Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan AHS/CB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13"

Transkript

1 Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan AHS/CB

2 Innholdsfortegnelse... 0 Innledning Kommunens administrasjon Politisk organisering og kostnader til politisk virksomhet Administrasjonsutvalget Oppvekstområdet Skole SFO Barnehage Fritid Levekårsområdet Sykehjem/sykehjemsdekning Reversere kutt i helse og omsorgssektoren Sosiale boligtiltak «Hermetikken helsesenter» Personlig ombud fattigdomsforebygging og sosial utjevning Bymiljø og utbygging Byutvikling Kultur og idrett Øvrige forhold Vedlegg med tabeller og noter Foto: A H Steinbakk/Preikestolen

3 Innledning Olof Palme En by og region i forandring Etter vel to år i opposisjon har vi erfart at det kan være langt mellom ord og gjerninger, og at politisk makt ikke nødvendigvis er en garanti for politisk handlekraft. Vi arbeider daglig for at Arbeiderpartiet skal utgjøre en forskjell i Stavanger der våre politikere setter fellesskapet foran særinteresser. Vi vil bidra til å utvikle vår by og vår region, og vi vil prioritere de viktigste samfunnsoppgavene fremfor unødig ressursbruk på det som ikke er kommunale kjerneoppgaver. Stavanger er i en særstilling som en av landets mest skattesterke kommuner, men det betyr ikke at vi kan løse alle våre oppgaver og utfordringer på egenhånd. Boligbygging og utvikling av høyverdige kollektivløsninger er ressurskrevende og tar lang tid fra planlegging til gjennomføring. Tilsvarende ser vi at løfter om flere pleie- og omsorgsplasser drar ut i tid, samtidig som nabokommuner klarer å møte behovet på en fullgod måte og til og med kan tilby ledige plasser. Som storbykommune med voksesmerter er vi langt mer avhengige av våre nabokommuner i dag enn tidligere for å sikre fortsatt vekst og utvikling. Denne utfordringen må vi ta på alvor. Vi må sørge for et tettere og mer forpliktende samarbeid på flere områder utover det vi allerede er i gang med innen boligbygging, næringsutvikling og utviklingen av universitetsbyen Stavanger. På andre områder savner vi større engasjement for å få til et bedre samarbeid om alternativ næringsutvikling utover det petroleumsrelaterte, et bedre samarbeid om samferdselsprosjekter og ikke minst, enighet om et felles arbeidsmarked og innsats for rekruttering av arbeidskraft. Det er et paradoks at noen av våre nabokommuner kan gi bedre lønns- og ansettelsesvilkår samtidig som vi i næringssammenheng opptrer som et marked. Arbeiderpartiet mener at nøkkelen til å sikre dagens og fremtidige generasjoner et godt liv i vår by, ligger i et nært og godt samarbeid mellom kommunene i regionen. Og her har vi fortsatt mye å hente. Arbeiderpartiets alternative budsjett gjenspeiler vår politikk og våre prioriteringer innen de forskjellige kommunale samfunnsoppgavene som eksempelvis skole og barnehage, pleie og omsorg, idrett og kultur. I vårt alternative budsjett prioriterer vi også denne gangen de viktigste felles samfunnsoppgavene fremfor det vi mener kan nedprioriteres, utsettes eller rett og slett tas ut av budsjettet. 2

4 Våre prioriteringer i år er: Bruke «de store pengene» på våre innbyggere og fortsatt satsing på eldreomsorg og god helse o Bygge ut Øyane sykehjem innen 2017 og fremskynde planleggingen av St Petri aldershjem og Vålandstunet o Bygge et lokalmedisinsk senter og styrke og samordne kommunens helsekompetanse og tilbud i «Hermetikken Helsesenter» o Styrke helse og omsorgsbudsjettet og dermed tilføre området midler for å dekke faktisk behov Skolen og barnehagen skal styrkes i kvalitet og innhold o Øke driftsrammen til skolene for å styrke innholdet og øke antall lærere o Mer ressurser til tilpasset opplæring og spesialundervisning o Vaktmestertjeneste på skolene o Øke driftsrammen til barnehagene for å øke antall barnehagelærer og merkantilt støttepersonell (kjøkken mm) o Styrke Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud o Tilbakeføre økningen i SFO og gi søskenmoderasjon SFO/barnehage o Fortsette rehabilitering og sikre nybygg av skoler og barnehager Stryket innsats for rekruttering av medarbeidere o Vi vil hente erfaringer fra andre kommuner som har lykkes med rekruttering til skole, barnehager, helse og omsorg o Vi vil samarbeide tettere med våre nabokommuner om rekruttering av medarbeidere til kommunal sektor Sikre et hjem for alle barn i Stavanger o Kjøpe kommunale boliger for ytterligere kr 50 millioner for å sikre at vi ikke igjen kommer i en situasjon der flere barn og familier settes i leilighetshoteller fordi kommunen ikke har husrom o Sosial utjevning - veiledningskoordinator Vi er enige i Rådmannens skatteanslag, og viderefører «Velferdspromillen» i det en økning på 1 promille i eiendomsskatten øremerkes til velferdsoppgavene som beskrevet ovenfor. Arbeiderpartiet vil at Stavanger skal være en by for alle, og i vårt alternative budsjett kan du lese hvordan vi vil sikre dette de kommende årene. For øvrig er vi i hovedsak enige i Rådmannens fremlagte forslag til budsjett for 2014, og Handlingsog økonomiplan for årene frem til 2017, og takker Rådmannen og hennes stab for en ryddig og god prosess, samt oversiktlige og grundige budsjettdokumenter. 3

5 Vår visjon for Stavanger! Vår visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, nød og lidelse, i fred og økologisk balanse, der mennesker er frie og likestilte og har reell innflytelse på sine livsvilkår. Alle mennesker er forskjellige og unike. Hver og en av oss skal ha mulighet for å virkeliggjøre vår drøm om et godt liv. Ikke at noen får, ikke flertallet, men alle. Vi mener at sosialdemokratiet skaper et grunnlag og en retning som kan virkeliggjøre dette målet. Vi vil ha et samfunn med frihet og like muligheter for alle. Vi vil ha sterke fellesskap med små forskjeller. Det gjør Stavanger bedre. Felleskap og trygghet gir styrke. Små forskjeller gir samhold og tillit. Vår politikk skal derfor preges av at viktige samfunnsoppgaver løses i fellesskap. Våre mål og prioriteringer for Stavanger kan du lese mer om i vårt partiprogram for som du finner på våre nettsider: 1. Kommunens administrasjon 1.1 Rådmannens stab og Administrasjonen Arbeiderpartiet har flere ganger tatt opp spørsmålet om hvorvidt det er kapasitetsutfordringer i fagavdelingen Kultur og byutvikling. Dette både av hensyn til å unngå overbelastning på de medarbeidere som jobber her, og for å sikre at boligbygging og andre byutviklingsprosjekter ikke skal dra unødig ut i tid på grunn av underkapasitet i kommunen. Vi støtter Rådmannens forslag om å styrke avdelingen. Stavanger kommune står fortsatt foran store utfordringer på drifts- og investeringssiden, og det forventes et selvkritisk søkelys på egen ressursbruk opp mot målet om at kommunen skal løse sine oppgaver på en best mest mulig effektiv måte for sine innbyggere og næringsliv. Dette gjelder så vel kommunens egen organisering som hvordan vi velger å samarbeide i et regionalt perspektiv. 2. Politisk organisering og kostnader til politisk virksomhet Stavangers befolkning skal være trygge på at politikerne handler til beste for byen og byens innbyggere. Dette forutsetter åpenhet og innsyn i det politiske arbeidet, og gode demokratiske prosesser i alle ledd. Arbeiderpartiet mener det bør vurderes å legge ned Forhandlingsutvalget fra og med neste bystyreperiode. Utvalget har etter vår oppfatning utspilt sin rolle, og saksporteføljen kan heretter behandles i Kommunalutvalget, Formannskapet eller relevante kommunalstyrer. Kommunens virksomhet har siden 2007 måttet gjennomgå gradvise reelle nedskjæringer ved at blant annet priskompensasjon ikke har vært gitt på alle virksomhetsområder. Folkevalgte har imidlertid vært forskånet fra disse konsekvensene da ordninger og utbetalinger til politikere har blitt økt regelmessig. Politikere har et ansvar for å fremstå som gode eksempler for resten av kommunens administrasjon. Derfor forventes det nå at det tas en kritisk gjennomgang av egne ordninger for å spare kostnader også 4

6 her. Arbeiderpartiet ønsker å starte med pensjonsordningen der en økt opptjeningstid fra 16 til 30 år alene kan bety nesten en halvering av premien som betales til ordningen for politikere. Vi forventer også at en kritisk gjennomgang for å tilpasse Stavangers honorarer/tapt arbeidsfortjeneste/partistøtte til et langt enklere og mer forståelig system, vil kunne gi betydelige besparelser. I tillegg vil vi redusere honorarstørrelsen. 3. Administrasjonsutvalget 3.1 Sykefraværet Vi registrerer at det samlede sykefraværet også i år viser en svak nedgang(ned 0,2 prosentpoeng pr 2.kvartal 2013), og at sykehjem har en mer markant nedgang på nærmere 2 prosentpoeng. Helhetsbildet preges likevel av at barnehageområdet, hjemmebaserte tjenester, helse- og sosialkontorene og økonomiavdelingen, alle har hatt en økning i fraværet. Dette er selvsagt en uheldig og uønsket utvikling, og krever at vi finner årsaker og iverksetter tiltak både av kort- og langsiktig karakter. Høyt sykefravær kan tolkes i ulike retninger, men noen av utfordringene kan dreie seg om graden av tilrettelegging av arbeidsmiljø og arbeidsplasser, inkludert robust og tilstrekkelig bemanning i forhold til de arbeidsoppgaver man skal løse. Vi forventer fortsatt prioritert innsats både fra politisk og administrativt hold for å møte de negative trendene med økt sykefravær som nå har utviklet seg over flere år i kommunen. 3.2 Rekruttering av nye medarbeidere Innenfor flere sektorer har kommunen store utfordringer med å rekruttere nok fagpersonell. Søknadsmassen til nye lærerstillinger i Stavangerskolene er sterkt synkende (Kvalitetsmelding skole 2013) Dette er et meget illevarslende tegn som vi må ta på alvor, og som tilsier at det også må legges til rette for flere og ikke færre rekrutteringsboliger, utvikle mulige ordninger for etableringslån og andre tiltak som letter etableringen for unge og nye lærere i Stavanger. Tilsvarende ser vi at også barnehagene sliter med å rekruttere barnehagelærere, og at vi til tider mangler rundt et betydelig antall barnehagelærere i Stavanger. Samtidig er det også viktig å ta godt vare på alle medarbeidere, og ikke minst å beholde våre medarbeidere lengst mulig. Dette stiller også krav til en god tilrettelegging av vår seniorpolitikk. 3.3 Konkurranseutsetting Posisjonen med Høyre i front har i løpet av året lagt til rette for konkurranseutsetting av kommunale tjenester og oppgaver. Arbeiderpartiet er opptatt av at kommunen skal levere gode og effektive tjenester til innbyggerne. En inkluderende arbeidsgiverpolitikk med lite byråkrati og effektiv utnyttelse av ressurser på tvers av virksomhetsenheter, skaper grunnlag for dette. I de sakene vi har hatt til behandling mener vi at konkurranseutsettelse skaper utrygge medarbeidere og mer byråkrati. Kostnadsbesparelser er ikke konkretisert og vi mener det er en reell fare for at kommunen må bruke 5

7 mer penger på papirarbeid i stedet for velferd for innbyggerne. Konkurranseutsettelse framstår derfor i stor grad som ideologisk begrunnet. Det mener Arbeiderpartiet at innbyggerne taper på, og vi vil i tiden framover fortsatt være tydelige på at vi vil satse på kommunens viktigste fortrinn de ansatte. 4. Oppvekstområdet Stavangers viktigste ressurs er menneskene som bor her. Det er kunnskap, kreativitet og skapertrang som gjør oss i stand til å løse morgendagens oppgaver. Derfor må vi fortsatt ha store ambisjoner for våre skoler og barnehager. Lik rett til utdanning er grunnleggende for å utjevne sosiale forskjeller og gi alle mulighet til å ta i bruk sine evner. Alle våre kunnskapsreformer har handlet om å sikre folk tilgang til god og gratis utdanning med høy kvalitet. Vi har ambisjoner på vegne av alle barn. Hvilken bakgrunn du har skal ikke avgjøre hvilke muligheter du har i livet. Vi kjenner ikke fremtiden, men vi vet at kunnskap og kompetanse blir avgjørende for at vi skal lykkes også i fortsettelsen. Det vil alltid finnes andre som kan tilby varer og tjenester billigere enn Norge. Våre konkurransefortrinn må derfor handle om noe annet. Vi må være best på kunnskap, nyskaping, omstilling og teknologi. Vi vil ha en kunnskapspolitikk der vi gjør det vi vet virker, og som er basert på ledende nasjonal og internasjonal forskning. Vi må fortsette arbeidet med å styrke kvaliteten og øke mangfoldet i skolen. Vi vil prioritere: Øke driftsrammen til skolene for å styrke innholdet og øke antall lærere Mere ressurser til tilpasset opplæring og spesialundervisning Vaktmestertjeneste på skolene Mer satsing på tidlig innsats i både barnehage og skole Flere barnehagelærere og merkantilt personell SFO søskenmoderasjon og opprettholde dagens prisnivå Fortsette rehabilitering og sikre nybygg av skoler og barnehager 4.1 Skole Generell styrking av driftsbudsjettet prioriteringer Vi har tillit til at Skolesjefen og hennes stab er de beste til å fordele budsjettmidlene på en optimal måte, men vil i tillegg til rådmannens budsjettforslag sørge for en styrking av driftsbudsjettet som vi forutsetter fordeles på de områder som beskrevet under. Pengene fordeles og disponeres på en mest mulig effektiv måte med vekt på: 6

8 Tilpasset opplæring/spesialundervisning/flere lærere Det må sikres at elever med store og varige behov får tildelt nok spesialundervisning/spesialtiltak av ulikt slag ut fra individuell situasjon. Disse elevene skal prioriteres når det gjelder ekstraordinære tildelinger. Elever med ulike mindre grader av lære- eller tilpasningsvansker må i langt større grad enn nå fanges opp gjennom tilpasset opplæring, eventuelt særskilte tiltak i kortere perioder. For å få dette til, må både lærerkompetansen og lærertettheten økes. Inkludering skal alltid være målet. Tiltakene må settes inn tidligst mulig for å bringe eleven over vanskene og vekk fra hjelpebehovet Generell økning i lærertetthet - grunnskolen Rådmannen har lagt inn en generell økning av lærertettheten i forhold til forventet vekst i elevtallet, men vi ser behovet for å styrke dette ytterligere. Pågående etter- og videreutdanning av lærerstaben, for eksempel innen Styrket skoleledelse, gjør at utdanningstimer rettet mot elevene reduseres i et betydelig omfang som ikke erstattes direkte med vikarlærere. Dette vil også dekke opp for seniortiltak som er nødvendig for å beholde våre mest erfarne lærere Styrket skoleledelse rektorskole og skoleledelse Det er kontinuerlig behov for nye skoleledere, og det er en fordel at søkere kan få kvalifisere seg til lederstillinger i forkant av tilsetting. Rektorskole, kompetansegivende studieprogram i skoleutvikling og ledelse for lærere som i fremtiden ønsker lederstilling i grunnskolen, er viktige virkemidler for å sikre god rekruttering av skoleledere. Vi styrker derfor rådmannens budsjettforslag Kompetanseheving / etter- og videreutdanning lærere Etter- og videreutdanning av lærere er et sentralt virkemiddel både i forhold til godt læringsutbytte for elevene, men også i forhold til å skape et godt arbeidsmiljø som sikrer en interessant arbeidssituasjon for lærerne slik at de blir værende i sitt yrke. Gode tiltak på dette området er også positivt for rekruttering av nye lærere. Kompetanse for kvalitet er et viktig og godt tilbud som både må videreføres og forsterkes. På ungdomstrinnet er det fortsatt en del lærer som ikke imøtekommer forskrift til opplæringslovens krav til relevant utdanning i fagene norsk, engelsk og matematikk. Dette krever også en tettere oppfølging fremover PPT-garanti i skolen PPT-området er betydelig styrket i skolen de siste årene, men det kan fortsatt ta relativt lang tid fra utredning til videre oppfølging og behandling. Dette mener vi kan bedres ved at det innføres en oppfølgingsgaranti for PPT, og vi vil derfor at det utredes nærmere hva dette vil kunne medføre i direkte kostnader. Området styrkes ytterligere med en stilling Fysisk aktivitet i grunnskolen Aktiv skole Det oppstartede prosjektet Aktiv skole, i samarbeid med UiS, er en god tilnærming til den store helsemessige utfordringen vi ser blant mange av dagens barn og unge hvor mangel på fysisk aktivitet griper om seg både i skole- og fritid. Vi mener skolen, i tillegg til hjemmene, er en god og naturlig 7

9 arena for å ta denne utfordringen på alvor, og for å bidra til å oppnå helse- og trivselsmessige gevinster for den enkelte så vel som samfunnet som helhet. Ergo- og fysioterapitjenesten i kommunen ble styrket med en stilling for blant annet å følge opp prosjektet Aktiv skole mot en bestemt skole, Tasta skole, og vi har fått signaler om at dette har vært så vellykket at det er på tide å trappe opp innsatsen ytterligere ved å involvere flere skoler. Vi vil derfor styrke bemanningen i prosjektet med en ny fysioterapeut Rekrutteringstiltak lærere Søknadsmassen til nye lærerstillinger i Stavangerskolene var ved hovedopptaket i høst under halvparten av hva antall søkere var for 10 år siden over 700 mot ca 300 i år, (Kvalitetsmelding skole 2013). Vi ber om at Rådmannen setter inn ressurser på å utvikle gode tiltak for å sikre jevn og god rekruttering av nye lærere, samtidig som dette også skal bidra til at lærerne blir værende i sine stillinger. Vi har tro på gode stimuleringstiltak, videre utvikling av veiledingsordningen for nyutdannede lærere, attraktive og praksisnære etterutdanningstilbud, reisestipend og bistand til anskaffelse av bolig, men også andre tiltak må vurderes Vaktmestertjeneste skolebygg Arbeiderpartiet mener fortsatt at det er nødvendig å gå tilbake til dedikerte vaktmestere på våre skoler. Dette for å sikre best mulig daglig og kontinuerlig oppfølging og vedlikehold, slik at vi unngår «skippertak» og kostbare vedlikeholdsetterslep. Vi vil etablere en prøveordning ved minimum tre 3 av byens skoler for å kunne måle dette opp mot dagens ordning i regi av Stavanger Byggdrift Styrket kvalitet skole - disposisjonsfond Arbeiderpartiet mener det er viktig å vektlegge kvalitetsforbedring i skolen både for lærere og elever, og ser at vi har utfordringer blant elevene når det gjelder forskjeller i prestasjoner mellom gutter og jenter i tillegg til at mobbing fortsatt plager mange elever. Resultatene fra nasjonale prøver viser også at våre elever ikke oppnår de resultat som er satt som mål for kommunens kvalitetsplan. Dette er noen av de utfordringer som vi ser krever ekstra innsats de kommende årene. Skolesjefen får derfor utvidet sitt budsjett til spesielle kvalitetstiltak rettet mot skolene. 4.2 SFO Prisøkning halveres Prisene for plass i SFO har økt jevnt de siste årene, og har nå kommet i et klart misforhold til barnehageprisene. Dette må også ses i forhold til innholdet i SFO, som jevnt over ikke er av samme kvalitet som innholdet i barnehagene, noe det heller ikke er krav til. Prisøkningen pr barn er nå foreslått til kr 1110,- pr år, og dette vil merkes godt i familier med et eller flere barn som går i SFO. Arbeiderpartiet vil derfor halvere den foreslåtte økningen. Siste foreldreundersøkelse viser også at foreldre/foresatte er mest misfornøyd med den høye prisen ved å ha barn i SFO. 8

10 4.2.2 Kulturtilbudet i SFO må opprettholdes Den nye regjeringen har besluttet å avvikle kulturskoletilbudet i SFO, noe vi ikke støtter. Kulturtilbudet i SFO er en av tre hovedområder for kommunens kvalitetsplan , og vi forventer derfor at dette tilbudet opprettholdes. Vi vil derfor tilbakeføre hele kuttet Søskenmoderasjon SFO barnehage Dagens betalingssystem gir ikke anledning til søskenmoderasjon når man har barn samtidig både i barnehage og SFO, noe som gir en ekstra økonomisk belastning for mange foreldre/foresatte. Vi ønsker en gradvis innføring etter samme prinsipp som i barnehagene. 4.3 Barnehage Kvalitetsheving barnehage Flere barnehagelærere og merkantile stillinger Flere barnehager peker på at mye av arbeidstiden går med til merkantile og praktiske gjøremål som med fordel kunne vært utført av andre medarbeidere, som eksempelvis kjøkkenassistenter. Dette ville også frigjort mer tid til barnehagelærere og assistenter som arbeider direkte med barna. Vi har tiltro til at dette også vil kunne bidra til å forsterke innsatsen for barnehagenes pedagogiske innhold Etter- og videreutdanning barnehageansatte Etter- og videreutdanning av barnehagelærere og andre ansatte i barnehagene er et viktig virkemiddel som gir mange positive effekter, ikke minst i forhold til økt kvalitet i barnehagen men også som et godt faglig rettet tiltak for den enkelte medarbeider Styrke Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud gir et helhetlig tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne og yter spesialpedagogisk hjelp til private og kommunale barnehager i Stavanger ut fra enkeltvedtak etter opplæringsloven. Vi styrker denne innsatsen ytterligere utover Rådmannens forslag som bare er en videreføring av 2013-budsjettet for hele perioden Barn født etter flere årlige opptak Arbeiderpartiet ser dette som en viktig oppgave i en region hvor det er stor etterspørsel etter arbeidskraft, men registrerer at det ikke er vilje til denne satsingen i den nye regjeringen. Vi står fast på at vi vil ha flere opptak i året. Kommunen må derfor fortsette dialogen mot sentrale myndigheter for å finne en løsning. 9

11 Kvalitetsnorm for barnehager Rådmannen bes om å fremlegge en sak som definerer hva som menes med at barnehagene skal være robuste og bærekraftige, herunder størrelse på inne- og uteareal, organisering, bemanning, antall barn i avdelingene med videre. 4.4 Fritid Frivillige organisasjoner Det frivillige arbeidet rettet mot barn og unge er av stor betydning for ivaretagelse av et mangfoldig fritidstilbud ute i bydelene, og vi styrker denne innsatsen på bydelsnivå. 5. Levekårsområdet Vårt mål med helse- og omsorgstjenestene er at alle skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den, uavhengig av sosial posisjon eller inntekt. Stavanger kommune skal være en garantist for at alle sikres likeverdige tilbud. Samtidig vil vi være en foregangskommune som tør å tenke langsiktig, tilrettelegger og bistår før problemene oppstår. Vi vil prioritere: En god eldreomsorg der kommunen arbeider mot et mål om full sykehjemsdekning At de store pengene brukes på folks helse og kompetansebygging ved å etablere et helsesenter for Stavanger kommune, fortrinnsvis på Hermetikken Gi levekårsområdet de pengene som skal til for å dekke oppgavene og dermed reversere kutt Bygge Nye Gamlingen, en ny «helsestasjon for bevaring av fysisk og psykisk helse», innen Sykehjem/sykehjemsdekning Arbeiderpartiet har arbeidet for full sykehjemsdekning innen Høyre og flertallspartiene har imidlertid ikke tatt investeringene i tidligere år (HØP) for Øyane og Lervig sykehjem slik at disse kunne få oppstart snarest mulig. Det vil Arbeiderpartiet endre ved å fremskynde Øyane sykehjem slik at dette ferdigstilles innen utgangen av 2017 Starte prosjektering av Vålandstunet og St-Petri aldershjem allerede i 2015 slik at rivning og bygging av nye bofellesskap kan starte umiddelbart i det Lervig tas i bruk i

12 5.2 Reversere kutt i helse og omsorgssektoren 2013 budsjettet hadde et underliggende kutt på kr 10 millioner. I løpet av året har det blitt tydelig at oppgaver og økonomiske rammer ikke henger sammen og forventet merforbruk dette året er nå kr 30 millioner. Det er ingen signaler om at oppgaveomfanget vil reduseres i Likevel er rammene kun styrket med midler til å dekke faktisk økt behov som følge av befolkningsvekst, ressurskrevende brukere og priskompensasjon for hjemmetjenesten. Erfaringstall om for trange rammer i 2013 brukes kun ved at kr 10 millioner av kr 26 millioner grunnet boligsituasjonen kompenseres. Sammenlignet med 2013 vil det da være en underdekning, i realiteten et kutt i budsjettet på omlag kr 20 millioner. Det er alarmerende når Rådmannen slår fast at «et klart mål for planperioden er at nivået for bestilte tjenester skal balansere med de økonomiske rammene for tjenestene». Arbeiderpartiet mener at et klart mål må være å levere gode tjenester til innbyggerne og at rammene må settes med dette som mål. Vi styrker derfor området med kr 25 millioner for at budsjett og oppgaver skal samsvare. Samtidig ser vi et behov for en kontinuerlig forbedring og effektiviseringsarbeid innen denne sektoren. Arbeiderpartiet støtter derfor Rådmannens avsetning av midler til innovasjon og utvikling. Vi vil imidlertid at sektoren skal ha realistiske økonomiske rammer mens arbeid pågår for å identifisere og konkretisere effektiviseringstiltak. 5.3 Sosiale boligtiltak Høsten 2013 blir det rapportert om at 52 barn i 16 familier venter på kommunale boliger. Kommunens boligsituasjon har blitt alvorlig og vi støtter Rådmannens prioritering når det settes av kr 120 millioner til innkjøp av boliger. Vi stiller imidlertid spørsmål til hvorvidt dette vil gi 60 boliger og mener at situasjonen pr i dag er så alvorlig at posten må styrkes ytterligere for en rask bedring av situasjonen. Manglende tilgang på bolig har også gang på gang vært brukt som grunnlag for at kommunen ikke kan ta imot anbefalt andel av flyktninger som i dag sitter og venter i mottak. Kommunen får dermed ytterligere kr 50 millioner til kjøp av kommunale boliger fordelt over 2014 og Kr 25 millioner forutsettes brukt umiddelbart i 2014 for å avhjelpe de barnefamiliene som i dag er midlertid plassert, og dermed sikre stabile rammevilkår for barna. 5.4«Hermetikken helsesenter» I motsetning til tidligere budsjetter noterer vi at Rådmannen i svar til oss forventer at kommunen selv skal finansiere et lokalmedisinsk senter. Foreløpig leieavtale utløper i 2015 og Arbeiderpartiet mener at Stavanger nå må ta et skikkelig løft for å få etablert et senter snarest, og senest innen Men vi vil mer vi vil at de store pengene i Stavanger nå skal investeres i folk. En investering i innbyggernes helse som vi tror fort viser seg å være en av de mest lønnsomme investeringer kommunen kan ta. Samtidig som vi kan bygge et sterkt helsefaglig kompetansemiljø ved å samlokalisere flere oppgaver. Vi vil derfor etablere et senter som rommer en rekke av kommunens helse og omsorgsoppgaver. Dette inkluderer forebygging/frisklivssentral, rehabiliteringsenhet og midlertidig enhet for utskrivningsklare 11

13 pasienter. Sistnevnte må etableres i det Vålandstunet sykehjem rives. «Hermetikken» ligger praktfullt til og rommer muligheter for å etablere et slikt senter, men vi vil vurdere flere mulige lokaliteter sentralt for å få et slikt senter på plass. Kr 50 millioner er imidlertid satt av i 2014 for å reversere mulig salg av «Hermetikken» mens dette utredes. Rådmannens avsetning på kr 1,5 millioner for 2014 og 2015 til utredning medgår i dette. 5.5 Personlig ombud fattigdomsforebygging og sosial utjevning Arbeiderpartiet er opptatt av forholdene for fattige i Stavanger og da spesielt barn som lever i lavinntekts-familier. Etter forslag fra oss og andre partier i kommunalstyret for Levekår, avventer vi nå en evaluering i 2014 av kommunens fattigdomsplan. Når denne foreligger vil vi ta stilling til hvordan og hvilke målrettede tiltak vi kan arbeide med. Imidlertid tar vi to umiddelbare tiltak i dette budsjettforslaget: -Vi styrker innkjøp av kommunale boliger med kr 50 millioner og vi etablerer et rådgivende «Personlig ombud». Kommunen, fylket og staten har etablert en rekke støtteordninger og tiltak for fattige, bostedsløse, barn i lavinntektsfamilier, ungdom som dropper ut av skole mm. Vi ønsker å etablere en prøveordning med personlig ombud etter modell av Oslo for å sikre bedre navigering i et noe uoversiktlig byråkrati. 6. Bymiljø og utbygging 6.1 Miljøtiltak status for planer Miljøsatsingen har pågått over flere år, men vi har ingen oversikt over status. Arbeiderpartiet vil ha miljø- og klimautfordringer høyt opp på kommunens agenda innen samtlige fagområder. Vi vil ha en oppdatert status på kommunens miljøtiltaksplaner, herunder engasjementet i Fremtiden byer, og status for utskifting av egen bilpark basert på klimanøytral energi innen utgangen av første kvartal Denne må få bred politisk behandling der vi vil sette opp prioriterte tiltak for å sikre at vi overholder kommunens forpliktelser. I tillegg vil vi ha en sak som beskriver hvordan kommunen i alt sitt arbeid kan sette miljøarbeidet på den daglige agendaen. 6.2 Grønne tak Flere bygninger i en rekke byer i Europa benytter seg i større grad av såkalt grønne tak, det vil si tak med gressdekke som blant annet absorberer nedbør og luftforurensning.. Grønne tak vurderes som kostnadsbesparende og miljøvennlige. Arbeiderpartiet mener at kommunen i større utstrekning bør vurdere å kreve at nye bygg skal ha grønne tak. Vi vil søke å innarbeide dette i de fremtidige kommunale og private bygningsprosjekter. 12

14 6.3 Vedlikehold Utsatt eller mangelfullt vedlikehold er dyrt vedlikehold. En målrettet oppfølging er grunnleggende for å sikre verdiene kommunale formålsbygg representerer. I årets forslag til handlings- og økonomiplan er det endelig satt av en gradvis økning av midler til vedlikehold av kommunale bygg. Arbeiderpartiet mener at det er positivt at kommunen har fulgt opp forslaget om en regelmessig gjennomgang av tilstanden til de kommunale byggene. Vi følger utviklingen i arbeidet med å ta igjen det enorme etterslepet nøye. Det viktigste for oss er at brukerne, herunder barn, elever og ansatte, ikke blir utsatt for en helserisiko. 6.4 Ullandhaug Økologiske gård Stiftelsen Ullandhaug Økologiske Gård har stor og økende aktivitet og spiller en viktig rolle også innen arbeidstrening og som besøksgård. Det er kjent at de sliter med upraktiske og dårlige lokaler. Arbeiderpartiet ønsker å komme i gang med byggingen av et nytt næringsbygg på gården i løpet av planperioden. Vi vil komme tilbake til dette ved tertialrapporteringene. 6.5 Billettpriser kommunale svømmeanlegg Arbeiderpartiet vil opprettholde dagens billettpriser med normal prisjustering, og ønsker ikke at prisnivået skal styres av lønnsomhetshensyn i det planlagte Folkebadet. Rådmannens prisøkning tilbakeføres. 6.6 Tasta barnehage Opprinnelig ble det vedtatt at denne skulle bygges som et OPS-prosjekt, men dette ble endret av Formannskapet høsten 2013 til at Tasta barnehage nå skal bygges og driftes i kommunal regi. Rådmannen har redegjort for at ny barnehage innarbeides i HØP fra 2015/2016, noe vi støtter og forutsetter vil bety at ny barnehage kan være i drift i Byutvikling 7.1 Kollektivfelt E-39-aksen til Forus fortgang i arbeidet En av de største samferdselsutfordringene i vår kommune er trafikkavviklingen mellom Stavanger og Forus hvor kollektivtrafikken sliter med å komme frem på grunn av voksende biltrafikk innenfor normal arbeidstid. Det er et akutt behov for å få igangsatt planlegging og bygging av kollektivaksen mellom sentrum og Forus, og kommunen må derfor ta et initiativ overfor Rogaland fylkeskommune til at dette arbeidet kommer i gang snarest mulig. 13

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Budsjett Trondheim 2014 1 innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 STAVANGER KOMMUNE Notat Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-13/11608-13 78953/13

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1)

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1) STAVANGER KOMMUNE Notat Dato: Saksnummer: Journalnummer: 12.11.2014 14/6256-15 101432/14 12 14 10 Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 Vedtatt av bystyret 19. juni 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 5 PLANFORUTSETNINGER... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 KOMMUNENS MÅLEKORT...

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Tilstandsrapport 2009

Tilstandsrapport 2009 Tilstandsrapport 29 Fylkesmannen i Buskerud Tilstandsrapport 29 3 Innledning Denne rapporten gir et bilde av nåsituasjonen og utvikingstrekk for kommunene i Buskerud. Rapporten viser også til nasjonale

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2016-2019 Vedtatt av bystyret 19. juni 2015 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 4 PLANFORUTSETNINGER... 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 BALANSERT MÅLSTYRING...

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3 Årsmelding 2013 Forsidebildet Bildet på forsiden er fra Binabben. Lokalitetsanviseren som er avbildet, er en gave til Selskapet for Grimstad bys vel fra Den norske Creditbank (DnC) i 1997, i forbindelse

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer