Dagmar. Evalueringsrapport. Versjon: Jan-Erik Brattbakk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagmar. Evalueringsrapport. Versjon: 20120227. Jan-Erik Brattbakk"

Transkript

1 Dagmar Evalueringsrapport Versjon: Jan-Erik Brattbakk 1

2 Innhold 1 Sammendrag Hva skjedde under Dagmar? Strømbrudd Høyspentfeil Lavspentfeil Mannskapsressurser Informasjon Skader på nettet Skader på høyspent linjenett Skader på høyspent kabelnett Skader på lavspentnett Andre forhold Kontakt med myndigheter HMS Vurderinger og tiltak forut for Dagmar Værmelding Skogrydding for høyspent luftledninger Skogrydding for lavspent luftledninger Byggingsstrategi for høyspentnett Beredskap Feilstatistikk Hva bør kunder kunne forvente av strømforsyning ved ekstremvær i framtiden? Kommunikasjon og samband Økonomiske konsekvenser Modellberegning av konsekvenser Modellberegning av konsekvenser Forutsetninger for beregning av økonomisk effekter av Dagmar Effektivitetsberegninger Effekt på inntektsramme av Dagmar Resultateffekt av Dagmar Dagmars effekt på egenkapitalsituasjonen i Nett Dagmars effekt på kontantstrøm i Nett Kapitaltilførsel fra Ringeriks-Kraft AS til Ringeriks-Kraft Nett AS

3 9 Samfunnsøkonomi Kundebehov Forbedringspunkter Hendelser hos andre nettselskap i nærområdet Sammendrag Stormen Dagmar rammet Østlandet og Ringerike på kvelden den Totalt ble ca berørt av strømbrudd. Ca av Ringeriks-Krafts kunder mistet strømmen de to første timene. Årsaken var omfattende trefall over luftlinjer i hele forsyningsområdet. Arbeidet med å rette opp forsyningen startet umiddelbart. I løpet av fikk ca kunder tilbake strøm-forsyningen. Feilrettingen for de ca som fortsatt var uten strøm pågikk fram til da den siste kunden fikk strømmen tilbake. Sentrale deler av forsyningsområdet beholdt imidlertid forsyningen. Hønefoss sentrum, Vik i Hole, Tyristrand, Sokna var ikke strømløse. Nes i Ådal var lite berørt. Ringerike Sykehus var ikke berørt. Nordre del av Hønefoss sentrum ble imidlertid berørt av tre kortvarige fra utfall som følge av kabelfeil som oppsto under feilrettingsarbeidet. Pågang på telefon fra kundene ble meget stor med ca oppkall de første 40 timene. I startfasen var det betydelige vansker med håndtering av en slik mengde og mange kunder kom dessverre ikke gjennom til oss. Det er ikke påvist sammenheng mellom alder eller vedlikeholdsnivå på luftledninger og antall feil. Det er videre ikke påvist sammenheng mellom feilhyppighet og når traseene har vært ryddet. Trefall over blanke luftledninger ført fram gjennom skogsområder er hovedårsaken til feilene. Det oppsto enkelte kabelfeil som direkte følge av linjefeilene. Det er klar trend med mindre feilhyppighet på kabelnett og isolert luftlinjenett. Linjenettet er noen steder skadet mekanisk og deler av kabelnettet er blitt belastet med overspenninger og kortslutningsstrømmer. Dette kan medføre følgefeil en periode framover. Det er ikke mottatt informasjon om skader hos kunder i forhold til liv, helse eller eiendom. Det har ikke vært skader på mannskaper som foresto feilrettingen. Kostnadene er så langt beregnet til ca 19,2 mnok for KILE, til 2,9 mnok for direktekompensasjon til kunder og til ca 5 mnok for reparasjon og feilretting. Ringeriks-Kraft har søkt NVE om unntak for KILE kostnadene. Det er forutsatt at deler av reparasjonskostnadene kan dekkes over forsikringer. 3

4 2 Hva skjedde under Dagmar? Ekstremværet Dagmar rammet Norge 1. juledag og natt til 2. juledag. Deler av Vestlandet ble verst rammet. Østlandet ble også rammet uvanlig hardt. Ca kunder mistet strømmen i kortere eller lengre tid. Den primære feilårsaken var i hovedsak trefall over linjene. Vindstyrken ble målt til mer enn orkan på Vestlandet og storm på Østlandet. 27,3 m/s ble målt i Hønefoss (Høyby målestasjon) og 30,9 m/s på Gardermoen. Ringeriks-Kraft hadde mannskaper ute fra ca kl 1800 den da de første feilene ble meldt i øvre områdene Nes i Ådal. I Ringerike og omegn er det i følge anslag fra Viken Skogeierforening kubikk stormfelt skog. 2.2 Strømbrudd I Ringeriks-Krafts forsyningsområde ble ca strømkunder berørt av strømbrudd i kortere eller lengre perioder i løpet av romjulen. Sentrale deler av forsyningsområdet inkludert begge kommunesentrene Hønefoss og Vik samt Ringerike Sykehus ble ikke berørt av strømbrudd. De første to timene fra kl 22 var ca 7700 kunder strømløse. Antallet strømløse falt ut over natten etter hvert som flere mannskaper ble utkalt og feilsøking kom i gang. Den kl 10:00 var det ca 5900 strømløse, kl 16 var tallet ca 3900 og kl 22 var antallet ca En viktig utfordring i første fase var å skaffe tilstrekkelig oversikt over reparasjonsbehovet på de mange feilstedene for å kunne planlegge arbeidet og for å kunne gi gode prognoser for varighet av strømbruddene til kundene. Informasjonen om trefall og skader nettet var basert på feilstatus i driftsentral, meldinger fra kunder og innrapportering fra egne mannskaper ute. Det meste av oversikten ble skaffet den Vedlagt kart (Vedlegg 1) viser hvor feilestedene var Vedlagt tabell (Vedlegg 2) viser hvilket høyspentanlegg som er på stedet 4

5 Oversikt over kunder som var strømløse etter "Dagmar" Hønefoss nord, 3177, kunder, 79 min Hønefoss nord 2744 kunder, 20 min Hønefoss nord, 2744 kunder, 31 min Høyspentfeil I alt 56 høyspent linjetraseer i alle deler av nettområdet ble rammet av vindfall i varierende omfang. Dette varierte fra et enkelt tre som lå innpå ledningene til et meget stort antall trær, opptil 50 vindfall pr 100 meter ledning. Elektrisk kontakt mellom vegetasjon og uisolert høyspentledning (jordfeil) medfører automatisk utkobling av ledningen i løpet av mindre enn 1 sekund. Tilsvarende skjer hvis kontaktledningene føres sammen og får kontakt med hverandre (kortslutning). Høyspentnettet er konstruert slik at en enkelt feil i høyspentnettet et sted ofte medfører omfattende strømbrudd. Ved feil mange steder i samme forsyningssone vil strømbruddets varighet øke. Det oppsto videre feil på fem høyspent jordkabeltraseer, 4 i Heradsbygda og 1 på Begnamoen. Jf merking på kart. Slike feil kan typisk inntreffe ved overspenninger som oppstår i forbindelse med feil andre steder i nettet. Enkelte nye feil oppsto i løpet av Dette var trær som var blitt skadet av uværet og som i ettertid veltet over og traff ledninger som var blitt innkoblet. Den kl 1831 oppsto det feil i kabelnettet i området Begnamoen direkte som følge av linjefeil. Dette medførte strømbrudd i deler av Hønefoss sentrum med varighet på 1 time og 19 minutter kunder ble berørt. Jf vedlagt kart. Den kl oppsto et utfall i Hønefoss sentrum som berørte ca kunder. Varighet var 20 minutter. Det var en kabelfeil i Heradsbygda. Jfr. vedlagt kart 5

6 Den kl oppsto et utfall i deler av Hønefoss sentrum ca kunder var berørt og varighet var 31 minutter. Jf vedlagt kart. Informasjonsinnhenting om omfanget, rydding, klargjøring og innkobling av høyspentraseer pågikk fra starten av og gjennom natten til den med tilgjengelige mannskaper. Høyspentforsyningen til områdene Røyse, Ask - Sørum, deler av Haugsbygd, Soknedal, Sokna Langvannsbråten ble klart og innkoblet i løpet av natten. Den ble feilbefengte høyspentseksjoner med flest antall kunder prioritert med trerydding og etter hvert innkobling. Dette gjaldt i første omgang Ådal syd inkludert Hallingby, Helgelandsmoen, områdene i Haugsbygd og strekningen Sundvollen Sollihøgda, Nakkerud. Disse ble innkoblet i løpet av dagen. Høyspentforsyningen til områdene Kihlemoen, Hen, Vågaard, Eggemoen, Åsa Sundvollen, Viulhøgda i Haugsbygd, Ringkollen og Brekkebygda manglet fortsatt ved midnatt Den ble høyspentlinjene til Kihlemoen, Eggemoen, Hen, Åsa Sundvollen, Ringkollen, Vågård innkoblet. Fortsatt var forsyningen Brekkebygda med 106 kunder ute til Kabelfeil som oppstod på Begnamoen den medførte avbrudd for 134 kunder før aggregat ble tilkoblet den Kabelfeilene Heradsbygda den medførte at to trafokretser med 217 kunder ble strømløse før to dieselaggregat ble innkoblet. Totalt ble ca 3200 av kunder strømløse på grunn av høyspent kabelfeil. 2.4 Lavspentfeil Lavspent linjenett ble også rammet av vindfall. Fra 128 transformatorkretser ble det rapportert om feil. I 60 av disse kretsene var det behov for omfattende reparasjonsarbeider. Jf merking på kart. Dette omfattet trær over ledninger, avslitte ledninger og noen stolpebrudd. Kontakt mellom uisolert luftledning og vegestasjon fører ikke til utfall i lavspentnett, men ved kontakt mellom ledningene oppstår det kortslutning og sikringsbrudd. Etter hvert som høyspentfeilene ble reparert og linjene ble spenningssatt ble mannskapene satt over på reparasjon av lavspentnettet i de 128 kretsene hvor det var meldt feil. Dette arbeidet pågikk fram til da de siste kundene fikk strømforsyningen tilbake. 2.5 Mannskapsressurser Praktisk talt hele mannskapsstyrken blant montører ble mobilisert og kunne settes inn i feilrettingsarbeidet. Kvelden den var basis beredskapsstyrken på 5 personer i aktivitet. Ytterligere 9 personer ble mobilisert ut over natten. Fra og med og til samtlige hadde fått igjen strømmen den var det mellom medarbeidere i kontinuerlig arbeid mellom kl medregnet innleid 6

7 personell. Herunder var adm direktør og nettsjef vekselvis til stede i beredskapssentret i Asbjørnsensgate fra morgen og fram til kvelden Det ble vurdert som sikkerhetsmessig ikke forsvarlig å gjennomføre omfattende reparasjonsarbeider nattestid på linjenettet slik forholdene var med mørke og vindfall hvor trær lå tungt over ledninger i spenn. Det var også viktig å få hvilt ut mannskapene etter hvert fordi man tidlig så at reparasjonsarbeidene ville strekke seg over flere dager. Det ble tidlig klart at det var behov for eksternt montasjepersonell og linjeryddere. Tilgjengelig innleie ble deretter rekvirert fra naboselskap og kunder av Ringeriks-Kraft Service. Disse mannskapene ble gjort tilgjengelig for Ringeriks-Kraft etter hvert som feilsituasjonen var klarert i de respektive mannskapers nettområder. Det ble videre mobilisert frivillige, men på grunn av HMS aspektet knyttet til arbeidet ble disse ikke benyttet. I første fase til og med var de fleste av mannskapsressurser konsentrert om å få klarert så mange av høyspentlinjene som mulig for innkobling av seksjoner med mange kunder. Dette gjaldt spesielt Helgelandsmoen, Røyse, Hallingby og Haugsbygd. Tabell 1: Oversikt over mannskapsbruk Dato Natt til Natt til Natt til Natt til Natt til Egne montører og driftsfolk Administrativt personale Annet peronslinnleie Linjeryddere Gran Almenning EB montasje Krødsherad Elverk Lier Entreprenør Øvre Eiker Enregi Midetnett Sum Det ble leid inn en skogsmaskin. Det ble lånt inn tre dieselaggregater fra henholdsvis Hallingdal Kraftnett, EB montasje og Hadeland Energinett. Feilrettingsarbeidene ble organisert på denne måten 1. Overordnet ledelse Kontakt med media, myndigheter og styret Koordinering og beslutninger HMS 2. Driftshåndtering i driftsentral feilsøking og kobling i høyspentnettet styring av mannskaper 7

8 3. Mannskaperorganisering innkalling av egne mannskaper innleieorganisering forpleining, utkjøring av mat til arbeidslagene 4. Informasjonstjeneste telefonmottak kundemottak Informasjonsformidling internt 5. Koordinering av lavspent feilretting utarbeidelse arbeidsordrer koordinering av arbeidslag dokumentasjon 2.6 Informasjon Pågangen fra kundene var meget stor. Det var ca 9400 telefonoppkall fra kl 22 den fram til kl den Telefonsvarer med kapasitet på 60 samtidige svar var i drift hele denne perioden. Feil på telenett og internettilgangen fram til kl den medførte at man i denne perioden ikke lykkes med å legge ut oppdatert informasjon på telefonsvarer og på hjemmesiden. På grunn av begrenset oversikt over reparasjonsomfang og reparasjonstider i startfasen den ble informasjon til kundene om forventet varighet på strømbruddene upresise. Ringerikes Blad som la ut informasjon for oss på sin hjemmeside fram til vår hjemmeside var operativ. Den på formiddagen ble det via NRK Buskerud sendt ut statusinformasjon på radioens P1 riksnett. Hjemmesiden ble brukt til statusoppdateringer gjennom hele perioden. Det ble gitt fire radiointervjuer til NRK Buskerud. Ringerikes Blad og NRK Buskerud ble løpende informert om status så lenge det var strømløse kunder. Det ble sendt SMS meldinger med info til kunder hvor vi planla nødvendige utkoblinger Det ble sendt informasjon på mail til styrets medlemmer 27.12, og I forhold til den meget store pågangen var det ikke tilstrekkelig bemanning på telefonmottak den Dette bedret seg de påfølgende dagene. Det er vanskelig å se for seg at man kunne ha håndtert den store pågangen fullt ut, men vi ville ha klart det bedre med flere folk i startfasen. 8

9 2.7 Skader på nettet Luftledningsnettet, både på høyspent og lavspent i alle deler av forsyningsområdet ble skadet av trær som veltet over nettet. I de fleste tilfellene lot det seg gjøre å strekke opp trådene igjen etter at trærne var fjernet. Flere steder måtte det gjennomføres omfattende skogrydding av traseen. Det ble bruk skogryddere fra Gran Allmenning og skogsmaskin på de mest utsatte områder. Det er grunn til å forutsette at nettet flere steder er påført både mekaniske og elektriske påkjenninger som har medført svekkelser. Dette kan gi seg utslag som feil på senere tidspunkt. 2.8 Skader på høyspent linjenett I området Åsbygda, Nymoen, Vågård, Nakkerud, Eggemoen og Brekkebygda var det et mindre antall stolpebrudd på høyspentnettet. Der nye stolper måtte settes opp før høyspentlinjer kunne strekkes opp igjen tok reparasjonene lang tid. I Brekkebygda kom man for sent i gang med mastereising og den strømløse perioden ble derfor for lang. En reserve linjetrase mellom Eggemoen og Vågård er så langt ikke gjenoppbygget. Foto fra Eggemoen: 9

10 Foto fra Vågård 10

11 2.9 Skader på høyspent kabelnett Som følge av elektriske belastninger i nettet (overspenninger og kortslutningsstrømmer) når feilene på luftledningsnettet oppsto ble jordkabler skadet. Dette medførte tre strømbrudd i Hønefoss sentrum den 26. og Feilene oppsto i Heradsbygda og på Begnamoen på i alt fem jordkabeltraseer. Ca 134 kunder her måtte i første omgang forsynes med tre dieselaggregater. Her er fortsatt to kabeltraseer ute av drift pr dato. Forsyningen er utført med provisoriske kabelforbindelser oppå bakken i samsvar med hva som er tillatt. Graving av permanent kabel vil bli foretatt så snart telen går Skader på lavspentnett I 128 av transformatorkretsene spredt rundt i hele området var kunder i ulik grad berørt av strømbrudd. Årsakene her var også veltede trær over ledninger og i noen tilfeller stolpebrudd. Flere av kundene her ble belastet med de lengste strømbruddene. I 45 av kretsene ble det gjennomført midlertidige reparasjoner som må tas igjen og repareres permanent. Foto fra Nymoen 2.11 Andre forhold Brytere i nettet I forbindelse med koblingen i høyspent linjenettet ble det noen steder konstatert funksjonssvikt i fjernstyrte brytere. Dette medførte at enkelte brytere måtte betjenes for hånd. Årsakene var mekanisk kiling, svikt i teleforbindelse og batterisvikt. 11

12 Dieselaggregater Det ble behov for dieselaggregat ut over våre to flyttbare aggregat. Det ble da leid inn aggregat fra EB Nett, Hadeland Energi og fra Hallingdal Kraftnett. Transportmulighetene viste seg som flaskehals ved at vår lastebil og aggregattilhenger ikke passet sammen. Et av de innleide aggregatene sviktet i startfasen, men kom i drift etter reparasjon. Som følge av aggregatdriften oppsto det behov for påfyllingslogistikk for å forsyne 1200 liter diesel i døgnet. Intern reservestrøm I beredskapssentret i Asbjørnsensgate sviktet UPS / batteribackup ved strømbruddene i byen. Dette medførte at koblingssentralen i en kort periode den ble flyttet til hovedanlegget i 3. etg i Fossveien hvorfra koblingene i nettet ble foretatt. Oversikt over hvor kjøretøy og mannskaper til en hver tid befant seg Oversikt over hvor de forskjellige kjøretøyene til en hver tid befant seg var ikke tilfredsstillende. Dette har en viktig HMS-side og det er viktig for effektiv mannskapskoordinering. System for flåtestyring kunne i denne situasjonen ha gitt bedre oversikt, bedre mannskapssikkerhet og en mer effektiv ressursutnyttelse. Godtgjøring til mannskaper som jobbet De mannskaper som deltok i feilrettingsarbeidene i romjulen ble gitt økonomisk bonus med størrelse avhengig av hvor mange dager man hadde arbeidet. Samlet godtgjørelse for hele perioden var kr 3 900, Kontakt med myndigheter Ringeriks-Kraft Nett er en del av Kraftforsyningens Beredskaps Organisasjon(KBO) som rapporterer til NVE og andre beredskapsmyndigheter. Hit ble det innrapportert status 2 ganger daglig fra og med Det var kontakt med Ringerike kommunes beredskapsledelse fra og med kl I første rekke for håndtering av problemer som kundene meldte om i forhold til private vannverk som var strømløse HMS Vi har ikke mottatt informasjon om at kunder har vært utsatt for uhell, helseskader eller skade på eiendom. Det er heller ikke meldt om skader på egne mannskap i forbindelse med reparasjonsarbeidene. Det er gitt unntak for arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven ved naturhendelser og arbeidene pågikk så lenge man fant det forsvarlig i forhold til de oppgaver som skulle løses. Spesielt ble linjearbeid i mørket vurdert som risikofylt og ble derfor begrenset. 12

13 Det ble tidlig klart at omfanget var så stort mannskapene måtte hvile. Det ble satt opp daglig liste for ressursplanlegging og derved kunne det opprettholdes en rimelig fordeling av belastninger på den enkelte medarbeider. Oversikt over hvor mannskapene til en hver tid befant seg er viktig var ikke tilfredsstillende sett ut fra et HMS perspektiv. Medarbeiderne som deltok i reparasjonsarbeidene er blitt intervjuet i ettertid. Det er her meldt om enkelttilfeller med farlige situasjoner i forhold til arbeid på høyspentanlegg og i forhold til trefelling. Det er også noen som har meldt om en for kraftig belastning over tid. Kravet om at medarbeiderne fyller ut sikker jobbanalyse (SJA) er spesielt viktig ved uvante og ekstraordinære reparasjonsarbeider. Med få unntak ble dette i følge intervjuene droppet i denne situasjonen. Det kom videre fram at mannskapene var fornøyd med matforpleiningen og at denne ble brakt ut på arbeidsstedene. 3 Vurderinger og tiltak forut for Dagmar 3.1 Værmelding Det ble ikke sendt ut ekstremvarsel for Østlandet i forkant av Dagmar. Det ble meldt vind på inntil 10 m/s på yr.no for Ringerike. På denne bakgrunn ble det ikke iverksatt spesielle tiltak ut over ordinær vaktberedskap med en driftsledervakt og fire montørvakter. 3.2 Skogrydding for høyspent luftledninger I og med at årsaken til avbruddsskader på nettet i hovedsak var trefall over linjene er det naturlig å se på hvilke krav som stilles for rydding langs luftledningsanlegg. Bestemmelsene som danner grunnlaget for hvordan kraftgater skal ryddes er regulert i Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg (FEF) med veiledning. Disse vedtas av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Her er kravet til avstand mellom blank 22 kv ledning og til vegetasjon 3 meter. Våre kraftgater er på denne bakgrunn etablert med 10 m bredde. Jf figur 1. 13

14 Figur 1. Ryddebelte for 22 kv blank luftledning Det er historisk inngått mer enn tinglyste grunneieravtaler i Hole og Ringerike basert på de til en hver tid gjeldende forskriftskravene. I grunneieravtalene er det godtgjort for båndlegging av ryddebeltet til grunneier basert på anslått tap ved framtidig skogsdrift. De siste erstatningsbeløpene for båndlegging som er inngått er på kr 6,- per m 2. Ringeriks-Kraft har ca 360 km med blanke høyspentlinjer. 72 % (260 km) av denne ledningstraseen går gjennom områder som krever skogrydding. Rutinen for rydding av traseene har en syklus på 5 år. Dette er basert på vekstfarten til vegetasjon som vokser opp i traseen under ledningen. Det utføres i tillegg adhocrydding alle steder i nettet på basis av informasjon om avvik som kommer inn. Ved rydding fjernes vegetasjon innenfor ryddebeltet. I tillegg fjernes også enkelttrær utenfor ryddebeltet som har potensiale for å falle inn over ledningene. Dette kan være syke/døde trær eller trær som heller mye inn mot ledningstraseen. Tillatelse til dette er nedfelt i grunneieravtalene. Når kvistene på trærne som står inntil traseen vokser for langt inn mot ledningene foretas bredding av traseen. Dette ble sist utført i Da benyttes det helikopter med en sag hengende under som flys langs ledningene. Ledningene befares med helikopter minimum en gang per år. Kontroll av vegetasjon er noe av det som kontrolleres da. 14

15 DSB gjennomfører hvert år et 2 3 dagers tilsyn av nettvirksomheten. Hos Ringeriks-Kraft ble det senest holdt slikt tilsyn den 18. og 19. november Vår rutine for skogrydding er drøftet med DSB som ikke har hatt merknader til dette. DSB har ikke meldt avvik på vår skogrydding. 3.3 Skogrydding for lavspent luftledninger Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) foreskriver at vegetasjon ikke skal berøre lavspentledningene. I praksis vil det si at det etableres 1 m trase rundt ledningene. I lavspentanlegg oppstår det i motsetning til høyspentanlegg ikke driftsforstyrrelse hvis vegetasjon skulle berøre blanke ledninger. Driftsforstyrrelser inntreffer hvis trær velter over ledningene slik at ledningene blir ført sammen og kortslutter eller om ledninger ryker av. Lavspentledingene ryddes også hvert femte år. 3.4 Byggingsstrategi for høyspentnett Etter 1992 er det praktisk talt ikke bygget blanke 22 kv høyspentlinjer i Ringeriks-Krafts område. Bygging av høyspentnett skjer ved jordkabel eller sjøkabel der dette er mulig. Det bygges isolerte høyspent luftledninger (BLX eller hengekabel) hvis det ikke er hensiktsmessig å legge jordkabel, f.eks hvis arbeidene betinger kostnadskrevende fjellsprenging. Siden 1992 er det bygget om 160 km 22 kv luftlendingsnett til jordkabel, sjøkabel og isolerte luftledninger. Det er brukt ca 170 mnok på ombygging av nettet siden Kostnadene med slik fornyelse utgjør 0,7 1,2 mnok pr km. Kriteriene for prioritering av ombygging er følgende i prioritert rekkefølge: 1. HMS: Dette betyr at anlegg i dårlig mekanisk forfatning må fornyes hvis de utgjør fare for liv og eiendom. 2. Forsyningskapasitet: Forsyningskapasiteten i ledningene skal være slik at spenningen hos kundene holdes innenfor forskriftskravet som er 230V %. 3. Leveringskvalitet: Feilstatistikk og KILErisiko Fornyelsestakten må tilpasses lovpålagte oppgaver som f.eks ombygging av transformatorplattformer og AMS. Fornyelser prioriteres innenfor de tilgjengelige økonomiske rammene for nettselskapene som årlig fastsettes av NVE. I vår 10 årsplan for nettinvesteringer er det framover avsatt ca 20 mnok per år til fornyelse av både høyspent og lavspentnett. Vedlegg 3: Langtidsinvesteringsplan for Ringeriks-Kraft Nett På bakgrunn av de ombygginger som er foretatt de siste 15 årene har Ringeriks-Kraft et relativt nytt nett sammenlignet med andre selskap i vår region. I figur 2 vises til oversikt utarbeidet av NVE presentert på et lederforum som viser at Ringeriks-Kraft har det nyeste nettet blant de selskap i regionen det er sammenlignet med. Figuren angir forholdet mellom akkumulerte avskrivning i forhold til historiske investeringer. Lavt % tall tilsvarer relativt nytt nett. 15

16 Prosent Figur 2. NVEs 70 % Akkumulerte avskrivninger / historisk investeringskostnad - Buskerud 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % EB Nett AS E-CO Vannkraft AS Flesberg Elektrisitetsverk AS Hallingdal Kraftnett AS Hemsedal Energi KF Hurum Energiverk AS Krødsherad Everk KF Landsgjennomsnitt Lier Everk AS LL Rollag Elektrisitetsverk Midt Nett Buskerud AS Nore Energi AS Ringeriks-Kraft Nett AS Ustekveikja Kraftverk DA Øvre Eiker Nett AS 10 % Norges vassdrags- og energidirektorat Beredskap Ringeriks-Kraft har i samsvar med beredskapsforskriftene utarbeidet en beredskapsplan. Denne er revidert ved flere anledninger, senest etter en intern prosess den Det er i henhold til kravene i beredskapsforskriften utarbeidet ROS analyser for virksomheten. NVE gjennomførte beredskapstilsyn av virksomheten den 13. nov Beredskapsarbeidet ble i tidsrommet kl 0730 til kl 21 ledet av beredskapsleder/nestleder fra sentret i Asbjørnsensgate. Organisasjonen var motivert for oppgaven og arbeidet ble avviklet effektivt forholdende tatt i betraktning. En viktig erfaring var at kriteriene for setting av beredskapsorganisasjonen bør vurderes med hensyn på at terskel for iverksetting bredskapsplanen bør senkes. Beredskapsutstyr: Behovet for nødaggregater ble synliggjort under feilrettingen. Det var god tilgang på å låne aggregater fra andre selskap. Kabelfeil i boligområder krever relativt store aggregat. Det vurderes derfor å anskaffe et større aggregat i tillegg til de to vi har. 16

17 Antall vbrudd pr kunde Beredskapsmateriell var tilgjengelig på eget lager med gode muligheter for påfyll hos grossist i Oslo. Koordinering av beredskapsmateriellet bør imidlertid utføres av en egen funksjon som fastsettes i beredskapsplanen. NVE har innhentet informasjon etter Dagmar og utarbeidet en rapport datert Her opplyser NVE at de vil gjennomføre følgende tiltak/analyser som forutsettes også å omfatte Ringeriks-Kraft: NVE vil vurdere ulikheter mellom selskaper i områder berørt av Dagmar. NVE vil vurdere hvorvidt det er forskjeller i skadeomfang som skyldes ulik kablingsgrad eller metode for skogrydding. NVE vil i samarbeid med andre myndigheter og kompetansemiljøer innhente erfaringer fra bl.a. ekstremværet Dagmar og vurdere framtidig skogrydding rundt kraftgater, vekstfart, endring av skogtype, heving av skoggrensen, bredden på ryddegater og avveie eventuelle målkonflikter mellom hensyn til forsyningssikkerhet og hensyn til skogrydding og miljø (jf NVEs Klimatilpassingsstrategi). NVE vil også vurdere å initiere en studie av feil, årsaker og kosteffektive tiltak knyttet til tekniske anlegg. 4 Feilstatistikk Hvert år gir NVE ut en feilstatistikk for alle nettselskap i Norge. Siste oppdaterte statstikk er fra året Et utdrag av statistikken er formidlet til styret i septembermøtet. Antallet avbrudd per kunde per år gir et bilde av hvilken driftsstabilitet som i gjennomsnitt oppleves i hele nettet. Her er da veid inn nedgravd kabelnett i sentrale områder og luftledninger utenfor tettsteder. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 NVEs avbruddstatistikk for 2010 Langvarige avbrudd (3 - > sek) 17

18 Ikke levert energi( ILE) i promille Antall avbrudd per kunde NVEs Statistikk for avbrudd i nettet i 2010 Kortvarige avbrudd (0-3 sek) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 NVEs avbruddstatistikk for 2010 Ikke levert energi / levert energi 18

19 5 Hva bør kunder kunne forvente av strømforsyning ved ekstremvær i framtiden? NVE vurderer i sin rapport etter Dagmar : Samfunnet må regne med at ekstremvær som Dagmar vil forekomme. Det er ikke mulig å garantere en avbruddssikker strømforsyning. Her vil det være forskjeller i konsekvenser for kundene mellom ulike områder gitt samme påvirkning av ekstremvær. Ettersyn og nettvedlikehold følges tett opp av DSB og vil neppe utgjøre avgjørende forskjeller mellom nettselskapene. Dette avhenger i hovedsak av hvordan nettet i ulike områder til en hver tid er bygget. Et distribusjonsnett som er fullstendig kablet i jord og sjø vil ikke bli påvirket av ekstremvær så lenge det ikke er elektrisk sammenkoblet med luftledningsnett. Isolerte luftledningsnett (BLX og hengekabel) vil bli påvirket av ekstremvær, men vesentlig mindre enn blanke ledninger. Forholdet mellom omfanget av jordkabel/isolerte luftledninger og blanke luftledninger i 22 kv høyspentnett vil i stor grad bestemme sårbarheten. Kabling i Ringeriks-Krafts nettområde vil kunne økes med 5-10 km hvert år gitt gjeldende økonomiske rammer som for tiden gjelder. Som erstatning for kabling kan det etableres enkelte tiltak for å bedre leveringskvaliteten i en viss grad på kort og mellomlang sikt i utsatte nettområder. Ved å øke antallet av fjernstyrte effektbryterpunkter i nettet vil det i noen grad kunne begrense omfanget av strømbruddene til de mest utsatte områdene slik at feil her ikke påvirker det øvrige nettet. Kostnadene varierer mellom kr kr pr bryterpunkt. Det er viktig at det ikke ovenfor kundene ikke kommuniseres at avbruddsfri strømforsyning kan forventes. Kundene vil i framtiden kunne oppleve nye, omfattende strømbrudd ved ekstremvær og bør være forberedt på dette. Dagmar var et mildvær og det var ikke var kulde gjennom feilrettingsperioden. Et scenario med 10 kuldegarder, vind og snø kunne blitt meget utfordrende. Heri ligger blant annet en betydelig utfordring for kommunal beredskap som vil bli fulgt opp i møte med kommunenes beredskapsledelse. I den forbindelse aktualiseres problemstillinger knyttet til kunder som ikke kan klare seg uten strøm. Det må forutsettes at mange kunder kan komme i vanskelige situasjoner ved langvarige strømbrudd. Det bør vurderes hvilken informasjon som bør utarbeides og gis til kundene. Konsekvensene av Dagmar bør også føre til en diskusjon med NVE og OED som fastsetter rammevilkårene for hvordan strømnettet i Norge skal utvikles framover. 19

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

FEIL- OG AVBRUDDSSTATISTIKK I LAVSPENTNETT

FEIL- OG AVBRUDDSSTATISTIKK I LAVSPENTNETT FEIL- OG AVBRUDDSSTATISTIKK I LAVSPENTNETT NEKs Elsikkerhetskonferanse 21.-22.november Bjørn Tore Hjartsjø Fagsjef Drift- og feilanalyse Skagerak Nett AS Innledning Kort om Skagerak Nett Hva finnes av

Detaljer

Informasjon om Stryn Energi AS

Informasjon om Stryn Energi AS Informasjon om Stryn Energi AS Konsernomsetning, 2010: Kr 117 mill. Sum eigendelar, konsern: Kr 300 mill. Energiomsetning 2010: 120 mill. kwh Sum nett 2010: Ca 600 km Tal målepunkt 31.12.2011: 4290 Oppetid

Detaljer

Sikkerhetshåndbok. Kontakt. Hei. Aktiviteter nær kraftledninger og kabler.

Sikkerhetshåndbok. Kontakt. Hei. Aktiviteter nær kraftledninger og kabler. Hei Kontakt Ta kontakt med kundeservice for: - Melding om feil/skader - Utlevering av kart og bestilling av kabelpåvisning - Andre henvendelser AgdeneS FrøyA HitrA Klæbu MeldAl MelHuS OSen roan SKAun trondheim

Detaljer

NVEs energidager. Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted. 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1

NVEs energidager. Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted. 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1 NVEs energidager Forsyningssikkerhet sett fra Defos ståsted 17.10.2013 Defo Distriktenes energiforening 1 Lik leveringskvalitet for alle? Det er ikke lik leveringskvalitet i dag, og utviklingen vil øke

Detaljer

Hvordan BKK håndterer store strømbrudd

Hvordan BKK håndterer store strømbrudd Hvordan BKK håndterer store strømbrudd 9.09.2015 1 Steinar Torsvik beredskapskoordinator Agenda: Kort om BKK Forebyggende tiltak Forberedelse på å håndtere Orkanen Nina Lærdom og erfaring etter Nina 2

Detaljer

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Arbeid nær ved elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Det skal ved alt slikt arbeid

Detaljer

Pålitelighet i kraftforsyningen

Pålitelighet i kraftforsyningen NEK Elsikkerhetskonferansen 27. nov. 2013 Pålitelighet i kraftforsyningen Gerd Kjølle Seniorforsker SINTEF Energi/ professor II NTNU Inst for elkraftteknikk gerd.kjolle@sintef.no 1 Oversikt - problemstillinger

Detaljer

Dagmar i et HMS perspektiv

Dagmar i et HMS perspektiv Dagmar i et HMS perspektiv Dagmar i et HMS perspektiv Hafslund Nett Beredskap Dagmar hva ble gjort og omfang Informasjonsarbeidet Driftssentralen HMS spørreundersøkelsen Farlig tilfelle Linjerydding og

Detaljer

Fra har konsekvensene av ekstremvær endret seg?

Fra har konsekvensene av ekstremvær endret seg? Nett- og bransjeutvikling under skiftende rammevilkår, Energi Norge 26. april 2012, Gardermoen Fra 1992 2011 har konsekvensene av ekstremvær endret seg? Gerd Kjølle, Seniorforsker, SINTEF Energi gerd.kjolle@sintef.no

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat FASIT-dagene 2013: Uenighetssaker om ansvarlig konsesjonær for avbrudd - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ÅR BAKGRUNN

Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS ÅR BAKGRUNN Vestfold Interkommunale Vannverk IKS (VIV) Oppbygging av system for nødstrømsforsyning Vestfold Interkommunale Vannverk IKS VIV er ett interkommunalt selskap som leverer drikkevann til de10 kommunene Sandefjord,

Detaljer

ERFARINGER FRA ØVELSER OG REELLE HENDELSER

ERFARINGER FRA ØVELSER OG REELLE HENDELSER ERFARINGER FRA ØVELSER OG REELLE HENDELSER Beredskapskonferansen 2014 Geir Kaasa Beredskapsleder i Skagerak Nett KDS i Vestfold og Telemark Skagerak Nett AS - nøkkeltall -185 000 kunder -376 ansatte (01.04.2014)

Detaljer

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen

Nødnett - status. Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012. Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nødnett - status Beredskapsforskrift for kraftforsyningen (BfK) Seminar - Oslo 11 januar 2012 Truls Sønsteby - NVE, Beredskapsseksjonen Nye tilleggsopplysninger (pr 15 januar) Siden fordraget ble holdt

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettutvikling og nettinvesteringer Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettet på Agder! ca 172 000 kunder ca 80 innmatningskunder 18 600 km el-nett 57 transformatorstasjoner ca 7.500

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Inntektsrammereguleringen FASIT dagene 2008 5. februar 2008 Stig Olav Wiull rådgiver Seksjon for økonomisk regulering Innhold Hovedtrekkene i inntektsrammereguleringen

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

Energiberedskap Felles utfordringer for Fylkesmannen og NVE

Energiberedskap Felles utfordringer for Fylkesmannen og NVE Energiberedskap Felles utfordringer for Fylkesmannen og NVE Roger Steen Seksjon for beredskap NVE som beredskapsmyndighet Beredskapsmyndighet for hele energiforsyningen Påse at alle virksomhetene i energiforsyningen

Detaljer

KS'BedriftEnergi. Høring - beredskapsforskriften. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo

KS'BedriftEnergi. Høring - beredskapsforskriften. Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo KS'BedriftEnergi Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Vår ref.: Deres ref.: 201106765-12 eb/ivm Vår dato.: l.oktober 2012 Høring - beredskapsforskriften Det vises til

Detaljer

Sårbarhet i kraftforsyningen og forbedringsmuligheter

Sårbarhet i kraftforsyningen og forbedringsmuligheter SINTEF seminar 19. april 2012: Uten strøm også etter neste storm? Sårbarhet i kraftforsyningen og forbedringsmuligheter Gerd Kjølle, Seniorforsker, SINTEF Energi gerd.kjolle@sintef.no 1 Oversikt temaer

Detaljer

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Hvilke konsekvensene vil fremtidige klimaendringer ha for elsikkerheten i Norge? Sjefingeniør Espen Masvik 17.oktober 2014 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet

Detaljer

Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008

Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008 Relevante forskriftskrav for 2007 og 2008 FASIT dagene 2008 Gardermoen 5. og 6. februar Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Spenning [V] 250 200 150 100 50

Detaljer

Ekstremsituasjoner -erfaringer og beredskapsmessige utfordringer

Ekstremsituasjoner -erfaringer og beredskapsmessige utfordringer Ekstremsituasjoner -erfaringer og beredskapsmessige utfordringer Nettkonferansen 2008 Vidar Jakobsen Agder Energi Nett Agder Energi Produsent 7,8 TWh nr. 4 i Norge Marked (LOS) bedrift/privat nr. 2 og

Detaljer

KBO Agder. Beredskapsorganisering i energiforsyningen.

KBO Agder. Beredskapsorganisering i energiforsyningen. KBO Agder. Beredskapsorganisering i energiforsyningen. Forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen. Beredskapsorganisering i AE. Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon-kbo. Kraftforsyningens

Detaljer

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.)

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) Arkivsak-dok. 12/01050-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Styret for Drangedal everk KF Kommunestyret Møtedato Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) DRANGEDAL

Detaljer

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS

Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Krav til organisering et samfunnssikkerhetsmessig dilemma? Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS Litt om Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Utsetting av tjenester, betydning for samfunnssikkerheten Differensiering

Detaljer

Erfaringer fra gjennomførte øvelser. Ann-Kristin Larsen EB

Erfaringer fra gjennomførte øvelser. Ann-Kristin Larsen EB Erfaringer fra gjennomførte øvelser Ann-Kristin Larsen EB Disposisjon Hvorfor fokus på øvelser Krav til bransjen når det gjelder øvelser Øvelser for bransjen i regi av NVE med fokus på regionale samhandlingsøvelser

Detaljer

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015

«Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 «Ledningsdata i Eidsiva Energi AS» FAGDAG OM LEDNINGER I GRUNNEN GeoForum Hedmark Oppland Svein Arne Rakstang 24.09.2015 24.09.2015 Og jeg kan dokumentere med GPSkoordinater! HALLELUJA! 24.09.2015 Tema

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Sikkerhet innen kraftforsyningen

Sikkerhet innen kraftforsyningen Sikkerhet innen kraftforsyningen Dataforeningen, 12.11.2014 Arthur Gjengstø, NVE Strømmen fram til «stikkontakten» Færrest mulig avbrudd Raskest mulig gjenoppretting Verdien av strøm før og under strømbrudd

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat KILE-ordningen i 15 år Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester KILE-ordningen 15 år Forskriftskravenes utvikling Forvaltningspraksisen Hvordan har dette

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet

1 Definisjoner av nettnivå i distribusjonsnettet Retningslinje 01-00-02 TILKNYTNING PÅ ULIKE NETTNIVÅ Gyldig fra: 2016-05-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER AV NETTNIVÅ I DISTRIBUSJONSNETTET...1 2 HØYSPENNINGSTILKNYTNING

Detaljer

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand Samarbeid om driftsradio i Buskerud 10.02.2015 Otto Rustand Agenda Kort om EB Krav fra myndighetene i vår bransje Vurderinger rundt valg av DMR E-verkssamarbeidet Erfaringer fra bruk Vannkraftproduksjon

Detaljer

Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag?

Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag? Myndighetenes regulering må gi den riktige robusthet i nettet kva er situasjonen i dag? Svein Sandbakken 26. april 2012 Innhold -Hva er riktig robusthet? -Riktige incentiv i nettreguleringen? 2 Riktig

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2013

Avbruddsstatistikk 2013 Avbruddsstatistikk 2013 Astrid Ånestad Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda NVEs rolle i avbruddsrapportering Hendelser i 2013 som har påvirker statistikken Gjennomgang av statistikk

Detaljer

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet

Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet Vurdering av minimum nettstyrke NVE fagdag om lavspenningsnettet NVE 14. april 2016 Rolf Erlend Grundt, AEN Tema 1. AEN tall 2. Hva er nettstyrke 3. Rutiner for dimensjonering av lavspentnett 4. Krav som

Detaljer

Bortfall av elektrisk kraft

Bortfall av elektrisk kraft Bortfall av elektrisk kraft Innledning Kraftforsyning er en av samfunnets viktigste infrastrukturer. En rekke samfunnsfunksjoner og andre infrastrukturer er avhengig av elektrisk kraft eks. bank- og betalingstjenester,

Detaljer

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Forprosjekt i 2009 identifiserte betydelige effektiviseringsmuligheter. Kundebasert måleravlesning

Detaljer

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL Forord Alta Kraftlag søkte NVE om konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon

Detaljer

Av Johannes Kasa, Power & Energy AS

Av Johannes Kasa, Power & Energy AS Av Johannes Kasa, Power & Energy AS Sammendrag Dette innlegget er et forsøk på å dele noen tanker om tid som er gått, og om spørsmål inn i ny framtid--. Med ca.40 forskjellige år i elforsyningen, har etter

Detaljer

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL

Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskaper? Svein Eriksen KS Bedrift Trond Svartsund - EBL Tema Nødvendig med kompetanse og bemanning i nettselskap? Beredskap Funksjonskrav Lokale forhold Samarbeidsmuligheter

Detaljer

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag

Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Lars Egidius Helle Tennisveien 10 0777 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1596-11.12.2015 Svar på klage på NVEs vedtak av 21. april 2015 om anleggsbidrag Det vises til brev av 11. mai 2015 med klage på Norges

Detaljer

Hvordan kan bransjen bli bedre til å redusere konsekvensene av værmessige påkjenninger? NVEs Energidager 15.10.2009 Svein Eriksen, KS Bedrift

Hvordan kan bransjen bli bedre til å redusere konsekvensene av værmessige påkjenninger? NVEs Energidager 15.10.2009 Svein Eriksen, KS Bedrift Hvordan kan bransjen bli bedre til å redusere konsekvensene av værmessige påkjenninger? NVEs Energidager 15.10.2009 Svein Eriksen, KS Bedrift KS Bedrift interesseorganisasjon for energibedrifter 131 energibedrifter

Detaljer

Misnøye med leveringskvaliteten forsynt fra Agder Energi Nett AS - henvendelse fra Bjørnestad skisenter - NVEs vedtak

Misnøye med leveringskvaliteten forsynt fra Agder Energi Nett AS - henvendelse fra Bjørnestad skisenter - NVEs vedtak Norges vassdrags - og energidirektorat N V E E Rune Inge Samslått Bjørnestad Skisenter Ystebrødveien 521 4370 EGERSUND vvåårrdeaft.o: :N nnflis0411m-10etn/hsf Arkiv: 642 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler:

Detaljer

Informasjon om krav til avstand mellom bygninger og nettanlegg som linjer, kabler og nettstasjoner.

Informasjon om krav til avstand mellom bygninger og nettanlegg som linjer, kabler og nettstasjoner. Informasjon om krav til avstand mellom bygninger og nettanlegg som linjer, kabler og nettstasjoner. Det er viktig at man helt i begynnelsen av byggeprosessen avklarer forholdene omkring avstand til nettanlegg

Detaljer

Varsel om ekstreme vêrtilhøve under ekstremvêret ` Cora ` gjeld for:

Varsel om ekstreme vêrtilhøve under ekstremvêret ` Cora ` gjeld for: Helgeland ble søndag 7. januar 2018 rammet av ekstremværet Cora. Denne rapporten oppsummerer forløpet av uværet og skadeomfang. Hensikten med denne rapporten er å samle erfaringer med denne type hendelser.

Detaljer

Beregning av anleggsbidrag

Beregning av anleggsbidrag Gjermå Energi AS Postboks D 2051 JESSHEIM Vår dato: 19.01.2000. Vår ref.: NVE 9801998-5 mm/ave Arkiv: 653.4 Saksbehandler: Deres dato: Arne Venjum Deres ref.: 22 95 92 58 Beregning av anleggsbidrag Vi

Detaljer

VA-dagene 14.4.2016: Hvordan Agder Energi takler store strømutfall. Jon Eilif Trohjell, Seksjonssjef/Beredskapsleder Agder Energi Nett

VA-dagene 14.4.2016: Hvordan Agder Energi takler store strømutfall. Jon Eilif Trohjell, Seksjonssjef/Beredskapsleder Agder Energi Nett VA-dagene 14.4.2016: Hvordan Agder Energi takler store strømutfall Jon Eilif Trohjell, Seksjonssjef/Beredskapsleder Agder Energi Nett Hvem spør fra hvilket perspektiv? Kommunen som eier, forventning til

Detaljer

5. Vedlikehold- / kontrollstrategi. SINTEF Energiforskning AS

5. Vedlikehold- / kontrollstrategi. SINTEF Energiforskning AS 5. Vedlikehold- / kontrollstrategi 1 Kontrollstrategi Best utnyttelse av ressursene oppnås gjennom en strategi hvor man leter etter skader der de mest sannsynlig opptrer og der de vil ha størst konsekvens.

Detaljer

Lønnsomhet av investeringer i regionalnettet

Lønnsomhet av investeringer i regionalnettet Lønnsomhet av investeringer i regionalnettet Næringspolitisk verksted 25. september 2008 Svein Sandbakken Innhold Analyse av 4 selskap med regionalnettsinvesteringer Økonomisk utvikling selskap A Økonomisk

Detaljer

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal Informasjon fra Statnett Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal HVA SØKER VI PÅ Statnett søker Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) om å opp gradere spennings nivået fra

Detaljer

Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon

Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon fylkeskommunal infrastruktur utarbeidet av Vestlandsforskning, SINTEF, Bjerknes centre for KS FoU. Kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon S trømstans får store konsekvenser for stadig mer IT-avhengige

Detaljer

Bygging nær elektriske ledninger. Informasjon om strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende kraftlinjer.

Bygging nær elektriske ledninger. Informasjon om strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende kraftlinjer. Bygging nær elektriske ledninger Informasjon om strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende kraftlinjer. September 2017 Skal du bygge? Det er viktig at du avklarer alle forhold rundt strømtilknytning

Detaljer

NTE Nett er det 7 største nettselskapet i landet. NTE har et km langt høy- og lavspenningsnett. Tilsvarer jordas diameter

NTE Nett er det 7 største nettselskapet i landet. NTE har et km langt høy- og lavspenningsnett. Tilsvarer jordas diameter NTE Nett er det 7 største nettselskapet i landet NTE har et 13 000km langt høy- og lavspenningsnett. Tilsvarer jordas diameter 99,99 % oppetid i nettet Resultat etter skatt 88 mill kr. Investering i 2010

Detaljer

Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur og beredskap i Nord-Trøndelag

Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur og beredskap i Nord-Trøndelag 1 av 5 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 Steinkjer Norge Vår saksbehandler Pål-Krister Vesterdal Langlid 74 13 50 84 Deres dato Deres referanse Stormene Hilde og Ivar - Samfunnskritisk infrastruktur

Detaljer

VTFs Vårmøte juni, Oslo. Orientering om kraftforsyningsberedskap. seksjonssjef Arthur Gjengstø, beredskapsseksjonen, NVE

VTFs Vårmøte juni, Oslo. Orientering om kraftforsyningsberedskap. seksjonssjef Arthur Gjengstø, beredskapsseksjonen, NVE VTFs Vårmøte 2008 4. juni, Oslo Orientering om kraftforsyningsberedskap seksjonssjef Arthur Gjengstø, beredskapsseksjonen, NVE epost: argj@nve.no; mobil: 48 12 74 98 Beredskap i kraftforsyningen skal:

Detaljer

OEDs kontaktmøte med kraftbransjen 29. oktober Agnar Aas. vassdrags- og energidirektør

OEDs kontaktmøte med kraftbransjen 29. oktober Agnar Aas. vassdrags- og energidirektør NVE sitt arbeid med beredskap OEDs kontaktmøte med kraftbransjen 29. oktober 2008 Agnar Aas vassdrags- og energidirektør Det store biletet Positiv utvikling Kraftbalansen 160 140 120 100 Avbrotsstatistikken

Detaljer

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad

Temadag Energi Norge 2012-03-15. noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Temadag Energi Norge 2012-03-15 noen opplevde ulykker og nestenulykker med litt informasjon og oppfølging utad Noen hovedtall i Hafslund Netts dekningsområde Hafslund Fylker (Oslo Akershus og Østfold)

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012

Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper. Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Energipolitiske utfordringer for små og mellomstore energiselskaper Administrerende direktør Oluf Ulseth 24. januar 2012 Agenda Beredskap og utfordringer i kjølvannet av Dagmar Store utfordringer innen

Detaljer

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften

Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften NVE nve@nve.no Vår ref.: Arvid Bekjorden Vår dato: 25.09.17 Deres ref.: Saksreferanse 201700443. Høringssvar fra Distriktsenergi til høringen om endringer i leveringskvalitet og kontrollforskriften Distriktsenergi

Detaljer

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Agenda Ringeriks-Kraft AMS Generelt Vurderinger hos Ringeriks-Kraft Erfaringer hos Ringeriks-Kraft

Detaljer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Kommuner 41,02% Nordkapp kommune 20,38% Måsøy kommune 14,77% Porsanger

Detaljer

Ulykker og nesten-ulykker nær elektriske anlegg

Ulykker og nesten-ulykker nær elektriske anlegg Ulykker og nesten-ulykker nær elektriske anlegg EBLs temadag 12. mars 2008 Geir Kaasa Drift- og beredskapsansvarlig i Skagerak Nett Innhold Hvorfor fokusere på anleggsmaskiner og elektriske anlegg? Ulykker

Detaljer

Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke

Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke Helhetlig strategi for kommunikasjon og samvirke Glitre Energi Netts konsesjonsområde Regionalnett i hele Buskerud (ca 85%), inkl. deler av Voss i Hordaland og noe i Vestfold, samt kommunene Gran, Jevnaker

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

Spesialtilbud til Energi Norges medlemmer. April 2013

Spesialtilbud til Energi Norges medlemmer. April 2013 Spesialtilbud til Energi Norges medlemmer April 2013 Bakgrunn NVEs regulering av nettselskapene har de seneste årene blitt mer kompleks og vanskeligere å forstå Hvorfor blir effektiviteten som beregnet?

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Hege Sveaas Fadum Senioringeniør, Nettseksjonen epost: tlf: Norges vassdrags- og energidirektorat. Pst 2.

Hege Sveaas Fadum Senioringeniør, Nettseksjonen epost: tlf: Norges vassdrags- og energidirektorat. Pst 2. Plt 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 17:34:19 16:34:19 15:34:19 Nettkonferansen 2008: Delsesjon 2: Leveringskvalitet i kraftsystemet 2.desember 2008 Utfordrende juridisk problemstilling i Forskrift

Detaljer

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Kirkenes 29. 30.09.2008 Bjørn Hugo Jenssen Områdeansvarlig Nord-Norge, Divisjon utvikling og Investering Viktige ledningssnitt som overvåkes

Detaljer

Avbruddsstatistikk 2012

Avbruddsstatistikk 2012 Avbruddsstatistikk 2012 Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda NVEs rolle i avbruddsrapportering Gjennomgang av statistikken t.o.m. 2012 Ikke levert energi (ILE)

Detaljer

Kommunikasjonsplan 3`djepart på og ved Nettanlegg. HMS-leder Trondheim Energi Nett Rolf Andresen

Kommunikasjonsplan 3`djepart på og ved Nettanlegg. HMS-leder Trondheim Energi Nett Rolf Andresen Kommunikasjonsplan 3`djepart på og ved Nettanlegg HMS-leder Trondheim Energi Nett Rolf Andresen En del av Statkraftkonsernet Trondheim Energi Statkraft Finland BKK 49.9% Agder Energi 45.5% Skagerak Energi

Detaljer

Magnetiske felt Regelverk, roller og forventninger til selskapene

Magnetiske felt Regelverk, roller og forventninger til selskapene Magnetiske felt Regelverk, roller og forventninger til selskapene Asle Selfors, NVE 25.04.07 Tema som tas opp NVEs rolle Gjeldende policy Arbeidet med utredninger fram til justert policy Krav til nettselskaper

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat FASIT-dagene 2013: Enkeltvedtak i saker om ansvarlig konsesjonær - reglene, saksgangen og vedtakene Hege Sveaas Fadum seksjon for regulering av nettjenester Innhold

Detaljer

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske forsyningsanlegg TELE3005-A Kraftnett ØVING 2

AVDELING FOR TEKNOLOGI. Emne: Elektriske forsyningsanlegg TELE3005-A Kraftnett ØVING 2 AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske forsyningsanlegg TELE3005-A Kraftnett ØVING 2 Faglærer: Ola Furuhaug Utlevert: 22.10.15 Innleveres: 30.10.15 (kl 1500) 1. Forskrifter

Detaljer

Feilstatistikk & Feilanalyse

Feilstatistikk & Feilanalyse RoS (Risiko og Sårbarhet) analyser: Feilstatistikk & Feilanalyse Hvordan benytte feilstatistikk og feilanalyse i RoS-analyser Plenumsmøte Kraftsystemutredninger 2006 Terje Myhr Rådgiver Rica Seilet Hotell

Detaljer

Om den nye reguleringsmodellen

Om den nye reguleringsmodellen Om den nye reguleringsmodellen Hva gjør NVE Hva gjør EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 26.05.09 Nettregulering og evige sannheter Et naturlig

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Øvelse Østlandet 2013 2 Om øvelsen Øvelse Østlandet er en spilløvelse på nasjonalt nivå Øvelsen tar utgangspunkt i en scenariostudie gjennomført av NVE, SWECO og Kjeller

Detaljer

Sentralnettariffen 2013

Sentralnettariffen 2013 Sentralnettariffen 2013 Statnett har vedtatt å holde et stabilt tariffnivå til våre kunder. På grunn av spesielt høye flaskehalsinntekter Ingress: vil merinntekten i løpet av året komme opp mot 3,5 mrd.

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Ny KILE-ordning fra 2009

Ny KILE-ordning fra 2009 Ny KILE-ordning fra 2009 FASIT dagene 2008 Gardermoen 5. og 6. februar Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22959457 Spenning [V] 250 200 150 100 50 0 Varighet 230

Detaljer

Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett. Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue

Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett. Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue Ekstremværet Dagmar sett fra Statnett Konserndirektør og beredskapsleder Øivind K. Rue Statnett SF Statnett eier, drifter og bygger det landsdekkende sentralnettet for overføring av elektrisk kraft i Norge,

Detaljer

BRUK AV SMARTGRID-TEKNOLOGI MOT ET AVBRUDDS- FRITT DISTRIBUSJONSNETT

BRUK AV SMARTGRID-TEKNOLOGI MOT ET AVBRUDDS- FRITT DISTRIBUSJONSNETT BRUK AV SMARTGRID-TEKNOLOGI MOT ET AVBRUDDS- FRITT DISTRIBUSJONSNETT Av Tonje Kroglund Rian, masterstudent NTNU, Jan A. Foosnæs, NTE Nett AS og Trond Toftevaag, NTNU Sammendrag Store deler av det norske

Detaljer

Anleggsbidrag Nettregulering

Anleggsbidrag Nettregulering Anleggsbidrag Nettregulering Temadag EBL 12.03.2008 Svein Sandbakken Innhold En eller annen utbygging Egen eller tilskuddsfinansiering Anleggsbidrag incentiv i reguleringen 2 Effektivitetsmåling Kostnader

Detaljer

Videreutvikling av KILE-ordningen

Videreutvikling av KILE-ordningen Videreutvikling av KILE-ordningen EBLs næringspolitiske verksted om nettregulering 15. mai 2007 Siri Steinnes, shst@nve.no Seksjon for økonomisk regulering, NVE Plan for innlegget Utviklingen av regulering

Detaljer

Regionalnettene i Norge. Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS

Regionalnettene i Norge. Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS Regionalnettene i Norge NEF-konferansen 25.-26.10.2010 26.10.2010 Grimstad Jon Eilif Trohjell, Agder Energi Nett AS Linjer/kabler 33-45-66-110-132 kv Transformatorstasjoner til 6-11-22 kv Regionalnettets

Detaljer

Informasjon fra Skagerak Nett. Krav til avstand mellom bygninger og nettanlegg som linjer, kabler og nettstasjoner.

Informasjon fra Skagerak Nett. Krav til avstand mellom bygninger og nettanlegg som linjer, kabler og nettstasjoner. Informasjon fra Skagerak Nett Krav til avstand mellom bygninger og nettanlegg som linjer, kabler og nettstasjoner. Porsgrunn februar 2017 Det er viktig at man helt i begynnelsen av byggeprosessen avklarer

Detaljer

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GENERELLE OPPLYSNINGER... 4 2.1 Presentasjon av tiltakshaver...

Detaljer

Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven.

Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven. Felles høringsnotat i forbindelse med OEDs forslag til endring i energiloven. 10.01.2014 Felles høringsnotat for selskapene Øvre Eiker Energi AS, Lier Everk AS, Flesberg Elektrisitetsverk AS, Midtnett

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Driftssentral Ansvarlig: Driftssentralen Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Driftssentral - Nettbibliotek Godkjent: Seksjonsleder Driftskontoll KS Rutine: Driftssentralen Rutine for varsling,

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer

Hvorfor driver vi standardisering?

Hvorfor driver vi standardisering? Kjernevirksomhet «Drifter» norsk internasjonal el- og ekom standardisering Fremmer norsk innflytelse Fremmer bruk av internasjonale standarder i Norge 2 Hvorfor driver vi standardisering? Standardisering

Detaljer

Bygging nær elektriske anlegg. Informasjon om strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende linjer, kabler og nettstasjoner

Bygging nær elektriske anlegg. Informasjon om strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende linjer, kabler og nettstasjoner Bygging nær elektriske anlegg Informasjon om strøm til bygninger og avstandskrav til eksisterende linjer, kabler og nettstasjoner April 2017 God planlegging God planlegging kan spare deg for både penger

Detaljer

Av Gerd Kjølle og Oddbjørn Gjerde, SINTEF Energi

Av Gerd Kjølle og Oddbjørn Gjerde, SINTEF Energi Av Gerd Kjølle og Oddbjørn Gjerde, SINTEF Energi Sammendrag Ekstraordinære hendelser i kraftsystemet som under ekstremværet Dagmar i 2011 og brannen på Oslo S i 2007, har store konsekvenser for samfunnet.

Detaljer