132/11 11/ Styrer, råd og utvalg for perioden diverse oppnevninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "132/11 11/02635 3 Styrer, råd og utvalg for perioden 2011 2015 diverse oppnevninger"

Transkript

1 TILLEGGSSAKSLISTE Møte i Kommunestyret Dato: kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 SAKSLISTE 132/11 11/ Styrer, råd og utvalg for perioden diverse oppnevninger 133/11 11/ Søndre Morstadgutua grunnerverv / ekspropriasjon 134/11 11/ Salgsbevilling for KIWI 067 Gran 135/11 11/ Søknad om skjenkebevilling Mamma Mia Restaurant Ordfører og rådmannssekretariatet, Jaren, 10. november 2011 for ordfører Eli Stigen Ordfører og rådmannssekretariatet 1

2 2

3 132/11 Styrer, råd og utvalg for perioden diverse oppnevninger Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Eli Stigen Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling. Saksdokumenter Lov om kommuner og fylkeskommuner, av Oversikt over oppnevninger , vedtatt i K sak 17/07 i kommunestyremøtet Diverse reglementer, instrukser, rundskriv, orienteringer, brev, epostkorrespondanse, og tidligere vedtak Vedlagt Saksopplysninger: Pr. 9. november 2011 har administrasjonen oversikt over følgende styrer, råd, utvalg og funksjoner der kommunestyret skal velge politiske representanter og vararepresentanter: Styrer, råd og utvalg Medl. Vara Saksopplysninger / vurdering Barnehagenes samarbeidsutvalg (SU), tidligere kalt styrer Barnehage/ grunnskole fellesrepresentanter 6 6 De kommunale barnehagene: Bjoneroa, Solheim, Marka, Leikvoll, Moen, og Gran kommunale familiebarnehage. 1 medlem og 1 vara til hvert samarbeidsutvalg 1 1 Kombinert samarbeidsutvalg for skole og barnehage til Oppvekstsenteret ved Bjørklund SU i grunnskolen Det velges et fast medlem og en vararepresentant til hver skole: Moen, Fredheim, Solvang, Jaren, Trintom, Sanne, Fagerlund, Grymyr skole, Brandbu ungdomsskole og Gran ungdomsskole Bjoneroa Kulturbygg AS generalforsamling Hadeland folkehøgskole AL årsmøte medlem og 1 vara til generalforsamlingen Styret velges på generalforsamlingen, jf. aksjeloven representanter til andelslagets årsmøte, og 2 vara. Årsmøtet i andelslaget velger styre. 3

4 Gran kirkelige 1 1 fellesråd Samordningsutvalget 5 5 for fisk og vilt Hadeland Energi AS 1 1 generalforsamling Hadeland Energi AS styre 2 2 Pr. i dag er ordfører + 1 representant faste medlemmer, og varaordfører + 1 representant er varamedlemmer. Hadeland Kraft 1 1 Pr. i dag er ordfører medlem og varaordfører varamedlem. styre HRA styre 1 1 HRA observatører 2 0 generalforsamling HAPRO generalforsamling 2 2 Pr i dag er ordfører en av representantene, med varaordfører som vararepresentant HAPRO kandidat til 1 1 styret Jernbaneforum 1 1 Pr. i dag er ordfører medlem. Det må velges varamedlem. KLP valgting 1 1 Pr i dag er ordfører medlem. Det må velges varamedlem. Krisesenteret Hønefoss generalforsamling Krisesenteret Hønefoss styret Tekstilvask innlandet styret Oslo og omland friluftsråd årsmøte Biblioteksentralen utsending til årsmøte Randsfjordsforbundet generalforsaming Randsfjordsforbundet styre Randsfjordmuseene AS generalforsamling Kommunal Heimevernsnemnd Militær skjønnsnemnd forslag til medlemmer (1) (1) Valg til krisesenteret avventes, og ordfører representerer inntil IS (interkommunalt samarbeid) er etablert. (1) (1) Valg til krisesenteret avventes, og ordfører representerer inntil IS (interkommunalt samarbeid) er etablert. 1 1 Kommunene i Oppland velger 1 representant en vara Pr. i dag er ordfører representant, og varaordfører er vararepresentant. 2 2 Nemnda fremmer samarbeidet mellom sivile myndigheter og heimevernsområdene i kommunen. 2 2 Gran, Jevnaker, Lunner og Søndre Land skal i fellesskap foreslå leder, samt foreslå 2. medlem, og 2 varamedlemmer. Representantene blir formelt oppnevnt av fylkesmannen, jf. forskrift om militære rekvisisjoner 23. Representantene bør ikke velges blant personer som er mobiliseringsdisponert til de 4

5 militære styrker, herunder heller ikke personer som har fått innvilget utsetting med frammøte ved mobilisering. Ved oppnevningen må det tas hensyn til den militære sikkerhet. Sakkyndig nemnd medlemmer med personlig vara. En velges til leder. eiendomsskatt Ankenemnd medlemmer med personlig vara. En velges til leder. sakkyndig nemnd eiendomsskatt Stiftelsen Steinhuset styre 1 1 Her skal det oppnevnes 1 politisk valgt representant. I tillegg oppnevner rådmannen 1 representant fra administrasjonen. Utvalg for byggeskikkpris 3 3 Gran kommune har etablert en byggeskikkpris, som i utgangspunktet deles ut årlig. Årbokutvalg 2 Styret for Wien og Heiers legat Styret for Torsæters minnefond Oversikten er basert på tidligere praksis justert opp mot endringer som er gjennomført i løpet av siste kommunestyreperiode, og viser hvilke verv og posisjoner som skal bemannes for perioden Disse oppnevningene kommer i tillegg til de valgene som ble foretatt i kommunestyrets konstituerende møte , valg av ordfører, varaordfører, formannskap, planutvalg, valgnemnd, KS fylkesmøte, innlandet revisjon IKS, regionrådet, kontrollutvalg, eldreråd og råd for funksjonshemmede. I tillegg vil det også bli lagt fram egne saker for behandling av oppnevninger til overformynderiet, klagenemnd, forliksråd, militær skjønnsnemnd, trygg trafikk, kommunale kinomatografers landsforbund (KKL), stemmestyrer, valgfunksjonærer og ungdomsråd. Oppnevninger til meddommerutvalgene, tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og valg av skjønnsmenn, vil bli lagt frem til behandling i kommunestyret i mars Kommentar om oppnevninger som ikke er fremlagt i saken: Valg til likningsnemnd og overlikningsnemnd har gått ut og er erstattet av en Skatteklagenemnd, der fylkestinget oppnevner medlemmer, jf ligningslovens 2 2 nr 1, 2 punktum. Fylkestinget oppnevner også medlemmer til Skatteutvalget, jf. skattebetalingsloven kap 15. Medlem til styret i landbrukets fagråd ble for perioden oppnevnt av regionrådet, i sak 41/07 i møte

6 133/11 Søndre Morstadgutua grunnerverv / ekspropriasjon Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Søndre Morstadgutua Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling: Gran kommune vedtar med dette å benytte ekspropriasjon etter plan og bygningsloven 16 2, jf. veiloven 5 og 50 for å: Erverve eiendomsrett til den del av Søndre Morstadgutua som går fra utkjøring i Riksveg 4, og frem til og med det punkt der den nye Morstadvegen krysser Søndre Morstadgutua. Se vedlagte kart som vedlegges som bilag 1. Det vil bli satt opp en bom på den delen av veien som kommunen erverver til eie ved ekspropriasjon som avmerket på vedlagte kart. Det kan bli justeringer av eksakt plassering av bommen. Det innsendes begjæring om forhåndstiltredelse til Fylkesmannen i Oppland og innsendes skjønnsbegjæring til skjønnsretten for fastsettelse av evt. erstatning til de veiberettigede til Søndre Morstadgutua. Saksdokumenter Kart som viser omfanget av ekspropriasjonsområdet, datert Reguleringsplan for Søndre Morstadgutua (område for tomt samlokalisering Nødetater m.m) Reguleringsplan for Rv. 4 Roa Jaren Rv. 4 Vøien Morstad gang sykkelveg i Gran kommune Vedlagt Ja Ja Saksopplysninger: 1. Saksgang. Fylkesmannen i Oppland stadfestet i brev 9. mai 2011 kommunestyrets reguleringsvedtak av 9. september 2010 om samlokalisering av nødetatene i Gran og Lunner Søndre Morstad gutua. Klagen fra Henrik Morstad datert 10. oktober 2010 ble ved dette ikke tatt til følge. I klagen var det anført at det var innsendt et forslag til kommunen om en mer trafikksikker vegløsning for området uten at forslaget var besvart, at den aktuelle planen ville gi to trafikkfarlige kryss uten frisiktsone, at det manglet uttalelse om trafikksikkerheten fra Statens Vegvesen i saken, at vedtaket bygget på feil opplysninger om beregnet trafikkmengde, at de som bor i området ikke ønsket den valgte vegløsningen, og at han ikke kunne se at Søndre Morstadgutua var med i reguleringsplanen og at gutua var privat. Fylkesmannen kunne ikke slutte seg til Morstad påstand, og la til grunn at planbeskrivelsen av 1. februar 2010 fra Vista Utredning AS var kommunens saksfremlegg i saken. Fylkesmannen viste videre til at planen var lagt ut til offentlig ettersyn, annonsert i avisen, og at alle berørte parter i saken hadde fått anledning til å legge frem synspunktene sine underveis i prosessen. Fylkesmannen viste også til at Statens vegvesen hadde fått uttale seg om planforslaget i brev til kommunen den 12. 6

7 november 2009, 20. mai 2010 og 29. juni Fylkesmannen viste til disse uttalelsene og la til grunn at trafikksikkerhetshensyn var tilstrekkelig ivaretatt i saken. Fylkesmannen understreket avslutningsvis at reguleringsplanen ikke i seg selv endrer eller berører eiendomsretten til grunnen i planområdet. Ut fra de opplysningene Fylkesmannen hadde i saken ble det konkludert med at man ikke hadde grunnlag for å konstatere at kommunens skjønnsutøvelse hadde ligget utenfor rammene av hva som er planfaglig saklig og rimelig, eller at kommunen hadde gjort saksbehandlingsfeil av en slik art at vedtaket måtte kjennes ugyldig. For å etterleve Gran kommunes forpliktelser til å opparbeide vegløsning mellom ny rundkjøring i Nordre Morstadgutua og tomtens beliggenhet i Søndre Morstadgutua vedtok kommunestyret i Gran kommune den 14. oktober 2010 å ekspropriere nødvendig areal til opparbeidelse av rundkjøring og atkomstveg. Etter innsendt søknad til fylkesmannen om forhåndstiltredelse den 11. januar 2011 ble slik tillatelse gitt av Fylkesmannen i Oppland den 20. mai Vedtaket ble ikke påklaget. Begjæring om skjønn til Gjøvik tingrett ble deretter innsendt fra kommunens prosessfullmektig Atle Roll Matthiesen den 9. mars 2011 for fastsettelse av erstatning for anlegg av ny veg med gangveg Morstadvegen mellom Søndre Morstadgutua og Nordre Morstadgutua. Ved prosesskrift av 18. august 2011 ble saken utvidet til å gjelde del av eksisterende veg Nordre Morstadgutua frem til ny rundkjøring. Gjøvik tingrett avsa skjønn den 9. september Det ble her fastsatt svært begrenset erstatning for erverv av eksisterende veggrunn i Nordre Morstadgutua. Tronrud Bygg AS sendte den 23. juni ut nabovarsel for opparbeidelse av tomt med bygg og med forutsatt bruk av Søndre Morstadgutua i anleggsperioden. Det innkom etter dette en rekke merknader og innsigelser fra beboerne i Søndre Morstadgutua i begynnelsen av juli 2011, der tilsvarende innsigelser som ble fremmet i reguleringssaken ble tatt opp. I brev av 6. juli 2011 fra Henrik Morstad til Tronrud Bygg ble det meddelt at da Søndre Morstadgutua er privat, ble all bruk av gutua til utbygging av tomt nødetaten nektet. Tronrud Eiendom AS tilskrev de veiberettigede til Søndre Morstadgutua samt Gran kommune 6. juli Det fremgår av brevet: Tronrud Eiendom er blitt enige med Gran og Lunner kommuner om å bygge ut og drifte det nye bygget for Nødetatene i Gran og Lunner på gnr. 260 bnr. 40 på sørsiden av Søndre Morstadgutua. Tronrud Eiendom kjøper tomten av Gran kommune og tomten overdras med de samme rettigheter og forpliktelser som i dag påhviler den. I utbyggingsavtalen er det en forutsetning at Søndre Morstadgutua skal benyttes til utkjøring av utrykningskjøretøyer, brann og politibiler samt ambulanser til riksveg 4. Søndre Morstadgutua skal utbedres og opprustes av oss og stenges med bom ca 100 m fra riksveg 4 mot øst. Ny adkomst blir fra ny veg fra Nordre Morstadgutua som skal bygges til høsten og vinteren. Anbud sendes ut i disse dager. Planlagt ferdigstillelse april/mai Dette brevet går til de som har vegrett til Søndre Morstadgutua, liste vedlagt, som vi har fått opplyst av Per Tore Morstad. 7

8 Tronrud Eiendom regner med å starte opp arbeidene medio august og vil da måtte benytte Søndre Morstadgutua til anleggstrafikk. Dette vil selvsagt påføre brukerne av vegen ulemper. Tronrud Eiendom vil fortsette å informere brukerne om planer og fremdrift så snart vi har fått utarbeidet dem. Bygget skal stå ferdig oktober/november 2012 med noe utomhusarbeider gjenstående til våren Det kom etter dette inn en rekke protester fra de bruksberettigede til Søndre Morstadgutua. Tronrud Bygg søkte om rammetillatelse for bygget den 14. juli De ble her vist til at stengning av vegen med bom etter utbygging fremgikk av reguleringsbestemmelsenes pkt Det ble videre vist til av bolighusene, Søndre Morstadgutua 1, 3 og 18 fortsatt ville kunne benytte Søndre Morstadgutua som adkomst til riksveg 4. I brev fra Henrik Morstad den 5. august 2011 til Tronrud Eiendom AS ble det påpekt at en reguleringsplan ikke gir rett til bruk utvidelse eller stengning av den private Søndre Morstadgutua, og at det måtte foreligge avtale eller ekspropriasjon for å gi slik rett. Gran kommune ga rammetillatelse og igangsettingstillatelse for grunnarbeider (masseutskiftning) i brev til Tronrud Bygg den 17. august I denne forbindelse ble også behandlet merknader fra naboene /de veiberettigede knyttet til bruk av Søndre Morstadgutua og anførsler om etablering av trafikkfarlige kryss. Advokat Atle Roll Mathiesen tilskrev på vegne av Gran kommune de bruksberettigede til Søndre Morstadgutua i brev datert 31. august Det ble her varslet om at Gran kommune ønsket å overta Søndre Morstadgutua for fremtiden som kommunal veg så vel når det gjelder opprustning som vedlikehold hva gjaldt strekningen fra østgrensen for nødetaten til Rv. 4. Det ble i den forbindelse invitert til et fellesmøte den 14. september 2011 på Gran rådhus. Kjøpekontrakt mellom Gran kommune og Tronrud Eiendom om overtagelse av en parsell av gnr. 260 bnr. 40 i Gran kommune på kvadratmeter ble inngått 12. september Forhandlingsmøte mellom Gran kommune og de bruksberettigede til Søndre Morstadgutua ble avholdt den 14. september 2011 uten at partene kom til enighet om noen kommunal overtagelse. Tronrud Eiendom AS tilskrev etter dette Gran kommune den 16. september 2011 hvor det blant annet ble anført at: Så lenge en slik avtale ikke er inngått, eller det ikke er gjort avtale om å bli enige og at det innebærer at bygging kan igangsettes, ser ikke Tronrud Eiendom seg i stand til å starte byggearbeidene. Det vises i så henseende til brev fra ovennevnte gruppe der igangsettingstillatelsen påklages og hvor det antydes at vegen kan bli fysisk stengt hvis arbeidene igangsettes uten at forholdene rundt Søndre Morstadgutua er avklart. Tronrud Eiendom AS ønsker på ingen måte en konflikt med naboene da vi jo skal være grunneiere der i mange år og egentlig ikke er part i saken om Søndre Morstadgutua. Konsekvensene er at oppstart av byggearbeidene forsinkes og utførelse av grunnarbeidene skyves inn i en ugunstig årstid hvilket medfører økte vinterkostnader. Dette vil få økonomiske konsekvenser. Vi nevner bl.a. at vi i dag har måttet stoppe planlagt oppstart tilrigging og masseutskiftning i uke 38. Videre vil ferdigstillelsen kunne bli forsinket, både som følge av forsinket oppstart og forsinkelser i grunnen gjennom vinteren. Stadig mer av utomhusarbeidene vil dessuten måtte forskyves til våren

9 Advokatfirma Haavind AS ved advokat Guttorm Jakobsen ble etter dette engasjert av Gran kommune til å foreta en vurdering av spørsmålet om kommunens vegrett til Søndre Morstadgutua. Advokatfirmaets vurdering var at det antagelig var nødvendig å komme frem til en avtale med de bruksberettigede, evt. å ekspropriere den aktuelle del av Søndre Morstadgutua for å kunne benytte denne i forbindelse med realiseringen av det aktuelle prosjektet. På denne bakgrunn tilskrev Advokatfirma Haavind AS ved advokat Guttorm Jakobsen, de veiberettigede til Søndre Morstadgutua i brev 26. september 2011 med anmodning om delta på et nytt møte hos Gran kommune onsdag den 5. oktober 2011, sammen med sentrale personer fra administrasjon, rådmannen og både avtroppende og påtroppende ordfører. Formålet med møtet ble angitt å undersøke om det var mulig å komme frem til en omforent avtale om kommunal overtagelse av deler av Søndre Morstadgutua. Det ble vist til at kommunen i denne sammenheng også var innstilt på å drøfte konkrete tiltak som ville kunne avhjelpe den bekymring som var uttrykt knyttet til bruk av Morstadgutua på vinterstid opp bakken etter nytt kryss mot den såkalte Morstadvegen. Slikt møte ble avholdt den 5. oktober 2011 uten at det lyktes å komme til enighet med grunneierne. 2. Varsel om ekspropriasjon Gran kommune sendte derfor ut varsel om ekspropriasjon av den del av Søndre Morstadgutua som går fra utkjøring i riksveg 4, og frem til og med det punkt der den nye Morstadvegen krysser Søndre Morstadgutua i brev datert 6. oktober Det ble gitt en frist til 26. oktober 2011 med å fremkomme med bemerkninger til varselet. 3. Mottatte innsigelser til utsendt ekspropriasjonsvarsel. 3.1 Brev fra Karin Morstad og Jan Erik Svandal i brev datert 18. oktober Det har innkommet motforestillinger til det mottatte varselet fra Karin Morstad og Jan Erik Svandal i brev datert 18. oktober Det er her vist til at etablering av Morstadvegen med innkjørsel i Søndre Morstadgutua, i bunnen av en lengre bakke med helningsgrad på ca 14 %, er svært trafikkfarlig, spesielt på vinterstid. Det er videre pekt på at Søndre Morstadgutua planlegges stengt for gjennomkjøring med bom for de seks husstandene som ligger øst for bommen, og at dette er bolig og landbrukseiendommer som opprinnelig og gjennom flere generasjoner har hatt bruksrett og eierforhold til gutua. Det vises videre til at de nyere husstandene som allerede ligger vest for Morstadvegen samt 22 planlagte boliger vest for bommen, skal kunne bruke Søndre Morstadgutua som adkomstveg til Rv 4. Det påpekes i denne forbindelse at ved å la Søndre Morstadgutua være åpen for ferdsel fra ytterligere seks boliger øker kanskje faren for ulykker noe, men ikke på langt nær så mye som et nytt trafikkfarlig kryss rett i bunnen av den bratte Morstadgutua. Rådmannen vil til dette bemerke at Statens vegvesen har hatt reguleringsplanen til uttalelse uten å finne grunnlag for å påpeke forhold i tilknytning til kryssene. Statens vegvesen har en rolle som statlig fagmyndighet med sektoransvar for veg og vegtrafikk, herunder trafikksikkerhet, i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner som innebærer veger. 9

10 Statens vegvesen har i sine vegnormaler satt krav til hvordan lengdeprofilet på en veg skal være inn mot kryss. Det vises følgende: Den siste strekningen inn mot kryss skal ikke ha større stigning/helning enn 3 % over en lengde tilsvarende dimensjonerende kjøretøys lengde. Minimum vertikalkurvatur er 250 m inn mot vegkant. Krysset mellom Morstadvegen og Søndre Morstadgutua kan bygges slik at det tilfredsstiller Statens vegvesens normaler med lastebil som dimensjonerende kjøretøy. Kommunen er derfor av den oppfatning at løsningen er akseptabel sett i forhold til trafikkmengden østover i Søndre Morstadgutua. Avslutningsvis vil rådmannen påpeke at det er et viktig moment at all daglig trafikk til nødetatsbygget skal skje via Morstadvegen. Det blir dermed kun kjøretøy under utrykning som skal benytte Søndre Morstadgutua ut på rv. 4. Dette dreier seg om et fåtall bevegelser. Skulle det etableres en løsning der all trafikk skulle kjøre ut via Søndre Morstadgutua, måtte det gjøres betydelige utbedringer av vegen og etableres rundkjøring ved Rv. 4. Dette vil blant annet kreve innløsning av bolighuset i Søndre Morstadgutua 1. For Gran kommune ville ikke en slik løsning bli rimeligere. 3.2 Brev fra eiere og bruksberettigede i Søndre Morstadgutu datert 24. oktober Kommunen har mottatt brev fra eiere og bruksberettigede i Søndre Morstadgutua datert 24. oktober Brevet er ikke undertegnet av alle, slik at det er uklart hvorvidt alle de navn som er påført med maskinskrift stiller seg bak det aktuelle brevet. Som eiere og brukere av søndre og Nordre Morstadgutua er angitt Martha Vøien, Karin M. Morstad og Jan Erik Svandal, Thor Morten Jonsebråten Morstad (ikke undertegnet), Vibecke Morstad, Marit og Hans Morstad, Hans Thomas Morstad Karlsen (ikke undertegnet), Per Tore Morstad (ikke undertegnet), Anders Morstad, Peder Morstad, Arne Petter Morstad, Henrik Morstad, Ester Elverud, Magne Morstad, Hadar AS v/magnus Dehli (ikke undertegnet) og Synnøve Smedsrud. Det er i brevet for det første anført at plasseringen av Morstadvegen er unødvendig, at det vil bli etablert trafikkfarlige kryss, at vegen er en høstingsveg for 5 gårdsbruk med areal vest for Rv. 4, og at kommunen derfor plikter å skaffe en annen atkomst som er mer til gavn enn til skade. Det anføres også at Gran kommune ikke kan fremme sak om ekspropriasjon eller en forhåndstiltredelse før eierforholdet til vegstrekningen som ønskes ekspropriert er klarlagt, og at det må foreligge en oppmålingsforretning som er ført inn i matrikkelen. Det anføres videre at reguleringsplanen kan endres. Endelig hevdes det at ekspropriasjon vil medføre en dyr løsning og misbruk av areal. På denne bakgrunn fremmes motstand mot varsel om ekspropriasjon. Under forslag til konklusjon og tiltak er det angitt at et alternativ er å flytte Morstadvegen vestover til grense Gran Allmenning (Morstadjordet). Dette angis å ville ha en stor trafikksikkerhetsgevinst ved at man unngår å skape to trafikkfarlige kryss samtidig som fremkommeligheten vinterstid blir bedre. Rådmannen vil til dette kommentere som følger: Hva gjelder kommentarene knyttet til trafikksikkerhet vises til rådmannens kommentarer ovenfor til innsigelse fra Karin Morstad og Jan Erik Svandal ovenfor. Evt. ulemper som vil oppstå knyttet til stengning av vegen med bom vil bli håndtert i forbindelse med evt. etterfølgende skjønn dersom partene ikke kommer frem til en minnelig avtale mht. dette. Annen atkomst er skaffet, men denne vil bli noe lenger enn den eksisterende. Det er anført at opparbeidelse av vegvalget til nødetaten vil beløpe seg på totalt millioner med et forbruk av 10 mål industriareal. Rådmannen er ikke enig i dette regnestykket. Det vises i denne 10

11 forbindelse til at opparbeidelsen av Morstadvegen er 400 meter, mens oppgradering av Søndre Morstadgutua tilligger utbygger av nødetatsbygget. Kommunen har lagt til grunn at Morstadvegen kan opparbeides for 6 millioner kroner samt 1,5 millioner kroner til grunnerverv. Etter avholdt skjønn er grunnervervskostnaden blitt ca 2,2 millioner kroner. Opparbeidelsen av vegen har vært ute på anbud og kostnadene ligger i størrelsesorden kr. 5,5 millioner kroner. Her er det regulerbare poster og den endelige kostnaden blir ikke klar før anlegget blir ferdigstilt. En adkomst slik det beskrives direkte fra rv. 4 for all trafikk til næringsområdene i området dersom Statens vegvesen skulle ha godtatt dette, ville helt sikkert ha krevd etablering av rundkjøring. Til sammenligning har rundkjøring ved Nordre Morstadgutua kostet mer enn hele Morstadvegen inkl. grunnerverv er beregnet til. Det er derfor rådmannens syn at opparbeidelse av Morstadvegen blir en rimeligere løsning. De 22 boligene som nevnes er det ikke reguleringsmessig dekning for å kreve etablert. Hvordan denne eiendommen skal utbygges, og hvor det eventuelt skal være atkomst, må avklares gjennom en reguleringsplanprosess. Avtalen det vises til er inntegning av en erstatningsatkomst for en ubebygd tomt som er inntegnet på en kartskisse som viser et antall boliger. 3.3 E post fra Magnus Dehli på vegne av Hadar AS datert 25. oktober 2011 til Gran kommune Det vises her til tidligere bemerkning til nabovarsel datert 23. juni Det er i denne vist til at reguleringsplanen for Søndre Morstadgutua, vedtatt som sak 83/10 i kommunestyrets møte den 9. oktober 2010 starter ca meter inne i Søndre Morstadgutua. Det reises spørsmål ved om det skal eksproprieres grunn til veg før meter inne i Søndre Morstadgutua, og i tilfelle hvilken plan som brukes som hjemmel for ekspropriasjon etter plan og bygningsloven 35 (nå 16 2) fra vestlig skille i reguleringsplanen for Søndre Morstadgutua dvs. de siste meterne av vegen. Det ble også reist spørsmål ved om det var behov for å ekspropriere grunn fra Hadar AS på gnr. 260 bnr. 23, herunder om deres garasje måtte rives. Det ble videre anmodet om at det ble foretatt en befaring på eiendommen. Svar fra rådmannen. Supplerende plangrunnlag for ekspropriasjon er reguleringsplan for rv. 4 Roa Jaren med bestemmelser og vedtak. Resten av gutua inngår i en reguleringsplan fra 24. april 1999 for Rv. 4 Vøien Morstad gangsykkelveg i Gran kommune, der den ytterste utkjøringen er regulert til privat veg. Denne gir ikke lenger hjemmel til ekspropriasjon etter plan og bygningsloven 16 2, jf. at planen er eldre enn 10 år. For det areal dette gjelder, som er beregnet til ca. 30 kvadratmeter, er det derfor nødvendig for kommunestyret som øverste kommunal vegmyndighet å fatte vedtak om overtagelse av denne delen av den private vegen med hjemmel i veglova 5 annet ledd, jf. vegloven 50. Skjønnet vil ta stilling til evt. erstatning også for denne del av vegen. Rådmannen anser ikke at det er nødvendig å erverve grunn fra eiendommen til Hadar, utover de rettigheter de eventuelt har i eksisterende veggrunn for Søndre Morstadgutua. Det vil si dersom de hevder å eie til midt i veg, slik enkelte andre har tatt til orde for. 11

12 3.4 Brev fra Hans Thomas Karlsen til Gran kommune 26. oktober I brev fra Hans Thomas Karlsen til Gran kommune den 26. oktober 2011 er det angitt at i den grad det blir anlagt en ny Morstadveg som vist på tegningen kan Karlsen gå med på tilbudet Gran kommune har kommet med om at Søndre Morstadgutua blir holdt vedlike, dvs. at kommunen forestår grøfting, snørydding, strøing av bakken opp fra kryss Morstadvegen Søndre Morstadgutua. Rådmannens kommentarer Kommunens forslag om drift og vedlikehold av Søndre Morstadgutua ut over det areal kommunen ønsker å erverve til eie, var et forslag til en minnelig løsning som ikke fikk tilslutning av de veiberettigede på det avholdte møtet den 14. oktober Kommunen måtte derfor i stedet gå til ekspropriasjon og vil nå overta formell eiendomsrett til og med det sted hvor Morstadvegen krysser Søndre Morstadgutua. Videre drift og vedlikehold av Søndre Morstadgutua i østlig retning vil som før være et privat ansvar. Vurdering: Gran kommune har gjennom ordinær saksbehandling i reguleringsplanprosessen sikret grunneiernes medvirknings og uttalelsesrett. Når det ikke har vist seg mulig å komme til enighet om en minnelig avståelse av vegen og eventuelle erstatning for dette, er ekspropriasjon eneste utvei for å få gjennomført tiltaket i samsvar med vedtatte planer. En utsettelse av saken vil kunne medføre forsinkelser i forhold til fremdrift for planlagte anleggsarbeider som skulle ha vært igangsatt i august/september i år i forhold til inngått kontrakt med Tronrud AS. Det er avgjørende å sikre seg mulighet for å søke om forhåndstiltredelse for å få rask tilgang til bruk av Søndre Morstadgutua dersom det ikke lykkes å oppnå enighet om en arbeidsavtale. Etter rådmannens vurdering foreligger det i denne saken en klar interesseovervekt for at tiltaket må anses for å være mer til nytte enn til skade, da en unnlatelse av å fatte et ekspropriasjonsvedtak i saken vil kunne medføre at reguleringsplanen om bygging av nytt bygg til nødetatene ikke vil kunne gjennomføres, eller evt. bli betydelig forsinket med økte kostnader på kommunens hånd som følge av dette. Det anbefales derfor at kommunestyret vedtar ekspropriasjon av del av Søndre Morstadgutua i samsvar med vedlagte kart. Det anbefales videre at det vedtas at kommunen utarbeider og sender inn begjæring om forhåndstiltredelse til Fylkesmannen i Oppland, samt at det innsendes skjønnsbegjæring for fastsettelse av evt. erstatningsbeløp til de veiberettigede. For den del av Søndre Morstadgutua som er omfattet av reguleringsplan fra 1999 er ekspropriasjonen betinget av samtykke fra Fylkesmannen etter pbl tredje ledd. Vedlegg til sak Reguleringsplan Område for Søndre Morstadgutuaovertakelse av Søndr 12

13 134/11 Salgsbevilling for KIWI 067 Gran Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Astrid Bilden Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling: I medhold av alkoholloven 1 4b, 1 7a, 1 7b, 1 7c 3 12.ledd og 3 7 gis KIWI 067 Gran bevilling for salg av øl i ny forretning i nedre Morstadgutua Gran. Vedtaket forutsetter at skattemyndighetene ikke har merknader til bevillingen. Tidsrom: Fra vedtaksperioden til Bevillingssøker : Virksomhetens eier Styrer: Stedfortreder: Kiwi 067 Gran/NG KIWI Innlandet AS. NG KIWI Innlandet AS Frode Kolstad Synne Tanem Johansen Salgstid: Hverdager: på dager før søn. og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan ikke selges øl på søn. og helligdager, 1 og 17 mai og på stemmedager. Saksdokumenter Søknad Kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer Skisse over forretningen Vedlagt Ja ja Saksopplysninger: Kiwi 067 åpner ny butikk den Ved skrivefristens utløp manglet opplysninger fra skattemyndighetene. Vurdering: Vedtak må derfor fattes med forbehold om at det ikke kommer merknader til bevillingen som vil kunne påvirke vedtaket. Med dette forbehold har Rådmannen ingen innvendinger til søknaden. 13

14 135/11 Søknad om skjenkebevilling Mamma Mia Restaurant Arkivsak dok. 11/ Arkivkode. Saksbehandler Eli Stigen Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling: I medhold til alkoholloven 4a,1 4b,1 4c,4 2 og 4 4, samt i hensyn til Gran kommunes retningslinjer for salg og skjenking av alkohol, gis det skjenkebevilling til Mamma Mia Restaurant org. nr med følgende spesifikasjoner: Tidsrom: bevillingen gjelder fra vedtakstidspunktet, utbevillingsperioden dvs. til j.fr. Alkoholloven 1 6 annet ledd. Bevillingshaver: Yunes Gunes Styrer: Yunes Gunes Stedfortreder: Øzlem Gunes Alkoholvarer: Gruppe 1, 2 og 3 (øl, vin og brennevin) Type virksomhet: Restaurant Skjenketid inne: Skjenking av øl og vin i tidsrommet Skjenking av brennevin i tidsrommet Natt til lørdag og natt til søndag, samt alle dager i perioden fra og med 25 desember til og med 1 januar settes skjenketiden til kl Skjenketiden settes til kl for høytidsdager og helligdager fra palmesøndag til 1 påskedag. Skjenketid ute i avgrenset område: Skjenking av øl og vin i tidsrommet Skjenking av brennevin i tidsrommet Saksdokumenter Søknad Endring vedrørende søknad Uttalelser fra skattemyndigheter Uttalelser fra lensmannen Leiekontrakt mellom Granstunet Eiendom AS og ny eier Etablererprøven Kunnskapsprøven om alkoholloven Tegninger Vedlagt Ja Ja ja 14

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA

HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA. Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA HJORT GRANSKING I HALDEN KOMMUNE / ENHET FOR PLAN, BYGGESAK OG GEODATA Oslo, 24. oktober 2013 Advokatfirmaet Hjort DA Alexandra Bech Gjørv Andreas Stang Lund advokat advokat HJORT Side 2 av 3 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09.

MØTEINNKALLING. kl.15.30-18.30 Møte i Trepartsorganet (Gjelder kun Trepartsorganets medlemmer sakspapirer til møtet sendes ut 07.09. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 13.09.2012 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV

UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV UNDERSØKELSE AV ARBEIDET MED GRUNNERVERV STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2014 1 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ordfører, bystyret, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.06.2007 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lbsiv/lb-2009-19... LB-2009-197218 LB-2009-197218 INSTANS: Borgarting lagmannsrett Dom DATO: 2011-03-21 DOKNR/PUBLISERT: LB-2009-197218 STIKKORD: Plan- og bygningsloven. Vegloven 32. SAMMENDRAG: Saken gjelder spørsmålet om eier av elektrisk

Detaljer

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak

Drangedal kommune. Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459. Referatsaker. Behandling av utvalgssak Drangedal kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 15.03.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf. / sms til 970 12 459 SAKSKART

Detaljer

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013.

MØTEINNKALLING. NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING NB! Befaring kl. 16.00. Oppmøte: Fålesloråsen 16. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 17.01.2013. Møtet starter ca. kl. 17.00 etter befaringen Møtet

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer