Årsmelding og rekneskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap 2012

2 Årsmelding og rekneskap 2012 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret Samarbeidspartnarar 6 Økonomisk utvikling 7 Resultat og Balanse Risikotilhøve 11 Personale arbeidsmiljø 12 Utsiktene framover 14 Takk til kundar, tillitsvalde og tilsette 15 Rekneskap 16 Notar skap 19 Melding frå revisor 43 Kontrollkomiteen si melding 45 Framsida Adresse Tlf: Seinhaust i Solvorn Øyagata 1 Foto Karin Mössler 6868 GAUPNE

3 Hovudtrekk i rekneskapen Driftsresultatet før tap og skatt er på 31,2 millionar og er det beste banken har hatt nokon gong. Etter tap og nedskriving på anleggsaksjar har banken eit resultat før skatt på kr 26,2 millionar. Dette er ein forbetring samanlikna med i fjor då resultat før skatt var på kr 21,8 millionar. Årsaken til resultatforbetringa er at rentenetto i kroner er betre i 2012 samanlikna med 2011 og at tap på utlån og garantiar er lågare i Forvaltningskapitalen har auka med 8,47 % til kr millionar. Innskot frå kundar har auka med kr 61 millionar (3,38%) og er nå på kr millionar. Utlån til kundar inklusiv overføring til Verd Boligkreditt AS har auka med 8,2 %. Rentenetto i prosent for 2012 er på 2,03 % som er ein nedgang samanlikna med 2011 på 0,01%. Resultat i millioner kr Netto renteinntekter 52,4 49,9 47,7 48,2 48,1 Netto andre driftsinntekter 10,1 9,5 8,6 8,4 5 Sum driftsinntekter 62,5 59,4 56,3 56,6 53,1 Driftskostnader 31,3 29,9 26,8 27,8 26 Driftsresultat før tap og skatt 31,2 29,5 29,5 28,8 27,1 Nedskrivingar og tap på utlån 4,1 6,9 0,2 2,4 0,8 Tap/vinst verdipapir anleggsmiddel 0,8 0,8-4,9 2,9 2,4 Resultat ordinær drift 26,2 21,8 34,2 23,5 23,9 Skatt 8,2 6,7 8,5 8,3 8,1 Overskot 18,0 15,1 25,7 15,6 15,6 Resultat i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital Netto renteinntekter 2,03 % 2,04 % 2,03 % 2,23 % 2,48 % Netto andre driftsinntekter 0,39 % 0,39 % 0,37 % 0,39 % 0,26 % Sum driftsinntekter 2,42 % 2,43 % 2,39 % 2,62 % 2,73 % Driftskostnader 1,21 % 1,22 % 1,14 % 1,29 % 1,34 % Driftsresultat før tap og skatt 1,21 % 1,21 % 1,25 % 1,33 % 1,40 % Nedskrivingar og tap på utlån 0,16 % 0,28 % 0,01 % 0,11 % 0,04 % Tap/vinst verdipapir anleggsmiddel 0,03 % 0,03 % -0,21 % 0,13 % 0,12 % Resultat ordinær drift 1,02 % 0,89 % 1,45 % 1,09 % 1,23 % Skatt 0,32 % 0,27 % 0,36 % 0,36 % 0,43 % Overskot 0,70 % 0,62 % 1,09 % 0,73 % 0,80 % Gjennomsnitleg forvaltningskapital Nøkkeltal Forvaltningskapital Brutto utlån til kundar Innskot frå kundar Eigenkapital Eigenkapitalprosent 11,25 % 11,55 % 11,29 % 10,91 % 11,46 % Kapitaldekning 19,94 % 19,38 % 19,50 % 18,90 % 19,70 % Eigenkapitalrentabilitet 6,13 % 5,28 % 9,41 % 6,35 % 6,64 % Årsverk 22,3 22,5 21,5 21,8 21,3 Driftskostnader i % av inntekter 50,59 % 50,34 % 47,60 % 49,12 % 48,96 % Luster Sparebank Årsmelding

4 Bankåret 2012 Styret i Luster Sparebank legg fram eit godt rekneskap for Som lokalbank er utviklinga til Luster Sparebank nær knytt til både dei økonomiske tilhøva i kommunen og den generelle økonomiske utviklinga i landet. Norsk Sparebankbarometer har i 2012 målt kor tilfredse kundar vi har, og vi er stolte og audmjuke over å ha blant landets mest tilfredse bankkundar. Luster Sparebank har hovudmarknaden sin i Luster, men over tid har vi fått fleire og fleire kundar utanfor kommunen. 73 prosent av innskota og 46 prosent av utlåna kjem frå kundar i eigen kommune. Kundane utanfor kommunen er såleis ei svært viktig kundegruppe for banken. Noregs Bank sette i mars 2012 ned styringsrenta med 0,25 prosent til 1,50 prosent. Luster Sparebank har regulert rentevilkåra sine i tråd med utviklinga i marknadsrenta og gjennomført ein rentereduksjon i Rentenettoen har halde seg stabil i løpet av året, og er ved slutten av året 2,03 prosent mot 2,04 prosent ved førre årsskifte. Samfunnsansvar Luster Sparebank har som mål å vere ein aktiv bidragsytar til lokalsamfunnet. Dette ligg som grunnlag for alle aktivitetane våre. Vi er svært opptekne av utviklinga i kommunen og har gjennom fleire år nytta mykje midlar for å stimulere til vekst og utvikling. Vi har i dag tilbod om Bank i Butikk i Fortun, Skjolden, Luster, Jostedal og Veitastrond. Kundane får utført dei daglege banktenestene sine i butikkane si opningstid. Samstundes er tilbodet med på å styrke nærbutikkane. Luster Sparebank støttar friviljuge lag og organisasjonar med store summar kvart år. Vi har sponsoravtalar med alle idrettslaga i kommunen. I tillegg har vi sponsor- og samarbeidsavtalar med Luster Røde Kors, Luster Turlag, Sogn Skisenter BA, Heggmyri Rett Ned, Luster Telemark, Hafslo Skyttarlag, Fortun Skyttarlag, Luster jakt- og fiskelag, Luster Sportsskyttarlag, Sogn Indre Skyttarsamlag, Luster Folkeakademi, Jøkull Islandshestlag, Luster Treningssenter AS, YT Xtra, Lustrabadet, Sogndal Fotball, Fanaråken Opp og Molden Opp. Luster Sparebank har teke initiativ til å samle lag og organisasjonar som vi har sponsoravtale med til felles årleg møte. Føremålet er å få erfaringsutveksling på tvers av laga og ikkje minst få innspel på forbetringsområde for alle partar. Lustrabadet har fått tilskot på kr 2 millionar. I tillegg har Luster Sparebank stått for kostnaden med utsmykking av badet. Dette har vi fått mange positive attendemeldingar på. I 2012 kjøpte Luster Sparebank ein mobil betalingsterminal som vi låner ut gratis til alle lag og organisasjonar i kommunen. Dette har vore svært godt motteke. Luster Sparebank Årsmelding

5 Lustralauget, det vil seie Luster Sparebank, Luster Kommune, Luster Mekaniske Industri AS og Luster Energiverk AS, inviterte elevane i grunnskulen i Luster til tippeligakamp på Fosshaugane Campus. Oppmøtet var godt. Gåver og tilskot Luster Sparebank deler kvart år ut ein del av overskotet som gåver til allmennyttige formål. For 2012 har 170 lag og organisasjonar fått gåvemidlar. Av større kulturelle tiltak som vi har gjeve gåve eller sponsorstøtte til, utover den ordinære gåvetildelinga kan nemnast: Blåe Tonar i Jostedal, konsert med Åshild Mundal på Hafslo og i Fortun, Roald Kalstads minneløp, utstilling av gamle sanatoriebussen på Lustramarknaden, hjartestartar til Solvorn Bygdalag, trådlause mikrofonar til Indre Hafslo Bygde- og Ungdomslag, Lustrarabalder 2012 og brigdeklubbane i kommunen. Banken støttar også Lustramarknaden og Hafslomarknaden økonomisk samstundes som vi deltek aktivt med stand. Vidare vil vi trekke fram utdeling av kultur- og næringsstipend til ungdom. Ti ungdomar med ambisjonar om å utvikle eigne idèar og talent vart tildelte ungdomsstipend på kroner kvar under Lustramarknaden Målet med ungdomsstipendet er å støtte opp om unge mellom 16 og 25 år som har ambisjonar. Stipendet går til dei som satsar målmedvite for å ta eit steg vidare innan: song, musikk eller annan kultur, vil utvikle seg innan idrett/sport, eller har gode idèar og planar om å drive eiga næringsverksemd. Sparebankveka 2012 hadde arrangement i Luster, Skjolden, Jostedal, Solvorn og Veitastrond, i tillegg til Gaupne og Hafslo. Det var god oppslutnad. Tømmepremie var val mellom øyreproppar og rumpeakebrett, samt «refleksdyr» til alle. I tillegg var dei som leverte sparebøsser med på trekking av klyppekort i Lustrabadet. Lokalmarknaden Folketalsutvikling i Luster: År Innbyggjarar År Innbyggjarar Det er svært viktig for utviklinga i kommunen at folketalet vert oppretthalde. Det er då ekstra gledeleg å sjå at vi har hatt ein positiv folketalsutvikling dei siste åra. Om lag 17 prosent av innbyggjarane er 67 år eller eldre, noko som inneber at Luster kommune i snitt har ein eldre befolkning enn resten av landet. Luster Sparebank Årsmelding

6 Ei utfordring for Luster, til liks med mange andre distriktskommunar, er at ein svært stor del av ungdomane tek høgare utdanning, og at arbeidsmarknaden for personar med slik utdanning er avgrensa. Luster er likevel i ein betre posisjon enn mange andre kommunar grunna kort avstand til Sogndal og Leikanger. Det pendlar ca. 550 personar ut av kommunen og ca 175 personar inn til kommunen. Ei utfordring vert då å gjere lustrasamfunnet attraktiv å bu i sjølv om arbeidsplassen ligg i ein nabokommune. Statistisk Sentralbyrå sin statistikk syner at det var registrert 33 arbeidsledige det vil sei 1,8 prosent, i Luster kommune ved utgangen av desember Dette er framleis eit svært lågt tal sjølv om tilsvarande tal for 2011 var 26. Næringslivet i Luster Luster Sparebank finansierer eksisterande og nye verksemder. Banken har som mål å medverke til ei aktiv næringsutvikling i kommunen. Vi har også i så måte eit godt samarbeid med Luster kommune var eit utfordrande år for reiselivnæringa. Tala syner likevel at reiselivsverksemdene i kommunen har klart å oppretthalde talet på gjestedøgn. I 2012 var det totalt gjestedøgn mot i 2011, ein auke på 0,95 prosent. Talet på gjestedøgn på hotell har gått ned med 7,4 prosent, medan dei på campingplassar og hytter har auka med 6,3 prosent. For å samordne marknadsføringa av reiselivstilbodet i regionen har næringa skipa eit nytt reisemålselskap, Visit Sognefjord, som skal marknadsføre heile regionen i Indre Sogn. Satsinga på cruise-turismen er byrja å gje resultat og talet på anløp og passasjerar aukar kvar år. Selskapet Cruise Venture As har stått for eit stort prosjekt ved å utvikle og fått produsert verdens første samanfoldbare landgangskai for cruisebåtar. Seawalk som produktet vert kalla, har også skapt merksemd i den internasjonale cruiseverda. Ekstra kjekt var det at første Seawalken vart utplassert ved Skjolden Cruisekai. Aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen har halde seg på eit relativt høgt nivå i løpet av året og ser ut til å halde seg inn i det nye året. Industriverksemdene melder også om god ordretilgang. Mellom anna har Luster Mekaniske Industri AS svært god ordretilgang og har trong for fleire tilsette. Elles er det gledeleg å sjå at lokale bedrifter gjer det godt i mindre tradisjonelle bransjar som til dømes Digital Etikett AS og Paxar NTP AS. Handelssenteret Pyramiden AS har gjort fleire oppgraderingar i For lokalsamfunnet var det og svært positivt at Luster Apotek AS starta opp i kjøpesenteret. Luster byrjar å få eit allsidig næringsliv som er svært viktig for utviklinga og busetnaden i kommunen. Luster Sparebank Årsmelding

7 Arrangement Vi arrangerte i 2012 ein temakveld saman med Luster kommune for det lokale næringslivet. Møtet var lagt til Skjolden Resort med omvisning på anlegget. Tema for møtet var mellom anna ny cruisekai og korleis fylla mange nye senger på Skjolden. Saman med Skagen Fondene og DNB har vi arrangert kundemøte. Begge arrangementa hadde svært godt oppmøte og det er gledeleg å sjå at slike arrangement også dreg deltakarar frå nabokommunane. Vi hadde i januar besøk av kommunale næringssjefar og folk frå næringsavdelinga hjå fylkeskommunen. Tema var Luster Sparebank; lokal bank og næringsutvikling, samarbeid med kommunen, spesielle utfordringar som liten bank og rekruttering av medarbeidarar for ei kunnskapsbedrift. Samarbeidspartnarar Dei Samarbeidande Sparebankane (DSS) Samarbeidet med DSS er særs viktig for Luster Sparebank. Bakgrunnen for samarbeidet er at bankane kan trekke synergiar gjennom mellom anna innkjøpsavtalar, meirsal, kostnadssparing og andre stordriftsfordelar. Deltakarar i samarbeidet er: Haugesund-, Etne-, Flekkefjord-, Lillesand-, Skudenes & Aakra -, Søgne og Greipstad-, Voss- og Luster Sparebank. Framtidsfylket AS Framtidsfylket er eit selskap eigd av næringsorganisasjonar, arbeidsgjevarar, fylkeskommunen og kommunar og har som hovudmål: Vekst og verdiskaping i Sogn og Fjordane gjennom rekruttering av kompetent arbeidskraft. Luster Sparebank er ein aktiv eigar og medspelar i selskapet. Frende Forsikring AS Frende Holding AS Luster Sparebank gjekk i 2007 inn på eigarsida i forsikringsselskapet Frende Forsikring. Saman med 14 andre sparebankar vart dermed Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS stifta. Både skade- og livselskapet har tilhald i Bergen. For banken betyr dette at vi via Frende kan tilby eit totalt forsikringsprodukt med både liv- og skadeforsikring. Banken har brukt ressursar på forsikringssatsinga, og det er gledeleg å sjå at det har gjeve resultat. Norne Securities AS Luster Sparebank har ein eigarpost i verdipapirføretaket Norne. Via Norne kan Luster Sparebank tilby kundar som ønskjer å handle enkeltaksjar eit svært godt handels- og portefølgjesystem. Her ligg og sals- og kjøpsrettleiingar med utfyllande kommentarar. Verd Bustadkreditt AS Luster Sparebank er medeigar i Verd Bustadkreditt AS. Bustadkredittselskapet er med på å sikre banken betre funding og likviditet. Luster Sparebank Årsmelding

8 Brage AS Saman med blant anna DSS bankane, Fana Sparebank og Sparebanken Vest etablerte Luster Sparebank eit nytt leasingselskap i Eiendomskreditt AS Luster Sparebank er aksjonær i Eiendomskreditt AS som held til i Bergen. Eigedomskreditt AS og dotterselskapet Kredittforeningen for Sparebanker AS er samarbeidspartnar som blir nytta i samband med innlån av midlar og er aktuell partnar i større låneengasjement. Fondsselskap Luster Sparebank har distribusjonsavtalar med DNB og fondsselskapa Odin og Skagen Fondene. Dette gjer at banken kan tilby kundane spare- og fondsprodukt frå fleire aktørar. Økonomisk utvikling. Verdsøkonomien utvikla seg om lag som forventa i fjor. BNP auka med 3,3 prosent, mot 3,9 prosent året før. Ved inngangen til 2013 er det nær stilstand i industrilanda, og brems i dei framveksande økonomiane. Men mykje uvisse er rydda unna, ikkje minst i eurosona. Likevel slit industrilanda framleis med høg arbeidsløyse, og her vil situasjonen framleis vere prega av slakk, låg løns- og prisvekst og låge renter. Sjølv om risikoen for tilbakeslag er vesentleg redusert, vil mange fasettar ved krisa vare ved, og ei svakare utvikling kan ikkje utelukkast. Det er stor politisk vilje til å gjere det som er naudsynt for å halde eurosona saman. Eurosona er no i ferd med å få rammeverket som mangla ved lanseringa for 14 år sidan på plass, og mange aktørar meiner no at eurosona vil bestå med alle sine 17 medlemmer. Utvikling i finansmarknaden Risikopremien i penge- og kredittmarknadene har gått markert ned i slutten av året. Den Europeiske Sentralbanken sine tiltak ser ut til å vere den viktigaste drivaren bak denne utviklinga. Som nemnt ovanfor er faren for eit samanbrot i eurosamarbeidet vesentleg redusert, men framleis slit mange land med store budsjettunderskot og høg gjeld, ein underkapitalisert banksektor og svak økonomisk vekst. Dette tilseier at styringsrentene i industrilanda framleis vil bli låge dei neste to til tre åra. Ein ventar noko høgare vekst i USA, noko som tilseier at styringsrenta kan bli heva i andre halvdel av Det vil også medverke til at amerikanske lange renter aukar. Andre land vil følgje på, men renteoppgangen kjem generelt seinare og er svakare enn i USA. Grunna statsgjeldskrisa er eurosona no inne i ein dobbeldipp med hittil fem kvartal på rad med aktivitetsnedgang. I 2012 fall BNP med 0,4 prosent. Men alt er ikkje svart, i skuggen av krisa går det føre seg eit omfattande reformarbeid som styrkar det europeiske byggverket. Norsk økonomi Norge stadfesta sin status som «annerledeslandet» i 2012, med høg aktivitetsvekst, vidare nedgang i arbeidsløysa og eit nokså friskt lønsoppgjer. To viktige vekstpilarar, olje- og bustadinvesteringane, vil truleg bety mindre i løpet av dei neste åra. Dette kan føre med seg oppgang i arbeidsløysa og meir moderate lønsoppgjer. Mykje tyder på at Luster Sparebank Årsmelding

9 Norges Bank si styringsrente vil bli uendra heilt fram til hausten Hushaldningane vil truleg redusere sparinga for å halde forbruksveksten rundt nivået i dag også på totre års sikt, sjølv om ein trur at bustadprisane når toppen neste år. Konjunkturbiletet Veksten i fastlandsøkonomien er estimert til ca. 3,5 prosent i 2012, ein oppgang på eit prosentpoeng frå året før. Norsk økonomi er tydeleg todelt. Aktiviteten i fastlandsbedriftene som leverer innsats- og investeringsvarer og tenester til oljesektoren, er høg. Produksjonen av maskiner og utstyr og bygging av skip og oljeplattformer auka sterkt. Aktiviteten i tenestesektoren retta mot næringslivet, er også høgare enn normalt. Høg bustadprisvekst over fleire år har ført til eit kraftig oppsving i bustadbygginga. Dette fører med seg høg aktivitet i bygge- og anleggssektoren. På den andre sida av skalaen finn vi eksportørane av tradisjonelle varer som metall, mineral, papir og papirvarer. Desse eksportørane slit med svak etterspurnad frå kriseramma land, ei sterk krone og eit høgt kostnadsnivå. I følgje NHO sitt marknadsbarometer forverra marknadsutsiktene seg markert mot slutten av fjoråret. Trass sterk inntektsvekst i kombinasjon med framleis låge rentekostnader og ei aukande bustadformue, opplever varehandelen og tenesteytande sektor retta mot hushaldningane ein vekst på det jamne. Forbruksveksten er solid, men ikkje sterk. Samla sett er norsk økonomi inne i ein høgkonjunktur, der kapasitetsutnyttinga er høgare enn normalt. Femtitusen fleire jobbar vart skapte i Ein stram arbeidsmarknad ga seg utslag i høge lønstillegg i fjor vår. Arbeidsløysa er litt over tre prosent. Bustadmarknaden kjølnar Bustadprisane steig med heile 7,7 prosent i 2012, ein knapp nedgang frå ni prosent frå Solid vekst i disponibel inntekt og framleis redusert arbeidsløyse medverkar til å halde etterspurnaden oppe. Temperaturen i marknaden er høg, med rask omsetjing. Stabil forbruksvekst I 2012 auka den disponible realinntekta med 4,2 prosent. Likevel har forbruksveksten vore overraskande låg det siste halvåret. Med ein estimert vekst på 3,1 prosent både for 2012 og 2013 er vi eit godt stykke unna kjøpefesten i , då forbruket auka med rundt 5 prosent i året. Den høge sparinga skuldast neppe uvisse og frykt omkring framtidsutsiktene. Sparinga speglar truleg heller hushaldningane sitt ønskje, og etter kvart også styresmaktene sine krav, om å bli betre rusta til å møte eit seinare tilbakeslag. Luster Sparebank Årsmelding

10 Resultat og Balanse 2012 Banken sitt ordinære resultat etter skatt syner eit overskot på kr 18,0 millionar for For 2011 var resultatet kr 15,1 millionar. Driftsresultat før tap er i 2012 på kr 31,2 millionar. Rentenettoen er på 2,03 prosent i 2012 mot 2,04 prosent i Samanlikna med andre bankar har Luster Sparebank ein tilfredsstillande rentenetto. Grunnen til dette er god innskotsdekning og høg eigenkapital. Dette saman med effektiv drift gjer det mogeleg for oss å vere konkurransedyktige på prisar, samstundes som vi klarer å halde oppe rentenettoen. Driftskostnadene er i kroner høgare i 2012 enn i I prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital utgjer driftskostnadene i ,39 %. Dette er det same som i Personalkostnader har auka med 3,9 % samanlikna med Dette er på nivå med den generelle lønsauken i landet. Edb-kostnader har auka samanlikna med fjoråret. Å ha styring med edb-kostnadane er ein viktig utfordring for ein liten bank. Avskrivingar har auka. Vi har opp-gradert banken sine lokale. I tillegg har vi kjøpt inn og aktivert programvare for vårt kundestøttesystem. Dette har vore med på å auke avskrivingane. Driftskostnadsprosenten er definert som forholdet mellom driftskostnader og driftsinntekter. Luster Sparebank har ein driftskostnadsprosent på 50,59 %. Dette er litt høgare enn i 2011 då den var på 50,33 %. Men det er godt samanlikna med andre bankar og Luster Sparebank er ein kostnadseffektiv bank. Driftsresultat før tap for 2012 er på kr 31,2 millionar, som er kr 1,7 millionar betre enn i Styret er godt nøgd med at ein klarer å forbetre driftsresultatet i 2012 samanlikna med Ein har kostnadsført kr 4,1 millionar i tap på utlån i Dette er i hovudsak tapsavsetjingar på næringslivsengasjement som ikkje har utvikla seg tilfredstillande. I tillegg har vi nedskrevet aksjeposter i ikkje-børsnoterte selskap med kr 0,9 millionar. Kostnadsførte tap er mindre i 2012 enn i Etter skatt er årsresultatet kr 18,0 millionar noko som er kr 2,9 millionar betre enn resultatet i fjor. Resultatet for år 2012 tilrår styret å nytte slik: Avsetjing til gåvefond kr Avsetjing til gåver kr Overført til sparebanken sitt fond kr Sum disponert Kr Luster Sparebank Årsmelding

11 Forvaltningskapital, utlån og innskot har auka i Forvaltningskapitalen har auka med 8,47 prosent. Auken i utlån inklusiv overføring til Verd Boligkreditt AS har auka med 8,20 prosent. Innskota har auka med 3,38 prosent. Utlånsauken er større enn innskotsauken. Dette gjer at banken sin innskotsdekning går ned frå 82,93 prosent i 2011 til 80,18 prosent i Styret har merka seg denne utviklinga og prioriterer innskotsauke framfor utlånsauke i For å styrke den langsiktige finansieringa har banken i 2012 teke opp obligasjonslån og har nå to obligasjonslån plassert i marknaden. I tillegg har vi pr langsiktige lån via Kredittforeningen for Sparebanker og Eksportfinans. Vi har og lånt inn 25 millionar kortsiktig frå samarbeidande bankar. Totalt har vi ved slutten av året lånt inn kr 499,8 millionar. Av dette har 100 millionar forfall i Kapitaldekkinga til banken pr var 19,94 prosent mot 19,38 prosent pr Krav frå styresmaktene er 8 prosent. All eigenkapital i Luster Sparebank er kjernekapital. Eigenkapital i prosent av totalkapital var 11,25 prosent. Luster Sparebank har ved utgangen av 2012 ein bokførd eigenkapital på kr 302,2 millionar. Av dette er kr 9,7 millionar avsett til gåvefond. Rekneskapen er sett opp under føresetnad om fortsatt drift. Luster Sparebank Årsmelding

12 Risikotilhøve Kredittrisiko Kredittrisiko er risikoen for at ein kunde eller motpart ikkje kan gjere opp sine forpliktingar overfor banken. Dette er den største risikoen for banken og relaterer seg i hovudsak til utlån og garantiar ovanfor kundar. Styret vurderer kredittrisikoen til å vere moderat for lån til personmarknaden, men noko større på utlån til næringslivet. Av samla utlån er 74,3 prosent til personmarknaden og 25,7 prosent til næringslivet og det offentlege. Styret vurderer utlåna som godt sikra. Banken har få store engasjement til næringslivet. Misleghald og tapsutsette person- og næringslivslån har gått ned i 2012 jamfør note 2.7. Desse engasjementa blir følgt opp kvartalsvis av styret. For å halde oversikt over risikoeksponeringa til banken vert dei 10 største konglomerata rapporterte kvartalsvis til styret. Alle tapsmerka engasjement over kr ,- og andre engasjement av spesiell karakter, vert også gjennomgått og rapportert. Vidare vert alle engasjement over kr 3,0 millionar og tapsmerka engasjement over kr ,- rapporterte årleg til styret. For aksjeselskap med engasjement over kr ,- vert det årleg innhenta rekneskap som blir underlagt vurdering. I tillegg vert det henta inn perioderekneskap på næringslivsengasjement som banken ønskjer å følgje tettare opp. Målsetjinga er vidare å følgje opp med kundemøte for å få ein tett og god dialog med kundane. Sjå elles note 2.3 over utvikling i risikoklassifisering. Samla tapsnedskrivingar på kr 28,1 millionar, er etter styret si vurdering tilstrekkeleg til å dekka banken sin kredittrisiko på utlån. Banken sine obligasjonar er vurdert til lågaste av kostpris og marknadsverdi. Sjølv om vi meiner kvaliteten i utlånsmassen i dag er god, trur vi at det ikkje vil vere urealistisk å rekne med eit årleg tap i storleiken 0,3 prosent til 0,4 prosent på utlån i tida framover. Kurs- og renterisiko Banken har kr 221,2 millionar i fastrentelån til kundar med ein renterisiko på 317,6 milliår. Behaldninga av obligasjonar er bokført med kr 124,7 millionar og samla renterisiko utgjer 31,25 milliår. Det vil seie at ei endring i det generelle rentenivået på 1 prosent vil påverke driftsresultatet med kr 0,3125 millionar. På innlånssida har banken kr 260 millionar i innskot med rentebinding frå kundar og kr 499,8 millionar i innlån og utstedt obligasjonslån med kvartalsvise renteendringar. Samla renterisiko for desse gjeldspostane er 124,9 milliår mot 167 milliår pr Luster Sparebank Årsmelding

13 Banken har òg risiko knytt til aksjar, aksjefond og grunnfondsbevis. Papira har god spreiing og volumet er delt på fleire sektorar. Dei største sektorane er bankar, andre finansinstitusjonar og kraft. Styret får månadlege rapportar om behaldning og avkastning på verdipapira saman med spesifisert oppgåve over kjøp og sal. Styret vurderer at banken er netto lite eksponert for renterisiko. Det er sett opp mål for kor høg netto renterisiko banken kan ha. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risiko for at banken manglar likviditet til å kunne innfri gjeld ved forfall. Utlånsportefølja til banken har lang løpetid jamfør note 13.1 i rekneskapen, medan størstedelen av innskota frå kundane kan takast ut utan oppseiing. Dette tilhøvet inneber ein likviditetsrisiko, men er ein situasjon banken har levd med i alle år. Banken finansierer no 80,2 prosent av utlåna med eigne innskot. Vi låner inn frå andre finansinstitusjonar og via eige obligasjonslån. Vi legg bustadlån over i Verd Boligkreditt AS, for på denne måten å frigje likviditet. I tillegg har vi kortsiktig trekkråme hjå ein annan finansinstitusjon. Banken har utarbeidd strategi for langsiktig og kortsiktig finansiering. Sett i høve til banken sin høge eigenkapital, vurderer styret likviditetsrisikoen som moderat. Utviklinga i likviditeten og finansieringa av balansen vert månadleg rapportert til styret. Valutarisiko Banken har for tida ikkje valutarisiko. Driftsrisiko Banken er avhengig av moderne teknologi, spesielt edb-løysingar. I samarbeid med leverandøren er det lagt ned eit omfattande arbeid for å sikre stabilitet og tryggleik i desse løysingane, samt hindre uvedkomande i å få tilgang til banken sine data. Det er fastsett regelverk for å sikre dette. Personale arbeidsmiljø Ved utgangen av 2012 hadde vi 29 fast tilsette medarbeidarar, av desse er 13 deltidstilsette. 59 prosent av banken sine tilsette er kvinner. Ein tilsett har i løpet av året valt å ta ut 40 prosent AFP (avtale festa pensjon), i tillegg har traineen avslutta sitt årsengasjement. I løpet av året har banken tilsett ein kunderådgjevar. Dei tilsette medrekna ferievikarane utførte 22,3 årsverk dette året. Vi er ei næring der det er stor konkurranse og marginane er små. Dette gjer at endringar er ein del av kvardagen for dei tilsette. Vi jobbar vidare med at den enkelte kunderådgjevar skal ha kunnskap om alle produkt banken tilbyr, og at kunden skal kunne halde seg til ein kunderådgjevar. Luster Sparebank Årsmelding

14 Hausten 2012 starta Luster Sparebank med kundesenter. Dette er ein vidareføring av sentralbordet vårt. Når kunden no ringjer hovudnummeret til banken, får han hjelp i første ledd. Ønskjer kunden rådgjeving, blir han sett vidare til kunderådgjevaren sin. Vi har fått gode attendemeldingar både frå tilsette og frå kundar som no får raskare svar. Banken ser det som viktig at dei tilsette held seg i god fysisk form og har gjeve støtte til tilsette som nyttar treningssenter. Vi har også i 2012 hatt sjølvregistrering av trim under motto: Ut på tur der du bur. Banken er og med på opplegget prosjekt sjukefråvær ved Luster Treningssenter. Fleire av dei tilsette har i løpet av året nytta seg av tilbodet, og tilbakemeldingane er svært gode. Korttidssjukefråværet er på 1,49 prosent i Samla sjukefråvær har vore 7,16 prosent. Banken er ei IA-verksemd (IA = inkluderande arbeidsliv). Luster Sparebank har utarbeidd eigne mål og rutinar i samsvar med IA-avtalen. Luster Sparebank er medlem av Sogn Bedriftshelseteneste. Tillitsvalde, verneombod og leiinga i banken prioriterer korleis banken skal nytta ressursane som er tilgjengelege i bedriftshelsetenesta. Luster Sparebank har eit godt arbeidsmiljø jamfør arbeidsmiljøundersøkinga våren 2011 samt dei årleg vernerundane og medarbeidarsamtalane. Administrasjonen har eit godt samarbeid med dei tillitsvalde i Luster Sparebank. Haustturen gjekk i år til Lom. Fornying av banken Etter ein lang og omfattande opp-pussingsprosess gjennom store delar av 2011 og 2012, står banken no fram i ny drakt. Opp-pussinga omfattar kundelokale, kontor i 1. og 2. etasje, samt 3. etasje der banken har kantine og møterom. Dette er eit løft som var naudsynt og som er ei investering i arbeidsmiljø og til glede for tilsette og kundar. Kompetanseutvikling Luster Sparebank sin viktigaste ressurs er medarbeidarane sin kompetanse og evne til å avdekka og dekka behovet til kundane våre. For medarbeidarane i kundeposisjon vart det mellom anna skipa til 2 - dagars kurs i sal og motivasjon. Luster Sparebank har eigen utdanningsavtale og satsar på å leggja tilhøva til rette for tilleggsutdanning. Ved å ha god og oppdatert bankfagleg kompetanse kan vi yte kundane våre best mogeleg rådgjeving og service. Luster Sparebank er oppteken av at tilsette og tillitsvalde i banken har stillingar og verv etter kompetanse. Ut frå eit likestillingsperspektiv har banken prøvd på best mogeleg måte å leggje tilhøva til rette både for kvinner og menn. Funksjon Kvinner Menn Forstandarskap 45 % 55 % Kontrollkommitè 33 % 67 % Styret 40 % 60 % Tilsette 59 % 41 % Banken driv ikkje verksemd som ureinar det ytre miljø meir enn det som er normalt for næringa. Luster Sparebank Årsmelding

15 Styrets arbeid Banken sitt styre har 5 medlemmar. Banksjef deltek på styremøta, men er ikkje medlem av styret. Styret har i 2012 hatt 14 styremøte samt ein strategisamling med leiargruppa. Styremøta skjer etter fast årsplan. Styret evaluerer årleg sin samansetning og arbeidsform, og styret følgjer kontinuerleg opp vedtekne planar og budsjett. I 2012 har styret lagt særleg vekt på følgjande: Revisjonsutvalgsoppgåver ICAAP Oppfølging av økonomi, likviditet og funding Oppfølging av misleghald og utsette engasjement Oppfølging av store engasjement Oppfølging av rapport frå Finanstilsynet Strategiarbeid Utsiktene framover Luster Sparebank er ein sjølvstendig, aktiv og tilgjengeleg bank. Banken er ikkje tilslutta nokon av dei store bankgrupperingane. Som frittståande bank må vi òg setje høge krav til intern kompetanse. Gjennom dette arbeidet står vi betre rusta til å møte framtida med nye krav og utfordringar. Auka kompetanse styrkjer tilbod og service, og gjer banken til ein enno betre medspelar overfor næringslivs- og privatkundar. Dette er òg viktig for det gode samarbeidet vi har med offentleg sektor. Styret har god tru på at 2013 vil bli eit godt år for Luster Sparebank, sjølv om konkurransen ikkje vil bli mindre enn før snarare tvert om. Kampen om dei gode kundane vert hardare og vi må rekne med at presset på rentemarginen held fram. Det er viktig å ha fokus på rentemarginen, då den er avgjerande for eit godt resultat. Andre driftsinntekter er òg viktige i tida framover. Banken arbeider aktivt med kvalitetssikring og utvikling av organisasjonen. Det å sikre ein sunn økonomi er viktig med tanke på å oppretthalde banken sin gode rating og dermed få så låge påslag på innlån (funding) som mogeleg. På kredittområdet er det viktigare enn nokon gong å ha høg kvalitet og oppfølging av enkeltengasjement. Sikring av banken sin likviditet må framleis vere ei prioritert oppgåve, både å oppretthalde og auke kundeinnskot og å sikre seg tilgang til andre langsiktige innlån. Luster Sparebank har solid økonomi. Banken har opparbeidd ein eigenkapital stor kr 302 millionar som tilhøyrer lokalsamfunnet. Eigenkapitalen er avgjerande for å kunne halde fram som sjølvstendig bank og medverke til lokal næringsutvikling. Luster Sparebank Årsmelding

16 Luster Sparebank Årsmelding

17 RESULTATREKNESKAP Tal i heile kr 1000 NOTE RENTEINNTEKTER OG LIKNANDE INNTEKTER Renter av utlån til og krav på kredittinstitusjonar Renter og liknande inntekter av utlån til kundar Renter av obligasjonar og andre verdipapapir RENTEKOSTNADAR OG LIKNANDE KOSTNADAR Renter på gjeld til kredittinstitusjonar Renter på innskot frå kundar Renter på utstedte verdipapir Andre rentekostnadar og liknande kostnadar NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIR PROVISJONS/ANDRE INNTEKTER FRÅ BANKTJENESTER Garantiprovisjon Andre gebyr og provisjonsinntekter PROVISJONS/ANDRE KOSTNADER FRÅ BANKTJENESTER NETTO VINST/TAP AV VALUTA OG VERDIPAPIR Netto vinst/tap på aksjar Netto vinst/tap på obligasjonar Netto vinst/tap på valuta ANDRE DRIFTSINNTEKTER LØN OG GENERELLE ADMINSTRASJONSKOSTNADAR Løn, pensjonar og sosiale kostnadar EDB-kostnadar Administrasjonskostnadar ORDINÆRE AVSKRIVINGAR ANDRE DRIFTSKOSTNADAR TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIAR NEDSKRIVING OG VINST/TAP PÅ LANGSIKTIGE VERDIPAPIR Netto nedskr/tap på anleggsaksjar Gevinst sal anleggsaksjar SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT RESULTAT FOR REKNESKAPSÅRET OVERFØRINGAR OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT Til gåvefond Til gåver Overført til sparebankens fond Luster Sparebank Årsmelding

18 BALANSE Tal i heile kr 1000 NOTE EIGNELUTAR KONTANTAR OG INNSKOT I NORGES BANK UTLÅN TIL OG FORDRINGAR PÅ KREDITTINSTITUSJONAR 13 Utlån og fordringar utan avtalt løpetid Utlån og fordringar med avtalt løpetid UTLÅN TIL KUNDAR Kassa-/drifts- og brukskredittar Byggelån Nedbetalingslån , 7, SUM UTLÅN FØR NEDSKRIVINGAR 13, Nedskriving på individuelle utlån Nedskriving på grupper av utlån SUM NETTO UTLÅN TIL KUNDAR SERTIFIKAT OG OBLIGASJONAR 5, 13, MED FAST AVKASTNING 19 Obligasjonar utstedt av det offentlege 0 0 Sertifikat og obligasjonar utstedt av andre Pengemarknads- og obligasjonsfond AKSJAR 4, 13 Aksjar, andelar og grunnfondsbevis 4.1, Aksjefond UTSETT SKATTEFORDEL VARIGE DRIFTSMIDLAR Maskinar,inventar og transportmidlar Bygningar og anna fast eigedom ANDRE KRAV FORSKOTSBETALINGAR OG OPPTENTE INNTEKTER SUM EIGNELUTAR Luster Sparebank Årsmelding

19 Luster Sparebank Årsmelding

20 I tilknyting til rekneskapen er det i notane nedanfor gjeve nokre kommentarar til dei enkelta tala. Notane er nummererte, og det er teke med tilvising til desse i rekneskapen. 1 Generelle rekneskapsprinsipp Banken sitt årsoppgjer er utarbeidd i samsvar med gjeldande lover og reglar for sparebankar og god rekneskapsskikk. Det er under den enkelte note til rekneskapen nærare gjort greie for dei prinsippa ein har nytta, med tilvising til dei enkelte rekneskapspostane. 1.1 Konsolidering, konsernrekneskap Det er ikkje utarbeidd konsernrekneskap då dette i ubetydeleg grad ville avvike frå morselskapet sin rekneskap. Vi viser til rekneskapstala frå selskapa ANS Gaupne Forretningsbygg og Luster Sparedrift A/S i notane 12 og Periodisering Renter og provisjon vert tekne inn i resultatrekneskapen etterkvart som dei vert opptente som inntekter eller kjem til som kostnader. Forskotsbetalte inntekter og tilkomne ikkje betalte kostnader vert periodierte og vert førde som gjeld i balansen. Opptente ikkje betalte inntekter vert inntektsførde som tilgodehavande i balansen. Utbytte av aksjar og grunnfondsbevis vert inntektsførde når dei vert mottekne. Gebyr og provisjonar vert inntektsførde etterkvart som dei er opptente. Gebyr ved låneopptak overstig ikkje dei direkte kostnadane ved etablering av engasjementet, og er difor ikkje periodiserte over lånets løpetid. Luster Sparebank Årsmelding

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Halvårsrapport pr

Halvårsrapport pr Halvårsrapport pr. 30.06.2017 HALVÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt halvårsrekneskap er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. første halvår 2017 oppnådd ein rentenetto på 27,6

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2017 Revisjon Luster Sparebank sitt rekneskap pr 30.09.2017 er ikkje revidert. Resultat Banken har pr. 30.09.2017 oppnådd ein rentenetto på 40,99

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2017 Resultat Banken har pr. første kvartal 2017 oppnådd ein rentenetto på 13,9 mill. kr. Rentenettoen utgjer i prosent av gjennomsnittleg forvaltningskapital

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2011 Voss, 27. april 2011 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 1. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første kvartal 2010 vart kr 3,6 mill, mot kr 3,9 mill

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Voss, 20. april 2010 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

"The season is over" - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

The season is over - Agurtxane Concellon, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "The season is over" - Agurtxane Concellon, 2008 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2010 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2014 Voss, 29. april 2014 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2005 Voss, 20. april 2005 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no DELÅRSRAPPORT

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11

K v a r t a l s r a p p o r t. 3. k v a r t a l 2 0 11 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 11 1 Resultatrekneskapen pr 30.09.2011 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.09.11 eit overskot på 15,868 mill. kroner mot 19,850

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l

K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l K v a r t a l s r a p p o rt 2. k v a r t a l 2 0 12 Resultatrekneskapen pr 30.06.2012 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt syner pr 30.06.12 eit overskot på 17,634 mill. kroner mot 14,225 mill.

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.03.2010 Rekneskapen for 1. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund

1.kvartal 2014. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund Delårsrekneskap 1.kvartal 2014 Vinterlandskap mot Raude Kross-hytta og Hangurstoppen,. Januar 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Stemningsbilete frå toppen på Horgaletten, 12. Januar

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Netto renteinntekter: kr. 6,67 mill (kr 5,98 mill.) Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 0,51 mill (kr. 0,59 mill) Netto avkastning

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal

2016 Kvartalsrapport 3.kvartal 2016 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital Produktnavn RESULTATREGNSKAP 30-sep-16 30-sep-15 3. kvart 16 3. kvart 15 2015 30-sep-16

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

"Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger

Amerika - Jorunn Hanto-Haugse, Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger "Amerika" - Jorunn Hanto-Haugse, 2010 Kvartalsrapport SpareBank 1 Hardanger 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Kvartalsrekneskapen er sett opp i samsvar med reglane i rekneskapslova av 17.

Detaljer

1. halvår / 2.kvartal 2014

1. halvår / 2.kvartal 2014 Delårsrekneskap 1. halvår / 2.kvartal 2014 Nedre Kvålsdalstjørni med Hardingaskardet bak, Juni 2014 foto:svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Kiellandbuen med Løkjedalsnuten, Fyksesund og Botnen

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 Hovudtrekk i rekneskapen Bankåret 2011 Samarbeidspartnarar Økonomisk utvikling Resultat og balanse 2011 Risikotilhøve Personale - arbeidsmiljø

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2007

Delårsrapport 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 31.12.2007 Kvartalsrapporten pr. 31.12.2007 nyttar årsrekneskap før disponeringar i 2006 som samanlikningsgrunnlag. Det medfører nokre

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2013 Voss, 23. april 2013 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Delårsrapport

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015

RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resultat- og Balanseregnskap med noter for 3. kvartal 2015 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Hovedpunkter pr 3. kvartal. - Rentenettoen øker fra 1,89% til 1,91 %. - Driftsresultat før tap er høyere enn budsjettert.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom

Sparing Forsikring. Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 2. kvartal 2016. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2015. Delårsrekneskap

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017.

Delårsrapport 2. kvartal 2017. Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2010

Delårsrapport 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Styret si melding Kvartalsrapport pr. 30.06.2010 Rekneskapen for 2. kvartal 2010 er avgitt etter NGAAP. Det er ikkje føreteke endringar i rekneskapsprinsippa i 2010. Indre

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.

2.kvartal 2015. VOSS SPAREBANK vossabanken.no. Delårsrekneskap. Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow. Delårsrekneskap 2.kvartal 2015 Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund VOSS SPAREBANK vossabanken.no Mølstertunet, Voss Folkemuseum F o t o : www.vossnow.net Svein Ulvund

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Kvartalsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldane lover og reglar for sparebankar og god rekneskapskikk. Kvartalsrekneskapen er ikkje revidert.

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 31.03.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2012

DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2012 DELÅRSRAPPORT 1. kvartal 2012 Voss, 24. april 2012 Voss Veksel- og Landmandsbank ASA Postboks 10, 5701 Voss Telefon: 56 52 35 00 fax. 56 51 27 47 www.vekselbanken.no E-post: post@vekselbanken.no Side 1

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017.

Delårsrapport 1. kvartal 2017. Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2016. Delårsrekneskap er ikkje revidert. Tal i parentes er for

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport Pr

Kvartalsrapport Pr Kvartalsrapport Pr. 30.09.2017 INNHALD Innleiing Resultatutvikling Inntekter Kostnader Tap og misleghald Resultatutvikling Innskot, utlån Oppsummering og framtidsutsikter Tabellar 2 Om Sparebanken Sogn

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Rapport for 1. kvartal Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal Marker Sparebank s resultat før tap i 1.kvartal var 10,9 mill., mot på 11,7 mill. i samme periode i fjor. Akkumulert netto kursgevinster på finansielle instrumenter per 1.kvartal var 0,4 mill høyere enn fjoråret. Provisjonsinntektene

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2012

Delårsrapport 3. kvartal 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2012 1 Rapport for 3. kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden pr 30.09.12 utgjør kr 5,3 mill eller 0,67 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 5,4 mill og

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Regnskap Morbank 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 646 21 969 87 792 Rentekostnader og lignende kostnader 9 067 10

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund

Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK. Markjordbær foto:svein Ulvund Delårsrekneskap VOSS SPAREBANK Markjordbær foto:svein Ulvund 2. kvartal 2010 VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 30.06.10 30.06.09 2010 2009 2009 (Heile tusen kroner og prosent av 30.06.10

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer