,z UNIVERSITETET I OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ",z UNIVERSITETET I OSLO"

Transkript

1 0,z UNIVERSITETET I OSLO DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Til adressater i henhold til vedlagt liste Universitets- og høgskolerådet > Q i Z) wto > I _ 0R Saksnr. QO S j Dok.nr. Dato : Deres ref.: Vår ref.: 07/ Referent: Olaug Margrethe Nesset w.. Administrasjonen Postboks 1142,Blindern 0317 Oslo Geitmyrsveien 69 Telefon: Telefaks: REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG Referat fra Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag følger nedenfor. Kopi av organisasjonskart for UHR følger vedlagt. Med hilsen r Pål Brodin dekan Ka lng au fakultetsdirektør J

2 0 1z UNIVERSITETET DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO REFERAT FRA NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR ODONTOLOGISKE FAG 2007 Referatdato Møtet fant sted fredag fra kl kl i grupperom 4 i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket) på Blindern. Møtet ble ledet av dekan Pål Brodin. Til stede: Det odontologiske fakultet (DOF), Universitetet i Bergen (UiB): Dekanus Magne Raadal, visedekanus for undervisning Endre N. Vasstrand, prodekana forskning Anne Christine Johannessen, instituttstyrer Inge Fristad, klinikksjef Hildur Sø fakultetsdirektør jan Georg Tangenes. Institutt for klinisk odontologi(iko), Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø (UiT): Instituttleder Harald M. Eriksen, kontorsjef Keth Wøhni. Det odontologiske fakultet (OD), Universitetet i Oslo (UiO): Dekan Pål Brodin, prodekan for studier Morten Rykke, prodekan for forskning Ingar Ols fakultetsdirektør Tove Langhaug, assisterendefakultetsdirektør Lars Olav Skare, seksjonssjef Sverre Gundersen (halve møtet), avdelingsleder Olaug Margrethe Nesset, konsulent Margaret Louise Fotland.. Professor Arild Stenvik var innbudt for å holde foredrag under Sak 1. Norsk Studentunion(NSU): - Student Anders Skodje, UiB Student Andreas J. Larsen, UiT Student Øystein As Løberg, UiO (halve møtet) Andre deltakere: Kunnskapsdepartementet (KD): - Helse- og omsorgsdepartementet (HOD): Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal Sosial- og helsedirektoratet (SHdir): Rådgiver Linda Haugen Norges forskningsråd (NFR): - Universitets- og høgskolerådet (UHR): Seniorrådgiver Tor Rynning Torp Den norske tannlegeforening (NTF): President Gunnar Lyngstad, seniorkonsulent Aril ju Nilsen Norsk tannpleierforening: - Den offentlige tannhelsetjeneste: - Tannpleierutdanningen, Avdeling for helsefag, Høgskolen i Tromsø: - Dekan Pål Brodin ønsket velkommen. Innkallin o da sordenble godkjent. UHR meldte en sak undersak 7. Eventuelt.

3 UNIVERSITETET I OSLO N1C11 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Side 3 av 11 ORIENTERINGSSAKER tannleger er lokalisert i denne nye bygningen i nær tilknytning til universitetsomr Instituttleder Harald M. Eriksen, IKO/UiT: TANN-bygget er åpnet. Tannlegeutdanningen, tannpleierutdanningen, tannhelsetjenestens regionale kompetansesenter og spesialistutdanningen av i Tromsø. Tannlegestudentene har 1/2 år propedeutisk undervisning og 1/2 års klinisk undervisning ved IKO før de går ut i seks måneders praksis i eksterne klinikker det er samarbeidsavtaler med. Kliniske veiledere har gjennomgått opplæringpro Rekruttering av fast vitenskapelig personale går etter planen med et par unntak. lederstillingene er besatt. Høsten 2004 ble det tatt opp 13 tannlegestudenter. Det har skjedd en gradvis opptrapping ble det tatt opp 41 tannlegestudenter. Dekanus Magne Raadal, DOF/UiB: Opptaksrammen er 48 for mastergradsstudiet, 21 for bachelorstudiet og 8 for lisensprogrammet. I bachelorstudiet er det stort frafall i kull 3. Det er 31 kandid spesialistutdanningen, hvorav 13 i dobbeitkompetanseløp. Forskerutdanningskandidater: engelskspråklig kvotestipend: 5, universitetsstipen 19 (fordelt på 21 personer), NFR-, rekrutt-, eksterne stip.: 2. Virksomheten -status 2007: Undervisning: Grunnutdanning: Oppnår måltall for studiepoeng og årsenheter Forskerutdanning: 6 dr.grader (Måltall=5) Opptrappingsplan for stipendiatstillinger: Når målsetningen om 25 før nyttår. Forskning: Oppnår måltallet for publikasjonspoeng (>40) NFR: Fått innvilget 3 n søknader (tils. 4,8 mill) EUs 7. rammeprogram: En søknad videre til "second stag Fakultetssammenslutning 1. januar 2008: Det medisinsk-odontologiske fakultet nye instituttet har fått navnet Institutt for klinisk odontologi (IKO). Klinikken organiseres inn under sentraladministrasjonen. Nytt odontologibygg? DOF har akutte problemer. Se nærmere redegjørelse und Sak 2. Oppsummering: Gode faglige kvaliteter, høy aktivitet, fakultets-sammenslutningen i rute, byggsituasjonen er usikker og truer aktiviteten fremover. Dekan Pål Brodin, OD/UiO: Opptaksrammen er 65 for mastergradsstudiet (delt på vår- og høstopptak) og 24 bachelorstudiet. Det er 44 kandidater i spesialistutdanningen, hvorav 4 i dobbeitkompetanseløp (de har avlagt doktorgrad/er ved avslutningen), 41 årsver stipendiater og 9 postdoktorer (bevilgningsramme: 35 og 4). To av postdoktorene eksternt finansiert.

4 0 z UNIVERSITETET I OSLO Side 4 av 11 y DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Bachelorstudiet er i ferd med å etablere seg bra. Det er stor innsatsvilje, godt samarbeid med eksterne institusjoner, og de er i front når det gjelder elektronis læresystemer. I november skal det avholdes seminar over to dager angående s identitet og faglige plattform. Internasjonalisering / utveksling: OD har sist vinter inngått avtale med University Western Cape i Sør-Afrika om utveksling av grunnutdanningsstudenter og spesialistkandidater. OD har hatt 2 studenter der en periode i 2007 og en spesialistkandidat (kir.). Det vurderes for tiden hvor mange som skal sendes di vårsemesteret Fra våren 2005 er 8. semester engelskspråklig, og det er på semester OD driver utveksling. Lisensprogrammet er avsluttet. OD har et underskudd på 2,8 mill. fordi kandidate ikke hadde godt nok grunnlag for å fullføre i løpet av normert tid. Dette har OD langt ikke fått dekket. Rekruttering: Det har vært tilstrekkelig med søkere på kunngjorte stipendiatstillin Noen venter på ny kunngjøring. Priser: Fem ansatte har fått priser siden siste nasjonale fakultetsmøte. Forskning på topp: OD var finalist i konkurransen om Senter for fremragende forskning. To av de felt der OD er særlig aktive, har kommet med i diskusjonen o en sentral plass i UiOs.forskningsportefølje; det gjelder områdene Biofilm og Bio /nanoteknologi. Områdene biofilm og nanobioteknologi er inne i diskusjonen om temporærer plassering i et fremtidig Molecular Life Science Center, Gaustadbekkdalen. Infrastruktur: Meget dårlig luftkvalitet. Påtagelig plassmangel med uheldig virknin pasientbehandlingen. Det første heldigitaliserte fakultet i Europa. Økonomi: Underfinansiert i forhold til samfunnsoppdraget. "Hvileskjærene" true utdanning av nok spesialister, doktorgradskandidater og utvikling av kompetansesentra. Etter oppdrag fra KD er rom- og funksjonsplan for nytt bygg ferdig utarbeidet. SAK 1 SPESIALISTSTRUKTUR - NY FORSKRIFT. KONSEKVENSER FOR LÆRESTEDENE. Professor Arild Stenvik var innbudt og innledningforedrag(1.1 holdt - 1.6): 1.1 Spesialiststruktur - ny forskrift Endringene: 7 spesialiteter. "Spesialistregler for NTF" erstattes av "Regler for spesialistutdanning av tannleger" (HOD). Stortingsmelding 35: "Det viktigste virkemiddel for å få til bedre geografisk fordeling av tannlegespesialister... er offentlig finansiering av desentralisert spesialistutdanning."

