og etterspørre det helsefremmende-

Detaljer

Et løp mot fremtiden

Et løp mot fremtiden Et løp mot fremtiden Nasjonal plan- og folkehelsekonferanse Fredrikstad, torsdag 23. november 2006 Åpningsinnlegg ved statssekretær Arvid Libak Arbeid for å fremme folkehelse er et prioritert område for

Detaljer

Bruken av nasjonale prøver en evaluering

Bruken av nasjonale prøver en evaluering Bruken av nasjonale prøver en evaluering av poul skov, oversatt av Tore brøyn En omfattende evaluering av bruken av de nasjonale prøvene i grunnskolen1 viser blant annet at de er blitt mottatt positivt

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år

Et styrket fellesskap. «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Et styrket fellesskap Kommune Frivillighet «Å bry seg», tegnet av Sofie 4 år Frivillighetssatsning innen helse- sosial og omsorg Sandefjord kommune Utviklingssenter for sykehjem & hjemmetjenester i Vestfold

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

HELSESTASJONER I BERGEN

HELSESTASJONER I BERGEN PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 15. 09.11 3 av 10 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 6 2. Mål for tjenesten... 7 3. Organisering... 8 4. Standardprogram... 8 5. Utvidet

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø

HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRING - NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø HØRINGSUTTALELSE FRA LIONS NORGE Innledning I forbindelse med opplæringsprogrammet MITT VALG (MV) er Lions Norge høringsinstans

Detaljer

De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge

De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge De viktigste resultatene for tilbud til barn og unge Forsker Sonja Heyerdahl Medlem, Styringsgruppen for evaluering av Opptrappingsplanen 17.06.09 1 Tjenestene til barn og unge var sterkt fokusert i Opptrappingsplanen

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Saksfremlegg Arkivsak: 07/95 Sakstittel: PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSEARBEID I AKERSHUS K-kode: 025 G10 Saksbehandler: Kirsti Egeberg Hannaseth Innstilling: 1. Sørum kommune inngår avtale med Akershus fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015

Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester for barn og unge i kommunene i Aust-Agder 2015 Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/1882 (nytt nr. i 2016) 28.12.2015 Fylkesmannens i Aust-Agders rapport om de forebyggende helsetjenester

Detaljer

Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene. Sundvollen,

Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene. Sundvollen, Psykisk helse i folkehelsearbeidet Program for folkehelsearbeid i kommunene Sundvollen, 29.11.17 1 Hva jeg vil si noe om 1. Psykisk helse som folkehelseutfordring 2. Psykisk helse i folkehelsearbeidet»

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune

Evaluering av. Trygge lokalsamfunn i Vestfold. Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Evaluering av Trygge lokalsamfunn i Vestfold Oslo 24.april 2015 Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune Vestfold fylke 238 000 innbyggere 14 kommuner 8 byer Landets minste fylke i areal TL-kommuner som deltok

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Behov for forenkling av Husbankens regelverk?

Behov for forenkling av Husbankens regelverk? Behov for forenkling av Husbankens regelverk? En spørreundersøkelse blant rådmenn Sluttrapport Oktober 22 Om Undersøkelsen 2 Resultatene i denne rapporten er basert på svar fra 47 rådmenn. Formålet med

Detaljer

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus

Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus Rådgiver/Jordmor, Kjersti Kellner Avd. Allmennhelsetjenester Helsedirektoratet Dagen i dag Forankring av tjenesten Lov om kommunale helse- og

Detaljer

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram NORSK KIROPRAKTORFORENING Prinsipprogram 2015-2020 Formålsparagraf Norsk Kiropraktorforening har som formål å ivareta og videreutvikle kiropraktikk som fag og profesjon i Norge til beste for befolkningen

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015)

Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) Til: Lions Norge, Stiftelsen DET ER MITT VALG Fra: Gunnar Malmin (3 mai 2015) Foreløpig høringsutkast 2 (etter høringskonferansen 30 april 2015) NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn.

- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Vi anerkjenner vold og overgrep mot barn som et betydelig folkehelseproblem og et av samfunnets store utfordringer. Å bli utsatt for dette i barndommen har store konsekvenser for det enkelte barn, og for

Detaljer

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet

Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet Seminar om planlegging av kommunale tjenester på rusområdet torsdag 17. januar 2013 Innledning ved fylkeslege Elisabeth Lilleborge Markhus Helse- og omsorgstjenesteloven: Seminar 17.01.13 kommunene har

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik

Folkehelseloven. Hanne Mari Myrvik Folkehelseloven Hanne Mari Myrvik 2.3.2012 1 Disposisjon Folkehelse og folkehelsearbeid Folkehelseloven Bakgrunn Kommunenes ansvar Fylkeskommunens ansvar Statlige helsemyndigheters ansvar Oversiktsarbeidet

Detaljer

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen

HELED skriftserie 2016:1. Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen HELED skriftserie 2016:1 Tilgjengelighet til og fornøydhet med fastlegene før og etter samhandlingsreformen Tor Iversen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Universitetet

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

Bakgrunn, hensikt, funn og erfaringer.

Bakgrunn, hensikt, funn og erfaringer. Tilsyn med folkehelsearbeid i kommunen Bakgrunn, hensikt, funn og erfaringer. 30.April 2015 Folkehelsesamling Oversikt Bakgrunn; Folkehelse og folkehelsearbeid i endring Hensikten med tilsynet Hva tilsynet

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Professor Tor Slettebø, Institutt for sosialt arbeid og familieterapi Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolene To arenaer

Detaljer

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG. TF-rapport nr. 382

Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG. TF-rapport nr. 382 Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag BENT ASLAK BRANDTZÆG TF-rapport nr. 382 2016 Tittel: Evaluering av interkommunale barneverntjenester i Sør-Trøndelag TF-rapport nr: 382 Forfatter(e):

Detaljer

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til

Tilbakemeldingsskjema. Vennligst gi tilbakemeldinger i skjemaet nedenfor Frist fredag den 15. april 2016 Send på e-post til Tilbakemeldingsskjema Ekstern høring 16/3440 Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0-5 år og fellesdel for helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom Vennligst gi tilbakemeldinger

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer av helsepersonelloven m.v. for å styrke rettstillingen til barn av pasienter

Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer av helsepersonelloven m.v. for å styrke rettstillingen til barn av pasienter Oslo, 19.08.08 Til Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 dep 0030 Oslo Ta barn på Stortorvet 10 0155 Oslo Tlf 23 10 06 10 fax 23 10 06 11 Høringsuttalelse vedrørende forslag til endringer av helsepersonelloven

Detaljer

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen

FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen FOLKEHELSEARBEID I VEGA KOMMUNE Flere leveår med god helse for befolkningen Reduserte helseforskjeller mellom ulike grupper i befolkningen Folkehelsearbeid FØR Poliomyelitt Tuberkulose Rent drikkevann

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

Kommunalt psykisk helsearbeid Utvikling i organisering, koordinering og samarbeid,

Kommunalt psykisk helsearbeid Utvikling i organisering, koordinering og samarbeid, Kommunalt psykisk helsearbeid Utvikling i organisering, koordinering og samarbeid, 2002 2005 Trine Myrvold, NIBR Konferansen Kommuner og psykisk helsearbeid Oslo 12.02.07 Disposisjon Om evalueringen og

Detaljer

Helsetjenestens (og helsesektorens) ansvar i folkehelsearbeidet

Helsetjenestens (og helsesektorens) ansvar i folkehelsearbeidet Helsetjenestens (og helsesektorens) ansvar i folkehelsearbeidet Nasjonal plan- og folkehelsekonferanse Molde, 18. - 19.september 2008 Innlegg ved seniorrådgiver Vigdis Rønning En kjede av årsaker som påvirker

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen

Opptrappingsplaner psykisk helse og rus. Direktør Bjørn-Inge Larsen Opptrappingsplaner psykisk helse og rus Direktør Bjørn-Inge Larsen Befolkningens psykiske helse Halvparten av befolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet 20-30 % har hatt en psykisk lidelse siste

Detaljer

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15

PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 PROGRAM FOR SVANGERSKAPSOMSORGEN VED HELSESTASJONER I BERGEN 03.06.15 1 Innhold 1. Lover, forskrifter og planer... 3 2. Mål for tjenesten... 4 3. Organisering... 4 4. Standardprogram... 5 5. Utvidet tilbud...

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer