Undersøkelser i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Undersøkelser i helsestasjonsog skolehelsetjenesten"

Transkript

1 Undersøkelser i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2618 Trykksakbestilling: Tlf Faks E-post: Internett:

2 Forord Statens helsetilsyn startet i 1995 prosjektet «Videreutvikling av helsestasjonsog skolehelsetjenesten» for å gjennomgå og drøfte tjenestenes oppgaver innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0 20 år. Prosjektets mål var å utarbeide en veileder med de faglige retningslinjene for helsestasjonsog skolehelsetjenesten. Bakgrunn for prosjektet var signaler og kritiske innspill om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Diskusjonen dreide seg bl a om screeningundersøkelsenes berettigelse, det faglige fundamentet for helseopplysning, organisering, prioritering av innsats og ressurser. At omfang og innhold varierte mellom kommunene fremkom av fylkeslegenes medisinalmeldinger, blant annet fremkom det at hjemmebesøk etter fødsel og skolehelsetjeneste spesielt i videregående skole var lavt prioritert. Utover dette er tjenestene i liten grad dokumentert og systematisk evaluert. Helsetilsynet hadde derfor behov for å fremskaffe informasjon og kunnskap om helsestasjons- og skolehelsetjenesten som grunnlagsmateriale for prosjektet. Det ble inngått en avtale med HEMIL-senteret om tre forskjellige oppdrag: 1. en sammenstilling av undersøkelser og litteratur som beskriver helsestasjonstjenesten 2. en bearbeidelse av data fra kartleggingsundersøkelsen i skolehelsetjenesten 3. en intervjuundersøkelse om helsestasjons- og skolehelsetjenesten i tre kommuner De to første oppgavene er gjennomført av forsker Kari-Tove Elvbakken ansatt ved Senter for samfunnsforskning, Universitetet i Bergen. Intervjuundersøkelsen er utført av Esther Hjälmhult, studieleder ved helsesøsterutdanningen, Høgskolen i Bergen. Kartleggingsundersøkelsen av skolehelsetjenesten ble gjennomført i samarbeid med fylkeslegene som del av Helsetilsynets felles tilsynsplan i Fylkeslegene var ansvarlig for oppfølging tilknyttet innsamling av data fra de fire kommunene som ble valgt ut i hvert fylke. Helsetilsynet samarbeidet også med Institutt for Folkehelse og Statistisk sentralbyrå i forberedelsen av undersøkelsen. Rapporten som foreligger presenterer resultatene av de tre deloppdragene. Resultatene har tilført prosjektets arbeidsgrupper verdifull informasjon om helsestasjonene og kunnskaper om hvordan skolehelsetjenesten fungerer i dag. Ved å utgi denne utredningen ønsker Helsetilsynet å inspirere helsepersonell i helsestasjons- og skolehelsetjenesten til å arbeide med faglig utvikling og 1

3 kvalitetsutvikling. Helsetilsynet vil også gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for fagpersoner og -miljøer innen helsefremmende og forebyggende arbeid og andre interesserte. Helsetilsynet vil takke samtlige som har deltatt i gjennomføringen for god innsats, og spesielt HEMIL-senteret som har stått som hovedansvarlig. Oslo, august 1998 Anne Alvik helsedirektør 2

4 Innhold DEL I: OM UNDERSØKELSER AV OG UTREDNINGER OM HELSESTASJONSVIRKSOMHETEN En litteraturgjennomgang Innledning Helsestasjonen som institusjon Historikk Studier av helsestasjonen som institusjon Programmer og forsøk Politikk for helsestasjonen Om dagens helsestasjonsvirksomhet Brukerundersøkelser Registreringer og undersøkelser av tjenesten Evalueringer Offentlig statistikk og årvisse publikasjoner Vurdering av kunnskapen om helsestasjonsvirksomheten Litteratur DEL II: EN KARTLEGGING AV SKOLEHELSETJENESTEN Innledning Kommuneadministrasjonen om skolehelsetjenesten Plandokumenter og planbehandling Etterutdanning Organisering Omfanget av tjenestetilbudet Skolehelsetjenesten i grunnskolen Ressurser Arbeidsinnsats på planlagte tiltak Tiltak og metoder i arbeidet Gruppe- eller klasserettede helseopplysningstiltak Innsatsområder Samarbeid Skolehelsetjenesten i videregående skole Ressursbruk i videregående skole Tema i videregående skole Metoder Samarbeid Skolehelsetjenesten mot år