5 Z y UNIVERSITETET I OSLO 7, y DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Side 5 av 11 Fagavdelingene ved OD er bedt om å revidere utdanningsprogrammene slik at rammene? I så fall: Bør programplanene ha vært justert før søknadsfrist som v Kandidatene er forpliktet til å oppfylle kravene i studieprogrammet der det hen Nye regler: gir ramme for utdanning (institusjonene) og godkjenning (NTF): i pakt med de nye reglene. Kom etansesentre: Er eller blir fakultetene i Bergen og Oslo "kompetansesentre" TKNN er kompetansesentret i Nord-Norge. Kompetansesentrene i Arendal og Trondheim har ulike mål, struktur og organisering. Umiddelbare roblemstillin er kn tet til n e re ler: Fakultetene: Skal kandidater som tas opp med studietart 2008 tilbys utdanning som ligger innenfor de nye november, eller når tilbud om studietilbudene sendes ut ca. februar 2008? til nettversjonen. å utarbeide studieplan". "Institusjon" benyttes som begrep i EU-direktiv 2005/36/ Andre begrep: fakultet, kompetansesenter, lærested. Begrepene brukes kanskj NTF skal orienteres om sammensetning. Prosedyrer ved oppmelding til eksame en viktig del av fakultetenes tilsynsfunksjon og kvalitetssikring av utdanningene 1.2 Nye regler: beskrivelse av innhold og organisering Innhold o vari het av utdannin : I hovedsak overensstemmende med dagens program? Ansvar: Godkjent institusjon: Det menes universitetene. "Institusjonen har ansv om hverandre. Være bevisst på bruken. Veiledning: Institusjonen har ansvar for å sikre kvalitet i veiledningen. All klinisk virksomhet skal være spesialitetsrettet. Den skal være gitt under veiledning. Veil skal være spesialist og godkjent av institusjonen. Veiledning både pasientnært o mappevurdexing, Kari fgregå som fjernveiledning. Tilsvarer "Ekstramural tjeneste ved UiO. Peda o isk trenin : Instruktør-/veiledertjeneste. Deltakelse i teoretisk undervis Hovedregel: ikke overskride 10 %. Krever en viss tilpasning for enkelte fagavdelinger? Skriftli arbeid: Godkjent av lærestedets ansvarlige organ. Fortrinnsvis være rela til spesialiteten. Egen forskning, kompilatorisk eller pedagogisk arbeid. Nivå: publiseringsverdig. Stiller store krav til veiledningsressurser Eksamen: Kommisjon med tre medlemmer (en ekstern). Oppnevnes av lærested der lærings- og vurderingsmappene inngår. Lærin s- o vurderin sma e: I krav til 'Klinisk utdanning' er det for hver spesialitet angitt antall ferdigbehandlede kasus som skal inngå i Læringsmappen. Under 'Eksamen'angis hvor mange av disse som skal presenteres i Vurderingsmappen. Fagavdelingene må bringe sine programplaner i overenstemmelse med de nye reglene og sikre at kravet til omfang av pasientbehandling oppfylles. 1.3 Nye regler: beskrivelse av kandidatens kompetanse Klinisk kom etanse: Beskrives under 'Læringsmål' for den enkelte spesialitet. Overordnede beskrivelser i ett til fire punkter avhengig av disiplin. Fagavdelingene må gå gjennom sine beskrivelser i programplanene for vurdering av om læringsmålene er dekket. Tverrfa li kom etanse: Kandidaten skal ha forutsetninger for å kunne delta i samarbeid om pasienter som krever tverrfaglig (spesialist)kompetanse. Bred enig

6 > z iz UNIVERSITETET DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO Side 6 av 11 logistisk utfordring. Avhengig av tilgang på pasienter med komplekse tilstander ved lærestedene om betydningen av å styrke denne kompetansen. Representere Vitenska eli kom etanse: 'Kritisk vurdere og ta i bruk vitenskapelige resultater' 'Formidle ny kunnskap'. 'Utføre forskning'. Kompetanse og holdninger må utvikl gjennom hele studiet. God kontakt med dem som har slik kompetanse. Peda o isk kom etanse: 'Veilede andre i helsetjenesten både individ- og systemrettede tiltak'. 'Planlegge og gjennomføre undervisning'. 'Bidra til etterutdanning'. Utvikles best ved interaktive læringsformer og egne erfaringer i studietiden. 0 summerin - konsekvenser for lærestedene: Revisjon av programmene: m innhold og omfang. Spesifikasjon av krav til 'fjernveiledning'. Instruktørtannlegetjeneste 1.4 Nye regler: Konsekvenser for lærestedene ved desentralisert utdanning Ansvar: 'Godkjent institusjon har det faglige ansvar og ansvar for å utarbeide e studieplan'. Inntil kompetansesentrene er godkjente institusjoner i utdanningssammenheng må lærestedene lage studieplaner for desentralisert utdanning Veileder: 'Veileder skal være spesialist og godkjennes av institusjonen'. Opplæ og kalibrering av veiledere. Nær kontakt med veileder under utdanningen. der spesialist i disiplinen ikke er etablert må det lages en ordning der utdanning veiledere skjer sentralt Tverrfaglighet: Klinisk arbeid organiseres av og legges til lærestedene?. Kornpetansesentrenes rolle: rekruttere og organisere regionale team?. I områ Peda o isk trenin : Krever praktisk erfaring. Kan integreres i den teoretiske fjernundervisningen. Bidra i opplæring og undervisning regionalt organisert av kompetansesenter. Skriftli arbeid: Stort behov for veiledere med dobbeltkompetanse innen den aktuelle fagdisiplinen (arbeidet 'relatert til spesialiteten'). Samarbeid med ressurspersoner i det regionale miljøet? Praktisk samarbeid med tannhelsetjenes (datainnsamling med mer). Eksamen o kvalitetssikrin : 'Eksamen skal skje på lærestedet'. Organiseres s egen eksamen eller legges til ordinær eksamen. Følger samme prosedyre for kvalitetssikring som for lærestedets andre kandidater. 1.5 Desentralisert spesialistutdanning - fremtidig organisering og arbeidsfordeling må tilpasses Kompetansesenterets mål, organisering og bemanning Regionale planer Aktuelle 'satelittklinikker' i regionen Behovet for spesialister i ulike disipliner Spesialitetenes egenart Ressurssituasjonen ved fakultetene 1.6 Desentralisert spesialistutdanning - prinsipper og realiteter Prinsippene er nedfelt gjennom de nye reglene Realitetene: de praktiske løsningene må i tillegg til prinsippene bygge på faktiske forhold, planlegging og strategier

7 1z UNIVERSITETET I OSLO Side 7 av 11 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Desentralisert spesialistutdanning til beste for publikum, tannhelsetjenesten og kandidatene krever konkret samarbeid mellom læresteder, kompetansesentre, foreninger og myndigheter Hvem tar initiativet? summerin etter foredra et Spesialistregler De n e s esialistre lene har status som forsla. SHdir skal utrede økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget i detalj og blant angi hvem som skal bære de økonomiske konsekvenser. HOD fastsetter nytt regelverk med hjemmel i forskrift etter SHdir har levert ovennevnte utredning til HOD. Over an sre ler er fastsatt, og disse gj inntil nytt regelverk er fastsatt. De som er tatt opp etter gamle regler, skal ha studieløp og vurderes i henhold til diss De som tas opp etter overgangsreglene, skal ha studieløp og vurderes i henhold til di Når nye regler er fastsatt, skal det foretas opptak i henhold til disse, og kandidatene sk studieløp og vurderes i henhold til disse. UiB forholder seg pr. i dag til de gamle reglene. UiO forholder seg pr. i dag til de fastsatt overgangsreglene. NTF: Vi kan få et problem med hensyn til ulik praksis. HOD: Hvis praksis er ulik, må vi se på dette. Overgangsreglene skal gjelde ved opptaket 2008 med søknadsfrist NTF godkjenner kandidatene Dobbeltkompetanse Under henvisning til stortingsmeldingen er UiB og UiO enige om at dobbeltkompetanselø skal tilbys kandidater som har avlagt doktorgraden eller er i sluttfasen med doktorgradsarbeidet Desentralisert spesialistutdanning Politiske signaler blir oppfattet som realitet fra desentrale kompetansesentre: "UiB og fakultetene skal starte desentralisert utdanning NÅ." Dette fordi et kompetansesenter er godkjent institusjon, jf. overgangsreglene. dobbeltkompetanseløp. KD og HOD må prioritere fra bunnen av, begynner ved fakulte HOD an ående finansierin av s esialistutdannin m.m.: KD og HOD er enige om felles satsning for finansiert spesialistutdanning og og tar deretter distriktene. Etablering av kompetansesentre er et langtidsopplegg (ca. 20 år). Man er i prosjekteringsfasen. Dersom man ved nytt bygg skiller spesialistutdanningen ut fra grunnutdanningen, vil H ha en helt annen mulighet for å finansiere spesialistutdanning. Finansiering har vært o nå et problem fordi spesialistutdanningen "er en del av" grunnutdanningen. SHdir må i samarbeid med fakultetene gjennomgå begrepene og synliggjøre økonomis konsekvenser i forbindelse med overgangsreglene.

8 10 Iz UNIVERSITETET I OSLO Side 8 av 11 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET SHdir: Spesialistregler (gamle, overgang, nye): SHdir tar initiativ til møte med blant andre fakultetene vedrørende spesialistregler, jf pkt Desentralisert spesialistutdanning : SHdir tar initiativ til møte med blant andre fakultetene hvor problemstillinger i forhold til desentralisert utdanning gjennomgås Opptaket 2008 Prioritere kandidater fra institusjonene og kompetansesentrene. Tilgodese de som ha manglende spesialisttjeneste Økonomiske midler Økonomiske midler tildeles etter antall spesialistkandidater. Det er av overordnet bety at institusjonene har lik oppfatning av premissgrunnlaget og at oversikt over spesialistkandidater er transparent i forhold til premissgrunnlaget. Etablerte kategorier av spesialistkandidater må utvides til også å omfatte en viss and instruktørtannleger som tar spesialistutdanning med henblikk på deltidsstilling som universitetslektor. Det er behov for slik arbeidskraft. SHdir må fastsette den prosentvise lønn til spesialistkandidater (1/3, 1/2, 1/1?). Ref. fo øvrige pkt. hvor det fremgår at blant annet finansieringskilde skal angis i forbindelse m institusjonenes arbeid for utføring av det aktuelle samfunnsoppdraget Spesialitet i klinisk odontologi SHdir har vedtatt å opprette ny spesialitet:, Klinisk odontologi. UiT redegjorde for bakgrunn for opprettelse av ny spesialitet. UiT avventer oppdrag fra SHdir når det gjelder forslag om faglig innhold m.m.. SAK 2 ST.MELD. NR. 35 ( ) OG ST.PROP. NR. 1 ( ). KONSEKVENSER FOR LÆRESTEDENES PRIORITERINGER. Det vises til utsendt vedlegg til sak 2 fra ODs dekan.. Sak 2 har nær tilknytning til sak 1, 3 og 4, jf. referat fra disse sakene. For øvrig anføres følgende: HOD redegjorde kort for relevante punkt i stortingsmeldingen og stortingsproposisjonen UiT fokuserte på følgende punkt ut fra de politiske signaler: tannpleierutdanningen, spesialistutdanningen, kompetansesentre, forskning, eksterne klinikker. Videre stilte U spørsmålet: Hva er utfordringen til tannhelsetjenesten? 0 summerin av menin sutvekslin ene: Det er behov for rammeplan for bachelorstudiet slik at det ikke utdannes tre ell flere ulike type tannpleiere. KD må utarbeide rammeplan før ytterligere bachelorstudium eventuelt etableres. Bachelorstudiet krever betydelig innsats f institusjonene, lærestedene og veilederne.

9 UNIVERSITETET DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO Side 9 av 11 Virkemidler for å få spredt dekning av allmenntannleger kan best skje ved innsats fra fylkeskommunene. Se på Nordland. Virkemidler for å få spredt dekning av tannlegespesialister: Utvikling av desentrale kompetansesentre samt ny spesialitet. Forskning: Konferanse i april Se bredden nasjonalt. Se på stortingsmeldingens begreper, for eksempel praksisnær forskning. Akademisk frihet i samspill med samfunnsoppdraget. Fylkestannlegene må melde behov overfor institusjon, angi premiss og betale for utført oppdrag. Det var en meningsutveksling om foreslåtte tildelingsmidler i stortingsproposisjonen. Konsekvenser av b situas'onen ved DOF/UiB - o summerin av dekani rede 'ørelse: Forventet byggeperiode var NOKUT konkluderer slik: Lokaler og infrastruktur er særdeles dårlige og gjør det vanskelig å oppfylle kravene som stilles til arbeidsmiljø og kvalitet på utdanningene. Uetiske forhold for pasienter på studentklinikken. Bedriftshelsetjenesten fastslår store arbeidsmiljømessige problemer ved fakultetet og ser åpenbar sammenheng med bygningsmessige forhold - inneklima. Fakultetsstyret behandlet saken i oktober og konkluderte slik: Utrede total rehabilitering av propedeutisk laboratorium og studentklinikken. Avslå opptak av nye kandidater på Kvalifiseringsprogrammet Begrense opptak av nye tannlegestudenter fra og med 2008 til det antall som kan aksepteres i den rehabiliterte propedeutisk lab og i studentklinikken, - uavhengig av eventuell rivnings- og startbevilgning for nytt bygg i Tannlegeutdanningen ved UiB må kjøres med redusert kapasitet frem til nytt odontologibygg står ferdig. Kort ad b nin smassen ved OD/UiO: I forbindelse med ovennevnte redegjørelse orienterte OD kort om følgende: Propedeutisk laboratorium må rehabiliteres for en mellomperiode. Inneklimaet er for dårlig til tross for utførte forbedringstiltak. Plassmangel har negative konsekvenser, blant annet i forhold til pasientene. SAK 3 STATUS FOR ETABLERING AV KOMPETANSESENTRE (NORD, MIDT- NORGE, ØST, VEST, SØR) Det vises til utsendt vedlegg hvor det fremgår at begrepet "kom etansesenter" har varierende innhold i norsk sammenheng, og at dette har betydning for diskusjonen om desentralisert spesialistutdanning. Å ha dette klart for seg er av betydning for forståelsen av hva man legger i "desentralisert utdannin " og prinsipper for og praktisk gjennomføring av dette. Vedlegget omfatter Oslomodellen, Bergensmodellen, Tromsømodellen, Arendalsmodellen og Trondheimsmodellen. Institusjonene orienterte om sine modeller og planer. OD/UiO redegjorde for desentralisert spesialistutdanning i kjeveortopedi i samarbeid med kompetansesenteret i Arendal og planene fremover. DOF/UIB og OD/UiO opplyste om desentralisert spesialistutdanning i oral kirurgi. OD/UiO opplyste om plan vedrørende desentralisert spesialistutdanning i endodonti. DOF/UiB bør overveie desentralisert spesialistutdanning i periodonti.

10 1z UNIVERSITETET < DET ODONTOLOGISKE FAKULTET I OSLO Side 10 av 11 Midt-Norge har behov for økt kompetanse innen kjeveortopedi. NTF opplyste at man foreløpig ønsker tilknytning til etablerte læresteder og drahjelp fra OD/UiO. HOD opplyste: Hvordan man velger å fysisk lokalisere p organisere et kompetansesenter, legger ikke HOD seg opp i. På spørsmål: "Hva er et kompetansesenter " repliserte NTF: Fakultetene legger føringer her. SAK 4 PRAKSISSTUDIET. OPPFØLGING FORRIGE MØTE. AV PLANEN SOM BLE VEDTATT I I fakultetsmøtet 2006 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med definert mandat for å drøft eksterne praksisfeltet som felles arena for utdanningsprogrammene i odontologi. UiB, UiO og UiT orienterte om erfaringene i praksisstudiet hva angår organisering, varig utbytte og finansiering. NTF gav tilbakemelding på positive effekter av å ha studenter klinikkers praksis samt praksisstudiets varighet på fem uker som optimalt. Det var enighet om å avvente UiTs erfaring etter en femårsperiode før ny meningsutveks om praksisstudiets varighet tas opp igjen.. HOD opplyste at KD og HOD ikke legger seg opp i finansieringen av praksisstudiet. Det må avtales mellom institusjonene og fylkeskommunene. Vedtak I forbindelse med oppfølging vedrørende retningslinjer og anbefalinger for praksisstudiet i masterstudiet nedsettes det en arbeidsgruppe for tre år med mandat å videreføre de forslag som er gitt i den Nasjonaleplanen forpraksisstudiet. Arbeidsgruppen har følgende medlemmer: universitetslektor L. I. Byrkjeflot, UiT førsteamanuensis K. S. Klock, UiB prodekan professor M. Rykke, UiO. Det oppnevnes en representant for fylkestannlegene som fjerde medlem. SAK 5 RAPPORT FRA NOKUT I mai 2006 startet arbeidet med revisjon av akkreditering av studietilbud i odontologi (mastergrad og doktorgrad) ved UiB og UiO. NOKUT har ferdigbehandlet vurderingen studiene ved OD/UiO og har funnet at de oppfyller de faglige kravene. DOF/UiB har mottatt sakkyndig rapport, gitt sine kommentarer til denne og forventer endelig vedtak 45. De sakkyndige rapporter sammenholdt med fakultetenes kommentarer til disse er natur nok noe forskjellig, men har felles trekk:

11 0,z UNIVERSITETET I OSLO Side 11 av 11 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Positiv omtale av fagmiljø, studienes kvalitet og nasjonalt/internasjonalt samarbeid. G aldersavgang i faste vitenskapelige stillinger trengs det ressurser for å forsere utdann kandidater til slike stillinger. Forbedringspotensiale i forhold til studentenes synspun pedagogisk skolering av klinisk lærerpersonale. Bekymring i forhold til eksisterende bygningsmasse hva angår fysiske arbeidsforhold for studenter og ansatte samt uetisk omgivelser for pasienter. SAK 6 FORUM FOR PRESENTASJON AV FORSKNING. EN IDESKISSE. 6.1 NOF somforum for presentasjon av forskning OD/UiO gav en orientering om utviklingen innen Nordisk Odontologisk Forening (NOF Det holdes ikke lenger separate møter. Disse er nå en del av andre større møter. OD/U påpekte fordeler ved fellesmøter og oppfordret til deltakelse i PEF-møtet i London ne 6.2 Eventuelt møte for stipendiater fra nordiske land UiO/OD redegjorde for bakgrunn og plan for et møte for stipendiater fra nordiske land februar 2009 i Norge. Dette vil erstatte Geilo-møtet i Realisering vil være avhengig sponsormidler. DOF /UiBstøttet planen fullt ut. SAK 7 EVENTUELT Sak om medlemskap eventuelt observatørstatus i Det nasjonale fakultetsmøte for odontologi for utdanningsinstitusjoner som tilbyr bachelorgrad i tannpleie og tannteknikk organisasjonene lenger. På denne bakgrunn kan det se ut som om det er behov for å gjennomgå UHRs struktur. Inntil situasjonen er avklart på dette området, vil UHR anb Innledningsvis refererte UHR til referatet fra Det nasjonale fakultetsmøte for odontologi 2006 og gav videre en kort orientering om UHRs organisasjonskart. Nasjonale fakultetsmøter, Nasjonale råd og Nasjonale profesjonsråd er i samme linjeorganisasjon. UHR ser at dagens organisasjonsstruktur på flere områder ikke gjenspeiler virkligheten at en eventuell endring i sammensetning av begrenser seg til å invitere tannteknikerutdanningen ved Høgskolen i Oslo som observatør. Når det gjelder tannpleierutdanningen øvrige tannpleierutdanninger ved Høgskolen i Tromsø antar UHR at den kommer inn på linje så sant fusjonen mellom høgskolen og universitetet blir realisert. Det ble enstemmig besluttet at tannteknikerutdanningen ved Høgskolen i Oslo får observatørstatus i Det nasjonale fakultetsmøte for odontologi. Referat slutt. Pål Brodin

12 0 UNIVERSITETET I OSLO Ø y DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Side 2 av 2 Adressatliste for invitasjon til Det nasjonale fakultetsmøte for odontologiske fag 2007 Oslo: Deltakere: Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Norsk Studentunion Observatører: Kunnskapsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Sosial - og helsedirektoratet Norges forskningsråd Universitets- og høgskolerådet Den norske tannlegeforening Norsk tannpleierforening Den offentlige tannhelsetjeneste Tannpleierutdanningen, Avdeling for Helsefag, Høgskolen i Tromsø Samt representanter for studentene ved henholdsvis: Det odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Institutt for klinisk odontologi, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

13 000 Organisasjonskart- UHR 2007 Universitets og høgskolerådet Fagstrategiske enheter Nasjonalt fakultetsmøte Samfunnsvitenskap Historisk filosofisk Realfag Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Styret Sekretariatet dministrasjon Forsknings Utdannings utvalget utvalget utvalget Nasjonalt råd for Beregnings Forhandlings Publiserings Helse og sosialfagutd. Lærerutdanning Teknologisk utdanning Biblioteks Museums Økonomisk adm. utd. utvalget utvalget Profesjonsråd for Psykologutdanning Farmasiutdanning Designutdanning Lærebok Kvinner i Arkitektur utvalget forskning Analyse nasjonale fagråd under de fagstrategiske enhetene

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013 Det odontologiske fakultet Nasjonalt fakultetsmøte 2013 Universitetet i Oslo Nasjonalt fakultetsmøte i odontologiske fag 2013 Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22.

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007

Sluttrapport. Forprosjekt. Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge. 12. juli 2007 Sluttrapport Forprosjekt Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge 12. juli 2007 Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Møre og Romsdal fylke Innholdsfortegnelse 1.0 Sammendrag...

Detaljer

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701

Statens helsetilsyn. utredningsserie 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 utredningsserie Statens helsetilsyn 5-99 UTDANNING AV SPESIALISTER OG OPPRETTELSE AV REGIONALE ODONTOLOGISKE KOMPETANSESENTRA IK-2701 Odontologiske spesialisttjenester Utdanning av spesialister og opprettelse

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet

ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet ÅRSRAPPORT Spesialitetsrådets virksomhet Spesialitetsrådets virksomhet 2003 Den norske lægeforening Innholdsfortegnelse Spesialitetsrådets mandat 2 - Generelle spesialistregler 2 2 - Spesialitetsrådets

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Revidering av akkreditert mastergradsstudium i rettsvitenskap NOKUTs rapporter ISSN [1501-9640] Forord Komiteen for revidering av akkreditering av mastergradsstudiet i rettsvitenskap

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD

DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD ÅRSMELDING 1996 DET NORSKE UNIVERSITETSRÅD Universitetsrådet har gjennom 20 år først og fremst fungert som samarbeidsorganisasjon for våre universiteter og vitenskapelige høgskoler. Selv om Universitetsrådet

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

DET JURIDISKE FAKULTET

DET JURIDISKE FAKULTET DET JURIDISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 3 Sakstype: Diskusjonssak J.nr: Møtenr: 3/2010 Møtedato: 10.6.2010 Notatdato: 2010 05 27 Saksbehandler: Privatistordningen i

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003

FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 24.09.02 Sak nr. 81/02 FORSLAG TIL BUDSJETT 2003 1. HOVEDLINJER Generelt om økonomien Fakultetet bruker nå over 90 % av grunnbevilgningen til

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Statskonsult rapport 2007:13 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utredet forvaltningsansvaret for

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Bergen Februar 2014 Institusjon: Universitetet i Bergen Dato for vedtak: 13.2.2014 Sakkyndige: professor Kari Fasting, Norges

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer