Registrering og bruk av data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunens kvalitets- og folkehelsearbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registrering og bruk av data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunens kvalitets- og folkehelsearbeid"

Transkript

1 Registrering og bruk av data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunens kvalitets- og folkehelsearbeid Grethe Almenning Margaret Torbjørnsen Bergen kommune

2 Historie og utfordring Historie: Skolehelsetjenesten er vår eldste forebyggende helsetjeneste med røtter fra midten av 1800-tallet. Helsestasjonsvirksomheten startet gjennom frivillig innsats i første del av 1900-tallet. Utfordring: Tjenesten må beskrive og konkretisere føringene slik at de kan gjenfinnes i det lokale helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn og unge.

3 Bakgrunn Initiativ i 2004 fra fagmiljøet rundt Barneklinikken (Helse Bergen), hadde et ønske om å etablere «Kompetansesenter for forebyggende helsearbeid» i Bergen Ble tidlig bevisst på at man manglet strukturerte helseopplysninger Dette var starten på utviklingen av Helseprofil 0-20 år

4 Mål Få grunnlag for: Helseovervåkning i kommunen Oppfølging av mål i styringskort En oversikt over tjenesteproduksjon i kommunen Kvalitets- og fagutvikling Oppfølging av iverksatte tiltak Indikatorer til levekårsundersøkelse Forskning

5 Organisering Styringsgruppe Rådgiver Helsevernetaten Margaret Torbjørnsen Leder Helsevernetaten Ingvar Tveit Overlege Helsevernetaten Finn Markussen Overlege Helsevernetaten Marit Voltersvik Systemkoordinator Grethe Almenning, leder Rådgivningsgruppe Trond Markestad, professor, Helse Bergen HF ( Barneklinikken) Lorentz Irgens, professor, Folkehelseinstituttet (Medisinsk fødselsregister) Siren Haugland, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Hanne Braarud, Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse Inger Helene Rustøy/Ragnhild Sollesnes, Høgskolen i Bergen Toril Økland, enhetsleder, helsestasjons- og skolehelsetjenesten Årstad bydel

6 Prosessen Vedtak i byrådet i 2007, bevilget penger til prosjektet Møter internt - spesifisering av innhold Hvilke undersøkelser (Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten) Hvilke alternative valg og diagnoser ved de ulike undersøkelsene (helsesøstre og leger) Møter og nettmøter med Visma Kvalitetssikring og deltakelse i utviklingsperioden Helse- og dataverden er 2 ulike verdener

7 Kunnskapskilder for folkehelse Folkehelserapporten 2014: Norge har i dag 17 sentrale helseregistre og 47 nasjonale medisinske kvalitetsregistre Behov for systematiske helseundersøkelser for å følge utviklingen i ikke-smittsomme sykdommer og faktorer som påvirker disse

8 Nasjonal innrapportering Folkehelseloven og Folkehelsemeldingen tydeliggjør statens ansvar for å følge med på helsetilstanden i befolkningen og iverksette tiltak for å bedre denne. På bakgrunn av dette har en arbeidsgruppe fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeidet en rapport for registrering av data i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (Juni 2014) Arbeidsgruppen anbefaler etablering av en nasjonal innrapportering av data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten

9 Nasjonal innrapportering Innrapporteringen vil kunne gi muligheter for å: Følge med på helsetilstanden til barn og ungdom Kvalitetssikre tjenesten Kunne identifisere områder og grupper med behov for tiltak Få mulighet til å evaluere effekt av iverksatte tiltak Forske på innrapporterte data På lengre sikt kan registeret eventuelt videreutvikles som en del av et Kommunalt helse- og omsorgsregister (KHOR)

10 Nasjonal innrapportering Gjennom dette arbeidet har gruppen sett at det med utgangspunkt i dagens veileder er lite data som er registrert strukturert i journal i de ulike fagsystemene Det er pr i dag høyde/vekt/ho og vaksiner delvis også Syn og Hørsel Det vil i en nasjonal innrapportering være faglig grunnlag for innsamling av ulike typer data i henhold til veileder for tjenesten Dette vil trolig føre til behov for en revisjon av kravspesifikasjonen til EPJ-systemene

11 Innføring Pilotperiode 5. juni 30 september 2009 Pilot i 2 bydeler med til sammen innbyggere 4 helsestasjoner, 16 helsesøster og 7 leger Kursperiode oktober desember 2009 Alle helsesøster og leger invitert på ½ dags kurs Helsesøstre holdt kurs for helsesøstrene, og lege holdt kurs for legene Oppstart i hele Bergen kommune 4. jan 2010

12 Helseundersøkelser i bruk 6 uker (helsesøster og lege) 6 mnd (helsesøster og lege) 2 år (helsesøster og lege) Skolestart (helsesøster og lege) Målrettet helseundersøkelse skole Det ble også laget forslag til 1 år helsesøster og lege og 4 år som ble sendt til leverandør i 2010 disse er nå revidert

13 Eksempel: 2 år helsesøster

14 2 år lege

15 Målrettet helseundersøkelse

16 Nytt prosjekt Flere helseundersøkelser er utviklet, disse har leverandør startet på utviklingen av: Målrettet helseundersøkelse klasse 3. klasse helseundersøkelse Ny elev ungdomsskole Målrettet helseundersøkelse ungdomsskole 8. klasse helseundersøkelse Målrettet helseundersøkelse videregående skole

17 Helseprofil 0-20 Videre utvikling 1 år helsesøster, 1 år lege og 4 års undersøkelse er ferdig utviklet og levert leverandør, men ikke programmert Endringsønsker fra brukere (helsepersonell) av HsPro skal programmeres inn i eksisterende helseundersøkelser Det jobbes med muligheter for språk-kartlegging Tilpasse Helseprofil til helsestasjon for ungdom Utvikling av et rapporteringsverktøy

18 Hvordan kan tjenesten bruke dataene fra Helseprofil? Folkehelsearbeid (samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse) Tjenesteutvikling Kvalitetsutvikling

19 Tjenesteutvikling/kvalitetsutvikling

20 Kvalitetsutvikling - prosjekter 1. Barselomsorg/amming ved 6 uker (planlagt prosjekt , søkt om midler) 2. Bedre søvn ved skolestart (prosjekt , avsluttes til sommeren) 3. Reduksjon av uønsket skolefravær (planlagt prosjekt 2015, fått midler)

21 Barselomsorgen/amming Folkehelseperspektiv: Amming er et av de mest effektive tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom hos spedbarn og kan også ha gunstig effekt på helsen senere i livet. Det er nylig vist at morsmelk ernærte barn har redusert risiko for å bli overvektig som voksen (Hdir. 2013). Indikatoren kan være nasjonal interesse Tjenesteutvikling: kan ammestatus ved 6 uker være en kvalitetsindikator på en god barselomsorg? Kvalitetsutvikling: årsaker til ammeslutt - rett hjelp til rett tid?

22

23

24

25

26

27 Etat for helsetjeneste Bergen kommune

28 Etat for helsetjenester Bergen kommune

29 Etat for helsetjeneste Bergen kommune

30

31 Planlagt prosjekt Barselomsorg i endring samhandling til beste for brukerne Det er søkt om utviklingsmidler til et samarbeidsprosjekt mellom tre bydeler i Bergen kommune, jordmorutdanningen og helsesøsterutdanningen ved Høgskolen i Bergen

32 Barselomsorg i endring samhandling til beste for brukerne Mål Familier med nyfødt barn opplever sammenheng i tjenestene og er det er god samhandling mellomfaggruppene Metode Prosjektgruppen utarbeider rutiner for overføring av opplysninger Det utarbeides kartleggingsskjema for kvinnens/familiens psykisk helse Årsaker til evt ammeslutt kartlegges når familien er på 6 ukers konsultasjonen

33 Prosjekt - Bedre søvn ved skolestart Skolestartundersøkelse Året barnet fyller 6 år Undersøkelse av helsesøster og lege Innebærer en ganske omfattende kartlegging av flere forhold. Innhold i undersøkelsen bygger på nåværende veileder

34

35

36

37 Etat for helsetjeneste Bergen kommune

38 Søvnproblem redusert søvnkvalitet og for lite søvn har følger neste dag og på lang sikt risikoen for overvekt og fedme hos barn og ungdom ser ut til å øke selv ved bare litt for lite søvn over tid søvnvansker hos barn og unge knyttes til læring, hukommelse, og skoleprestasjoner i tillegg til emosjonelle og atferdsvansker

39 Prosjekt - Bedre søvn ved skolestart Hovedmål: Barn med søvnvansker ved skolestart skal få bedre søvn

40 Bedre søvn ved skolestart Midler tildelt: Studieåret 2013/14 kr ,- Studieåret 2014/15 kr ,- Prosjektleder: helsesøster Annlaug Hammersland

41 Bedre søvn ved skolestart Resultater: Ved økt fokus på hvordan helsesøster registrerer søvnvansker ble «annet» benyttet i langt færre tilfeller enn forventet Det er utarbeidet nytt forslag til søvnkartleggingsskjema i HsPro Informasjonsmateriell til bruk på foreldremøter er under utarbeidelse Brosjyre om søvn er under revidering

42 Bedre søvn ved skolestart Når barn har søvnvansker: Kriterier for håndtering av barn med søvnvansker er under utarbeiding. Det skal også lages et flytdiagram Helsesøster skal tilby kunnskapsbaserte råd.

43 Prosjekt : uønsket skolefravær i ungdomsskoletrinnet Helseundersøkelse 8. trinn Tilbud til alle Gjennomført av helsesøster Kartlegging av mange forhold i tillegg til vekt og høyde Dialog mellom helsesøster og eleven

44

45

46

47

48 Prosjekt: uønsket skolefravær i ungdomsskoletrinnet Formål: redusere uønsket skolefravær i ungdomsskoler Mål: Evaluere og videreutvikle rutiner for oppfølging av fravær Videreutvikle tverrfaglig team (avklaring av funksjon til de ulike aktørene, rammer, bedre handlingsberedskap, flere tiltak,kompetanseheving)

49 Uønsket skolefravær i ungdomsskoletrinnet Samarbeid mellom etat for barn og familie og Fagavdeling barnehage og skole Prosjektmidler kr ,- fra Stiftelsen Bergensklinikkene ( ) Avgrenses til 2 bydeler Veiledning fra RVTS, KoRus, RKBU og Statped Vest

Saksnr.: 41-201124366-2. Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler

Saksnr.: 41-201124366-2. Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler Saksnr.: 41-201124366-2 Program for et likeverdig tilbud i skolehelsetjenesten i videregående skoler 1. Innledning 3 2. Videregående opplæring og skolehelsetjenesten 3 2.1 Helsestasjon for ungdom 4 3.

Detaljer

IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten IS-1798 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Forord Helsedirektoratet fikk i brev datert 14.05.09 med endringer i brev 4.11.2009 i oppdrag av Helse- og omsorgdepartementet å utrede

Detaljer

Saksframlegg GODKJENNING AV PLAN FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN

Saksframlegg GODKJENNING AV PLAN FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/202-9877/2013 Saksbehandler: Marit Forseth Berg Dato: 11.03.2013 Saksframlegg GODKJENNING AV PLAN FOR HELSESTASJON OG SKOLEHELSETJENESTEN Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Verdal kommune. Tilstandsrapport for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Verdal kommune 2011

Verdal kommune. Tilstandsrapport for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Verdal kommune 2011 Verdal kommune Tilstandsrapport for helsestasjon og skolehelsetjenesten i Verdal kommune 2011 0 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Innledning... 5 1.1. Lov, forskrift og faglige retningslinjer for

Detaljer

VEDLEGG 2. Særskilte utredninger:

VEDLEGG 2. Særskilte utredninger: VEDLEGG 2 Særskilte utredninger: - Ressursbehov innen psykisk helse for barn og unge - Tverrfaglig styrking av frisklivstilbudet for barn og unge i Oppdal kommune - Flerbrukshall i Oppdal 0 Ressursbehov

Detaljer

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud

Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse. Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Sammen om et aktivt Porsgrunn Prosjektbeskrivelse Tilrettelegging for lavterskel- og Frisklivstilbud Innholdsfortegnelse: 1.0: Innledning og bakgrunn 2.0: Prosjektets målsettinger 3.0: Prosjektorganisering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund/Nanna Nordhagen Arkiv: F00 Arkivsaksnr.: 15/743 KOMMUNALE TILTAK TIL UNGDOM SOM HAR BEHOV FOR EKSTRA OPPFØLGING Rådmannens innstilling: Sak om kommunale

Detaljer

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune

Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Psykisk helsearbeid og tidlig intervensjon for barn og unge Råde kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 29. april 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING...

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn"

PORSGRUNN KOMMUNE // PROSJEKTDOKUMENT. Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud. Sammen om et aktivt Porsgrunn PORSGRUNN KOMMUNE Sammen om et aktivt Porsgrunn" // PROSJEKTDOKUMENT Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud 1 Prosjektplan: Sammen om et aktivt Porsgrunn Tilrettelegging for lavterskelog Frisklivstilbud

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE STEINKJER KOMMUNE 2012 Handlingsplan for 2012 er skrevet i tråd med Strategi for folkehelsearbeidet i Nord- Trøndelag 2011-2014, og med utgangspunkt i de satsningsområdene som

Detaljer

NORDKAPP. Kommune. Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN

NORDKAPP. Kommune. Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN NORDKAPP Kommune Planprogram for kommunedelplan For folkehelse 2015-2019/2027 FOLKEHELSEPLANEN INNHOLD Innledning... 2 Planprogram og kommunedelplan... 2 Tidsavgrensing... 2 Bakgrunn og forutsetning for

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune

Deanu gielda Tana kommune Deanu gielda Tana kommune 1. Om søker Søker Adr Deanu gielda-tana kommune Rådhusveien 24, 9845 Tana Organisasjonsnr 943505527 Bankkonto 4910.12.71160 Kontaktperson Kjell Nilssen, ass rådmann Mobil 464

Detaljer

Deanu Álšaguovddáš Tana Frisklivssentral

Deanu Álšaguovddáš Tana Frisklivssentral Deanu - Tana helse i fokus Deanu Álšaguovddáš Tana Frisklivssentral Metodeutvikling- og tilpassingsprosjekt Deanu gielda Tana kommune 1. Om søker Søker Adr Deanu gielda-tana kommune Rådhusveien 24, 9845

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering

Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering IS-1896 Veileder Veileder for kommunale frisklivssentraler Etablering og organisering Heftets tittel: Veileder for kommunale frisklivssentraler. Etablering og organisering Utgitt: Februar 2011 Publikasjonsnummer:

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Folkehelsekonferansen Stiklestad 2. sept. 2011 Helsesøsters rolle i Samhandlingsreformen

Folkehelsekonferansen Stiklestad 2. sept. 2011 Helsesøsters rolle i Samhandlingsreformen Folkehelsekonferansen Stiklestad 2. sept. 2011 Helsesøsters rolle i Samhandlingsreformen v. Randi Eidem Solem leder for Landsgruppa av helsesøstre i Nord- Trøndelag. Landsgruppen av helsesøstre ( LaH)

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF78 A055002 Åpen Signe Bang /Prosjektnummer NFR: 146330/330 GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF78 A055002 Åpen Signe Bang /Prosjektnummer NFR: 146330/330 GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) TITTEL Tilgjengelighet

Detaljer

Prosjektrapport Hitra livsstil og folkehelsesenter. Medisinsk Treningsklinikk,, frisklivssentral, læring og mestringssenter

Prosjektrapport Hitra livsstil og folkehelsesenter. Medisinsk Treningsklinikk,, frisklivssentral, læring og mestringssenter Prosjektrapport Hitra livsstil og folkehelsesenter Medisinsk Treningsklinikk,, frisklivssentral, læring og mestringssenter Innhold 1.0 Bakgrunn 2.0 Sammendrag 3.0 Hovedmål 3.1 Delmål 3.2 Kvalitetsmål 3.3

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon. Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 1. Oktober 2013 RAPPORT 7/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn

Detaljer

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012

Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring og mestring 8.mai 2012 Rapport pilot friskliv, læring- og mestring side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 3 3. MÅL, MANDAT OG DEFINISJONER... 4 4. PROSESS...

Detaljer

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging

Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende - Sluttrapport og anbefalinger for videre oppfølging Barn som pårørende må ses i en større sammenheng; -10 anbefalinger om tiltak for forebygging. Helse Nord (stor logo) Rapport 2012.

Detaljer

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune

Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale for samarbeid om folkehelsearbeid Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune Rammeavtale folkehelse Vestre Viken HF og Buskerud Fylkeskommune Side 1 av 5 Formål og ønsket effekt For å møte fremtidens

Detaljer

Prosjektplan 2012-2014 1

Prosjektplan 2012-2014 1 Prosjektplan 2012-2014 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Prosjektets formål... 3 1.2 psykiske lidelser en folkehelseutfordring... 3 1.3 samhandling for systematisk og langsiktig innsats... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015

Midtveisevaluering av Haugalandsløftet. Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Midtveisevaluering av Haugalandsløftet Sammendrag av rapporten for prosjektperioden 2012 2015 Dette er et sammendrag av rapporten for midtveisevalueringen av Haugalandsløftet. Fullstendig rapport finnes

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN

INNHOLD TRYGG, TYDELIG OG TILGJENGELIG RAPPORT OM HELSESTASJON- OG SKOLEHELSETJENESTEN INNHOLD Forord...5 1. En framtidsrettet helsestasjon- og skolehelsetjeneste...6 2. Innledning...8 3. En vanlig dag på jobben...10 4. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten...11 4.1 Om helsestasjon- og skolehelsetjenesten...12

Detaljer