(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "(12) Oversettelse av europeisk patentskrift"

Transkript

1 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E21B 33/03 ( ) E21B 34/04 ( ) E21B 43/34 ( ) E21B 43/38 ( ) E21B 47/10 ( ) Patentstyret (21) Oversettelse publisert (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets publisering av det meddelte patentet (86) Europeisk søknadsnr (86) Europeisk innleveringsdag (87) Den europeiske søknadens Publiseringsdato (30) Prioritet , US, (84) Utpekte stater AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR (73) Innehaver FMC Technologies, Inc., 1803 Gears Road, Houston, TX 77067, USA (72) Oppfinner ZOLLO, David, Falling Creek Drive, Houston, TX 77068, USA BECK, Andrew, 3 Andrew Crescent, Larbert Sterlingshire FK5 4JF, Storbritannia WALTERS, Sean, 3/1 Douglas CrescentMidlothian, EH 12 5BB, Storbritannia (74) Fullmektig Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge (54) Benevnelse Juletre med internt plassert strømningsmåler (56) Anførte publikasjoner DE-A GB-A GB-A US-A US-A US-A US-A US-A WO-A-00/40835

2 EP B1 JULETRE MED INTERNT PLASSERT STRØMNINGSMÅLER Beskrivelse BAKGRUNNEN TIL OPPFINNELSEN 1. OPPFINNELSENS OMRÅDE [0001] Den foreliggende oppfinnelsen er generelt relatert til feltet olje- og gassproduksjonsutstyr, og, mer spesielt, til et juletre forsynt med en internt plassert strømningsmåler. 2. BESKRIVELSE AV KJENT TEKNOLOGI [0002] I olje- og gassbrønner, er det produserte fluidet ofte en kombinasjon av gass, olje og vann. Produksjonen av olje og gass fra en brønn involverer normalt anvendelse av en serie av innløps- og utløpsavstengningsventiler, ofte referert til som et juletre, som er plassert over brønnhodet. Det er meget viktig å være i stand til å nøyaktig måle mengden av olje og gass som strømmer fra slike brønner. Det er blitt utviklet flerfase-strømningsmålere som er i stand til å måle strømmen av hver av de tre fasene - olje, gass og vann - i én produksjonsstrøm. Imidlertid er slike flerfase-strømningsmålere vanligvis mindre nøyaktig når volumprosenten av gass, noen ganger omtalt som "gas-cut", er for høy, f.eks. større enn 97 % eller lignende. En kjent løsning på et slikt problem innebærer å separere noe av gassen fra produksjonsstrømmen, for derved å redusere "gas-cut". Den separerte gasstrømmen blir så målt av en separat gassmåler, mens den resterende produksjonsstrømmen blir målt ved hjelp av en flerfase-strømningsmåler. Etter at måletrinnet er utført, kombineres de to delte strømmer igjen nedstrøms for målerne for transport til et lagrings- eller produksjonsanlegg. I en slik situasjon blir produksjonsstrømmen fra brønnen kun atskilt for måling.

3 - 2 - [0003] I situasjoner med flere brønner, oppnås separat måling av den type som nettopp er beskrevet vanligvis på én av to måter. Én fremgangsmåte innebærer ruting av produksjonsstrømmen fra alle brønnene til en enkelt manifold. Deretter blir den kombinerte strømmen fra manifolden separert og målt som beskrevet ovenfor. Denne teknikken tillater ikke måling av produksjonsstrømmen fra hver brønn uavhengig. [0004] En annen fremgangsmåte innebærer bruk av en uavhengig gass-separator og måleenhet som kan beveges fra brønn til brønn. Ved hjelp av denne teknikken, blir produksjonsstrømmen fra en bestemt brønn midlertidig re-rutet via gass-separator/måleenheten for å måle strømningen. Mens denne teknikken gjør det mulig å overvåke produksjonsstrømmen fra hver brønn uavhengig, kan ikke strømningen fra flere brønner bli overvåket uavhengig på samme tid. Videre innebærer denne sistnevnte teknikken gjentatt flytting av gass-separator/måleenhet fra brønn til brønn. [0005] Den foreliggende oppfinnelse er rettet mot et apparat og metoder for å løse, eller i det minste redusere virkningene av, noen av eller alle de nevnte problemene. [0006] US-A beskriver en gassbrønnovervåkningsanordning for montering på et brønnhode for å bestemme bunnhull-trykket i et brønnhull. Overvåkningsenheten omfatter en følerenhet anbrakt ved brønnhodet. Følerenheten omfatter en trykktransduser og en temperaturtransduser for måling av trykk og temperatur til gassen ved brønnhodet. Automatiske styrekretser sampler utgangen av transduserne periodisk. En prosessor er forbundet til den automatiske styrekretsen for å beregne verdien av bunnhulltrykket basert på utgangen fra transduserne. Lagringskretser er koblet til prosessoren for å motta og lagre relaterte verdier ved forutbestemte tidsintervaller av det samplede

4 - 3 - brønnhodetrykket og brønnhodetemperatur, og den beregnede verdien av bunnhulltrykket ved forutbestemte tidsintervaller. Det er en skjerm for visning av brønndata som er lagret i lagringskretsene. SAMMENDRAG OVER OPPFINNELSEN [0007] I det følgende presenteres et forenklet sammendrag over det beskrevne fagstoffet for å gi en grunnleggende forståelse av noen aspekter av saksområdet som er beskrevet her. Dette sammendraget er ikke en uttømmende oversikt over teknologien beskrevet her. Den er ikke ment å identifisere viktige eller kritiske elementer ved oppfinnelsen eller å avgrense omfanget av oppfinnelsen. Dens eneste formål er å presentere noen konsepter i en forenklet form, som en innledning til den mer detaljerte beskrivelsen som er omtalt senere. [0008] I en illustrerende utførelsesform gir oppfinnelsen en måleenhet omfattende: en struktur innrettet for å være løsbart koblet til et juletre, en hylse som er operativt koblet til nevnte struktur, og en strømningsmåler plassert i det minste delvis inne i nevnte hylse, hvor nevnte hylse er tilpasset for å plasseres i det minste delvis inne i eller utelukkende inne i en produksjonspassasje til nevnte juletre. [0009] Fortrinnsvis omfatter nevnte hylse en produksjonsfluid-utløpsåpning formet i nevnte hylse i en posisjon som er nedstrøms for nevnte strømningsmåler under normal drift av en brønn og en kill-fluid-innløpsåpning dannet i nevnte hylse i en posisjon som er nedstrøms for nevnte strømningsmåler under normal drift av en brønn. KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE [0010] Oppfinnelsen kan bli forstått ved henvisning til den følgende beskrivelsen sett i sammenheng med de vedlagte

5 - 4 - tegningene, hvor like henvisningstall identifiserer like elementer, og der: Figur 1A-1B er, henholdsvis, et sideriss og et partielt tverrsnittsriss av en illustrerende utførelsesform av den oppfinnelsen som er beskrevet her; Figur 1C-1D er, henholdsvis, et tverssnitts-frontriss og en baksideriss av en illustrerende utførelsesform av målerenheten som er beskrevet her; Figur 2A-2B er partielle tverrsnittsriss av et system omfattende en separatorenhet og strømningsmålerenhet som beskrevet her; og Figur 3A-3B er partielle tverrsnittsriss av ytterligere et annet system som omfatter: en separatorenhet og strømningsmålerenhet som kan brukes i forbindelse med en rørhenger som beskrevet her. [0011] Mens oppfinnelsen som her er beskrevet her er mottakelig for forskjellige modifikasjoner og alternative former, spesifikke utførelsesformer derav har blitt vist, ved hjelp av eksempler i tegningene, og er her beskrevet i detalj. Det skal imidlertid forstås at beskrivelsen her av spesifikke utførelsesformer ikke er ment å begrense oppfinnelsen til de spesielle formene som er beskrevet, men tvert imot er intensjonen å dekke alle modifikasjoner, ekvivalenter, og alternativer som faller innenfor omfanget av oppfinnelsen, som definert ved de vedlagte krav. DETALJERT BESKRIVELSE AV OPPFINNELSEN [0012] Forskjellige eksempler på utførelsesformer er beskrevet nedenfor. For tydelighets skyld, er ikke alle funksjonene til en faktisk implementering beskrevet i denne spesifikasjonen. Det vil selvsagt bli forståtte at i utvik-

6 - 5 - lingen av slike faktiske utførelsesformer, må mange implementeringsspesifikke beslutninger tas for å oppnå utviklernes spesifikke mål, som for eksempel samsvar med systemrelaterte og businessrelaterte begrensninger, som vil variere fra én implementering til en annen. Videre vil det forstås at en slik utviklingsinnsats kan være kompleks og tidkrevende, men vil likevel være en rutinemessig oppgave for en fagmann på området som har fordelen med denne beskrivelsen. [0013] Den foreliggende oppfinnelsen vil nå bli beskrevet med referanse til de medfølgende tegningene. De ord og uttrykk som brukes her, skal forstås og tolkes til å ha en mening i samsvar med forståelsen av disse ordene og uttrykkene til fagfolk i den relevante bransjen. Ingen spesiell definisjon av et begrep eller uttrykk, dvs. en definisjon som er forskjellig fra den ordinære og vanlige betydning som forstått av fagfolk i bransjen, er ment å være underforstått ved konsistent bruk av begrepet eller uttrykket her. I den grad et begrep eller uttrykk er ment å ha en spesiell betydning, det vil si, en annen betydning enn det som forstås av dyktige håndverkere, vil en slik spesiell definisjon være uttrykkelig angitt i spesifikasjonen med en definisjonsmåte som direkte og utvetydig gir spesiell definisjon av begrepet eller uttrykket. [0014] Figur 1A-1B avbilder et illustrativt system 10, hvor en utførelsesform av det beskrevne målesystem kan anvendes. Som vist der, er et skjematisk framstilt juletre 14 operativt koblet til et brønnhode 12, slik at produksjonsfluid fra brønnen vil strømme gjennom juletreet 14. Som det vil forstås av fagfolk innen bransjen etter å ha lest den foreliggende beskrivelsen, kan oppfinnelsen beskrevet her anvendes med undersjøiske brønner eller overflatebrønner, og med hvilken som helst type juletre 14, f.eks. horisontale eller vertikale. Videre er uttrykket "juletre" antatt å være godt forstått for fagfolk innen bransjen som en struk-

7 - 6 - tur eller et legeme som omfatter flere ventiler som brukes til å styre produksjonen fra en olje- eller gassbrønn. [0015] Generelt omfatter juletreet 14 et legeme 16, en hette 18 og flere ventiler 20. Det nøyaktige arrangementet av ventilene 20 kan variere avhengig av den spesifikke anvendelsen. I det viste eksemplet omfatter treet 14 en nedre hovedventil 20a, en øvre hovedventil 20b, en swab-ventil 20c, en produksjons-vingeventil 20d og en kill-vingeventil 20e. Generelt, i drift, strømmer produksjonsstrømmen fra brønnen gjennom den innvendige passasjen 22 (se figur 1B) i treet 14 og gjennom produksjons-vingeventilen 20d i pilretningen 24. På forskjellige tidspunkter, kan forskjellige fluider innføres via kill-vingeventilen 20e som vist med pilen 26. Slike fluider kan innføres i brønnen for en rekke formål, f.eks. for å "drepe" brønnen. [0016] Treet 14 kan være koplet til brønnhodet 12 ved hjelp av en rekke forskjellige kjente teknikker, f.eks. en fastklemt eller boltet forbindelse. I tillegg kan andre komponenter (ikke vist), som et rørhode og/eller -adapter, bli plassert mellom treet 14 og brønnhodet 12. Således bør det illustrerende arrangementet av det vist skjematiske treet 14 og brønnhodet 12 ikke betraktes som en begrensning av foreliggende oppfinnelsen. [0017] Figur 1C og 1D er henholdsvis et tverrsnittriss og et bakre riss av en illustrerende målerenhet 30 som generelt omfatter en hylse 32 som er koplet til ventiltrehetten 18, åpningene 34 og 36, en strømningsavleder eller plugg 40, og en måleinnretning 50. Åpningen 34 er tilpasset til å bli innrettet med produksjons-vingeventilen 20d, mens åpningen 36 er tilpasset til å bli innrettet med killvingeventilen 20e. En boring 38 er gitt i ventiltre-hetten 18 og en gjenget elektronikkhette 37 er gjengekoblet til ventiltre-hetten 18. En tetning 38a, f.eks. en O- ringtetning, er anordnet mellom elektronikk-hetten 37 og

8 - 7 - boringen 38 for å gi en trykktett tetning. Flere tetninger 42 kan være gitt med strømningsavlederen 40 til vesentlig å hindre strøm av produksjonsfluider over pluggen 40. En eller flere tetninger 44 kan også være gitt for å definere en tetning mellom den utvendige diameteren av hylsen 32 og den innvendige diameteren av produksjons-passasjen 22 til treet 14. Se figur 1B. Tetningene 44 er gitt for å hindre eller begrense mengden av produksjonsfluid som kan omgå måleinnretningen 50. Det vil si at pakningene 44 ikke etablerer en trykktetning mellom hylsen 32 og den innvendige diameteren av produksjonspassasjen 22 i treet 14. Tilsvarende etablerer ikke tetninger 42 tilstøtende til pluggen 40 en trykktett tetning mellom pluggen 40 og den innvendige diameteren av hylsen 32. [0018] Som vist i figur 1D, formes flere spor 53, 54 og 55, f.eks. ved fresing, inn i baksiden av hylsen 32. Slissene 53, 54 og 55 er tilpasset for å motta, for eksempel, 6,35 mm (0,25") rør. Standard rørbeslag 51 kan anvendes for å feste den ene enden av røropplegget til målesystemet 50. Tilsvarende brukes standard rørbeslag 41 til å gi tett kobling av røropplegget til elektronikkhetten 37. Hylsen 32 er videre forsynt med flere åpninger 57 slik at røropplegget kan legges om til innsiden av hylsen 32 over strømningsavlederen 40. I figur 1D er det vist tre illustrerende rørledninger, selv om antallet kan variere avhengig av den spesifikke anvendelsen. Røropplegget kan brukes til en rekke formål, f.eks. som kanal for elektriske ledninger, for differansetrykkavlesninger osv. [0019] Komponentene som er avbildet i figur 1C og 1D kan være laget av forskjellige materialer, for eksempel rustfritt stål, karbonstål osv. Tykkelsen på hylsen 32 vil variere basert på venturi-geometriske krav som styres av gjennomsnittlige strømningsrater og brønnhulltrykk som finnes i en gitt brønn. I ett eksempel kan hylsen 32 ha en tykkelse på ca. 1,58-25,4 mm (1/16-1 tomme).

9 - 8 - [0020] Måleinnretningen 50 kan bestå av hvilken som helst av en rekke forskjellige kjente måleverktøy eller - innretninger, f.eks. flerfasemålere, vortex-gassmålere, separatorer osv. Måleinnretningen 50 kan være festet inne i hylsen 32 ved hjelp av en rekke kjente teknikker, f.eks. gjengede tilkoblinger, stifttilkoblinger, snapp-ringer osv. Tetningene 42, 44 avbildet her, kan være laget av materiale egnet til å forhindre eller begrense bypass av produksjonsfluid under forventede driftsforhold. Måleinnretningen 50 kan bestå av forskjellige indre komponenter hentet fra en hvilken som helst av en rekke forskjellige typer lagerførte måleinstrumenter. [0021] I normal drift, er måleinnretningen 30 plassert i produksjonspassasjen 22 til treet 14. Deretter rettes produksjonsstrømmen fra brønnen ut åpningen 34 i hylsen 32 og gjennom produksjons-vingeventilen 20d i pilretningen 24. Om ønsket kan måleinnretningen 30 bli fjernet fra produksjonspassasjen 22 til treet 14 ved å lukke i det minste én av ventilene 20a, 20b og frakobling avventiltre-hetten 18 fra treet 14. Deretter kan en tradisjonell ventiltre-hette (ikke vist) bli koblet til treet 14. Måleinnretningen 50 måler strømningen av produksjonsfluid gjennom produksjonspassasjen 22 til treet 14. Dermed kan hver brønn, ved hjelp av måleinnretningen 30 som her er beskrevet, også være forsynt med sin egen internt plassert måleinnretning for å måle strømning fra den brønnen. Strømningsmålinger kan gjøres kontinuerlig eller periodisk. [0022] Figur 2A viser en utførelse (ikke omsøkt) hvor en separatorenhet 100 og en målerenhet 130 er plassert mellom brønnhodet 112 og treet 150 i en in-line anordning. Selvfølgelig kan det illustrerende arrangement vist i figur 2A variere avhengig av spesifikk anvendelse. For eksempel kan én eller flere ytterligere komponenter, f.eks. et adapter, et rørhode osv. plasseres mellom en eller flere av kompo-

10 - 9 - nentene som er avbildet i figur 2A. De ulike komponentene som er avbildet i figur 2A kan være operativt koplet til hverandre ved hjelp av tradisjonelle teknikker, f.eks. bolter, klemmer osv. Også avbildet i figur 2A er et produksjonsrør 113 hvor det vil strømme produksjonsfluid fra brønnen. I ett eksempel kan separatorinnretningen 106 bestå av innvendige komponenter fra en CDS in-line separator eller annen type separatorenhet. [0023] Separatorenheten 100 omfatter et legeme 102, en produksjonspassasje 104, en separatorenhet 106 plassert inne i produksjonspassasjen 104, og en passasje for separert gass 108. Som vist i dette illustrerende eksemplet, er produksjonspassasjen 104 hovedsakelig på linje med produksjonsrøret 113. Separatorenheten 106 kan være en hvilken som helst type separatorenhet hvor en del av gassen i produksjonsfluidet kan separeres og rettes til passasjen for separert gass 108. For eksempel kan separatorinnretningen omfatte en eller flere virvelelementer som er tilpasset til å få produksjonsfluidet for å virvle eller rotere og som dermed tenderer til å separere gass og væske i produksjonsstrømmen. Separatorenheten 106 kan være festet inne i boringen 104 ved hjelp av en rekke forskjellige kjente teknikker, f.eks. festing av en separasjonshylse, med hele separasjonsinnretningen inni, i en spole på toppen av rørstrengen. [0024] Strømningsmålerenheten 130 er operativt koblet til og plassert nedstrøms for separatorenheten 100. Strømningsmålerenheten 130 omfatter en produksjonspassasje 134, en målerinnretning 136 plassert inne i produksjonspassasjen 134, og en passasje for separert gass 138. Utløpet 108a av passasjen for separert gass 108 i separatorenheten 100 er tilpasset til å bli operativt koblet til innløpet 138a av passasjen for separert gass 138 i strømningsmålerenheten 130. I dette illustrerende eksemplet, er produksjonspassasjen 134 hovedsakelig på linje med produksjonsrøret 104.

11 Tilsvarende er passasjen for separert gass 138 plassert i strømningsmålerenheten 130 hovedsakelig på linje med passasjen for separert gass 108. Måleinnretningen 106 kan være hvilken som helst type flerfase strømningsmåler som er i stand til nøyaktig måling av gass- og/eller væskeinnholdet i produksjonsstrømmen etter at noe av gassen er blitt separert fra produksjonsstrømmen ved bruk av separatorenheten 106. Måleinnretningen 136 kan være festet inne i produksjonspassasjen 134 ved hjelp av en rekke forskjellige kjente teknikker, f.eks. festing på en skulder utformet i målespolen osv. [0025] Treet 150 omfatter også en produksjonspassasje 154, en passasje for separert gass 158, en produksjonsvingeventil 160 og en backup produksjons-vingeventil 161. Utløpet 138b av passasjen for separert gass 138 i strømningsmålerenheten 130 er tilpasset til å bli operativt koblet til innløpet 158a av passasjen for separert gass 158 i treet 150. Passasjen for separert gass 158 i treet 150 er i fluidkommunikasjon med en rørsløyfe 151 som har en ventil for separert gass 155 og en gassmåler 152 innmontert. Gassmåleren 152 kan være en tradisjonell enfaset type gassmåler som er tilstrekkelig for å måle gassmengden som strømmer gjennom sløyfen 151. Ved punktet 159, strømmer den separerte gassen som flyter gjennom passasjen 158 utover gjennom ventilen for separert gass 155 og gjennom gassmåleren 152, som angitt med piler 163. Ved punktet 157, blir den separerte gassen rekombinert med produksjonsfluidet som strømmer gjennom produksjonspassasjene 134 og 154, og ledet utover til produksjonsstrøm-ledningen 156 gjennom ventilen 161. [0026] Figur 2B viser ytterligere en annen illustrerende utførelsesform (ikke omsøkt) av en separasjonsenhet 100, en strømningsmålerenhet 130 og et tre 150. Et rørhode 170 og rørhodeadapteret 171 er også vist skjematisk i figur 2B. Som før, er de forskjellige komponentene angitt i form av

12 et eksempel, da nøyaktige antall og plassering av slike komponenter kan variere avhengig av anvendelsen. I tillegg kan de ulike komponentene som er avbildet i figur 2B bli koblet til hverandre ved hjelp av en hvilken som helst av en rekke forskjellige kjente teknikker, f.eks. klemmer, bolter osv. Separeringsenheten 100 omfatter en gassseparasjonsenhet 106 og et gassutløp 107. I denne utførelsesformen omfatter gass-separasjonsenheten 106 et virvelelement 109 og en gass-oppsamlingsanordning 111, f.eks. en kon. Strukturen til en slik gass-separasjonsenhet er velkjent for de med erfaring innen bransjen. [0027] Strømningsmålerenheten 130 omfatter en måleanordning 136 som, for eksempel, kan være en flerfaset strømningsmåler. Flere gjennomføringer 131 strekker seg gjennom legemet 133 til strømningsmålerenheten 130 for å la data fra måleinnretningen 136 bli overført til en mottaksenhet, som en datamaskin (ikke vist). [0028] Treet 150 består av en nedre hovedventil 190, en øvre hoovedventil 191 og en produksjons-vingeventil 192 i samsvar med tradisjonell konstruksjon. Systemet avbildet i figur 2B omfatter videre en rørspole 151 som har en gassmåler 152 innmonteret. Gassmåleren 152 er innrettet til å måle mengden av den separerte gassen fra gassutløpet 107 som strømmer gjennom rørspolen 151 og gi slike måledata til en mottakerenhet, f.eks. en datamaskin (ikke vist). Den separerte gassen som strømmer gjennom sløyfen 151 blir til slutt rekombinert med produksjonsstrømmen gjennom treet 150 ved punktet 194 nedstrøms for produksjon-vingeventilen 192. [0029] Figurene 3A-3B viser ytterligere en annen illustrerende utførelsesform (ikke omsøkt) av en målerenhet 300 som kan bli anvendt i olje- og gassbrønner. Som vist omfatter enheten 300 et hus 333, en innkoblbar elektrisk kontakt 334, en utløsbar klemme- eller klaffmekanisme 335 og den tidligere beskrevne gass-separatorenheten 106 og målerenhe-

13 ten 136. De forskjellige komponentene som er avbildet i figur 3A kan være koplet til hverandre ved hjelp av en rekke teknikker. I det illustrerende eksempel som er vist, er måleinnretningen 136 gjenget til huset 333 og gassseparatorenheten 106 er gjenget til måleinnretningen 136 via en innvendig gjenget krage 339. Flere elektriske ledninger 340 strekker seg fra måleinnretningen 136 til den innkoblbare elektriske kontakten 334, f.eks. en flerpinskontakt. [0030] Gass-separatorenheten 106 omfatter videre en gassutløpsåpning 336, f.eks. en 12,8 mm (½") diameter åpningen, og flere trykkutligningsåpninger 337a, 337b. Måleinnretningen 136 omfatter også flere trykkutligningsåpninger 338a, 338b, og åpningene 341a, 341b for overvåkning av differensialtrykket inne i måleanordningen 136. Flere tetninger 342 er gitt på forskjellige steder rundt de ovenfor beskrevne gjennomføringene i gass-separatorenheten 106 og måleinnretningen 136. [0031] Som vist i figur 3B, er enheten 300 innrettet til å festes i en rørhenger 350 posisjonert i en brønn. Rørhengeren 350 kan være av tradisjonell konstruksjon med unntak som beskrevet her med hensyn på forskjellige detaljer. I samsvar med tradisjonell praksis, er produksjonsrøret 360 gjenget til rørhengeren 350. Et gassutløp 359, f.eks. en 12,8 mm (½") åpning, er formet i produksjonsrøret 360 slik at det er i fluidforbindelse med gassutløpet 336 til gassseparatorenheten 106. Røret 354, f.eks. 12,8 mm (½") rør, blir anvendt, med beslag 356, for å gi en strømningsbane mellom gassutløpet 359 og bunnen av rørhengeren 350. En intern passasje for separert gass 351 er formet i rørhengeren 350 for å romme strømmen av den separerte gassen. Den separerte gassen strømmer til en tradisjonell gassmåler 152 hvor strømningsraten til den separerte gassen kan bli målt.

14 [0032] Rørhengeren 350 er også forsynt med interne strømningsbaner 362a, 362b som henholldsvis er i fluidkommunikasjon med åpningene 341a, 341b. Kontroll-ledningene 364a, 364b, f.eks. 6,35 mm (¼") rør, er henholdsvis i kommunikasjon med strømningsbanene 362a, 362b. Ledningene 364a og 364b er operativt koblet til en differensialtrykkføler (ikke vist) for å oppnå ønskede avlesninger av differansetrykk. Slike differensialtrykkfølere er velkjent for de med erfaring innen bransjen. Beslag 358 brukes til å koble kontroll-ledningene 364a, 364b til rørhengeren 350. Låseklakkene 335 er tilpasset for inngrep med profilen 352 dannet i rørhengeren 350. I ett illustrerende eksempel kan låseklakkene 335 være tilpasset for inngrep med et profil dannet i rørhengeren 350 for en mottrykksventil (ikke vist). Låseklakkene 335 kan være av tradisjonell konstruksjon og aktivert ved hjelp av kjente teknikker, f.eks. hydraulikk. En elektrisk kontakt 368 er innrettet til å bli operativt forbundet med kontakten 334 på enheten 300, slik at signaler fra måleinnretningen 136 kan overføres til for eksempel en datamaskin. [0033] Under drift vil de forskjellige forbindelser involvere bruk av et beslag 358 laget før strømning til rørhengeren 350 og produksjonsrør inne i brønnen. Etter at rørhengeren 350 er festet i brønnen, kan forbindelsen mellom kontaktene 368 og 334 opprettes. I noen tilfeller kan det være ønskelig eller nødvendig for å opprette denne forbindelsen ved hjelp av et tradisjonelt smøreapparat, struktur og funksjon av slike er velkjent for fagfolk i bransjen. Slike forbindelser kan også gjøres ved kjente innstikk-tilkoblingsenheter. [0034] De spesielle utførelsesformene som er beskrevet ovenfor er kun illustrerende, da den foreliggende oppfinnelsen kan modifiseres og praktiseres på forskjellige men tilsvarende måter, åpenbare for fagfolk innen bransjeb som trekker fordel av denne beskrivelsen. For eksempel kan pro-

15 sesstrinnene angitt ovenfor utføres i en annen rekkefølge. Videre er det ikke ment å være noen begrensninger til detaljene innen konstruksjon eller utforming som er vist her, annet enn som beskrevet i kravene nedenfor. Det er derfor åpenbart at de spesielle utførelsesformene som er beskrevet ovenfor kan endres eller modifiseres. Følgelig er patentbeskyttelsen som omsøkes her som angitt i kravene nedenfor.

16 KRAV 1. En målerenhet omfattende: en struktur (18) innrettet til å bli løsbart koblet til et juletre (14) og en strømningsmåler, karakterisert ved at den videre omfatter en hylse (32) operativt koblet til nevnte struktur, hvor strømningsmåleren (50) er plassert i det minste delvis inne i nevnte hylse, og hvor nevnte hylse (32) er tilpasset til å bli plassert i det minste delvis inne i eller utelukkende inne i en produksjonspassasje (22) av nevnte juletre. 2. Målerenheten som angitt i krav 1, hvor nevnte struktur (18) er en ventiltrehette. 3. Målerenheten som angitt i krav 1, hvor nevnte hylse (32) videre omfatter en produksjonsfluid-utløpsåpning (34) utformet i nevnte hylse i en posisjon som er nedstrøms for nevnte strømningsmåler (50) ved normal drift av en brønn. 4. Målerenheten som angitt i krav 1, hvor nevnte hylse (32) videre omfatter en kill-fluid-inntaksåpning (36) utformet i nevnte hylse i en posisjon som er nedstrøms for nevnte strømningsmåler ved normal drift av en brønn. 5. Målerenheten som angitt i krav 2, hvor nevnte hylse (32) omfatter en produksjonsfluid-utløpsåpning (34) formet i nevnte hylse i en posisjon som er nedstrøms for nevnte strømningsmåler (50) under normal drift av en brønn og en kill-fluid-innløpsåpning (36) dannet i nevnte hylse i en posisjon som er nedstrøms for nevnte strømningsmåler under normal drift av en brønn. 6. Målerenheten som angitt i krav 1 eller 5, hvor nevnte struktur videre omfatter en boring (38) og en elektro-

17 nikk-hette (37) som ligger tettende an mot nevnte boring. 7. Målerenheten som angitt i krav 6, videre omfattende i det minste én åpning i elektronikk-hetten som er tilpasset til å motta deri en ledning for overføring av målesignaler. 8. Målerenheten som angitt i krav 1 eller 5, hvor nevnte strømningsmåler (50) er en flerfase strømningsmåler. 9. Målerenheten som angitt i krav 1, hvor nevnte hylse (32) er innrettet til å plasseres rett under produksjonspassasjen (22) til nevnte juletre. 10. Målerenheten som angitt i krav 1 eller 5, videre omfattende en strømningsavleder (40) posisjonert inne i nevnte hylse (32) over nevnte strømningsmåler. 11. Målerenheten som angitt i krav 10, hvor nevnte strømningsavleder (40) er en plugg. 12. Målerenheten som angitt i krav 1, hvor nevnte hylse (32) videre omfatter i det minste én fordypning (57) i en ytre overflate av nevnte hylse, tilpasset til å motta en ledning plassert deri for overføring av målesignaler. 13. Målerenheten som angitt i krav 5, hvor nevnte hylse (32) videre omfatter i det minste én fordypning (57) i en ytre overflate av nevnte hylse, tilpasset til å motta en ledning plassert deri. 14. Målerenheten som angitt i krav 12 eller 13, hvor nevnte leder omfatter røropplegg.

18 Målerenheten som angitt i krav 5, ytterligere omfattende én eller flere tetninger (44) for å gi en tetning mellom den utvendige diameter av hylsen (32) og den innvendige diameter av produksjonspassasjen (22) til juletreet.

19 - 18-1/5

20 - 19-2/5

21 - 20-3/5

22 - 21-4/5

23 - 22-5/5

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 11438 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 1/343 (06.01) B63B 29/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert.02.23 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 270722 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F21V 23/02 (06.01) F21S 8/02 (06.01) F21V 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2128505 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. F16L 9/12 (2006.01) F16L 3/14 (2006.01) F16L 11/127 (2006.01) F24F 13/02 (2006.01) H05F 3/02 (2006.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 24012 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B2C 1/00 (2006.01) B2C 1/06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.12.22 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2445326 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H05K 5/02 (2006.01) B43K 23/12 (2006.01) B43K 24/06 (2006.01) H01R 13/60 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 218466 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B67C 3/26 (06.01) B6D 47/ (06.01) B67C 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.02. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP22342 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22342 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2D 23/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2184425 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. E05B 17/20 (2006.01) E05B 63/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.02.06 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22619 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21D 1/4 (2006.01) B21K 21/04 (2006.01) F42B /02 (2006.01) F42B /188 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217368 B2 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B42D / (06.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse publisert.04. (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 240726 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H0K 3/36 (2006.01) H0K 3/42 (2006.01) H0K 3/46 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.17 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 242166 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06K 19/077 (06.01) G06K 19/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2477830 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60K 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP28769 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28769 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17D 1/18 (06.01) F16L 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.04. (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2491293 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F17C 3/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.11.2 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2178851 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 261/08 (2006.01) A61K 31/42 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 413/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 213696 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23K 9/32 (2006.01) B23K 9/28 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.04.07 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2213923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 19/02 (06.01) F16L 19/028 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2613860 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B01D 15/18 (2006.01) C11B 3/10 (2006.01) C11C 1/00 (2006.01) C11C 1/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2217383 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B0B 12/00 (06.01) B0B 11/00 (06.01) G01F 11/02 (06.01) G01F 1/07 (06.01) G07C 3/04 (06.01) Patentstyret (21)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2672278 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01R 1/067 (2006.01) G01R 1/04 (2006.01) G01R 19/1 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.20

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2317621 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.02.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 223094 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A43B 7/32 (06.01) A43B 7/12 (06.01) A43B 7/34 (06.01) A43B 13/12 (06.01) A43B 13/41 (06.01) B29D 3/14 (.01) Patentstyret

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21181 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16L 2/00 (2006.01) F16L 33/26 (2006.01) H01P 1/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.10.28

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2096736 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02K 1/32 (2006.01) H02K 3/24 (2006.01) H02K 9/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2274977 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A01K 83/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 88493 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G06F 1/00 (06.01) H01L 23/34 (06.01) G06F 1/ (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.22 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 224294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.10 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231428 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.11.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2708433 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61B 1/02 (2006.01) B61B 12/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.12 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 08940 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 2/2 (06.01) A47G 19/34 (06.01) B6D 83/06 (06.01) G01F 11/26 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21847 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24F 7/08 (06.01) F24F 11/04 (06.01) F24F 12/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.02 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16B 41/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.1 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2114970 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07F 9/58 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) A61P 11/06 (2006.01) A61P 19/02 (2006.01) A61P

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2261144 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6G 21/00 (06.01) B6G 21/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.07.08 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 261673 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60H 1/32 (06.01) B60H 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.01.12 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 19724 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.12. (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2238877 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A47J 31/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2129377 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/451 (2006.01) A61K 9/08 (2006.01) A61P 25/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.23

Detaljer

(86) Europeisk innleveringsdag

(86) Europeisk innleveringsdag (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 297978 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41B 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2146022 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.11.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2082973 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 81/34 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.06.02 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 17118 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60M 1/06 (06.01) B60M 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.09.29 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148670 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/137 (2006.01) A61P 25/04 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.04.02 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2231500 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B66F 9/00 (2006.01) B60P 1/02 (2006.01) B60P 3/022 (2006.01) B62B 3/065 (2006.01) B66D 1/00 (2006.01) B66F 9/06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2011486 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/44 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.09.17 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2148223 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01V 3/ (06.01) G01V 3/24 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216387 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C10L 5/44 (2006.01) C10L 5/14 (2006.01) C10L 5/36 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.05.06

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 211333 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B28B 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2097141 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A62B 35/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.08.19 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 21976 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F24J 2/1 (06.01) F16L 11/22 (06.01) F16L 9/14 (06.01) F16L 9/13 (06.01) F24J 2/46 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 9863 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04B 2/96 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.09.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2243894 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E04F /06 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.01.26 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 20789 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61D 1/00 (06.01) B61D 17/ (06.01) B61D 23/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.06.04 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2244923 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B61K 9/ (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.09.30 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2216871 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H02J 7/00 (2006.01) H01R 13/22 (2006.01) H01R 13/62 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.08

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 1974881 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B27B 19/00 (06.01) A61B 17/14 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.27 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 28644 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B60R 9/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2636033 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. Patentstyret G09B 23/28 (2006.01) G09B 23/30 (2006.01) (21) Oversettelse publisert 2015.11.09 (80) Dato for

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2272978 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C12Q 1/68 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.08.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22442 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G07B 1/00 (11.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13..28 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP2563678 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2563678 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B65D 6/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2015.01.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2093737 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G08B 29/06 (2006.01) G08B 29/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.03.10 (80) Dato for

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2404809 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.07.22 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 273 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. B41J 2/175 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.05.12 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 238426 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. G01S 1/68 (06.01) B63C 9/32 (06.01) F41B 13/00 (06.01) F41B 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 246764 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F2C 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.01.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 260833 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/14 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.02.23 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2246321 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 9/20 (2006.01) A61K 31/135 (2006.01) C07C 211/42 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.12.12

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2141 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B63B 7/08 (2006.01) B63B 21/00 (2006.01) B63B 21/0 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2268 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A41D 27/28 (06.01) A41D 1/06 (06.01) A41D 3/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.12.09 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2012637 B1 NORGE (19) NO (1) Int Cl. A47K 13/00 (2006.01) Patentstyret (4) Oversettelse publisert: 20.08.09 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22473 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H01H 23/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.0.04 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2236434 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 77/04 (06.01) B6D 77/06 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 11.12.19 (80) Dato for Den Europeiske

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift 1 3 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2207775 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/5377 (2006.01) A61P 3/06 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2630328 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 43/12 (2006.01) E21B 43/14 (2006.01) E21B 43/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 201.04.13

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 222 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F16F 1/376 (06.01) F16F 1/373 (06.01) F16F 1/08 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.18 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 230294 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) B60K 1/01 (06.01) F02D 19/06 (06.01) F02M 21/02 (06.01) F02M 37/00 (06.01) F02M 43/00 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2264391 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F27D 3/1 (2006.01) C21B 7/12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.11.18 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2286082 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. F02M /00 (06.01) F02F 1/24 (06.01) F02M /02 (06.01) F02M 61/14 (06.01) F16L 19/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift NO/EP918 (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 918 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02J 7/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.03 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2498885 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A63H 1/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.09.29 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2117944 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B6D 21/02 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2011.09.0 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22799 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 31/23 (06.01) A61K 31/047 (06.01) A61K 31/231 (06.01) A61K 31/232 (06.01) A61K 31/3 (06.01) A61K 31/93 (06.01)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310614 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E21B 17/08 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2292031 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04W 8/26 (2009.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.03.25 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 264739 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61F 13/00 (06.01) A61B 17/132 (06.01) A61F 13/64 (06.01) A61F 1/00 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift. Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2175588 B2 (19) NO NORGE (51) Int Cl. H04L 12/14 (2006.01) H04L 29/08 (2006.01) Patentstyret Avviker fra Patent B1 etter innsigelse (21) Oversettelse

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2231998 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. E21B 17/10 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2015.10.05 (80)

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22670 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. H02G 3/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.07.13 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2113323 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B23B 31/02 (2006.01) B23B 31/20 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.11.19 (80) Dato for Den

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2252286 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. A61K 31/357 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2012.01.16 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2218496 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B01F 3/04 (06.01) B01F 1/00 (06.01) G01N 2/6 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 12.09. (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 22332 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B21C 1/00 (06.01) B21C 9/00 (06.01) B21C 9/02 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.03.11 (80) Dato

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2497702 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. B62H 3/02 (06.01) B62H /00 (06.01) B62M 6/80 (.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 1.03.16 (80) Dato

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20110631 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. E21B 33/035 (2006.01) E21B 43/12 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20110631 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.04.28 (85)

Detaljer