Etikk, storkontrakter og årets begivenhet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Etikk, storkontrakter og årets begivenhet!"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 14/2009 Fredag 17. april 1. Etikk, storkontrakter og årets begivenhet! 2. KOFA på etterskudd i saksbehandlingstid 3. Skal sikre ansatte ved konkurranseutsetting 4. Vil gi kommune-politikere kunnskap om innkjøp 5. Ikkje alle kan rekne med å få krisepakke-oppdrag 6. Byggeoppdrag hagler; tøff kamp om jobbene 7. Fleire avropsmodellar i den same rammeavtalen Etikk, storkontrakter og årets begivenhet! Nå haster det å melde seg på til årets store innkjøpsbegivenhet her hjemme for dem som ønsker å holde seg ajour med hva som skjer i faget! Flere kommuner melder seg inn i Initiativ for etisk handel, offentlig kontrakt på 20 milliarder kroner til Norsk medisinaldepot, og internasjonal markedsføring sikret svenske vegmyndigheter tilbydere. Dette er noen av høydepunktene i meldingsbunken fra den offentlige innkjøpsarenaen i øyeblikket. Vi noterer ellers at Statens forurensingstilsyn vil sikre at leverandørene deres foretar miljøriktig emballasjeretur, at irske myndigheter autoriserer diplomstudium i strategiske innkjøp, og at Statens vegvesen gjennomfører konkurranse om fergedrift på Sunnmøre. Førsteklasses oppdatering med rabatt og 17. mai på orkesterplass! Har du meldt deg på den store internasjonale innkjøpskonferansen som foregår i Oslo 19. og 20. mai ennå? Da bør du skynde deg å gjøre det. Det er fortsatt noen ledige plasser. Stiller du på konferansen får du det beste innsyn i sentrale problemstillinger og utviklingstrekk på dette fagområdet: Hvilken vei går offentlige anskaffelser og hva vil være viktig i fremtiden? Hva er de brennhete emnene innenfor offentlige innkjøp i dag? Kom og hør hva fremtredende foredragsholdere fra EU Kommisjonen og andre sentrale aktører i Europa mener om dette området. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i samarbeid med NHO/BusinessEurope som arrangerer konferansen, og to gyldne muligheter byr seg for dem som er raske med påmeldingene: man melde seg på et eget 17. mai-program med mulighet til plass i reservert område foran slottet!

2 hver 2. påmeldte fra samme organisasjon får 50% rabatt på konferanseavgiften. Husk å melde deg på innen påmeldingsfristen 30. april 2009! Komplett konferanseprogram finner du her. Påmelding skjer på samme nettside. Hele konferansen gjennomføres på engelsk. Nye kommuner med i Initiativ for etisk handel Ved inngangen til april kunne Initiativ for etisk handel (IEH) notere ytterligere to medlemmer fra offentlig sektor, nemlig Moss og Kristiansand. Fra før er kommunene Hjelmeland, Sauda, Stavanger og Suldal med i IEH. Ytterligere medlemmer fra offentlig sektor er Grenlandskommunenes innkjøpsenhet (GKI), Helse Sør-Øst, Rogaland fylkeskommune og Universitetet i Stavanger. Om lag 10 prosent av medlemmene i IEH er nå fra offentlig sektor. Fikk svær grossistkontrakt Norsk medisinaldepot AS (NMD) får levere legemidler, apotekvarer, grossist- og logistikktjenester til helseforetak og sykehusapotek i Norge ut Verdien på avtalen, med opsjon for forlengelse i to år, er på 20 milliarder kroner. Disse leveransene (LISanbudet) står i dag for 35 prosent av volumet i grossistenheten i Norsk Medisinaldepot AS (NMD). LIS betyr Legemiddelinnkjøpsamarbeid, som koordinerer avtaleinngåelse for denne typen produkter til helseforetak og sykehusapotek. Krever miljøriktig håndtering av emballasje Statens forurensningstilsyn (SFT) blir nå kontrollmedlem i Grønt Punkt Norge. SFT oppfordrer alle offentlige virksomheter om å slutte opp om returordningene for emballasje. Det offentlige bør kreve av sine leverandører at de tar ansvar for å sikre miljøriktig håndtering av brukt emballasje, heter det i en pressemelding. Emballasjeavtalene som ble inngått på 1990-tallet mellom næringslivet og Miljøverndepartementet forplikter næringslivet til å nå ambisiøse mål for innsamling og gjenvinning av emballasje. Grønt Punkt Norge er et viktig redskap for næringslivet for å oppfylle disse avtalene. Ferjedrift på Indre Sunnmøre på anbud Statens vegvesen Region midt har lagt ut driften av tre nye ferjesamband på Sunnmøre på anbud. Anbudspakken Indre Sunnmøre omfatter ferjesambandene Leknes Sæbø Skår Standal Trandal (rv 655), Stranda Liabygda (rv 60 rv 650) og Eidsdal Linge (rv 63). Kontraktsperioden er på 8 år, med driftsoppstart 1. januar Tilbudsfristen er satt til 10. august, og vegmyndighetene forventer at det fattes vedtak om kontrakt- og løyvetildeling innen utgangen av september Infokampanje for å sikre konkurranse Det svenske Vägverket satte i gang en stor internasjonal markedsføringskampanje for å få nok tilbydere til ett av de største vegprosjektene i Sverige hittil. Det gjaldt Norra Side 2

3 Länken utenfor Stockholm som er kostnadsberegnet til 11,6 milliarder kroner og besto av fire oppdrag. Vegmyndighetene visste at det i Sverige bare var to entreprenører som kunne påta seg så store oppgaver, og dermed ville konkurransen bli noe snever. Derfor holdt de internasjonalt informasjonsmøte i Stockholm, der om lag 300 møtte fram, og gjorde et tilsvarende møte i Brussel. Anbudskonkurransen ble gjennomført som et kombinatorisk innkjøp. Det kom mellom fire og fem tilbud pr. oppdrag, og de utenlandske lå best an i pris. Autoriserer diplomstudium i innkjøp Som ledd i det irske rammeverket for satsing på offentlig innkjøp har den enheten i Finansdepartementet som forvalter satsingen, gitt sin støtte til et utdannelsesprogram i regi av Dublins markedshøyskole. Det dreier seg om et diplomstudium over to år, der hovedfokus er strategiske innkjøp. Tilbudet har vedvart siden 2006 og har fått gode tilbakemeldinger. Nå foreligger også den offentlige autorisasjonen. KOFA på etterskudd i saksbehandlingstid Det er essensielt for å oppnå formålet med KOFA om å være et effektivt klageorgan for partene at målene for saksbehandlingstiden holdes. Dette skriver klagenemnda i sin årsrapport for Her fremgår det at det bare er i de prioriterte klagesakene at man greier å holde målet om tre måneders behandlingstid. For andre saker er behandlingstiden oppimot fire måneder. For klagesakene med påstand om ulovlig direkteanskaffelse, de såkalte gebyrsakene, er saksbehandlingstiden nær fem måneder. Målet er fire. Men nemnda konstaterer at antallet regelbrudd i 2008 var færre enn året før. Det fremgår av årsrapporten for 2008 at KOFA mottok 224 saker i fjor. Det er 69 flere enn i Noen rekordtilstrømning er dette likevel ikke. I 2005 og 2004 kom det inn 287 saker hvert år. Ved utgangen av året var det mellom 75 og 80 saker til behandling i sekretariatet. Ved forrige årsskifte var dette tallet KOFA konstaterer dermed i sin årsrapport at antallet restanser ved årsskiftet ble fordoblet i I 2008 ferdigbehandlet klagenemnda 171 saker mot 217 i Det er en reduksjon på 46, og i nemndas 2008-rapport forklarer økningen i restansene fra 2007 med den betydelige økningen i antall innkomne saker. Når det gjelder reduksjonen i antallet ferdigbehandlede saker, heter det: - Årsaken er at sekretariatet har hatt redusert bemanning i 2007 i forhold til 2008, og at det var utskifting av to erfarne saksbehandlere i En annen årsak er at sakene er blitt mer omfattende og arbeidskrevende, særlig behandlingen av saker hvor det er påstand om ulovlig direkteanskaffelse. Færre brudd i 2008 Om lag hver fjerde av de avgjorte sakene i 2008 gjelder saker som sekretariatet avviste, i de aller fleste tilfellene på grunn av at klagen er ubegrunnet eller at det er klart at den ikke kan føre fram. Sju av de 43 avviste klagesakene ble påklaget, fremgår det av KOFA- Side 3

4 rapporten for saker kom fram til behandling i selve nemnda, og i 61 saker ble konklusjonen at det forelå regelbrudd. Det ble konstatert færre brudd i 2008 enn i av klagene som kom til klagenemnda gjaldt kommunene eller fylkeskommunene, mens 21 klager gjaldt helseregionene/-foretakene. - Det er grunn til å tro at det store antallet saker mot kommuner og helseregioner/-fioretak gjenspeiler det faktum at en svært høy andel av det offentliges samlede anskaffelser foretas av disse, heter det. I sakene mot kommunene og fylkeskommunene ble det konstatert 34 brudd, mens det i sakene mot helseregionene/-foretakene ble konstatert ni brudd. Gebyrsakene Når det gjelder de såkalte gebyrsakene, det vil si klager der det foreligger påstand om ulovlig direkteanskaffelse, ila nemnda tre gebyrer i fjor. Totalt er det ilagt fire gebyrer siden 1. januar gebyrsaker ble behandlet i Av disse ble to løst undersaksforberedelsen, sju avvist av sekretariatet, og i ni saker kom KOFA til at det forelå en ulovlig direkteanskaffelse, men at det ikke var nok grunnlag for å ilegge gebyr. I sju saker konstaterte man at det ikke forelå en ulovlig direkteanskaffelse. Klagenemnda har som mål å holde en saksbehandlingstid på tre måneder for vanlige klagesaker og fire måneder for saker som gjelder ulovlige direkteanskaffelser. Status er nå, ifølge årsrapporten for 2008, en saksbehandlingstid på dager der oppdragsgiveren velger å vente med kontraktinngåelse til nemnda er ferdig med klagebehandlingen. I andre klagesaker er saksbehandlingstiden på ca. fire måneder, mens den for gebyrsakene er i underkant av fem måneder. Det er svært viktig, skriver KOFA i årsrapporten, at saksbehandlingstiden holdes innenfor de angitte målene. En hurtig avgjørelse av saken er essensielt for å oppnå klagenemndas formål om å være et effektivt klageorgan for partene. Skal sikre ansatte ved konkurranseutsetting Regjeringen tar nå nye grep for å motvirke sosial dumping. Denne gangen gjelder det i forbindelse med konkurranseutsetting i kollektivtransporten. Ansatte skal ha de samme rettighetene, heter det, som ved virksomhetsoverdragelse. Likeledes skal det stilles krav til de som får kontrakt, om at de må forplikte seg til visse lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Forbud mot sosial dumping skal dessuten lovfestes. Dette fremgår av forslag som Regjeringen nå har lagt fram for Stortinget. Det er yrkestransportloven og jernbaneloven som nå skal endres (Ot.prp. nr. 60 ( ) Om lov om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven). Endringene skal gjelde ved konkurranse ved tildeling av kontrakter for drift av kollektivtransport på vei, bane og til sjø. Det legges opp til at de ansatte i den forbindelse skal ha et vern som tilsvarer vernet i arbeidsmiljøloven som gjelder ved virksomhetsoverdragelse. Dessuten legges det opp til at virksomheter som får tildelt kontrakt gjennom konkurranse, må forplikte seg på lønns- og arbeidsvilkårene til de ansatte. Virksomheten må, heter det, sikre at de ansatte ikke får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. En tilsvarende plikt skal også gjelde for underleverandører. Side 4

5 Den valgte formulering er identisk med den som fremgår av forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Den forskriften retter seg mot kontrakter som gjelder tjenester og bygg og anlegg. Hindre sosial dumping I en kommentar sier samferdselsstatsråd Liv Signe Navarsete at hun ikke vil ha ordninger som gjør at en konkurranse om tildeling av kontrakter for drift av kollektivtransport blir vunnet med innsparinger som kommer av at eldre arbeidstagere med høyt sykefravær blir skjøvet ut av arbeidsmarkedet. For samfunnet er det heller ingen gevinst at innsparingene ved ulike former for konkurranse skjer som følge av at man svekker lønns- og arbeidsvilkårene for de ansatte. Vi trenger derfor ordninger som hindrer sosial dumping og sikrer konkurranse på like vilkår, sier hun. Reglene for virksomhetsoverdragelse skal etter forslaget gjelde ved bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakt om plikt til offentlig tjeneste i innenlandsk kollektivtransport. Reglene om ansattes rettigheter skal gjelde selv om kravet til virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven ikke er oppfylte, fremgår det av lovforslaget. Særregler Begrunnelsen for å innføre disse særreglene for kollektivtransportsektoren er ønsket om å motvirke uheldige virkninger av innføring av konkurranse i denne sektoren, og sikre at de ansette etter bruk av konkurranse får vern mot oppsigelse som følge av at kontrakten overdras fra en leverandør til en annen, rett til å beholde vilkår i arbeidsavtalen osv. For å motvirke at eksisterende leverandører får en utilsiktet fordel i konkurransen, foreslår Samferdselsdepartementet at oppdragsgiveren får hjemmel til å kreve nødvendige opplysninger om ansatte som får rett til overføring, slik at opplysningene kan gjøres kjent for andre leverandører. Det blir òg foreslått å lovfeste forbud mot sosial dumping skal lovfestes ved bruk av konkurranse i kollektivtransporten. Vil gi kommune-politikere kunnskap om innkjøp Innkjøperne i kommune-norge vil gjerne at de folkevalgte skal få kunnskap om organisering av og regelverk for offentlige anskaffelser. Dette fremgår av et punkt i den handlingsplanen som er til behandling på årsmøtet i KS Innkjøpsforum. Planen dreier seg i tillegg om kommunikasjon, kompetanse og sentrale stikkord som miljø, etikk, leverandørutvikling og e-handel. I tillegg til årsmøtet er det faglig seminar, der konkurranseutfordringer, vekting, miljø og offentlighetsloven er blant temaene. Godt og vel 70 deltakere er påmeldt til årssamlingen i Bodø som avvikles i disse dager ( april). Samlingen omfatter årsmøte i KS Innkjøpsforum og et fagseminar. På den faglige delen av samlingen skal NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes innlede til diskusjon med tema Konkurranser flytter grenser. Er det forbedringspotensial hos kommunene?. Også Ole Rasmussen fra Bergen kommune skal innlede til diskusjon, og temaet hans er kontraktoppfølging og utforming. Innenfor temaet avtaledrift finner vi bl.a. utforming av balanserte kontrakter, vurdering av opsjoner, markedsundersøkelser og reforhandlinger. Side 5

