Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan AHS/CB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13"

Transkript

1 Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan AHS/CB

2 Innholdsfortegnelse... 0 Innledning Kommunens administrasjon Politisk organisering og kostnader til politisk virksomhet Administrasjonsutvalget Oppvekstområdet Skole SFO Barnehage Fritid Levekårsområdet Sykehjem/sykehjemsdekning Reversere kutt i helse og omsorgssektoren Sosiale boligtiltak «Hermetikken helsesenter» Personlig ombud fattigdomsforebygging og sosial utjevning Bymiljø og utbygging Byutvikling Kultur og idrett Øvrige forhold Vedlegg med tabeller og noter Foto: A H Steinbakk/Preikestolen

3 Innledning Olof Palme En by og region i forandring Etter vel to år i opposisjon har vi erfart at det kan være langt mellom ord og gjerninger, og at politisk makt ikke nødvendigvis er en garanti for politisk handlekraft. Vi arbeider daglig for at Arbeiderpartiet skal utgjøre en forskjell i Stavanger der våre politikere setter fellesskapet foran særinteresser. Vi vil bidra til å utvikle vår by og vår region, og vi vil prioritere de viktigste samfunnsoppgavene fremfor unødig ressursbruk på det som ikke er kommunale kjerneoppgaver. Stavanger er i en særstilling som en av landets mest skattesterke kommuner, men det betyr ikke at vi kan løse alle våre oppgaver og utfordringer på egenhånd. Boligbygging og utvikling av høyverdige kollektivløsninger er ressurskrevende og tar lang tid fra planlegging til gjennomføring. Tilsvarende ser vi at løfter om flere pleie- og omsorgsplasser drar ut i tid, samtidig som nabokommuner klarer å møte behovet på en fullgod måte og til og med kan tilby ledige plasser. Som storbykommune med voksesmerter er vi langt mer avhengige av våre nabokommuner i dag enn tidligere for å sikre fortsatt vekst og utvikling. Denne utfordringen må vi ta på alvor. Vi må sørge for et tettere og mer forpliktende samarbeid på flere områder utover det vi allerede er i gang med innen boligbygging, næringsutvikling og utviklingen av universitetsbyen Stavanger. På andre områder savner vi større engasjement for å få til et bedre samarbeid om alternativ næringsutvikling utover det petroleumsrelaterte, et bedre samarbeid om samferdselsprosjekter og ikke minst, enighet om et felles arbeidsmarked og innsats for rekruttering av arbeidskraft. Det er et paradoks at noen av våre nabokommuner kan gi bedre lønns- og ansettelsesvilkår samtidig som vi i næringssammenheng opptrer som et marked. Arbeiderpartiet mener at nøkkelen til å sikre dagens og fremtidige generasjoner et godt liv i vår by, ligger i et nært og godt samarbeid mellom kommunene i regionen. Og her har vi fortsatt mye å hente. Arbeiderpartiets alternative budsjett gjenspeiler vår politikk og våre prioriteringer innen de forskjellige kommunale samfunnsoppgavene som eksempelvis skole og barnehage, pleie og omsorg, idrett og kultur. I vårt alternative budsjett prioriterer vi også denne gangen de viktigste felles samfunnsoppgavene fremfor det vi mener kan nedprioriteres, utsettes eller rett og slett tas ut av budsjettet. 2

4 Våre prioriteringer i år er: Bruke «de store pengene» på våre innbyggere og fortsatt satsing på eldreomsorg og god helse o Bygge ut Øyane sykehjem innen 2017 og fremskynde planleggingen av St Petri aldershjem og Vålandstunet o Bygge et lokalmedisinsk senter og styrke og samordne kommunens helsekompetanse og tilbud i «Hermetikken Helsesenter» o Styrke helse og omsorgsbudsjettet og dermed tilføre området midler for å dekke faktisk behov Skolen og barnehagen skal styrkes i kvalitet og innhold o Øke driftsrammen til skolene for å styrke innholdet og øke antall lærere o Mer ressurser til tilpasset opplæring og spesialundervisning o Vaktmestertjeneste på skolene o Øke driftsrammen til barnehagene for å øke antall barnehagelærer og merkantilt støttepersonell (kjøkken mm) o Styrke Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud o Tilbakeføre økningen i SFO og gi søskenmoderasjon SFO/barnehage o Fortsette rehabilitering og sikre nybygg av skoler og barnehager Stryket innsats for rekruttering av medarbeidere o Vi vil hente erfaringer fra andre kommuner som har lykkes med rekruttering til skole, barnehager, helse og omsorg o Vi vil samarbeide tettere med våre nabokommuner om rekruttering av medarbeidere til kommunal sektor Sikre et hjem for alle barn i Stavanger o Kjøpe kommunale boliger for ytterligere kr 50 millioner for å sikre at vi ikke igjen kommer i en situasjon der flere barn og familier settes i leilighetshoteller fordi kommunen ikke har husrom o Sosial utjevning - veiledningskoordinator Vi er enige i Rådmannens skatteanslag, og viderefører «Velferdspromillen» i det en økning på 1 promille i eiendomsskatten øremerkes til velferdsoppgavene som beskrevet ovenfor. Arbeiderpartiet vil at Stavanger skal være en by for alle, og i vårt alternative budsjett kan du lese hvordan vi vil sikre dette de kommende årene. For øvrig er vi i hovedsak enige i Rådmannens fremlagte forslag til budsjett for 2014, og Handlingsog økonomiplan for årene frem til 2017, og takker Rådmannen og hennes stab for en ryddig og god prosess, samt oversiktlige og grundige budsjettdokumenter. 3

5 Vår visjon for Stavanger! Vår visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, nød og lidelse, i fred og økologisk balanse, der mennesker er frie og likestilte og har reell innflytelse på sine livsvilkår. Alle mennesker er forskjellige og unike. Hver og en av oss skal ha mulighet for å virkeliggjøre vår drøm om et godt liv. Ikke at noen får, ikke flertallet, men alle. Vi mener at sosialdemokratiet skaper et grunnlag og en retning som kan virkeliggjøre dette målet. Vi vil ha et samfunn med frihet og like muligheter for alle. Vi vil ha sterke fellesskap med små forskjeller. Det gjør Stavanger bedre. Felleskap og trygghet gir styrke. Små forskjeller gir samhold og tillit. Vår politikk skal derfor preges av at viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap. Våre mål og prioriteringer for Stavanger kan du lese mer om i vårt partiprogram for som du finner på våre nettsider: 1. Kommunens administrasjon 1.1 Rådmannens stab og Administrasjonen Arbeiderpartiet har flere ganger tatt opp spørsmålet om hvorvidt det er kapasitetsutfordringer i fagavdelingen Kultur og byutvikling. Dette både av hensyn til å unngå overbelastning på de medarbeidere som jobber her, og for å sikre at boligbygging og andre byutviklingsprosjekter ikke skal dra unødig ut i tid på grunn av underkapasitet i kommunen. Vi støtter Rådmannens forslag om å styrke avdelingen. Stavanger kommune står fortsatt foran store utfordringer på drifts- og investeringssiden, og det forventes et selvkritisk søkelys på egen ressursbruk opp mot målet om at kommunen skal løse sine oppgaver på en best mest mulig effektiv måte for sine innbyggere og næringsliv. Dette gjelder så vel kommunens egen organisering som hvordan vi velger å samarbeide i et regionalt perspektiv. 2. Politisk organisering og kostnader til politisk virksomhet Stavangers befolkning skal være trygge på at politikerne handler til beste for byen og byens innbyggere. Dette forutsetter åpenhet og innsyn i det politiske arbeidet, og gode demokratiske prosesser i alle ledd. Arbeiderpartiet mener det bør vurderes å legge ned Forhandlingsutvalget fra og med neste bystyreperiode. Utvalget har etter vår oppfatning utspilt sin rolle, og saksporteføljen kan heretter behandles i Kommunalutvalget, Formannskapet eller relevante kommunalstyrer. Kommunens virksomhet har siden 2007 måttet gjennomgå gradvise reelle nedskjæringer ved at blant annet priskompensasjon ikke har vært gitt på alle virksomhetsområder. Folkevalgte har imidlertid vært forskånet fra disse konsekvensene da ordninger og utbetalinger til politikere har blitt økt regelmessig. Politikere har et ansvar for å fremstå som gode eksempler for resten av kommunens administrasjon. Derfor forventes det nå at det tas en kritisk gjennomgang av egne ordninger for å spare kostnader også 4

6 her. Arbeiderpartiet ønsker å starte med pensjonsordningen der en økt opptjeningstid fra 16 til 30 år alene kan bety nesten en halvering av premien som betales til ordningen for politikere. Vi forventer også at en kritisk gjennomgang for å tilpasse Stavangers honorarer/tapt arbeidsfortjeneste/partistøtte til et langt enklere og mer forståelig system, vil kunne gi betydelige besparelser. I tillegg vil vi redusere honorarstørrelsen. 3. Administrasjonsutvalget 3.1 Sykefraværet Vi registrerer at det samlede sykefraværet også i år viser en svak nedgang(ned 0,2 prosentpoeng pr 2.kvartal 2013), og at sykehjem har en mer markant nedgang på nærmere 2 prosentpoeng. Helhetsbildet preges likevel av at barnehageområdet, hjemmebaserte tjenester, helse- og sosialkontorene og økonomiavdelingen, alle har hatt en økning i fraværet. Dette er selvsagt en uheldig og uønsket utvikling, og krever at vi finner årsaker og iverksetter tiltak både av kort- og langsiktig karakter. Høyt sykefravær kan tolkes i ulike retninger, men noen av utfordringene kan dreie seg om graden av tilrettelegging av arbeidsmiljø og arbeidsplasser, inkludert robust og tilstrekkelig bemanning i forhold til de arbeidsoppgaver man skal løse. Vi forventer fortsatt prioritert innsats både fra politisk og administrativt hold for å møte de negative trendene med økt sykefravær som nå har utviklet seg over flere år i kommunen. 3.2 Rekruttering av nye medarbeidere Innenfor flere sektorer har kommunen store utfordringer med å rekruttere nok fagpersonell. Søknadsmassen til nye lærerstillinger i Stavangerskolene er sterkt synkende (Kvalitetsmelding skole 2013) Dette er et meget illevarslende tegn som vi må ta på alvor, og som tilsier at det også må legges til rette for flere og ikke færre rekrutteringsboliger, utvikle mulige ordninger for etableringslån og andre tiltak som letter etableringen for unge og nye lærere i Stavanger. Tilsvarende ser vi at også barnehagene sliter med å rekruttere barnehagelærere, og at vi til tider mangler rundt et betydelig antall barnehagelærere i Stavanger. Samtidig er det også viktig å ta godt vare på alle medarbeidere, og ikke minst å beholde våre medarbeidere lengst mulig. Dette stiller også krav til en god tilrettelegging av vår seniorpolitikk. 3.3 Konkurranseutsetting Posisjonen med Høyre i front har i løpet av året lagt til rette for konkurranseutsetting av kommunale tjenester og oppgaver. Arbeiderpartiet er opptatt av at kommunen skal levere gode og effektive tjenester til innbyggerne. En inkluderende arbeidsgiverpolitikk med lite byråkrati og effektiv utnyttelse av ressurser på tvers av virksomhetsenheter, skaper grunnlag for dette. I de sakene vi har hatt til behandling mener vi at konkurranseutsettelse skaper utrygge medarbeidere og mer byråkrati. Kostnadsbesparelser er ikke konkretisert og vi mener det er en reell fare for at kommunen må bruke 5

7 mer penger på papirarbeid i stedet for velferd for innbyggerne. Konkurranseutsettelse framstår derfor i stor grad som ideologisk begrunnet. Det mener Arbeiderpartiet at innbyggerne taper på, og vi vil i tiden framover fortsatt være tydelige på at vi vil satse på kommunens viktigste fortrinn de ansatte. 4. Oppvekstområdet Stavangers viktigste ressurs er menneskene som bor her. Det er kunnskap, kreativitet og skapertrang som gjør oss i stand til å løse morgendagens oppgaver. Derfor må vi fortsatt ha store ambisjoner for våre skoler og barnehager. Lik rett til utdanning er grunnleggende for å utjevne sosiale forskjeller og gi alle mulighet til å ta i bruk sine evner. Alle våre kunnskapsreformer har handlet om å sikre folk tilgang til god og gratis utdanning med høy kvalitet. Vi har ambisjoner på vegne av alle barn. Hvilken bakgrunn du har skal ikke avgjøre hvilke muligheter du har i livet. Vi kjenner ikke fremtiden, men vi vet at kunnskap og kompetanse blir avgjørende for at vi skal lykkes også i fortsettelsen. Det vil alltid finnes andre som kan tilby varer og tjenester billigere enn Norge. Våre konkurransefortrinn må derfor handle om noe annet. Vi må være best på kunnskap, nyskaping, omstilling og teknologi. Vi vil ha en kunnskapspolitikk der vi gjør det vi vet virker, og som er basert på ledende nasjonal og internasjonal forskning. Vi må fortsette arbeidet med å styrke kvaliteten og øke mangfoldet i skolen. Vi vil prioritere: Øke driftsrammen til skolene for å styrke innholdet og øke antall lærere Mere ressurser til tilpasset opplæring og spesialundervisning Vaktmestertjeneste på skolene Mer satsing på tidlig innsats i både barnehage og skole Flere barnehagelærere og merkantilt personell SFO søskenmoderasjon og opprettholde dagens prisnivå Fortsette rehabilitering og sikre nybygg av skoler og barnehager 4.1 Skole Generell styrking av driftsbudsjettet prioriteringer Vi har tillit til at Skolesjefen og hennes stab er de beste til å fordele budsjettmidlene på en optimal måte, men vil i tillegg til rådmannens budsjettforslag sørge for en styrking av driftsbudsjettet som vi forutsetter fordeles på de områder som beskrevet under. Pengene fordeles og disponeres på en mest mulig effektiv måte med vekt på: 6

8 Tilpasset opplæring/spesialundervisning/flere lærere Det må sikres at elever med store og varige behov får tildelt nok spesialundervisning/spesialtiltak av ulikt slag ut fra individuell situasjon. Disse elevene skal prioriteres når det gjelder ekstraordinære tildelinger. Elever med ulike mindre grader av lære- eller tilpasningsvansker må i langt større grad enn nå fanges opp gjennom tilpasset opplæring, eventuelt særskilte tiltak i kortere perioder. For å få dette til, må både lærerkompetansen og lærertettheten økes. Inkludering skal alltid være målet. Tiltakene må settes inn tidligst mulig for å bringe eleven over vanskene og vekk fra hjelpebehovet Generell økning i lærertetthet - grunnskolen Rådmannen har lagt inn en generell økning av lærertettheten i forhold til forventet vekst i elevtallet, men vi ser behovet for å styrke dette ytterligere. Pågående etter- og videreutdanning av lærerstaben, for eksempel innen Styrket skoleledelse, gjør at utdanningstimer rettet mot elevene reduseres i et betydelig omfang som ikke erstattes direkte med vikarlærere. Dette vil også dekke opp for seniortiltak som er nødvendig for å beholde våre mest erfarne lærere Styrket skoleledelse rektorskole og skoleledelse Det er kontinuerlig behov for nye skoleledere, og det er en fordel at søkere kan få kvalifisere seg til lederstillinger i forkant av tilsetting. Rektorskole, kompetansegivende studieprogram i skoleutvikling og ledelse for lærere som i fremtiden ønsker lederstilling i grunnskolen, er viktige virkemidler for å sikre god rekruttering av skoleledere. Vi styrker derfor rådmannens budsjettforslag Kompetanseheving / etter- og videreutdanning lærere Etter- og videreutdanning av lærere er et sentralt virkemiddel både i forhold til godt læringsutbytte for elevene, men også i forhold til å skape et godt arbeidsmiljø som sikrer en interessant arbeidssituasjon for lærerne slik at de blir værende i sitt yrke. Gode tiltak på dette området er også positivt for rekruttering av nye lærere. Kompetanse for kvalitet er et viktig og godt tilbud som både må videreføres og forsterkes. På ungdomstrinnet er det fortsatt en del lærer som ikke imøtekommer forskrift til opplæringslovens krav til relevant utdanning i fagene norsk, engelsk og matematikk. Dette krever også en tettere oppfølging fremover PPT-garanti i skolen PPT-området er betydelig styrket i skolen de siste årene, men det kan fortsatt ta relativt lang tid fra utredning til videre oppfølging og behandling. Dette mener vi kan bedres ved at det innføres en oppfølgingsgaranti for PPT, og vi vil derfor at det utredes nærmere hva dette vil kunne medføre i direkte kostnader. Området styrkes ytterligere med en stilling Fysisk aktivitet i grunnskolen Aktiv skole Det oppstartede prosjektet Aktiv skole, i samarbeid med UiS, er en god tilnærming til den store helsemessige utfordringen vi ser blant mange av dagens barn og unge hvor mangel på fysisk aktivitet griper om seg både i skole- og fritid. Vi mener skolen, i tillegg til hjemmene, er en god og naturlig 7

9 arena for å ta denne utfordringen på alvor, og for å bidra til å oppnå helse- og trivselsmessige gevinster for den enkelte så vel som samfunnet som helhet. Ergo- og fysioterapitjenesten i kommunen ble styrket med en stilling for blant annet å følge opp prosjektet Aktiv skole mot en bestemt skole, Tasta skole, og vi har fått signaler om at dette har vært så vellykket at det er på tide å trappe opp innsatsen ytterligere ved å involvere flere skoler. Vi vil derfor styrke bemanningen i prosjektet med en ny fysioterapeut Rekrutteringstiltak lærere Søknadsmassen til nye lærerstillinger i Stavangerskolene var ved hovedopptaket i høst under halvparten av hva antall søkere var for 10 år siden over 700 mot ca 300 i år, (Kvalitetsmelding skole 2013). Vi ber om at Rådmannen setter inn ressurser på å utvikle gode tiltak for å sikre jevn og god rekruttering av nye lærere, samtidig som dette også skal bidra til at lærerne blir værende i sine stillinger. Vi har tro på gode stimuleringstiltak, videre utvikling av veiledingsordningen for nyutdannede lærere, attraktive og praksisnære etterutdanningstilbud, reisestipend og bistand til anskaffelse av bolig, men også andre tiltak må vurderes Vaktmestertjeneste skolebygg Arbeiderpartiet mener fortsatt at det er nødvendig å gå tilbake til dedikerte vaktmestere på våre skoler. Dette for å sikre best mulig daglig og kontinuerlig oppfølging og vedlikehold, slik at vi unngår «skippertak» og kostbare vedlikeholdsetterslep. Vi vil etablere en prøveordning ved minimum tre 3 av byens skoler for å kunne måle dette opp mot dagens ordning i regi av Stavanger Byggdrift Styrket kvalitet skole - disposisjonsfond Arbeiderpartiet mener det er viktig å vektlegge kvalitetsforbedring i skolen både for lærere og elever, og ser at vi har utfordringer blant elevene når det gjelder forskjeller i prestasjoner mellom gutter og jenter i tillegg til at mobbing fortsatt plager mange elever. Resultatene fra nasjonale prøver viser også at våre elever ikke oppnår de resultat som er satt som mål for kommunens kvalitetsplan. Dette er noen av de utfordringer som vi ser krever ekstra innsats de kommende årene. Skolesjefen får derfor utvidet sitt budsjett til spesielle kvalitetstiltak rettet mot skolene. 4.2 SFO Prisøkning halveres Prisene for plass i SFO har økt jevnt de siste årene, og har nå kommet i et klart misforhold til barnehageprisene. Dette må også ses i forhold til innholdet i SFO, som jevnt over ikke er av samme kvalitet som innholdet i barnehagene, noe det heller ikke er krav til. Prisøkningen pr barn er nå foreslått til kr 1110,- pr år, og dette vil merkes godt i familier med et eller flere barn som går i SFO. Arbeiderpartiet vil derfor halvere den foreslåtte økningen. Siste foreldreundersøkelse viser også at foreldre/foresatte er mest misfornøyd med den høye prisen ved å ha barn i SFO. 8

10 4.2.2 Kulturtilbudet i SFO må opprettholdes Den nye regjeringen har besluttet å avvikle kulturskoletilbudet i SFO, noe vi ikke støtter. Kulturtilbudet i SFO er en av tre hovedområder for kommunens kvalitetsplan , og vi forventer derfor at dette tilbudet opprettholdes. Vi vil derfor tilbakeføre hele kuttet Søskenmoderasjon SFO barnehage Dagens betalingssystem gir ikke anledning til søskenmoderasjon når man har barn samtidig både i barnehage og SFO, noe som gir en ekstra økonomisk belastning for mange foreldre/foresatte. Vi ønsker en gradvis innføring etter samme prinsipp som i barnehagene. 4.3 Barnehage Kvalitetsheving barnehage Flere barnehagelærere og merkantile stillinger Flere barnehager peker på at mye av arbeidstiden går med til merkantile og praktiske gjøremål som med fordel kunne vært utført av andre medarbeidere, som eksempelvis kjøkkenassistenter. Dette ville også frigjort mer tid til barnehagelærere og assistenter som arbeider direkte med barna. Vi har tiltro til at dette også vil kunne bidra til å forsterke innsatsen for barnehagenes pedagogiske innhold Etter- og videreutdanning barnehageansatte Etter- og videreutdanning av barnehagelærere og andre ansatte i barnehagene er et viktig virkemiddel som gir mange positive effekter, ikke minst i forhold til økt kvalitet i barnehagen men også som et godt faglig rettet tiltak for den enkelte medarbeider Styrke Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud gir et helhetlig tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne og yter spesialpedagogisk hjelp til private og kommunale barnehager i Stavanger ut fra enkeltvedtak etter opplæringsloven. Vi styrker denne innsatsen ytterligere utover Rådmannens forslag som bare er en videreføring av 2013-budsjettet for hele perioden Barn født etter flere årlige opptak Arbeiderpartiet ser dette som en viktig oppgave i en region hvor det er stor etterspørsel etter arbeidskraft, men registrerer at det ikke er vilje til denne satsingen i den nye regjeringen. Vi står fast på at vi vil ha flere opptak i året. Kommunen må derfor fortsette dialogen mot sentrale myndigheter for å finne en løsning. 9

11 Kvalitetsnorm for barnehager Rådmannen bes om å fremlegge en sak som definerer hva som menes med at barnehagene skal være robuste og bærekraftige, herunder størrelse på inne- og uteareal, organisering, bemanning, antall barn i avdelingene med videre. 4.4 Fritid Frivillige organisasjoner Det frivillige arbeidet rettet mot barn og unge er av stor betydning for ivaretagelse av et mangfoldig fritidstilbud ute i bydelene, og vi styrker denne innsatsen på bydelsnivå. 5. Levekårsområdet Vårt mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den, uavhengig av sosial posisjon eller inntekt. Stavanger kommune skal være en garantist for at alle sikres likeverdige tilbud. Samtidig vil vi være en foregangskommune som tør å tenke langsiktig, tilrettelegger og bistår før problemene oppstår. Vi vil prioritere: En god eldreomsorg der kommunen arbeider mot et mål om full sykehjemsdekning At de store pengene brukes på folks helse og kompetansebygging ved å etablere et helsesenter for Stavanger kommune, fortrinnsvis på Hermetikken Gi levekårsområdet de pengene som skal til for å dekke oppgavene og dermed reversere kutt Bygge Nye Gamlingen, en ny «helsestasjon for bevaring av fysisk og psykisk helse», innen Sykehjem/sykehjemsdekning Arbeiderpartiet har arbeidet for full sykehjemsdekning innen Høyre og flertallspartiene har imidlertid ikke tatt investeringene i tidligere år (HØP) for Øyane og Lervig sykehjem slik at disse kunne få oppstart snarest mulig. Det vil Arbeiderpartiet endre ved å fremskynde Øyane sykehjem slik at dette ferdigstilles innen utgangen av 2017 Starte prosjektering av Vålandstunet og St-Petri aldershjem allerede i 2015 slik at rivning og bygging av nye bofellesskap kan starte umiddelbart i det Lervig tas i bruk i

12 5.2 Reversere kutt i helse og omsorgssektoren 2013 budsjettet hadde et underliggende kutt på kr 10 millioner. I løpet av året har det blitt tydelig at oppgaver og økonomiske rammer ikke henger sammen og forventet merforbruk dette året er nå kr 30 millioner. Det er ingen signaler om at oppgaveomfanget vil reduseres i Likevel er rammene kun styrket med midler til å dekke faktisk økt behov som følge av befolkningsvekst, ressurskrevende brukere og priskompensasjon for hjemmetjenesten. Erfaringstall om for trange rammer i 2013 brukes kun ved at kr 10 millioner av kr 26 millioner grunnet boligsituasjonen kompenseres. Sammenlignet med 2013 vil det da være en underdekning, i realiteten et kutt i budsjettet på omlag kr 20 millioner. Det er alarmerende når Rådmannen slår fast at «et klart mål for planperioden er at nivået for bestilte tjenester skal balansere med de økonomiske rammene for tjenestene». Arbeiderpartiet mener at et klart mål må være å levere gode tjenester til innbyggerne og at rammene må settes med dette som mål. Vi styrker derfor området med kr 25 millioner for at budsjett og oppgaver skal samsvare. Samtidig ser vi et behov for en kontinuerlig forbedring og effektiviseringsarbeid innen denne sektoren. Arbeiderpartiet støtter derfor Rådmannens avsetning av midler til innovasjon og utvikling. Vi vil imidlertid at sektoren skal ha realistiske økonomiske rammer mens arbeid pågår for å identifisere og konkretisere effektiviseringstiltak. 5.3 Sosiale boligtiltak Høsten 2013 blir det rapportert om at 52 barn i 16 familier venter på kommunale boliger. Kommunens boligsituasjon har blitt alvorlig og vi støtter Rådmannens prioritering når det settes av kr 120 millioner til innkjøp av boliger. Vi stiller imidlertid spørsmål til hvorvidt dette vil gi 60 boliger og mener at situasjonen pr i dag er så alvorlig at posten må styrkes ytterligere for en rask bedring av situasjonen. Manglende tilgang på bolig har også gang på gang vært brukt som grunnlag for at kommunen ikke kan ta imot anbefalt andel av flyktninger som i dag sitter og venter i mottak. Kommunen får dermed ytterligere kr 50 millioner til kjøp av kommunale boliger fordelt over 2014 og Kr 25 millioner forutsettes brukt umiddelbart i 2014 for å avhjelpe de barnefamiliene som i dag er midlertid plassert, og dermed sikre stabile rammevilkår for barna. 5.4«Hermetikken helsesenter» I motsetning til tidligere budsjetter noterer vi at Rådmannen i svar til oss forventer at kommunen selv skal finansiere et lokalmedisinsk senter. Foreløpig leieavtale utløper i 2015 og Arbeiderpartiet mener at Stavanger nå må ta et skikkelig løft for å få etablert et senter snarest, og senest innen Men vi vil mer vi vil at de store pengene i Stavanger nå skal investeres i folk. En investering i innbyggernes helse som vi tror fort viser seg å være en av de mest lønnsomme investeringer kommunen kan ta. Samtidig som vi kan bygge et sterkt helsefaglig kompetansemiljø ved å samlokalisere flere oppgaver. Vi vil derfor etablere et senter som rommer en rekke av kommunens helse og omsorgsoppgaver. Dette inkluderer forebygging/frisklivssentral, rehabiliteringsenhet og midlertidig enhet for utskrivningsklare 11

13 pasienter. Sistnevnte må etableres i det Vålandstunet sykehjem rives. «Hermetikken» ligger praktfullt til og rommer muligheter for å etablere et slikt senter, men vi vil vurdere flere mulige lokaliteter sentralt for å få et slikt senter på plass. Kr 50 millioner er imidlertid satt av i 2014 for å reversere mulig salg av «Hermetikken» mens dette utredes. Rådmannens avsetning på kr 1,5 millioner for 2014 og 2015 til utredning medgår i dette. 5.5 Personlig ombud fattigdomsforebygging og sosial utjevning Arbeiderpartiet er opptatt av forholdene for fattige i Stavanger og da spesielt barn som lever i lavinntekts-familier. Etter forslag fra oss og andre partier i kommunalstyret for Levekår, avventer vi nå en evaluering i 2014 av kommunens fattigdomsplan. Når denne foreligger vil vi ta stilling til hvordan og hvilke målrettede tiltak vi kan arbeide med. Imidlertid tar vi to umiddelbare tiltak i dette budsjettforslaget: -Vi styrker innkjøp av kommunale boliger med kr 50 millioner og vi etablerer et rådgivende «Personlig ombud». Kommunen, fylket og staten har etablert en rekke støtteordninger og tiltak for fattige, bostedsløse, barn i lavinntektsfamilier, ungdom som dropper ut av skole mm. Vi ønsker å etablere en prøveordning med personlig ombud etter modell av Oslo for å sikre bedre navigering i et noe uoversiktlig byråkrati. 6. Bymiljø og utbygging 6.1 Miljøtiltak status for planer Miljøsatsingen har pågått over flere år, men vi har ingen oversikt over status. Arbeiderpartiet vil ha miljø- og klimautfordringer høyt opp på kommunens agenda innen samtlige fagområder. Vi vil ha en oppdatert status på kommunens miljøtiltaksplaner, herunder engasjementet i Fremtiden byer, og status for utskifting av egen bilpark basert på klimanøytral energi innen utgangen av første kvartal Denne må få bred politisk behandling der vi vil sette opp prioriterte tiltak for å sikre at vi overholder kommunens forpliktelser. I tillegg vil vi ha en sak som beskriver hvordan kommunen i alt sitt arbeid kan sette miljøarbeidet på den daglige agendaen. 6.2 Grønne tak Flere bygninger i en rekke byer i Europa benytter seg i større grad av såkalt grønne tak, det vil si tak med gressdekke som blant annet absorberer nedbør og luftforurensning.. Grønne tak vurderes som kostnadsbesparende og miljøvennlige. Arbeiderpartiet mener at kommunen i større utstrekning bør vurdere å kreve at nye bygg skal ha grønne tak. Vi vil søke å innarbeide dette i de fremtidige kommunale og private bygningsprosjekter. 12

14 6.3 Vedlikehold Utsatt eller mangelfullt vedlikehold er dyrt vedlikehold. En målrettet oppfølging er grunnleggende for å sikre verdiene kommunale formålsbygg representerer. I årets forslag til handlings- og økonomiplan er det endelig satt av en gradvis økning av midler til vedlikehold av kommunale bygg. Arbeiderpartiet mener at det er positivt at kommunen har fulgt opp forslaget om en regelmessig gjennomgang av tilstanden til de kommunale byggene. Vi følger utviklingen i arbeidet med å ta igjen det enorme etterslepet nøye. Det viktigste for oss er at brukerne, herunder barn, elever og ansatte, ikke blir utsatt for en helserisiko. 6.4 Ullandhaug Økologiske gård Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård har stor og økende aktivitet og spiller en viktig rolle også innen arbeidstrening og som besøksgård. Det er kjent at de sliter med upraktiske og dårlige lokaler. Arbeiderpartiet ønsker å komme i gang med byggingen av et nytt næringsbygg på gården i løpet av planperioden. Vi vil komme tilbake til dette ved tertialrapporteringene. 6.5 Billettpriser kommunale svømmeanlegg Arbeiderpartiet vil opprettholde dagens billettpriser med normal prisjustering, og ønsker ikke at prisnivået skal styres av lønnsomhetshensyn i det planlagte Folkebadet. Rådmannens prisøkning tilbakeføres. 6.6 Tasta barnehage Opprinnelig ble det vedtatt at denne skulle bygges som et OPS-prosjekt, men dette ble endret av Formannskapet høsten 2013 til at Tasta barnehage nå skal bygges og driftes i kommunal regi. Rådmannen har redegjort for at ny barnehage innarbeides i HØP fra 2015/2016, noe vi støtter og forutsetter vil bety at ny barnehage kan være i drift i Byutvikling 7.1 Kollektivfelt E-39-aksen til Forus fortgang i arbeidet En av de største samferdselsutfordringene i vår kommune er trafikkavviklingen mellom Stavanger og Forus hvor kollektivtrafikken sliter med å komme frem på grunn av voksende biltrafikk innenfor normal arbeidstid. Det er et akutt behov for å få igangsatt planlegging og bygging av kollektivaksen mellom sentrum og Forus, og kommunen må derfor ta et initiativ overfor Rogaland fylkeskommune til at dette arbeidet kommer i gang snarest mulig. 13

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013 Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf:. I. Kapitalbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 20. oktober: - 2012 2013 2014 2015 Endring rådmannens

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag.

Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Handlings- og økonomiplanen 2014-2017 Utdanningsforbundet Stavangers kommentarer til fremlagt budsjettforslag. Lojalitet til vedtatt budsjettramme er ikke et uttrykk for tilstrekkelige ressurser! Handlings-

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk

Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai Meld. St. 30 ( ) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Kommunal og forvaltningskomiteen Stortinget Vår ref.: Deres ref.: Oslo, 23. mai 2016 Innspill fra BNL til høring om Meld. St. 30 (2015 2016) Fra mottak til arbeidsliv en effektiv integreringspolitikk Innledning

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland

Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, KrF og uavhengig Caroline Haaland Disse partiene har fokusert på å bedre kommunenes økonomi og soliditet. Totalt er økonomiplanen gjort opp med ett overskudd

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta

Utdanningspolitiske satsingsområder. Utdanningsforbundet Alta 2015 Utdanningspolitiske satsingsområder Utdanningsforbundet Alta Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i barnehagen Vil ditt parti arbeide for å løfte kvaliteten i gjennom å satse på systematisk

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Saldering: Økt eiendomsskatt, Redusert politikerlønn ( ), Kjølnesfondet DRIFT Beløp Saldering

Saldering: Økt eiendomsskatt, Redusert politikerlønn ( ), Kjølnesfondet DRIFT Beløp Saldering Arne Sandum (SV) tok opp sine forslag fra formannskapet slik: Forslag 1 Barn, unge og kultur Tiltaket gjelder: A. Barnevernet 100.000 B. Pedagogisk-psykologiske tjenester 300.000 C. Full priskompensasjon

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

SVs alternative budsjett 2011

SVs alternative budsjett 2011 SVs alternative budsjett 2011 Fellesskapsløsninger for fremtiden Generelt: SV vil styrke fellesskapet og folkestyret på bekostning av markedskreftene. I dette forslaget til økonomiplan og budsjett setter

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K2-A1 : Arkivsaknr.: 06/5280 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 15.04.2010 009/10 OVA Formannskap 20.04.2010 030/10 OVA Kommunestyret 29.04.2010 038/10 OVA Saksansv.: Unni

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018 Kunnskap, by- og stedsutvikling Kunnskap, by- og stedsutvikling. Mer enn noen gang trenger Larvik et budsjett som gir grunnlag for vekst og tilflytting. Områdene

Detaljer

Fra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015

Fra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015 NOTAT Fra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015 Konsekvenser for Karmøy kommune av budsjettforliket på Stortinget Rådmannens budsjettforslag bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett. Siden

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune 1 Folkeaksjonen nei til mer bompenger hadde som hovedsak i valgkampen at vi vil fjerne Bypakke Nord-Jæren 2. Det er begrenset med virkemiddel

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING

STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING STYRINGSDOKUMENT 2017 RÅDMANNENS MERKNADER TIL POLITISKE FORSLAG OG UTVALGSBEHANDLING Innhold Generelt... 3 Krav om budsjettbalanse... 3 Andre tekniske krav... 3 Skillet mellom administrasjon og kommunestyre...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan

Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan Røyken SV sitt endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett, økonomi og handlingsplan 2017-2020 De store pengene, på de små menneskene [Skriv inn tekst] 13.12.2016 1 Røyken kommune er en kommune

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4486-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: BUDSJETT 2009 - UTFORDRINGER BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjett og økoplan 2012-2015

Budsjett og økoplan 2012-2015 Budsjett og økoplan 2012-2015 Den politiske prosessen Strategimøte i formannskapet Hensikt: Sikre at formannskapet med utgangspunkt i partiprogram, kommuneplanen, driftserfaringer og kunnskaper om endrede

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune side 1 Innledning Vi vil rose administrasjonen for et godt forslag til budsjett og handlingsplan for 2015-2018. Det gjennomgående

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

Alternativt Budsjett 2012

Alternativt Budsjett 2012 Alternativt Budsjett 2012 Arbeiderpartiet Stavanger 11.11.2011 Arbeiderpartiets alternative Budsjett 2012 Handlings- og økonomiplan 2011-2015 Forsidebildet viser Arbeiderpartiets nye Bystyregruppe 2011-2015,

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Notat. Intensjonsforslag Kommunalavdeling levekår

Notat. Intensjonsforslag Kommunalavdeling levekår Kommunalavdeling levekår 12.02.2016 Sak nr. 2016/530-2 Notat Til: Fra: Utvalg for levekår Rådmann Intensjonsforslag 2016 - Kommunalavdeling levekår Med utgangspunkt i Kommunestyrets budsjettbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

Måldokument (til formannskapet 28.09.05)

Måldokument (til formannskapet 28.09.05) Levanger kommune Økonomiplan 2006-2009 Måldokument (til formannskapet 28.09.05) SAMFUNN Bruk av naturgass Beredskap for ny utvikling - gass Formidle politisk budskap til kommunens innbyggere Reetablere

Detaljer