Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN REGULERINGSPLAN FOR HOTELL I SANDVIGÅ, EIGANES OG VÅLAND BYDEL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN 2205. REGULERINGSPLAN FOR HOTELL I SANDVIGÅ, EIGANES OG VÅLAND BYDEL."

Transkript

1 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO THA-07/ PLN / Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: AU Funksjonshemmedes råd 53/ Annet forslag vedtatt AU Eldrerådet 7/ Enstemmig Kommunalstyret for byutvikling 146/ Dissens Eiganes og Våland bydelsutvalg 28/ Enstemmig AU Eldrerådet 7/ Behandlet AU Funksjonshemmedes råd 68/ Behandlet Kommunalstyret for byutvikling 264/ Annet forslag vedtatt Kommunalstyret for byutvikling / Bystyret PLAN REGULERINGSPLAN FOR HOTELL I SANDVIGÅ, EIGANES OG VÅLAND BYDEL. Forslag til vedtak: Forslag til reguleringsplan, alternativ 1A, for ny hotellbebyggelse i Sandvigå, med plankart datert Kultur og byutvikling , sist korrigert Kultur og byutvikling og tilhørende reguleringsbestemmelser datert Kultur og byutvikling , sist korrigert Kultur og byutvikling , vedtas. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl. 1985) INNSTILLING TIL SAK 264/09 (gjelder avsnitt 1-11): 1. SAKEN GJELDER Saken gjelder regulering av nytt hotell i Sandvigå, på areal øst for Bjergsted Musikkpark og med østog nordfasade mot innseglingen til byen. Hotellet, som vil ligge nord for planlagt videregående skole og som inkluderer den tidligere vernede bygningen Sandvigå 24, evt. tomten til denne eiendommen, vil få både gjestetrafikk og servicetrafikk fra veien Sandvigå. Forslag til regulering av hotellet ble til førstegangs behandling fremlagt i 4 alternativer, med totalt BRA varierende fra ca til ca m2. Av disse valgte kommunalstyret å legge 3 alternativer ut til offentlig ettersyn. Etter gjennomgang av uttalelser/merknader legges nå fram 2 reguleringsalternativer, med rådmannens anbefaling for ett av disse. Fylkesrådmannen v/kulturseksjonen har nedlagt administrativ innsigelse til reguleringsplan 2205, alternativ 1B og alternativ 2. Administrativ innsigelse er i henhold til delegasjon (jfr. Fylkeskommunens delegasjonsreglement 12-10, sist revidert ). 1

2 Fremlegging av 4 alternativer til utbygging av nytt hotell, til første gangs behandling i kommunalstyret, var, sammen med en tilstandsvurdering av det vernede bygget Sandvigå 24, ment å avklare hotellets størrelse. Offentlig ettersyn, med 3 alternativer, tok også sikte på å avklare om et hotellprosjekt i tilknytning til Bjergsted Musikkpark fortsatt er like aktuelt som tidligere eller om andre byggeoppgaver i stedet kan legges til dette området. Det bør ved en senere arkitektkonkurranse vurderes om man ønsker å stille krav til hotellets profil, som f. eks. at det her skal bygges et kunsthotell eller designhotell - i samvirke med andre tilbud og aktiviteter i Bjergsted Musikkpark. De nye kulturbyggene i Bjergsted/Sandvigå skal stå ferdige i Med et nytt konserthus av internasjonal standard, ny kulturskole og ny videregående skole for musikk, dans og drama, vil Bjergsted kunne bli et nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst, herunder også design. Saken gjelder, i tillegg til hotellutbyggingen, den videre bruk av Kuppelhallen, samt både utvidelse og ny begrensning av parkarealet Bjergsted Musikkpark. Herunder inngår regulering av utbyggingsareal tilbake til parkareal i østre del av Bjergsted Musikkpark, på baksiden av Kuppelhallen, og utvidelse av veien Sandvigå - med beskjæring av og estetisk istandsettelse av parkskrenter. De opprinnelig fire alternative planforslag, fremlagt til førstegangs behandling, viste ny kommunal atkomstsvei gjennom Veritas-området, mellom veien Sandvigå og Rosenberggata. Atkomstveien var tenkt benyttet av biler med akseltrykk mindre enn 1,5 tonn. Uttrykkingskjøretøy som brannbil kan i nødstilfeller kjøre gjennom Bjergsted Musikkpark og videre ned Bjergstedveien (som krever ny regulering av krysset Bjergstedveien-Sandvigå, jamfør parallell plan 2291) eller kjøre langsetter kaiarealer/uterom på østsiden av de nye byggene i Sandvigå. Det er fremkommet vesentlige innvendinger til deler av planforslagene fra Det Norske Veritas og Stavangerregionen Havn IKS. Se oppsummering av uttalelser og byplansjefens kommentarer i Vedlegg 4. Atkomstveien gjennom Veritasområdet (DNV) er til annengangs behandling tatt ut av planforslaget, med bakgrunn i merknader fra Det Norske Vertias Eiendom og Det Norske Veritas Pensjonskasse, se uttalelse fra advokatfirmaet Haavind AS datert , mottatt under utlegging til offentlig ettersyn. En framtidig, alternativ vei ut av Sandvigå-området nordover, som også kan ta utkjøring fra ny utbygging på DNV s eiendom, vil evt. kunne skje over tilliggende eiendom nord for DNV. Denne veiutløsningen bør reguleres i egen plan. Under utlegging til offentlig ettersyn har Lyse Energi AS i sin uttalelse til planforslagene meldt behov for innpassing av en ny energisentral innenfor reguleringsplanens begrensning. Man ønsker å bruke denne sentralen som en spisslastsentral dersom det senere blir aktuelt å føre fjernvarme fra gjenvinningsanlegget på Bærheim til Bjergstedområdet. Lyse Neo AS har, etter anmodning fra Byplan, tegnet ut skisser til utforming av en slik sentral, med tanke på to alternative forslag til plassering. Se Vedlegg 12 fra Lyse Neo AS, samt uttalelse nr 20 fra BMU v/park i Vedlegg TIDLIGERE SAKSBEHANDLING, UTVIDELSE AV REGULERINGSOMRÅDET Tidligere saksbehandling: Reguleringsplan for nytt hotell i Sandvigå, Plan 2205, ble første gang meldt oppstart for den Planen kom imidlertid ikke til førstegangs behandling da man fant at bygging av et hotell i dette området ville være betinget av kommunal vei gjennom Veritas-området. Saken ble deretter, på bakgrunn av utvidet planområde, meldt oppstart for på ny

3 Samme dato ble det meldt oppstart for tilliggende reguleringssak, Plan 2263, for ny videregående skole på tomt sør for det vernede bygget Sandvigå 24. For begge disse planene mente man at en utvidelse av veien Sandvigå og en ny kommunal veitilknytning nordover ville være en forutsetning. Planarbeidet har foregått parallelt, men da Plan 2263 hastet mest ble dette planforslaget fremstilt til førstegangs behandling på møtet i kommunalstyret Plan 2263 ble vedtatt i bystyret like før sommeren Reguleringsplan Justering av trafikkareal i området veien Sandvigå og Bjergstedveien, ble annengangs behandlet og vedtatt i Kommunalstyret for byutvikling i møte Denne planen gjelder bl.a. for utvidelse av del av veien Sandvigå. Søknad fra Nytt konserthus i Stavanger IKS vedr. midlertidig byggetillatelse for utvidelse av veien Sandvigå mellom Bjergstedveien og planlagt småbåthavn/gjestehavn, ble fremlagt og vedtatt i kommunalstyrets møte Mindre utvidelse av reguleringsområdet: Etter oppstartmeldingen ble plangrunnlaget utvidet med et mindre parkareal mellom veien Sandvigå og eldre parkvei i nordøstre del av Bjergstedparken. Dette er grunnet behov for å fjerne deler av en utstikkende fjellnabbe i området, for derved å oppnå bedre sikt langs kjøreveien nordover mot Veritasområdet. 3. GJELDENDE PLANER, UTFØRTE ANALYSER Gjeldende, overordnede planer for reguleringsområdet og inn til dette: Kommunedelplan Stavanger sentrum , vedtatt av bystyret i 1996, fortsatt gjeldende i prinsippet til 2021 (parallelt med gjeldende kommuneplan). I kommunedelplanen ble den aktuelle hotelltomten vist som areal for næring/offentlig bebyggelse (Sandvigå 24), samt som parkområde, trafikkareal og trafikkareal i sjø. Det foreslåtte parkarealet på kainivå skulle den gang oppveie at det i parkområdet øst for Kuppelhallen ble innregulert øvingsrom for Stavanger symfoniorkester samt parkeringshall og varmesentral under dette tilbygget. Reguleringsplan nr 1882, vedtatt av bystyret Denne planen viser det gamle bygget på eiendommen Sandvigå 24 vernet. Arealet nord for bygget er nå avsatt til trafikkområde, dvs. havneområde/kai og trafikkområde i sjø - uten at alternativt grøntareal/parkareal er avsatt andre steder i planområdet. Reguleringsplan nr 956, stadfestet Denne reguleringsplanen gjelder bl.a. for deler av ny kommunal atkomstvei gjennom Veritasområdet, som forbindelse mellom veien Sandvigå og Rosenberggata/Tanangergata. Bebyggelsesplan nr 956B1, vedtatt eller NB. Tidligere utbyggingsplan for Veritas, vedtatt i 1996, må evt. revideres om opprinnelig forslag til kommunal vei gjennom Veritas-området skal gjennomføres (alternativt mot Tanangergata, alternativt nordover langs sjøen?). Reguleringsplan nr 1575 for Bjergsted Musikkpark, vedtatt Planen regulerer bl.a. de verneverdige parkarealer i Bjergsted Musikkpark med noe utvidelse av veien Sandvigå. Denne planen må revurderes noe mht. på utvidelse av veien Sandvigå og utvidelse av regulert kryss Bjergstedveien-Sandvigå (til omtrent som dagens opparbeidelse i krysset). Reguleringsplan nr Ny videregående skole, musikk, dans og drama, Sandvigå, vedtatt

4 Dette planforslaget viser ny VGS skole i området langs sjøen og legger føringer for utvidet trase for veien Sandvigå nordover fra krysset med Bjergstedveien. Mulighetsanalyse fra 2007: Det foreligger en mulighetsanalyse for bygging av nytt hotell i området, utarbeidet på oppdrag fra Stavanger kommune i 2007 av LPO arkitektur & design AS, sammen med Haga Grov AS og Norsam AS. Denne mulighetsanalysen (se alternativ 2, med byggene A+S24 i analysen) viste en utbygging av et hotell på til sammen ca m2. Reguleringsalternativet var til første gangs behandling fremstilt som alternativ 3. Høyde på hotellet var i denne mulighetsanalysen forutsatt ikke å overskride Kulturskolens høyde. Den nybyggede delen av hotellet er i analysen vist som en bygningskropp avbøyet i rett vinkel inn i parkarealet på baksiden av Kuppelhallen. Utredningsteamet foreslår inngang til foajé med offentlig snuplass for gjester til hotellet på øvre parknivå, med tilliggende skjermet uterom for uteservering under løvtrærne. Byplansjefens kommentar: Den viste hotellfløyen med foajé/atkomst til hotellet på parknivå tilsier at man skjærer av det sammenhengende løvtrebeltet eller grøntdraget mellom UiS-bygget og Veritas-bebyggelsen samt foreslår å bruke Bjergstedveien og deler av det øvre parknivået til kjøreatkomst for gjester fram til hotellinngang. Dette betyr at man må regulere deler av selve parkområdet til næringsformål og tilhørende trafikkformål. Dette alternativ 3 ble fremlagt ved kommunalstyrets førstegangs behandling av plan 2205, men ble av styret vedtatt å utgå som alternativ. 4. FORHÅNDSKUNNGJØRING Melding om planoppstart i byens aviser og brev om dette til naboer og interessenter ble utsendt Det ble satt frist for innspill til Pr var det mottatt 9 merknader til kunngjøringen. Disse var: Uttalelse Fra Datert Mottatt 01 Stvgr. kom. v/ AU Eldrerådet Stvgr. Kom. v/ AU Funksjonshemmedes råd Stvgr. Kom. v/ Oppvekst og levekår, Oppvekst Stvgr. Kom. v/bymiljø og utbygging, Vann og avløp Stavangerregionen Havn IKS Kystverket, vest Statens vegvesen, Plan og forvaltning Sør Rog. distrikt Fylkesrådmannen v/regionalplanseksjonen Boligsameiet Veritas Terrasse v/styreleder Ståle Rugland Byplansjefens kortfattede oppsummering av uttalelser med kommentarer (se Vedlegg 4): Uttalelser omhandler i stor grad hotellets krevende beliggenhet mellom Bjergstedparken og sjøen, nord for det vernede bygget Sandvigå 27. Likeledes er man opptatt av den totale trafikksituasjonen i området, med parallell utbygging av konserthus, skoler og hotell, herunder anleggstrafikk og sikker atkomst til skolene, uttrykningstrafikk og servicetrafikk til/fra hotellet. Stavanger kommune v/ Oppvekst og levekår påpeker at brinken eller skogbeltet mellom Sandvigåveien og UiS/Institutt for musikk og dans og Kuppelhallen ikke bør brytes med noen form for bebyggelse. 4

5 Boligsameiet Veritas Terrasse protesterer på at dagens vei gjennom Veritas-anlegget åpnes som kommunal vei. Man mener at ny kommunal kjørevei bør etableres mellom kaiområdet i Sandvigå og Rosenberggata i omtrent samme trase som dagens parkvei. Byplansjefens kommentar: De forhold som er kommet fram gjennom uttalelser til forhåndskunngjøringen er kommentert i Vedlegg 4 og ble tatt hensyn til i de utlagte planforslagene (alternativene 1A, 1B og 2), bortsett fra forslag om alternativ kommunal vei utenom Veritas-anlegget. En kommunal vegforbindelse via den vernede parkveien er tidligere utredet som ikke aktuell i mulighetsanalyse fra 2007 (se avsnitt 1). 5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET OG PLANFORSLAGET Områdehistorikk: Er man interessert i Bjergsted-områdets og Sandvigå-områdets spesielle historie, henviser byplansjefen til Stedsanalyse Stavanger Sentrum fra 1996, sidene , med bl.a. Tostrups kart fra ca Bjergsted-området har gjennomgått store endringer fra 1600 tallets rettersted, via lystgården Bjergsted på 1700 tallet, karantenestasjon og epidemilasarett fram til 1920, utstillingsområde og folkepark fram til 1960, Rogalandsmesse med kuppelhall fram til 1969, og deretter, fra 1979, dagens musikksenter, etter hvert i rivende utvikling. Sandvigå-området har i årenes løp utviklet seg med skipsverft og sjøhus, fra 1793, fram til flere store industribygg etter 1895, med Rosenberg Mekaniske Verksted (senere flyttet til Buøy), Lilleborg Fabrikker og Conncord Canning og Co. På 1970 tallet kjøpte Stavanger Havnevesen opp bygningene i Sandvigå, de gjenværende sjøhusene ble revet og kaiarealet utfylt for containerhavn. I 1986 gikk, etter stor politisk strid, bystyret inn for at Sandvig 27 skulle vernes. En rekke kulturinstitusjoner har deretter etablert seg i dette bygget og i Sandvigå 24, som ble tilbakeført til kommunen i Opprinnelig strandlinje gikk midt under byggene Sandvigå 24 og Sandvigå 27. Dagens kailinje ble utformet i Løkkeveien løp tidligere helt fram til Pittersporten (i parken like bak planlagt VGS) og fulgte dermed traceen for dagens Bjergstedveien (serviceveien inn i Bjergstedparken i østre del av parkområdet). Foto fra 1933 viser at skogområdet tidligere har dekket mer enn 50 % av dagens totale parkområde. Skogen har i de senere årene hatt dårlige forhold grunnet utbygging av utstillingshall/kuppelhall, musikkonservatorium, dagens kulturskole, festplass og parkeringsplasser. Gjenstående skogpartier må derfor vernes for ettertiden (se kommunedelplanens forslag til verneområde). Det er videre ønskelig at de nye områdene langs sjøen/kaien, ved opparbeidelse av torg og plasser, kan gi et grønt inntrykk tilbake til området som helhet. Planen framover er at alle de nye kulturbyggene og diverse veianlegg i Bjergsted/Sandvigå området skal stå ferdige i løpet av Eiendomsforhold, fornyelsesområde og byggeområde: Eiendommer innenfor området tilhører Stavanger kommune og Stavangerregionen Havn IKS. I forbindelse med etableringen av havneselskapet i 2000 ble det foretatt en grenseoppgang i eiendomsforholdene mellom havnen og kommunen. Eiendommene forble av praktiske årsaker matrikkelført på Stavanger kommune, men eies av havneselskapet. Tomtestørrelse for et nytt hotell, alternativene 1A, 1B og 2, er ca m2 - inklusive grunnareal for det vernede bygget Sandvigå 24 med et 1. etasjes tilbygg på sjøsiden, evt. med det tidligere vernede bygget revet (alternativ 2). Hertil kommer gangbro til Bjergsted Musikkpark. 5

6 (Tomtestørrelse for hotellet i alternativ 3, var ca.3250 m2 inklusive grunnareal for det vernede bygget Sandvigå 24 med et 1. etasjes tilbygg på sjøsiden og en hotellfløy over veien Sandvigå og inn i parkområdet (overbygget veiareal er ikke medregnet). Hertil kom at dette alternativet ville føre til servicekjøring i Bjergstedveien og et trafikkareal/parkeringsareal foran hotellinngangen på parknivå.) Hotellanleggets beliggenhet og forhold til nabobygg: Områdeutvikling Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for en bebyggelse ut mot innseglingen til byens sentrum, som både funksjonelt og estetisk kompletterer og avslutter området Bjergsted Musikkpark mot Byfjorden og langs veien Sandvigå. Eldre og ny bebyggelse i dette området skal gjennom bruksmuligheter og arkitektur ivareta og formidle det rike musikkmiljøet/kulturmiljøet som er under utvikling i området. Med et nytt konserthus av internasjonal standard, ny kulturskole, ny videregående skole for musikk, dans og drama samt videre utbygging av Universitetet i Stavanger/Institutt for musikk og dans, vil Bjergsted bli et nasjonalt kraftsenter for musikk og kunst. Et nytt hotell, med tilknytning til konferansesal i Kuppelhallen og en mindre gjestehavn ut mot Byfjorden, vil i tillegg danne det nordvestre sluttstykket i det 4 km lange, kulturelle perlebåndet Blå Promenade. Områdeutviklingen gjelder også utforming og fastholdelse av Bjergsted Musikkpark som et viktig parkareal/grønt uterom. De senere års boligutbygging i dette byområdet og planer om utvikling av et stort musikksenter inne i og i randen av parkmiljøet, kan komme til å tære hardt på den grønne profilen og på utsynsmuligheter og fysisk kontakt med havnemiljøet og innseglingen. For å kunne fremheve parkens beliggenhet i det store landskapet og ivareta noe utsyn til Byfjorden og Ryfylke er det av overordnet betydning at hotellutbyggingen ikke ødelegger de siste rester av slik mulighet. Nabobygninger og eksisterende byggehøyder i området Sandvigå 24 har i dag en øverste mønehøyde på kote 20,5. Sandvigå 27 har øverste mønehøyde på kote 21,3. Nytt VGS bygg er foreslått med øverste byggehøyde på 22,6 (over denne høyde kun et større takvindu på kote 23,8). Det bakenforliggende gamle konserthuset i Bjergstedparken, Kuppelhallen, har øvre høyde (topp kuppel) på kote 31,0. Det omkransende servicebygget har øvre gesims på kote 20,1. Hovedgesims på Veritas kontorbyggene lenger mot nord har kote 24,2. Det nye konserthuset vil ha øverste høyde på kote 30,8. Tårnbyggene på Veritas-bygget har øverste høyder på kote 34,0. Det vernede bygget Sandvigå 24 Det vernede fabrikkbygget Sandvigå 24 blir i den nye situasjonen liggende noe inntrukket i forhold til østre byggegrense for det planlagte VGS-bygget, jamfør vedlegg. Første etasje i det vernede bygget vil i tillegg ligge lavere enn første etasje i det nye hotelltilbygget. Vindus- og døråpninger i første etasje er delvis nedsenket og skjult i asfalten/kainivået på sjøsiden. Dette kan eventuelt tilpasses ved å legge et bruksareal (konferansesal, frokostsal eller lignende) på et lavere plan, med glasstak over og med maks byggegrense ut mot sjøen som for VGS-bygget. En eventuell forsterking av grunnmurer i det vernede bygget - for å kunne fundamentere ny kai på utsiden - må plasseres slik at den skisserte mulighet foreligger. Se tilstandsrapporter for bygget i eget vedlegg. 6

7 Brutto areal og antall rom i nyere hotellanlegg i Stavanger, for sammenlikning av størrelser Hotell under oppførelse i Løkkeveien, Two Seasonss Hotell, er på BRA 6700 m2 over terreng, med 195 rom/370 senger, men har ikke nevneverdige restauranter, seminarrom etc. i tillegg til hotellrommene. Høghushotellet på Forumområdet på Tjensvoll er på 7500 m2 brutto over terreng, med 190 rom/380 senger. Skagen Brygge Hotell er på 5480 m2 brutto over terreng, herunder en rehabilitert del på 1330 m2. Hotellet har 110 rom/156 senger. Foajé, restaurant, kjøkken i første etasje er på 630 m2. Eksisterende konserthall, fremtidig konferansesal: Eksisterende konsertsal, Kuppelhallen, reguleres til offentlig bebyggelse i sin nåværende utforming. Denne salen skal også i fremtiden brukes som konsertsal. I tillegg vil salen med tilleggsrom kunne benyttes til større konferanser og mindre utstillinger i foajelokalene. Man regner at et nytt hotell vil kunne utnytte denne spesielle mulighet i sine tilbud. Hotellanleggets forhold til landskapsrom og uterom i området: Forholdet til Byfjorden Det nye hotellet vil få en praktfull utsikt mot Byfjorden, Østre Havn og Ryfylkefjellene og bør ligge med langside mot sjøen, omtrent som tidligere bygninger på eiendommene Sandvigå nr 22 og 23, se kart fra ca Nybygget bør, sammen med det vernede bygget Sandvigå 24, ha minimum 16 m sikkerhetsavstand til ny kaikant. Det er viktig at areal avsatt til kaiområde/brygger blir så bredt i nord-sør retningen som vist i planforslaget. Ellers vil det bli liten eller ingen visuell kontakt mellom uterommene i Bjergsted Musikkpark og Byfjorden. Også med tanke på fremtidig atkomst med småbåter fra Ryfylke og Øyane, til musikkanleggene og hotellet, er det viktig at et åpent/ubebygget kaistykke kan inkluderes i det totale anlegget. Løvskogsområdet i østre del av Bjergsted Musikkpark Det i dag mindre besøkte skogområdet på brinken mellom UiS, Institutt for musikk og dans og Sandvigå-veien, ble i august 2008 brukt som studieområde i et større belysningsprosjekt. Forslaget understreket og ga forståelse for at man her har et vakkert, katedralliknende løvskogsområde, som strekker seg helt fra Bjergsted Terrasse fram til Veritasbebyggelsen. Løvskogsområdet på brinken bør også i framtiden framstå sammenhengende mellom Bjergsted Terrasse og Veritasbygget. En avskjæring av parkbeltet med en hotellfløy og offentlig snuplass nordøst for Kuppelhallen, som vist i den gjennomførte mulighetsanalysen fra 2007, det opprinnelige alternativ 3, ville ta verdifulle arealer og utsiktsmuligheter ut av parkområdet. For å fremheve området og bringe folk inn under de vakre løvtrekronene og for å etablere sammenheng mellom parkområdet og de nye kulturbyggene og hotellet på kainivå, kan det etableres to lette brokonstruksjoner over veien Sandvigå, direkte inn i VGS-bygget og hotellbygget, omtrent som dagens bro/fotgjengerforbindelse til Sandvigå 27. Via ny gangbro inn i parkarealet kan hotellets gjester få tilgang til joggeløyper i parkområdet og god kontakt med konsert- og konferansesalen i Kuppelhallen. Gangbroen vil ligge med atkomst inn i tredje etasje i hotellet, regnet over veien Sandvigå. Tidligere regulert parkareal på kai nord for Sandvigå 24 I tidligere kommunedelplan og reguleringsplan har det ikke vært planlagt bebyggelse på kaiarealet nord for Sandvigå 24. Dette arealet var i Kommunedelplan Stavanger Sentrum, fra 1996, forutsatt å inngå i det helhetlige parkarealet - mot at en prøvesal for symfoniorkestret, med underliggende parkering, ble regulert inn i parkarealet like øst for Kuppelhallen. Når kaiarealet/det avsatte 7

8 friområdet nå ønskes brukt til utbygging av hotell, og deler av parkarealet må beskjæres langs veien Sandvigå, bør tidligere byggeområde innenfor Bjergsted Musikkpark utgå. (NB. Dette ville ikke gjelde for det fremlagte alternativ 3.) Utlagte planforslag, med byggehøyder, byggegrenser og utnyttelse: For alle alternativer gjelder Arkitektonisk utforming innenfor de angitte byggegrenser, bør defineres nærmere i bebyggelsesplan på bakgrunn av arkitektkonkurranse. De vedlagte oppriss og snitt viser ikke byggets arkitektoniske form, kun de avsatte, ytre byggegrenser. Det er viktig at hotellbyggets ytre begrensninger og takformer tilpasses øvrige bygninger i rekken langs sjøen nord for de nye konsertsalene. Angitt BRA gjelder for areal over terreng. Planforslag alternativ 1A Samlet tomteareal for det viste hotellet er i dette planforslaget ca m2, inklusive Sandvigå 24 med et eventuelt lavere tilbygg på sjøsiden. Alternativet vil få en maks gesimshøyde som øvrige bygg i rekken langs sjøen nord for konserthuset, på kote 22,6 24,2 i den nybyggede delen. Første etasje i den nye delen av hotellet må, grunnet antatt fremtidig høyere sjønivå, ligge på kote 3,5-3,8m. Samlet BRA, med 70% BYA for den nybygde delen på område C vil bli ca m2. Planforslag alternativ 1B Samlet tomteareal for det viste hotellet er i dette planforslaget ca m2, inklusive Sandvigå 24 pluss et eventuelt lavere tilbygg på sjøsiden. Hotellets nye fløy er foreslått med samme øvre høyde/gesims som for Kuppelhallen og det nye konserthuset, kote 30,8-31,0. Første etasje i den nye delen av hotellet må, grunnet antatt fremtidig høyere sjønivå, ligge på kote 3,5-3,8m. Dette alternativet vil få den største byggehøyde av alle fire alternativer. Den nye hotellfløyen vil bryte den grønne parklinjen mot himmelen sett fra Byfjorden. Samlet BRA, med 70% BYA for den nybygde delen på område C vil bli ca m2. Planforslag alternativ 2 Planforslaget viser aktuell tomt for et nybygg dersom det vernede bygget Sandvigå 24 ikke kan rehabiliteres, av tekniske eller økonomiske årsaker. Se egen tilstandsrapport for bygget. Samlet tomteareal for det viste hotellet blir (dersom dagens bygg Sandvigå 24 fjernes) ca m2. Dette alternativet vil få en øvre gesims på kote 22,6-24,2. Første etasje i den nye delen av hotellet må, grunnet antatt fremtidig høyere sjønivå, ligge på kote 3,5-3,8m. Samlet BRA, med 70% BYA for område C og 90 % BYA for område A+B vil bli ca m2. (Tidligere fremlagt planforslag (til førstegangs behandling) alternativ 3 Dette planforslaget bygget på en mulighetsstudie gjennomført av konsulenter i For å oppnå en stor utnyttelse og samtidig holde hotellanleggets øverste høyde/gesims på nivå med øvrige bygg i rekken (Kulturskolen, Sandvigå 27, VGS og Sandvigå 24) var hotellet tenkt bygget over veien Sandvigå og med en fløy inn i Bjergstedparken, på nordøst siden av Kuppelhallen. Man tenkte seg her en øvre atkomst for gjester til hotellet fra selve parkområdet, hvilket vil si at den gamle Bjergstedveien ville bli benyttet som servicevei til hotellet. Derved ville dagens tilbaketrukne parkmiljø på løvskogsbrinken privatiseres av hotellbebyggelsen og det frie utsynet mot fjorden begrenses. Samlet tomteareal for det viste hotellet var i dette planforslaget ca m2, inklusive Sandvigå 24, eksklusive nødvendig trafikkareal på parknivået. Alternativet ville fått en øvre gesims på kote 22,6-24,2 i den nybyggede delen. Første etasje i den nye delen av hotellet på område C måtte, grunnet antatt fremtidig høyere sjønivå, ligge på kote 3,5-3,8m. Dette utbyggingsalternativet ble utregnet med 5-6 etg. på nybygget del C, 3 etg. på D og over vegbane, samt med vernet bygg på A. Totalt BRA var med denne beliggenhet og utforming på hotellet satt til ca m2) Trafikkforhold, atkomstforhold: 8

9 Foreslått kommunal veiforbindelse gjennom Veritas-området Ny videregående skole og nytt hotell vil i de fremlagte reguleringsforslag få sin hovedatkomst, både for elever, hotellgjester og diverse service, fra veien Sandvigå. Trafikkforhold rundt hotellet bygget ved førstegangs behandling på alternativ 1A i tidligere utført trafikkanalyse ved Norsam AS, datert Dette var det ene av to anbefalte alternativer ved konsulenten. Etter offentlig ettersyn foreslår direktøren at ny kommunal vei nordover tas ut av reguleringsforslaget og vurderes i en separat regulering. I slik regulering må planer for aktuell utvidelse av DNV (Det Norske Veritas) og planer for det tidligere industriområdet nord for DNV inngå. Med tanke på full utbygging langs veien Sandvigå (om noen få år) og senere utnyttelse av Veritasområdet er det viktig at det reguleres en alternativ kjørevei inn til og ut av området, dvs. til de to skolebyggene og hotellet. Dagens private atkomstvei fra Tanangergata, med mulighet for gjennomkjøring av Veritasområdet, ble derfor (i alle 4 reguleringsalternativer) vist som ny kommunal vei. Denne veien måtte utbedres ved diverse tiltak i næringsområdet og langs tilliggende boligområde. Dagens akseltrykkbegrensninger for et stykke av veien tilsier at større servicebiler og eventuelt brannbil ikke kunne bruke traseen. I dag kan bare kjøretøy med akseltrykk begrenset til 1,5 tonn, dvs. personbiler og utrykkingskjøretøy som politi- og ambulansebiler forsere veistrekningen på østsiden av boligblokken. Man regner derfor med utrykningskjøretøy som brannbil i nødsituasjoner kan kjøre frem til skoler og hotellbygg gjennom Bjergsted Musikkpark og ned Bjergstedveien, alternativt kan bilene kjøre fram via kaiarealene på utsiden av de nye kulturbyggene. I tillegg var det, på deler av vegstrekningen gjennom Veritasområdet, vanskelig å oppnå universell tilgjengelighet med tilfredsstillende stigning. HC- gangvei til hotellet ble derfor planlagt via eksisterende gangvei i det vernede parkområdet (ca 7% stigning), via bro over veien Sandvigå og heis ned til veinivå/inngangsplanet. En fotgjengerforbindelse mellom kainivå/veien Sandvigå og Tanangergata kunne eventuelt tilrettelegges via utvendig trappeanlegg, i dag privat trapp tilhørende Veritas, men dette ville ikke bli en gangvei med universell utforming. På strekningen fra krysset med Tanangergata ned til Veritas kontorblokker måtte det opparbeides nytt fortau langs steinmuren som avgrenser parkarealet. Kjørefeltet måtte følgelig utvides på nordsiden av gaten. Det var forutsatt utarbeidet egen detaljplan/trafikkplan for denne veistrekningen. Se for øvrig Multiconsult AS beskrivelse av veistrekningen i Vedlegg 5.) Hovedatkomster for hotellet Det nye hotellet i Sandvigå kan i alternativene 1A, 1B og 2 nås direkte fra det høgloftede løvskogområdet i østre del av Bjergstedparken, via trappeanlegg ned til veien Sandvigå eller via gangrampe/bro over denne, direkte inn i hotellets vertikale sirkulasjonssystem. Slik forbindelse må kunne nå fram til intern heis uten via trapper, for at rampen/broen og dermed kontakten til parken også kan være tjenlig for bevegelseshemmede. Kuppelhallen og utendørs festplass kan ved slik forbindelse brukes ved større konferanser i hotellets regi. Varelevering til hotellet All servicetilkjørsel og all varelevering til hotellet skal, i alle fremlagte alternativer, foregå fra veien Sandvigå - fra servicefelt på østsiden av veien. Gang- og sykkelårer Hotellet får trafikksikre gangatkomster via Bjergstedparken og bro over veien Sandvigå, via Gamle Stavanger og ny undergang i krysset Sandvigå/Uelandsgate og i noen grad via Blå Promenade fra Indre Vågen/Strandkaien. 9

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE

Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Bergenhus, Årstad gnr 163 bnr 490 m.fl. Plannr. 1904 00 00 HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS REGULERINGSPLAN FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Mai 2010 Side 2 av 45 FORORD Reguleringsplanen er laget fordi

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NCK-08/12175-38 PLN 2286P 57830/10 11.10.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset

Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Bystyresalen, Rådhuset MØTEINNKALLING ÅLESUND BYSTYRE Møtedato: 23.04.2009 Møtetidspunkt: Kl 17:00 Middag kl 16:30 Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Eventuelle forfall meldes på telefon 70 16 20 24 eller på epostadresse toreh@alesund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria. 09.03.2011 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte på Moer sykehjem, 1. etg. i møterom 1-3 og forsamlingssal/kafeteria 09.03.2011 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Detaljreguleringsplan for Bislingen, Lunner kommune gnr. 116, bnr. 6, festenr. 5 og 14 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Mars 2012 Forside: Illustrasjon av Bislingen naturhotell Kartgrunnlag: Statens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3. 12.11.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Moer sykehjem, 1.etg, møterom 1-3 12.11.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer