Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr PS 14/14 PS 14/15 Tittel Informasjon - Fremdrift - Oppfølging av sak Utfordring/Utvikling Helseomsorg Hverdagsrehabilitering - Pilotprosjekt Orienteringssaker: Kl ; Møte med UNN ledelsen informasjon/dialog om prosjektet Pasientsentrerte helsetjenester. Kl 14.00; Orientering av Forening for barn med autisme. Diverse informasjon. Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Harstad, 11. juni 2014 Kjetil Bjørkelund Leder Side1

2 Side2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2014/2022 Saksbehandler: Tone Skoglund Arkivkode: 047/H00 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og omsorg /14 INFORMASJON OM OPPFØLGING AV K-SAK UTFORDRING/UTVIKLING HELSE- OMSORG Vedlegg: Prosedyre «Kriterier for skjermet avdeling for personer med demens» Ingress: Kommunestyres vedtak i sak 14/39 forutsetter orientering til utvalg for Omsorg etter som tiltakene gjennomføres. Denne saka vil inneholde: 1. Informasjon etter klagesak til Fylkesmannen vedrørende flytting mellom sykehjem. 2. Informasjon om endring av prosedyren «Kriterier for skjermet enhet» Rådmannens tilrådning: Utvalg for omsorg tar Rådmannens informasjon til orientering. Saksopplysninger Sak 1 Harstad kommune sendte i slutten av mars en klagesak til Fylkesmannen vedrørende flytting mellom sykehjem. Fylkesmannen har nå behandlet klagen og vurdert om kommunen har adgang til å omgjøre et vedtak til ugunst for parten. Fylkesmannen har vurdert klagen i forhold til om pasient får nødvendig helse- og omsorgstjenester fra Harstad kommune ved flytting fra skjermet avdeling til somatisk avdeling, og om kommunen har adgang til å omgjøre et vedtak til ugunst for parten. Forvaltningsvedtak Enkeltvedtak er i utgangspunktet bindende for kommunen. Endring av vedtak som regnes til ugunst for parten må følge lov. Hvorvidt det skal fattes nytt vedtak vil bero på konkret og individuell vurdering Overflytting fra en avdeling til en tilsvarende avdeling vil falle inn under kommunes råderett og er en organisatorisk endring som ikke krever at det fattes enkeltvedtak. Overflytting som gjelder flytting fra en skjermet avdeling til en «vanlig avdeling» med endring av tjenestetilbud vil dreie seg om omgjøring av vedtak uten klage. Det fremkommer av Forvaltningsloven 35 at et vedtak kan endres til skade for person dersom endringsadgangen følger «av vedtaket selv» o Eks; Harstad kommunes tekst i enkeltvedtak: «Vedtak om denne tjenesten kan medføre flytting til annen sykehjemsavdeling dersom søkers behov for behandling, pleie og omsorg ikke lenger kan ivaretas i tilbudt sykehjemsavdeling» Side3

4 o Dette betyr at Harstad kommune i vedtaksform har gitt søker opplysninger om at flytting kan forekomme dersom pasientens behov for behandling og pleie endrer seg. Forsvarlige tjenester Fylkesmannen har vurdert om kommunen har utørt en konkret individuell vurdering av tjenestemottakers behov og om han får forsvarlige tjenester. Den enkelte pasient har krav på faglig forsvarlige tjenester. Kommunen har en plikt til å dekke det nødvendige behovet etter helse og omsorgstjenesteloven. Den enkelte søker har likevel ikke en ubetinget rett til bestemte former for tjenester, eksempelvis rett til å bo ved en bestemt avdeling eller sykehjem. Kommunen har ansvar for å sikre forsvarlig og kvalitativt godt tilbud av pleie og omsorgstjenester, og plikter å organisere og dimensjonere sin helsetjeneste slik at brukerne får nødvendig helsehjelp. Det vil være vanskelig å sette helt klare grenser for hva som er et kvalitativt godt tilbud til personer med demens og nedsatt funksjonsevne. Det vil være et skjønnsspørsmål hvilket tilbud som skal gis. Det et krav at kommunen i den grad det er mulig tar hensyn til pasient og pårørendes ønsker. Vurderingen som gjøres må basere seg på om hjelpen som tilbys er faglig forsvarlig. Konklusjon sak 1 Fylkesmannen vurdering konkluderer med at kommunen har fulgt lovens krav i henhold til pasientrettighetsloven, Helse og omsorgstjenesteloven, Forvaltningsloven. Fylkesmannen har i saken lagt vekt på den prosess som følges i forhold til pårørende samt at det foreligger individuelle vurderinger i saken. Ut fra denne konklusjon viser det at kommunens håndtering av saksbehandling er i samsvar med det som loven forventer. Det vil i fremtiden ikke være grunnlag for å avvente en eventuell flytting dersom det skulle fremkomme klager. Flytting ligger innenfor kommunes råderett og kan gjennomføres når klientutvalget har behandlet klagen og opprettholder vedtaket. Sak 2 Endret prosedyre «Kriterier for skjermet enhet» Prosedyren er revidert etter kritikk til kommunen rundt flytting av personer med demens. Arbeidsprosessen rundt revidering har foregått i tverrfaglig gruppe. Det er søkt litteratur, andre kommuners kriterier er vurdert. Harstad kommune har mottatt veiledning fra Senter for Omsorgsforskning i prosedyrearbeidet. Prosedyren inneholder målsetting for skjermet avdeling målgruppe innhold i skjermet avdeling hvordan pasient vurderes underveis i oppholdet, vurderingskriterier for å flytte fra skjermet (se vedlegg til saken) Konklusjon sak 2 Kommunens prosedyre er godkjent av kvalitetsutvalg og rådmann og ligger i kvalitetshåndboken. Den er av Rådmann gjennomgått på ledermøte i helse- omsorg. Hugo Thode Hansen Rådmann Roald Andersen Enhetsleder Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Saksdokument Saksmappenr: 2013/2554 Saksbehandler: Tone Skoglund Arkivkode: G27 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og omsorg /15 HVERDAGSREHABILITERING - PILOTPROSJEKT Vedlegg: 1. Forprosjekt Hverdagsrehabilitering Sak 2013/2554 Hverdagsrehabilitering forprosjekt Ingress: Det vises til Sak 2013/2554 vedrørende Hverdagsrehabilitering. Utvalg for helse- omsorg fattet følgende vedtak. 1. Harstad kommune vedtar prinsippene som er lagt til grunn i utredningen om Hverdagsrehabilitering, og ønsker at det jobbes videre med prosjektet innenfor avsatte midler. 2. Dersom eksterne midler eller omdisponeringer kan finansiere prosjektet, ber kommunestyret om at saken fremmes i 2.tertial eller Virksomhetsplanen Drift i 2013 innebar store innsparingstiltak. Dette medførte at forprosjekt sak 13/2554 ikke ble gjennomført. Innsparingskrav med påfølgende prioriteringer medførte også at Hverdagsrehabilitering ikke er beskrevet i Virksomhetsplan Rådmannen har mai 2014 satt ned arbeidsgruppe for utarbeidelse av pilotprosjektplan i hverdagsrehabilitering. Utvalg for omsorg gis en orientering om hverdagsrehabilitering og igangsetting av planarbeid. Utvalget oppfordres om å komme med innspill til arbeidsgruppen vedrørende planarbeid. Rådmannens tilrådning: 1. Utvalget er positive til oppstart av pilotprosjekt «Hverdagsrehabilitering». 2. Utvalg for omsorg ber rådmannen ferdigstille pilotprosjektplan som legges frem for utvalg for helse- omsorg 20. august. Saksopplysninger Hva er hverdagsrehabilitering; En modell der Forebygging og rehabilitering foregår mens bruker bor i eget hjem. Mestring av hverdagsaktiviteter. Det skal tas utgangspunkt i hva bruker selv ønsker å jobbe med. Bruker får skreddersydd treningsprogram med definert varighet og med intensiv innsats i starten. Tverrfaglighet blant helsepersonell i rehabiliteringsteam (ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier/vernepleier) Aktivisering i stedet for pasifisering Fokus dreies fra pleie til forebygging Fra hjemmehjelp til hjemmetrening Involvere bruker ved å spørre «Hva kan trenes og tilrettelegges for at du mestrer det du synes er viktig»? Bakgrunnen for å få gjennomført et slikt pilotprosjekt er mange; Side9

10 Harstad kommune medvirker til og følger opp formålet i Helse og omsorgstjenesteloven; forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Harstad kommune medvirker til og følger opp formålet i folkehelseloven; bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Harstad kommune starter en forberedelse på ivaretakelse av servicenivå tilpasset demografisk utvikling. Harstad kommune følger opp intensjonen i samhandlingsreformen; o Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning. o Forebygge framfor bare å reparere o Tidlig innsats framfor sen innsats Harstad kommune følger intensjon i politisk godkjent Helse og omsorgsplan vedrørende styrking og prioritering innenfor rehabilitering, forebygging, tidlig innsats. Positive momenter med gjennomføring av Hverdagsrehabilitering; Brukere med behov for utvidet rehabilitering vil kunne få dette tilbudet i eget hjem. Dette forutsetter at bruker har motivasjon for selv å bidra. Tilbudet oppleves bedre. Bruker vil kunne mestre mest mulig av eget liv uten inngripen fra helse omsorgstjenesten. Behovet for hjemmetjeneste reduseres. Brukermedvirkningsperspektiv vil kunne ivaretas på en bedre måte en tradisjonell hjemmetjeneste. Helse omsorgsektoren vil på sikt kunne redusere kostnader innenfor pleie og behandling. Iverksetter kunnskapsbasert praksis. Hva er gjort så langt i Harstad kommune Rådmannen har utarbeidet mandat og nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide plan for pilotprosjekt hverdagsrehabilitering. Pilotprosjekt blir en videreføring fra Rapport forprosjekt fra 2013 «Hverdagsrehabilitering i Harstad kommune» Arbeidsgruppen består av: Randi Kristensen (Omsorg Sør), Irene Utmo(Omsorg Sør), Rita Johannesen(Koordinerende enhet), Hanne M.Berg (Helsehuset/fysio-ergo), Tone Skoglund(Øk-utvikling/rådgiver). Harstad kommune har inngått avtale med Høgskolen i Harstad som skal drive følgeforskning av pilotprosjektet. De deltar under hele prosessen, foretar intervju, systematiserer arbeidet og vil kunne gi tilbakemelding til kommunen slik at en kan ha nytte av forskningen. Deltagere fra HIH er Bente Lind Kassah (HIH), Inger Martinussen (HIH). Det er utført søk på nett for å innhente opplysninger der effekt av hverdagsrehabilitering er vurdert. Forskjellige modeller av Hverdagsrehabilitering har vært prøvd ut i Sverige og Danmark med gode erfaringer. Danmark med Fredicia-modellen kan vise til 13% reduksjon i kommunale kostnader. «Dansk Sundhedsinstituts (DSI)evalueringer peger på, at Hverdagsrehabilitering er et kvalitetstilbud med positive effekter for såvel borgere som medarbejdere og kommuneøkonomi». Men det er gjort lite forskning på dette i Norge. Det skal nå forskes på de menneskelige og økonomiske effektene. Senter for omsorgsforskning Vest har fått det koordinerende ansvaret. Denne forskning vil være klart i løpet av Suksesskriterier fra andre kommuner; Det må være villighet til å investere i utvikling. Side10

11 Etablere tverrfaglig team. Brukerteam Overordnede strukturer og rammer er innrettet slik at det understøtter Brukerteamets arbeid. Avsatt økonomi og lederressurs. Erfaring fra andre kommuner; Bodø kommune Organisert Hverdagsrehabilitering fra Egen base: 4 årsverk hjemmetrenere fra de aktuelle hjemmetjenestesonene. Samt 1 årsverk Ergoterapeut, 1 årsverk fysioterapeut og 1 årsverk sykepleier Resultat: Etter ett års arbeid med Hverdagsrehabilitering har tjenesten erfaringer som tilsier at dette er viktig tiltak for å få ned vedtaksveksten i hjemmebasert omsorg. Stort sett alle de 20 som har fått tilbud og avsluttet vedtak om Hverdagsrehabilitering lever i dag med betydelige reduserte vedtak. Det er høsten 2013 iverksatt følgeforskning i regi Universitetet i Nordland. Tromsø kommune Tromsø kommune er i gang med å danne et tverrfaglig hverdagsrehabiliteringsteam med til sammen tre årsverk. Disse vil bestå av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og helsefagarbeidere. Hverdagsrehabiliteringsteamet vil foreta en systematisk kartlegging, og i samarbeid med bruker utarbeide mål for hva brukeren selv synes er viktig å mestre i sin hverdag. De ansatte i teamet vil jobbe sammen med bruker for å nå sine mål. Intensiteten av treningen vil avta i takt med bedring av funksjon Sola kommune Startet opp i Teamet bestod i 2012 av fire årsverk. En fysioterapeut er koordinator for teamet. I tillegger det to Ergoterapeuter og en hjelpepleier ansatt. Fra 2013 ble teamet utvidet med en sykepleier. Bortsett fra koordinator har alle turnusarbeid for å sikre kontinuitet i oppfølgingen av brukerne. Det ble i Handlings og økonomiplan vedtatt å starte med hverdagsrehabilitering, og det ble avsatt midler til oppstart. Resultat: Fra oppstarten midt i september og ut året var det 17 brukere som fikk hjelp fra team hjemmerehabilitering. Av de 17 ble 5 (30%)avsluttet til ingen hjelp, 2 med mindre hjelp enn før og 7 med samme tjenestenivå som tidligere til tross for funksjonsfall. 3 brukere måtte ha økte tjeneste rett er hjemmerehabilitering fordi sykdom/ skade hadde gitt stor endring i mestringsevnen. Det var vanskeligst å gjøre brukerne selvhjulpne til særlig rengjøringsarbeid i hjemmet. Livskvaliteten for brukerne viser at den selvopplevde tilfredsheten hos brukerne ved avslutning har økt hos nesten alle. Veksten i hjemmetjenesten viste siste halvår 2012 en betydelig lavere vekst enn første halvår og tilsvarende periode året før. Uten hjemmerehabilitering er det forventet at mange av de brukerne som fikk dette tilbudet i stedet ville fått rehabiliteringsopphold i sykehjem. Antall sykehjemsdøgn spart er anslått til 185 i løpet av 100 døgn, eller samlet 1,8 sykehjemsseng. Hva vil et pilotprosjekt kreve fra Harstad kommune; Forankring på ledernivå. Økonomisk prioritering. Side11

12 Tett tverrfaglig samarbeid. Kompetanseutvikling. Det krever stor innsats i omlegging av pleie til aktiv rehabilitering Vurdering Det har ikke vært mulig å vedlegge plan for pilotprosjekt. Arbeidsgruppen har jobbet intensivt med den siste måned for å kartlegge og beskrive i henhold til Rådmannens mandat. Arbeidsgruppen vil legge frem pilotprosjektplan 20. august Harstad kommune har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til prosjektarbeid. Disse midlene kan brukes til prosjektledelse i Rådmannen vurderer at prosjektet vil kunne gjennomføres innenfor de rammer som er satt for innsatsstyrt finansiering (ISF) i hjemmetjenesten. Det vil kunne legges inn kjennetegn for ergo/fysio og hjemmetrener i ISF. Disse ekstra kostnadene vil på sikt kunne dekkes ved at behovet for ordinær hjemmetjeneste vil reduseres. Hugo Thode Hansen Rådmann Roald Andersen Økonomi- utvikling Side12

13 Rapport forprosjekt Prosjektleder: Hanne Berg e-post: Tlf Side13

14 Prosjektorganisasjon Prosjekteier: Styringsgruppe: Prosjektleder: Brynjulf Hanssen, Ass.rådmann Frode Risdal Enhetsleder Helsehuset Aud Johansen enhetsleder Koordinerende enhet Randi Kristensen Enhetsleder Omsorg Sør Hanne Berg avd.leder Helsehuset avd. ReHabilitering Prosjektgruppe: Hjemmetjenesten sør : Hjemmetjenesten sentrum: Hjemmetjenesten nord: Avdeling ReHabilitering: Korttidsadelingen Helsehuset: Koordinerende enhet: Ingvild Munkvold Sykepleier Torill Pettersen Hjelpepleier Inge Fagerland, ass avd.leder Beate Eikhovd Sykepleier Reidun Andreassen Ergoterapeut Trine Lyså Ergoterapeut Bodil Aaløkken Hovrud Fysioterapeut Vibeke Arnesen Sykepleier Rita Johannessen Saksbehandler Samarbeidende instanser: Funksjonshemmedes fellesorganisasjon Helsestasjon for eldre Frivillighetssentralen 2 Side14

15 INNHOLD 1.0 Bakgrunn for prosjektet Målsetting Hva er hverdagsrehabilitering Hvorfor hverdagsrehabilitering? Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi Hverdagsrehabilitering og samarbeid med frivillig sektor Organisering Organisatorisk form Organisatorisk plassering Ressurser Målgruppe Begrunnelse for valg av målgruppe Finansiering Konklusjon 10. Litteraturliste Vedlegg: Forprosjektets framdriftsplan 3 Side15

16 1.0 Bakgrunn for prosjekt hverdagsrehabilitering i Harstad kommune Utfordringer i Harstad kommune - Antallet eldre over 70 år vil i Harstad regionen stige med 40 % fram mot Regionen får en stadig lavere andel unge i arbeidsfør alder. - Det blir krevende å dekke behovet for arbeidskraft i helse- og omsorg framover. Dette er noen og høyst reelle utfordringer vi står overfor i Harstad kommune i dag og tida framover presentert i rapporten «Helse-Norge mot slik virker eldrebølgen» av Ny Analyse. Prosjekt hverdagsrehabilitering i Harstad kommune er et forprosjekt og en kompetanseoppbygging med tanke på mulig etablering av fagteam hverdagsrehabilitering. Forprosjektet er gjennomført i Harstad kommune høsten 2012 og våren 2013 i regi av Helsehuset, omsorg, sør, omsorg Nord, Omsorg sentrum og Koordinerende enhet. Prosjektet har vært finansiert med kr ,- i midler fra Helsedirektoratet. Bakgrunnen for prosjekt hverdagsrehabilitering, knyttes til nasjonale føringer på ventet krevende omsorgsutfordringer i tida framover. Mestring, deltagelse i samfunnet og lengst mulig til stede i eget liv, er utgangspunktet for de løsninger som skisseres i nasjonale føringer på disse utfordringene. Ny lov om folkehelse og kommunale helse- og omsorgstjenester er trått i kraft.. Formålet med lovendringene er å tydeliggjøre ansvaret for forebyggende arbeid, samt styrke kommunenes rolle ved å gi kommunene ansvar for større deler av behandlingsforløpet for flere pasientgrupper. Det er mer hensiktsmessig å forebygge framfor å reparere. Dette forutsetter fokus på fag og tjenesteutvikling, samt kompetanseheving blant helsepersonell i kommunene. Arbeidet med rehabilitering skjer i dag, i Harstad kommune, for lite koordinert. Ulike tjenester som involveres i en brukers rehabiliteringsprosess, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, praktisk bistand, fysioterapi, ergoterapi, som skal være koordinerte, er i dag for fragmentert. Helse- og omsorgstjenestene er organisert i ulike enheter som er plassert på ulike områder i kommunen. Det er for lite samarbeid på tvers og samsnakkes ikke godt nok til beste for bruker. I tillegg skjer alt veldig fort. De ulike tjenestene har kort tid på seg å iverksette et tilbud som ivaretar brukers primære behov. Når det er på plass, kommer neste bruker som man må legge innsatsen inn på for å iverksatt det samme. Det er ikke nok ressurser, eller vi kan spørre oss om helse og omsorgstjenestene i Harstad kommune er rett organisert i dag, og om man har sammensatt de rette ressurser for å få til dette arbeidet godt nok? Tverrfaglig oppfølgingen, videreføringen av en brukers rehabiliteringsprosess og å forebygge forverringer og tilbakefall, er vi ikke gode nok på i Harstad kommune. Her ligger et stort potensiale, både med tanke på hva som er behovet hos brukerne, og hva som samfunnsøkonomisk lønner seg på sikt. Dette er det behov for å gjøre noe med, og det kan blant annet gjøres gjennom å etablere hverdagsrehabilitering som arbeidsform i Harstad kommune. 4 Side16

17 2.0 Målsetting Overordnet mål Innføre hverdagsrehabilitering som arbeidsform i Harstad kommune for å gjøre kommunen bedre rustet til å imøtekomme framtidige utfordringer i helse og omsorgstjenestene (jmf utfordringene i HK og føringene i samhandlingsreformen). Delmål 1: Delmål 2: Delmål 3: Bidra til at kommunens rehabiliteringstilbud blir mer helhetlig og samordnet på tvers av de ulike enhetene til beste for bruker. (system) Få et gjennomgående fokus på forebygging, mestring og rehabilitering i alle helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Fra å gjøre for bruker - til å bidra til at bruker kan mestre selv ut fra egne ønsker og behov.(tjeneste) Bidra til en felles holdningsendring i helse- og omsorg, der hverdagsmestring og brukermedvirkning står i hovedfokus. (Bruker) 3.0 Hva er hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens brukeren bor i eget hjem. Den starter med spørsmålet: Hva er viktig for deg nå? For mange dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter. I hverdagsrehabilitering er innsatsen tverrfaglig. Ergoterapeuter og fysioterapeuter, samt sykepleiere, gjerne med rehabiliteringskompetanse, er faglig pådrivere og står for opplæring av pleiere og hjemmehjelpere. Hverdagsrehabilitering er basert på intensiv innsats i oppstarten, og gradvis avvikling av opptrening etter som aktivitetsfunksjonen bedres. For å sikre kontinuitet etableres det et team rundt hver bruker. Hverdagsrehabilitering skiller seg fra ordinær helse- og omsorgstjenester, ved at pleie, praktisk hjelp og bistand ikke gis før bruker har fått en vurdering av sitt rehabiliteringspotensialet. Den enkeltes hverdagsmestring vektlegges før passive eller kompenserende tilbud. Hverdagsrehabilitering er ofte mer generell og kan ikke erstattes av spesifikk rehabilitering av ergo- og fysioterapeuter. Hverdagsrehabilitering støtter hverdagsmestring Dette innebærer et fokusskifte: - Fra sen innsats til tidlig intervensjon - Fra behandling til tidlig oppsporing - Fra pleie til forebygging - Fra informasjon til motivasjon og brukerstyring - Fra passivisering til aktivisering - Fra hjemmehjelp til hjemmetrening Fra å spørre «Hva trenger du hjelp til?» Til å spørre «Hva kan trenes og tilrettelegges for at du mestrer det du synes er viktig nå?» (Rapport Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering av prosjektgruppen hverdagsrehabilitering i Norge, et samarbeid mellom Ergoterapeutene, Norsk sykepleierforbund og Norsk fysioterapeutforbund ) 5 Side17

18 3.1 Hvorfor hverdagsrehabilitering Målstyrt, tidsavgrenset og tverrfaglig rehabilitering skal sikre at brukeren oppnår økt funksjon og deltakelse, bor hjemme med verdighet og mestrer de hverdagslige oppgavene selv. Hverdagsrehabilitering kan forebygge fall i funksjon og dermed utsette behov for helse- og omsorgstjenester. Tidlig intervensjon er et suksesskriterium. Den demografiske utviklingen krever nytenkning og tjenester som forebygger stort pleiebehov. Hverdagsrehabilitering som arbeidsform styrker kvaliteten på de tjenestene de ansatte gir, og i kjølvannet av dette, mulighet for økt tilfredshet blant kommunens medarbeidere. Erfaringer fra andre kommuner som har iverksatt hverdagsrehabilitering, viser at utgifter til tradisjonell helse- og omsorgstjenester reduseres, for eksempel innenfor hjemmetjenesteområdet. (Rapport Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering av prosjektgruppen hverdagsrehabilitering i Norge, et samarbeid mellom Ergoterapeutene, Norsk sykepleierforbund og Norsk fysioterapeutforbund ) Tre godt forklarende filmer om hverdagsrehabilitering hverdagsrehabilitering og Velferdsteknologi «Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet. Velferdsteknologi kan bidra til å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon». (Velferdsteknologi - fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Helsedirektoratet). Velferdsteknologi er en naturlig del av hverdagsrehabilitering. Teknologien åpner for mer enn smarthusteknologi og app èr. Interaktive digitale spill er gode supplement i motorisk trening. Kommunikasjon over internett kan opprettholde sosiale nettverk eller bidra til brukermedvirkning. Det er et stort potensial til mestring av hverdagen gjennom målrettet bruk av velferdsteknologi i rehabiliteringssammenheng. Velferdsteknologi kan understøtte ressursene i helse og omsorgstjenestene med mål om å oppnå mestring, trygghet og et verdig liv i eget hjem. (Meld.st 29 Morgendagens omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet) 3.3 Hverdagsrehabilitering og samarbeid med frivilligsektor Mange deltar i frivillig arbeid i Norge. Det ligger store mulighet er i å engasjere flere i frivillig arbeid på helse- og omsorgssektorens område. Forskning viser at norske kommuner har et stort behov for frivillig innsats som et supplement til å utvikle kvalitativt gode omsorgstjenester, men har mangelfull kompetanse i å etablere, utvikle og følge opp et samarbeid med frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. (Meld.st 29 Morgendagens omsorg. Helseog omsorgsdepartementet) 6 Side18

