,z UNIVERSITETET I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ",z UNIVERSITETET I OSLO"

Transkript

1 0,z UNIVERSITETET I OSLO DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Til adressater i henhold til vedlagt liste Universitets- og høgskolerådet > Q i Z) wto > I _ 0R Saksnr. QO S j Dok.nr. Dato : Deres ref.: Vår ref.: 07/ Referent: Olaug Margrethe Nesset w.. Administrasjonen Postboks 1142,Blindern 0317 Oslo Geitmyrsveien 69 Telefon: Telefaks: REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Referat fra Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag følger nedenfor. Kopi av organisasjonskart for UHR følger vedlagt. Med hilsen r Pål Brodin dekan Ka lng au fakultetsdirektør J

2 0 1z UNIVERSITETET DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG 2007 Referatdato Møtet fant sted fredag fra kl kl i grupperom 4 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) på Blindern. Møtet ble ledet av dekan Pål Brodin. Til stede: Det odontologiske fakultet (DOF), Universitetet i Bergen (UiB): Dekanus Magne Raadal, visedekanus for undervisning Endre N. Vasstrand, prodekana forskning Anne Christine Johannessen, instituttstyrer Inge Fristad, klinikksjef Hildur Sø fakultetsdirektør jan Georg Tangenes. Institutt for klinisk odontologi(iko), Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø (UiT): Instituttleder Harald M. Eriksen, kontorsjef Keth Wøhni. Det odontologiske fakultet (OD), Universitetet i Oslo (UiO): Dekan Pål Brodin, prodekan for studier Morten Rykke, prodekan for forskning Ingar Ols fakultetsdirektør Tove Langhaug, assisterendefakultetsdirektør Lars Olav Skare, seksjonssjef Sverre Gundersen (halve møtet), avdelingsleder Olaug Margrethe Nesset, konsulent Margaret Louise Fotland.. Professor Arild Stenvik var innbudt for å holde foredrag under Sak 1. Norsk Studentunion(NSU): - Student Anders Skodje, UiB Student Andreas J. Larsen, UiT Student Øystein As Løberg, UiO (halve møtet) Andre deltakere: Kunnskapsdepartementet (KD): - Helse- og omsorgsdepartementet (HOD): Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal Sosial- og helsedirektoratet (SHdir): Rådgiver Linda Haugen Norges forskningsråd (NFR): - Universitets- og høgskolerådet (UHR): Seniorrådgiver Tor Rynning Torp Den norske tannlegeforening (NTF): President Gunnar Lyngstad, seniorkonsulent Aril ju Nilsen Norsk tannpleierforening: - Den offentlige tannhelsetjeneste: - Tannpleierutdanningen, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Tromsø: - Dekan Pål Brodin ønsket velkommen. Innkallin o da sordenble godkjent. UHR meldte en sak undersak 7. Eventuelt.

3 UNIVERSITETET I OSLO N1C11 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Side 3 av 11 ORIENTERINGSSAKER tannleger er lokalisert i denne nye bygningen i nær tilknytning til universitetsomr Instituttleder Harald M. Eriksen, IKO/UiT: TANN-bygget er åpnet. Tannlegeutdanningen, tannpleierutdanningen, tannhelsetjenestens regionale kompetansesenter og spesialistutdanningen av i Tromsø. Tannlegestudentene har 1/2 år propedeutisk undervisning og 1/2 års klinisk undervisning ved IKO før de går ut i seks måneders praksis i eksterne klinikker det er samarbeidsavtaler med. Kliniske veiledere har gjennomgått opplæringpro Rekruttering av fast vitenskapelig personale går etter planen med et par unntak. lederstillingene er besatt. Høsten 2004 ble det tatt opp 13 tannlegestudenter. Det har skjedd en gradvis opptrapping ble det tatt opp 41 tannlegestudenter. Dekanus Magne Raadal, DOF/UiB: Opptaksrammen er 48 for mastergradsstudiet, 21 for bachelorstudiet og 8 for lisensprogrammet. I bachelorstudiet er det stort frafall i kull 3. Det er 31 kandid spesialistutdanningen, hvorav 13 i dobbeitkompetanseløp. Forskerutdanningskandidater: engelskspråklig kvotestipend: 5, universitetsstipen 19 (fordelt på 21 personer), NFR-, rekrutt-, eksterne stip.: 2. Virksomheten -status 2007: Undervisning: Grunnutdanning: Oppnår måltall for studiepoeng og årsenheter Forskerutdanning: 6 dr.grader (Måltall=5) Opptrappingsplan for stipendiatstillinger: Når målsetningen om 25 før nyttår. Forskning: Oppnår måltallet for publikasjonspoeng (>40) NFR: Fått innvilget 3 n søknader (tils. 4,8 mill) EUs 7. rammeprogram: En søknad videre til "second stag Fakultetssammenslutning 1. januar 2008: Det medisinsk-odontologiske fakultet nye instituttet har fått navnet Institutt for klinisk odontologi (IKO). Klinikken organiseres inn under sentraladministrasjonen. Nytt odontologibygg? DOF har akutte problemer. Se nærmere redegjørelse und Sak 2. Oppsummering: Gode faglige kvaliteter, høy aktivitet, fakultets-sammenslutningen i rute, byggsituasjonen er usikker og truer aktiviteten fremover. Dekan Pål Brodin, OD/UiO: Opptaksrammen er 65 for mastergradsstudiet (delt på vår- og høstopptak) og 24 bachelorstudiet. Det er 44 kandidater i spesialistutdanningen, hvorav 4 i dobbeitkompetanseløp (de har avlagt doktorgrad/er ved avslutningen), 41 årsver stipendiater og 9 postdoktorer (bevilgningsramme: 35 og 4). To av postdoktorene eksternt finansiert.

4 0 z UNIVERSITETET I OSLO Side 4 av 11 y DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Bachelorstudiet er i ferd med å etablere seg bra. Det er stor innsatsvilje, godt samarbeid med eksterne institusjoner, og de er i front når det gjelder elektronis læresystemer. I november skal det avholdes seminar over to dager angående s identitet og faglige plattform. Internasjonalisering / utveksling: OD har sist vinter inngått avtale med University Western Cape i Sør-Afrika om utveksling av grunnutdanningsstudenter og spesialistkandidater. OD har hatt 2 studenter der en periode i 2007 og en spesialistkandidat (kir.). Det vurderes for tiden hvor mange som skal sendes di vårsemesteret Fra våren 2005 er 8. semester engelskspråklig, og det er på semester OD driver utveksling. Lisensprogrammet er avsluttet. OD har et underskudd på 2,8 mill. fordi kandidate ikke hadde godt nok grunnlag for å fullføre i løpet av normert tid. Dette har OD langt ikke fått dekket. Rekruttering: Det har vært tilstrekkelig med søkere på kunngjorte stipendiatstillin Noen venter på ny kunngjøring. Priser: Fem ansatte har fått priser siden siste nasjonale fakultetsmøte. Forskning på topp: OD var finalist i konkurransen om Senter for fremragende forskning. To av de felt der OD er særlig aktive, har kommet med i diskusjonen o en sentral plass i UiOs.forskningsportefølje; det gjelder områdene Biofilm og Bio /nanoteknologi. Områdene biofilm og nanobioteknologi er inne i diskusjonen om temporærer plassering i et fremtidig Molecular Life Science Center, Gaustadbekkdalen. Infrastruktur: Meget dårlig luftkvalitet. Påtagelig plassmangel med uheldig virknin pasientbehandlingen. Det første heldigitaliserte fakultet i Europa. Økonomi: Underfinansiert i forhold til samfunnsoppdraget. "Hvileskjærene" true utdanning av nok spesialister, doktorgradskandidater og utvikling av kompetansesentra. Etter oppdrag fra KD er rom- og funksjonsplan for nytt bygg ferdig utarbeidet. SAK 1 SPESIALISTSTRUKTUR - NY FORSKRIFT. KONSEKVENSER FOR LÆRESTEDENE. Professor Arild Stenvik var innbudt og innledningforedrag(1.1 holdt - 1.6): 1.1 Spesialiststruktur - ny forskrift Endringene: 7 spesialiteter. "Spesialistregler for NTF" erstattes av "Regler for spesialistutdanning av tannleger" (HOD). Stortingsmelding 35: "Det viktigste virkemiddel for å få til bedre geografisk fordeling av tannlegespesialister... er offentlig finansiering av desentralisert spesialistutdanning."

5 Z y UNIVERSITETET I OSLO 7, y DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Side 5 av 11 Fagavdelingene ved OD er bedt om å revidere utdanningsprogrammene slik at rammene? I så fall: Bør programplanene ha vært justert før søknadsfrist som v Kandidatene er forpliktet til å oppfylle kravene i studieprogrammet der det hen Nye regler: gir ramme for utdanning (institusjonene) og godkjenning (NTF): i pakt med de nye reglene. Kom etansesentre: Er eller blir fakultetene i Bergen og Oslo "kompetansesentre" TKNN er kompetansesentret i Nord-Norge. Kompetansesentrene i Arendal og Trondheim har ulike mål, struktur og organisering. Umiddelbare roblemstillin er kn tet til n e re ler: Fakultetene: Skal kandidater som tas opp med studietart 2008 tilbys utdanning som ligger innenfor de nye november, eller når tilbud om studietilbudene sendes ut ca. februar 2008? til nettversjonen. å utarbeide studieplan". "Institusjon" benyttes som begrep i EU-direktiv 2005/36/ Andre begrep: fakultet, kompetansesenter, lærested. Begrepene brukes kanskj NTF skal orienteres om sammensetning. Prosedyrer ved oppmelding til eksame en viktig del av fakultetenes tilsynsfunksjon og kvalitetssikring av utdanningene 1.2 Nye regler: beskrivelse av innhold og organisering Innhold o vari het av utdannin : I hovedsak overensstemmende med dagens program? Ansvar: Godkjent institusjon: Det menes universitetene. "Institusjonen har ansv om hverandre. Være bevisst på bruken. Veiledning: Institusjonen har ansvar for å sikre kvalitet i veiledningen. All klinisk virksomhet skal være spesialitetsrettet. Den skal være gitt under veiledning. Veil skal være spesialist og godkjent av institusjonen. Veiledning både pasientnært o mappevurdexing, Kari fgregå som fjernveiledning. Tilsvarer "Ekstramural tjeneste ved UiO. Peda o isk trenin : Instruktør-/veiledertjeneste. Deltakelse i teoretisk undervis Hovedregel: ikke overskride 10 %. Krever en viss tilpasning for enkelte fagavdelinger? Skriftli arbeid: Godkjent av lærestedets ansvarlige organ. Fortrinnsvis være rela til spesialiteten. Egen forskning, kompilatorisk eller pedagogisk arbeid. Nivå: publiseringsverdig. Stiller store krav til veiledningsressurser Eksamen: Kommisjon med tre medlemmer (en ekstern). Oppnevnes av lærested der lærings- og vurderingsmappene inngår. Lærin s- o vurderin sma e: I krav til 'Klinisk utdanning' er det for hver spesialitet angitt antall ferdigbehandlede kasus som skal inngå i Læringsmappen. Under 'Eksamen'angis hvor mange av disse som skal presenteres i Vurderingsmappen. Fagavdelingene må bringe sine programplaner i overenstemmelse med de nye reglene og sikre at kravet til omfang av pasientbehandling oppfylles. 1.3 Nye regler: beskrivelse av kandidatens kompetanse Klinisk kom etanse: Beskrives under 'Læringsmål' for den enkelte spesialitet. Overordnede beskrivelser i ett til fire punkter avhengig av disiplin. Fagavdelingene må gå gjennom sine beskrivelser i programplanene for vurdering av om læringsmålene er dekket. Tverrfa li kom etanse: Kandidaten skal ha forutsetninger for å kunne delta i samarbeid om pasienter som krever tverrfaglig (spesialist)kompetanse. Bred enig

6 > z iz UNIVERSITETET DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO Side 6 av 11 logistisk utfordring. Avhengig av tilgang på pasienter med komplekse tilstander ved lærestedene om betydningen av å styrke denne kompetansen. Representere Vitenska eli kom etanse: 'Kritisk vurdere og ta i bruk vitenskapelige resultater' 'Formidle ny kunnskap'. 'Utføre forskning'. Kompetanse og holdninger må utvikl gjennom hele studiet. God kontakt med dem som har slik kompetanse. Peda o isk kom etanse: 'Veilede andre i helsetjenesten både individ- og systemrettede tiltak'. 'Planlegge og gjennomføre undervisning'. 'Bidra til etterutdanning'. Utvikles best ved interaktive læringsformer og egne erfaringer i studietiden. 0 summerin - konsekvenser for lærestedene: Revisjon av programmene: m innhold og omfang. Spesifikasjon av krav til 'fjernveiledning'. Instruktørtannlegetjeneste 1.4 Nye regler: Konsekvenser for lærestedene ved desentralisert utdanning Ansvar: 'Godkjent institusjon har det faglige ansvar og ansvar for å utarbeide e studieplan'. Inntil kompetansesentrene er godkjente institusjoner i utdanningssammenheng må lærestedene lage studieplaner for desentralisert utdanning Veileder: 'Veileder skal være spesialist og godkjennes av institusjonen'. Opplæ og kalibrering av veiledere. Nær kontakt med veileder under utdanningen. der spesialist i disiplinen ikke er etablert må det lages en ordning der utdanning veiledere skjer sentralt Tverrfaglighet: Klinisk arbeid organiseres av og legges til lærestedene?. Kornpetansesentrenes rolle: rekruttere og organisere regionale team?. I områ Peda o isk trenin : Krever praktisk erfaring. Kan integreres i den teoretiske fjernundervisningen. Bidra i opplæring og undervisning regionalt organisert av kompetansesenter. Skriftli arbeid: Stort behov for veiledere med dobbeltkompetanse innen den aktuelle fagdisiplinen (arbeidet 'relatert til spesialiteten'). Samarbeid med ressurspersoner i det regionale miljøet? Praktisk samarbeid med tannhelsetjenes (datainnsamling med mer). Eksamen o kvalitetssikrin : 'Eksamen skal skje på lærestedet'. Organiseres s egen eksamen eller legges til ordinær eksamen. Følger samme prosedyre for kvalitetssikring som for lærestedets andre kandidater. 1.5 Desentralisert spesialistutdanning - fremtidig organisering og arbeidsfordeling må tilpasses Kompetansesenterets mål, organisering og bemanning Regionale planer Aktuelle 'satelittklinikker' i regionen Behovet for spesialister i ulike disipliner Spesialitetenes egenart Ressurssituasjonen ved fakultetene 1.6 Desentralisert spesialistutdanning - prinsipper og realiteter Prinsippene er nedfelt gjennom de nye reglene Realitetene: de praktiske løsningene må i tillegg til prinsippene bygge på faktiske forhold, planlegging og strategier

7 1z UNIVERSITETET I OSLO Side 7 av 11 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Desentralisert spesialistutdanning til beste for publikum, tannhelsetjenesten og kandidatene krever konkret samarbeid mellom læresteder, kompetansesentre, foreninger og myndigheter Hvem tar initiativet? summerin etter foredra et Spesialistregler De n e s esialistre lene har status som forsla. SHdir skal utrede økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget i detalj og blant angi hvem som skal bære de økonomiske konsekvenser. HOD fastsetter nytt regelverk med hjemmel i forskrift etter SHdir har levert ovennevnte utredning til HOD. Over an sre ler er fastsatt, og disse gj inntil nytt regelverk er fastsatt. De som er tatt opp etter gamle regler, skal ha studieløp og vurderes i henhold til diss De som tas opp etter overgangsreglene, skal ha studieløp og vurderes i henhold til di Når nye regler er fastsatt, skal det foretas opptak i henhold til disse, og kandidatene sk studieløp og vurderes i henhold til disse. UiB forholder seg pr. i dag til de gamle reglene. UiO forholder seg pr. i dag til de fastsatt overgangsreglene. NTF: Vi kan få et problem med hensyn til ulik praksis. HOD: Hvis praksis er ulik, må vi se på dette. Overgangsreglene skal gjelde ved opptaket 2008 med søknadsfrist NTF godkjenner kandidatene Dobbeltkompetanse Under henvisning til stortingsmeldingen er UiB og UiO enige om at dobbeltkompetanselø skal tilbys kandidater som har avlagt doktorgraden eller er i sluttfasen med doktorgradsarbeidet Desentralisert spesialistutdanning Politiske signaler blir oppfattet som realitet fra desentrale kompetansesentre: "UiB og fakultetene skal starte desentralisert utdanning NÅ." Dette fordi et kompetansesenter er godkjent institusjon, jf. overgangsreglene. dobbeltkompetanseløp. KD og HOD må prioritere fra bunnen av, begynner ved fakulte HOD an ående finansierin av s esialistutdannin m.m.: KD og HOD er enige om felles satsning for finansiert spesialistutdanning og og tar deretter distriktene. Etablering av kompetansesentre er et langtidsopplegg (ca. 20 år). Man er i prosjekteringsfasen. Dersom man ved nytt bygg skiller spesialistutdanningen ut fra grunnutdanningen, vil H ha en helt annen mulighet for å finansiere spesialistutdanning. Finansiering har vært o nå et problem fordi spesialistutdanningen "er en del av" grunnutdanningen. SHdir må i samarbeid med fakultetene gjennomgå begrepene og synliggjøre økonomis konsekvenser i forbindelse med overgangsreglene.

