Langtidseffekter av Innovasjon Norges støtte til bedrifter i perioden Oxford Research AS i samarbeid med Møreforsking Molde AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langtidseffekter av Innovasjon Norges støtte til bedrifter i perioden 2003-2010 Oxford Research AS i samarbeid med Møreforsking Molde AS"

Transkript

1 Langtidseffekter av Innovasjon Norges støtte til bedrifter i perioden Oxford Research AS i samarbeid med Møreforsking Molde AS

2 Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske og strategiske aktører kan få et bedre grunnlag for sine beslutninger. Vi kombinerer vitenskapelige arbeidsmetoder med kreativ idéutvikling for å tilføre våre kunder ny kunnskap. Vårt spesialfelt er analyser og evalueringer innen nærings- og regionalutvikling, forskning og utdanning samt velferdsog utdanningspolitikk. Oxford Research har kontorer i Kristiansand, Stockholm, København, Kotka og Brussel og retter sitt arbeid mot det nordiske og det europeiske markedet. Se for mer informasjon om selskapet Møreforsking Molde er en forskningsinstitusjon som eies av Møreforsking AS (51 %) og Høgskolen i Molde (49 %). Forskningsarbeidet i Møreforsking Molde AS er organisert i fire faggrupper: Helse, utdanning og samfunn (HUS-gruppen), Logistikk, transportøkonomi og næringsøkonomi. Gruppen for næringsøkonomi har lange tradisjoner med evalueringer, utredninger og analyser av næringspolitiske virkemidler, effektmålinger, herunder kundeundersøkelser og effektstudier av prosjektporteføljene til Innovasjon Norge (tidligere SND) og brukerstyrt forskning i Norges Forskningsråd. Hovedtyngden av fagkompetansen til de ansatte i gruppen for næringsøkonomi faller innunder fagfeltene samfunnsøkonomi og finansieringsøkonomi. Se for mer informasjon om instituttet. Forside- og baksidebilde: Fra flickr.com under Creative Common lisens. Foto av: R. Fernandez. Oxford Research: SVERIGE Oxford Research AB Box 7578 Norrlandsgatan Stockholm Telefon: (+46) DANMARK Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Telefon: (+45) Fax: (+45) NORGE Oxford Research AS Østre Strandgate Kristiansand Norge Telefon: (+47) FINLAND Oxford Research OY Heikinkatu 7, 48100, Kotka, Finland GSM: BELGIA Oxford Research c/o ENSR 5, Rue Archimède, Box Brussels Phone Fax Oxford Research AS

3 Tittel: Langtidseffekter av Innovasjon Norges støtte til bedrifter i perioden Undertittel: Oppdragsgiver: Oxford Research AS i samarbeid med Møreforsking Molde Innovasjon Norge Prosjektperiode: Juni 2012 juni 2014 Prosjektleder: Forfattere: Kort sammendrag: Tor Borgar Hansen Helge Bremnes, Tor Borgar Hansen, Bjørn Brastad og Marthe Rosenvinge Ervik For å kunne si noe om effekten av støtten fra Innovasjon Norge, har vi tatt i bruk ulike avanserte statistiske og økonometriske og teknikker. Vi har både sett på i hvilken grad støtten har en betydning for overlevelse og verdiskaping. Å få støtte fra Innovasjon Norge har en sterk og signifikant negativ sammenheng med sjansen for at en virksomhet blir inaktiv eller faller fra. Sammenhengen er statistisk signifikant, selv også når en kontrollerer for en rekke karakteristika ved bedriftene som bedriftens størrelse, distriktspolitisk virkeområde, bedriftens alder, bedriftens omsetning og kompetanseintensiteten til næringen bedriften tilhører. Analysene viser at Innovasjon Norge-støttede bedrifter har 0,62 ganger lavere sjanse for å oppleve frafall enn bedrifter som ikke har mottatt støtte. Innovasjon Norge-støttede bedrifter har også langt lavere risiko for oppløsning enn andre bedrifter, med 0,71 ganger lavere sjanse for å oppleve inaktivitet etter oppløsning enn andre bedrifter. Vi har sammenlignet verdiskapingen hos bedrifter fem år etter de mottok Distriktsutviklingstilskudd og Etablererstipend opp mot konstruerte kontrollgrupper av matchende bedrifter for årgangene Disse analysene viser at det ikke er noen signifikante forskjeller mellom gruppene. Dette betyr at vi ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet kan si at Distriktsutviklingstilskudd og Etablererstipend har en effekt på bedriftenes verdiskaping. Samtidig kan analysene heller ikke utelukke at det finnes en effekt. En medvirkende årsak til at vi ikke er i stand til å påvise noen effekter på verdiskapingsutviklingen kan være knyttet til datakvaliteten. Dersom det hadde eksistert flere variabler både innenfor støtte- og kontrollgruppen, ville kvaliteten på analysene blitt hevet ytterligere. Oxford Research AS 3

4 Forord Gjennom det foreliggende arbeidet har Oxford Research og Møreforskning hatt som mål å komme et skritt videre når det gjelder å kunne si noe om langsiktige effekter av Innovasjon Norges støtte. Vi har tatt i bruk ulike avanserte statistiske og økonometriske teknikker for å oppnå dette samt bygget på tidligere studier av bla. Møreforskning og SSB om etablering av kontrollgrupper for Innovasjon Norge-støttede bedrifter. I hvilken grad finnes det forskjeller mellom bedrifter som har fått Innovasjon Norge-støtte og de som ikke har fått det, og kan forskjellene eventuelt tilskrives Innovasjon Norge? Oppdraget er fra Oxford Researchs side gjennomført av senioranalytiker Tor Borgar Hansen (prosjektleder), senioranalytiker Bjørn Brastad og analytiker Marthe Rosenvinge Ervik. Fra samarbeidspartner Møreforskning har gruppeleder for næringsøkonomi, Helge Bremnes, bidratt. Vi har i løpet av arbeidsperioden hatt tett dialog med spesialrådgiverne Gry Elisabeth Monsen, Pål Aslak Hungnes og Knut Senneseth i Innovasjon Norge. Vi takker for et godt samarbeid og gode konstruktive innspill underveis i prosessen! Kristiansand, juni 2014 Harald Furre Adm. dir. Oxford Research AS Oxford Research AS

5 Innhold Kapittel 1. Sammendrag Overlevelse sammenlignet med bedriftspopulasjonen Økonomisk utvikling sammenlignet med bedriftspopulasjonen Påviste effekter av støtte Overlevelse Verdiskaping...10 Kapittel 2. Bakgrunn, formål og innhold Bakgrunn Formål og fokus Rapportens fokus Videre innhold Kapittel 3. Datakilder, analysekriterier og mulige metoder Datagrunnlag og databearbeiding Datakilder Bearbeiding av data Kriteriene som ligger til grunn for de deskriptive analysene Tilsagn fra Innovasjon Norge Den resterende bedriftspopulasjonen Hovedgrupper av bedrifter Samlet oversikt over bedrifter som inngår i beregningene Ulike teknikker for effektmåling Forløpsanalyse OLS med felles effekter Instrumentvariabler, to-stegs OLS og Heckmans seleksjonsmodell Ikke parametriske tester, matching metoder Regresjons diskontinuitet Oppsummering...19 Kapittel 4. Deskriptiv analyse av virksomhetenes overlevelse Overlevelsesrater Gründerbedrifter Etablerte bedrifter Årsaker til frafall Bedriftsfusjoner Oppløsninger Konkurser...26 Oxford Research AS 5

6 Kapittel 5. Deskriptiv analyse av virksomhetenes økonomiske utvikling Omsetningsutvikling Gründerbedriftene De etablerte bedriftene Utviklingen i driftsresultat Gründerbedriftene De etablerte bedriftene Utvikling i verdiskaping Gründerbedriftene De etablerte bedriftene Utvikling i antall ansatte Gründerbedriftene De etablerte bedriftene Kapittel 6. Langsiktige effekter av Innovasjon Norges støtte Har Innovasjon Norge-støtten effekt på bedriftenes overlevelse? Forutsetninger for forløpsanalysene Resultater fra analysene Forløpsanalyse for oppløsning og konkurs Har Innovasjon Norge-støtten effekt på bedriftenes økonomiske utvikling? Hvordan er analysene gjort? Resultater fra analysene Kommentarer til analysen Kapittel 7. Referanser Kapittel 8. Tabellvedlegg Oxford Research AS

7 Tabeller Tabell 1: Antall tilsagn og bedrifter per årgang Tabell 2 Oversikt over næringer som er inkludert i analysen Tabell 3: Bedrifter i beregningene fordelt etter tilsagn fra Innovasjon Norge og den resterende bedriftspopulasjonen Tabell 4: Overlevelsesrater for gründerbedrifter, etter etableringsperiode, støtte fra Innovasjon Norge og overlevelsesår Tabell 5: Overlevelsesrater etter etableringsperiode, støtte fra Innovasjon Norge og overlevelsesår Tabell 6: Andel gründerbedrifter som har blitt slettet etter fusjon per år, etter etableringsperiode og støtte fra Innovasjon Norge Tabell 7: Andel etablerte bedrifter som har blitt slettet etter fusjon per år, etter etableringsperiode og støtte fra Innovasjon Norge Tabell 8: Andel gründerbedrifter som har blitt slettet etter oppløsning per år, etter etableringsperiode og støtte fra Innovasjon Norge Tabell 9: Andel etablerte bedrifter som har blitt slettet etter oppløsning per år, etter etableringsperiode og støtte fra Innovasjon Norge Tabell 10: Andel gründerbedrifter som har blitt slettet etter konkurs per år, etter etableringsperiode og støtte fra Innovasjon Norge Tabell 11: Andel etablerte bedrifter som har blitt slettet etter konkurs per år, etter etableringsperiode og støtte fra Innovasjon Norge Tabell 12: Omsetning i MRD NOK for gründerbedrifter i perioden , etter årgang og Innovasjon Norge-støtte Tabell 13: Omsetningsendring (%) i gründerbedrifter i perioden , etter årgang og Innovasjon Norge-støtte Tabell 14: Omsetning i MRD NOK for etablerte bedrifter i perioden , etter årgang og Innovasjon Norge-støtte Tabell 15: Omsetningsendring i etablerte bedrifter (%) i perioden , etter årgang og Innovasjon Norge-støtte Tabell 16: Andel gründerbedrifter med positivt driftsresultat, etter årgang og Innovasjon Norge-støtte Tabell 17: Andel etablerte bedrifter med positivt driftsresultat, etter årgang og Innovasjon Norge-støtte Tabell 18: Verdiskaping i MRD NOK for gründerbedrifter i perioden , etter årgang og Innovasjon Norge-støtte Tabell 19: Endring i verdiskaping (%) for gründerbedrifter i perioden , etter årgang og Innovasjon Norge-støtte Tabell 20: Verdiskaping i MRD NOK for etablerte bedrifter i perioden , etter årgang og Innovasjon Norge-støtte Tabell 21: Endring i verdiskaping (%) for etablerte bedrifter i perioden , etter årgang og Innovasjon Norge-støtte Tabell 22: Antall ansatte i gründerbedrifter i perioden , etter årgang og Innovasjon Norge-støtte Tabell 23: Utvikling i antall ansatte (%) i gründerbedrifter i perioden , etter årgang og Innovasjon Norge-støtte Tabell 24: Antall ansatte i etablerte bedrifter i perioden , etter årgang og Innovasjon Norge-støtte Tabell 25: Utvikling i antall ansatte (%) i etablerte bedrifter i perioden , etter årgang, IN-støtte og regnskapsår Tabell 26: Hovedkategorier og -kriterier for avgrensing av kompetanseintensive næringer/tjenester Tabell 27: Forløpsanalyse av effekten av IN-støtte på risiko for inaktivitet. Tidsperiode 2003 til (N= ) Tabell 28: Forløpsanalyse av effekten av IN-støtte på risiko for inaktivitet. Tidsperiode 2004 til (N= ) Tabell 29: Forløpsanalyse av effekten av IN-støtte på risiko for inaktivitet. Tidsperiode 2005 til (N= ) Tabell 30: Forløpsanalyse av effekten av IN-støtte på risiko for inaktivitet. Tidsperiode 2006 til (N= ) Tabell 31: Forløpsanalyse av effekten av IN-støtte på risiko for oppløsning. Tidsperiode 2003 til (N= ) Tabell 32: Logit modell. Estimering av sannsynligheten for å få Distriktsutviklingstilskudd, år 2003* Tabell 33: Logit modell. Estimering av sannsynligheten for å få Etablererstipend, år Tabell 34: Difference in difference. Estimering av forskjeller i verdiskaping mellom bedrifter med støtte og konstruerte kontrollgrupper, for årgangene Effekter ett til fem år etter støtte* Tabell 35: Forløpsanalyse av effekten av IN-støtte på risiko for oppløsning (2004 til 2012), N= Tabell 36: Forløpsanalyse av effekten av IN-støtte på risiko for oppløsning (2005 til 2012), N= Tabell 37: Forløpsanalyse av effekten av IN-støtte på risiko for oppløsning (2006 til 2012), N= Tabell 38: Logit modell. Estimering av sannsynligheten for å få distriktsutviklingstilskudd, år Tabell 39: Logit modell. Estimering av sannsynligheten for å få distriktsutviklingstilskudd, år Tabell 40: Logit modell. Estimering av sannsynligheten for å få distriktsutviklingstilskudd, år Tabell 41: Logit modell. Estimering av sannsynligheten for å få distriktsutviklingstilskudd, år Figurer Figur 1: Six Steps to Heaven: Methods for Assessing the Impact of SME Policy Figur 2: Fire-års overlevelsesrater for gründerbedrifter, etter etableringsperiode, støtte fra Innovasjon Norge og overlevelsesår Oxford Research AS 7

8 Oxford Research AS

9 Kapittel 1. Sammendrag Formålet med denne rapporten er å ved hjelp av ulike statistiske og økonometriske teknikker komme lenger i forhold til å kunne si noe om langsiktige effekter av Innovasjon Norges støtte. Analysearbeidet som er gjort representerer et nybrottsarbeid, og bygger på tidligere studier av bl.a. Møreforskning og SSB om etablering av kontrollgrupper. I rapporten ser vi nærmere på om det er forskjeller mellom bedrifter som har fått Innovasjon Norge-støtte og de som ikke har fått det. Hvilke forskjeller er det i så fall snakk om, og i hvilken grad kan utviklingen eventuelt tilskrives Innovasjon Norge? Rapporten er bygget opp av tre deler. Den første og andre delen er deskriptiv, og analyserer og sammenligner Innovasjon Norge-støttede bedrifter med bedriftspopulasjonen når det gjelder overlevelse og økonomisk utvikling (kapittel 4 og 5). Hvilke forskjeller finnes? Den tredje delen er en effektfokusert del, som har som intensjon å belyse effekter av Innovasjon Norge-støtte ved hjelp av ulike statistiske og økonometriske og teknikker (kapittel 6). I det videre oppsummerer vi funnene fra hver av disse analysene. 1.1 Overlevelse sammenlignet med bedriftspopulasjonen Vi har sammenlignet overlevelsesratene for bedriftene som har fått støtte fra Innovasjon Norge med bedrifter i den øvrige bedriftspopulasjonen som er stiftet i samme periode. Analysene viser at: Gründerbedrifter som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge har høyere overlevelsesrater enn øvrige gründerbedrifter. Støtten har særlig betydning i bedriftenes tidlige utviklingsfase. Overlevelsesratene for Innovasjon Norge-støttede etablerte bedrifter er høyere enn overlevelsesraten for øvrige etablerte bedrifter for samtlige årganger og samtlige år. Sjansen for at bedriften blir slettet etter oppløsning er høyere blant bedrifter som ikke har mottatt støtte fra Innovasjon Norge. Dette er tilfelle både blant gründer- og etablerte bedrifter, og indikerer at Innovasjon Norge har selektert gründere som har gode forretningsideer og ambisjoner. Andelen bedrifter som går konkurs er høyere blant Innovasjon Norge-støttede bedrifter, både blant gründer- og etablerte bedrifter. Dette indikerer at Innovasjon Norge tar en viss risiko i sine tildelinger. 1.2 Økonomisk utvikling sammenlignet med bedriftspopulasjonen Som en del av rapporten har vi også tatt for oss de Innovasjon Norge-støttede virksomheters økonomiske utvikling sammenlignet med bedriftspopulasjonen. Vi har både sett nærmere på parameterne omsetningsutvikling, driftsresultat, verdiskaping og utvikling i antall ansatte. Analysene viste følgende hovedbilde: De Innovasjon Norge-støttede gründerbedriftene i de to første (2003 og 2004) og de to siste årgangene (2009 og 2010) har en høyere vekstrate i sin omsetningsutvikling enn bedriftene som ikke har blitt støttet. Omsetningsutviklingen for Innovasjon Norge-støttede etablerte bedrifter er mer ujevn, også når man ser bort fra finanskrisen. De gründerbedriftene som ikke har mottatt Innovasjon Norge-støtte har oftere positivt driftsresultat enn andre bedrifter. De Innovasjon Norge-støttede etablerte bedriftene har en noe høyere andel med positive driftsresultat. Dette gir signaler om et risikovillig Innovasjon Norge når det gjelder gründerbedrifter. Innovasjon Norge-støttede gründerbedrifter har en høyere vekst i verdiskapingen enn de øvrige gründerbedriftene, bortsett fra 2006-, og 2008-årgangene. Verdiskapingsutviklingen til de Innovasjon Norge-støttede etablerte bedriftene er noe mindre positiv enn for den øvrige bedriftspopulasjonen. De Innovasjon Norge-støttede gründerbedriftene kan i de fleste årgangene vise til bedre utvikling i antall ansatte enn gründerbedriftene som ikke har fått støtte. Økningen i antall ansatte er høyest i de første årene etter etablering før den avtar noe. De etablerte virksomhe- Oxford Research AS 9

10 tene har ikke noen videre høy sysselsettingsvekst, med unntak av de IN-støttede bedriftene i enkelte årganger. også langt lavere risiko for oppløsning enn andre bedrifter, med 0,71 ganger lavere sjanse for å oppleve inaktivitet etter oppløsning enn andre bedrifter. 1.3 Påviste effekter av støtte For å kunne si noe om effekten av støtten fra Innovasjon Norge, har vi tatt i bruk ulike avanserte statistiske og økonometriske teknikker. Vi har sett på i hvilken grad støtten har en betydning både for overlevelse og verdiskaping Overlevelse Å få støtte fra Innovasjon Norge har en sterk og signifikant negativ sammenheng med sjansen for at en virksomhet blir inaktiv eller faller fra. Sammenhengen er statistisk signifikant, selv også når en kontrollerer for en rekke karakteristika ved bedriftene som bedriftens størrelse, distriktspolitisk virkeområde, bedriftens alder, bedriftens omsetning og kompetanseintensiteten til næringen bedriften tilhører. Analysene viser at Innovasjon Norge-støttede bedrifter har 0,62 ganger lavere sjanse for å oppleve frafall enn bedrifter som ikke har mottatt støtte. Innovasjon Norge-støttede bedrifter har Verdiskaping Vi har sammenlignet verdiskapingen hos bedrifter fem år etter de mottok Distriktsutviklingstilskudd og Etablererstipend opp mot konstruerte kontrollgrupper av matchende bedrifter for årgangene Disse analysene viser at det ikke er noen signifikante forskjeller mellom gruppene. Dette betyr at vi ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet kan si at Distriktsutviklingstilskudd og Etablererstipend har en effekt på bedriftenes verdiskaping. Samtidig kan analysene heller ikke utelukke at det finnes en effekt. En medvirkende årsak til at vi ikke er i stand til å påvise noen effekter på verdiskapingsutviklingen kan være knyttet til datakvaliteten. Dersom det hadde eksistert flere variabler både innenfor støtte- og kontrollgruppen, ville kvaliteten på analysene blitt hevet ytterligere. Det ville ha gitt en større mulighet for å finne eventuelle effekter av Innovasjon Norgestøtten. Dette er mer inngående diskutert i kapittel 6. Oxford Research AS

11 Kapittel 2. Bakgrunn, formål og innhold 2.1 Bakgrunn Fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har det over tid blitt stilt sterkere krav til Innovasjon Norge om å dokumentere effekten av deres innsats. Dette er både noe Innovasjon Norge må forholde seg til i rollen som faglig rådgiver, ved evalueringer av deres tjenester og programmer samt i organisasjonens mål- og resultatstyringssystem Formål og fokus Dersom Innovasjon Norge skal være i stand til å følge opp signalene fra NFD, blir effektvurderinger og effektmålinger svært sentralt. Effektmålinger av bedriftsrettede virkemidler er i utgangspunktet svært komplekst. Effektmålingene må forholde seg til en rekke teoretiske og metodiske utfordringer, blant annet er det slik at: En innsats/aktivitet forventes å generere enkelte resultater på kort sikt og effekter på litt lengre sikt. Mulighetene til å måle reduseres imidlertid jo lengre ut i kjeden en kommer. De tiltakene det blir gitt midler til, gir ikke nødvendigvis målbare resultater eller effekter med det samme. Det kan ta la tid før de fulle effektene realiseres. Det er ikke mulig å gjennomføre kontrollerte eksperimenter. Det er også en rekke andre forhold enn tiltaket som påvirker utviklingen. Disse forholdene må det kontrolleres for dersom en skal si noe om tiltakets effekter. Disse utfordringene er ikke løst raskt, men krever et langsiktig utviklingsarbeid der en bygger stein på stein. Innovasjon Norge har tidligere finansiert flere ulike arbeider som har sett på effekten av støtten. Disse har både sett på forskjellige virkemidler og anvendt ulike tilnærminger. Dette er mellom annet: Hervik, A., B.G. Bergem og L. Bræin, Langtidseffekter av Innovasjon Norges finansielle virkemidler for årgangene Rapport 0611, Møreforskning, Molde. Kvitastein, O. A., Three papers on evaluations: the «what if» in the evaluation of public programmes. Ph.D. thesis no. 2010/09, Norwegian School of Economics, Bergen. Oxford Research, Mer av det gode. Evaluering av Forsknings- og utviklingskontrakter IFU/OFU-programmet. Grünfeld, L.A., G. Grimsby, K. Høyseth-Gilje, H. Hvide, K.O. Lian og E. Vinogradov, En statlig bro i kapitalmarkedet: evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger. Menonpublikasjon nr. 42, Menon Business Economics, Oslo. Kvitastein, O. A., Dokumentasjonsnotat. Mål- og resultatstyringssystem i Innovasjon Norge. Om beregninger av effekter og resultater for indikatorer. Høgskolen i Bergen. I tillegg til disse arbeidene er det også gjort arbeider for Norges Forskningsråd som har vært metodeutviklende. Særlig relevant i vår sammenheng er følgende evalueringer: Cappelen, Å., E. Fjærli, F. Foyn, T. Hægeland, J. Møen, A. Raknerud og M. Rybalka, Evaluering av SkatteFUNN sluttrapport. Statistisk Sentralbyrå, rapport 2008/2, Oslo. Rasmussen, R., S.R. Borlaug, O. Bulanova, T. Clausen, O.R. Spilling og T. Sveen, Verdiskaping i forskningsbaserte selskaper og lisenser støttet av FORNY-programmet. Senter for innovasjon og bedriftsøkonomi, Bodø. Både de arbeidene som Innovasjon Norge selv har fått uført og de andre arbeidene er med på å komplettere hverandre, men de løser kun deler av de metodiske utfordringene og ser kun på elementer av Innovasjon Norges virksomhet. 2.3 Rapportens fokus For å komme lenger i forhold til å kunne si noe om effekter av Innovasjon Norges virkemidler, bruker vi i denne rapporten ulike kontrollgrupper og statis- 1 Se f.eks. stortingsmeldingen om Innovasjon Norge og SIVA (Meld. St. 22, ) Oxford Research AS 11

12 tiske/økonometriske metoder for å belyse langtidseffekten av Innovasjon Norges støtte. Dette er en videreføring av Møreforsknings prosjekt fra 2006 (Hervik, Bergem og Bræin, 2006) samt et bidrag til metodeutvikling for å kunne måle effekter på en mer solid og stringent måte. David Storey (1998) har utviklet et hierarki for evaluering og påvisning av effekter som består av seks ulike trinn. Dette vises i figuren under. Figur 1: Six Steps to Heaven: Methods for Assessing the Impact of SME Policy Kilde: OECD (2004) I følge denne klassifiseringen er metoder som benytter mottakernes egne vurderinger av f.eks. addisjonalitet å regne som steg 3, altså kun monitorering og ikke evaluering. Det er først når man tar i bruk ulike former for kontrollgrupper at man kan snakke om evaluering. I denne rapporten benytter vi metoder som kan sies å være på steg 4 (overlevelsesanalysene) og steg 6 (verdiskapingsanalysene). Dette innebærer at vi særlig for verdiskapingsanalysene benytter oss av «state of the art» -metoder for effektmåling av bedriftsstøtte. 2.4 Videre innhold De ulike delene i denne rapporten henger tett sammen og bygger på hverandre. Innholdet er tredelt: I kapittel 4 presenterer vi en deskriptiv analyse av overlevelsesratene til de bedriftene som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge i perioden og sammenligner denne med bedrifter som ikke har fått støtte. I hvilken grad er det slik at bedriftene som har fått støtte fra Innovasjon Norge overlever i større grad og hva er årsaken til at bedriftene ikke overlever? Blant de bedriftene som overlever, beskriver vi i kapittel 5 den økonomiske utviklingen i bedrifter som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge i perioden og sammenligner resultatene med bedrifter som ikke har fått støtte. Gjennom dette får en et innblikk i hvordan det går med bedriftene som Innovasjon Norge har gitt støtte på sikt. Denne deskriptive analysen utgjør grunnlaget for den påfølgende analysen av langtidseffektene. Den observerte utviklingen blant bedriftene som har fått støtte fra Innovasjon Norge skyldes ikke nødvendigvis støtten. I rapportens kapittel 6 del diskuterer vi i hvilken grad utviklingen i bedriftene skyldes at de har fått støtte fra Innovasjon Norge. Dette er en diskusjon og analyse av effekter. For å analysere om støtten har en effekt, benytter vi av oss av ulike avanserte statistiske og økonometriske metoder. Vi gjør både analyser der den avhengige variabelen er overlevelse og verdiskaping. Før vi går inn på rapportens tre hovedbolker, presenterer vi i kapittel 3 først datakildene for analysen, analysekriterier og mulige metoder for effektmåling. Oxford Research AS

13 Datakilder, analysekriterier og mulige meto- Kapittel 3. der Gjennomføring av effektanalyser krever omfattende datasett med høy kvalitet. I dette kapittelet gis det en grundig beskrivelse av datakilder, analysekriterier og mulige metoder for effektmåling. Mer spesifikt inneholder kapittelet en beskrivelse av: Datagrunnlaget for analysene og databearbeiding Kriterier og forutsetninger for analysene Mulige statistiske/økonometriske metoder som kan brukes for å måle effekter 3.1 Datagrunnlag og databearbeiding I dette delkapittelet gir vi en nærmere oversikt over hvilke datakilder vi har benyttet samt hvordan vi har bearbeidet og koblet sammen dataene for å få et etablere et felles datasett for de deskriptive og økonometriske analysene. sysselsettingsutviklingen på en bedre måte enn tidligere. Regnskapsinformasjon for samtlige regnskapspliktige bedrifter i Norge for perioden Denne omfattende databasen inneholder opplysninger om samtlige poster i resultatog balanseregnskapet. Konkurs- og kunngjøringsregisteret i Brønnøysund. Informasjon herfra benyttes til å oppdatere bedriftenes status i forhold til om de fortsatt er aktive eller om de er inaktive grunnet for eksempel konkurs, oppløsning eller fusjoner. Dette er den viktigste kilden vi har for å kunne beregne overlevelsesrater. For at dette meget omfattende datamaterialet skal kunne utnyttes til analyseformål, er en avhengig av å bearbeide det og koble de ulike datakildene sammen. Dette beskrives mer inngående i det neste delkapittelet Datakilder Det er benyttet fire ulike datakilder for å gjøre analyser av den økonomiske utviklingen i bedrifter som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge i perioden : Tilsagnsinformasjon for alle prosjekter støttet av Innovasjon Norge i perioden 2003 til Foretaksregisteret. Sammen med foretaksinformasjon stilt til rådighet av Innovasjon Norge gir disse registrene tilgang til viktige bakgrunnsopplysninger om bedriftene. I forhold til denne analysen har Oxford Research fått tilgang til en tidsserie fra for ansatte-tall for bedriftene, noe som gjør oss i stand til å analysere Bearbeiding av data Tilsagnsinformasjonen fra Innovasjon Norge foreligger i utgangspunktet i filer som er organisert etter tilsagn per år. Ved å slå sammen disse datasettene, finner man ofte at en bedrift har mottatt tilsagn i flere ulike år. Dette betyr at slike filer må bearbeides slik at bedriftene er analyseenhetene og ikke tilsagnene og på en slik måte at flere tilsagn i ulike år fremkommer på en hensiktsmessig måte. Denne bearbeidingen har resultert i et datasett som omfatter til sammen tilsagn gitt til bedrifter i perioden 2003 til Dette er ytterligere spesifisert per årgang i tabell 1 under. Tabell 1: Antall tilsagn og bedrifter per årgang Årgang Antall tilsagn Antall bedrifter Antall bedrifter som mottar sitt første tilsagn basert på informasjon fra Innovasjon Norge Oxford Research AS 13

14 Tilsagninformasjonen fra Innovasjon Norge ble deretter koblet sammen med foretaks- og regnskapsinformasjonen. Gjennom dette blir vi i stand til å se nærmere på den faktiske økonomiske utviklingen til de av Innovasjon Norge sine bedrifter som er regnskapspliktige samt å sammenligne resultatene med den resterende bedriftspopulasjonen. Dette er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig premiss for at det skal kunne være mulig å utføre effektanalyser. Vi har benyttet informasjon fra Konkurs- og kunngjøringsregisteret i Brønnøysund i overlevelsesanalyser. Basert på disse registrene har vi konstruert en dataserie fra slutten av 1999 frem til utgangen av Dette datasettet inneholder informasjon om endringer som skjer i bedrifter, som for eksempel at de blir kjøpt opp (fusjoner), at de deles opp (fisjoner), at de blir oppløst, at de går konkurs (gjennom ulike steg) eller at de omdannes (i hovedsak aktuelt for stiftelser). De fleste av disse endringene har som konsekvens at bedriften slettes fra registrene. I våre analyser har vi forsøkt å gå bak det faktum at en bedrift har blitt slettet og sett nærmere på de ulike årsakene til sletting. Det er i løpet av de siste årene blitt enklere å benytte informasjon fra registrene i slike analyser da slike statuser er blitt innført i løpet av 2011 (sletting etter fisjon) og 2012 (sletting etter fusjon). For slettinger etter konkurser og oppløsninger, derimot, finnes ikke slike statuser. Det har derfor vært nødvendig å konstruere slike statuser manuelt i forbindelse med overlevelsesanalysene. Dette er gjort ved å identifisere hvilken status en bedrift hadde rett i forkant av slettingen og benytte denne som sletteårsak. Kun på denne måten er det mulig å identifisere sletteårsak, og vårt datasett er i så måte unikt. 3.2 Kriteriene som ligger til grunn for de deskriptive analysene For at vi skal kunne vise utviklingen i bedriftene, må virksomhetene som har fått tilsagn, oppfylle et sett av kriterier. Disse er noe forskjellige når det gjelder de som har fått tilsagn fra Innovasjon Norge og den resterende bedriftspopulasjonen. Vi starter med å se på Innovasjon Norge Tilsagn fra Innovasjon Norge Bedrifter som har fått tilsagn fra Innovasjon Norge må oppfylle følgende kriterier: De må ha regnskapsinformasjon for alle årene fra og med det året de mottok sitt første tilsagn De må ikke ha «hull» i regnskapsserien, det vil si de må ha data fra alle årene i perioden. De er ikke morselskaper i konsern. Vi ser kun på regnskapsinformasjon for bedrifter, ikke foretak. Det er kun næringer som Innovasjon Norge gir støtte i et visst omfang som er med. De avgrensningene som er gjort her, omtales nærmere i kapittel Den resterende bedriftspopulasjonen De bedriftene som befinner seg i den resterende bedriftspopulasjonen, må tilfredsstille følgende kriterier: Vi ser kun på bedrifter som ble etablert i samme år som det tilsvarende Innovasjon Norge tilsagnet eller tidligere. Bedriftene må ha regnskapsinformasjon for alle årene og ikke ha «hull» i regnskapsserien. Det er kun næringer som Innovasjon Norge gir støtte i et visst omfang som er med. I tabell 2 under gis det en nærmere oversikt over de næringene som er med i analysen og de som ikke er det. De næringene som ekskluderes fra den videre analysen er markert med blått i tabell 2. Oxford Research AS

Analyse av Setesdal Regionråds næringsrettede virkemidler

Analyse av Setesdal Regionråds næringsrettede virkemidler Analyse av Setesdal Regionråds næringsrettede virkemidler Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet

Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Hvordan kan en måle resultater og effekter av kommunale- og regionale næringsfond? Forprosjekt for Kommunal- og regionaldepartementet Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand

Detaljer

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune

Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Samfunns-, nærings- og SWOT-analyse for Asker og Bærum kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet

Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet Evaluering av Entreprenørskapsprogrammet i Møre og Romsdal Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning

Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Regionale koblingsbokser mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft og utdanning Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Organisering, effektivitet og rettssikkerhet

Organisering, effektivitet og rettssikkerhet Organisering, effektivitet og rettssikkerhet Evaluering av Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Evalueringsrapport utarbeidet av Oxford Research i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)

Detaljer

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne R Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne En litteraturstudie Rapport 2011-02 Proba-rapport nr. 2011-02, Prosjekt nr. 950 ISSN: 1891-8093 HB, Aug, 1. mars 2011 Offentlig

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund

En ordning, et mangfold av løsninger. Forskningsprosjekt om studieforbund En ordning, et mangfold av løsninger Forskningsprosjekt om studieforbund Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT

FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske. av store handelsetableringer RAPPORT RAPPORT FoU prosjekt om samfunnsøkonomiske konsekvenser av store handelsetableringer MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2014 Mai 2014 Av Erland Skogli, Jens Fredrik B. Skogstrøm, Peter Aalen, Endre Kildal Iversen

Detaljer

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd

Analyse av Vestnordenfondet. Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Analyse av Vestnordenfondet Utført på oppdrag fra Nordisk Ministerråd Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger slik

Detaljer

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 20/02/15 Kjennetegn ved norske lærebedrifter En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 2 KJENNETEGN VED NORSKE LÆREBEDRIFTER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Detaljer

Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter

Lys langs veien. Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter Lys langs veien Undersøkelse om bruk av immaterielle verdier og rettigheter blant små og mellomstore bedrifter Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom

Detaljer

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015

En million ideer. - veien fra drøm til å lykkes som gründer RAPPORT MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 RAPPORT En million ideer - veien fra drøm til å lykkes som gründer MENON-PUBLIKASJON NR. 12/2015 av Leo Grünfeld, Marcus Gjems Theie og Jens Fredrik B. Skogstrøm Forord I Norge bor det mange idéer. Hvert

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Bidrar økt ressursbruk i grunnskolen til

Bidrar økt ressursbruk i grunnskolen til Utdanning 2009 Bidrar økt ressursbruk i grunnskolen til bedre elevprestasjoner? Lars-Erik Borge, SØF/NTNU og Marte Rønning, SSB Bidrar økt ressursbruk i grunnskolen til bedre elevprestasjoner? Innledning

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt?

Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? RAPPORT Investering i vei blir næringslivet mer produktivt? MENON-PUBLIKASJON NR. 36/2013 November 2013 av Jens F. Skogstrøm, Heidi Ulstein, Rasmus B. Holmen, Endre K. Iversen, Kaja Høiseth-Gilje, Magnus

Detaljer

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurspredikering - med forholdstall fra årsregnskapet Gøril Toresen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse Juni 2012 FORORD Denne oppgaven

Detaljer

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no

Oxford Research: Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no Meninger fra klasserommet Analyse av Elevundersøkelsen 2010 Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research

Detaljer

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo og Akershus Økonomi og administrasjon April 2014 Flokkatferd på Oslo Børs En empirisk undersøkelse av autokorrelasjon i volumer av Jenny Henriette Strøm Berthelsen

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater

Notater. Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen. Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper 2007/36. Notater 2007/36 Notater Torbjørn Hægeland og Lars J. Kirkebøen Notater Lønnsforskjeller mellom utdanningsgrupper Forskningsavdelingen/Gruppe for arbeidsmarked og bedriftsatferd Innhold Sammendrag... 2 Kapittel

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research.

Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring. Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research. RAPPORT 2002:10 Nettversjon Pål Børing Norsk og internasjonal forskning om yrkesrettet attføring Institutt for samfunnsforskning Institute for Social Research ISF 2002 Institutt for samfunnsforskning Munthes

Detaljer

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for

Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Gode resultater er blitt bedre? Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Sluttrapport I samarbeid med Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP/AU) ved Aarhus Universitet

Detaljer

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger

En statlig bro i kapitalmarkedet: Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger En statlig bro i kapitalmarkedet: GG Evaluering av Innovasjon Norges låne- og garantiordninger Menon-publikasjon nr 42/2013, Desember 2013 Av Leo A. Grünfeld, Gjermund Grimsby, Kaja Høiseth-Gilje, Hans

Detaljer