19 Samarbeid med frivillige sett opp i forhold til hverdagsrehabilitering har to viktige sider. Det ene er å kunne spille på lag med frivillige i den direkte situasjonen til den enkelte bruker, der utfordringer ligger i behov for sosial kontakt, redusere ensomhet og bistå i nettverksbygging for den enkelte. Den andre siden ligger i behovet hos den enkelte til å føle at man er til nytte til tross for redusert funksjon og arbeidsevne. Å kunne bidra i frivillig arbeid vil kunne bidra til å styrke og vedlikeholde en brukers funksjon, og bidra til økt selvfølelse og livskvalitet for den enkelte. Aktivitetssentrene i Harstad kommune, er i dag en arena for frivillig arbeid, sosialt nettverk og aktiv deltakelse som fungerer godt. Mange alders- og uførepensjonister nytter seg av tilbudet daglig. Aktivitetssentrene er i dag en nær samarbeidspartner for alle helse- og omsorgstjenestene i kommunen og også en svært aktuell samarbeidspartner for et framtidig hverdagsrehabiliteringsteam. Prosjektgruppen har hatt dialog med Frivillighetssentralen i Harstad med tanke på samarbeid ved en eventuell etablering av hverdagsrehabilitering i Harstad kommune. De er svært positive til samarbeid både på individ og gruppenivå og ønsker et utviklende samarbeid velkommen. 4.0 Organisering Et hverdagsrehabiliteringsteam må være tverrfaglig sammensatt, og helst av personer med videreutdanning eller kompetanse innen rehabiliteringsfeltet. Erfaringene fra Fredericia i Danmark og andre norske kommuner tilsier at ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier er motor i hverdagsrehabiliteringsteamet, og står for kartlegging av aktuelle brukere til hverdagsrehabilitering. Hjemmetrenere de som skal utføre opptreningen i samarbeid med høgskolegruppen består av dagens helsefagarbeidere med interesse for hverdagsrehabilitering, og gjerne med videreutdanning eller erfaring med rehabilitering. Erfaringer fra Danmark viser at skal en lykkes med hverdagsrehabilitering i kommunene må det være definerte team med tydelig og støttende ledelse som jobber med hverdagsrehabilitering. Teamet må få nok ressurser til utvikling av teamet, og man må fokusere på kvalitet. En felles møteplass der man får tid til å bli godt kjent og utvikle tjenesten er viktig i oppstartsfasen. Det å kunne dokumentere resultater og lære av erfaringer danner grunnlaget for en kunnskapsbasert praksis. (Fra pleje og omsorg til rehabilitering. Erfaringer fra Fredericia kommune. Rapport fra Dansk Sundhedsinstitut). 4.1 Organisatorisk form Erfaringer fra andre kommuner som har startet opp viser ulike modeller for organisering av hverdagsrehabiliteringsteam: Tidsavgrenset prosjekt med hverdagsrehabilitering for hele kommunen eller for et distrikt i kommunen for å danne seg erfaring med arbeidsformen. (Bodø, Voss, Stavanger) Etablering av fast ordning med hverdagsrehabilitering som et supplement til den øvrige rehabiliterings og hjemmetjeneste i kommunen. (Fredericia, Østersund, Nome) Etablering av hverdagsrehabilitering som gjennomgående ideologi i kommunen som styrer tjenester til flere enn eldre. (Odense, Arendal, Trondheim) (Rapport Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering av prosjektgruppen hverdagsrehabilitering i Norge, et samarbeid mellom Ergoterapeutene, Norsk sykepleierforbund og Norsk fysioterapeutforbund ) 7 Side19

20 I dette forarbeidet har man ikke tatt stilling til organisatorisk form, men gjør oppmerksom på at erfaringer fra kommuner der oppstart har blidt etablert gjennom prosjekt gis tilbakemeldinger på at 1 år er lite tid. 4.2 Organisatorisk plassering Vi har på bakgrunn av erfaringer fra andre kommuner, sett på tre ulike organisatoriske plasseringer av et hverdagsrehabiliteringsteam i Harstad kommune. I dette forarbeidet har vi ikke tatt stilling til en organisering framfor en annen. Alle forslag har sine fordeler og ulemper. Organisatorisk plassering er en viktig diskusjon som må tas på et høyere administrativt og politisk nivå. 1. Organisering av hverdagsrehabiliteringsteam i omsorgsdistrikt (Nord, Sør eller Sentrum) jmf erfaringer fra Bodø og Voss. 2. Organisering av hverdagsrehabiliteringsteam i Helsehuset. 3. Organisering av hverdagsrehabiliteringsteam som del av koordinerende enhet jmf efaringer fra Arendal. Felles for alle måter å etablere hverdagsrehabilitering på er at det kreves en sterk og tydelig ledelse på tvers av etablerte tjenesteenheter og faggrupper. Hverdagsrehabilitering forplikter samarbeid på en ny og likeverdig måte der yrkesgruppene må forstå og respekteres hverandres roller og arbeidsoppgaver. Kommunikasjon skjer daglig i felles rom og erstattes ikke med beskjeder eller» gule lapper» 4.3 Ressurser Implementering av et hverdagsrehabiliteringsteam krever ressursinnsats(fagkompetanse/personell og økonomiske ressurser). Det betyr at det må være forståelse og tas høyde for å yte ekstra ressurser, spesielt i første del av et prosjekt, med mål om å tjene dette inn på sikt. Inntjening skjer ved at behovet for hjelp i hjemmetjenesten vil minske i takt med at en oppnår gjenvinning av funksjonstap ved opptrening. I hverdagsrehabiliteringsteamet er det behov for følgende ressurser: 50 % koordinatorfunksjon 50 % sykepleier 100 % ergoterapeut 100 % fysioterapeut 20 % saksbehandler koordinerende enhet 400 % Hjemmetrenere Hjemmetrenerens rolle i teamet er svært viktig og det må diskuteres hvordan det skal organiseres. I en oppstartfase der hverdagsrehabilitering skal implementeres i kommunen, ser prosjektgruppen så langt at det er en fordel at disse knyttes direkte til teamet. Etterhvert bør det være en gruppe med skolerte hjemmetrenere i hvert omsorgsdistrikt for å bidra til overføring av kunnskap og holdninger til den ordinære hjemmetjenesten jmf målsetting for prosjektet. (Rapport Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering av prosjektgruppen hverdagsrehabilitering i Norge, et samarbeid mellom Ergoterapeutene, Norsk sykepleierforbund og Norsk fysioterapeutforbund ) 8 Side20

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner

Prosjektbeskrivelse. Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Prosjektbeskrivelse Prosjekttittel Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner Målsetting Prosjektet Innføring av hverdagsrehabilitering i norske kommuner (heretter kalt Prosjekt ) skal stimulere

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014

Hverdagsrehabilitering. Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering Bø 17. september 2014 Hverdagsrehabilitering En ressursorientert arbeidsmetode med mer aktivt fokus på brukerens egne ressurser Ekstra innsats i en avgrenset periode med mål om å

Detaljer

Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt. Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt. Prosjektrapporten Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering -et samarbeidsprosjekt Utgangspunkt Demografi Flere eldre Flere med risiko for demens, skrøpelighet, fallskader Livsstil og kroniske sykdommer Psykisk uhelse og rus, Muskel-skjelettplager

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder

Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem. Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Hverdagsrehabilitering lengst mulig I eget liv i eget hjem Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Kåre Hagen, Arendalskonferansen 2011 Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen Den skapes av forestillingen

Detaljer

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn

Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn Prosjektplan pilotprosjekt Best hjemme 2013-2015 Bakgrunn En viktig oppgave for kommunen er å gjøre det mulig for den enkelte innbygger å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig, også når sykdom og skade

Detaljer

Hverdagsrehabilitering. Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund

Hverdagsrehabilitering. Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund Hverdagsrehabilitering Mette Kolsrud Norsk Ergoterapeutforbund Lengst mulig i eget liv Innbyggerne skal bevare innflytelse på sitt eget liv så lenge som mulig SIDE 2 www.ergoterapeutene.org Lov om kommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtedato: 16.05.2012 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14

Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 Hverdagsrehabilitering, hjemmetrening en hverdagsaktivitet Sole 06.03.14 På veg mot et nytt tankesett med ny inspirasjon IDE 1 stk fysioterapeut prosess 1.stk rehabilite ringssyke pleier Fra tanke til

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Eldrerådets medlemmer og varamedlemmer. Deres ref: Vår ref: INST 2011/9491 Dato: 03.10.2013 Referat fra opplæring/møte 3. oktober 2013 Til stede: Kåre Gaasvik, Ragnhild Sundby

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Engerdal kommune Saksmappe: 2015/1340-8308/2015 Saksbehandler: Kristin Opgård Arkivkode: Saksframlegg Utredning- behov for ergoterapeut og kreftsykepleier Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Saksdokumenter

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune

Hverdagsrehabilitering i Alstahaug kommune i Alstahaug kommune http://www.youtube.com/watch?v=kvf8qacqnyq Aftenposten 02.10.09 2 Utvikle nye omsorgsformer gjennom nye faglige metoder og arbeidsformer og endringer av organisatoriske og fysiske rammer

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

Forebygging og rehabilitering i en brytningstid. Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik

Forebygging og rehabilitering i en brytningstid. Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik Forebygging og rehabilitering i en brytningstid Fra kommunalt perspektiv Grete Dagsvik Del 2: Rehabilitering og forebygging hva er nytt? Fra Til Sen innsats Tidlig innsats Behandling Tidlig oppsporing

Detaljer

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015

Temaplan for helse, sosial og omsorg. Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 Temaplan for helse, sosial og omsorg Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 6.februar 2015 04.02.2015 Mandat fra bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg oktober 2013 Et overordnet styringsdokument som

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Røyken kommune

Hverdagsrehabilitering i Røyken kommune Hverdagsrehabilitering i Røyken kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.2015 Hverdagsrehabilitering 07.01.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Hva er hverdagsrehabilitering?... 3 3 Målsetting...

Detaljer

Førstelektor Hanne Tuntland Høgskolen i Bergen

Førstelektor Hanne Tuntland Høgskolen i Bergen Førstelektor Hanne Tuntland Høgskolen i Bergen Målgruppen for hverdagsrehabilitering er eldre hjemmeboende personer Fokuset for rehabiliteringen er den eldre personens mestring av hverdagsaktiviteter i

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Fase 2 Hverdagsrehabilitering i Norge

Prosjektbeskrivelse Fase 2 Hverdagsrehabilitering i Norge Prosjektbeskrivelse Fase 2 Hverdagsrehabilitering i Norge Dette er Fase 2 i prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge (2012-2015) i samarbeid med KS, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og

Detaljer

Hverdagsrehabilitering Råde kommune. - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten

Hverdagsrehabilitering Råde kommune. - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten Hverdagsrehabilitering Råde kommune - Et tverrfaglig prosjekt i Helse- og omsorgstjenesten Hva er hverdagsrehabilitering? Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare

Detaljer

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune

Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv. Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid - kommunalt perspektiv Aunevik og Grete Dagsvik Rådgivere i Kristiansand kommune Litt om Kristiansand og Agder Kristiansand: 85 000 innbyggere Vertskommune sykehus og universitet

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Kristiansand 28 september 2012

Kristiansand 28 september 2012 Hverdagsrehabilitering Arendal kommune Kristiansand 28 september 2012 Janne Gundersen Leder Rehabiliteringstjenesten Arendal Kommune 1 Et innblikk i hvorfor Arendal kommune innfører hverdagsrehabilitering,

Detaljer

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET

TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET TVERRFAGLIG REHABILITERING I HJEMMET Av Jill Hole og Jon-Håvard Hurum Sammendrag Jill Hole er spesialergoterapeut og jobber i Drammen kommune. Jon-Håvard Hurum er fysioterapeut og jobber i Kongsberg kommune.

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID I KNUTEPUNKT SØRLANDET OM HVERDAGSREHABILITERING

INTERKOMMUNALT SAMARBEID I KNUTEPUNKT SØRLANDET OM HVERDAGSREHABILITERING INTERKOMMUNALT SAMARBEID I KNUTEPUNKT SØRLANDET OM HVERDAGSREHABILITERING KARTLEGGING KNUTEPUNKT- KOMMUNENE: Det har vært gjennomført en kartlegging av knutepunkt- kommunene på. Kontaktpersoner i de enkelte

Detaljer

Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering

Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering Ringsaker kommunes erfaring med hverdagsrehabilitering Huy Tien Dang Avd.leder fysioterapi, ergoterapi og hjelpemidler Ringsaker kommune Innlandskommune med 34.000 innbyggere To byer: Brumunddal og Moelv

Detaljer

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET»

«ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» BO LENGRE HJEMME «ØKT SELVHJULPENHET OG STØRRE TRYGGHET» PROSJEKTPLAN VÆRNESREGION 2012/2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder Innholdsfortegnelse 1. Om prosjektet... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Deltakerkommuner...

Detaljer

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no

Folkehelse, forebygging og rehabilitering. Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Folkehelse, forebygging og rehabilitering Grete Dagsvik grete.dagsvik@kristiansand.kommune.no Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering, Kristiansand kommune. Bystyrebehandlet mars 2013 Folkehelsearbeid

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut

Hverdagsmestring i Sørum. Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Hverdagsmestring i Sørum Sander Meursinge, enhetsleder Signe Gillebo, fysioterapeut Oppstart og forankring 2011: Tanke om å starte med hverdagsrehabilitering, virksomhetsleder og kommunalsjef Januar 2012:

Detaljer

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014

P rosjektmandat. Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 P rosjektmandat for Innføring av hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Prosjektnavn Planlagt startdato 01.12.2012 Hverdagsrehabilitering i Trysil kommune Planlagt sluttdato 15.09.2014 Oppdragsgiver Prosjekteier

Detaljer

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal?

12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? 12.15-13.00 Hvorfor er MESTRING blitt et omdreiningspunkt for planleggingen i Arendal? Snuoperasjon i Arendal. Hvordan ble medarbeiderne involvert og hva var begrunnelsen for å gjøre en så drastisk omlegging?

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring?

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Hvordan skape praksisendring? Problemstillinger Hovedpunkter fra mandat: Beskriv hva som kjennetegner en kultur og en praksis hvor HOtjenester på et tidlig

Detaljer

11.06.2013. Hverdagsmestring. Sylvi Sand Fagleder voksne/eldre Enhet for fysioterapitjenester 7 juni 2013. Tidslinje.

11.06.2013. Hverdagsmestring. Sylvi Sand Fagleder voksne/eldre Enhet for fysioterapitjenester 7 juni 2013. Tidslinje. Hverdagsmestring Sylvi Sand Fagleder voksne/eldre Enhet for fysioterapitjenester 7 juni 2013 Tidslinje. 2002 2007 2009 2010-11 2010-11 2012 2013 1 Pasientforløp Kari 84 år hjemmet sykehus Rehab. hjemmet

Detaljer

Ny brukerrolle. - ny rolle for helsepersonell. Hverdagsmestring - temadag for ansatte i arbeid med hjemmeboende

Ny brukerrolle. - ny rolle for helsepersonell. Hverdagsmestring - temadag for ansatte i arbeid med hjemmeboende Ny brukerrolle - ny rolle for helsepersonell Hverdagsmestring - temadag for ansatte i arbeid med hjemmeboende 1. - 3. september 2015 i Stormen kulturhus «Fremtidens primærhelsetjeneste nærhet og helhet»

Detaljer

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund

Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Til Helse og- omsorgsdepartementet Teatergata 9 0030 Oslo Dato: 2013-01-14 Arkiv: 21 Journal: 07/13 Innspill til Folkehelsemeldingen fra Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Ergoterapeutforbund (Ergoterapeutene)

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune. Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund

Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune. Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund Hverdagsrehabilitering i Sarpsborg kommune Prosjektleder Kjærsti Skjøren Lassen Fysioterapeut Emma Haglund Agenda Hva er hverdagsrehabilitering? Status for prosjektet - pasienteksempler Sarpsborg kommune

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Casebasert Refleksjon

Casebasert Refleksjon Lokalmedisinske tjenester, Knutepunkt Sørlandet Casebasert Refleksjon En metode for kunnskapsutvikling og kulturbygging Grete Dagsvik Mars 2012 Hvorfor bruke casebasert refleksjon? «Ved å reflektere tenker

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering

Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune. Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Helsefremmingsplanen i Kristiansand kommune Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering Folkehelsearbeid og forebygging hva er nytt? Analysere helsetilstand og påvirkningsfaktorer mer enn enkelttiltak

Detaljer

Hverdagsrehabilitering, slik Kristiansand gjør det! Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Prosjektleder Ingeborg van Frankenhuyzen

Hverdagsrehabilitering, slik Kristiansand gjør det! Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Prosjektleder Ingeborg van Frankenhuyzen Hverdagsrehabilitering, slik Kristiansand gjør det! Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl Prosjektleder Ingeborg van Frankenhuyzen Muligheter Vi tror på muligheter. Kristiansand kommunes visjon Sammen tar

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO ERO-15/1824-1 11338/15 10.02.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet / 03.03.2015 Funksjonshemmedes

Detaljer

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen

Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Helsetorgmodellen - et stort samarbeidsprosjekt i Helse Fonna området, som imøtekommer samhandlingsreformen Leder Styringsgruppen: Laila Nemeth, Helse Fonna Ny leder driftsgruppen: Marianne Wennersberg

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Holtålen Kommune. Nettverkssamling Gardermoen 29.04.15

Hverdagsrehabilitering i Holtålen Kommune. Nettverkssamling Gardermoen 29.04.15 Hverdagsrehabilitering i Holtålen Kommune Nettverkssamling Gardermoen 29.04.15 Om Holtålen kommune En fjellkommune i Sør-Trøndelag, 3mil nord for Røros Ca 2000 innbyggere Blandet næringsliv med hovedvekt

Detaljer

Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner

Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner Modeller for organisering Suksesskriterier Beregningsmodell Oppstartkonferanse nettverk, 10.11.2014 Ulike modeller for organisering

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Foredrag 6.juni 2013

Foredrag 6.juni 2013 Foredrag 6.juni 2013 Kommunal rehabilitering i institusjon. Dokumentasjon av virksomheten. Kriterier for vellykket kommunal institusjonsrehabilitering Helgeland Rehabilitering Bodø rehabiliterings senter

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR

HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR HVORFOR TENKE HELT NYTT? V/ TORILL SKÅR Demografiske endringer Hvordan aktivere innbyggernes egne ressurser? Rekruttering Økonomi 3 Statlige føringer Kommunale føringer Hva skal til for at vi i størst

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Hverdagsmestring Trondheim kommune

Hverdagsmestring Trondheim kommune Sylvi Sand, enhet for Fysioterapitjeneste 07.11.12 Hverdagsmestring Trondheim kommune Foto: Carl-Erik Eriksson POLITISKE OG ADMINISTRATIV FORANKRING Eldreplanen (vedtatt i Bystyret) Lederavtaler Rådmannen

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-13 Utvalg: Hovedutvalg helse, sosial og omsorg Møtested: Bergtun Omsorgssenter, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Saksnr: PS 10/11 Samhandlingsreformen

Detaljer

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering

Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering Rehabiliteringstjenestene til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade/ hodeskade og påfølgende behov for rehabilitering 1 Tilsynet ble gjennomført av et felles team fra FM i Midt- Norge Fylkesmannen

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

Samhandling i Vest (SiV)

Samhandling i Vest (SiV) Samhandling i Vest (SiV) Et forprosjekt med formål: Implementere samhandlingsreformen på en best mulig måte ved å utvikle en helsetjeneste med god kvalitet og bærekraft i et interkommunalt samarbeid Ha

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet

Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Hva skal skje på rehabiliteringsfeltet de neste 4 år? Oppsummering av svar fra partiene på spørsmålene fra Rehabiliteringsløftet Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Kr. folkeparti Venstre SV Senterpartiet

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Trondheim kommune, Lerkendal bydel Foto: Geir Hageskal Vår vei har blitt til underveis. Tverrfaglige Innsatsteam for rehabilitering i hjemmet Nettbasert Øvelsesbank Brosjyre 65 +

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Å utløse ressurser i hverdagslivet godt for den enkelte, smart for kommunen

Å utløse ressurser i hverdagslivet godt for den enkelte, smart for kommunen Å utløse ressurser i hverdagslivet godt for den enkelte, smart for kommunen Arendalskonferansen fordypning 27-28.feb 2014 Nils Erik Ness, Nestleder Norsk Ergoterapeutforbund Kommunes utfordringer 1. Ønske

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune

Habilitering og rehabilitering. Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Habilitering og rehabilitering Av seniorrådgiver Eilin Reinaas Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runa Bakke, Volda kommune Definisjon «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 2/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies pl 1, oppg A Møtetid: Mandag 24. mars 2014 kl. 17.00 Sekretariat: Anne

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Vossamodellen. Hverdagsrehabilitering

Prosjektbeskrivelse. Vossamodellen. Hverdagsrehabilitering Prosjektbeskrivelse Vossamodellen Hverdagsrehabilitering Januar 2013 1 Sammendrag Voss kommune har initiert et prosjekt omkring trening og tilrettelegging før pleie. I prosjektet skal en vurdere nye søkere

Detaljer

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune

Saksframlegg. Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2013/3367-36300/2013 Saksbehandler: Andrea Brøvig Dato: 11.11.2013 Saksframlegg Handlingsplan for fysioterapitjenesten i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 65/13

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Stjørdal kommune Oktober 2014 Skatval / Åsenfjorden Utgangspunkt Demografi Flere eldre Flere med økt risiko for demens, skrøpelighet, fallskader Rekruttering av arbeidskraft Livsstil

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID 1 Riktige tiltak på riktig nivå til rett tid God habilitering og rehabilitering for funksjonshemmede og kronisk

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Prosjekt: "Videreføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten»

Prosjekt: Videreføring av Hverdagsrehabilitering i hjemmetjenesten» Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2013 3824/2013 2011/8685 F20 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/3 Eldrerådet 04.03.2013 13/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for Habilitering og Rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for Habilitering og Rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-29060/2013 Saksbehandler: Arnfinn Rodal Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Revidert plan for Habilitering og Rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014

Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune. Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Presentasjon av koordinerende enhet i Steinkjer kommune Samhandlingsmøtet psykiatri 5.juni 2014 Koordinerende enhet Servicetorget i rådhuset Lover og forskrifter Koordinerende enhets funksjon og ansvar

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE

ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE ELDRERÅDENES ARBEID MED FOLKEHELSE OG KULTUR I KOMMUNENE KONFERANSE OM FOLKEHELSE FOR ELDRE PÅ FIRST AMBASSADEUR HOTELL, DRAMMEN 9. 10. OKTOBER 2013 Presentasjon av Terje Aasterud, fylkeseldrerådet FOLKEHELSELOVEN

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI

SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI Å FJORD KOMMUNE SLUTTRAPPORT LÆRINGSNETTVERK VELFERDSTEKNOLOGI IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI I HELSE OG VELFERD ÅFJORD KOMMUNE Arbeidsgruppen har bestått av: Gunnveig Årbogen Ugedal - gruppeleder

Detaljer

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013

Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 Regional ReHabiliteringskonferanse 2013 SAMHANDLING OG REHABILITERING Modell for tverrfaglig samarbeid i nevrologisk rehabilitering Liv J. Dysthe, Steffensrud Rehabiliteringssenter SAMHANDLING OG REHABILITERING

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet

Fremtidens primærhelsetjeneste. Helse- og omsorgsdepartementet Hva sier(og foreslår)pasienter og brukere? "Silotenkningen kan ikke fortsette, det er behov for mer tverrfaglig tilnærming" "Samarbeid må være et krav" "Tjenestene må organiseres slik at den som registrerer

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Møte fagforum Eldre med sammensatte lidelser Sted/tid. Lister vgs, avdeling Kvinesdal Kl 10 14. Til stede

Møte fagforum Eldre med sammensatte lidelser Sted/tid. Lister vgs, avdeling Kvinesdal Kl 10 14. Til stede Helsenettverk Lister Møtedato: 26.05.2011 Innkalling Møte fagforum Eldre med sammensatte lidelser Sted/tid Lister vgs, avdeling Kvinesdal Kl 10 14. Til stede Meldt frafald Helsenettverk Lister Samhandling

Detaljer

Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial. Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012

Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial. Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012 Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012 Særlige utfordringer knyttet til kommuneplanen og statlige føringer Folkehelse, ny folkehelselov Nye helsehus/sykehjem

Detaljer

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder

Verdal, 27. august 2015. Kristin J. Hildrum/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.09.2015 Tid:

Detaljer

Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner

Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner Fra passiv mottaker til aktiv deltaker: Hverdagsrehabilitering i norske kommuner Beregningsmodell Suksesskriterier Fordypningskonferanse Arendal, 04.11.2014 Fra presentasjon av hverdagsrehabilitering i

Detaljer