8 10 Iz UNIVERSITETET I OSLO Side 8 av 11 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET SHdir: Spesialistregler (gamle, overgang, nye): SHdir tar initiativ til møte med blant andre fakultetene vedrørende spesialistregler, jf pkt Desentralisert spesialistutdanning : SHdir tar initiativ til møte med blant andre fakultetene hvor problemstillinger i forhold til desentralisert utdanning gjennomgås Opptaket 2008 Prioritere kandidater fra institusjonene og kompetansesentrene. Tilgodese de som ha manglende spesialisttjeneste Økonomiske midler Økonomiske midler tildeles etter antall spesialistkandidater. Det er av overordnet bety at institusjonene har lik oppfatning av premissgrunnlaget og at oversikt over spesialistkandidater er transparent i forhold til premissgrunnlaget. Etablerte kategorier av spesialistkandidater må utvides til også å omfatte en viss and instruktørtannleger som tar spesialistutdanning med henblikk på deltidsstilling som universitetslektor. Det er behov for slik arbeidskraft. SHdir må fastsette den prosentvise lønn til spesialistkandidater (1/3, 1/2, 1/1?). Ref. fo øvrige pkt. hvor det fremgår at blant annet finansieringskilde skal angis i forbindelse m institusjonenes arbeid for utføring av det aktuelle samfunnsoppdraget Spesialitet i klinisk odontologi SHdir har vedtatt å opprette ny spesialitet:, Klinisk odontologi. UiT redegjorde for bakgrunn for opprettelse av ny spesialitet. UiT avventer oppdrag fra SHdir når det gjelder forslag om faglig innhold m.m.. SAK 2 ST.MELD. NR. 35 ( ) OG ST.PROP. NR. 1 ( ). KONSEKVENSER FOR LÆRESTEDENES PRIORITERINGER. Det vises til utsendt vedlegg til sak 2 fra ODs dekan.. Sak 2 har nær tilknytning til sak 1, 3 og 4, jf. referat fra disse sakene. For øvrig anføres følgende: HOD redegjorde kort for relevante punkt i stortingsmeldingen og stortingsproposisjonen UiT fokuserte på følgende punkt ut fra de politiske signaler: tannpleierutdanningen, spesialistutdanningen, kompetansesentre, forskning, eksterne klinikker. Videre stilte U spørsmålet: Hva er utfordringen til tannhelsetjenesten? 0 summerin av menin sutvekslin ene: Det er behov for rammeplan for bachelorstudiet slik at det ikke utdannes tre ell flere ulike type tannpleiere. KD må utarbeide rammeplan før ytterligere bachelorstudium eventuelt etableres. Bachelorstudiet krever betydelig innsats f institusjonene, lærestedene og veilederne.

9 UNIVERSITETET DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO Side 9 av 11 Virkemidler for å få spredt dekning av allmenntannleger kan best skje ved innsats fra fylkeskommunene. Se på Nordland. Virkemidler for å få spredt dekning av tannlegespesialister: Utvikling av desentrale kompetansesentre samt ny spesialitet. Forskning: Konferanse i april Se bredden nasjonalt. Se på stortingsmeldingens begreper, for eksempel praksisnær forskning. Akademisk frihet i samspill med samfunnsoppdraget. Fylkestannlegene må melde behov overfor institusjon, angi premiss og betale for utført oppdrag. Det var en meningsutveksling om foreslåtte tildelingsmidler i stortingsproposisjonen. Konsekvenser av b situas'onen ved DOF/UiB - o summerin av dekani rede 'ørelse: Forventet byggeperiode var NOKUT konkluderer slik: Lokaler og infrastruktur er særdeles dårlige og gjør det vanskelig å oppfylle kravene som stilles til arbeidsmiljø og kvalitet på utdanningene. Uetiske forhold for pasienter på studentklinikken. Bedriftshelsetjenesten fastslår store arbeidsmiljømessige problemer ved fakultetet og ser åpenbar sammenheng med bygningsmessige forhold - inneklima. Fakultetsstyret behandlet saken i oktober og konkluderte slik: Utrede total rehabilitering av propedeutisk laboratorium og studentklinikken. Avslå opptak av nye kandidater på Kvalifiseringsprogrammet Begrense opptak av nye tannlegestudenter fra og med 2008 til det antall som kan aksepteres i den rehabiliterte propedeutisk lab og i studentklinikken, - uavhengig av eventuell rivnings- og startbevilgning for nytt bygg i Tannlegeutdanningen ved UiB må kjøres med redusert kapasitet frem til nytt odontologibygg står ferdig. Kort ad b nin smassen ved OD/UiO: I forbindelse med ovennevnte redegjørelse orienterte OD kort om følgende: Propedeutisk laboratorium må rehabiliteres for en mellomperiode. Inneklimaet er for dårlig til tross for utførte forbedringstiltak. Plassmangel har negative konsekvenser, blant annet i forhold til pasientene. SAK 3 STATUS FOR ETABLERING AV KOMPETANSESENTRE (NORD, MIDT- NORGE, ØST, VEST, SØR) Det vises til utsendt vedlegg hvor det fremgår at begrepet "kom etansesenter" har varierende innhold i norsk sammenheng, og at dette har betydning for diskusjonen om desentralisert spesialistutdanning. Å ha dette klart for seg er av betydning for forståelsen av hva man legger i "desentralisert utdannin " og prinsipper for og praktisk gjennomføring av dette. Vedlegget omfatter Oslomodellen, Bergensmodellen, Tromsømodellen, Arendalsmodellen og Trondheimsmodellen. Institusjonene orienterte om sine modeller og planer. OD/UiO redegjorde for desentralisert spesialistutdanning i kjeveortopedi i samarbeid med kompetansesenteret i Arendal og planene fremover. DOF/UIB og OD/UiO opplyste om desentralisert spesialistutdanning i oral kirurgi. OD/UiO opplyste om plan vedrørende desentralisert spesialistutdanning i endodonti. DOF/UiB bør overveie desentralisert spesialistutdanning i periodonti.

10 1z UNIVERSITETET < DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO Side 10 av 11 Midt-Norge har behov for økt kompetanse innen kjeveortopedi. NTF opplyste at man foreløpig ønsker tilknytning til etablerte læresteder og drahjelp fra OD/UiO. HOD opplyste: Hvordan man velger å fysisk lokalisere p organisere et kompetansesenter, legger ikke HOD seg opp i. På spørsmål: "Hva er et kompetansesenter " repliserte NTF: Fakultetene legger føringer her. SAK 4 PRAKSISSTUDIET. OPPFØLGING FORRIGE MØTE. AV PLANEN SOM BLE VEDTATT I I fakultetsmøtet 2006 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med definert mandat for å drøft eksterne praksisfeltet som felles arena for utdanningsprogrammene i odontologi. UiB, UiO og UiT orienterte om erfaringene i praksisstudiet hva angår organisering, varig utbytte og finansiering. NTF gav tilbakemelding på positive effekter av å ha studenter klinikkers praksis samt praksisstudiets varighet på fem uker som optimalt. Det var enighet om å avvente UiTs erfaring etter en femårsperiode før ny meningsutveks om praksisstudiets varighet tas opp igjen.. HOD opplyste at KD og HOD ikke legger seg opp i finansieringen av praksisstudiet. Det må avtales mellom institusjonene og fylkeskommunene. Vedtak I forbindelse med oppfølging vedrørende retningslinjer og anbefalinger for praksisstudiet i masterstudiet nedsettes det en arbeidsgruppe for tre år med mandat å videreføre de forslag som er gitt i den Nasjonaleplanen forpraksisstudiet. Arbeidsgruppen har følgende medlemmer: universitetslektor L. I. Byrkjeflot, UiT førsteamanuensis K. S. Klock, UiB prodekan professor M. Rykke, UiO. Det oppnevnes en representant for fylkestannlegene som fjerde medlem. SAK 5 RAPPORT FRA NOKUT I mai 2006 startet arbeidet med revisjon av akkreditering av studietilbud i odontologi (mastergrad og doktorgrad) ved UiB og UiO. NOKUT har ferdigbehandlet vurderingen studiene ved OD/UiO og har funnet at de oppfyller de faglige kravene. DOF/UiB har mottatt sakkyndig rapport, gitt sine kommentarer til denne og forventer endelig vedtak 45. De sakkyndige rapporter sammenholdt med fakultetenes kommentarer til disse er natur nok noe forskjellig, men har felles trekk:

11 0,z UNIVERSITETET I OSLO Side 11 av 11 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Positiv omtale av fagmiljø, studienes kvalitet og nasjonalt/internasjonalt samarbeid. G aldersavgang i faste vitenskapelige stillinger trengs det ressurser for å forsere utdann kandidater til slike stillinger. Forbedringspotensiale i forhold til studentenes synspun pedagogisk skolering av klinisk lærerpersonale. Bekymring i forhold til eksisterende bygningsmasse hva angår fysiske arbeidsforhold for studenter og ansatte samt uetisk omgivelser for pasienter. SAK 6 FORUM FOR PRESENTASJON AV FORSKNING. EN IDESKISSE. 6.1 NOF somforum for presentasjon av forskning OD/UiO gav en orientering om utviklingen innen Nordisk Odontologisk Forening (NOF Det holdes ikke lenger separate møter. Disse er nå en del av andre større møter. OD/U påpekte fordeler ved fellesmøter og oppfordret til deltakelse i PEF-møtet i London ne 6.2 Eventuelt møte for stipendiater fra nordiske land UiO/OD redegjorde for bakgrunn og plan for et møte for stipendiater fra nordiske land februar 2009 i Norge. Dette vil erstatte Geilo-møtet i Realisering vil være avhengig sponsormidler. DOF /UiBstøttet planen fullt ut. SAK 7 EVENTUELT Sak om medlemskap eventuelt observatørstatus i Det nasjonale fakultetsmøte for odontologi for utdanningsinstitusjoner som tilbyr bachelorgrad i tannpleie og tannteknikk organisasjonene lenger. På denne bakgrunn kan det se ut som om det er behov for å gjennomgå UHRs struktur. Inntil situasjonen er avklart på dette området, vil UHR anb Innledningsvis refererte UHR til referatet fra Det nasjonale fakultetsmøte for odontologi 2006 og gav videre en kort orientering om UHRs organisasjonskart. Nasjonale fakultetsmøter, Nasjonale råd og Nasjonale profesjonsråd er i samme linjeorganisasjon. UHR ser at dagens organisasjonsstruktur på flere områder ikke gjenspeiler virkligheten at en eventuell endring i sammensetning av begrenser seg til å invitere tannteknikerutdanningen ved Høgskolen i Oslo som observatør. Når det gjelder tannpleierutdanningen øvrige tannpleierutdanninger ved Høgskolen i Tromsø antar UHR at den kommer inn på linje så sant fusjonen mellom høgskolen og universitetet blir realisert. Det ble enstemmig besluttet at tannteknikerutdanningen ved Høgskolen i Oslo får observatørstatus i Det nasjonale fakultetsmøte for odontologi. Referat slutt. Pål Brodin

12 0 UNIVERSITETET I OSLO Ø y DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Side 2 av 2 Adressatliste for invitasjon til Det nasjonale fakultetsmøte for odontologiske fag 2007 Oslo: Deltakere: Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Norsk Studentunion Observatører: Kunnskapsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Sosial - og helsedirektoratet Norges forskningsråd Universitets- og høgskolerådet Den norske tannlegeforening Norsk tannpleierforening Den offentlige tannhelsetjeneste Tannpleierutdanningen, Avdeling for Helsefag, Høgskolen i Tromsø Samt representanter for studentene ved henholdsvis: Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

13 000 Organisasjonskart- UHR 2007 Universitets og høgskolerådet Fagstrategiske enheter Nasjonalt fakultetsmøte Samfunnsvitenskap Historisk filosofisk Realfag Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Styret Sekretariatet dministrasjon Forsknings Utdannings utvalget utvalget utvalget Nasjonalt råd for Beregnings Forhandlings Publiserings Helse og sosialfagutd. Lærerutdanning Teknologisk utdanning Biblioteks Museums Økonomisk adm. utd. utvalget utvalget Profesjonsråd for Psykologutdanning Farmasiutdanning Designutdanning Lærebok Kvinner i Arkitektur utvalget forskning Analyse nasjonale fagråd under de fagstrategiske enhetene

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi?

Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Kompetansesentrene - hvor kom ideen fra, hvor er vi nå og hvor vil vi? Hildur Cecilie Søhoel, seniorrådgiver/tannlege i Helsedirektoratet 16.06.2015 1 For 17 år siden. Stortinget ber regjeringen. Legge

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Strategisk plan 2010-2020

Strategisk plan 2010-2020 Strategisk plan 2010-2020 FOTO: JAN UNNEBERG Visjon: Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo skal utdanne kandidater til selvstendig klinisk yrkesutøvelse som sikrer at tannhelsetjenester av

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 30. april 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN

PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi PLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ORAL KIRURGI OG ORAL MEDISIN Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Grand Hotel Terminus, Bergen 16. november 2004

REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Grand Hotel Terminus, Bergen 16. november 2004 REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Grand Hotel Terminus, Bergen 16. november 2004 Tilstede: Dekanus Magne Raadal, UiB Dekan Hans R. Haanæs, UiO Faglig leder Harald Eriksen, UiTø

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø 231111.

Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø 231111. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte Odontologi i Tromsø 231111. 1: Status ved utdanningsinstitusjonene: Oslo presenterades av Dekan Pål Brodin Økonomi: budsjett realnedgang 2012 0.7% pga flatt kutt, må

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I ENDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PROTETIKK Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Fremtidens tannhelse Samarbeid til beste for pasienten. Hvor er spesialistene i utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste?

Fremtidens tannhelse Samarbeid til beste for pasienten. Hvor er spesialistene i utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste? Fremtidens tannhelse Samarbeid til beste for pasienten Hvor er spesialistene i utformingen av fremtidens tannhelsetjeneste? Avd. dir. Kjell Røynesdal Tannlegespesialistenes fellesorganisasjon 30. januar

Detaljer

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste?

Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Utviklingen av de regionale kompetansesentrene- tjener den til det beste for en samlet tannhelsetjeneste? Pål Barkvoll, professor dr.odont. (oral kirurgi og oral medisin) Dekan Det odontologiske fakultet,

Detaljer

Professor Kristin Klock redegjorde for sak 5, UHR prosjektet: Kvalitet i praksisstudiene

Professor Kristin Klock redegjorde for sak 5, UHR prosjektet: Kvalitet i praksisstudiene Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Profesjonsrådet for odontologiske fag Referat fra Profesjonsrådet for odontologiske fag Tid: Fredag 21. november 2014 Klokken: 10.00-1500 Sted: Geitmyrsveien

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALISTUTDANNING I PEDODONTI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske fakultet juni

Detaljer

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør

Kristiansand, 10. juni 2015. Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Kristiansand, 10. juni 2015 Kortreist kompetanse - et prosjekt i sør Interpellasjon i Stortinget 7. mai 1998 Jon Alvheim: Stortinget ber Regjeringen vurdere å fremme forslag for Stortinget om opprettelse

Detaljer

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI

STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi STUDIEPLAN FOR KLINISK SPESIALUTDANNING I KARIOLOGI Godkjent av Programutvalg for odontologiske fag ved Det medisinsk-odontologiske

Detaljer

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften

Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelser og endringsforslag i studiekvalitetsforskriften Gjeldende bestemmelse Endringsforslag 1-3.NOKUTs tilsynsvirksomhet Innenfor de rammer som er fastsatt i lov og forskrift, skal NOKUT

Detaljer

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012 Kjetil Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, Anne Inger Helmen Borge, Jarle Eid, Ragna Valen, Inger Hilde Nordhus, Odin Hjemdal, Lars Kristian Fossum, Jørgen Edvin Westgren, Maren Falch Skaret, Catharina Wang,

Detaljer

Klinikkdriftsavtale. mellom. Troms Fylkeskommune (TFK) Universitetet i Tromsø (UiT)

Klinikkdriftsavtale. mellom. Troms Fylkeskommune (TFK) Universitetet i Tromsø (UiT) Klinikkdriftsavtale mellom Troms Fylkeskommune (TFK) og Universitetet i Tromsø (UiT) Denne avtalen er utformet i to deler: Del I: Prinsipper og ansvarsforhold vedrørende drift av Universitetstannklinikken

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Fak.sak: 106/11 Sak 2011/10625 Møte: 14.09.2011

Fak.sak: 106/11 Sak 2011/10625 Møte: 14.09.2011 Universitetet i Bergen Det medisinsk-odontologiske fakultet Fak.sak: 106/11 Sak 2011/10625 Møte: 14.09.2011 FORHANDLINGER OM OVERFØRING AV DRIFTEN VED ODONTOLOGISK UNIVERSITETSKLINIKK VEDTAK OM Å AVSLUTTE

Detaljer

Regler for spesialistutdanning av tannleger

Regler for spesialistutdanning av tannleger Regler for spesialistutdanning av tannleger Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 19.12.2008 1. Formelt grunnlag. 3 2. Den norske tannlegeforenings spesialistkomité 3 3. Generelle regler. 3 3.1 Rett

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002

Protokoll. Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 UNIVERSITETET I BERGEN DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Protokoll Styret for Det odontologiske fakultet tirsdag 18. juni 2002 Tilstede: Gruppe A: Gruppe B: Gruppe C: Gruppe D: Raadal, Bakken, Berg, Gjerdet,

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

REFERAT. Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim

REFERAT. Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG REFERAT Det nasjonale fakultetsmøte for samfunnsvitenskapelige fag 30.- 31. oktober 2012, NTNU, Trondheim Deltakere: Medlemmer: Dekan Knut Helland,

Detaljer

Hovedutfordringer og strategiske satsinger

Hovedutfordringer og strategiske satsinger Besøksadresse: Postadresse: Kontakt: Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus Tlf: 37 07 53 00 Sykehusveien 1 Postboks 783 Stoa Hjemmeside: Arendal 4809 Arendal www.tksor.no Hovedutfordringer og strategiske

Detaljer

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter

Historikk. Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter Historikk Utredninger om Komp. S: Oppdrag: Stortingsvedtak 2002 - tannlegeutdanning - kompetansesenter TkNN etablert i 2003 TANN-bygget i 2007 Spesialisttilbud Spesialistutdanning Rådgivning/utdanning

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland

Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd Øverland Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet NOTAT Til: Dekanmøtet 30. 31. mai 2007 Fra: Nasjonalt utdanningsmøte i medisin 29.03.07 Saksbehandler: seksjonssjef Jens Andreas Wold og rådgiver Randi Gerd

Detaljer

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET

UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET UNIVERSITETS-OG HØGSKOLERÅDET The Norwegian Association of Higher Education Institutions UHRs helse- og sosialfaglige enheter: Nasjonalt dekanmøte i medisin Nasjonalt fagråd for helsevitenskap Nasjonalt

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 23. mars 2011 kl. 13:15 Konferanserommet, 3. etg. Bygg for Biologiske Basalfag - BBB ********************************************************

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING

FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING FORSKRIFT OM STANDARDER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV STUDIER OG KRITERIER FOR AKKREDITERING AV INSTITUSJONER I NORSK HØYERE UTDANNING Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Utredning av dobbelkompetanseutdanning i odontologi. - Et avkortet og parallelt utdanningsløp til spesialist- og forskerutdanning for tannleger

Utredning av dobbelkompetanseutdanning i odontologi. - Et avkortet og parallelt utdanningsløp til spesialist- og forskerutdanning for tannleger Utredning av dobbelkompetanseutdanning i odontologi - Et avkortet og parallelt utdanningsløp til spesialist- og forskerutdanning for tannleger Utredning avlevert til Kunnskapsdepartementet, 03.07.2008

Detaljer

Nasjonal samordning av ph.d. utdanningen

Nasjonal samordning av ph.d. utdanningen Nasjonal samordning av ph.d. utdanningen Forskningsdekanmøte i medisin, 1. april 2011 Helge Klungland Prodekan, forskning, DMF Mandat Dekanmøtet har gitt forskningsdekanene i oppdrag å utforske mulighetene

Detaljer

Tid: Fredag 15. april 2016, Klokken: , Sted: Geitmyrsveien 69, 1. et, (Faculty Club)

Tid: Fredag 15. april 2016, Klokken: , Sted: Geitmyrsveien 69, 1. et, (Faculty Club) Det odontologiske fakultet Universitetet i Oslo Profesjonsrådet for odontologiske fag Profesjonsrådet for odontologiske fag Tid: Fredag 15. april 2016, Klokken: 10.00-1500, Sted: Geitmyrsveien 69, 1. et,

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45

MØTEREFERAT. Side 1 av 5. UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 Side 1 av 5 MØTEREFERAT UTVALG Styret for TKØ MØTESTED Fylkeshuset Oppland fylkeskommune DATO 9.desember 2013 TID 10:00-13:45 MEDLEMMER Bjørn Ellingsæter, BE Lene Helweg-Larsen, LHL Per David Clee Søhoel

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo

Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo DET NASJONALE FAKULTETSMØTET FOR SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG REFERAT Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 25. 26. november, Oslo Deltakere: Medlemmer: Forfall: Dekan Knut Helland,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag

Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for klinisk odontologi Referat fra møte i programutvalget for odontologiske fag Tid: Fredag 13.11. 2009 kl.11.00-13.00 Sted: Møterommet 2.etasje, Årstadveien

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009

Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Legeforeningens rolle i spesialistutdanningen av leger Det nasjonale dekanmøtet i medisin, Svalbard, 26. mai 2009 Torunn Janbu President Den norske legeforening Legeforeningens engasjement i utdanning

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase

Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase Campusutvikling Gløshaugen - muligheter og utfordringer i tidligfase Eiendomssjef / fung. leder NTNUs campusprosjekt Lindis Burheim Prosjekt 2015 15. oktober 2015 Mye mer enn en byggesak 2 Campusutvikling

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger UHRs museumsutvalg Endelig referat fra møte i UHRs museumsutvalg 20.03.14. Møtet ble holdt ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger Til stede: Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum,

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2001-2002)

St.meld. nr. 11 (2001-2002) St.meld. nr. 11 (2001-2002) Kvalitetsreformen Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur i høyere utdanning Tilråding fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 8. mars 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2015/898 TDA006 Dato: 17.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Instituttstyremøte ved Institutt for psykologi Møteleder/referent: Ingunn Skre/ Trine Krane Møtedato:

Detaljer

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding Kjetil Søren Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, UiB: Jørund Støre Bergrem, Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Ove C. Borge, NTNU: Leif Edward Kennair, Lars Kristian Fossum, Odin Hjemdal, Ute Gabriel, UHR: Tor Rynning

Detaljer

Det har vært 4 sakkyndige komiteer som kunne rangere inntil 5 kandidater i kategori A innefor sine felt.

Det har vært 4 sakkyndige komiteer som kunne rangere inntil 5 kandidater i kategori A innefor sine felt. Møtereferat Til stede: Forfall: Gjelder: Kathrine Skretting, Annlaug Bjørsnøs, Kari Melby, Margrethe Aune, Vegard Austmo, Magnar Breivik, Lars Sigfred Evensen, Hans Otto Frøland, Arne Halvorsen, Arnhild

Detaljer

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet

NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet NOKUTs veiledninger Akkreditering som universitet Krav i - forskrift om kvalitet i høyere utdanning - studietilsynsforskrift Tittel: Akkreditering som universitet Gyldig fra: 2013 ISSN-nr [ISSN-nr] Forord

Detaljer

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen

Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen Til: Styret Dato: 20.09.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-75/11 Møtedato: 29. september 2011 Saksbehandler: Halvor Hektoen/Hans Gran Ref.: 2011/439 Gjennomføringstiden for Ph.d.-utdanningen I styremøtet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Universitetet i Bergen, DMF Dekanus Per Omvik og Fakultetsdirektør Johs. Teigland

Universitetet i Bergen, DMF Dekanus Per Omvik og Fakultetsdirektør Johs. Teigland NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet Møtereferat Til stede: Universitetet i Oslo, DMF Dekanus Stein A. Evensen og Fakultetsdirektør Bjørn Hol Universitetet i Bergen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning

FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning FORSLAG TIL Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål og virkeområde Forskriften gjelder tilsyn med studier som betegnes som høyere utdanning

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006

Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006 Referat fra møte i Publiseringsutvalget 3. april 2006 Til stede: Fra UHR sekretariat: Meldt forfall: Stig Arne Slørdal, Gunnstein Akselberg, Alf Erling Risa, Are Stenvik (til 16.00), Ole Gjølberg, Hanna

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning Referat fra møte fredag 30.oktober 2009 Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad Til stede: Professor Gerd Bjørhovde, UiT (leder) Førsteamanuensis Eva Skærbæk,

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter?

Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter? Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter? Farmasidagene okt 2016 Prioritering i Helse-Norge Thrina Loennechen, Institutt for farmasi Det Helsevitenskaplige fakultet UiT-Norges

Detaljer

Fellesseminar for tannlegespesialister 1. 2. november 2012

Fellesseminar for tannlegespesialister 1. 2. november 2012 Fellesseminar for tannlegespesialister 1. 2. november 2012 Høsten 2012, 1.-2. november ble det, for første gang, arrangert felles seminar for tannlegespesialister i Norge. Seminaret ble holdt på Gardermoen

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU,

FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU, SAMARBEIDSAVTALE mellom FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, NTNU, og HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG om MASTERGRADSUTDANNING I FAGDIDAKTIKK I NATURFAG 1. KONTRAKTSDOKUMENT Dokumentene i denne

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Den framtidige instituttstrukturen ved SVT- fakultetet

Den framtidige instituttstrukturen ved SVT- fakultetet Den framtidige instituttstrukturen ved SVT- fakultetet Innstilling fra instituttstrukturutvalget 5. September 2014 Utvalgets sammensetning Professor Petter Aasen, HBV Professor Britt Dale, SVT-NTNU Professor

Detaljer

Omlegging til 3+2. - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets. 1. Innledning. 2. Femårsordningen

Omlegging til 3+2. - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets. 1. Innledning. 2. Femårsordningen 1. Innledning Omlegging til 3+2 - Tidligere vurderinger, og Strandbakkenutvalgets Spørsmålet om en bedre overgang til masterstudiene i jus for studenter som har tatt en treårig bachelorutdanning i juss

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF 1 av 5 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet og Saksfremlegg til Styret ved St. Olavs Hospital HF Til/Utvalg: Fakultetsstyret ved DMF og Styret for St. Olavs

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin

Forslag om å opprette ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs Plass 0130 Oslo Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 09/23 Dato: 16.06. 2009 Forslag om å opprette ny spesialitet i

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master

UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET. 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master UTFYLLENDE REGLEMENT VED DET MEDISINSK- ODONTOLOGISKE FAKULTET Gjelder til og med 14. august 2016 Kapittel 2 Grader 2.5 Krav til omfang og sammensetning av graden master pkt. 3 Forskerlinjen i odontologistudiet

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak.

Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Utfyllende bestemmelser for graden siv.ing/master i teknologi (300 stp) ved Matnat. fak og Med.fak. Behandlet i Programstyret for master i teknologi 04.12.2003 i sak IMAT 05-03. Fastsatt av Studieutvalget

Detaljer

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole

Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Retningslinjer for godkjenning, etablering og avvikling av studier ved Diakonhjemmet Høgskole Fastsatt av høgskolens styre 17. september 2013, og erstatter retningslinjer 10. oktober 2010 Innhold: 1. Innledning

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Årsplan 2010 Juridisk fakultet

Årsplan 2010 Juridisk fakultet Årsplan 2010 Juridisk fakultet Sammendrag Årsplanen for 2010 bygger på UiOs årsplan for 2010 og fakultetets hovedprioriteringer for 2010. Hvert kapittel innledes med UiOs hovedmål og fakultetets overordnede

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU, UiA,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer