CRUISEPORT NORDKAPP. - betydning, utvikling og virkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CRUISEPORT NORDKAPP. - betydning, utvikling og virkninger"

Transkript

1 CRUISEPORT NORDKAPP - betydning, utvikling og virkninger 2006 Notat Analyse cruise til Nordkapp - Del 1: Betydning og utvikling mars Del 2: Lokale og regionale virkninger mai 2006 Utarbeidet for Nordkapp Havn KF av AS

2 CRUISEPORT NORDKAPP Del 1 - betydning og utvikling Mars 2006 Del 1 Analyse cruise til Nordkapp Utarbeidet for Nordkapp Havn KF av AS Mars 2006

3 INNHOLD 1 Bakgrunn Formål Cruisebildet for Norge i dag Generelt en vekstnæring Aktører og veivalg på cruisekartet Aktører i Norge Havner/destinasjoner Mellomledd/organisering Rederier og tilbud Innledning Utvikling skip (antall/innhold) og kapasitet i verden Oversikt over rederier og skip til Norge i Tilbudet for cruise i Europa og til Norge Cruiseskip til Norge Trender/utviklingstrekk av betydning Innledning Produkt Marked Flere havner satser på cruise Nye muligheter Snuhavn Annet Nordkapps situasjon i cruisesammenheng Nordkapp som reisemål Historisk tilbakeblikk Nordkapp i dag Nordkapp kommune befolkning og næringsgrunnlag Nordkapp som cruisehavn Innledning Betydning for havnen Kort om utvikling Tilbudet Kort om utviklingsmuligheter Generelt Snuhavnmuligheter ( turnarounds ) Samarbeid Samarbeidshensyn Samarbeidsmuligheter Annet vedrørende utviklingsmuligheter Side

4 ii 6 Kort om rederienes kriterier/vurderinger ved...24 ruteopplegg (etterspørselskriterier) Innledning De viktige kriteriene Vurdering anløpsstruktur og økonomisk betydning og konsekvenser Innledning Oversikt struktur og andel anløp langs norskekysten Økonomiske virkninger Generelt Undersøkelser av økonomisk betydning Verdien av et skip til Nordkapp Cruiseskipsbetydningen for attraksjonen Nordkapp Kort om cruiseskipenes betydning for havnene langs norskekysten Betydning for landbasert (øvrig) turisme Kort oppsummering Forventet utvikling og kaiplassbehov Cruiseutvikling Vekstpotensiale Kaiplassbehov Kort oppsummering utvikling og kaiplassbehov Konklusjon Innledning Betydning Kort om videre arbeid Generelt Del 2 i arbeidet Oppsummering Bakgrunn Formål Cruisebildet for Norge i dag Trender/utviklingstrekk av betydning Nordkapps situasjon i cruisesammenheng Rederienes kriterier ved valg av havner/destinasjoner Vurdering anløpsstruktur, økonomisk betydning og konsekvenser Forventet utvikling og kaiplassbehov Konklusjoner Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Cruisekartet Tallinformasjon Havneoversikt Om den tidlige cruisetrafikken til Nordkapp

5 Notat mars Bakgrunn Nordkapp som reisemål og Honningsvåg havn har en spesiell rolle i cruisetrafikken til Norge fordi Nordkapp er et viktig endereisemål for mange cruise. Tilgjenglighet til dette reisemålet påvirker således cruisetrafikken til en rekke havner langs norskekysten. Utviklingen i cruiseturisme i verden/europa generelt og til Nord-Norge spesielt gjør det interessant å satse på videreutvikling av cruisetilbudet i kommunen. Allerede dagens trafikk innebærer kapasitetsproblemer. Det er derfor nedsatt en egen arbeidsgruppe som bl.a. vurderer utvikling av større dypvannskaikapasitet. Kapasitetshensyn berøres både av forventninger om flere skip og større skip. Cruisearbeidsgruppen i Nordkapp kommune har i 2005 utarbeidet en forprosjektrapport med markedsinformasjon og vurderinger av prosjektet 1. Det kan være snakk om betydelige investeringer (sannsynligvis på mer enn 40 mill. kroner). Investeringens størrelse og havnens/destinasjonens betydning også for norsk cruiseturisme for øvrig gjør det ønskelig å kartlegge flere forhold nærmere. Rutestrukturen for seilinger til Nordkapp gjør det også aktuelt å vurdere mulighetene som snuhavn og bruk av Lakselv som flyplass (kan ta større fly). er bedt om å analysere enkelte spørsmål i tilknytning til ovenstående. er et norsk bedriftsrådgivningsfirma spesialisert for oppdrag innenn reiseliv (www.horwath.no ). Etter avslutningen av denne (del)analysen gjennomføres en del 2. Dette skal være en nærmere analyse av lokale og regionale ringvirkninger av cruiseskipsbesøk til Nordkapp/Honningsvåg og muligheter i denne sammenheng. 1 Som del i Vest Finnmark Regionsråds reiselivsplan er det også etablert et samarbeidsprosjekt for cruiseturisme mellom de tre havnene Alta, Hammerfest og Nordkapp. Prosjektet har mottatt støtte (kr ,-) fra Innovasjon Norge til en 3-årig satsing på cruisemarkedsføring og kompetanseoppbygging innen cruiseområdet for regionen.

6 2 2 Formål Er en satsing på ny kai i Honningsvåg en riktig satsing for nasjonen Norge i reiselivssammenheng? 2 Herunder er det aktuelt å vurdere/analysere bl.a.: - Markedsgrunnlaget (skip og passasjerer) for cruiseskipsanløp til Honningsvåg havn (Nordkapp Havn KF) (herunder Nordkapps fortrinn som cruisedestinasjon sett i forhold til de kriterier cruiserederiene vektlegger ved valg av anløpsted). - Cruiseskipsbetydningen for attraksjonen Nordkapp. - Betydning for landbasert turisme. - Nordkapps betydning for andre havner i Norge (og konsekvenser ved stagnasjon eller stopp i besøk som følge av kaiforhold (Nordkapp og andre havner)) Herunder faktainformasjon fra viktige (8-9) havner og seilingsstruktur (analyse av rederiers cruiseprogrammer, intervjuer cruiseagenter, noen rederier og andre ressurspersoner med cruisekompetanse). - Behovet for kaikapasitet de nærmeste 10 årene (antall skip, skipenes størrelse, antall passasjerer). - Mulighetene for snuhavnanløp (herunder aktuelle ruter). 2 Arbeidsgruppens formulering som overordnet formål (Nordkapps betydning for andre havner i Norge).

7 3 3 Cruisebildet for Norge i dag 3.1 Generelt en vekstnæring Formålet med dette avsnittet er å gi en kortfattet oversikt over forhold av betydning for situasjonen for cruiseturismen i Norge. Cruisenæringen har de siste to tiårene vært den av reiselivsnæringene som har hatt størst vekst. De siste årene har veksten vært spesielt stor for cruise i Nord-Europa (med unntak av effekt av utenforliggende hendelser). Den betydelige veksten i Nord- Europa ser ut til å fortsette. Cruiseskiptrafikken er mer enn doblet de siste 10 år; det betyr en årlig vekst på nærmere 10%. I 1990 var det ca. 4 mill cruisepassasjerer totalt, i 2004 reiste flere enn 13 mill verden over på cruise. Historisk har cruisemarkedet utviklet seg raskere enn reiseliv for øvrig (10% årlig mot ca. 3-4% i reiseliv ellers). Prognosene for fremtidig internasjonal vekst varierer blant prognosemakere, men flere ligger på lignende fremtidig nivå. Det er flere underliggende forhold som sannsynliggjør en slik eller enda høyere vekst (ny kapasitet, demografiske endringer, markedspenetrasjon). Det antas at Nord-Europa vil ha en sterkere vekst enn gjennomsnittet internasjonalt. Usikkerheten for alle prognoser ligger i en urolig verdenssituasjon. Nøkternt sett kan man kanskje anta en årlig passasjervekst i størrelsesorden 7-8% for cruise til Nord-Europa, herunder Norge. Det nordiske cruisemarkedet (nordmenn/skandinaver/finner på cruise) har de siste år økt kraftigere enn verdensmarkedet og ligger nå på ca passasjerer. Nordmenn utgjør ca. 42%, svensker 33%, dansker 13% og finner 10%. RCCL har en dominerende stilling i Norden. Skandinaver reiser på cruise først og fremst i Karibien og Middelhavet. Hittil utgjør de en svært liten andel av baltiske og norske cruise. 3.2 Aktører og veivalg på cruisekartet Cruisevirksomhet er en del av reiseliv, men opererer (og opereres) til dels forskjellig fra annen virksomhet innen reiseliv som et slags eget fagområde (dog med viktige forbindelseslinjer til øvrig reiseliv). Derfor er det nyttig å systematisere de viktigste aktørene. Formålet med cruisekartet (se vedlegg 1) er - å vise en oversikt over de viktigste aktørene, - samt til bruk som verktøy for markedsføringsveivalg for aktørene

8 4 Cruisekartet kompliseres ved at cruiseproduktet produseres flere steder i verdikjeden 3 (både i land og ombord). Mellom aktørene på kartet går 3 verdistrømmer - en informasjonsstrøm fra produsent mot marked - en bestillings- og en betalingsstrøm fra marked mot produsent Disse strømmene går oftest ulike veier på kartet noen ganger direkte og noen ganger via mellomleddene. Infostrømmen inneholder markedsføringsaktiviteter. I cruise er det oftest en todeling. Eksempelvis markedsfører havnen seg mot rederi/skip, mens rederiet/skipet markedsfører seg mot cruiseturistene. Cruiseturistens egentlige reisemål er opplevelser både i land og ombord. Ulike cruise kan ha ulik mix mellom opplevelser på land og ombord og sammensetningen av hovedopplevelseselementene (natur, kultur, fornøyelser og shopping). I tillegg til opplevelsestilbudet skal virksomheten både ombord og i land også kunne levere (dekke) aktuelle basisbehov for at cruiset kan gjennomføres. (Ombord eksempelvis mat og drikke, lugar for overnatting osv.). I land har skip, passasjerer og mannskap også ulike basisbehov for å kunne gjennomføre opplevelsene. (Eksempelvis trenger skipet en sikker kai). Mellomleddenes kjernevirksomhet er gjennom spesialkompetanse å tilgjengeliggjøre produsentenes tilbud. Det skjer stadige strukturendringer på kartet. Eksempelvis overtar internett i betydelig grad reisebyråets rolle for alle de 3 verdistrømmene. Internett muliggjør direkte kontakt mellom destinasjon/havn og turist (info strøm). 3.3 Aktører i Norge Havner/destinasjoner Det er i overkant av 30 havner i Norge som har cruiseskipsanløp. I 2005 hadde 5 av disse over 100 anløp og 9 over 50 anløp. Den største cruisehavnen er Bergen med 246 anløp og passasjerer i Se også avsnitt 3.6. Med 106 anløp og passasjerer er Nordkapp den 5. største cruisehavnen i Norge Mellomledd/organisering Innovasjon Norge har nå markedsføringsansvaret for Norge som reisemål. Innovasjon Norge (og forgjengeren Norges Turistråd) har inntil nylig vist liten interesse for cruise. Det ble i 2005 gitt finansiell bistand til Cruise Norways virksomhet. 3 Verdikjeden (jfr. vedlegg 1): destinasjon/havn mellomledd skip rederi salgs/infoledd - marked

9 5 Cruise Norway AS ble stiftet i 1992 og har i dag 48 aksjonærer fra bedrifter og organisasjoner med interesse for å utvikle og øke cruisetrafikken langs norskekysten. Formålet er å koordinere og iverksette felles markedsføringstiltak for aksjonærene og bidra til hensiktsmessig produktutvikling. Cruise Europe 4 organiserer havner engasjert i cruise nord for Gibraltar til samarbeid. Organisasjonen har ca. 90 medlemmer hvorav 8 i Norge (havnene i de største norske anløpsstedene). Cruise Europe driver markedsførings- og annet organisasjonsarbeid for Nord-Europa samlet, men har også organisert deltakerne i fire undergrupper: - Norge og Island - Baltikum (inkl. Oslo) - UK - Fastlands -Europa Lokale nettverk er stiftet i noen norske byer for å ivareta oppgaven med å utvikle og utnytte destinasjonen i forhold til cruisetrafikken. Nettverkene samler bedrifter og organisasjoner med interesse for denne næringen (havn, destinasjonsselskap, cruiseagenter, rederier, transportselskaper, attraksjoner, guideformidlingssentraler, butikker, hoteller, flyselskap m.fl.). Hovedfokus er markedsbearbeiding (salgsreiser, deltakelse på messer), internmarkedsføring (kunnskap blant deltakerne i nettverket), produktutvikling (utflukter, informasjon) og forvaltningsføring (kaianlegg, avgifter, relasjoner til bevilgende myndigheter, analyser). Cruiseagentene kan grovt deles i 3 (noen har 2 eller 3 roller) turoperatør (opplegg og gjennomføring utflukter) handling agent (kontakt med havn, los, avgifter etc.) skipsagent (varer, utstyr til skipet) 3.4 Rederier og tilbud Innledning Om lag 120 rederier i verden tilbyr cruise som ferieform. Tilbudet domineres av tre store grupperinger: Markedsandeler Morselskap Markedsandel Rederier / varemerker Carnival Group 42% AIDA, Carnival, Costa, Cunard, Holland America, P&O, Princess, Seabourn, Swan Hellenic, Windstar Royal Caribbean Cruises 21% Celebrity Cruises, Royal Caribbean International Star Group 10% Norwegian Cruise Line, NCL America, Orient Sum 73% (Kilde:RCCL, bearbeidet av ) 4 som stor cruisehavn er medlemskap aktuelt for Nordkapp.

10 6 På verdensbasis dekker disse tre grupperingene ca. 73% av markedet og er svært tunge i Amerika. I Europa har de ca. 50% markedsandel Utvikling skip (antall/innhold) og kapasitet i verden Cruiseskip deles ofte i følgende grupper: Små skip med inntil 250 passasjerer, lengde 120 m Middels store skip med fra passasjerer og lengde fra m Store skip med fra passasjerer og lengde fra m Det finnes i dag ca. 270 cruiseskip større enn 50 passasjerer og med til sammen over senger. Kapasitetsøkningen fra var på 71% og hele denne økningen ble absorbert i markedet. Det er for tiden 28 nye cruiseskip i bestilling for levering før 2009 med plass til over passasjerer. Det gir et gjennomsnitt på senger per nye skip. Nye skip blir stadig større og eldre skip forlenges. Ingen av de 28 nye skipene i bestilling har færre enn senger. 5 Fra 2007 er det estimert et behov på 8-10 nye skip årlig Passasjerer 9,9 mill. 12,1 mill. 15 mill Vekst % Behov for senger Tilgjengelige senger Kilde: Lloyds Cruise int. directory prognose fra 2002 I tillegg til cruiseskipene eksisterer et tilbud av små skip i chartermarkedet, de såkalte superyachts 7. 5 Kilde: 6 Kilder: Lloyd s Cruise International, Seatrade Cruise Review og Cruise Norway. 7 Dette er skip som eies av private interesser og som leies/chartres ut i deler av året der eieren ikke er interessert i å benytte skipet eller for å bidra til den økonomiske finansieringen av skipet. Dette kan og bli viktig i Norge. Superyachts er en skipstype som nå har sterkt fremvekst. Det finnes nærmere 600 superyachts. Oslo har besøk.

11 Oversikt over rederier og skip til Norge i Ant. skip som Ant. fjord- Ant. Nordkappseiler på Norge cruise cruise Phoenix Cruises Holiday Kreuzfahrten Costa Cruises Hapag Lloyd Cruises Aida Cruises Transocean Cruises P&O Cruises Travelscope Hansa Kreutzfahrten Classic International Cruises 1 4 Ariell Cruise 1 4 Fred. Olsen Cruise Lines Plantours MSC Louis Cruise Lines I tillegg til ovennevnte har bl.a. Saga Holidays Cruises, Princess Cruises, Holland America Cruises, Cunard Cruises, Seabourn Cruises, Crystal Cruises, Voyages of Discovery og Thomson Cruises planlagt ett cruise til Nordkapp i Phoenix Cruises er en del av en stor tysk reiseoperatør som tilbyr både landbasert ferie og cruise på elv og sjø. Phoenix har fire skip (Amadea, Albatros, Maxim Gorki og Alexander von Humbolt) som alle seiler på Norge i sommerhalvåret. Holiday Kreuzfahrten er et rent cruiserederi med to skip (Mona Lisa og Lili Marleen) som begge seiler på Norge om sommeren. I 2005 var kun Mona Lisa i Norge, for 2006 skal også Lili Marleen seile i norske farvann. Hapag Lloyd er et tysk selskap som satser på sjøtransport av både gods og passasjerer. På cruisesiden har de fire skip (Europa, Columbus, Hanseatic og Bremen) som alle seiler på Norge om sommeren. Disse rederienes program omfatter i Norden vestlandsfjorder, Nordkapp og Svalbard, Island og baltiske cruise. Nærmere 30 rederier med ca. 55 skip planlegger cruise til Norge i 2006.

12 8 3.5 Tilbudet for cruise i Europa og til Norge 8 Det europeiske/nordeuropeiske cruisetilbudet kan grovt deles som følger: A) De store snuhavnene Dette er havner med nærhet til store flyplasser/befolkningsgrupper som egner seg som start/stopp med bakgrunn i effektiv tilreise enten oversjøisk eller fra et større lokalområde (eksempler på dette er Southampton, Dover, Amsterdam og København). B) Nord-syd havner Dette er destinasjoner som primært benyttes når skipene forflyttes fra norske/baltiske cruise til Middelhavet og/eller Karibien ved sesongbegynnelse og slutt. Eksempler her er noen franske, spanske og portugisiske havner. C) Cruise til de britiske øyer Dette er cruise som besøker havner i Storbritannia, Irland, kanaløyene og noen ganger til Færøyene 9, Shetland og Orknøyene, samt Isle of Man. I noen tilfeller også kombinert med tur til Island. Omfanget av britiske cruise er mindre enn for baltiske og norske. D) Baltiske cruise Særtrekk ved de baltiske cruise er at de som oftest har St. Petersburg som det mest selgende reisemål. Dette er derfor også den største cruisehavnen målt etter anløp. Viktige havner forøvrig er Tallin og de nordiske hovedstedene, men en rekke av østersjøhavnene arbeider for å komme med i disse seilingsplanene. Slik sett vil det med normalt 7-10 dagers opplegg også måtte være konkurranse mellom havnene i Baltikum 10. København har en viktig rolle i det baltiske programmet som snuhavn for mange av turene. Også Stockholm fungerer som en betydelig snuhavn. Ofte kombineres en baltisk rundtur den ene uken med en norsk rundtur den neste (som gir mulighet til å selge både én og to ukers programmer). Dette opplegget betegnes som sommerfuglrute. 8 I cruiseterminologi deles i 2 områder: Cruise Europe (nord for Gibraltar) og Cruise Med (Middelhavet). 9 Torshavn hadde 42 anløp i Illustrerende til dette er eksempelvis at Oslo konkurrerer med Rostock/Berlin om å få plass på rutenettet.

13 9 De sentrale baltiske havnene har gjennom flere år hatt et relativt effektivt markedsføringssamarbeid gjennom organisasjonen Cruise Europe. I tillegg arbeides nå med en større satsing delfinansiert av såkalte Interreg-midler, der 16 havner (inkl. Oslo) deltar i samarbeidet. E) Norske cruise De færreste norske cruise har snuhavn (start/slutt) i Norge, men begynner som regel i København, Amsterdam eller en av de britiske havnene. Et 30-tall havner i Norge markedsfører seg med en viss aktivitet som cruisedestinasjon. Flere havner er i startgropen. Den desidert viktigste havnen er Bergen, som besøkes på de fleste Norgescruise. Cruisene kan ellers grovt deles i to: De kortere/ukescruise som har en eller flere av vestlandsfjordene som hovedmål og besøker også Bergen (og gjerne noen av de andre vestlandsbyene). De lengre på minst 10 dager eller mer med Nordkapp som mål, eventuelt også i noen tilfeller til Svalbard 11. Bergen og Oslo er i en særstilling: - Omtrent samtlige fjord- og Nordkappcruise besøker Bergen. Bergen er derfor havnen med flest anløp. - Oslo deltar i både baltiske og Norgescruise (i forhold ca. 70/30 (etter passasjerer)). Som følge av større skip på de baltiske rutene har Oslo nesten like mange passasjerer som Bergen. 3.6 Cruiseskip til Norge Norge kan til tross for en relativt kort sesong, regnes som et av verdens største cruiseland målt etter antall anløp. I motsetning til de fleste andre land med kun en eller noen få cruisehavner, har Norge ca. 30 havner som anløpes av cruiseskip årlig. I alt gjøres ca anløp for anslagsvis passasjerer. Ti havner har mer enn 50 cruiseanløp årlig. 11 I tillegg arrangeres guidede Svalbardcruise med utgangspunkt i Longyearbyen. Dette er mindre båter på fra 15 pax til gamle Hurtigruteskip (regnes vanligvis ikke som del av cruisenæringen).

14 10 Cruiseutvikling Norge (1997: index 1,00) Utvikling skipsanløp og cruiseturister (1997 = index 1,00) 4,00 3,00 2,00 1,00 1,09 1,16 1,48 1,55 1,59 1,81 1,99 2,17 passasjerer anløp 1,00 1,00 0,93 0,95 1,10 1,20 1,05 1,27 1,31 1,40 0, Ki l de: Cr ui se Eur ope bear bei det av Hor wath Consul ti ng Kilde: Cruise Norway bearbeidet av Diagrammet ovenfor viser - det samlede antall cruiseskipsanløp til Norge har i perioden økt med ca. 40% (til i alt ca anløp totalt i 2005). - antallet cruiseturister som drar på cruise i Norge har økt med ca. 117% (til ca cruiseturister i ). Cruisenæringen har hatt en positiv utvikling de senere årene. Veksten er sterkere for antall passasjerer enn for antall skip, fordi cruiseskipene blir stadig større. For mange havner er statistikkunderlaget svakere for passasjerer enn antall besøk. Nedenfor følger en oversikt over markedsutviklingen for norske havner med mer enn 50 anløp. 12 Det samlede antall passasjerbesøk i havnene er mange ganger høyere. Gjennomsnittlig antall anløp er ikke kjent, men forutsetter vi 8 for Norgescruise og 1 for baltiske blir antallet passasjerbesøk i havnene ca. 1,5 millioner i 2005.

15 11 Gjennomsnittsstørrelsen for skip som anløper Bergen ligger på 770 passasjerer og har vært stigende. Variasjonen i størrelse er stor. Det største skipet som anløper Bergen i år har ca passasjerer. Skip som anløper Nordkapp vil normalt også ha Bergen på programmet. Eidfjord, som fikk cruisekai i 2005, fordoblet anløpene i år. Det er nå anmeldt over 60 anløp i 2006.

16 12 4 Trender/utviklingstrekk av betydning 4.1 Innledning Som de andre reiselivsnæringene er cruiseindustrien i stadig utvikling, og utviklingen kan være forskjellig fra marked til marked. Her presenteres kun noen hovedtrekk med antatt betydning for vurderingene i notatet. 4.2 Produkt - Cruiseskip blir større I april 2006 går da verdens største cruiseskip, RCCLs Freedom of the Seas, ( brt/4.370 passasjerer) på jomfrutur til Oslo. Samtidig har RCCL enda større skip i bestilling. Store skip gir flere muligheter om bord, men også nye krav til passasjerhåndtering og infrastruktur i land. - Freestyle cruising Da NCL for noen år tilbake introduserte dette konseptet traff de godt i fleksibilitetstrenden (eksempelvis mulighet til bespisning i flere ulike restaurant-/ og kafésammenhenger etter individuelle ønsker og behov). Flere rederier har senere fulgt opp denne trenden. Samtidig er også stilen om bord blitt mer casual enn tidligere. - Mer innhold Spa- og velværeanlegg er nå å finne på mange cruiseskip og inngår i de fleste nye. Stadig nye aktivitetstilbud introduseres. Dette har sammenheng med annen trend sesongutvidelse. Costa har spesialdesignet skip med mer innhold for å kunne seile året rundt i Middelhavet. Sesongen blir også lenger for cruise til Norge. Spesielt gjelder dette foreløpig cruise til Sør-Norge. - Kortere cruise Generelt sett har dette sammenheng med en trend om at folk gjerne tar flere og kortere ferier. Dette har påvirket antallet dager cruiset varer.

17 13 Det lanseres også nå virkelige kortcruise ( extended weekend tilbud ) av P&O til byer i Europa. Aidas kortcruise fra Kiel/Hamburg til København og Oslo er også en suksess (fungerer også som introduksjonskurs til cruiseopplevelse). 4.3 Marked Flere havner satser på cruise Samtidig som cruisemarkedet er i betydelig vekst og gir mange muligheter, er også konkurransen økende. Dette gjelder foreløpig i liten grad i nord. De andre havnene i Finnmark har foreløpig beskjedene anløpstall. Imidlertid har Nordkappcruise en stor konkurrent i fjordcruisene. Denne forsterkes gjennom at stadig flere fjorddestinasjoner markedsfører seg og har kaitilbud i cruisesammenheng. I kapittel 7 fremgår at et mindre antall av anløpene i Tromsø går direkte til Svalbard uten Nordkapp-stopp Nye muligheter Foreløpig går de færreste cruise lenger øst enn til Nordkapp. Mot øst finnes muligheter og tilbud ikke bare i Finnmark, men også gjennom lengre cruise mot Murmansk og Arkangelsk. Disse byene vil neppe noen gang kunne få posisjon som St. Petersburg, men vil antagelig kunne bli nye reisemål i mer begrenset omfang Snuhavn Dette anses å være en interessant vekstmulighet, fordi det gir større ringvirkninger for destinasjonen, - eksempelvis ved at cruiseturistene overnatter og/eller bruker en dag eller to ekstra på destinasjonen ved ankomst og avreise. Snuhavnmuligheter er nærmere behandlet i neste kapittel. Det vil bli ytterligere behandlet i del 2 (jfr. kapittel 1). 4.4 Annet Sikkerhet og miljø er viktige faktorer i dag. I havnen gjelder spesielle ISPS sikkerhetskrav. De fleste havner har tilpasset seg disse uten vesentlige problemer. Moderne transport på kjøl regnes som den mest miljøeffektive transportformen. Nye skip tilpasses strengere miljøkrav. Spesielt når det gjelder miljø i cruisesammenheng er begrepet people pollution. For cruiseanløp med opptil flere tusen passasjerer på en gang er dette en aktuell

18 14 problemstilling. Med logistikkplanlegging er dette vanligvis ikke noe betydelig problem i norske havner. De fleste passasjerer (60-90%) drar på organiserte utflukter og er slik sett under kontroll. Besøk på de største attraksjonene som Nordkapp med mange både vanlige turister og cruiseturister, krever cruisebesøkene koordinering og planlegging. Enkelte mener Flåmsbanen i perioder av sommersesongen nå har nådd kapasitetsgrensen. Rica mener at kapasitetsgrensen på Nordkapplatået i dag ligger på ca besøkende daglig. I juli er det gjennomsnittlig nå besøkende om dagen.

19 15 5 Nordkapps situasjon i cruisesammenheng 5.1 Nordkapp som reisemål Historisk tilbakeblikk Nordkapp kommune er landets nordligste og ligger ut mot Barentshavet. Kommunen omfatter hele Magerøya og fastlandet omkring munningen av Porsangerfjorden. Arealet utgjør 924 km². Nordkapplatået ligger på Magerøya og besøkes av ca turister årlig. De eldste steinene på Magerøya er ca.60 millioner år gamle, mens de første spor etter mennesker dateres tilbake ca år. Nordkapp kommune er Europas nordligste, et nesten arktisk område på yttergrensen for fast bosetting. De første innbyggerne var jegere og fiskere. I middelalderen slo folk seg ned i fiskevær på ytterkysten. Herfra begynte kommersielt fiske for eksport. På 1700-tallet startet Pomor-handelen med salg av fisk til Russland. Høsten 1944 ble alle hus og anlegg i hele kommunen totalrasert under tyskernes tilbaketrekking. Nordkapp på Magerøya ble tidlig en viktig turistdestinasjon i Norge. Nordkapp ble navngitt av den engelske utforskeren Richard Chancellor i 1553 da han passerte klippen på leting etter nordøstpassasjen. Etter dette ble den sporadisk besøkt av våghalser som tok seg opp det bratte terrenget, blant disse var kong Oskar II i 1873 og kong Rama V av Thailand i 1907.

20 16 Helt fra starten av internasjonal cruisevirksomhet på slutten av 1800-tallet var Nordkapp et viktig reisemål (se nærmere i konservator Kjersti Skavhaugs notat i vedlegg 4) Nordkapp i dag I dag er Nordkapplatået regionens største turistmål med ca registrerte besøkende i 2005; en økning på ca. 8% fra På Nordkapp som ligger 35km nordvest for Honningsvåg ligger opplevelses- og servicesenteret Nordkapphallen. Dette drives av Rica Hotels. En utflukt til platået tar ca. 4 timer fra Honningsvåg. Nordkapphallen er på hele 6000 m 2 og inneholder et bredt tilbud for opplevelser, historie, ferdaminne og servering (eksempelvis supervideografen, historiske utstillinger og globusen som markerer 71 o nord, i tillegg finnes restaurant, café, butikker og et kapell). Senteret er helårsåpent og Hurtigruta bringer turister daglig til platået så sant været tillater det. Høysesong er juni, juli og august; i denne perioden seiler også cruiseskip hit. Midnattsol kan oppleves i 77 dager fra medio mai til ultimo juli. Kapasitet på platået er max 70 busser og gjester. I juli er det i snitt besøkende per dag og inngang til senteret kostet i 2005 kr. 190,-. Omsetning på platået i 2005 var ca. kr. 50 mill. Om lag 70-80% av cruisepassasjerene kjøper utflukt fra Honningsvåg, og de fleste velger turen til Nordkapplatået. Andre attraksjoner som tilbys enten i kombinasjon med Nordkapp eller som egen utflukt - er bl.a. fuglefjellet på Gjesvær, deep sea rafting og Nordkappmuseet i Honningsvåg Nordkapp kommune befolkning og næringsgrunnlag Honningsvåg ligger sydøst på Magerøya. Kommunen som i dag har ca innbyggere fordelt på 924km 2 har i tillegg til Honningsvåg, fire aktive og attraktive fiskevær på Magerøya; Nordvågen, Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg, verdens nordligste fiskevær samt tettstedet Repvåg på fastlandet. Fra slutten av forrige århundre vokste Honningsvåg raskt til en liten by og har nå ca innbyggere. Honningsvåg fikk bystatus i Hovednæringene i kommunen er fiske og turisme i tillegg til miljøer med mekaniske verksteder, elektronisk- nautisk- og skipselektronisk service. Honningsvåg havn er en av fylkes største fiskerihavner med landets nordligste losstasjon. Havna er også Nord- Norges største cruisehavn med anløp av ca. 100 turistbåter hvert år.

21 17 Servicetilbudet på Magerøya - Turistinformasjon Nordkapp Reiseliv as er destinasjonsselskapet som tilbyr helårsåpen turistinformasjon sentralt i Honningsvåg. Deres tjenester omfatter generell turistinformasjon, bestilling av overnatting, transport og attraksjoner, guideformidling og turplanlegging for grupper og individuelle. Det kan stilles ca. 30 busser og 20 guider (9 språk) til disposisjon. Ikke alle benytter guide til utflukten til Nordkapplatået. - Overnatting Honningsvåg har overnattingstilbud i alle kategorier hoteller, pensjonat, camping, turisthytter, hytter og privatutleie rom. Rica har tre hoteller på Magerøya: Rica Hotell Honningsvåg 174 rom Rica Hotell Bryggen 42 rom, i Honningsvåg Rica Hotell Nordkapp 290 rom, 30 km fra Nordkapplatået I tillegg eier og driver Rica Nordkapphallen service- og opplevelsessenter med butikker, spisesteder og attraksjoner. - Transport Magerøya fikk fastlandsforbindelse til Honningsvåg i Hurtigruta anløper kl. 06:00 (sydgående) og kl. 12:00 (nordgående). Honningsvåg har bussforbindelser (rute- og ekspressbusser) med resten av fylket. Honningsvåg Lufthavn ligger 4 km fra byens sentrum og har 800 meter rullebane og trafikkeres med 20- og 50-seters fly i rutetrafikk med daglige flyforbindelser i Widerøes rutenett. I Lakselv 164 km syd for Honningsvåg ligger Lakselv Lufthavn Banak hvor både rutefly og charterfly trafikkerer. Transporttilbudet for øvrig består av lokal rutebuss og taxi.

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP

SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP SNUHAVN I NORD NORGE FOR INTERNASJONALE CRUISE SKIP Kan en satsing på snuhavn i Nordnorge for cruiseskip bli en motor i utviklingen av utenlands turismen til landsdelen? Adm.dir Arthur Kordt European Cruise

Detaljer

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Cruise Port Fredrikstad! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre som besøker

Detaljer

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway

Norway The leading nature-based cruise destination in Europe. Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Norway The leading nature-based cruise destination in Europe Wenche Nygård Eeg Cruise Norway Cruise Norway AS Markedsorgan og medlemsorganisasjon for havner, destinasjonsselskap og leverandører til cruisenæringen

Detaljer

EUROPEAN CRUISE SERVICE

EUROPEAN CRUISE SERVICE EUROPEAN CRUISE SERVICE Etablert 1850 - tidligere Bennett Cruise Service Hovedkontor i Bergen 100% norskeid Shore Excursions operatør for innkommende cruiseskip Skipsagenter for innkommende cruiseskip

Detaljer

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland European Cruice Service Terje Rakke/Nordic Life AS/Fjord Norway Sandra Diana Bratland Director Shore Excursions European Cruise Service frem

Detaljer

Cruisetrafikk til norske havner Oversikt, historie og prognoser fram til 2060

Cruisetrafikk til norske havner Oversikt, historie og prognoser fram til 2060 Sammendrag: Cruisetrafikk til norske havner Oversikt, historie og prognoser fram til 2060 TØI rapport 1388/2015 Forfatter(e): Petter Dybedal, Eivind Farstad, Per-Erik Winther, Iratxe Landa-Mata Oslo 2015,

Detaljer

Nyhetsbrev fra Cruise Norway

Nyhetsbrev fra Cruise Norway Nyhetsbrev fra Cruise Norway NR. 5 2011 7 NOVEMBER 2011 Cruise Norways nyhetsbrev nr 5 inneholder følgende: Viktige aktiviteter 2012 Nytt fra Cruise Norway : - Cruisesesongen 2011 - European Cruise Council

Detaljer

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short

North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short «hent inn bilde» 1 North Cape Turnaround Port 3D Animation Movie Short En snuhavn for cruiseskip er en kaiøsning som i kombinasjon med lufthavn muliggjør passasjerbytte på et cruiseskip, der passasjerene

Detaljer

RAPPORT NR 2 2007. En oversikt over cruisenæringen i Norge

RAPPORT NR 2 2007. En oversikt over cruisenæringen i Norge RAPPORT NR 2 2007 En oversikt over cruisenæringen i Norge INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 8 2 Formål 8 3 Norge som cruiseprodukt 9 3.1 Cruiserederienes vurderinger av ruteopplegg (viktige etterspørselskriterier)

Detaljer

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen

Cruisestrategi for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen Byrådssak 422/16 Cruisestrategi 2016-2020 for Bergen - Tiltak vedrørende cruisetrafikken i Bergen 2017-2020 ESDR ESARK-1134-201601452-104 Hva saken gjelder: har nylig lagt frem «Cruisestrategi for Bergen

Detaljer

Velkommen til Cruise kurs! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise

Velkommen til Cruise kurs! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Velkommen til Cruise kurs! Tor Johan Pedersen, Seniorrådgiver Cruise Kursinnhold Cruise: Hvem er Innovasjon Norge Merkevaren Norge Hvorfor velger kundene cruise? Hvordan ser cruisemarkedet ut? Hvem er

Detaljer

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE

DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE DESTINASJON ÅLESUND & SUNNMØRE BENTE SAXON PRESS RELATIONS & MARKETING MANAGER CRUISE ÅLESUND CRUISEHAVN I 2001 hadde vi over mange år opparbeidet oss: Godt mottakerapparat Dyktige guider God buss-standard

Detaljer

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING

Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING Trondheim Cruise Network Mid Norway SA BESKRIVELSE AV FORMÅL OG ORGANISERING INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 AKTØRER I CRUISE- OG HURTIGRUTETRAFIKKEN... 3 2 MÅL... 4

Detaljer

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14

Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 Er buss- og cruisepassasjeren fremtidens gjest i Norge? Terje Devold TD Consulting AS Kristiansund 21.03.14 For å foregripe begivenhetens gang; NEI! HVEM ER TERJE DEVOLD? Ålesunder og Sunnmøring i 55 år

Detaljer

Økt vekst og oppmerksomhet innebærer også at miljøspørsmål i større grad er kommet i fokus. Dette dreier seg om to hovedtemaer:

Økt vekst og oppmerksomhet innebærer også at miljøspørsmål i større grad er kommet i fokus. Dette dreier seg om to hovedtemaer: Notat Cruiseutvikling og miljø 1 Bakgrunn Cruiseturismen til Nord-Europa og Norge har vært i betydelig utvikling de senere år. Det er forventet en videre vekst. Dette innebærer både muligheter og utfordringer

Detaljer

Nøkkeltall cruise 2015

Nøkkeltall cruise 2015 Nøkkeltall cruise 2015 En oversikt over norsk cruisenæring Forside Geiranger Terje Rakke/Nordic life Visitnorway.com Innhold 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 Innledning Beskrivelse

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

NYHETSBREV. Trondheim Cruise Network Mid-Norway

NYHETSBREV. Trondheim Cruise Network Mid-Norway NYHETSBREV Trondheim Cruise Network Mid-Norway Cruisesesongen 2011 Den 9.mai la det første cruiseskipet til kai i Trondheim. I løpet av cruisesesongen skal Trondheim få besøk av 40 anløp med makskapasitet

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Markedsstrategi 2015-2018. Trondheim Cruise Network Mid-Norway SA

Markedsstrategi 2015-2018. Trondheim Cruise Network Mid-Norway SA Markedsstrategi 2015-2018 Trondheim Cruise Network Mid-Norway SA Sist oppdatert: 22. oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Organisering... 5 Styre... 5 Cruisekoordinator... 6 Deltagere...

Detaljer

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD?

HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? HVILKET UTVIKLINGSPOTENSIALE SER HURTIGRUTEN I NORD? Kirkeneskonferansen 05022014 Daniel Skjeldam Konsernsjef Global og lokal - i salg og opplevelser 3,5 milliarder i omsetning (2012) 2 000 ansatte i konsernet

Detaljer

NHO-Reiseliv Cruise policy

NHO-Reiseliv Cruise policy NHO-Reiseliv Cruise policy Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 Voss, 15. april 2010 Lorentz Hjelle Arbeidsgruppe for NHO si cruisesatsing PerEide/Innovasjon

Detaljer

KVU LONGYEARBYEN HAVN MODELLERING AV TRAFIKALE VIRKNINGER Detaljert informasjon om trafikale endringer mellom alternativer

KVU LONGYEARBYEN HAVN MODELLERING AV TRAFIKALE VIRKNINGER Detaljert informasjon om trafikale endringer mellom alternativer VEDLEGG 13 KVU LONGYEARBYEN HAVN MODELLERING AV TRAFIKALE VIRKNINGER Detaljert informasjon om trafikale endringer mellom alternativer Av Magnus Utne Gulbrandsen og Aase Rangnes Seeberg M E N O N E C O

Detaljer

Dialogkonferanse, Flåm

Dialogkonferanse, Flåm Dialogkonferanse, Flåm 28. Januar 2015 Tor Johan Pedersen Seniorrådgiver Cruise Innovasjon Norges 4 arbeidsområder for cruise: Utvikling av salgbare opplevelser på land tilpasset cruiseturister og andre

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør

Tide Reiser AS. Et selskap i vekst. Rita Brokstad Adm.direktør Tide Reiser AS Et selskap i vekst Rita Brokstad Adm.direktør TIDE KONSERNET Tide Buss Tide Sjø Tide Reiser Omsetning 1.200 MNOK Ansatte ca 2050 Markedsandel ca 12 % Antall busser 1040 stk Verksted Omsetning

Detaljer

Saksframlegg CRUISETRAFIKKEN STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg CRUISETRAFIKKEN STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BMM-15/7147-2 42765/15 23.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / 05.05.2015

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende

Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Cruise Port Fredrikstad 2014-16 Gateway to the Oslo-ord Temamøte 29. april 2014 Roald Amundsens Minne, Torp Østfoldopplevelser for cruisebesøkende Velkommen Maya

Detaljer

CRUISE GLOBAL CRUISEDESTINASJONER cruise-destinasjoner Karibien 46% Middelhavet 11 % Alaska 9% Nord-Europa 8% Vest-Mexico 6% Panama-kanalen 6% Sør-Stillehavet 2% Sør-Amerika 2% cruise-destinasjoner

Detaljer

Trenger vi cruisebåter i norske fjorder?

Trenger vi cruisebåter i norske fjorder? Trenger vi cruisebåter i norske fjorder? Båtene er flotte? Costa Victoria 400 ton fuel per dag! Men krever mye bunkers (200 400 ton per dag) 50 60 ton fuel per dag! Cruiseturismens utvikling Transportation

Detaljer

CRUISE STRATEGI FOR BERGEN

CRUISE STRATEGI FOR BERGEN CRUISESTRATEGI FOR BERGEN 2015-2020 CRUISE STRATEGI FOR BERGEN Høringsnotat per september 2015. Høringsfrist 10. november 2015 2015-2020 visitbergen.com Bergen er en av de største cruisedestinasjoner i

Detaljer

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014

Innsikt Utsyn Sommerferien 2014. 11.Juni 2014 Innsikt Utsyn Sommerferien 2014 11.Juni 2014 Innhold Forventninger til sommerferien 2014 Nordmenns feriebudsjett Hva er viktig for en vellykket ferie? I hvilken grad er vi tilfredse? Charterstatistikken

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2005

Gjesteundersøkelsen 2005 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2005 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2005, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2005 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-49/2007 Saksbehandlende avdeling: Nautisk avdeling Saksbehandler: Rune Haukland Dato: 04.10.2007 Saksnummer: 2004/57 SAK: Cruisestrategi for Oslo Havn

Detaljer

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014

FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 FJORD NORGE MARKEDSMØTET 2014 twitter: @danielskjeldam instagram: danielskjeldam 15. september 2014 Daniel Skjeldam Konsernsjef ET LØNNSOMT REISELIV Global og lokal - i salg og opplevelser 3,3 milliarder

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

Gjestestatistikk 1999

Gjestestatistikk 1999 TØI rapport 475/2000 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2000, 47 sider Sammendrag: Gjestestatistikk 1999 Totaltrafikken Tabellen nedenfor gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2012 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge?

Problemstilling: Bærekraftig reiseliv i Norge? Hvor går turiststrømmene inorge? Bærekraftighet i lys av dagens strukturer i den utenlandske ferieturismen i Norge om sommeren et dilemma? En rask analyse basert på TØIs årlige gjesteundersøkelse blant

Detaljer

Opplevelsestur til Tyskland, Belgia og Nederland!!

Opplevelsestur til Tyskland, Belgia og Nederland!! Opplevelsestur til Tyskland, Belgia og Nederland!! 4.- 12. september 2015 9 dager Dag 1 4. september (natt til fredag) Med avreise fra Trondheim kl 02:00 går ferden nedover Gudbrandsdalen og til Oslo hvor

Detaljer

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI

Reiselivet i Nord Norge. Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge Hovedtrender og drivkrefter Forskningsleder Petter Dybedal, TØI Reiselivet i Nord Norge trender og drivkrefter Utvikling i kommersiell og annen overnatting Sesongproblematikken

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 2011 Forside; Turister på Newtontoppen 5.mai 2011. Foto; Arild Lyssand 2 INNHOLD REISELIVSSTATISTIKK 1 Forside; Turister på Newtontoppen 5.mai 2011. Foto; Arild Lyssand

Detaljer

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com

Hesteturisme 13.03.13. Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com Hesteturisme 13.03.13 Kjerringøy. Photo: Roger Johansen / www.nordnorge.com KUNDELØFTE: ENTER THE WORLD OF NATURAL WONDERS IT S A DIFFERENT STORY Northern Nor where? MERKEVARE: FRISK, TIDSRIKTIG TRYGG

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft

Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 PerEide/Innovasjon Norge Innhold Forord... 3 1 Målsetting... 4 1.1 Dokumentasjon... 4 1.2 Produktutvikling... 4

Detaljer

RUTEPLAN. og priser for distansereiser

RUTEPLAN. og priser for distansereiser 2013 RUTEPLAN og priser for distansereiser Innhold Bestilling på internett... 3 Hurtigruten 365 dager i året... 4 Hurtigrutens anløp... 5 Rutetabell... 6 Skipene i Hurtigruten... 7 Seilingsliste *... 8

Detaljer

Gjestestatistikk 1998

Gjestestatistikk 1998 Sammendrag: Gjestestatistikk 1998 TØI rapport 416/1999 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng Oslo 1999, 46 sider Totaltrafikken Følgende tabell gir et bilde av hovedtrekkene ved den utenlandske

Detaljer

MARKEDSPLAN 2009 CRUISE NORWAY AS

MARKEDSPLAN 2009 CRUISE NORWAY AS MARKEDSPLAN 2009 FOR CRUISE NORWAY AS Foto: Per Eide/Innovasjon Norge 1 Introduksjon Markedsplanen er en kontinuerlig prosess, og planen vil alltid være et levende dokument. Cruise Norway markedsplan vil

Detaljer

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt

Honne Hotell og Konferansesenter. Skogbrukets Kursinstitutt Honne Hotell og Konferansesenter Skogbrukets Kursinstitutt Reiselivs- og opplevelsesnæringene verdens største og raskest voksende næring Konkurranseutsatt Norge et lite land Norske og utenlandske turister

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD

REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD REISELIVSSTATISTIKK FOR SVALBARD 21 Forside; Kontroll av individuelle reisende på Gallerbreen 6.mai 211. Foto; Arild Lyssand 2 INNHOLD REISELIVSSTATISTIKK 1 Forside; Kontroll av individuelle reisende på

Detaljer

TURISTER INDENFOR REGIONENE

TURISTER INDENFOR REGIONENE TURISTER INDENFOR REGIONENE Terje Rakke / Nordic Life AS - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE SOMMER 2014 CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com Sverre Hjørnevik - Visitnorway.com

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Russland 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Russland 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Kina 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Kina 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug

Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug Forvaltning av fjordtrafikken - kva for interesser vil de stimulere? Kva for reiseliv ønskjer de? Av forskar Eivind Brendehaug Innhald Nytt prosjekt: Korleis integrere berekraft Resultat frå undersøkingar

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Italia 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Italia 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns

Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns 1 Slik skal vi skape vekst i reiselivet til lands og til vanns Audun Pettersen og Tor Johan Pedersen aupet Foto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, www.visitnorway.com

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998

Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 Sammendrag: Utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge 1998 rapport 439/1999 Forfatter: Jens Kristian Steen Jacobsen 1999, 82 sider Denne rapporten belyser utenlandsk bilturisme i det nordlige Norge sommersesongen

Detaljer

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag

Fylkesvise økonomiske virkninger av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Forfatter: Petter Dybedal Oslo 2003, 40 sider Sammendrag: Fylkesvise økonomiske av reiseliv i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag Hovedtrekk i analyseverktøyet Med utgangspunkt i det nylig avsluttede

Detaljer

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge

Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Oslo, Norge Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Margrethe Helgebostad 1 Optimisme inn i sommersesongen Med tre gode sommersesonger på rad, er norsk reiselivsnæring og utenlandske

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as

Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiseliv as Turisme i vår region - tilbud & etterspørsel - Helgeland Reiselivs formål og visjon Helgeland Reiselivs formål: Helgeland Reiseliv skal utvikle og markedsføre Helgeland som et foretrukket reisemål, og

Detaljer

Dette turforslaget er hentet fra den første boken i serien NAF Reisegleder: Norges vakreste bilturer. av fotograf og forfatter Frithjof Fure

Dette turforslaget er hentet fra den første boken i serien NAF Reisegleder: Norges vakreste bilturer. av fotograf og forfatter Frithjof Fure Dette turforslaget er hentet fra den første boken i serien NAF Reisegleder: Norges vakreste bilturer av fotograf og forfatter Frithjof Fure Bøkene i serien NAF Reisegleder kan kjøpes via nettbokhandel,

Detaljer

Status Norsk Hotellnæring 2011

Status Norsk Hotellnæring 2011 Status Norsk Hotellnæring 2011 NBTA 27. september 2011 Erik Myklebust Status Norsk Hotellnæring 2011 Agenda Om Horwath Consulting Status Norsk Hotellnæring Resultater 2010 og hittil i 2011 Trender, utvikling

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Markedsplanen er delt i to, del 1 er situasjonsbeskrivelse og del 2 er aktivitetsplan.

Markedsplanen er delt i to, del 1 er situasjonsbeskrivelse og del 2 er aktivitetsplan. MARKEDSPLAN 2012 1 INTRODUKSJON Markedsplanen er en kontinuerlig prosess, og planen vil alltid være et levende dokument. Cruise Norways markedsplan for 2012 vil kunne bli justert og evaluert dersom eksterne

Detaljer

Historikk cruise i Nordfjord

Historikk cruise i Nordfjord Nordfjord Havn IKS Kontoradresse Måløy, Vågsøy kommune Eigarkommunar: Vågsøy (48%), Selje (13%), Eid (13%), Gloppen (13%) og Stryn (13%). Oppretta 01. januar 2002. Hovudaktivitetar i hamnedistriktet rangert

Detaljer

Cruise fra Oslo med MSC Opera

Cruise fra Oslo med MSC Opera Cruise fra Oslo med MSC Opera «Gå på i Oslo og av i Stavanger» 30.05 eller 20.06.2013 Norske cruisepassasjerer trenger ikke lenger å fly til København for å nyte en cruiseferie med MSC Cruises. Fra og

Detaljer

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller

Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Naturbasert reiseliv - med fiskebriller Haaken Christensen Fagspesialist naturbasert reiseliv Mosjøen, 4. mars 2016 Trender og utviklingstrekk Laksefisketurisme Hva kan vi bidra med? Trender Foto: Mattias

Detaljer

Tyske turister på sommerferie i Norge

Tyske turister på sommerferie i Norge Tyske turister på sommerferie i Norge Noen resultater fra gjesteundersøkelsene 2002-2006 Gjesteundersøkelsen utarbeides på oppdrag fra Innovasjon Norge For ytterligere opplysninger: Sigrid Oterholm Hoem,

Detaljer

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen 16.01.2017 Visit Narvik 4 ansatte Lise Hansen Kine Andreassen June Berg-Sollund Morten K. Martinussen Daglig leder Turistkontor Web/Booking/Produkt Marked

Detaljer

MARKEDSPLAN 2010 CRUISE NORWAY AS

MARKEDSPLAN 2010 CRUISE NORWAY AS MARKEDSPLAN 2010 CRUISE NORWAY AS 1 Introduksjon Markedsplanen er en kontinuerlig prosess, og planen vil alltid være et levende dokument. Cruise Norways markedsplan for 2010 vil kunne bli justert og evaluert

Detaljer

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø

Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge. Stein Ove Rolland Tromsø Nasjonal plan for utvikling av flyruter og trafikk til Norge Stein Ove Rolland Tromsø 10.05.2017 Men først: Hva er det vi egentlig holder på med? Så langt 6,33 millioner visninger fra Google AdWords og

Detaljer

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke:

Forholdet til krrl. 3-4 I henhold til krrl. 3-1 første ledd må to eller flere ervervsdrivende ikke: V2000-107 26.09.2000 Konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 - Destinasjon Bodø AS Sammendrag: Hotellene i Bodøpakken er gitt dispensasjon fra forbudet om prissamarbeid for å kunne samarbeide om felles

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I DANMARK VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: «Braemar»

MØTEBOK Blad 1. Møtestad: «Braemar» MØTEBOK Blad 1 Styre, råd, utval m v: Tilstede: Sigurd Reksnes Anniken Rygg Jon Olav Kvamme Bente Jørgensen Morten Hagen - Styrets nest leder - Gloppen Kommune - Stryn Kommune - Vågsøy Kommune - Vågsøy

Detaljer

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011

FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 FRAMTIDEN FOR HURTIGRUTEN RIKSVEI 1 SAMFERDSELSKONFERANSEN 2011 Olav Fjell 17. mars 2011 Hurtigruten i fire deler 1. Dagens situasjon 2. Historisk perspektiv 1893-2009 3. Samfunnsaktør og Riksvei nr 1

Detaljer

firði Forarbeid til masteroppgave i arkitektur, NTNU høst 2013

firði Forarbeid til masteroppgave i arkitektur, NTNU høst 2013 firði Forarbeid til masteroppgave i arkitektur, NTNU høst 2013 fjord; from Old Norse fjǫrðr ( firth, fjord ) Related to fara ( to go, travel ) and ferð ( journey, trip ) Forarbeid til masteroppgave i

Detaljer

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B.

KIRKENESKONFERANSEN 2013 NORTERMINAL. Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav. - Jacob B. KIRKENESKONFERANSEN 2013 Kirkenes - en fremtidig omlastnings havn for Olje og Gass i det østlige Barentshav - Jacob B. Stolt-Nielsen Kirkenes, 5 Februar 2013 This document is for the use of the intended

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013)

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Turoperatørenes oppfatning av Innlandet hvordan øke turistrømmen? (pågående studie, foreløpig resultat pr. 19. august 2013) Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Norske

Detaljer

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

USA 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB USA 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle gjestedøgn

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2015

Kirkeneskonferansen 2015 Kirkeneskonferansen 2015 Hva må til for å få et økt grenseoverskridende reiselivssamarbeid i nord Arne Trengereid Adm. dir NordNorsk Reiseliv AS Foto: Bård Løken Reiselivsnæringen en samfunnsøkonomi Transport

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I SVERIGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB

Danmark 2012. Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Danmark 2012 Basert på Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge og overnattingsstatistikken til SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2012 Kommersielle

Detaljer

Østfoldkonferansen 2007 Utveksling av turister mellom Østfold og utlandet?

Østfoldkonferansen 2007 Utveksling av turister mellom Østfold og utlandet? Utveksling av turister mellom Østfold og utlandet? Hvem interesserer seg for Østfold? - en betraktning fra Tyskland Ole Nysetvold Sarpsborg, 26.1.2007 Hovedpunkter i innlegget Fakta om TUI Wolters Markedsfakta

Detaljer