132/11 11/ Styrer, råd og utvalg for perioden diverse oppnevninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger"

Transkript

1 TILLEGGSSAKSLISTE Møte i Kommunestyret Dato: kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 SAKSLISTE 132/11 11/ Styrer, råd og utvalg for perioden diverse oppnevninger 133/11 11/ Søndre Morstadgutua grunnerverv / ekspropriasjon 134/11 11/ Salgsbevilling for KIWI 067 Gran 135/11 11/ Søknad om skjenkebevilling Mamma Mia Restaurant Ordfører og rådmannssekretariatet, Jaren, 10. november 2011 for ordfører Eli Stigen Ordfører og rådmannssekretariatet 1

2 2

3 132/11 Styrer, råd og utvalg for perioden diverse oppnevninger Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Eli Stigen Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksdokumenter Lov om kommuner og fylkeskommuner, av Oversikt over oppnevninger , vedtatt i K sak 17/07 i kommunestyremøtet Diverse reglementer, instrukser, rundskriv, orienteringer, brev, epostkorrespondanse, og tidligere vedtak Vedlagt Saksopplysninger: Pr. 9. november 2011 har administrasjonen oversikt over følgende styrer, råd, utvalg og funksjoner der kommunestyret skal velge politiske representanter og vararepresentanter: Styrer, råd og utvalg Medl. Vara Saksopplysninger / vurdering Barnehagenes samarbeidsutvalg (SU), tidligere kalt styrer Barnehage/ grunnskole fellesrepresentanter 6 6 De kommunale barnehagene: Bjoneroa, Solheim, Marka, Leikvoll, Moen, og Gran kommunale familiebarnehage. 1 medlem og 1 vara til hvert samarbeidsutvalg 1 1 Kombinert samarbeidsutvalg for skole og barnehage til Oppvekstsenteret ved Bjørklund SU i grunnskolen Det velges et fast medlem og en vararepresentant til hver skole: Moen, Fredheim, Solvang, Jaren, Trintom, Sanne, Fagerlund, Grymyr skole, Brandbu ungdomsskole og Gran ungdomsskole Bjoneroa Kulturbygg AS generalforsamling Hadeland folkehøgskole AL årsmøte medlem og 1 vara til generalforsamlingen Styret velges på generalforsamlingen, jf. aksjeloven representanter til andelslagets årsmøte, og 2 vara. Årsmøtet i andelslaget velger styre. 3

4 Gran kirkelige 1 1 fellesråd Samordningsutvalget 5 5 for fisk og vilt Hadeland Energi AS 1 1 generalforsamling Hadeland Energi AS styre 2 2 Pr. i dag er ordfører + 1 representant faste medlemmer, og varaordfører + 1 representant er varamedlemmer. Hadeland Kraft 1 1 Pr. i dag er ordfører medlem og varaordfører varamedlem. styre HRA styre 1 1 HRA observatører 2 0 generalforsamling HAPRO generalforsamling 2 2 Pr i dag er ordfører en av representantene, med varaordfører som vararepresentant HAPRO kandidat til 1 1 styret Jernbaneforum 1 1 Pr. i dag er ordfører medlem. Det må velges varamedlem. KLP valgting 1 1 Pr i dag er ordfører medlem. Det må velges varamedlem. Krisesenteret Hønefoss generalforsamling Krisesenteret Hønefoss styret Tekstilvask innlandet styret Oslo og omland friluftsråd årsmøte Biblioteksentralen utsending til årsmøte Randsfjordsforbundet generalforsaming Randsfjordsforbundet styre Randsfjordmuseene AS generalforsamling Kommunal Heimevernsnemnd Militær skjønnsnemnd forslag til medlemmer (1) (1) Valg til krisesenteret avventes, og ordfører representerer inntil IS (interkommunalt samarbeid) er etablert. (1) (1) Valg til krisesenteret avventes, og ordfører representerer inntil IS (interkommunalt samarbeid) er etablert. 1 1 Kommunene i Oppland velger 1 representant en vara Pr. i dag er ordfører representant, og varaordfører er vararepresentant. 2 2 Nemnda fremmer samarbeidet mellom sivile myndigheter og heimevernsområdene i kommunen. 2 2 Gran, Jevnaker, Lunner og Søndre Land skal i fellesskap foreslå leder, samt foreslå 2. medlem, og 2 varamedlemmer. Representantene blir formelt oppnevnt av fylkesmannen, jf. forskrift om militære rekvisisjoner 23. Representantene bør ikke velges blant personer som er mobiliseringsdisponert til de 4

5 militære styrker, herunder heller ikke personer som har fått innvilget utsetting med frammøte ved mobilisering. Ved oppnevningen må det tas hensyn til den militære sikkerhet. Sakkyndig nemnd medlemmer med personlig vara. En velges til leder. eiendomsskatt Ankenemnd medlemmer med personlig vara. En velges til leder. sakkyndig nemnd eiendomsskatt Stiftelsen Steinhuset styre 1 1 Her skal det oppnevnes 1 politisk valgt representant. I tillegg oppnevner rådmannen 1 representant fra administrasjonen. Utvalg for byggeskikkpris 3 3 Gran kommune har etablert en byggeskikkpris, som i utgangspunktet deles ut årlig. Årbokutvalg 2 Styret for Wien og Heiers legat Styret for Torsæters minnefond Oversikten er basert på tidligere praksis justert opp mot endringer som er gjennomført i løpet av siste kommunestyreperiode, og viser hvilke verv og posisjoner som skal bemannes for perioden Disse oppnevningene kommer i tillegg til de valgene som ble foretatt i kommunestyrets konstituerende møte , valg av ordfører, varaordfører, formannskap, planutvalg, valgnemnd, KS fylkesmøte, innlandet revisjon IKS, regionrådet, kontrollutvalg, eldreråd og råd for funksjonshemmede. I tillegg vil det også bli lagt fram egne saker for behandling av oppnevninger til overformynderiet, klagenemnd, forliksråd, militær skjønnsnemnd, trygg trafikk, kommunale kinomatografers landsforbund (KKL), stemmestyrer, valgfunksjonærer og ungdomsråd. Oppnevninger til meddommerutvalgene, tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og valg av skjønnsmenn, vil bli lagt frem til behandling i kommunestyret i mars Kommentar om oppnevninger som ikke er fremlagt i saken: Valg til likningsnemnd og overlikningsnemnd har gått ut og er erstattet av en Skatteklagenemnd, der fylkestinget oppnevner medlemmer, jf ligningslovens 2 2 nr 1, 2 punktum. Fylkestinget oppnevner også medlemmer til Skatteutvalget, jf. skattebetalingsloven kap 15. Medlem til styret i landbrukets fagråd ble for perioden oppnevnt av regionrådet, i sak 41/07 i møte

6 133/11 Søndre Morstadgutua grunnerverv / ekspropriasjon Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Søndre Morstadgutua Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling: Gran kommune vedtar med dette å benytte ekspropriasjon etter plan og bygningsloven 16 2, jf. veiloven 5 og 50 for å: Erverve eiendomsrett til den del av Søndre Morstadgutua som går fra utkjøring i Riksveg 4, og frem til og med det punkt der den nye Morstadvegen krysser Søndre Morstadgutua. Se vedlagte kart som vedlegges som bilag 1. Det vil bli satt opp en bom på den delen av veien som kommunen erverver til eie ved ekspropriasjon som avmerket på vedlagte kart. Det kan bli justeringer av eksakt plassering av bommen. Det innsendes begjæring om forhåndstiltredelse til Fylkesmannen i Oppland og innsendes skjønnsbegjæring til skjønnsretten for fastsettelse av evt. erstatning til de veiberettigede til Søndre Morstadgutua. Saksdokumenter Kart som viser omfanget av ekspropriasjonsområdet, datert Reguleringsplan for Søndre Morstadgutua (område for tomt samlokalisering Nødetater m.m) Reguleringsplan for Rv. 4 Roa Jaren Rv. 4 Vøien Morstad gang sykkelveg i Gran kommune Vedlagt Ja Ja Saksopplysninger: 1. Saksgang. Fylkesmannen i Oppland stadfestet i brev 9. mai 2011 kommunestyrets reguleringsvedtak av 9. september 2010 om samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Søndre Morstad gutua. Klagen fra Henrik Morstad datert 10. oktober 2010 ble ved dette ikke tatt til følge. I klagen var det anført at det var innsendt et forslag til kommunen om en mer trafikksikker vegløsning for området uten at forslaget var besvart, at den aktuelle planen ville gi to trafikkfarlige kryss uten frisiktsone, at det manglet uttalelse om trafikksikkerheten fra Statens Vegvesen i saken, at vedtaket bygget på feil opplysninger om beregnet trafikkmengde, at de som bor i området ikke ønsket den valgte vegløsningen, og at han ikke kunne se at Søndre Morstadgutua var med i reguleringsplanen og at gutua var privat. Fylkesmannen kunne ikke slutte seg til Morstad påstand, og la til grunn at planbeskrivelsen av 1. februar 2010 fra Vista Utredning AS var kommunens saksfremlegg i saken. Fylkesmannen viste videre til at planen var lagt ut til offentlig ettersyn, annonsert i avisen, og at alle berørte parter i saken hadde fått anledning til å legge frem synspunktene sine underveis i prosessen. Fylkesmannen viste også til at Statens vegvesen hadde fått uttale seg om planforslaget i brev til kommunen den 12. 6

7 november 2009, 20. mai 2010 og 29. juni Fylkesmannen viste til disse uttalelsene og la til grunn at trafikksikkerhetshensyn var tilstrekkelig ivaretatt i saken. Fylkesmannen understreket avslutningsvis at reguleringsplanen ikke i seg selv endrer eller berører eiendomsretten til grunnen i planområdet. Ut fra de opplysningene Fylkesmannen hadde i saken ble det konkludert med at man ikke hadde grunnlag for å konstatere at kommunens skjønnsutøvelse hadde ligget utenfor rammene av hva som er planfaglig saklig og rimelig, eller at kommunen hadde gjort saksbehandlingsfeil av en slik art at vedtaket måtte kjennes ugyldig. For å etterleve Gran kommunes forpliktelser til å opparbeide vegløsning mellom ny rundkjøring i Nordre Morstadgutua og tomtens beliggenhet i Søndre Morstadgutua vedtok kommunestyret i Gran kommune den 14. oktober 2010 å ekspropriere nødvendig areal til opparbeidelse av rundkjøring og atkomstveg. Etter innsendt søknad til fylkesmannen om forhåndstiltredelse den 11. januar 2011 ble slik tillatelse gitt av Fylkesmannen i Oppland den 20. mai Vedtaket ble ikke påklaget. Begjæring om skjønn til Gjøvik tingrett ble deretter innsendt fra kommunens prosessfullmektig Atle Roll Matthiesen den 9. mars 2011 for fastsettelse av erstatning for anlegg av ny veg med gangveg Morstadvegen mellom Søndre Morstadgutua og Nordre Morstadgutua. Ved prosesskrift av 18. august 2011 ble saken utvidet til å gjelde del av eksisterende veg Nordre Morstadgutua frem til ny rundkjøring. Gjøvik tingrett avsa skjønn den 9. september Det ble her fastsatt svært begrenset erstatning for erverv av eksisterende veggrunn i Nordre Morstadgutua. Tronrud Bygg AS sendte den 23. juni ut nabovarsel for opparbeidelse av tomt med bygg og med forutsatt bruk av Søndre Morstadgutua i anleggsperioden. Det innkom etter dette en rekke merknader og innsigelser fra beboerne i Søndre Morstadgutua i begynnelsen av juli 2011, der tilsvarende innsigelser som ble fremmet i reguleringssaken ble tatt opp. I brev av 6. juli 2011 fra Henrik Morstad til Tronrud Bygg ble det meddelt at da Søndre Morstadgutua er privat, ble all bruk av gutua til utbygging av tomt nødetaten nektet. Tronrud Eiendom AS tilskrev de veiberettigede til Søndre Morstadgutua samt Gran kommune 6. juli Det fremgår av brevet: Tronrud Eiendom er blitt enige med Gran og Lunner kommuner om å bygge ut og drifte det nye bygget for Nødetatene i Gran og Lunner på gnr. 260 bnr. 40 på sørsiden av Søndre Morstadgutua. Tronrud Eiendom kjøper tomten av Gran kommune og tomten overdras med de samme rettigheter og forpliktelser som i dag påhviler den. I utbyggingsavtalen er det en forutsetning at Søndre Morstadgutua skal benyttes til utkjøring av utrykningskjøretøyer, brann og politibiler samt ambulanser til riksveg 4. Søndre Morstadgutua skal utbedres og opprustes av oss og stenges med bom ca 100 m fra riksveg 4 mot øst. Ny adkomst blir fra ny veg fra Nordre Morstadgutua som skal bygges til høsten og vinteren. Anbud sendes ut i disse dager. Planlagt ferdigstillelse april/mai Dette brevet går til de som har vegrett til Søndre Morstadgutua, liste vedlagt, som vi har fått opplyst av Per Tore Morstad. 7

8 Tronrud Eiendom regner med å starte opp arbeidene medio august og vil da måtte benytte Søndre Morstadgutua til anleggstrafikk. Dette vil selvsagt påføre brukerne av vegen ulemper. Tronrud Eiendom vil fortsette å informere brukerne om planer og fremdrift så snart vi har fått utarbeidet dem. Bygget skal stå ferdig oktober/november 2012 med noe utomhusarbeider gjenstående til våren Det kom etter dette inn en rekke protester fra de bruksberettigede til Søndre Morstadgutua. Tronrud Bygg søkte om rammetillatelse for bygget den 14. juli De ble her vist til at stengning av vegen med bom etter utbygging fremgikk av reguleringsbestemmelsenes pkt Det ble videre vist til av bolighusene, Søndre Morstadgutua 1, 3 og 18 fortsatt ville kunne benytte Søndre Morstadgutua som adkomst til riksveg 4. I brev fra Henrik Morstad den 5. august 2011 til Tronrud Eiendom AS ble det påpekt at en reguleringsplan ikke gir rett til bruk utvidelse eller stengning av den private Søndre Morstadgutua, og at det måtte foreligge avtale eller ekspropriasjon for å gi slik rett. Gran kommune ga rammetillatelse og igangsettingstillatelse for grunnarbeider (masseutskiftning) i brev til Tronrud Bygg den 17. august I denne forbindelse ble også behandlet merknader fra naboene /de veiberettigede knyttet til bruk av Søndre Morstadgutua og anførsler om etablering av trafikkfarlige kryss. Advokat Atle Roll Mathiesen tilskrev på vegne av Gran kommune de bruksberettigede til Søndre Morstadgutua i brev datert 31. august Det ble her varslet om at Gran kommune ønsket å overta Søndre Morstadgutua for fremtiden som kommunal veg så vel når det gjelder opprustning som vedlikehold hva gjaldt strekningen fra østgrensen for nødetaten til Rv. 4. Det ble i den forbindelse invitert til et fellesmøte den 14. september 2011 på Gran rådhus. Kjøpekontrakt mellom Gran kommune og Tronrud Eiendom om overtagelse av en parsell av gnr. 260 bnr. 40 i Gran kommune på kvadratmeter ble inngått 12. september Forhandlingsmøte mellom Gran kommune og de bruksberettigede til Søndre Morstadgutua ble avholdt den 14. september 2011 uten at partene kom til enighet om noen kommunal overtagelse. Tronrud Eiendom AS tilskrev etter dette Gran kommune den 16. september 2011 hvor det blant annet ble anført at: Så lenge en slik avtale ikke er inngått, eller det ikke er gjort avtale om å bli enige og at det innebærer at bygging kan igangsettes, ser ikke Tronrud Eiendom seg i stand til å starte byggearbeidene. Det vises i så henseende til brev fra ovennevnte gruppe der igangsettingstillatelsen påklages og hvor det antydes at vegen kan bli fysisk stengt hvis arbeidene igangsettes uten at forholdene rundt Søndre Morstadgutua er avklart. Tronrud Eiendom AS ønsker på ingen måte en konflikt med naboene da vi jo skal være grunneiere der i mange år og egentlig ikke er part i saken om Søndre Morstadgutua. Konsekvensene er at oppstart av byggearbeidene forsinkes og utførelse av grunnarbeidene skyves inn i en ugunstig årstid hvilket medfører økte vinterkostnader. Dette vil få økonomiske konsekvenser. Vi nevner bl.a. at vi i dag har måttet stoppe planlagt oppstart tilrigging og masseutskiftning i uke 38. Videre vil ferdigstillelsen kunne bli forsinket, både som følge av forsinket oppstart og forsinkelser i grunnen gjennom vinteren. Stadig mer av utomhusarbeidene vil dessuten måtte forskyves til våren

9 Advokatfirma Haavind AS ved advokat Guttorm Jakobsen ble etter dette engasjert av Gran kommune til å foreta en vurdering av spørsmålet om kommunens vegrett til Søndre Morstadgutua. Advokatfirmaets vurdering var at det antagelig var nødvendig å komme frem til en avtale med de bruksberettigede, evt. å ekspropriere den aktuelle del av Søndre Morstadgutua for å kunne benytte denne i forbindelse med realiseringen av det aktuelle prosjektet. På denne bakgrunn tilskrev Advokatfirma Haavind AS ved advokat Guttorm Jakobsen, de veiberettigede til Søndre Morstadgutua i brev 26. september 2011 med anmodning om delta på et nytt møte hos Gran kommune onsdag den 5. oktober 2011, sammen med sentrale personer fra administrasjon, rådmannen og både avtroppende og påtroppende ordfører. Formålet med møtet ble angitt å undersøke om det var mulig å komme frem til en omforent avtale om kommunal overtagelse av deler av Søndre Morstadgutua. Det ble vist til at kommunen i denne sammenheng også var innstilt på å drøfte konkrete tiltak som ville kunne avhjelpe den bekymring som var uttrykt knyttet til bruk av Morstadgutua på vinterstid opp bakken etter nytt kryss mot den såkalte Morstadvegen. Slikt møte ble avholdt den 5. oktober 2011 uten at det lyktes å komme til enighet med grunneierne. 2. Varsel om ekspropriasjon Gran kommune sendte derfor ut varsel om ekspropriasjon av den del av Søndre Morstadgutua som går fra utkjøring i riksveg 4, og frem til og med det punkt der den nye Morstadvegen krysser Søndre Morstadgutua i brev datert 6. oktober Det ble gitt en frist til 26. oktober 2011 med å fremkomme med bemerkninger til varselet. 3. Mottatte innsigelser til utsendt ekspropriasjonsvarsel. 3.1 Brev fra Karin Morstad og Jan Erik Svandal i brev datert 18. oktober Det har innkommet motforestillinger til det mottatte varselet fra Karin Morstad og Jan Erik Svandal i brev datert 18. oktober Det er her vist til at etablering av Morstadvegen med innkjørsel i Søndre Morstadgutua, i bunnen av en lengre bakke med helningsgrad på ca 14 %, er svært trafikkfarlig, spesielt på vinterstid. Det er videre pekt på at Søndre Morstadgutua planlegges stengt for gjennomkjøring med bom for de seks husstandene som ligger øst for bommen, og at dette er bolig og landbrukseiendommer som opprinnelig og gjennom flere generasjoner har hatt bruksrett og eierforhold til gutua. Det vises videre til at de nyere husstandene som allerede ligger vest for Morstadvegen samt 22 planlagte boliger vest for bommen, skal kunne bruke Søndre Morstadgutua som adkomstveg til Rv 4. Det påpekes i denne forbindelse at ved å la Søndre Morstadgutua være åpen for ferdsel fra ytterligere seks boliger øker kanskje faren for ulykker noe, men ikke på langt nær så mye som et nytt trafikkfarlig kryss rett i bunnen av den bratte Morstadgutua. Rådmannen vil til dette bemerke at Statens vegvesen har hatt reguleringsplanen til uttalelse uten å finne grunnlag for å påpeke forhold i tilknytning til kryssene. Statens vegvesen har en rolle som statlig fagmyndighet med sektoransvar for veg og vegtrafikk, herunder trafikksikkerhet, i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner som innebærer veger. 9

10 Statens vegvesen har i sine vegnormaler satt krav til hvordan lengdeprofilet på en veg skal være inn mot kryss. Det vises følgende: Den siste strekningen inn mot kryss skal ikke ha større stigning/helning enn 3 % over en lengde tilsvarende dimensjonerende kjøretøys lengde. Minimum vertikalkurvatur er 250 m inn mot vegkant. Krysset mellom Morstadvegen og Søndre Morstadgutua kan bygges slik at det tilfredsstiller Statens vegvesens normaler med lastebil som dimensjonerende kjøretøy. Kommunen er derfor av den oppfatning at løsningen er akseptabel sett i forhold til trafikkmengden østover i Søndre Morstadgutua. Avslutningsvis vil rådmannen påpeke at det er et viktig moment at all daglig trafikk til nødetatsbygget skal skje via Morstadvegen. Det blir dermed kun kjøretøy under utrykning som skal benytte Søndre Morstadgutua ut på rv. 4. Dette dreier seg om et fåtall bevegelser. Skulle det etableres en løsning der all trafikk skulle kjøre ut via Søndre Morstadgutua, måtte det gjøres betydelige utbedringer av vegen og etableres rundkjøring ved Rv. 4. Dette vil blant annet kreve innløsning av bolighuset i Søndre Morstadgutua 1. For Gran kommune ville ikke en slik løsning bli rimeligere. 3.2 Brev fra eiere og bruksberettigede i Søndre Morstadgutu datert 24. oktober Kommunen har mottatt brev fra eiere og bruksberettigede i Søndre Morstadgutua datert 24. oktober Brevet er ikke undertegnet av alle, slik at det er uklart hvorvidt alle de navn som er påført med maskinskrift stiller seg bak det aktuelle brevet. Som eiere og brukere av søndre og Nordre Morstadgutua er angitt Martha Vøien, Karin M. Morstad og Jan Erik Svandal, Thor Morten Jonsebråten Morstad (ikke undertegnet), Vibecke Morstad, Marit og Hans Morstad, Hans Thomas Morstad Karlsen (ikke undertegnet), Per Tore Morstad (ikke undertegnet), Anders Morstad, Peder Morstad, Arne Petter Morstad, Henrik Morstad, Ester Elverud, Magne Morstad, Hadar AS v/magnus Dehli (ikke undertegnet) og Synnøve Smedsrud. Det er i brevet for det første anført at plasseringen av Morstadvegen er unødvendig, at det vil bli etablert trafikkfarlige kryss, at vegen er en høstingsveg for 5 gårdsbruk med areal vest for Rv. 4, og at kommunen derfor plikter å skaffe en annen atkomst som er mer til gavn enn til skade. Det anføres også at Gran kommune ikke kan fremme sak om ekspropriasjon eller en forhåndstiltredelse før eierforholdet til vegstrekningen som ønskes ekspropriert er klarlagt, og at det må foreligge en oppmålingsforretning som er ført inn i matrikkelen. Det anføres videre at reguleringsplanen kan endres. Endelig hevdes det at ekspropriasjon vil medføre en dyr løsning og misbruk av areal. På denne bakgrunn fremmes motstand mot varsel om ekspropriasjon. Under forslag til konklusjon og tiltak er det angitt at et alternativ er å flytte Morstadvegen vestover til grense Gran Allmenning (Morstadjordet). Dette angis å ville ha en stor trafikksikkerhetsgevinst ved at man unngår å skape to trafikkfarlige kryss samtidig som fremkommeligheten vinterstid blir bedre. Rådmannen vil til dette kommentere som følger: Hva gjelder kommentarene knyttet til trafikksikkerhet vises til rådmannens kommentarer ovenfor til innsigelse fra Karin Morstad og Jan Erik Svandal ovenfor. Evt. ulemper som vil oppstå knyttet til stengning av vegen med bom vil bli håndtert i forbindelse med evt. etterfølgende skjønn dersom partene ikke kommer frem til en minnelig avtale mht. dette. Annen atkomst er skaffet, men denne vil bli noe lenger enn den eksisterende. Det er anført at opparbeidelse av vegvalget til nødetaten vil beløpe seg på totalt millioner med et forbruk av 10 mål industriareal. Rådmannen er ikke enig i dette regnestykket. Det vises i denne 10

11 forbindelse til at opparbeidelsen av Morstadvegen er 400 meter, mens oppgradering av Søndre Morstadgutua tilligger utbygger av nødetatsbygget. Kommunen har lagt til grunn at Morstadvegen kan opparbeides for 6 millioner kroner samt 1,5 millioner kroner til grunnerverv. Etter avholdt skjønn er grunnervervskostnaden blitt ca 2,2 millioner kroner. Opparbeidelsen av vegen har vært ute på anbud og kostnadene ligger i størrelsesorden kr. 5,5 millioner kroner. Her er det regulerbare poster og den endelige kostnaden blir ikke klar før anlegget blir ferdigstilt. En adkomst slik det beskrives direkte fra rv. 4 for all trafikk til næringsområdene i området dersom Statens vegvesen skulle ha godtatt dette, ville helt sikkert ha krevd etablering av rundkjøring. Til sammenligning har rundkjøring ved Nordre Morstadgutua kostet mer enn hele Morstadvegen inkl. grunnerverv er beregnet til. Det er derfor rådmannens syn at opparbeidelse av Morstadvegen blir en rimeligere løsning. De 22 boligene som nevnes er det ikke reguleringsmessig dekning for å kreve etablert. Hvordan denne eiendommen skal utbygges, og hvor det eventuelt skal være atkomst, må avklares gjennom en reguleringsplanprosess. Avtalen det vises til er inntegning av en erstatningsatkomst for en ubebygd tomt som er inntegnet på en kartskisse som viser et antall boliger. 3.3 E post fra Magnus Dehli på vegne av Hadar AS datert 25. oktober 2011 til Gran kommune Det vises her til tidligere bemerkning til nabovarsel datert 23. juni Det er i denne vist til at reguleringsplanen for Søndre Morstadgutua, vedtatt som sak 83/10 i kommunestyrets møte den 9. oktober 2010 starter ca meter inne i Søndre Morstadgutua. Det reises spørsmål ved om det skal eksproprieres grunn til veg før meter inne i Søndre Morstadgutua, og i tilfelle hvilken plan som brukes som hjemmel for ekspropriasjon etter plan og bygningsloven 35 (nå 16 2) fra vestlig skille i reguleringsplanen for Søndre Morstadgutua dvs. de siste meterne av vegen. Det ble også reist spørsmål ved om det var behov for å ekspropriere grunn fra Hadar AS på gnr. 260 bnr. 23, herunder om deres garasje måtte rives. Det ble videre anmodet om at det ble foretatt en befaring på eiendommen. Svar fra rådmannen. Supplerende plangrunnlag for ekspropriasjon er reguleringsplan for rv. 4 Roa Jaren med bestemmelser og vedtak. Resten av gutua inngår i en reguleringsplan fra 24. april 1999 for Rv. 4 Vøien Morstad gangsykkelveg i Gran kommune, der den ytterste utkjøringen er regulert til privat veg. Denne gir ikke lenger hjemmel til ekspropriasjon etter plan og bygningsloven 16 2, jf. at planen er eldre enn 10 år. For det areal dette gjelder, som er beregnet til ca. 30 kvadratmeter, er det derfor nødvendig for kommunestyret som øverste kommunal vegmyndighet å fatte vedtak om overtagelse av denne delen av den private vegen med hjemmel i veglova 5 annet ledd, jf. vegloven 50. Skjønnet vil ta stilling til evt. erstatning også for denne del av vegen. Rådmannen anser ikke at det er nødvendig å erverve grunn fra eiendommen til Hadar, utover de rettigheter de eventuelt har i eksisterende veggrunn for Søndre Morstadgutua. Det vil si dersom de hevder å eie til midt i veg, slik enkelte andre har tatt til orde for. 11

12 3.4 Brev fra Hans Thomas Karlsen til Gran kommune 26. oktober I brev fra Hans Thomas Karlsen til Gran kommune den 26. oktober 2011 er det angitt at i den grad det blir anlagt en ny Morstadveg som vist på tegningen kan Karlsen gå med på tilbudet Gran kommune har kommet med om at Søndre Morstadgutua blir holdt vedlike, dvs. at kommunen forestår grøfting, snørydding, strøing av bakken opp fra kryss Morstadvegen Søndre Morstadgutua. Rådmannens kommentarer Kommunens forslag om drift og vedlikehold av Søndre Morstadgutua ut over det areal kommunen ønsker å erverve til eie, var et forslag til en minnelig løsning som ikke fikk tilslutning av de veiberettigede på det avholdte møtet den 14. oktober Kommunen måtte derfor i stedet gå til ekspropriasjon og vil nå overta formell eiendomsrett til og med det sted hvor Morstadvegen krysser Søndre Morstadgutua. Videre drift og vedlikehold av Søndre Morstadgutua i østlig retning vil som før være et privat ansvar. Vurdering: Gran kommune har gjennom ordinær saksbehandling i reguleringsplanprosessen sikret grunneiernes medvirknings og uttalelsesrett. Når det ikke har vist seg mulig å komme til enighet om en minnelig avståelse av vegen og eventuelle erstatning for dette, er ekspropriasjon eneste utvei for å få gjennomført tiltaket i samsvar med vedtatte planer. En utsettelse av saken vil kunne medføre forsinkelser i forhold til fremdrift for planlagte anleggsarbeider som skulle ha vært igangsatt i august/september i år i forhold til inngått kontrakt med Tronrud AS. Det er avgjørende å sikre seg mulighet for å søke om forhåndstiltredelse for å få rask tilgang til bruk av Søndre Morstadgutua dersom det ikke lykkes å oppnå enighet om en arbeidsavtale. Etter rådmannens vurdering foreligger det i denne saken en klar interesseovervekt for at tiltaket må anses for å være mer til nytte enn til skade, da en unnlatelse av å fatte et ekspropriasjonsvedtak i saken vil kunne medføre at reguleringsplanen om bygging av nytt bygg til nødetatene ikke vil kunne gjennomføres, eller evt. bli betydelig forsinket med økte kostnader på kommunens hånd som følge av dette. Det anbefales derfor at kommunestyret vedtar ekspropriasjon av del av Søndre Morstadgutua i samsvar med vedlagte kart. Det anbefales videre at det vedtas at kommunen utarbeider og sender inn begjæring om forhåndstiltredelse til Fylkesmannen i Oppland, samt at det innsendes skjønnsbegjæring for fastsettelse av evt. erstatningsbeløp til de veiberettigede. For den del av Søndre Morstadgutua som er omfattet av reguleringsplan fra 1999 er ekspropriasjonen betinget av samtykke fra Fylkesmannen etter pbl tredje ledd. Vedlegg til sak Reguleringsplan Område for Søndre Morstadgutuaovertakelse av Søndr 12

13 134/11 Salgsbevilling for KIWI 067 Gran Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Astrid Bilden Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling: I medhold av alkoholloven 1 4b, 1 7a, 1 7b, 1 7c 3 12.ledd og 3 7 gis KIWI 067 Gran bevilling for salg av øl i ny forretning i nedre Morstadgutua Gran. Vedtaket forutsetter at skattemyndighetene ikke har merknader til bevillingen. Tidsrom: Fra vedtaksperioden til Bevillingssøker : Virksomhetens eier Styrer: Stedfortreder: Kiwi 067 Gran/NG KIWI Innlandet AS. NG KIWI Innlandet AS Frode Kolstad Synne Tanem Johansen Salgstid: Hverdager: på dager før søn. og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan ikke selges øl på søn. og helligdager, 1 og 17 mai og på stemmedager. Saksdokumenter Søknad Kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer Skisse over forretningen Vedlagt Ja ja Saksopplysninger: Kiwi 067 åpner ny butikk den Ved skrivefristens utløp manglet opplysninger fra skattemyndighetene. Vurdering: Vedtak må derfor fattes med forbehold om at det ikke kommer merknader til bevillingen som vil kunne påvirke vedtaket. Med dette forbehold har Rådmannen ingen innvendinger til søknaden. 13

14 135/11 Søknad om skjenkebevilling Mamma Mia Restaurant Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Eli Stigen Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling: I medhold til alkoholloven 4a,1 4b,1 4c,4 2 og 4 4, samt i hensyn til Gran kommunes retningslinjer for salg og skjenking av alkohol, gis det skjenkebevilling til Mamma Mia Restaurant org. nr med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: bevillingen gjelder fra vedtakstidspunktet, utbevillingsperioden dvs. til j.fr. Alkoholloven 1 6 annet ledd. Bevillingshaver: Yunes Gunes Styrer: Yunes Gunes Stedfortreder: Øzlem Gunes Alkoholvarer: Gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) Type virksomhet: Restaurant Skjenketid inne: Skjenking av øl og vin i tidsrommet Skjenking av brennevin i tidsrommet Natt til lørdag og natt til søndag, samt alle dager i perioden fra og med 25 desember til og med 1 januar settes skjenketiden til kl Skjenketiden settes til kl for høytidsdager og helligdager fra palmesøndag til 1 påskedag. Skjenketid ute i avgrenset område: Skjenking av øl og vin i tidsrommet Skjenking av brennevin i tidsrommet Saksdokumenter Søknad Endring vedrørende søknad Uttalelser fra skattemyndigheter Uttalelser fra lensmannen Leiekontrakt mellom Granstunet Eiendom AS og ny eier Etablererprøven Kunnskapsprøven om alkoholloven Tegninger Vedlagt Ja Ja ja 14

15 Saksopplysninger: Mamma Mia restaurant fikk innvilget skjenkebevilling i Mamma Mia restaurant v/ Yunes Gunes har overtatt ny leiekontrakten med Granstunet Eiendom AS med organissjonsnummer Det er ingen bemerkninger fra skattemyndighetene eller lensmannen på bevillingshaver/styrer. Vurdering: Søknaden oppfyller de krav som alkoholloven stiller for å få skjenkebevilling. Rådmannen anbefaler at det gis skjenkebevilling til Mamma Mia Restaurant. 15

Budsjett 2012 Gebyrer for oppgaver etter matrikkelloven og delingssaker. Søknad om skjenkebevilling

Budsjett 2012 Gebyrer for oppgaver etter matrikkelloven og delingssaker. Søknad om skjenkebevilling TILLEGGSSAKSLISTE Møte i kommunestyret Dato: 15.12.2011 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen TILLEGGSSAKER 140/11 11/04438 1 Budsjett 2012 Gebyrer for oppgaver etter matrikkelloven og delingssaker

Detaljer

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING.

PLAN FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. PLAN 273 - FV 562 FROMREIDE KJERRGARDEN- GANG- OG SYKKELVEG, VEGUTBEDRING- BEHANDLING FØR OFFENTLIG UTLEGGELSE OG HØRING. Sakstittel: Plan 273 - Fv. 562 Fromreide - Kjerrgarden - Gang- og sykkelveg, vegutbedring

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 07.03.2013 kl 1330 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00014 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 004/10 Forvaltningsutvalget 28.01.2010 001/10 Kommunestyret 24.03.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post BARKA Sven Norland 06/1238 10/1259 42/3

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 12.02.2014 kl 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Tilleggssaksliste. Planutvalget SAKSLISTE. Dato: kl 900 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Arkivkode: 033

Tilleggssaksliste. Planutvalget SAKSLISTE. Dato: kl 900 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Arkivkode: 033 Tilleggssaksliste Planutvalget Dato: 31.08.2011 kl 900 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Inger Staxrud, og meldes via epost inger.staxrud@gran.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE - OFFENTLIG ETTERSYN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/10 ENDRING I FORSKRIFT OM TØMMING AV PRIVATE SEPTIKTANKER/SLAMAVSKILLERE - OFFENTLIG ETTERSYN MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Peter Oskar Saugstad (Ap), Thor Erik Gjefsen (H), Atle Liaklev (Gbl) Ole Jacob Rognstad (Ap), Anne Hagen Grimsrud (Ap), Willy Westhagen (Gbl)

Peter Oskar Saugstad (Ap), Thor Erik Gjefsen (H), Atle Liaklev (Gbl) Ole Jacob Rognstad (Ap), Anne Hagen Grimsrud (Ap), Willy Westhagen (Gbl) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 17.11.2011 kl 1700 2215 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Møtende varamedlemmer: Forfall: Peter Oskar Saugstad (Ap), Thor Erik Gjefsen (H), Atle

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 14.05.2013 kl 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00015 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Klagenemnda SAKSLISTE. Dato: 14.05.2013 kl 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00015 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Klagenemnda Dato: 14.05.2013 kl 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00015 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom

Godkjenning av møtebok fra møtet 29.11.12. Utbyggingsavtale for del av eiendommen gnr. 260 bnr. 40 Samlokaliserte nødetater Tronerud eiendom MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1400 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost Knut.Lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste

Møteinnkalling. Sakliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Sakliste Saksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG.

Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG. Arkivsaksnr.: 11/425-33 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0003 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING AV AVKJØRSEL FORTAU LANGS FV.5 MELLOM OULIE OG SOLVANG Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak

Selbu kommune. Saksframlegg. 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon i forhold til byggegrense og reguleringsbestemmelser - Klagesak Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2011/1473-18 Saksbehandler: Joar Steinar Uthus Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker 065/085 - Søknad om oppsetting av Garasje - Dispensasjon

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM EKSPROPRIASJON - STEINARSKOGEN Formannskapet behandlet saken den 02.10.2017, saksnr. 105/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. For å gjennomføre reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget

Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn? Samplan 2014-15 Plantorget Hovedpunkt: Noen begrep til å begynne med Når kan Vegvesenet erverve grunn? Skjematisk oversikt over hvordan grunnervervet skjer

Detaljer

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn

Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig ettersyn Arkivsak-dok. 16/00090-50 Saksbehandler Øyvind Andreas Sørlie Saksgang Møtedato Planutvalget 06.09.2017 Kommunestyret 20.09.2017 Kommuneplanens arealdel Behandling før tredje gangs høringsrunde og offentlig

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002

KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Arkivsaksnr.: 10/140-69 Arkivnr.: PLAN 0533-2011-0002 Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen KLAGEBEHANDLING. DETALJREGULERINGSPLAN HARESTUA STOPPESTED PLAN-ID 0533-2011-0002 Hjemmel: PBL

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Toril Ingvaldsen, tlf 466 37 740 Saksframlegg Dato Referanse 20.09.2013 2009/278-9951/2013 Arkivkode: 29/256 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Høknes - Ura Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe:2011/6191-72 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Klage reguleringsplan FV 17 gang-/sykkelvei Utvalg Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2013/6847-23 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplan for Bjørnes industriområde

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/ Kommunestyret 69/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 4-049 Arkivsaksnr: 2013/4530-19 Saksbehandler: Anne Kari Kristensen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 131/17 30.08.2017 Kommunestyret 69/17 07.09.2017 4-049 Brattbekktjønna

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/ Teknisk utvalg 15/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/4280 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Jan Hornung Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/41 26.03.2015 Teknisk utvalg 15/53 30.04.2015 Søknad om mindre reguleringsendring

Detaljer

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 28.09.2011 kl 9.00 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Forfall: Møtende varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Roger Nyhus (GBL) Allan B Andersson (SV) Barnerepresentant

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom 1. etg. Møtedato: 09.10.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf 78985320. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTLLNG Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0068/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.2000 PS 0093/00 Kommunestyret 26.10.2000 PS 0024/01 Komite plan og næring - plansak 28.03.2001

Detaljer

Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap) om samlet plan for bygging av kommunale boliger

Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap) om samlet plan for bygging av kommunale boliger Tilleggssaksliste Kommunestyret Dato: 14.06.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Tilleggssaker 77/12 12/00078 48 78/12 12/00078 43 79/12 11/02924 45 Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Arkivsaksnr.: 11/2184-10 Arkivnr.: Saksbehandler: Planlegger, Ingun Bjørgli Juul-Hansen REGULERINGSPLAN FOR MIDLERTIDIG VEG MELLOM NY RV.4 I GRAN OG DAGENS RV. 4 I LUNNER MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING Hjemmel:

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/ Per Gunnar Løset Tingvoll kommune Plan- og byggesaker Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Regionale myndigheter Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2013/1467-26 Per Gunnar Løset 07.12.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

PLAN GANGS BEHANDLING

PLAN GANGS BEHANDLING PLAN 395-1. GANGS BEHANDLING Sakstittel: Plan 395 - Reguleringsendring - Del av gbnr 32/8 m.fl Forslagsstiller: Askøy Eiendom og entreprenør AS Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 28.04.2014 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 27 30 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 07/1217-78 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN MARTODDEN UTBYGGINGSAVTALER Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 162/07 HAMAR FORMANNSKAP 22.08.2007

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Vår dato: Vår referanse: Arkivnr.: Deres referanse: 22.11.2013 2013/3498 423.1 Saksbehandler: Kirsten Gjermstad Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund lnnvalgstelefon: 32266647

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2009 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Odd-Ingar Widnes,

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 5060 Arkivsaksnr.: 14/1225

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 5060 Arkivsaksnr.: 14/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: PLANR 5060 Arkivsaksnr.: 14/1225 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk og miljø 25.02.2016 Kommunestyret 07.03.2016 Hovedutvalg teknisk og miljø 01.09.2016

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret

MØTEINNKALLING. Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 05.02.2015 kll 1200 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/778 Sakstittel: VARSEL OM REGULERINGSARBEID STRAUMSNES. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/778 Sakstittel: VARSEL OM REGULERINGSARBEID STRAUMSNES. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 08/778 Sakstittel: VARSEL OM REGULERINGSARBEID STRAUMSNES Planutvalgets innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Gratangen kommune

Detaljer

Offentlig ettersyn - områderegulering av Nortura tomta samt tilrettelgging for ny brannstasjon.

Offentlig ettersyn - områderegulering av Nortura tomta samt tilrettelgging for ny brannstasjon. SORTLAND KOMMUNE Arkivsaknr.: 16/1055 Dok.nr: 17/8081 Arkiv: FA - L12 Saksbehandler: Jan-Harry Johansen Dato: 12.06.2017 Offentlig ettersyn - områderegulering av Nortura tomta samt tilrettelgging for ny

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 17/2015 24.02.2015

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 17/2015 24.02.2015 Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201313 Arkivsaksnr: 2013/794-13 Saksbehandler: Mona Rustad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 17/2015 24.02.2015

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland

Einar Ellefsrud (Frp) for Magne Stenberg Terje Aschim (GBL) for Roger Nyhus. Roger Nyhus (GBL) Barnerepresentant Kjersti H Tysland MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 02.02.2011 kl. 9:00 11.30 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Hans Bjørge (Sp), Utvalgsleder Kristin Madsen (GBL),

Detaljer

Eventuelt fravær meldes via epost eller tlf

Eventuelt fravær meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 29.08.2013 kl. 18:00 Sted: Rådhuset Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt fravær meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 918 53 704 SAKSLISTE

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget

Møteinnkalling. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Helse- og sosialutvalget Dato: 22.02.2017 kl. 15:30 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest på tlf 32068300

Detaljer

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket

Reguleringsplan for E6 trafikksikkerhetstiltak Selsverket Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/264-21 Arkiv: REG-886 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 05.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/14 Formannskapet 25.11.2014 76/14 Kommunestyret 12.12.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING STJØRDAL KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr.: Utvalg: Møtedato: PS 0060/00 Komite plan og næring - plansak 20.09.00 PS 0065/00 Komite plan og næring - plansak 04.10.00 PS 0005/01 Komite plan og næring

Detaljer

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN

FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN JUVIK BÅTHAVN FYLKESMANNENS INNSIGELSE TIL PLAN 302 - JUVIK BÅTHAVN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Henrik Natvig Arkivsaknr.: 2013/2154-13 Behandles av: Utvalg for

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN KLAGESAK Saksbeh.: Judith Aakre Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 117/11 Hovedutvalget for miljø,

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører(s)

Bjørn Iversen Ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 03.05.2016 OBS tirsdag Tid:

Detaljer

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling

Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Kvinesdal kommune Detaljregulering for deponi Fosselandsheia (PlanId 10372012002) - 2. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012002 2012/1289 8494/2013 Nina Nissestad

Detaljer

GBNR 7/87, 101, POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON

GBNR 7/87, 101, POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON GBNR 7/87, 101, 809 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON Sakstittel: Gbnr 7/87, 101, 809 - Vei og fortau - Kleppestø Panorama Tiltakshaver: Kleppestø Panorama Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/80 Arkivsaksnr.: 13/749 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - RAMMETILLATELSE OPPFØRING BOLIGHUS GNR. 29/80. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

Detaljer

Søknad fra Øvrebyen Park AS om adgang til tiltak på nabogrunn etter plan- og bygningsloven 101

Søknad fra Øvrebyen Park AS om adgang til tiltak på nabogrunn etter plan- og bygningsloven 101 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 22.06.2010 029/10 RLU Saksansv.: Rune Lund Arkiv:GBR-73/123, GBR-73/124 : Arkivsaknr.: 09/2422 Søknad fra Øvrebyen

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI.

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap. VI. Arkivsaksnr.: 15/1863 Lnr.: 18898/15 Ark.: GNR 67/13 Saksbehandler: planlegger Ingun Bjørgli Juul-Hansen 67/13 KLAGE PÅ FRADELINGSTILLATELSE Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9. Forvaltningsloven kap.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 08/751

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 08/751 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 08/751 EKSPROPRIASJON OG FORHÅNDSTILTREDELSE AV DEL AV GNR. 36/7, FORMÅL UTBYGGING FISKEMOTTAK/SLAKTERI. Rådmannens innstilling:

Detaljer

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00-20:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 91853704

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/1 Arkivsaksnr: 2013/2686-2 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/1 - Storvikavegen, dispensasjon fra rekkefølgekrav i reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 14:45 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

Nesodden kommune. Reguleringsplan - Jørgen Berners vei - fornyet 1.gangsbehandling

Nesodden kommune. Reguleringsplan - Jørgen Berners vei - fornyet 1.gangsbehandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 15.09.2009 Vår ref: 07/957-34 - 09/12878 Arkivkode: L12 Saksbeh.: Øystein G. Karlsen Utvalg Møtedato Saksnr. Planutvalget 29.09.2009 094/09 Reguleringsplan

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune

Etiske retningslinjer for grunnerverv i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.08.2010 46006/2010 2010/1288 9 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/123 Formannskapet 29.09.2010 Bystyret 28.10.2010 Etiske retningslinjer for

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE

PROTOKOLL SAKSLISTE 0073/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - KLAGEBEHANDLING 0074/05 REGULERINGSPLAN FOR BESSMORJORDET - UTBYGGING AV TRINTOM SKOLE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.05.2005 Tid: 0900-1130 Fra administrasjonen møtte: Rådmann Ellen Stokstad Kommunalsjef Berit Halvorsen Leder Teknisk drift Erik Trehjørningen Saksbehandler

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

Møteinnkalling - tilleggsliste

Møteinnkalling - tilleggsliste Nes Kommune Møteinnkalling - tilleggsliste Teknisk utvalg Dato: 28.06.2016 kl. 09:00 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 07.06.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 KLAGE PÅ PLANUTVALGETS VEDTAK OM FLYTTING AV FESTEPUNKT

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1474 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BERGENHUSOMRÅDET - GODKJENNING Saksbehandler: Espen Glosli Arkiv: 143 L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/15 Formannskapet 14.01.2015 64/15

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksframlegg Ark.: L12 201305 Lnr.: 5452/14 Arkivsaksnr.: 13/1027-17 Saksbehandler: Lars Kristian Hatterud DETALJREGULERING FV. 255 GS STATOIL FORSET - FORSET SENTRUM - 2. GANGS BEHANDLING. Vedlegg: 1.

Detaljer

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap)

Hans Bjørge (Sp), utvalgsleder Kristin Madsen (GBL), Atle Liaklev (GBL), Kari Anne Jønnes (H), Allan Bjerke Andersson (Sv), Ann Kristin Hagen (Ap) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 11.05.2011 kl. 9.00 kl. 11.45 Sted: Møterom Granavollen Arkivsak: 11/00575 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Andre:, utvalgsleder Kristin

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10.

Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10. Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 11/1244 Saksnr. Utvalg Møtedato 41/11 Utvalg for plansaker 26.10.2011 38/12 Utvalg for plansaker 12.09.2012 115/12 Formannskapet 04.10.2012 REGULERINGSPLAN FOR BOLIGFORTETTING

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 01.02.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Kristine Kvam (Sv)

Detaljer

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD

BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVVISNING AV SØKNAD Sakstittel: Gbnr 14/4 - Vei Tiltakshaver: Ragnar Karsten Remme Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 53/08 08/1547 ETABLERING AV GJETERHYTTE I STORSKOG VED KRAMPENES KOMMUNENS UTTALELSE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 53/08 08/1547 ETABLERING AV GJETERHYTTE I STORSKOG VED KRAMPENES KOMMUNENS UTTALELSE Rådmannen Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvigsgt. Møtedato: 21.11.2008 Klokkeslett: kl. 08.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.02.2015 kl 1500 Sted: Lunner ungdomsskole, auditoriet Arkivsak: 15/00015 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-U60, TI-&18 14/1191 15/1904 Anne-Margrethe Simonsen 19.03.2015 Alminnelig skjenkebevilling - Go biten kafé Utvalg

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 04/643 MINDRE VESENTLIG ENDRING MEVIK BOLIGFELT, SOLFJELLSJØEN KLAGE PÅ VEDTAK. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vil med bakgrunn

Detaljer

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE

GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE GBNR 17/358 - TVEIT - BEHANDLING AV KLAGE PÅ RAMMETILLATELSE Sakstittel: Gbnr 17/358 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Britt Anne D. og Tormod Svendsen Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalg for teknikk

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ. Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Planutvalget 11.11.2015 052/15 KCJ Saksansv.: Kay Christian Jørgensen Arkiv: PlanID-, GBR-75/137 Objekt: Arkivsaknr.:

Detaljer