Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 17:00"

Transkript

1 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Ordføreren oversender sakene f.o.m. nr. 4/13 t.o.m. nr. 5/13 til behandling. ORDFØREREN I ØVRE EIKER, 29. april 2013 Ann Sire Fjerdingstad. Majken Røsnes Skjelbred 1

2 Saksnr Innhold Lukket PS 4/13 Referatsak RS 3/13 Detaljbudsjett 2013 for Øvre Eiker kommune pr tjeneste RS 4/13 Pedagogisk psykologisk tjeneste - Henvisningsgrunn i saker i perioden RS 5/13 Status barnehageopptak pr PS 5/13 B-sak: Plan for folkehelsearbeid i Øvre Eiker kommune - Valg av indikatorer

3 PS4/13Referatsak RS3/13Detaljbudsjett2013forØvreEikerkommuneprtjeneste RS4/13Pedagogiskpsykologisktjeneste-Henvisningsgrunnisakeri perioden RS5/13Statusbarnehageopptakpr

4 ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Einar Braaten Saksmappe: 2012/ /2013 Arkiv: G20 B-sak. Plan for folkehelsearbeid i Øvre Eiker kommune - Valg av indikatorer Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift 5/13 Fagkomite 2: Oppvekst Fagkomite 3: Næring-, miljø og kultur Fagkomite 4: Omsorg Saksopplysninger/vurderinger Arbeidet med å utarbeide en Folkehelseplan er godt i gang. Grunnlaget for innholdet i planen må være hvilke utfordringer og styrker vi har innen folkehelsa i Øvre Eiker. Prosjektgruppa v/prosjektleder legger fram et dokument med en gjennomgang av hvilke indikatorer som er tilgengelige med et forslag til hvilke vi skal bruke som grunnlag for hvilke tiltaksområder, med tiltak, vi skal velge. Dokumentet legges fram til informasjon og diskusjon i politisk utvalg, Eldreråd og Rådet for funksjonshemmede. Forslaget er også lagt fram for prosjektets styringsgruppe som er rådmannens ledergruppe. Indikatorene er todelt: 1. Indikatorer fra Folkehelseinstituttets Folkehelsestatistikkbank. Dette er kvalitetssikrede tall og statistikk og derfor enkelt å bruke. 2. Oversikt over frivillige organisasjoner, næringsvirksomhet innen helse og kultur og kommunale tjenester. Indikatorene er delt inn i tre kategorier: 1. Grønn: Indikatoren er viktig og/eller er lett å gjennomføre 2. Gul: Indikatoren er ikke viktigst og krever enten mye arbeid eller langvarig arbeid for å få til endring 3. Rød: Indikatoren er enten ikke viktig og/eller vil kreve stor innsats, mye ressurser og lang tid å gjennomføre Det er gjort en prioritering innen hver kategori hvor 1 er høyest prioritet. Dette er videreført i en helhetlig prioritering i tabellen under. I første fase av Folkehelseplan vil prioritering av indikatorene vise hvilke områder vi ønsker fokusere på i vår satsing innen folkehelsearbeidet. I neste fase skal det utarbeides tiltak innenfor de områdene som kan påvirke indikatorene i positiv retning. 1

5 Kategorisering Hel Indikator med beskrivelse m/prio prio A-1 1 Mobbing Mobbes på skolen i 10 klasse A-2 2 Trivsel på skole Trives på skolen i 10. klasse A-3 3 Årlig beskrivelse av satsingsområde for neste år. Beskrivelse av kommunens satsingsarbeid innen folkehelsearbeid i kommuneplan, langtidsbudsjett, årsbudsjett og årsmelding. A-4 4 Antall kommunale folkehelseprosjekter Antall prosjekter som bidrar til folkehelsearbeidet (Årsmelding) og hvor innbyggerne har deltatt og bidratt. A-5 5 Tjenestenavn og viktigste bidrag En beskrivelse av tjenestens viktigste bidra til folkehelsearbeidet A-6 6 Antall medlemmer i lag og foreninger. Samlet medlemstall i lag og foreninger A-7 7 Antall lag og foreninger Kulturkontorets oversikt A-8 8 Kommunal støtte til lag og foreninger Kommunens økonomiske bidrag til frivillige lag og foreninger B-1 9 Uorganisert aktivitet Tilrettelegging for uorganiserte aktiviteter B-2 10 Antall helsenæringsbedrifter Antall helserelaterte og kulturrelaterte. Næringsbedrifter. Variasjon - gruppering B-3 11 Antall nye helsenæringsbedrifter Antall nyetablerte bedrifter som er helserelatert eller kulturrelatert B-4 12 Røyking Gravide som røyker B-5 13 Psykisk sykdom Psykiske symptomer og lidelser, primærhelsetjenesten B-6 14 Muskel og skjelett Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten B-7 15 Blodtrykk Høyt blodtrykk, primærhelsetjenesten Kolesterol Kolesterolsenkende legemidler, brukere Hjerte- kar Hjerte og karsykdommer, sykehus KOLS KOLS og astma, legemiddelbrukere C-1 16 Barn til enslige Barn av enslige forsørgere C-2 17 Kreft Kreft totalt, nye tilfeller C-3 18 Uføretrygdede Uføretrygdede år C-4 19 Høy utdanning Vgs eller høyere utdanning år 2

6 Vedlegg 1 Notat med forslag til valg av indikatorer for Plan for folkehelsearbeid i Øvre Eiker kommune Rådmannens innspill til drøfting Forslaget til valg av indikatorer for oppfølging i folkehelsearbeidet legges fram til diskusjon og tilbakemelding til prosjektleder. Videre oppfølgning Det forventes en A-sak med vedtaksforslag til indikatorer som fokus på satsingsområder før sommeren 2013 Begrunnelse Indikatorene som velges blir viktige for arbeidet med Folkehelseplanen, prioritering av tiltak og områder innen folkehelsearbeidet vi skal satse på som kommer som fase 2 etter sommerferien

7 1 Valg av indikatorer og prioritering av dem Hensikt Hensikten med dette kapittelet er å bruke det statistiske materialet som finnes til å velge hvilke statistiske indikatorer for folkehelsa i Øvre Eiker kommune som skal være grunnlag diskusjon og seinere valg av tiltak innen folkehelsearbeidet. folkehelsearbeid (Positive indikatorer). Grunnlag Grunnlag for valg av indikatorer er: A. Folkehelseinstituttets database: Kommunehelsa statistikkbank med Folkehelseprofil 2013 for Øvre Eiker kommune B. Oversikt over hvem som driver med folkehelsearbeid i vår kommune. Det er prosjektleder med prosjektgruppa som har lagt fram forslaget. Prosess 1) Det legges opp til en prosess hvor prosjektgruppa gjør sin vurdering, prioritering og valg av indikatorer. 2) Forslaget til valg av indikatorer legges fram for: a. Styringsgruppa b. Tjenesteledere c. Rådet for funksjonshemmede d. Eldrerådet e. Politisk fagkomité som B-sak 3) Prosjektgruppa oppsummerer innspill i denne prosessen. 4) Dette kapittelet skal vise innspill og valg fram til en presentasjon av hvilke indikatorer som settes opp med prioritering. 5) Liste med prioriterte indikatorer legges som grunnlag for et arbeid med tiltak Folkehelseprofilen for Øvre Eiker 2013 Fra vedlegget med folkehelseprofilen for Øvre Eiker kommune 2013 har vi tatt ut følgende områder hvor kommunen avviker fra landsgjennomsnittet. Det er kun tatt med avvik som har en sikker statistisk signifikans. (Dvs. som vi er sikre på er et avvik)

8 2 K kapittelet skal fokusere både på utfordringer (negative indikatorer) og på styrker i kommunens Vi har gjort en vurdering av indikatorene ut fra følgende to kriterier: 1. Hvor vanskelig ansees det å få til en forbedring som kan måles.

9 3 2. Hvor viktig er en forbedring innen indikatorens område. Deretter har vi gjort en inndeling av indikatorene i 3: 1. Grønn: Indikatoren er viktig og/eller er lett å gjennomføre 2. Gul: Indikatoren er ikke viktigst og krever enten mye arbeid eller langvarig arbeid for å få til endring 3. Rød: Indikatoren er enten ikke viktig og/eller vil kreve stor innsats, mye ressurser og lang tid å gjennomføre Ut fra grovinndelingen foreslår vi en prioritering av hvilke indikatorer som skal være grunnlaget for prioritering av tiltakene. Indikatorene kan imidlertid ikke stå alene som begrunnelse for prioritering av tjenestetilbud, fordeling av ressurser og satsingsområder innen folkehelsearbeidet. Derfor følges dette kapittelet opp med vurdering av andre eksisterende tiltak i kommunale, frivillige og private aktiviteter. Prioritering av folkehelseindikatorer Grønne indikatorer Vi vurderer at tiltak i forhold til mobbing og trivsel på skolen er svært viktige. Samtidig vurderes det at muligheten for å bedre forholdene er relativt gode. 1. Trives på skolen, 10 klasse 2. Mobbes på skolen, 10 klasse Grønne indikatorer bør følges år for år. Dvs at tiltakene vurderes årlig for å evt endre, øke eller stoppe tiltak. Gule indikatorer Vi foreslår følgende prioritering innen gruppen med indikatorer hvor vi forventer at det vil være noe vanskeligere å måle forbedringer men hvor en forbedring er viktig. 3. Andel kvinner som røyker er viktig fordi røyking har så stor innvirkning på KOLS, astma og hjerte og karsykdom. Samarbeid med fastlegene er viktig. 4. Psykiske symptomer og lidelser og legemiddelbruk for psykiske lidelser Fordi dette henger sammen med så mange andre helsefarer; Røyking, uføretrygd, frafall fra videregående skole. Samarbeid med fastlegene er viktig. Vi har en aktiv tjeneste i Psykisk helsetjeneste. 5. Muskel og skjelett symptomer. Fordi dette er et område vi har gode tilbud og hvor det allerede er et fokus: Aktiv Eiker, frivillige tilbud og private tilbud. Det er et område hvor samarbeid med fastlegene er viktig. 6. Høyt blodtrykk, Hjerte karsykdommer behandlet i sykehus, KOLS og astma samt bruke av kolesterolsenkende midler er alle i stor grad påvirket av vår livsstil og de tiltakene vi setter inn i forhold til dette, men det tar lang tid før holdninger og livsstil endres. Mange tiltak vil kunne virke inn her fra lovverk til lokale aktiviteter. Gule indikatorer krever innsats over tid før vi kan se endringer. De bør revurderes hvert 4 år i forbindelse med at det lages et oversiktsdokument om folkehelsearbeidet. Indikatorene må følges opp og presenteres tilbake til aktuelle instanser hvert år.

10 4 Røde indikatorer Disse indikatorene er det vanskelig for kommunen å gjøre noe med alene. De endres langsomt og vi vet ikke mye om hva som kan føre til forbedringer 7. Frafall i videregående skole er allikevel viktig. Fordi det er et satsingsområde for fylkeskommunen og viktig for disse elevenes seinere helse. 8. Barn av enslige forsørgere. Vi vet foreløpig lite om hva som kan virke inn på denne indikatoren. 9. Uføretrygdede, år. Denne har bedret seg noen siste årene. Muligens pga økt innflytting i kommunen, men vi kjenner lite til hva som virker inn på denne indikatoren. Den endres svært langsomt. Røde indikatorer forventes ikke endre seg på 4 år, men rapporteres sammen med de andre. Tiltak må ha et års perspektiv. Positive indikatorer på folkehelsa i Øvre Eiker kommune For å få et riktig bilde av folkehelsearbeidet i Øvre Eiker kommune er det viktig også å ha en oversikt over faktorer som fremmer folkehelsa og forebygger helseskader. Disse faktorene er et mål på vår kommunes robusthet i forhold til innbyggernes folkehelse. De beskriver også hvilke muligheter vi har for å bidra til å bedre folks helse og er en stor kapasitet innen helsefremmende og forebyggende arbeid. Frivillighetsarbeidet Den aller største ressursen innen helsefremmende arbeid ligger i alt det arbeidet innbyggerne gjør i foreninger og lag samt uorganiserte aktiviteter. Kulturseksjonen har oversikt over lag og foreninger i Øvre Eiker kommune. Denne ligger på Øvre Eiker kommunes internettside med en lenke fra forsiden: Lag og foreninger. På denne siden er det registrert om lag 200 frivillige organisasjoner som i videste forstand bidrar i folkehelsearbeidet. Aktuelle indikatorer kan være: Antall foreninger og lag Antall medlemmer i foreninger og lag Kommunens økonomiske bidrag til frivillige lag og foreninger Tilrettelegging for uorganiserte aktiviteter Private helsenæringer og kulturnæringer På samme måte som for frivillige foreninger og lag beskriver de private helsenæringene og kulturnæringene tiltak som bidrar til å bedre folkehelsa. Også innen dette området ønsker vi å definere tiltak som kan bidra til folkehelsearbeidet så vidt som mulig. Aktuelle faktorer kan være: Antall næringsbedrifter. Ny etablering av helsebringende næringsbedrifter

11 5 Kommunale tjenester Alle kommunale tjenester bidrar til folkehelsearbeidet på en eller annen måte. Ofte er dette ikke så tydelig og som ved aktivitetene innen lag og foreninger og næringslivet er hovedfokuset ikke folkehelsearbeidet men aktiviteten i seg sjøl. F.eks. er en av våre største bidragsytere til god folkehelse i kommunen Seksjon for teknisk infrastruktur som har ansvar for at vi får godt drikkevann og trygg behandling av kloakken vår. Aktuelle indikatorer: En beskrivelse av tjenestens viktigste bidra til folkehelsearbeidet. (Kan legges inn som eget punkt i årsmelding) Antall prosjekter som bidrar til folkehelsearbeidet (Årsmelding) og hvor innbyggerne har deltatt og bidratt. Årlig beskrivelse av satsingsområde innen folkehelsearbeid i framlagt kommuneplan, langtidsbudsjett, årsbudsjett og i årsmelding.

12 6 Tabell 1 Positive folkehelsefaktorer Område Prioritering Indikator Beskrivelse Ansvarlig A-7 Antall lag og foreninger Kulturkontorets oversikt Kulturseksjonen Lag og foreninger A-6 Antall medlemmer i lag og foreninger Samlet medlemstall i lag og foreninger Kulturseksjonen A-8 Kommunal støtte til lag og foreninger Kommunens økonomiske bidrag til frivillige lag og Rådmann foreninger B-1 Uorganisert aktivitet Tilrettelegging for uorganiserte aktiviteter Kulturseksjonen Næringsbedrifter B-2 Antall helsenæringsbedrifter Antall helserelaterte og kulturrelaterte næringsbedrifter B-3 Antall nye helsenæringsbedrifter Antall nyetablerte bedrifter som er helserelatert eller kulturrelatert PRN seksjonen PRN seksjonen Kommunale tjenester A-5 Tjenestenavn og viktigste bidrag En beskrivelse av tjenestens viktigste bidra til folkehelsearbeidet A-4 Antall kommunale folkehelseprosjekter Antall prosjekter som bidrar til folkehelsearbeidet (Årsmelding) og hvor innbyggerne har deltatt og bidratt. Rådmannen Hver seksjonsleder. Koordinert av kommuneoverlegen A-3 Årlig beskrivelse av satsingsområde for neste år. Beskrivelse av kommunens satsingsarbeid innen folkehelsearbeid i kommuneplan, langtidsbudsjett, årsbudsjett og årsmelding. Rådmannen med hver seksjonsleder

13 7 Tabell 2 Negative folkehelsefaktorer Område Prioritering Indikator Beskrivelse Ansvarlig/Koordinering Skole A-1 Mobbing Mobbes på skolen i 10 klasse Skole og barnehage sjef A-2 Trivsel på skole Trives på skolen i 10. klasse Skole og barnehage sjef B-7 Frafall Frafall i videregående skole Skole og barnehagesjef + Buskerud fylke Levevaner B-4 Røyking Gravide som røyker Kommuneoverlegen Helse og sykdom Levekår B-5 Psykisk sykdom Psykiske symptomer og lidelser, primærhelsetjenesten Psykisk helsetjeneste B-5 Psykiske lidelser Psykisk lidelser, legemiddelbrukere Psykisk helsetjeneste B-7 Blodtrykk Høyt blodtrykk, primærhelsetjenesten Kommuneoverlege B-7 Kolesterol Kolesterolsenkende legemidler, brukere Kommuneoverlege B-7 Hjerte- kar Hjerte og karsykdommer, sykehus Kommuneoverlege B-7 KOLS KOLS og astma, legemiddelbrukere Kommuneoverlege B-6 Muskel og skjelett Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten Kommuneoverlegen C-2 Kreft Kreft totalt, nye tilfeller Kommuneoverlege C-10 Høy utdanning Vgs eller høyere utdanning år Skole og barnehagesjef C-3 Uføretrygdede Uføretrygdede år Nav leder C-1 Barn til enslige Barn av enslige forsørgere Helse og Omsorg De grønne prioriteringene settes høyes, deretter gult og til sist rødt. Innenfor hver fargekode beskriver tallene innbyrdes prioritering.

14 8 Fargekoder kombineres med tall for å beskrive en prioritering av områder hvor vi ønsker følge de neste 4 årene. Like tall betyr at indikatorene kan følges opp samtidig og prioriteres likt innen fargeområde (Prioriteringsområdet) Denne prioriteringen må være grunnlag for hvilke tiltak som blir prioritert når vi i neste omgang skal se på og prioritere tiltak innen folkehelsearbeidet. Ved å samle de to tabellene over kan prioriteringslista se ut som under. Kategorisering m/prio Hel prio Indikator med beskrivelse A-1 1 Mobbing Mobbes på skolen i 10 klasse A-2 2 Trivsel på skole Trives på skolen i 10. klasse A-3 3 Årlig beskrivelse av satsingsområde for neste år. Beskrivelse av kommunens satsingsarbeid innen folkehelsearbeid i kommuneplan, langtidsbudsjett, årsbudsjett og årsmelding. A-4 4 Antall kommunale folkehelseprosjekter Antall prosjekter som bidrar til folkehelsearbeidet (Årsmelding) og hvor innbyggerne har deltatt og bidratt. A-5 5 Tjenestenavn og viktigste bidrag En beskrivelse av tjenestens viktigste bidra til folkehelsearbeidet A-6 6 Antall medlemmer i lag og foreninger. Samlet medlemstall i lag og foreninger A-7 7 Antall lag og foreninger Kulturkontorets oversikt A-8 8 Kommunal støtte til lag og foreninger Kommunens økonomiske bidrag til frivillige lag og foreninger B-1 9 Uorganisert aktivitet Tilrettelegging for uorganiserte aktiviteter B-2 10 Antall helsenæringsbedrifter Antall helserelaterte og kulturrelaterte. Næringsbedrifter. Variasjon - gruppering B-3 11 Antall nye helsenæringsbedrifter

15 9 B-4 12 Røyking Gravide som røyker Antall nyetablerte bedrifter som er helserelatert eller kulturrelatert B-5 13 Psykisk sykdom Psykiske symptomer og lidelser, primærhelsetjenesten B-6 14 Muskel og skjelett Muskel og skjelett, primærhelsetjenesten B-7 15 Blodtrykk Høyt blodtrykk, primærhelsetjenesten C-1 16 Barn til enslige Barn av enslige forsørgere C-2 17 Kreft Kreft totalt, nye tilfeller C-3 18 Uføretrygdede Uføretrygdede år Kolesterol Kolesterolsenkende legemidler, brukere Hjerte- kar Hjerte og karsykdommer, sykehus KOLS KOLS og astma, legemiddelbrukere C-4 19 Høy utdanning Vgs eller høyere utdanning år Det er viktig å understreke at det kan bli mange tiltak som forholder seg til hver indikator. Forslag til tiltak skal komme i fase 2 av arbeidet med folkehelseplan. Tiltak som f.eks. økt fysisk aktivitet i skolen vil ha virkninger langt ut over skolen.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 13:00 Rådet for funksjonshemmede Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Til behandling foreligger de saker som er nevnt nedenfor.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Fagkomite 4: Omsorg Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 16:30 Bespisning 17:00 Orienteringer Folkehelseplan

Detaljer

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune

Oversiktsarbeidet. en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune Oversiktsarbeidet en situasjonsbeskrivelse fra Øvre Eiker kommune 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 2 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 3 04.03.13 Folkehelsekonferansen 2013 4 5. Oversikt over helsetilstand

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Bjugn 2.9.214 Økonomiplan 214-17 Visjon Realiser drømmen i Bjugn Overordnet målsetting Livskvalitet Satsingsområder Bo og leve Kultur gir helse Kompetanse og arbeid Tema Indikator

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eikertun, 3300 Hokksund Eventuelle forfall meldes til sekretær i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partssammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 19.09.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2014-2017. Sørum kommune

Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2014-2017. Sørum kommune Forslag til planprogram for kommunedelplan for forebygging og folkehelse 2014-2017 Sørum kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning...2 1.2 Lovhjemler og føringer...2 2. Hva er folkehelse og folkehelsearbeid?...3

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Ørland FOLKEHELSEPROFIL 214 Ørland 17 Frafall i videregående skole 29 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 21 22 22 prosent

Detaljer

Vi har flere med hjerte- og karsykdommer enn landsgjennomsnittet, men er på omtrent samme nivå som nabokommunene våre.

Vi har flere med hjerte- og karsykdommer enn landsgjennomsnittet, men er på omtrent samme nivå som nabokommunene våre. 6 Helsetilstand 6.1 Forekomst av smittsomme sykdommer Kommunelegen overvåker forekomsten av allmenfarlige smittsomme sykdommer gjennom MSISmeldinger. Det har ikke vært noen store variasjoner eller trender

Detaljer

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012

Tanker og bidrag til helseovervåking. Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Tanker og bidrag til helseovervåking Else-Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseinstitutt 10.1.2012 Hva er helseovervåking? Løpende oversikt over utbredelse og utvikling av helsetilstanden og forhold som påvirker

Detaljer

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank. Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05.

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank. Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05. Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Jørgen Meisfjord og Nora Heyerdahl Nasjonalt folkehelseinstitutt Fornebu, 07.05.2012 Disposisjon Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Rissa 13.11.214 17 Frafall i videregående skole 18 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst 1,7 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før

Detaljer

Regionalplan for folkehelse 2013-2017

Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Regionalplan for folkehelse 2013-2017 Orientering Sunn by forum Fylkeskommunale og kommunale oppgaver i folkehelsearbeidet Orientering om planprosess, utfordringsbilde, hovedmål og innsatsområder Hvilke

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Leksvik

FOLKEHELSEPROFIL 2014. Leksvik FOLKEHELSEPROFIL 214 Leksvik 17 Frafall i videregående skole 29 29 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst,11,79 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 22 23 22 prosent

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

FOLKEHELSEPROFIL 2014

FOLKEHELSEPROFIL 2014 FOLKEHELSEPROFIL 214 Roan 8.9.214 17 Frafall i videregående skole 23 25 prosent (k*) Tema Indikator Kommune Fylke Norge Enhet (*) 1 Befolkningsvekst.91 1,6 1,3 prosent 2 Befolkning under 18 år 18 22 22

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2016 Tidspunkt: 12:00 Kommuneplanutvalget Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 09:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Partsammensatt-utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

Friskliv, meistring og folkehelse i kommuneplanen

Friskliv, meistring og folkehelse i kommuneplanen Friskliv, meistring og folkehelse i kommuneplanen Regine S. Aklestad, Kva er ein kommuneplan? Kvifor folkehelse i kommuneplanen? Kva handlar folkehelsearbeidet i kommunen om, og kven har ansvaret? Kva

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program

Møteinnkalling. Program: Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen se eget program ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Dato: 06.02.2018 Tidspunkt: 16:15 Program: Kl 08:30 12:00 Fellesprogram inkl lunch i kommunestyresalen

Detaljer

Vestnes kommune - folkehelseprosjekt 2012. Helse og sykdom. Uheldig med langvarig forbruk spesielt mht. vanedannende medikamenter.

Vestnes kommune - folkehelseprosjekt 2012. Helse og sykdom. Uheldig med langvarig forbruk spesielt mht. vanedannende medikamenter. Helse og sykdom Behandlet i sykehus P sykisk lidelse behandlet i sykehus Kommune 106 F Ike 105 Kommune 84 Fylke 85 Psykisk lidelse Kommune 99 legemiddelbrukere Fylke 93 Hjerte-karsykdom Kommune 78 behandlet

Detaljer

Kilder i oversiktsarbeidet

Kilder i oversiktsarbeidet Kilder i oversiktsarbeidet Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Folkehelseprofiler, Kommunehelsa og Norgeshelsa er bra, men Kilder med samme

Detaljer

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten

Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene. Gro Sæten Rammebetingelser for folkehelsearbeid i kommunene Gro Sæten Helse et individuelt ansvar??? Folkehelsearbeid Folkehelse er befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning Folkehelsearbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Medlemmene innkalles til kl 16:00 for befaring i Harakollen. Oppmøte på parkeringsplassen bak rådhuset.

Møteinnkalling. Medlemmene innkalles til kl 16:00 for befaring i Harakollen. Oppmøte på parkeringsplassen bak rådhuset. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Fagkomite 2: Oppvekst Kerteminde, Rådhuset, Hokksund Medlemmene innkalles til kl 16:00 for befaring i Harakollen. Oppmøte

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 10:15 Fagkomite 2: Oppvekst Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Program: 08:00 09:45 Fellesprogram i kommunestyresalen

Detaljer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer

Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer For forebygging, diagnostisering, behandling og rehabilitering av fire ikke-smittsomme sykdommer; hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols og kreft Ny strategi for ikke-smittsomme sykdommer Henriette Øien,

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Eksempel: Forventet levealder

Eksempel: Forventet levealder Eksempel: Årsakskjede 1 hva kan kommunen gjøre med det? 2 og dødelighet er to sider av samme sak Dødelighet, hjerte og karsykdom Dødelighet, voldsomme dødsfall Dødelighet, kreft Hele landet Friskvik Hele

Detaljer

FOLKEHELSEMELDING Helse i alt vi gjør

FOLKEHELSEMELDING Helse i alt vi gjør FOLKEHELSEMELDING 2015 2019 Helse i alt vi gjør Foto: Øyvind Langum 1 Forord Øvre Eiker kommune har et mål om at alle innbyggerne skal ha mulighet til god helse og trivsel. For å lykkes må vi ha et godt

Detaljer

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen

Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelseavdelingen Miljørettet helseverns plass i folkehelsearbeidet, oversiktsforskriften m.m. Arne Marius Fosse Folkehelseavdelingen Innhold Forebygging i samhandlingsreformen Folkehelseloven og miljørettet helsevern Oppfølging

Detaljer

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing

Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Hilde Fjukstad Saksmappe: 2013/4870-2944/2014 Arkiv: 461 Rapportering nærvær 3. tertial 2013. Saksordfører: Gard Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 2/14 Partsammensatt-utvalg

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Fagkomite 4: Omsorg Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 15:00 Ulricehamn, Rådhuset, Hokksund Program: Kl 08:30 12:00 Fellessamling i kommunestyresalen med følgende

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

- Spørreundersøkelsen er sendt til ledere i Øvre Eiker, helse- og kulturnæringer og lag og foreninger, i alt 425 e-post adresser.

- Spørreundersøkelsen er sendt til ledere i Øvre Eiker, helse- og kulturnæringer og lag og foreninger, i alt 425 e-post adresser. 1. Folkehelseplan ØEK - foreløpige resultater 29.08.2013 - Spørreundersøkelsen er sendt til ledere i Øvre Eiker, helse- og kulturnæringer og lag og foreninger, i alt 425 e-post adresser. - Med utgangspunkt

Detaljer

Møteinnkalling. Medlemmene innkalles til kl 17:00 for orientering og omvisning i Smellhaugen barnehage, Vestfossen.

Møteinnkalling. Medlemmene innkalles til kl 17:00 for orientering og omvisning i Smellhaugen barnehage, Vestfossen. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 16.10.2018 Tidspunkt: 18:00 Fagkomite 2: Oppvekst Smellhaugen barnehage, Smellhauggt. 36, Vestfossen Medlemmene innkalles til kl 17:00 for orientering

Detaljer

Modum. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: 6. Telefon: 7. Bakgrunn - Hvorfor gikk dere i gang?

Modum. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: 6. Telefon: 7. Bakgrunn - Hvorfor gikk dere i gang? Modum 2. Navn på prosjektet: Innovasjon for bedre folkehelse 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Innovasjon for bedre folkehelse gjennom utvikling av nye tiltak og modeller innen kommunesektoren. Arbeidet

Detaljer

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga?

Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Samhandlingsreformen Korleis følge opp kravet om oversikt over helsetilstand i befolkinga? Molde, 10. november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Velkommen til temadag for skoleledere i Molde 24. april 2007. HMT-ARBEID I ET LEDERPERSPEKTIV Visjoner og holdninger

Velkommen til temadag for skoleledere i Molde 24. april 2007. HMT-ARBEID I ET LEDERPERSPEKTIV Visjoner og holdninger Velkommen til temadag for skoleledere i Molde 24. april 2007 HMT-ARBEID I ET LEDERPERSPEKTIV Visjoner og holdninger 1 Arbeidsmiljøet i Norge (Tall fra Arbeidstilsynet) 38 personer døde i arbeidsulykker

Detaljer

Eksempel: Forventet levealder

Eksempel: Forventet levealder Eksempel: Forventet levealder Årsakskjede Kommunens virkemidler Sykdomsindikatorer Bakenforliggende faktorer Sykdom/helse Forventet levealder hva kan kommunen gjøre med det? Kommunens virkemidler Sykdomsindikatorer

Detaljer

Folkehelse. Forskrift og profiler. Helsenettverk Lister. 8.Mars 2012. Helsenettverk Lister

Folkehelse. Forskrift og profiler. Helsenettverk Lister. 8.Mars 2012. Helsenettverk Lister Folkehelse Forskrift og profiler 8.Mars 2012 Samhandlingsreformen Folkehelseloven Forskift om oversikt over helsetilstanden i befolkningen Folkehelseprofiler Delavtale 10 forebygging Samhandlingsreformen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016

HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 HANDLINGSPLAN FOLKEHELSE OG LEVEKÅR 2016 St.meld. nr 19, Folkehelsemeldingen, påpeker at folkehelsearbeid både handler om å fremme livskvalitet og trivsel gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir

Detaljer

Folkehelsearbeid. «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted»

Folkehelsearbeid. «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted» Øvre Eiker kommune - sammen med Folkehelsearbeid «Det ville vært fint å høre dine vurderinger og erfaringer med folkehelsearbeid sett fra ditt samfunnsmedisinske kommunelegeståsted» Sammen med.. 22 oktober

Detaljer

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN

OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN OVERSIKTSARBEID I FYLKESKOMMUNEN FOLKEHELSEKONFERANSEN 2013 Storefjell 4. og 5. mars 2013 Organisering av oversiktsarbeid i BFK BFK med egen folkehelsestrategi vedtatt i juni 2010 Tidlig ute med fokus

Detaljer

Årlig oversikt over folkehelsen 2018

Årlig oversikt over folkehelsen 2018 Årlig oversikt over folkehelsen 2018 Presentasjon politiske utvalg Hans Olav Balterud, rådgiver i miljørettet helsevern Bettina Fossberg, kommuneoverlege sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forankring

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Helse, sosial- og omsorg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 09.06.2016 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli gitt en orientering fra Aktiv Eiker v/ Anne Merete S. Bjørnerud ved møtets begynnelse.

Møteinnkalling. Det vil bli gitt en orientering fra Aktiv Eiker v/ Anne Merete S. Bjørnerud ved møtets begynnelse. ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Fagkomite 4: Omsorg Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Verdensrommet, Eikertun, Hokksund Det vil bli gitt en orientering fra Aktiv Eiker v/ Anne Merete

Detaljer

Oversiktsarbeidet. Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet

Oversiktsarbeidet. Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet Oversiktsarbeidet Nora Heyerdahl og Jørgen Meisfjord, FHI Stand-ins for Pål Kippenes, Helsedirektoratet Oversiktsarbeidet Lokale data FHI data Kommunens analyse Oversiktsarbeid i kommunen - en todelt prosess:

Detaljer

Hvordan lykkes med forankring av folkehelsearbeidet i kommunen?

Hvordan lykkes med forankring av folkehelsearbeidet i kommunen? Folkehelseforum i Nordland 15. oktober 2015 Hvordan lykkes med forankring av folkehelsearbeidet i kommunen? Aud Norunn Strand, rådmann i Modum kommune 1 Modum en folkehelsekommune 2 Kommunalt planarbeid

Detaljer

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune

Folkehelseloven. Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Folkehelseloven Gun Kleve Folkehelsekoordinator Halden kommune Hvorfor? Utfordringer som vil øke hvis utviklingen fortsetter Økt levealder, flere syke Færre «hender» til å hjelpe En villet politikk å forebygge

Detaljer

Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014

Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014 Alkoholloven og folkehelsearbeidet Tromsø, 21. oktober 2014 Anders Aasheim Seniorrådgiver Tlf 918 33389. E-post fmtraaa@fylkesmannen.no Fylkesmannens oppdrag i 2014 For å øke kunnskapen om og bruken av

Detaljer

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Voksenopplæringen, Stasjonsgata , Hokksund

Møteinnkalling. Fagkomite 2: Oppvekst Voksenopplæringen, Stasjonsgata , Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 18:00 Fagkomite 2: Oppvekst Voksenopplæringen, Stasjonsgata 172-174, Hokksund Fagkomiteens medlemmer innkalles til kl 17:00

Detaljer

NOTAT. Dato: 19.02.2007 Saksnr: 04/00105 Løpenr: 4277/07 K-kode: 233 G00 &10

NOTAT. Dato: 19.02.2007 Saksnr: 04/00105 Løpenr: 4277/07 K-kode: 233 G00 &10 NOTAT Til: Inghild Vanglo Konsulent Fritid Kåre Ingvar Helland Levekårssjef Stab Bjarne Rosenblad Kommunelege I Stab Emne: Folkehelseplan Eigersund 2007 Dato: 19.02.2007 Saksnr: 04/00105 Løpenr: 4277/07

Detaljer

Folkehelseprofiler. Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt. Molde, 01.06.2012

Folkehelseprofiler. Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt. Molde, 01.06.2012 Folkehelseprofiler Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt Molde, 01.06.2012 Disposisjon 1. Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI Folkehelseprofiler og statistikkbank 2. Datagrunnlag

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: Tidspunkt: 13:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 13:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god

Detaljer

RÅDMANNEN I ØVRE EIKER,

RÅDMANNEN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Eldreråd Dato: 31.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Rådhuset, 3300 Hokksund Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet. Varamedlemmer

Detaljer

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker

Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker Oversikt over livskvalitet og levekår (folkehelse) i Nedre Eiker 2016 Livskvalitet og levekår (Folkehelse) I dette notatet vil vi se på ulike forhold knyttet til livskvalitet og levekår. Vi vil forsøke

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lillehammer 17.12 2013 1 Hva Prosessen Valg av hovedutfordringer Videre bruk av folkehelseoversikten Erfaringer 2 Lov om folkehelsearbeid 5 - Oversikt

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eierutvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 08:30 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.11.2013 Arkiv: :FA-F03, FA-G20, TI-&30 Arkivsaksnr.: 13/936 Journalpostløpenr.: 13/30132 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Detaljer

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame

HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL FOLKEHELSA I MELØY STATUS FOR MELØY KOMMUNE Foto: Connie Slettan Olsen. utarbeidet av BEDRE reklame HISTORIEN OM EN GRAFISK PROFIL w FOLKEHELSA I MELØY Foto: Connie Slettan Olsen STATUS FOR MELØY KOMMUNE 2016 Kunnskapsoversikt over helsetilstand Det er utarbeidet en rapport over helsetilstanden til befolkningen

Detaljer

Trivsel og vekst. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vikna kommune

Trivsel og vekst. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vikna kommune Trivsel og vekst Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Vikna kommune 2015 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og lovgrunnlag... 3 1.1 Definisjoner... 4 1.2 Kilder til informasjon... 4 2 Statistikk

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet

Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid. Regelverk Verktøy Kapasitet Oversikt over helsetilstanden i kommunen Rammeverket for kommunens arbeid Regelverk Verktøy Kapasitet Folkehelseloven 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse,

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorene En oppgave for kommuneoverlegen NORSAM 9. februar 2012 Pål Kippenes, seniorrådgiver/spes.samf.med pkipp@helsedir.no Samhandlingsreformen Nasjonal helse-

Detaljer

Førde, 9.november 2011

Førde, 9.november 2011 Samhandlingsreformen Folkehelseloven 5 Førde, 9.november 2011 Pål Kippenes, lege, spes. samf.medisin. Seniorrådgiver, Helsedirektoratet pkipp@helsedir.no .. den vet best hvor skoen trykker Folkehelseloven

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET LIV OG LYST I LYS OG MØRKE PARTNERSKAP I FINNMARK Saksfremlegg Saksnr.: 07/204-4 Arkiv: G10 Sakbeh.: Kristin Tørum Sakstittel: FOLKEHELSEPROSJEKTET "LIV OG LYST I LYS OG MØRKE" PARTNERSKAP I FINNMARK Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial

Detaljer

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle

Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Sosial ulikskap i helse og helsetjensta si rolle Arne Marius Fosse Førde 9 april 2014 Disposisjon Nasjonale folkehelsemål Perspektiver Helsetjenestens rolle Ny regjering nye perspektiver 2 De nasjonale

Detaljer

ORDFØREREN I ØVRE EIKER,

ORDFØREREN I ØVRE EIKER, ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Voksenopplæringen, Stasjonsgata 72-74, Hokksund Dato: 26.04.2017 Tidspunkt: 18:00 Program: Kl 17:00 Kl 18:00 Orientering og omvisning

Detaljer

Møteinnkalling. Program: Omvisning og orientering om barnehagen v/ styrer Terese N. Mathiesen Ordinært møte settes

Møteinnkalling. Program: Omvisning og orientering om barnehagen v/ styrer Terese N. Mathiesen Ordinært møte settes ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Smellhaugen barnehage, Smellhauggt 36, Vestfossen Dato: 06.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Program: Kl 17:00 Kl 18:00 Omvisning og orientering

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank

Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank Jørgen Meisfjord Nasjonalt folkehelseinstitutt Lillehammer, 12. september 2012 Disposisjon 1. Folkehelseloven Oppdrag fra HOD Nye produkter fra FHI Folkehelseprofiler

Detaljer

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009

Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 Fylkesmannen i Nasjonale føringer Folkehelsearbeid 2009 1 Visjon og hovedfokus God helse og omsorg for alle Bedre kvalitet i helsetjenesten Redusere forskjeller i levekår Fremme faktorer som gir god helse

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

FOLKEHELSE I PLANARBEID. Prosess, muligheter og utfordringer. Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune

FOLKEHELSE I PLANARBEID. Prosess, muligheter og utfordringer. Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune FOLKEHELSE I PLANARBEID Prosess, muligheter og utfordringer Karin Hætta, stabsleder Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune FOLKEHELSELOVEN - UTDRAG Formålet: bidra til en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Fra et ikke-sted til et sted med stolte og engasjerte innbyggere Hva skjedde? Samskaping, frivillighet, grendeutvalg og oppgaveutvalg

Fra et ikke-sted til et sted med stolte og engasjerte innbyggere Hva skjedde? Samskaping, frivillighet, grendeutvalg og oppgaveutvalg Fra et ikke-sted til et sted med stolte og engasjerte innbyggere Hva skjedde? Samskaping, frivillighet, grendeutvalg og oppgaveutvalg Ordfører Ann Sire Fjerdingstad Arena Sunnmøre 25.10.16 Om Øvre Eiker

Detaljer

UTFORDRINGSNOTAT FOLKEHELSE BØ OG SAUHERAD KOMMUNER 2018

UTFORDRINGSNOTAT FOLKEHELSE BØ OG SAUHERAD KOMMUNER 2018 UTFORDRINGSNOTAT FOLKEHELSE BØ OG SAUHERAD KOMMUNER 2018 Innhold Voksne... 2 Befolkningssammensetning... 2 Levekår... 2 Helserelatert atferd... 2 Helsetilstand... 2 Barn og unge... 3 Økende sosial ulikhet

Detaljer

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune

H = B x K x P 2 FOLKEHELSE. Sammen for barn og unge i Stange. Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune H = B x K x P 2 FOLKEHELSE Sammen for barn og unge i Stange Kårhild Husom Løken. Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune Norges suksess på 5 minutter http://www.youtube.com/watch?v=sdpmegy3gw8

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet Att. Karen N Byrhagen Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Vår dato.: 24.02.2016 Deres referanse: Vår saksbehandler: Vår referanse: 2015/11098- Toril V Sakshaug 6266/2016

Detaljer

Helsetilstanden i Norge Else Karin Grøholt

Helsetilstanden i Norge Else Karin Grøholt Helsetilstanden i Norge 2018 Else Karin Grøholt 24.9.2018 Folkehelserapporten Nettutgave med enkeltkapitler som oppdateres jevnlig Kortversjon: «Helsetilstanden i Norge 2018» lansert 15.mai Kortversjon:

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Inn på tunet -Sammen beriker vi Finnmark

Inn på tunet -Sammen beriker vi Finnmark Inn på tunet -Sammen beriker vi Finnmark Folkehelse gode arenaer for aktivitet og trivsel. Friluftsliv og aktivitet for alle! Inn på tune konferanse i Kirkenes 22.april 2015 Finnmark fylkeskommune, Juli-Anne

Detaljer

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet

Folkehelsemeldingen. God helse - felles ansvar. Helse- og omsorgsdepartementet Folkehelsemeldingen God helse - felles ansvar Milepæler i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet Resept for et sunnere Norge Partnerskapene Strategi for utjevning av sosiale helseforskjeller Rapporteringssystemet

Detaljer

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012

Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden. Rehabiliteringskonferansen 2012 Med ny folkehelselov 25 år inn i fremtiden Rehabiliteringskonferansen 2012 Haugesund 8. august Anders Smith, seniorrådgiver/lege Forgjengerne. 1860-1994 1982-2011 Haugesund 8. august 2012 2 Folkehelseloven

Detaljer

Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast

Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast Planprogram for folkehelseplanen Høringsutkast Asker kommune Desember 2013 1 Planprogram Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsavgrensning... 3 3. Definisjon... 3 4. Bakgrunn... 4 5. Føringer... 5 6. Formål...

Detaljer

God helse og livsmeistring for alle

God helse og livsmeistring for alle God helse og livsmeistring for alle Startet i jobben mars 2018 Ny organisering Folkehelseforum Møte med rådmannens ledergruppe Ønsker mer satsing på folkehelse Startet på nytt folkehelsedokument Kommunar

Detaljer

Tal fra folkehelsebarometer

Tal fra folkehelsebarometer 05.03.2018 Tal fra folkehelsebarometer samla oversikt 2012-2018 Hilde Nysæther Frantzen ÅL KOMMUNE Innhald Bakgrunn... 1 Fargekoder... 1 Tabell 1: Befolkning... 2 Tabell 2: Levekår.... 2 Tabell 3. Miljø...

Detaljer

Hva betyr god stedsutvikling for folkehelsa?

Hva betyr god stedsutvikling for folkehelsa? Foto: KLD Hva betyr god stedsutvikling for folkehelsa? Tettstedskonferansen Stedsutvikling, folkehelse og universell utforming Steinkjer 22. april 2015 Kyrre Kvistad Folkehelsekoordinator Nord-Trøndelag

Detaljer

VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE. Tyrifjord 17. november 2015

VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE. Tyrifjord 17. november 2015 VELKOMMEN NETTVERKSAMLING FOLKEHELSE Tyrifjord 17. november 2015 Nesten 3 år etter ny folkehelselov Hva er jeg stolt av at vi har fått til i min kommune. Hva er de 3 største utfordringene i min kommune?

Detaljer

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid

Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Hvordan kan kommunene planmessig arbeide med folkehelse - forebyggende helsearbeid Folkehelsekoordinator Sissel Pettersen Midtre Namdal samkommune Presentasjon Steinkjer 13. oktober 2011 Midtre Namdal

Detaljer

FOLKEHELSESTATISTIKK - FÅ BEDRE OVERSIKT OVER LOKALE FOLKEHELSEUTFORDRINGER PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE NETTVERKSMØTE 2. NOVEMBER 2012 ADELHEI SMELAND

FOLKEHELSESTATISTIKK - FÅ BEDRE OVERSIKT OVER LOKALE FOLKEHELSEUTFORDRINGER PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE NETTVERKSMØTE 2. NOVEMBER 2012 ADELHEI SMELAND FOLKEHELSESTATISTIKK - FÅ BEDRE OVERSIKT OVER LOKALE FOLKEHELSEUTFORDRINGER PARTNERSKAP FOR FOLKEHELSE NETTVERKSMØTE 2. NOVEMBER 2012 ADELHEI SMELAND POLYTEC Independent R&D Institute (foundation). Established

Detaljer

Årlig oversikt over folkehelsen 2018

Årlig oversikt over folkehelsen 2018 Årlig oversikt over folkehelsen 2018 Presentasjon kommunestyret 25.03.19 Bettina Fossberg, kommuneoverlege sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forankring i lovverk Folkehelseloven (2012) pålegger

Detaljer

NASJONALT AKTØRKART OVERSIKT OVER RELEVANTE AKTØRER I STRATEGISK FOLKEHELSEARBEID

NASJONALT AKTØRKART OVERSIKT OVER RELEVANTE AKTØRER I STRATEGISK FOLKEHELSEARBEID OVERSIKT OVER RELEVANTE AKTØRER I STRATEGISK FOLKEHELSEARBEID Dette nasjonale aktørkartet presenterer et utvalg av sentrale aktører i strategisk folkehelsearbeid. Det strategiske folkehelsearbeidet består

Detaljer

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Røren skole, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling ØVRE EIKER KOMMUNE. Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Røren skole, Hokksund Dato: Tidspunkt: 17:00 ØVRE EIKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Fagkomite 2: Oppvekst Møtested: Røren skole, Hokksund Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 17:00 Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat i god tid før møtet.

Detaljer

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser:

Innledning / bakgrunn Dette strategiprosjektet er omfattende og det er derfor behov for å dele opp prosjektet i forskjellige faser: OPPFØLGING STATUS PROSJEKT NY NÆRVÆRSSTRATEGI Arkivsaksnr.: 13/3181 Arkiv: 440 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/13 Arbeidsmiljøutvalget 12.11.2013 Forslag til vedtak: AMU tar status prosjekt nærværsstrategi

Detaljer

Folketall Smøla. Kjønnsfordeling Menn totalt Kvinner totalt Menn 20-39 Kvinner 20-39 2014 1118 1099 238 227 MMML 2024 1159 1130 250 266

Folketall Smøla. Kjønnsfordeling Menn totalt Kvinner totalt Menn 20-39 Kvinner 20-39 2014 1118 1099 238 227 MMML 2024 1159 1130 250 266 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Befolkningssammensetning Nettobefolkningsvekst positiv siste

Detaljer