Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober 2013."

Transkript

1 Rapport fra den elektroniske Mor-barn-vennlig reevalueringen og registrering av bruk av tillegg utført i oktober Gratulerer med godkjenning på alle punkter! Her følger evalueringsrapporten for føde- og barselavdelingen på Klinikk Kirkenes. Folkehelsemeldingen (Stortingsmelding nr.16/ ) har som mål at føde/barselavdelinger drives i samsvar med WHO/UNICEF s Ti trinn for vellykket amming. Nasjonal kompetansetjeneste for amming skal bidrar til at sykehusene følger denne standarden og utfører løpende evalueringer av norske sykehus som ønsker å beholde sin godkjenning som Mor-Barn-vennlig sykehus. Fra 2013 vil det jevnlig bli gjennomført elektroniske reevalueringsrunder. Vi minner om at WHO/UNICEFs reviderte kriteriene for Mor-barn-vennlige sykehus i Disse dokumentene er tidligere sendt til alle landets føde- og barselavdelinger. Her presiseres følgende: Trinn 4 krever at etter vaginal fødsel eller keisersnitt uten generell anestesi, skal barnet plasseres hud mot hud hos mor umiddelbart eller innen 5 minutter etter fødsel. Etter keisersnitt med generell anestesi skal barnet plasseres hud mot hud hos mor så snart hun er våken og oppmerksom. Sykehusets årlige ammestatistikk bør indikere at minimum 75 % av mødrene som fødte i inneværende år fullammet eller fullernærte barnet sitt med egen utpumpet morsmelk fra fødsel til utreise Tidlig introduksjon av tillegg under barseloppholdet er assosiert med lavere forekomst av fullamming etter utreise Ved å etablere fullamming under barseloppholdet, tar sykehuset et avgjørende skritt for å fremme lengre varighet av fullamming etter utreise Norske helsemyndigheter anbefaler fullamming i 6 måneder og videre amming ut første leveår evt. lengre. Føde- og barselavdelingene kan gjennom sin praksis gi et viktig bidrag til at mødre som ønsker det, kan følge disse anbefalingene. I undersøkelsen tar vi utgangspunkt i de samme spørsmålene som ligger til grunn for de opprinnelige MBVI godkjenningsintervjuene som vi tidligere har foretatt ute i avdelingene. Dette omfatter spørsmål om den ammeveiledning og informasjon som det forventes at mødrene skal ha fått i løpet av barseloppholdet jmf. Ti trinn for vellykket amming og avdelingens ammeprosedyre. På Klinikk Kirkenes svarte 7 kvinner på undersøkelsen. I forhold til fødselstallet i perioden undersøkelsen foregikk, utgjør dette 44 %. Selv om det er få kvinner som har svart på undersøkelsen, så er det en høy svarprosent i forhold til antall fødsler. Dere får nå en tilbakemelding basert på svarene fra disse syv mødrene.

2 Trinn 3. Bidra til å spre informasjon til gravide om fordelene ved brysternæring og om hva de kan gjøre for å få til ammingen. Vi evaluerer ikke avdelingene på dette trinnet siden svangerskapsomsorgen ikke er i regi av sykehusene. Men, det kan være interessant for dere å vite at 71 % av mødrene bekrefter at de har fått informasjon om amming som det forventes i forhold til MBVI. Dette er over landsgjennomsnittet som ligger på 55 %. Dette kan være nyttig informasjon for dere når eller hvis dere har samarbeidsmøter med primærhelsetjenesten, leger og jordmødre. Fikk du informasjon om følgende temaer der du gikk til svangerskapskontroll: Trinn 4. Sørge for at mor og barn etter en normal fødsel kan ha uforstyrret hudkontakt i minst en time, eller til barnet er rede til å suge og den første ammingen har funnet sted. Gjøre mødrene oppmerksomme på tidlige tegn på sult/sugebehov hos barnet. 100 % av mødrene som svarte kunne bekrefte at de hadde fått holde barnet hud-mot-hud rett etter fødselen og 86 % hadde barnet hos seg i mer enn én time eller til barnet var ferdig med å amme. 100 % av mødrene hadde fått informasjon om barnets tidlige tegn på sult, eller kjente til dette fra før. Flott! Sykehuset har oppfylt kriteriene for trinn 4. Trinn 5. Vise mødre hvordan de skal amme og hvordan de kan opprettholde melkeproduksjonen selv om de midlertidig skilles fra sine spedbarn. 100 % av kvinnene sier de har fått tilbud om hjelp til ammingen og av dem hadde 71 % fått hjelp første gang innen 6 timer etter fødselen. 14 % husket ikke. 86 % fikk hjelp til ammingen ved behov og en hadde ikke behov for hjelp. 86 % hadde fått hjelp til å finne gode ammestillinger og sugetak, 14 % (1) sa hun ikke trengte det. 100 % hadde blitt vist håndmelking eller skrev at de kunne det fra før. Bra! Sykehuset har oppfylt kriteriene for trinn 5.

3 Trinn 6. Ikke gi nyfødte barn noen annen form for næring eller drikke enn morsmelk, unntatt når det er medisinsk grunn til det. Oppsummering av bruk av tillegg som er registrert av avdelingen i undersøkelsesperioden, viser at 19 % (3) av antall registrerte fullbårne barn, er gitt morsmelkerstatning/tillegg. 100 % av de tre som fikk tillegg fikk det av akseptable eller medisinske grunner. Kommentar: Stort barn 4900g som gikk ned til 4450g. F.vekt Gikk ned 10 %. Mor blødd mye, Hb 8.8. Kommentar: Vi minner om at tillegg gitt på indikasjon stort vekttap, krever tett oppfølging, men ikke nødvendigvis tillegg som første tiltak. Se vedlegg i mailen. Kriteriene for å bli godkjent som et Mor-barn-vennlig sykehus, er at minst 80 % av de barna som er gitt tillegg er gitt det av en medisinsk grunn. Sykehuset har oppfylt kriteriene for trinn 6. Trinn 7. Gi mor og barn anledning til å være sammen 24 timer i døgnet. 43 % av mødrene angir å ha vært adskilt fra barnet sitt under barseloppholdet av ulike medisinske eller akseptable årsaker. Blant kommentarene fremgår det at det stort sett dreier seg om avlastning i korte perioder, ved prøvetaking, dusjing eller på natten i kortere søvnperioder. Dvs. helt akseptable årsaker som ikke nødvendigvis truer ammingen. Kommentarer fra mødrene: Søvnmangel avlastning for mor skal sove Røntgen av baby Sykehuset har oppfylt kriteriene for trinn 7.

4 Trinn 8. Oppmuntre til amming etter behov, såkalt selvregulering. Nasjonal kompetansetjeneste for amming Fikk du noen råd om hvor ofte du skal amme barnet ditt? (Markér alle rådene du har fått) 55 % av mødrene hadde fått råd om at barnet skal legges til brystet hver gang det virker sultent. 36 % hadde også fått råd om å amme hver 3-4 time. En fikk ingen råd om dette. Fikk du noen råd om hvor lenge du skal amme barnet ditt? 100 % hadde fått råd om å amme så lenge barnet ville ha brystet. Flott! Sykehuset oppfylt kriteriene for trinn 8. Trinn 9. Unngå bruk av narresmokk eller flaskesmokk til brystbarn, i alle fall til ammingen er veletablert. 71 % av de som svarte hadde fått informasjon om smokkbruk til ammebarn. Dette er et litt svakt resultat og vil kreve forbedring i neste evalueringsrunde. Sykehuset er godkjent på trinn 9 med følgende krav og kommentarer: Alle mødrene skal være kjent med begrunnelsen for å fraråde smokk de første 2-4 ukene, selv om spørsmålet ikke kommer opp fra foreldrene selv.

5 Trinn 10. Bidra til at det etableres en enhetlig arbeidende tiltakskjede mellom svangerskapsomsorgen, føde/barselavdelingen og helsestasjonen. Helsetjenesten bør informere om Ammehjelpen, og støtte opprettelsen av ammehjelpgrupper. 100 % hadde fått informasjon om hvor de kunne henvende seg etterpå hvis de skulle trenge hjelp med ammingen. Hvor har du blitt fortalt at du kan henvende deg for å få ammehjelp? (Markér alle du har blitt informert om) Sykehuset har oppfylt kriteriene for trinn 10. Spørsmål til mødrene: Fullammet du ved utreise? (Dvs. at barnet ditt på utreisetidspunktet utelukkende fikk morsmelk) 100 % av mødrene som svarte på undersøkelsen hos dere, fullammet ved utreise uten at barnet hadde fått tillegg på barsel. Landsgjennomsnittet ligger på 79 % av alle mødrene som svarte. Tilslutt: Seks av mødrene var fornøyde med ammeveiledninge, en hadde ikke behov for hjelp.

6 Mvh Mette Ness Hansen og Anette Schaumburg Huitfeldt Tlf Nasjonal kompetansetjeneste for amming Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo Vedlagt i mailen: Flytskjema og ammeobservasjonsskjema + lenke til brukerundersøkelsen utført av Kunnskapssenteret.