6 Vekting, evaluering og miljø Vektings- og evalueringsmodeller er tema for økonomirådgiver Kjell Østgård ved Utdannings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. Også her er det lagt opp til diskusjon, noe det også er i forbindelse med foredraget som seniorrådgiver Ingrid Bjerke Kolderup i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal holde. Hun skal ta for seg praktisk bruk av miljøkriterier. Det omfatter konkurransegrunnlag, evaluering av tilbud og oppfølging av avtaler. Det blir i tillegg informasjon om den nye offentlighetsloven. Det er Nina Ramstad Aatio, KS Advokatene som skal stå for dette bidraget. Handlingsplan og årsrapport Innimellom det faglige kommer så årsmøtet i KSI. Blant innslagene på dagsorden er behandling av årsrapport for 2008, og dertil av handlingsplan for I sistnevnte finner man at det legges vekt på kurs og nettverksarbeid, og at KSI tar mål av seg tikl å få inn innkjøpsorganisering og regelverk som et punkt i KS folkevalgtopplæring. Etiske krav, miljøkrav og leverandørutvikling er andre stikkord fra handlingsplanen. Når det gjelder sistnevnte dreier det seg bl.a. om å utvikle et program for leverandørutvikling med tilhørende presentasjonsmal til bruk for medlemmene, og man ønsker et samarbeid med Difi for å ivareta kommunenes interesser i utvikling av e-handelsløsninger. KSI tar ellers mål av seg til å bidra til å legge til rette for praktisk bruk av miljøkrav i anskaffelsesprosessen, heter det. Blad og nettside Bladet Forsyning skal komme to ganger i året ikke fire som fram til nå, det skal satses på utvikling av nettsiden til KSI, og man skal fortsette arbeidet med å vurder avvikling/ overtakelse av GAR-registeret. 15 av landets fylkeskommuner er nå medlemmer av KSI, tre interkommunale samarbeid likeså i tillegg til de 225 kommunene som er KSI-medlemmer. Knut Otto Pedersen fra Vest-Agder fylkeskommune leder KSIs fagråd, der Karina Stehl, Oslo kommune (nestleder), Johnny Indrevåg, Ålesund, Tore Rasen, Stange og Øystein Nilsen, Bodø for øvrig er medlemmer. Gunn-Lise Jakobsen er KSI-koordinator i KS. Fagrådet er KS Innkjøpsforums tillitsvalgte, og de bidrar med råd når KS skal håndtere spørsmål i tilknytning til offentlige innkjøp. Ikkje alle kan rekne med å få krisepakke-oppdrag Ikkje alle firma i byggje- og anleggsnæringa kan rekne med å få oppdrag som følgje av tiltakspakka som tidlegare i år kom frå regjeringa. Regelverket for offentlege innkjøp må følgjast, slår finansminister Kristin Halvorsen fast i eit svar på spørsmål frå Stortinget. Kvar kommune er ansvarleg for å handtere vedlikehaldstilskotet på ein effektiv måte innanfor lov- og regelverk. Då kjem ein ikkje utanom bruk av tevling, og i ei tevling er det vinnarar og taparar. Men Side 6

7 kva med allereie gjorde rammeavtalar? Det var representanten Anders Anundsen frå Framstegspartiet som fremja problemstellinga. Han peika på at målet med tiltakspakka var å hjelpe til med å halde oppe arbeidsplassar i ein sektor som elles ville blitt ramma endå sterkare. Men, held han fram, mange kommuanr har gjort avtalar med einskilde aktørar om utbetring og snøgt vedlikehald i kommunen. Dei firmaa som får desse oppdraga, er førehandskvalifiserte. På denne måten, skriv representanten, kan ein gje oppdrag med ein gong utan å gå vegen om tilbodstevling først. No merkar mange i bygg og anlegg at dei vert stengde ute frå å vere med i tevlinga om kommunale oppdrag fordi dei ikkje er førehandskvalifiserte i kommunane. Er det meininga, spør han så, at det berre er selskap som på førehand har avtale med den einskilde kommunen som skal kunne vere med og tevle om oppdrag som kjem av tiltakspakka? Regelverket skal følgjast Finansministeren gjer i svaret sitt greie for ordninga med tiltakspakka, men slår fast at lover og reglar skal følgjast, og at det er opp til kommunane å forvalte midlane på ein effektiv måte. Meir svar får ikkje stortingsrepresentanten ut av ho. Etter regelverket for offentlege innkjøp skal tevling gjelde, anten bygt på dei grunnleggjande prinsippa om innsyn, ikkje-diskriminering, like vilkår osb. eller etter fastlagde prosedyrar. Oppdragsgjevarane skriv då, så tydeleg og godt dei greier, i tevlingsunderlaga kva dei er ute etter, og kva dei vil vurdere tilboda etter. Til slutt er det nokon som får kontrakt, medan andre ikkje får. Rammeavtale Men så har mange offentlege oppdragsgjevarar nok gjort rammeavtalar med nokre firma om vedlikehaldsarbeid som ikkje er store og vidfemnande, men som brått må handterast. Noko av dette arbeidet ventar kanskje på pengar. I ein rammeavtale er det ikkje sikkert at tenesteytarane får så mykje å gjere i den tida avtalen varer. Rett nok har oppdragsgjevaren satt seg som mål at det skal bli noko å gjere etter denne avtalen, men det er pengane som avgjer når og kor mykje. Ein rammeavtale kan vare i opptil fire år, og er han gjord før tiltakspakka kom, er det ikkje råd å kome utanom dei som har avtale. Det gjeld dersom oppdragsgjevaren ikkje opnar for ny tevlingsutsetjing, noko han til vanleg ikkje bør gjere dersom han ikkje varsla om det då avtalen vart gjord. Det vanlege er at det blir gjort avrop på avtalar, som er gjorde med eitt eller fleire firma, etter dei spelereglane som står i avtalen. Firma som står utanfor ein slik avtale, må då ha von om at dei vinn ei anna tevling. Byggeoppdrag hagler; tøff kamp om jobbene En kraftig vekst i offentlige kunngjøringer av oppdrag i bygge- og anleggsnæringen, og en tøff kamp mellom mange i næringens om ønsker slike oppdrag. Det er status et par måneder etter at regjeringen kom med sin tiltakspakke som åpnet for igangsettelse av ulike oppdrag i bygge- og anleggsnæringen. Veksten er spesielt stor i oppdrag over EU/EØSterskelverdien, viser statistikk. Men det er også sterk vekst i tallet på IKT- Side 7

8 kunngjøringer. Fra siste kvartal i 2008 til første kvartal i år steg antallet offentlige oppdrag i byggenæringen med 70 prosent. Det viser tall fra, viser tall fra Visma KioNor Anbudsservice, og Byggenæringens landsforening (BNL) er ikke i tvil:. - Dette er effekten av tiltakspakken og er gledelige tall, sier næringspolitisk direktør Audun Lågøyr i BNL i en kommentar til tallene. Første kvartal i år sammenlignet med første kvartal i 2008 viser en økning i kunngjøringer på 340, en oppgang på 22 prosent. Visma KioNor Anbudsservice henter ut og analyserer kunngjøringer på doffin. Det er særlig antall store oppdrag som øker kraftig. Kunngjøringer av oppdrag til en verdi over 41 millioner kroner økte med hele 48 prosent fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, ifølge Visma-statistikken. 41 millioner kroner er terskelverdien for EU/EØS-kunngjøringer innenfor bygg og anlegg. Også IKT-kunngjøringer øker I Visma-statistikken er det ikke skilt mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige oppdragsgivere. Samme statistikk viser for øvrig også en betydelig vekst i etterspørselen etter IKT-løsninger. Her er økningen på 44 prosent fra første kvartal i fjor til samme periode i år. I februar kom regjeringens tiltakspakke som inneholdt mye penger rettet mot prosjekter i det offentlige som nettopp byggebransjen kan nyte godt av. - Det er nærliggende å tenke at denne utviklingen har noe med regjeringens krisepakke å gjøre. Uansett er dette gode nyheter både for regjeringen og bygge- og anleggsbransjen, sier daglig leder i Visma KioNor Anbudsservice, Rolf Olav Johannessen, i en pressemelding. Stor kamp om oppdragene Direktør Lågøyr i BNL innrømmer overfor E24 at det nå er stor kamp om oppdragene som legges ut på anbud: - Kapasiteten i næringen er så stor at nær sagt «alle» sitter og regner på dem nå. Det er knalltøff konkurranse og jeg hørte for litt siden om at det var 12 til 13 tilbydere på en gangvei i Asker, fortsetter han, og legger til at han er meget bekymret for at noen skal prise seg altfor lavt. Vi håper at kommunene har fokus på annet enn bare å få oppdragene utført billigst mulig. Det er viktig å ha et livsløpsperspektiv. Ifølge meldingen fra Visma KioNor Anbudsservice ventes det totale offentlige markedet i år å komme på over 320 milliarder kroner. Dette tallet inkluderer det meste av varer og tjenester. - Flere medier har hatt oppslag med påstander om at det offentlige ikke benytter krisepakkene fra myndighetene. Våre tall sier det motsatte, konstaterer Johannessen. Fleire avropsmodellar i den same rammeavtalen Ein oppdragsgjevar kan godt leggje til grunn fleire modellar for avrop i ein og same rammeavtalen. Vilkåret er at det går tydeleg fram av sjølve rammeavtalen Side 8

9 og av tevlingsunderlaget som låg til grunn for at rammeavtalen vart gjord. I dei fleste tilfelle er det to mogelege modellar avrop heilt etter vilkåra i rammeavtalen og ny tevlingsutsetjing basert på dei same vilkåra, men presisert og supplert. Dette går fram av ei ny svensk universitetsoppgåve. Han som har skrive oppgåva, er Amar Al-Djaber ved den juridiske institusjonen på Lunds universitet. Spørsmålet var om det er mogeleg med to ulike avropsmodellar i ein og same rammeavtalen slik EU-reglane no er. Temaet har aldri vore oppe i nokon svensk domstol, og dei juristane som er spurde, er ikkje samde om om det er lovleg eller ikkje. Undersøking Undervegs gjorde forfattaren ei undersøking der han bad om svar på om det er mogeleg å ha fleire ordningar for avrop i den same rammeavtalen. Han fekk svar frå advokatkontor og offentlege oppdragsgjevarar særleg dei som gjorde rammeavtalar. Sju av ti meinte det var mogeleg med fleire ulike avropsmodellar. Størst var fleirtalet hos dei som dreiv med rammeavtalar. Al-Djaber peikar på at ein rammeavtale i dei klassiske sektorane er ein avtale som fastset dei vilkåra som skal gjelde ved tildeling av einskildkontraktar innanfor ei tidsramme, særleg når det gjeld pris og kvantitet. Ein rammeavtale er ei ordning som to eller fleire partar kjem til semje om, medan ein offentleg kontrakt er ein bindande avtale mellom partane. To modellar Det er gjerne to modellar for avrop. Den eine er å leggje til grunn alle vilkåra i rammeavtalen som gjeld for tildeling av kontrakt, og den andre er å presisere / ta med andre vilkår enn dei som går fram av rammeavtalen. I det sistnemnde tilfellet gjer ein seg då bruk av ei ny tevlingsutsetjing. Ein føresetnad for å nytte fleire modellar for avrop er at det allereie i sjølve rammeavtalen er fastlagt kva slags vilkår som skal gjelde for kontrakttildeling, og at det vert tillate med parallelle avropsmodellar. Val av modell Det er ikkje noko i reglane som gjer at ein leverandør på førehand skal kjenne til kva slags avropsordning som skal gjelde kvar gong oppdragsgjevaren skal kjøpe på avtalen, held Al-Djaber fram. Det er det som oppdragsgjevaren treng, som må avgjere kva slags modell han ønskjer å nytte. I Storbritannia, Danmark og Romania legg ein dette til grunn i tolkinga av reglane. I tevlingsunderlaget må rett nok oppdragsgjevaren gjere greie for kva slags avropsordningar han tenkjer seg å nytte, og korleis han tenkjer seg å følgje opp desse ordningane. Det må gå fram tydeleg, og like eins må det vere klart at ein rammeavtale med parallelle avropsordningar må følgje dei grunnleggjande prinsippa i EU/EØS-avtalen. Side 9

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016 Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2015-2016 Leder KSI Styret Lin Helliesen Stavanger kommune Innkjøpsrådgiver i Stavanger kommune siden september 2009. Fagansvarlig for samfunnsansvar i anskaffelser, herunder

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning

Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2010 Fredag 26. november 1. Tydelig på behov, mindre tydelig på løsning 2. Regnestykke

Detaljer

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2014-2015

Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2014-2015 Styret KS Innkjøpsforum ( KSI ) 2014-2015 Leder KSI Styret Lin Helliesen Stavanger kommune Innkjøpsrådgiver i Stavanger kommune siden september 2009. Fagansvarlig for samfunnsansvar i anskaffelser, herunder

Detaljer

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE

Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE Dok.dato: 27.09.2011 Vår Ref: 2011001929-1 Arkiv: N-025 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1 REGLEMENT FOR SUND KOMMUNESTYRE 1. SAKSFØREBUING TIL KOMMUNESTYRET Administrasjonssjefen skal sjå til at dei saker

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11

Konsekvensanalyse. Vegomlegging Etnesjøen. Juni 2011. AUD-rapport nr. 12-11 Konsekvensanalyse Vegomlegging Etnesjøen Juni 2011 AUD-rapport nr. 12-11 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: Konsekvensanalyse

Detaljer

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Anskaffelsesregimet EU-regler over EU-terskelverdi Særnorske regler Under EU-terskelverdi Endringer Blir til ny lov om

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. Kjøp av teneste Allmenn taksering av verk og bruk. Frist tilbod 28.08.2014, kl.

KONKURRANSEGRUNNLAG SULDAL KOMMUNE. Førespurnad tilbod. Kjøp av teneste Allmenn taksering av verk og bruk. Frist tilbod 28.08.2014, kl. Konkurransegrunnlag Allmenn taksering verk og bruk SULDAL KOMMUNE Førespurnad tilbod KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av teneste Allmenn taksering av verk og bruk Frist tilbod 28.08.2014, kl.12:00 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER

REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER REGELHEFTE FOR SAMLAGSSTEMNER Sunnhordland Skyttarsamlag INNHALD Kap. 1 SAMLAGSSTEMNE I BANESKYTING 1.1. Turnus for arrangement av samlagsstemner bane 1.2. Program 1.3. Reglar for medaljar og faste premiar

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2009 Fredag 12. mars 1. Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr 2. Bom for

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG DETALJPLAN FOR BUSTADOMRÅDE SULDAL KOMMUNE Frist tilbod 15.11.2015 kl.12 15/1076 Detaljplan bustadområde side 1 av 6 INNHALDSLISTE 1 OM KONKURRANSEN... 2 2 KVALIFIKASJONSKRAV... 4 3

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1

LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 LOV 1950-12-08 nr 03: Lov om norsk riksborgarrett 1 -------------------------------------------------------------------------------- DATO: LOV-1950-12-08-3 OPPHEVET DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015

Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Innfartsparkering Kollektivtransportforum årskonferanse 2015 Erlend Iversen Samferdselavdelinga, Hordaland fylkeskommune Dagens tekst: Hordaland fylkeskommune har utarbeidd eit forslag til strategi for

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Levering og lagring av strøsand. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. KONKURRANSEGRUNNLAG Vedlegg 1: Vedlegg 2: Tilbod- og prisskjema. Eigenerklæring om helse, miljø og tryggleik. Tilbudsfrist: 08.09.2016 Kl.12.00 1 Generell informasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1 Bø kommune

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09.

Notat. Utvikling av kostnadar til gjestepasientar. Styresak 58/12 O Administrerande direktør si orientering notat nr. 3 Styremøte 04.09. Notat Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.08.2012 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Kjetil Lunde Utvikling av kostnadar til gjestepasientar Styresak 58/12 O

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 29/2013 Fredag 6. september 1. Flere og flere kjenner til programmet 2. De folkevalgte

Detaljer

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015

Innkjøpssjef Arnt Ove Hol. Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring anskaffelsesansvarlige Møre og Romsdal fylkeskommune Quality hotel Alexandra 12.02.2015 12.02.2015 1 Innledning 2 Krav til anskaffelser og anskaffelsesprosedyrer 3 Nærmere

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer