Erfaringer fra gjennomførte øvelser. Ann-Kristin Larsen EB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringer fra gjennomførte øvelser. Ann-Kristin Larsen EB"

Transkript

1 Erfaringer fra gjennomførte øvelser Ann-Kristin Larsen EB

2 Disposisjon Hvorfor fokus på øvelser Krav til bransjen når det gjelder øvelser Øvelser for bransjen i regi av NVE med fokus på regionale samhandlingsøvelser Erfaringer fra de regionale samhandlingsøvelsen 2

3 Hvorfor fokus på øvelser? En rekke krav til bransjen gjennom Beredskapsforskriften Krav fra SD og OED til kraft og ekom om å øve sammen Tilsyn avdekker til dels mangelfulle øvelser hos kraftselskaper eller manglende fokus på de riktige tingene 3

4 Krav til bransjen ihht Beredskapsforskriften 1-5. Øvelse Alle enheter i KBO skal gjennomføre øvelser med slikt innhold, omfang og hyppighet at enhetens kompetanse utvikles og vedlikeholdes for at enheten kan løse de oppgaver den kan bli stilt overfor Informasjon Alle enheter i KBO skal ha en informasjonsplan og en effektiv informasjonsberedskap i ekstraordinære situasjoner. Dette skal blant annet omfatte informasjon internt i enheten, til berørte myndigheter, publikum og media, samt råd og anvisninger til kundene Drift Alle enheter i KBO skal i ekstraordinære situasjoner effektivt kunne drive de kraftforsyningsanlegg og den del av kraftsystemet enheten har ansvaret for. Enheten skal planlegge og etablere en organisasjon med kompetanse, utholdenhet og ressurser til å gjennomføre de oppgaver dette krever på en sikker og effektiv måte. 4

5 Øvelser for bransjen i regi av NVE Nasjonale eller regionale spilløvelser, bransjerettet eller tverrsektorielle (i regi av NVE eller andre) Nordiske bransjeøvelser (i regi av NVE eller samarbeidspartnere) Regionale samhandlingsøvelser table top NB! Øvelseskalender som styringsverktøy! 5

6 Målet med de regionale øvelsene Bidra til at alle enheter innen Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) får øvd sammen med relevante samarbeidspartnere, herunder kraftforsyningens distriktssjefer, fylkesmenn/fylkesberedskapsråd, ekomleverandører, vegmyndigheter og kommuner 6

7 Mål, forts. Øvelsene skal bl.a. bidra til å: Avdekke sårbarhet knyttet til kritisk infrastruktur (kraft, ekom, vei) Synliggjøre den gjensidige avhengigheten eierne av kritisk infrastruktur har til hverandre Synliggjøre behovet for- og mulighetene for samarbeid ifm krisehåndtering og gjenoppretting Skape bevissthet rundt involverte aktørers ansvar og roller i ekstraordinære situasjoner 7

8 Om øvelsesopplegget Øvelsesform Fokus på læring overordnet scenario og målsetting skal være kjent, innledende fagseminar, opptrapping til øvelsen gjennom meldinger i forkant Diskusjonsøvelse etatsvise bord med observatører på hvert bord Mediespill Spilljournalist som utfordrer deltakerne med spørsmål knyttet til informasjonsberedskap og informasjonsstrategi Anledning for deltakerne til å ha interaksjon med journalist Øvelsene innledes med en radiosendning 8

9 Eksempel på radiosending 9

10 Generelle erfaringer Generelt sett kommer kraftforsyningsaktørene godt ut av øvelsene Mye erfaring gjennom reelle hendelser Det er et stort engasjement både i forbindelse med planleggingen av øvelsene og i forhold til deltakelse Aktørene legger vekt på å løse oppgavene så realistisk som mulig og med så høy grad av kvalitet som mulig KDS-funksjonen fremstår som vellykket og viktig i forhold til scenarioene det øves på. Får gjennomgående skryt både i forhold til kontakt med KBO-enhetene og i forhold til deltakelse i fylkesberedskapsrådet 10

11 Generelle erfaringer, forts. De operative ressursene som står for feilsøk og feilretting fremstår som dyktige, selvgående og fulle av handlekraft Har behov for avlastning fra det strategiske nivået når det kommer til kommunikasjon med omverden, skaffe til veie forsterkninger, osv. Tendens til at nettselskapene graver seg ned i egne problemstillinger og har så stor fokus på å gjenopprette strømforsyningen at de glemmer at omgivelsene har et stort informasjonsbehov med tanke på statusrapportering Det oppstår et informasjonsvakuum på flere plan, både mellom aktørene, men også ut til omgivelsene 11

12 Generelle erfaringer, forts. Selskapene sliter av og til med å se framover og være føre var, noe som igjen gjør at de sliter med å få i gang en god samordning når det gjelder informasjon og ressurser og skaffe til veie ekstra ressurser tidlig nok Til tross for til tider manglende evne til å tenke worst case evner selskapene å gi nøkterne anslag på når ting vil være oppe og gå igjen 12

13 Generelle erfaringer, forts. Flere av øvingsdeltakerne er gode på sine områder, men ved større, sammenfallende og langvarige hendelser avdekkes utfordringer i forhold til samhandling, kommunikasjon, prioriteringer og forventninger til andre aktører 13

14 Utfordringer på sambands og kommunikasjonssiden Å oppnå (tilfredsstillende) kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere som ikke er tilknyttet kraftforsyningens eget samband når alt av ekom er nede Å få informert kunder og andre om status i kraftforsyningen når alt av ekom er nede Må bli flinkere til å foreta en gjennomgang/analyse av hva en kan gjøre selv for å sikre kontinuitet når alt av ekom er nede Må bli flinkere til å vurdere og implementere alternative strategier for kommunikasjon med kunder og andre når alt av ekom er nede (f.eks. gjøre bruk av NRK og radio, etablere faste møteplasser og møtetider, dør til dør info, m.m.) 14

15 Utfordringer på sambands og kommunikasjonssiden, forts. Beredskapsplanene tar ikke tilstrekkelig høyde for bortfall av ekom (herunder internett) Ansatte og kontakter er kun oppført med mobilnummer Det virker som at kun et fåtall har gått til anskaffelse av satellitt-telefoner Det fremgår ikke alltid av varslingslistene hva som er nummer til satellitt-telefoner Numrene er ikke formidlet til andre Det varierer i hvilken grad man har hatt opplæring i og testet satellitt-telefonene 15

16 Utfordringer på sambands og kommunikasjonssiden, forts. Politiet og flere andre aktører har ikke satellitt-telefoner Kraftforsyningen har eget samband, men hvordan kommunisere med eksterne (entreprenører og andre?) Hva skjer når veger er stengt slik at også bruk av bud og liaisoner blir vanskelig? Urealistiske forventninger med tanke på muligheter for kommunikasjon internt og eksternt når strøm og/eller telefoni er borte 16

17 Utfordringer i forhold til feilretting Å gjennomføre feilsøking og feilretting når værsituasjonen tilsier at det er farlig for rettemannskapene å ferdes ute i felt (pga sterk vind, skredfare, lyn og torden, etc.) Medfører en vanskelig avveining mellom sikkerhet for egne mannskaper vs samfunnssikkerhet og rammedes akutte behov 17

18 Utfordringer i forhold til reparasjonsberedskap og ressurstilgang Å få tilgang på og disponert egne og andres beredskapsressurser når ekom er nede, veier er ufremkommelige eller været er ekstremt Noen har beredskapslager plassert slik at de ikke får tilgang dersom veger/broer/tuneller er sperret av Ved behov for frakt av trafoer er det ikke sikkert at omkjøringsveger eller tuneller er dimensjonert for slik transport 18

19 Utfordringer i forhold til reparasjonsberedskap og ressurstilgang, forts. Flere har god tilgang på egne ressurser (utstyr og personell) på kort sikt, men sliter dersom en krise blir langvarig Flere har lagt stor vekt på å være selvhjulpne med tanke på reparasjon av strømforsyningen og har sannsynligvis en for høy terskel for å be om ekstern bistand for raskere å reetablere strømforsyningen ved feil (på den andre siden har stormen Dagmar vist at det er stor vilje for å samarbeide på tvers og å dele ressurser i kriser) 19

20 Informasjonsformidling, samordning og kontakt på tvers, forts. Fokus på gjenoppretting av strømleveransen har i noen tilfeller gjort at kontakten med for eksempel berørte kommuner har kommet litt sent i gang, men i det store og hele har øvelsene avdekket god kontakt mellom kommunene og nettselskapene. Dette gjelder spesielt på små steder der kontakten mellom aktørene vanligvis er tett og man kjenner samarbeidspartnerne 21

21 Informasjonsformidling, samordning og kontakt på tvers, forts. Driftssentralen blir strategisk viktig i en krisesituasjon da alt av feilmeldinger konsentreres der. Det må være tett kontakt mellom den og ledelsen (både den operative og den strategiske) Avdekket forbedringspotensial i forhold til internkommunikasjon Avdekket behov for å avlaste driftssentralen i forhold til kontakt med omverden 22

22 Informasjonsformidling, samordning og kontakt på tvers, forts. Nettselskapene har et forbedringspotensial i forhold til å være proaktive og ta kontakt med ande infrastruktureiere for å drøfte mulige løsninger Ekomaktørene hevder at nettselskapene (og øvrige infrastruktureiere) ikke er flinke nok til å ta kontakt med ekom for å drøfte muligheter for prioritet i forhold til feilretting og omkoblinger på ekomsiden Vegaktørene hevder at nettselskapene (og de øvrige) er for lite flinke til å ta kontakt med tanke på å drøfte muligheter for prioritet i forhold til brøyting og rydding av veger og annet Alle hevder de tar kontakt med kraft 23

23 Informasjonsformidling, samordning og kontakt på tvers, forts. Varsling og rapportering tilfredsstillende internt, men forbedringspotensial i forhold til varsling og rapportering på tvers God evne til medie- og publikumshåndtering, men forbedringspotensial i forhold til felles budskap ut, for eksempel i forhold til informasjon som omhandler forberedelser publikum selv må iverksette Manglende initiativ til å ta i bruk forsterkningsressurser Har man i tilstrekkelig grad tenkt igjennom hvordan ivareta liv og helse når ekom, strøm og veger er satt ut av spill samtidig? Behov for å øve mer på dette! 23

EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland

EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland - kraft ekom vei - 11.05.10 1 SAMMENDRAG Målsettingen med Øvelse Nordland var å teste aktørenes beredskap, krisehåndteringsevne, rolleforståelse og samarbeidsevne i forbindelse

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011

Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011 Øvelse kraft ekom veg Hordaland 2011 Ann-Kristin Larsen 21.02.2012 Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Øvelsestekniske forhold... 5 2 Oppsummering av hovedfunn... 6 3 Innledning... 9 3.1 Om

Detaljer

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Evalueringsrapport Ann Kristin Larsen 15.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Om øvelsen... 4 2.2 Deltakere... 4 2.3 Overordnet

Detaljer

KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI

KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI KONSEPT FOR REGIONALE BEREDSKAPSØVELSER KRAFT - EKOM VEI Ansvarlig: NVE, i samarbeid med: Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Aust-Agder, KDS Agder, KDS Buskerud, Post- og teletilsynet, Statens Vegvesen,

Detaljer

Øvelse kraft ekom veg Sogn og Fjordane 2012

Øvelse kraft ekom veg Sogn og Fjordane 2012 Øvelse kraft ekom veg Sogn og Fjordane 2012 Evalueringsrapport Rikke C. Arnulf Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Om øvelsen... 4 2.1.1 Scenario... 4 2.2 Deltakere... 4

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010

Evalueringsrapport. Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010 Evalueringsrapport Øvelse Kvikkleire 28. og 29. september 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Scenario 3 3. Deltakere 3 3.1 Øvingsledelse 3 3.2 De som ble øvd 4 3.3 Responscelle 4 4. Mål for øvelsen

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

Forsidefoto: Irfan view

Forsidefoto: Irfan view Forsidefoto: Irfan view Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 9 Rapporten... 12 1 Innledning... 13 1.1 Formål og problemstillinger... 13 1.2 Revisjonskriterier og metode... 13 2 Faktabeskrivelse...

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Evalueringsrapport Øvelse Vikafjell 09

Evalueringsrapport Øvelse Vikafjell 09 Evalueringsrapport Øvelse Vikafjell 09 Forord Øvingsledelsen viser til evalueringsmøte og rapporter og vil med bakgrunn i dette fremheve sentrale læringspunkter etter Øvelse Vikafjell i denne rapporten.

Detaljer

Nasjonal beredskapsplan for fjellskred

Nasjonal beredskapsplan for fjellskred Nasjonal beredskapsplan for fjellskred 44 2015 R A P P O R T Nasjonal beredskapsplan for fjellskred Utgitt av: Redaktør: Norges vassdrags og energidirektorat Olianne Eikenæs Forfattere: Trykk: Opplag:

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008 Evalueringsrapport Øvelse Tyr 2008 14.1.2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1. Bakgrunn...4 1.2 Formål...4 1.3 Evaluering/metoder...4 1.4 Rammer for rapporten...5 1.5 Sammendrag...5 2 Planlegging...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Gjerdrum kommune Godkjent av: Gjerdrum kommunestyre, sak 14/122 Dato: 29.10.14 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: Rev. 15.04.15 Innhold 1. Mål og definisjon...

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT LRS- Øvelse Levanger 2011 LRS - Øvingsforum LRS-ØVELSE I LEVANGER 2. NOVEMBER 2011 EVALUERINGSRAPPORT 1. Innledning Denne rapporten er ment å sammenstille de inntrykk alle involverte

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt.

Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Politidirektoratet Pb. 8051 Dep., 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201201344 04.05.2012 Terrorhendelsene 22.7.11 - politiets evalueringsrapport - oppfølging - Østfold politidistrikt. Østfold

Detaljer

Sikkerhet og beredskap mot ekstremvær i telesektoren

Sikkerhet og beredskap mot ekstremvær i telesektoren Sikkerhet og beredskap mot ekstremvær i telesektoren Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Energi Norge og Telenor våren 2013 1 Innhold Bakgrunn og mandat... 3 Sammenfatning og forslag... 5 Innledning:...

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Overordnet beredskapsplan Eidsvoll kommune Godkjent av: Eidsvoll kommunestyre, sak 15/21 Dato: 10.03.2015 Her legges versjonskontroll etter kvalitetskontroll inn: 1 Innhold 1. Mål og definisjon... 4 1.1

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

Systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid i kommunene. en veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap

Systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid i kommunene. en veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap Systematisk samfunnssikkerhetsog beredskapsarbeid i kommunene en veileder fra Direktoratet for sivilt beredskap FORORD Stadig skjer det skader og ulykker som kunne ha vært unngått, eller som kunne ha vært

Detaljer

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen

Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen Veiledning for å forebygge og håndtere pandemisk influensa i kraftforsyningen INNLEDNING Bakgrunn Samfunnet er kritisk avhengig av sikker kraftforsyning for å opprettholde sine funksjoner og virksomheter.

Detaljer

Overordnet beredskapsplan

Overordnet beredskapsplan Fredrikstad kommune Overordnet beredskapsplan Krisestab Kriseleder Rådmann Beredskapsleder Kommuneoverlege K-1 - Personell K-2 - Situasjon K-3 - Operasjon K-4 - Logistikk K-5 - Informasjon og kommunikasjon

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Rapport Brann i kabelkulvert

Rapport Brann i kabelkulvert Rapport Brann i kabelkulvert Oslo Sentralstasjon 27.11.2007 Brann i kabelkulvert Oslo Sentralstasjon 27.11.2007 Innhold 1 Bakgrunn...................................................................................

Detaljer

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14

Beredskapsplan Eigersund kommune. Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 Beredskapsplan Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret 16.06.2014. KS-038/14 2014 Innhold 1. Beredskapsplan for Eigersund kommune... 2 2. Fastsettelse... 2 a. Fullmakter... 2 b. Iverksettelse... 3 3.

Detaljer