5 Litteratur Vedlegg Vedlegg DEL III: EN BESKRIVELSE AV HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN I TRE KOMMUNER Innledning Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i en liten kommune Organisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Plandokumenter Barnehager og skoler i kommunen Bemanning og ressurser Tilbud og metoder ved helsestasjonen Tilbud og metoder i skolehelsetjenesten Samarbeid Spesielle utfordringer Ønsker Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i en mellomstor kommune Organisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Plandokumenter Barnehager og skoler i kommunen Bemanning og ressurser Tilbud og metoder ved helsestasjonen Tilbud og metoder i skolehelsetjenesten Samarbeid Ønsker Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i en stor kommune Organisering av helsestasjons- og skolehelsetjenesten Plandokumenter Barnehager og skoler i kommunen Bemanning og ressurser Tilbud og metoder ved helsestasjonen Tilbud og metoder i skolehelsetjenesten Samarbeid Ønsker Oppsummerende kommentarer fra de tre kommunene Litteratur

6 DEL I: Om undersøkelser av og utredninger om helsestasjonsvirksomheten En litteraturgjennomgang 5

7 6

8 Innledning Statens helsetilsyn bad høsten 1996 HEMIL-senteret om å utarbeide en kommentert og vurderende gjennomgang av litteratur om helsestasjonsvirksomheten. Utgangspunktet var et knippe arbeider Statens helsetilsyn gjennom den senere tid hadde samlet sammen. Det foreliggende notatet gir en gjennomgang av denne litteraturen om helsestasjonsvirksomheten i Norge. I tillegg trekkes annen litteratur inn, som det framgår av litteraturlisten bakerst. Notatet er utarbeidet av forsker Kari Tove Elvbakken ved Senter for samfunnsforskning ved Universitet i Bergen. Det finnes en rekke nyere rapporter og notater om helsestasjonsvirksomheten. Noen arbeider er dokumentasjon av forsøk og tidsavgrensete tiltak, andre arbeider er brukerundersøkelser. Det finnes også avgrensete forskningsarbeider og studentoppgaver. Denne rapporten tar ikke opp alle publikasjoner om helsestasjonsvirksomheten. Litteraturen er gruppert i tre typer: brukerundersøkelser, registreringsundersøkelser og evalueringer av forsøk og tiltak. I tillegg er noen eksempler på rutinemessige statistikker og publikasjoner løftet fram. Fylkeslegenes årsberetninger for 1995 er gjennomgått for å undersøke hvordan helsestasjonsvirksomheten beskrives og vurderes. Statistisk sentralbyrå samler hvert år opplysninger om ressurser og arbeidsinnsats i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Slike opplysninger fra 1995 er tatt med og kommentert. Gjennomgangen er konsentrert om et knippe av tema eller spørsmål. Litteraturen undersøkes ut fra hvilke problemstillinger som er berørt, hvilke teoretiske utgangspunkt som er benyttet og hvilken empirisk basis arbeidene har. Det er også lagt vekt på hvilke konklusjoner og forslag som fremmes. Notatet munner ut i en vurdering av kunnskapen om helsestasjonsvirksomheten. Dette notatet bør ses i sammenheng med to andre notater utarbeidet for Statens helsetilsyn i forbindelse med arbeidet med å utvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det ene notatet analyserer og kommenterer resultater fra en kartlegging av arbeidet i skolehelsetjenesten foretatt i 80 kommuner, 694 grunnskoler og 99 videregående skoler i 1996 (Elvbakken 1996). Det andre gir en beskrivelse av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i tre norske kommuner, høsten 1996 (Hjälmhult 1996). I 1996 ble det også gjennomført en undersøkelse av det forebyggende helsearbeidet overfor barn og unge i norske kommuner, etter oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet. Resultater fra denne undersøkelsen foreligger i en egen rapport (Elvbakken og Mæland 1997). 7

9 8

10 Helsestasjonen som institusjon Helsestasjonen er av de gamle forebyggingsinstitusjonene her i landet, selv om virksomhetens tema og forankring som del av det offentlige helsearbeidet har vært skiftende. Kapitlet tar fram arbeider som belyser helsestasjonsvirksomhetens generelle karakter. Det innebærer oppmerksomhet om virksomhetens historie og studier av virksomhetens framvekst og politikk. Kapitlet tar videre opp programmer og forsøk som er gjennomført i virksomheten og det avsluttes med en kort oversikt over helsestasjonens plass i forebyggingspolitikken. Historikk 1) I Norge kom de første tiltakene for å bedre barns helse som et samspill mellom offentlig oppmerksomhet og frivillig initiativ. Sunnhetskommisjonen i Oslo behandlet den høye spedbarnsdødeligheten i 1890-årene. Kommisjonen var særlig bekymret over den høye dødeligheten blant barn av ugifte mødre. Problemene ble satt i sammenheng med barnas ernæringssituasjon. Barn som ikke ble ammet, fikk kumelksblandinger. På denne tiden var det store problemer knyttet til melkens hygieniske standard. Barnehelse og spedbarnsdødelighet var også i fokus internasjonalt. Mellom 1900 og 1910 ble det gjort forsøk på å etablere ulike typer av helsestasjoner i tilknytning til fødeinstitusjoner både i Frankrike og USA (Toverud 1945). Toverud legger vekt på den inspirasjonen norske barneleger fikk i utlandet. Den norske barnelegen Frölich var på denne tiden i Frankrike hos professor Baudin som etablerte den første helsestasjonen (Styr 1937). I Norge var det to forløpere til dagens helsestasjoner, begge ble etablert rundt Det var barnepleiestasjoner, drevet av menigheter og spedbarnsklinikker, drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening. I noen byer etablerte Mødrehygienekontorene også helsestasjoner. I mai 1911 ble den første barnepleiestasjonen (eller kontrollstasjon for brystbarn) i Norge opprettet i Tøyen menighetshus. Menighetene i Oslo drev og finansierte i tyve- og tredveårene en rekke barnepleiestasjoner (Styr 1937). Barnepleiestasjonene var beregnet på brysternærte barn. Mødrene skulle møte hver åttende dag til barna ble om lag ti måneder gamle. De fikk utdelt en liter melk per dag, som oppmuntring til amming. Det kunne skaffes tran om det var påkrevet. Legene hjalp mødrene med å komme i kontakt med helseråd eller boligkontor, dersom de bodde dårlig. 1) Utgangspunktet for den historiske framstillingen finnes i artikkelen «Helsestasjonene tiltak for vanskeligstilte eller universell forebygging?», forfattet av Elvbakken og Kjærnes (1994). 9

11 Den andre forløperen til den moderne helsestasjonen, var spedbarnsklinikker, etablert av Norske Kvinners Sanitetsforening. De var rettet mot kvinner som ikke gav bryst. Her fikk mødrene kjøpt billig, ferdig tillaget melkeblanding. Snart ble melkekjøkkene nedlagt og ble kontrollstasjoner for brystbarn fra fødehjemmene (Styr 1937). I 1935 ble omlag halvparten av barna som ble født i Oslo, kontrollert ved barnepleie og spedbarnsstasjonene. Barnepleiestasjonene og kontrollstasjonene var institusjoner for østkantens kvinner og barn. I 1935 var det tre stasjoner i Bergen. Norske Kvinners Sanitetsforening hadde i kontrollstasjoner, spredd rundt i landet. Sanitetskvinnene gjorde helt fra begynnelsen et viktig arbeid med å etablere og drive kontrollstasjoner for mor og barn. Det ble etterhvert gitt økt offentlig støtte til helsestasjonene, men de fleste ble fortsatt drevet av frivillige organisasjoner. I begynnelsen av 1950-årene var det omlag 500 helsestasjoner i Norge (Sundal 1952). Helsestasjonene varierte mye i omfang, både når det gjaldt hvilke tilbud som ble gitt og hva slags personell som fantes ved helsestasjonene. Ved de største stasjonene var det tannhelsepersonell. Da den første kommunale helsestasjonen ble etablert i Oslo i 1939, var dårlig tannhelse blant barn en viktig grunngiving (Toverud 1945). Et viktig formalisert offentlig engasjement var etablering av en egen utdanning av helsesøstre. Statens helsesøsterskole ble opprettet i Utdanningen var en ettårig videreutdanning for sykepleiere. Det ble gitt undervisning i helserådsarbeid, tuberkulosearbeid, helsestasjons- og skolehelsetjeneste (Kessel 1952). Helsesøstrene ble utdannet til å være helserådsinspektører og til å være helsekontrollører i helsestasjoner og skolehelsetjeneste. I 1957 kom lov om helsesøstertjenesten. Tjenesten ble gjort til en fylkeskommunal oppgave. Helsesøster fikk det administrative ansvaret for helsestasjonsvirksomheten og skolehelsetjenesten. Det medisinsk faglige ansvaret lå hos legen. Først i 1972 ble offentlig ansvar for helsestasjonsvirksomheten lovfestet. Loven kom dermed etter at systemet var utbygd. I 1972 var det vel 1400 helsestasjoner i Norge, men bare 180 var offentlig eid og drevet (Bogen m fl 1976). Det tok enda noen år før alle helsestasjoner var drevet av det offentlige, med forholdsvis enhetlige retningslinjer og likt tilbud. Tilbudet ble gradvis utvidet noe, ved at barna blir fulgt lenger opp i småbarnsalderen (2- og 4-års kontroll), etter at vaksinasjonsprogrammet er avsluttet. Med lov om helsetjenesten i kommunene fra 1982, ble ansvaret for primærhelsetjenesten lagt til den enkelte kommune. Kommunene ble samtidig pålagt å overvåke helsesituasjonen i egen kommune og planlegge tiltak på grunnlag av denne overvåkningen. Helsestasjonsvirksomheten i kommunene kan gis ulike ressurser og være gjenstand for ulik organisering. I tillegg til lov om helsestjenesten i kommunen, innebærer den nye kommuneloven fra 1992 økt 10

12 lokal myndighet til å utforme tjenester og å velge tjenestenes organisering. I denne situasjonen er det sannsynlig at innholdet og organiseringen av arbeidet vil variere mer enn det har gjort. I den nye stortingsmeldingen om forebyggingspolitikken (St. meld 37 ( )), er det forebyggende helsearbeidet utenfor de etablerte institusjonene, som skolehelsetjeneste og helsestasjonsvirksomhet, mest vektlagt. Arbeidet for det gode lokalmiljø er ansett som særlig viktig. Studier av helsestasjonen som institusjon To nyere arbeider har drøftet helsestasjonens framvekst. Elvbakken og Kjærnes (1994) drøfter helsestasjonens framvekst i artikkelen «Helsestasjonen - tiltak for vanskeligstilte eller universelt tiltak». I artikkelen skilles det mellom fire perioder i helsestasjonens utforming. Utgangspunktet for inndelingen er tre kategoriseringstema; forholdet mellom privat og offentlig engasjement, hvilke målgrupper som ble sett som viktige for virksomheten og dens tematiske innretning. I artikkelen benyttes innholdet i opplysningsmateriell som illustrasjoner i den periodiske inndelingen. Elvbakken og Kjærnes karakteriserer perioden fra 1910 til 1950 som en periode der det offentlige i liten grad var involvert i helsestasjonsvirksomheten. Frivillig innsats bidro til å synliggjøre behovet for denne virksomheten. Helsestasjonene var først rettet mot fattige og andre vanskeligstilte kvinner og deres barn, og arbeidet foregikk i første rekke i byene. Etterhvert ble målgruppen for arbeidet utvidet. I årene fra 1950 til 1970 ble det offentlige innslaget utvidet, med lovgivning om yrkesgruppene på feltet, og med innsats for å styrke virksomheten som en universell forebyggingstjeneste. Den tredje perioden startet med lov om helsestasjoner i Den påla kommunene å drive helsestasjoner. Nå skulle helsestasjonene nå alle barn og deres foreldre, og oppgavene ble utvidet. I den tredje perioden ble arbeidet med psykososiale problemer forsøkt styrket og psykologien som fag ble viktig som grunnlag for innsatsen. Ved inngangen av 1990-årene mente Elvbakken og Kjærnes å skimte konturene av en fjerde periode i helsestasjonenes utvikling. Utgangspunktet var diskusjoner om det var riktig å opprettholde helsestasjonene som universelle tiltak, eller om arbeidet igjen skulle konsentreres om risikogrupper. I deres analyse ses dilemma knyttet til universelle tiltak eller innsats for vanskeligstilte å være et tilbakevendende tema. Det offentlige kom inn etterhvert, men feltet har ikke vært preget av offensive tiltak i de senere årene. Forsøksvirksomhet er det imidlertid mye av. I rapporten «Norsk helsestasjonsvirksomhet, nasjonal politikk og lokal policyutforming av forebyggende arbeid for barn», analyserer Jakupsstovu og Aarseth (1995) hvordan noen kommunale helsestasjoner arbeider og deres politikk. Som utgangspunkt for analysen av den lokale virksomheten, har forfatterne utarbeidet fire idealtyper for helsestasjoner. Idealtypene er konstruert på bakgrunn av en analyse av helsestasjonens historie og et knippe av offentlige 11

13 policydokumenter. I rapporten skilles det mellom tre tradisjoner i det forebyggende barnehelsearbeidet. Den første typen er kvinneorganisasjonenes helsetjenestetilbud til mødre og barn. Sanitetskvinnene var de viktigste i denne forbindelsen. Helsestasjonene skulle gi mulighet for å undersøke barnas helse og opplysningsvirksomhet skulle gi mødre og familien økt kompetanse. De frivillige kvinneorganisasjonene gav etter forfatternes syn helsestasjonene sterk forankring blant brukerne, og de mener denne forankringen kan være en grunn til at helsestasjonene nyter stor legitimitet blant brukerne. En annen tradisjon i det forebyggende helsearbeidet mener Aarseth og Jakupsstovu at helsesøster representerer, i rollen som den profesjonelle overvåkeren. I denne sammenhengen er utdanningen av helsesøstre og deres faglige profil viktig, men så langt ikke studert systematisk. I en tredje tradisjon betraktes helsesøster som legens assistent. Tradisjonen knyttes til helsedirektør Karl Evang og hans og andre legers innsats for å gi helsestasjonene faglige retningslinjer og lovbestemt forankring i helsetjenesten. I denne sammenhengen var helsesøstrenes innsats i helserådsarbeidet viktig. I den tredje tradisjonen vektlegges legenes ulike måter å forme helsesøstertjenesten på, utvikling av faglige retningslinjer for helsestasjonen, så vel som styrking av helsesøsters faglige kvalifikasjoner. Til tradisjonen regnes dessuten en viktig satsing på arbeidet med å forebygge psykiske problemer fra syttitallet. Jakupsstovu og Aarseths idealtyper bygger på de tre tradisjonene, eller det de kaller kulturer, som er oppsummert over. De opererer med tre idealtyper for helsestasjonsvirksomheten fram til lov om helsetjenesten i kommunene ble gjort gjeldende, fra I tillegg er det satt fram en idealtype for helsestasjonen etter De tre idealtypene for perioden fram til 1984 er gitt følgende betegnelser: Helsestasjon som servicestasjon, helsestasjon som overvåkingsstasjon og helsestasjon som medisinsk kontrollstasjon. For tiden etter 1984 har den idealtypiske helsestasjonen betegnelsen: Helsestasjonen som lokal samordningssentral. Idealtypene er konstruert langs fem dimensjoner: arbeidsfelt, målgruppe, fokus og problemforståelse - med tiltak og strategi, styring og samordning. Jakupsstovu og Aarseth benytter idealtypene i analysen av det forebyggende helsearbeidet for barn i tre kommuner i Møre og Romsdal. Arbeidene til Elvbakken og Kjærnes (1994) og Jakupsstovu og Aarseth (1995), betrakter helsestasjonsvirksomheten utenfra, arbeidene er samfunnsvitenskapelige. Det empiriske grunnlaget for Jakupsstovu og Aarseth er dokumentanalyser og studier av helsestasjoner i tre kommuner. Deres forskning er forankret ved Høgskolen i Molde. De har de siste årene veiledet flere studenter som har gjennomført studentarbeider om helsestasjoner. Studentoppgavene omtales senere i dette notatet. Elvbakken og Kjærnes gjennomførte undersøkelser av helsestasjonenes arbeid med kostrådgiving på slutten av åttitallet (Elvbakken og Kjærnes 1987). 12

14 I tillegg bygger deres arbeid på beskrivelser av helsestasjoner fra ulike tidspunkt og på gjennomgang av opplysningsmateriale fra denne virksomheten. I et avhandlingsarbeid i folkehelsevitenskap, drøfter Kari Nässelquist Solberg helsestasjonen i et sosialpolitisk perspektiv (Solberg 1995). Hun gir en historisk beskrivelse, og hun drøfter en undersøkelse av gruppebasert helsekontroll ved helsestasjoner i en av Oslos store bydeler. I Solbergs behandling av helsestasjonens historie, tar hun opp fire spørsmål. Hun undersøker endringer i innholdet i helsestasjonsvirksomheten, sentrale påvirkningskrefter, hvordan tjenesten har endret seg med samfunnets behov og hvilke hovedutfordringer tjenesten midt på 1990-tallet står overfor. Hun skiller mellom fem perioder: tiden fram til 1900 karakteriseres ved gryende innsikt i nytten av forebyggende arbeid, fra fokuseres ernæring og hygiene, samt systematiske individuelle helsekontroller, perioden mellom 1930 og 1970 karakteriseres av somatisk og epidemisk fokusering med innføring av nasjonale vaksinasjonsprogrammer, fra 1970 til 1984 endres virksomheten fra individrettet helsekontroll til gruppebasert helsekontroll med mentalhygienen i fokus, mens tiåret fra 1984 anses som forvirringens tiår. Solberg diskuterer et sett av faktorers betydning i hver av periodene. Disse faktorene er generelle samfunnsforhold, offentlig politikk, kirken, almuen, helseprofesjonene og forskning og utvikling. De faktorene Solberg valgte, bidrar med ulike momenter til forståelsen av helsestasjonens utvikling. I den historiske delen av arbeidet benyttes litteraturstudier, intervjuer med fagfolk, samt forfatterens egne erfaringer fra arbeid i denne virksomheten, på ulike nivå, i et kvart hundreår. Selv om det finnes undersøkelser og arbeider som vektlegger helsestasjonsvirksomhetens historie og institusjonalisering, er det ikke gjennomført noen inngående analyse av helsestasjonenes framvekst, basert på systematisk innsamlet materiale. De tre arbeidene som så langt er tatt fram, lager tildels ulike periodiseringer for helsestasjonenes framvekst. Disse typologiseringene kan med fordel sammenholdes og diskuteres. Programmer og forsøk Helt fra begynnelsen, da barnelegen Frölich rundt århundreskiftet begynte arbeidet for å etablere kontrollstasjoner for barn, har helsearbeid for barn vært omtalt og sett på som en viktig arena for å fremme barns helse. I begynnelsen ble fattigdom og uforstand ansett for viktige hindre for barns helse. Oppmerksomhet om barns levekår og om å opplyse og veilede foreldrene, har alltid vært viktig, selv om de konkrete målene og virkemidlene har variert. Oslo kommunes Sagene helsestasjon kan betraktes om den første store satsingen på kommunal forsøksvirksomhet på dette feltet. Helsestasjonen ble etablert i 1939 og dens leder, barnelegen Kirsten Utheim Toverud, utgav i 1946 en detaljert gjennomgang av virksomheten i den første perioden, som falt sammen med andre verdenskrig (Toverud 1945). Analyser av befolknings- og 13

15 helsestatistikk var viktig som grunnlag for arbeidets innretning. Sagene helsestasjon begynte tidlig å utarbeide ammestatistikk og var på mange måter en mønsterstasjon. I etterkrigstiden var helsedirektør Evang en viktig aktør i utbygging av primærhelsetjenesten. Helsestasjonen og helsesøstrene ble ansett som viktige i det lokale helsearbeidet. Evang var inspirert av det amerikanske «public health»- arbeidet (Nordby 1989). Det offentlige helsearbeidet i de store byene i USA, var fra tredvetallet på offensiven. Arbeidet omfattet individuelle helsekontroller og vaksinasjon, samt hjemmebesøk og arbeid med å bedre boligforhold, vanntilførsel og tilgangen på helsemessig bra mat (Fee 1987). I denne sammenhengen skal ikke Evangs inspirasjonskilder belyses ytterligere. Her er poenget heller å påpeke at det i etterkrigstiden ble satset på helsestasjonen som forebyggingsarena, selv om det tok flere tiår før feltet gjennom lov ble et pålagt arbeidsområde for kommunene. Evang hadde helt klart ambisjoner med helsestasjonene, de skulle arbeide på et vidt felt, med den fysiske så vel som den psykiske helsen. Mentalhygienen var av tidens tema. Vaksinasjonsmuligheter ble utvidet, og de smittsomme sykdommene var ikke lenger truende for barns helsetilstand. Fra begynnelsen og midten av 1970-tallet ble helsestasjonene gjenstand for forsøksvirksomhet når det gjaldt arbeidet med å forebygge psykiske helseproblemer. Forsøk ble fulgt av publikasjoner og ideer og erfaringer spredd. Forsøksvirksomheten la vekt på arbeidet med vide problemstillinger for arbeidet og hadde høye mål. Boken «Helsestasjonene i støpeskjeen. Nye muligheter for psykisk forebyggende arbeid» slo an tonen (Bogen og Sundby 1972). Bak initiativet stod psykologen Birgit Bogen og barnepsykiateren Hilchen Sommerschild Sundby. Det såkalte Nærby-prosjektet ble gjennomført. Dette var et forsøks- og forskningsprosjekt, der nye metoder og arbeidsformer for arbeidet med å forebygge psykiske helseproblemer ble prøvd ut og studert. Prosjektet benyttet seg av et familieperspektiv, barn og familiene ble fulgt i hele første leveår. «Helsestasjonen en forpost i kampen for det gode liv» kom i 1982 og oppsummerte noe av arbeidet ( Bogen m fl 1982). Sammen med boken «Helsestasjonen og familien med det nyfødte barn» (Hauge m fl 1982) ble denne boken prisbelønnet. Helsestasjonens møte med funksjonshemmede barn ble også tematisert i denne sammenhengen gjennom arbeidet til Ingstad og Sommerschild (1984). Det var oppmerksomhet om helsestasjonens manglende evne til å finne fram til barn med funksjonshemming (Haugs 1990). Legen Frode Heian og helsesøsteren Nina Misvær utgav i 1989 «Helsestasjonsboka» for det praktiske helsestasjonsarbeidet. Håndboken kom etter at det i flere år var arbeidet med en veileder for helsestasjonsvirksomheten fra Helsedirektoratets side. Boken gir et detaljert program for arbeidet på helsestasjonen, den går gjennom og kommenterer innholdet i konsultasjonene på ulike alderstrinn, den gir bakgrunnsinformasjon om en rekke tema som er aktuelle i 14

16 helsestasjonsarbeidet og tar opp medisinsk fagstoff i tilknytning til disse tema. Boken, med sitt preg av håndbok, er trykt i flere opplag og antas å være retningsgivende for mang en helsestasjonsarbeider ved landets helsestasjoner. Fra slutten av 1980-tallet har «Samlet plan for utviklingsprosjekter innen helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid» vært utgangspunkt for en lang rekke utviklingsprosjekter. Helsestasjonsvirksomheten har vært en av de tjenestene som har nytt godt av statlige midler til utviklingsprosjekter, og det har, som det vil framgå i det videre, vært stor forsøksvirksomhet i regi av dette programmet. I tillegg til prosjekter som behandles i dette notatet, har prosjekter som tok opp tema som ulykker, utvikling av barnefysioterapi, med motoriske tester og nettverksprosjekter i mange tilfeller vært helsestasjonsprosjekter. Et knippe av prosjekter innenfor Samlet plan var forankret ved Senter for sosialt nettverk og helse. Midt på 1990-tallet utredet Norsk barnelegeforening det forebyggende og helsefremmende arbeidet for barn. Foreningen hadde nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Statens institutt for folkehelse. I utvalgets rapport gjennomgås dagens situasjon (Lie m fl 1995). Ett av problemene anses å være at legeressursene i forebyggingstjenestene er splittet opp i svært små stillingsandeler. Rapporten foreslår blant annet å konsentrere legeressursene i større stillingsandeler. Fylkeslegen i Akershus har i en rapport fra 1995 tatt opp spørsmål knyttet til kvalitetssikring i helsesøstertjenesten. En prosjektgruppe hadde siden 1993 arbeidet med å vurdere helsesøsters funksjons- og ansvarsområde, samt med forslag til å prioritere arbeidsoppgaver. Helsestasjonsvirksomheten synes altså, på grunnlag av gjennomgått litteratur, å være gjenstand for betydelig forsøks- og utredningsvirksomhet. Helt fra begynnelsen av denne virksomhetens historie, har forsøk og ny-orienteringer funnet sted. Sytti- og det tidlige åttitallets sterke opptatthet av forsøk innenfor det psykisk forebyggende arbeidet ser ut til å være preget av ildsjeler og forskningsmessig satsing. I dag ser det ut til å foregå mange, men nokså spredte forsøk. Politikk for helsestasjonen Etter sterk vekst i det kurative helsearbeidet i etterkrigstiden, kom det forebyggende arbeidet opp som tema for en rekke offentlige utredninger på 1980-tallet. At det forebyggende helsearbeidet var kommet i en presset situasjon, var del av bakgrunnen for dette. Flere utredninger og meldinger har siden den gangen drøftet det forebyggende helsearbeidets innhold og status, dets omfang og utfordringer. Endringer i samfunnsmessige forhold, økt levealder, men også utfordringer knyttet til endringer i sykdomsbilde og helseproblemer, er analysert og diskutert. 15

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA

HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA HELSEFREMMENDE ARBEID SOM DET LILLE EKSTRA En kvalitativ studie av hva helsefremmende arbeid betyr for helsesøstre. Hovedfagsoppgave i helsefag hovedfag Spesialfag: Helsepsykologi/Helsefremmende arbeid

Detaljer

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN

VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN VEILEDER FOR HELSESTASJONS- OG SKOLEHELSETJENESTEN Til Forord Til innholdsfortegnelsen Calmeyers gate 1 Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 88 - Telefaks 22 24 95 90 Til innholdsfortegnelsen

Detaljer

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN INNHOLD Forord...5 1. En framtidsrettet helsestasjon- og skolehelsetjeneste...6 2. Innledning...8 3. En vanlig dag på jobben...10 4. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten...11 4.1 Om helsestasjon- og skolehelsetjenesten...12

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Kunnskapsbilder og forskningsbehov

Kunnskapsbilder og forskningsbehov Barn og unges levekår og velferd Kunnskapsbilder og forskningsbehov MONA SANDBÆK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten

Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge 0-20 år i helsestasjonsog skolehelsetjenesten IK-2621 Trykksakbestilling: Tlf. 22 24 88 86 - Faks 22 24 95 90 E-post: trykksak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Å leve med epilepsi PIA IANKE & JOHN ERIKSEN. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/06

Å leve med epilepsi PIA IANKE & JOHN ERIKSEN. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/06 Å leve med epilepsi PIA IANKE & JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 11/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Mastergradsoppgave Celin Sund Sørli Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsavhandling i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet

En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet FoU rapport nr. 6/2013 En vanskelig start Om tidlig innsats og tverretatlig samarbeid for å forebygge ung uførhet Forfattere: Torunn S. Olsen og Nina Jentoft Universitetet i Agder og Agderforskning August

Detaljer

«HELSESØSTER OPP OG FRAM»

«HELSESØSTER OPP OG FRAM» Landsgruppe av Helsesøstre NORSK SYKEPLEIERFORBUND Helsesøstre NR. 3 2005 Høst i rådhusparken, Steinkjer. Kunstverket er: "MOT LYSET" av Per Ung Fotograf: Odd Georg Skjemstad, Steinkjer «HELSESØSTER OPP

Detaljer

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine

Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Rapport nr 2/08 Barn og unge rapporterer til FN om rettighetene sine Vedlegg til Norges fjerde rapport om barnekonvensjonen MONA SANDBÆK JÓNA HAFDIS EINARSSON NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige

Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten. Når nøden er størst. En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er størst En analyse av frivillige organisasjoners hjelp og tilbud til fattige Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten Når nøden er

Detaljer

Eldre innvandrere og organisasjoner

Eldre innvandrere og organisasjoner Eldre innvandrere og organisasjoner Erling Annaniassen & Inger-Hege Kristiansen Rapport nr 13/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Eldre innvandrere og organisasjoner ERLING

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Psykisk helsearbeid for barn og unge Rapport 2010-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Psykisk helsearbeid

Detaljer

Så må vi jobbe tettere sammen

Så må vi jobbe tettere sammen Så må vi jobbe tettere sammen Samarbeid mellom helsesøstre i skolehelsetjenesten og Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sørlandet Sykehus sett fra helsesøstrenes perspektiv Vibeke Palucha Masteroppgaven

Detaljer

Tidlig samtale om alkohol og levevaner - FRIDA -

Tidlig samtale om alkohol og levevaner - FRIDA - Gunn Vedøy og Terje Lie Tidlig samtale om alkohol og levevaner - FRIDA - Rapport IRIS 2014/016 Kopiering er kun tillatt etter avtale med IRIS eller oppdragsgiver. International Research Institute of Stavanger

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen. Barnevernet i Oslo og Bergen En sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004

Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen. Barnevernet i Oslo og Bergen En sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004 Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen Barnevernet i Oslo og Bergen En sammenlignende evaluering etter barnevernreformen i 2004 Hanne Bogen, Arne Grønningsæter og Anne Jensen Barnevernet i Oslo

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Til god hjelp for mange Evaluering av Losprosjektet ELISABETH BACKE-HANSEN (RED) METTE LØVGREN KRISTIN AARLAND HILDE ANETTE AAMODT AINA WINSVOLD Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Til god hjelp for mange

Til god hjelp for mange Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert prosjektet. Omslag-Rapport-13-2014-A.indd 1 13/2014 Rapport nr 13/14 NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer