CRUISEPORT NORDKAPP. - betydning, utvikling og virkninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CRUISEPORT NORDKAPP. - betydning, utvikling og virkninger"

Transkript

1 CRUISEPORT NORDKAPP - betydning, utvikling og virkninger 2006 Notat Analyse cruise til Nordkapp - Del 1: Betydning og utvikling mars Del 2: Lokale og regionale virkninger mai 2006 Utarbeidet for Nordkapp Havn KF av AS

2 CRUISEPORT NORDKAPP Del 1 - betydning og utvikling Mars 2006 Del 1 Analyse cruise til Nordkapp Utarbeidet for Nordkapp Havn KF av AS Mars 2006

3 INNHOLD 1 Bakgrunn Formål Cruisebildet for Norge i dag Generelt en vekstnæring Aktører og veivalg på cruisekartet Aktører i Norge Havner/destinasjoner Mellomledd/organisering Rederier og tilbud Innledning Utvikling skip (antall/innhold) og kapasitet i verden Oversikt over rederier og skip til Norge i Tilbudet for cruise i Europa og til Norge Cruiseskip til Norge Trender/utviklingstrekk av betydning Innledning Produkt Marked Flere havner satser på cruise Nye muligheter Snuhavn Annet Nordkapps situasjon i cruisesammenheng Nordkapp som reisemål Historisk tilbakeblikk Nordkapp i dag Nordkapp kommune befolkning og næringsgrunnlag Nordkapp som cruisehavn Innledning Betydning for havnen Kort om utvikling Tilbudet Kort om utviklingsmuligheter Generelt Snuhavnmuligheter ( turnarounds ) Samarbeid Samarbeidshensyn Samarbeidsmuligheter Annet vedrørende utviklingsmuligheter Side

4 ii 6 Kort om rederienes kriterier/vurderinger ved...24 ruteopplegg (etterspørselskriterier) Innledning De viktige kriteriene Vurdering anløpsstruktur og økonomisk betydning og konsekvenser Innledning Oversikt struktur og andel anløp langs norskekysten Økonomiske virkninger Generelt Undersøkelser av økonomisk betydning Verdien av et skip til Nordkapp Cruiseskipsbetydningen for attraksjonen Nordkapp Kort om cruiseskipenes betydning for havnene langs norskekysten Betydning for landbasert (øvrig) turisme Kort oppsummering Forventet utvikling og kaiplassbehov Cruiseutvikling Vekstpotensiale Kaiplassbehov Kort oppsummering utvikling og kaiplassbehov Konklusjon Innledning Betydning Kort om videre arbeid Generelt Del 2 i arbeidet Oppsummering Bakgrunn Formål Cruisebildet for Norge i dag Trender/utviklingstrekk av betydning Nordkapps situasjon i cruisesammenheng Rederienes kriterier ved valg av havner/destinasjoner Vurdering anløpsstruktur, økonomisk betydning og konsekvenser Forventet utvikling og kaiplassbehov Konklusjoner Vedlegg 1: Vedlegg 2: Vedlegg 3: Vedlegg 4: Cruisekartet Tallinformasjon Havneoversikt Om den tidlige cruisetrafikken til Nordkapp

5 Notat mars Bakgrunn Nordkapp som reisemål og Honningsvåg havn har en spesiell rolle i cruisetrafikken til Norge fordi Nordkapp er et viktig endereisemål for mange cruise. Tilgjenglighet til dette reisemålet påvirker således cruisetrafikken til en rekke havner langs norskekysten. Utviklingen i cruiseturisme i verden/europa generelt og til Nord-Norge spesielt gjør det interessant å satse på videreutvikling av cruisetilbudet i kommunen. Allerede dagens trafikk innebærer kapasitetsproblemer. Det er derfor nedsatt en egen arbeidsgruppe som bl.a. vurderer utvikling av større dypvannskaikapasitet. Kapasitetshensyn berøres både av forventninger om flere skip og større skip. Cruisearbeidsgruppen i Nordkapp kommune har i 2005 utarbeidet en forprosjektrapport med markedsinformasjon og vurderinger av prosjektet 1. Det kan være snakk om betydelige investeringer (sannsynligvis på mer enn 40 mill. kroner). Investeringens størrelse og havnens/destinasjonens betydning også for norsk cruiseturisme for øvrig gjør det ønskelig å kartlegge flere forhold nærmere. Rutestrukturen for seilinger til Nordkapp gjør det også aktuelt å vurdere mulighetene som snuhavn og bruk av Lakselv som flyplass (kan ta større fly). er bedt om å analysere enkelte spørsmål i tilknytning til ovenstående. er et norsk bedriftsrådgivningsfirma spesialisert for oppdrag innenn reiseliv (www.horwath.no ). Etter avslutningen av denne (del)analysen gjennomføres en del 2. Dette skal være en nærmere analyse av lokale og regionale ringvirkninger av cruiseskipsbesøk til Nordkapp/Honningsvåg og muligheter i denne sammenheng. 1 Som del i Vest Finnmark Regionsråds reiselivsplan er det også etablert et samarbeidsprosjekt for cruiseturisme mellom de tre havnene Alta, Hammerfest og Nordkapp. Prosjektet har mottatt støtte (kr ,-) fra Innovasjon Norge til en 3-årig satsing på cruisemarkedsføring og kompetanseoppbygging innen cruiseområdet for regionen.

6 2 2 Formål Er en satsing på ny kai i Honningsvåg en riktig satsing for nasjonen Norge i reiselivssammenheng? 2 Herunder er det aktuelt å vurdere/analysere bl.a.: - Markedsgrunnlaget (skip og passasjerer) for cruiseskipsanløp til Honningsvåg havn (Nordkapp Havn KF) (herunder Nordkapps fortrinn som cruisedestinasjon sett i forhold til de kriterier cruiserederiene vektlegger ved valg av anløpsted). - Cruiseskipsbetydningen for attraksjonen Nordkapp. - Betydning for landbasert turisme. - Nordkapps betydning for andre havner i Norge (og konsekvenser ved stagnasjon eller stopp i besøk som følge av kaiforhold (Nordkapp og andre havner)) Herunder faktainformasjon fra viktige (8-9) havner og seilingsstruktur (analyse av rederiers cruiseprogrammer, intervjuer cruiseagenter, noen rederier og andre ressurspersoner med cruisekompetanse). - Behovet for kaikapasitet de nærmeste 10 årene (antall skip, skipenes størrelse, antall passasjerer). - Mulighetene for snuhavnanløp (herunder aktuelle ruter). 2 Arbeidsgruppens formulering som overordnet formål (Nordkapps betydning for andre havner i Norge).

7 3 3 Cruisebildet for Norge i dag 3.1 Generelt en vekstnæring Formålet med dette avsnittet er å gi en kortfattet oversikt over forhold av betydning for situasjonen for cruiseturismen i Norge. Cruisenæringen har de siste to tiårene vært den av reiselivsnæringene som har hatt størst vekst. De siste årene har veksten vært spesielt stor for cruise i Nord-Europa (med unntak av effekt av utenforliggende hendelser). Den betydelige veksten i Nord- Europa ser ut til å fortsette. Cruiseskiptrafikken er mer enn doblet de siste 10 år; det betyr en årlig vekst på nærmere 10%. I 1990 var det ca. 4 mill cruisepassasjerer totalt, i 2004 reiste flere enn 13 mill verden over på cruise. Historisk har cruisemarkedet utviklet seg raskere enn reiseliv for øvrig (10% årlig mot ca. 3-4% i reiseliv ellers). Prognosene for fremtidig internasjonal vekst varierer blant prognosemakere, men flere ligger på lignende fremtidig nivå. Det er flere underliggende forhold som sannsynliggjør en slik eller enda høyere vekst (ny kapasitet, demografiske endringer, markedspenetrasjon). Det antas at Nord-Europa vil ha en sterkere vekst enn gjennomsnittet internasjonalt. Usikkerheten for alle prognoser ligger i en urolig verdenssituasjon. Nøkternt sett kan man kanskje anta en årlig passasjervekst i størrelsesorden 7-8% for cruise til Nord-Europa, herunder Norge. Det nordiske cruisemarkedet (nordmenn/skandinaver/finner på cruise) har de siste år økt kraftigere enn verdensmarkedet og ligger nå på ca passasjerer. Nordmenn utgjør ca. 42%, svensker 33%, dansker 13% og finner 10%. RCCL har en dominerende stilling i Norden. Skandinaver reiser på cruise først og fremst i Karibien og Middelhavet. Hittil utgjør de en svært liten andel av baltiske og norske cruise. 3.2 Aktører og veivalg på cruisekartet Cruisevirksomhet er en del av reiseliv, men opererer (og opereres) til dels forskjellig fra annen virksomhet innen reiseliv som et slags eget fagområde (dog med viktige forbindelseslinjer til øvrig reiseliv). Derfor er det nyttig å systematisere de viktigste aktørene. Formålet med cruisekartet (se vedlegg 1) er - å vise en oversikt over de viktigste aktørene, - samt til bruk som verktøy for markedsføringsveivalg for aktørene

8 4 Cruisekartet kompliseres ved at cruiseproduktet produseres flere steder i verdikjeden 3 (både i land og ombord). Mellom aktørene på kartet går 3 verdistrømmer - en informasjonsstrøm fra produsent mot marked - en bestillings- og en betalingsstrøm fra marked mot produsent Disse strømmene går oftest ulike veier på kartet noen ganger direkte og noen ganger via mellomleddene. Infostrømmen inneholder markedsføringsaktiviteter. I cruise er det oftest en todeling. Eksempelvis markedsfører havnen seg mot rederi/skip, mens rederiet/skipet markedsfører seg mot cruiseturistene. Cruiseturistens egentlige reisemål er opplevelser både i land og ombord. Ulike cruise kan ha ulik mix mellom opplevelser på land og ombord og sammensetningen av hovedopplevelseselementene (natur, kultur, fornøyelser og shopping). I tillegg til opplevelsestilbudet skal virksomheten både ombord og i land også kunne levere (dekke) aktuelle basisbehov for at cruiset kan gjennomføres. (Ombord eksempelvis mat og drikke, lugar for overnatting osv.). I land har skip, passasjerer og mannskap også ulike basisbehov for å kunne gjennomføre opplevelsene. (Eksempelvis trenger skipet en sikker kai). Mellomleddenes kjernevirksomhet er gjennom spesialkompetanse å tilgjengeliggjøre produsentenes tilbud. Det skjer stadige strukturendringer på kartet. Eksempelvis overtar internett i betydelig grad reisebyråets rolle for alle de 3 verdistrømmene. Internett muliggjør direkte kontakt mellom destinasjon/havn og turist (info strøm). 3.3 Aktører i Norge Havner/destinasjoner Det er i overkant av 30 havner i Norge som har cruiseskipsanløp. I 2005 hadde 5 av disse over 100 anløp og 9 over 50 anløp. Den største cruisehavnen er Bergen med 246 anløp og passasjerer i Se også avsnitt 3.6. Med 106 anløp og passasjerer er Nordkapp den 5. største cruisehavnen i Norge Mellomledd/organisering Innovasjon Norge har nå markedsføringsansvaret for Norge som reisemål. Innovasjon Norge (og forgjengeren Norges Turistråd) har inntil nylig vist liten interesse for cruise. Det ble i 2005 gitt finansiell bistand til Cruise Norways virksomhet. 3 Verdikjeden (jfr. vedlegg 1): destinasjon/havn mellomledd skip rederi salgs/infoledd - marked

9 5 Cruise Norway AS ble stiftet i 1992 og har i dag 48 aksjonærer fra bedrifter og organisasjoner med interesse for å utvikle og øke cruisetrafikken langs norskekysten. Formålet er å koordinere og iverksette felles markedsføringstiltak for aksjonærene og bidra til hensiktsmessig produktutvikling. Cruise Europe 4 organiserer havner engasjert i cruise nord for Gibraltar til samarbeid. Organisasjonen har ca. 90 medlemmer hvorav 8 i Norge (havnene i de største norske anløpsstedene). Cruise Europe driver markedsførings- og annet organisasjonsarbeid for Nord-Europa samlet, men har også organisert deltakerne i fire undergrupper: - Norge og Island - Baltikum (inkl. Oslo) - UK - Fastlands -Europa Lokale nettverk er stiftet i noen norske byer for å ivareta oppgaven med å utvikle og utnytte destinasjonen i forhold til cruisetrafikken. Nettverkene samler bedrifter og organisasjoner med interesse for denne næringen (havn, destinasjonsselskap, cruiseagenter, rederier, transportselskaper, attraksjoner, guideformidlingssentraler, butikker, hoteller, flyselskap m.fl.). Hovedfokus er markedsbearbeiding (salgsreiser, deltakelse på messer), internmarkedsføring (kunnskap blant deltakerne i nettverket), produktutvikling (utflukter, informasjon) og forvaltningsføring (kaianlegg, avgifter, relasjoner til bevilgende myndigheter, analyser). Cruiseagentene kan grovt deles i 3 (noen har 2 eller 3 roller) turoperatør (opplegg og gjennomføring utflukter) handling agent (kontakt med havn, los, avgifter etc.) skipsagent (varer, utstyr til skipet) 3.4 Rederier og tilbud Innledning Om lag 120 rederier i verden tilbyr cruise som ferieform. Tilbudet domineres av tre store grupperinger: Markedsandeler Morselskap Markedsandel Rederier / varemerker Carnival Group 42% AIDA, Carnival, Costa, Cunard, Holland America, P&O, Princess, Seabourn, Swan Hellenic, Windstar Royal Caribbean Cruises 21% Celebrity Cruises, Royal Caribbean International Star Group 10% Norwegian Cruise Line, NCL America, Orient Sum 73% (Kilde:RCCL, bearbeidet av ) 4 som stor cruisehavn er medlemskap aktuelt for Nordkapp.

10 6 På verdensbasis dekker disse tre grupperingene ca. 73% av markedet og er svært tunge i Amerika. I Europa har de ca. 50% markedsandel Utvikling skip (antall/innhold) og kapasitet i verden Cruiseskip deles ofte i følgende grupper: Små skip med inntil 250 passasjerer, lengde 120 m Middels store skip med fra passasjerer og lengde fra m Store skip med fra passasjerer og lengde fra m Det finnes i dag ca. 270 cruiseskip større enn 50 passasjerer og med til sammen over senger. Kapasitetsøkningen fra var på 71% og hele denne økningen ble absorbert i markedet. Det er for tiden 28 nye cruiseskip i bestilling for levering før 2009 med plass til over passasjerer. Det gir et gjennomsnitt på senger per nye skip. Nye skip blir stadig større og eldre skip forlenges. Ingen av de 28 nye skipene i bestilling har færre enn senger. 5 Fra 2007 er det estimert et behov på 8-10 nye skip årlig Passasjerer 9,9 mill. 12,1 mill. 15 mill Vekst % Behov for senger Tilgjengelige senger Kilde: Lloyds Cruise int. directory prognose fra 2002 I tillegg til cruiseskipene eksisterer et tilbud av små skip i chartermarkedet, de såkalte superyachts 7. 5 Kilde: 6 Kilder: Lloyd s Cruise International, Seatrade Cruise Review og Cruise Norway. 7 Dette er skip som eies av private interesser og som leies/chartres ut i deler av året der eieren ikke er interessert i å benytte skipet eller for å bidra til den økonomiske finansieringen av skipet. Dette kan og bli viktig i Norge. Superyachts er en skipstype som nå har sterkt fremvekst. Det finnes nærmere 600 superyachts. Oslo har besøk.

11 Oversikt over rederier og skip til Norge i Ant. skip som Ant. fjord- Ant. Nordkappseiler på Norge cruise cruise Phoenix Cruises Holiday Kreuzfahrten Costa Cruises Hapag Lloyd Cruises Aida Cruises Transocean Cruises P&O Cruises Travelscope Hansa Kreutzfahrten Classic International Cruises 1 4 Ariell Cruise 1 4 Fred. Olsen Cruise Lines Plantours MSC Louis Cruise Lines I tillegg til ovennevnte har bl.a. Saga Holidays Cruises, Princess Cruises, Holland America Cruises, Cunard Cruises, Seabourn Cruises, Crystal Cruises, Voyages of Discovery og Thomson Cruises planlagt ett cruise til Nordkapp i Phoenix Cruises er en del av en stor tysk reiseoperatør som tilbyr både landbasert ferie og cruise på elv og sjø. Phoenix har fire skip (Amadea, Albatros, Maxim Gorki og Alexander von Humbolt) som alle seiler på Norge i sommerhalvåret. Holiday Kreuzfahrten er et rent cruiserederi med to skip (Mona Lisa og Lili Marleen) som begge seiler på Norge om sommeren. I 2005 var kun Mona Lisa i Norge, for 2006 skal også Lili Marleen seile i norske farvann. Hapag Lloyd er et tysk selskap som satser på sjøtransport av både gods og passasjerer. På cruisesiden har de fire skip (Europa, Columbus, Hanseatic og Bremen) som alle seiler på Norge om sommeren. Disse rederienes program omfatter i Norden vestlandsfjorder, Nordkapp og Svalbard, Island og baltiske cruise. Nærmere 30 rederier med ca. 55 skip planlegger cruise til Norge i 2006.

12 8 3.5 Tilbudet for cruise i Europa og til Norge 8 Det europeiske/nordeuropeiske cruisetilbudet kan grovt deles som følger: A) De store snuhavnene Dette er havner med nærhet til store flyplasser/befolkningsgrupper som egner seg som start/stopp med bakgrunn i effektiv tilreise enten oversjøisk eller fra et større lokalområde (eksempler på dette er Southampton, Dover, Amsterdam og København). B) Nord-syd havner Dette er destinasjoner som primært benyttes når skipene forflyttes fra norske/baltiske cruise til Middelhavet og/eller Karibien ved sesongbegynnelse og slutt. Eksempler her er noen franske, spanske og portugisiske havner. C) Cruise til de britiske øyer Dette er cruise som besøker havner i Storbritannia, Irland, kanaløyene og noen ganger til Færøyene 9, Shetland og Orknøyene, samt Isle of Man. I noen tilfeller også kombinert med tur til Island. Omfanget av britiske cruise er mindre enn for baltiske og norske. D) Baltiske cruise Særtrekk ved de baltiske cruise er at de som oftest har St. Petersburg som det mest selgende reisemål. Dette er derfor også den største cruisehavnen målt etter anløp. Viktige havner forøvrig er Tallin og de nordiske hovedstedene, men en rekke av østersjøhavnene arbeider for å komme med i disse seilingsplanene. Slik sett vil det med normalt 7-10 dagers opplegg også måtte være konkurranse mellom havnene i Baltikum 10. København har en viktig rolle i det baltiske programmet som snuhavn for mange av turene. Også Stockholm fungerer som en betydelig snuhavn. Ofte kombineres en baltisk rundtur den ene uken med en norsk rundtur den neste (som gir mulighet til å selge både én og to ukers programmer). Dette opplegget betegnes som sommerfuglrute. 8 I cruiseterminologi deles i 2 områder: Cruise Europe (nord for Gibraltar) og Cruise Med (Middelhavet). 9 Torshavn hadde 42 anløp i Illustrerende til dette er eksempelvis at Oslo konkurrerer med Rostock/Berlin om å få plass på rutenettet.

13 9 De sentrale baltiske havnene har gjennom flere år hatt et relativt effektivt markedsføringssamarbeid gjennom organisasjonen Cruise Europe. I tillegg arbeides nå med en større satsing delfinansiert av såkalte Interreg-midler, der 16 havner (inkl. Oslo) deltar i samarbeidet. E) Norske cruise De færreste norske cruise har snuhavn (start/slutt) i Norge, men begynner som regel i København, Amsterdam eller en av de britiske havnene. Et 30-tall havner i Norge markedsfører seg med en viss aktivitet som cruisedestinasjon. Flere havner er i startgropen. Den desidert viktigste havnen er Bergen, som besøkes på de fleste Norgescruise. Cruisene kan ellers grovt deles i to: De kortere/ukescruise som har en eller flere av vestlandsfjordene som hovedmål og besøker også Bergen (og gjerne noen av de andre vestlandsbyene). De lengre på minst 10 dager eller mer med Nordkapp som mål, eventuelt også i noen tilfeller til Svalbard 11. Bergen og Oslo er i en særstilling: - Omtrent samtlige fjord- og Nordkappcruise besøker Bergen. Bergen er derfor havnen med flest anløp. - Oslo deltar i både baltiske og Norgescruise (i forhold ca. 70/30 (etter passasjerer)). Som følge av større skip på de baltiske rutene har Oslo nesten like mange passasjerer som Bergen. 3.6 Cruiseskip til Norge Norge kan til tross for en relativt kort sesong, regnes som et av verdens største cruiseland målt etter antall anløp. I motsetning til de fleste andre land med kun en eller noen få cruisehavner, har Norge ca. 30 havner som anløpes av cruiseskip årlig. I alt gjøres ca anløp for anslagsvis passasjerer. Ti havner har mer enn 50 cruiseanløp årlig. 11 I tillegg arrangeres guidede Svalbardcruise med utgangspunkt i Longyearbyen. Dette er mindre båter på fra 15 pax til gamle Hurtigruteskip (regnes vanligvis ikke som del av cruisenæringen).

14 10 Cruiseutvikling Norge (1997: index 1,00) Utvikling skipsanløp og cruiseturister (1997 = index 1,00) 4,00 3,00 2,00 1,00 1,09 1,16 1,48 1,55 1,59 1,81 1,99 2,17 passasjerer anløp 1,00 1,00 0,93 0,95 1,10 1,20 1,05 1,27 1,31 1,40 0, Ki l de: Cr ui se Eur ope bear bei det av Hor wath Consul ti ng Kilde: Cruise Norway bearbeidet av Diagrammet ovenfor viser - det samlede antall cruiseskipsanløp til Norge har i perioden økt med ca. 40% (til i alt ca anløp totalt i 2005). - antallet cruiseturister som drar på cruise i Norge har økt med ca. 117% (til ca cruiseturister i ). Cruisenæringen har hatt en positiv utvikling de senere årene. Veksten er sterkere for antall passasjerer enn for antall skip, fordi cruiseskipene blir stadig større. For mange havner er statistikkunderlaget svakere for passasjerer enn antall besøk. Nedenfor følger en oversikt over markedsutviklingen for norske havner med mer enn 50 anløp. 12 Det samlede antall passasjerbesøk i havnene er mange ganger høyere. Gjennomsnittlig antall anløp er ikke kjent, men forutsetter vi 8 for Norgescruise og 1 for baltiske blir antallet passasjerbesøk i havnene ca. 1,5 millioner i 2005.

15 11 Gjennomsnittsstørrelsen for skip som anløper Bergen ligger på 770 passasjerer og har vært stigende. Variasjonen i størrelse er stor. Det største skipet som anløper Bergen i år har ca passasjerer. Skip som anløper Nordkapp vil normalt også ha Bergen på programmet. Eidfjord, som fikk cruisekai i 2005, fordoblet anløpene i år. Det er nå anmeldt over 60 anløp i 2006.

16 12 4 Trender/utviklingstrekk av betydning 4.1 Innledning Som de andre reiselivsnæringene er cruiseindustrien i stadig utvikling, og utviklingen kan være forskjellig fra marked til marked. Her presenteres kun noen hovedtrekk med antatt betydning for vurderingene i notatet. 4.2 Produkt - Cruiseskip blir større I april 2006 går da verdens største cruiseskip, RCCLs Freedom of the Seas, ( brt/4.370 passasjerer) på jomfrutur til Oslo. Samtidig har RCCL enda større skip i bestilling. Store skip gir flere muligheter om bord, men også nye krav til passasjerhåndtering og infrastruktur i land. - Freestyle cruising Da NCL for noen år tilbake introduserte dette konseptet traff de godt i fleksibilitetstrenden (eksempelvis mulighet til bespisning i flere ulike restaurant-/ og kafésammenhenger etter individuelle ønsker og behov). Flere rederier har senere fulgt opp denne trenden. Samtidig er også stilen om bord blitt mer casual enn tidligere. - Mer innhold Spa- og velværeanlegg er nå å finne på mange cruiseskip og inngår i de fleste nye. Stadig nye aktivitetstilbud introduseres. Dette har sammenheng med annen trend sesongutvidelse. Costa har spesialdesignet skip med mer innhold for å kunne seile året rundt i Middelhavet. Sesongen blir også lenger for cruise til Norge. Spesielt gjelder dette foreløpig cruise til Sør-Norge. - Kortere cruise Generelt sett har dette sammenheng med en trend om at folk gjerne tar flere og kortere ferier. Dette har påvirket antallet dager cruiset varer.

17 13 Det lanseres også nå virkelige kortcruise ( extended weekend tilbud ) av P&O til byer i Europa. Aidas kortcruise fra Kiel/Hamburg til København og Oslo er også en suksess (fungerer også som introduksjonskurs til cruiseopplevelse). 4.3 Marked Flere havner satser på cruise Samtidig som cruisemarkedet er i betydelig vekst og gir mange muligheter, er også konkurransen økende. Dette gjelder foreløpig i liten grad i nord. De andre havnene i Finnmark har foreløpig beskjedene anløpstall. Imidlertid har Nordkappcruise en stor konkurrent i fjordcruisene. Denne forsterkes gjennom at stadig flere fjorddestinasjoner markedsfører seg og har kaitilbud i cruisesammenheng. I kapittel 7 fremgår at et mindre antall av anløpene i Tromsø går direkte til Svalbard uten Nordkapp-stopp Nye muligheter Foreløpig går de færreste cruise lenger øst enn til Nordkapp. Mot øst finnes muligheter og tilbud ikke bare i Finnmark, men også gjennom lengre cruise mot Murmansk og Arkangelsk. Disse byene vil neppe noen gang kunne få posisjon som St. Petersburg, men vil antagelig kunne bli nye reisemål i mer begrenset omfang Snuhavn Dette anses å være en interessant vekstmulighet, fordi det gir større ringvirkninger for destinasjonen, - eksempelvis ved at cruiseturistene overnatter og/eller bruker en dag eller to ekstra på destinasjonen ved ankomst og avreise. Snuhavnmuligheter er nærmere behandlet i neste kapittel. Det vil bli ytterligere behandlet i del 2 (jfr. kapittel 1). 4.4 Annet Sikkerhet og miljø er viktige faktorer i dag. I havnen gjelder spesielle ISPS sikkerhetskrav. De fleste havner har tilpasset seg disse uten vesentlige problemer. Moderne transport på kjøl regnes som den mest miljøeffektive transportformen. Nye skip tilpasses strengere miljøkrav. Spesielt når det gjelder miljø i cruisesammenheng er begrepet people pollution. For cruiseanløp med opptil flere tusen passasjerer på en gang er dette en aktuell

18 14 problemstilling. Med logistikkplanlegging er dette vanligvis ikke noe betydelig problem i norske havner. De fleste passasjerer (60-90%) drar på organiserte utflukter og er slik sett under kontroll. Besøk på de største attraksjonene som Nordkapp med mange både vanlige turister og cruiseturister, krever cruisebesøkene koordinering og planlegging. Enkelte mener Flåmsbanen i perioder av sommersesongen nå har nådd kapasitetsgrensen. Rica mener at kapasitetsgrensen på Nordkapplatået i dag ligger på ca besøkende daglig. I juli er det gjennomsnittlig nå besøkende om dagen.

19 15 5 Nordkapps situasjon i cruisesammenheng 5.1 Nordkapp som reisemål Historisk tilbakeblikk Nordkapp kommune er landets nordligste og ligger ut mot Barentshavet. Kommunen omfatter hele Magerøya og fastlandet omkring munningen av Porsangerfjorden. Arealet utgjør 924 km². Nordkapplatået ligger på Magerøya og besøkes av ca turister årlig. De eldste steinene på Magerøya er ca.60 millioner år gamle, mens de første spor etter mennesker dateres tilbake ca år. Nordkapp kommune er Europas nordligste, et nesten arktisk område på yttergrensen for fast bosetting. De første innbyggerne var jegere og fiskere. I middelalderen slo folk seg ned i fiskevær på ytterkysten. Herfra begynte kommersielt fiske for eksport. På 1700-tallet startet Pomor-handelen med salg av fisk til Russland. Høsten 1944 ble alle hus og anlegg i hele kommunen totalrasert under tyskernes tilbaketrekking. Nordkapp på Magerøya ble tidlig en viktig turistdestinasjon i Norge. Nordkapp ble navngitt av den engelske utforskeren Richard Chancellor i 1553 da han passerte klippen på leting etter nordøstpassasjen. Etter dette ble den sporadisk besøkt av våghalser som tok seg opp det bratte terrenget, blant disse var kong Oskar II i 1873 og kong Rama V av Thailand i 1907.

20 16 Helt fra starten av internasjonal cruisevirksomhet på slutten av 1800-tallet var Nordkapp et viktig reisemål (se nærmere i konservator Kjersti Skavhaugs notat i vedlegg 4) Nordkapp i dag I dag er Nordkapplatået regionens største turistmål med ca registrerte besøkende i 2005; en økning på ca. 8% fra På Nordkapp som ligger 35km nordvest for Honningsvåg ligger opplevelses- og servicesenteret Nordkapphallen. Dette drives av Rica Hotels. En utflukt til platået tar ca. 4 timer fra Honningsvåg. Nordkapphallen er på hele 6000 m 2 og inneholder et bredt tilbud for opplevelser, historie, ferdaminne og servering (eksempelvis supervideografen, historiske utstillinger og globusen som markerer 71 o nord, i tillegg finnes restaurant, café, butikker og et kapell). Senteret er helårsåpent og Hurtigruta bringer turister daglig til platået så sant været tillater det. Høysesong er juni, juli og august; i denne perioden seiler også cruiseskip hit. Midnattsol kan oppleves i 77 dager fra medio mai til ultimo juli. Kapasitet på platået er max 70 busser og gjester. I juli er det i snitt besøkende per dag og inngang til senteret kostet i 2005 kr. 190,-. Omsetning på platået i 2005 var ca. kr. 50 mill. Om lag 70-80% av cruisepassasjerene kjøper utflukt fra Honningsvåg, og de fleste velger turen til Nordkapplatået. Andre attraksjoner som tilbys enten i kombinasjon med Nordkapp eller som egen utflukt - er bl.a. fuglefjellet på Gjesvær, deep sea rafting og Nordkappmuseet i Honningsvåg Nordkapp kommune befolkning og næringsgrunnlag Honningsvåg ligger sydøst på Magerøya. Kommunen som i dag har ca innbyggere fordelt på 924km 2 har i tillegg til Honningsvåg, fire aktive og attraktive fiskevær på Magerøya; Nordvågen, Kamøyvær, Gjesvær og Skarsvåg, verdens nordligste fiskevær samt tettstedet Repvåg på fastlandet. Fra slutten av forrige århundre vokste Honningsvåg raskt til en liten by og har nå ca innbyggere. Honningsvåg fikk bystatus i Hovednæringene i kommunen er fiske og turisme i tillegg til miljøer med mekaniske verksteder, elektronisk- nautisk- og skipselektronisk service. Honningsvåg havn er en av fylkes største fiskerihavner med landets nordligste losstasjon. Havna er også Nord- Norges største cruisehavn med anløp av ca. 100 turistbåter hvert år.

21 17 Servicetilbudet på Magerøya - Turistinformasjon Nordkapp Reiseliv as er destinasjonsselskapet som tilbyr helårsåpen turistinformasjon sentralt i Honningsvåg. Deres tjenester omfatter generell turistinformasjon, bestilling av overnatting, transport og attraksjoner, guideformidling og turplanlegging for grupper og individuelle. Det kan stilles ca. 30 busser og 20 guider (9 språk) til disposisjon. Ikke alle benytter guide til utflukten til Nordkapplatået. - Overnatting Honningsvåg har overnattingstilbud i alle kategorier hoteller, pensjonat, camping, turisthytter, hytter og privatutleie rom. Rica har tre hoteller på Magerøya: Rica Hotell Honningsvåg 174 rom Rica Hotell Bryggen 42 rom, i Honningsvåg Rica Hotell Nordkapp 290 rom, 30 km fra Nordkapplatået I tillegg eier og driver Rica Nordkapphallen service- og opplevelsessenter med butikker, spisesteder og attraksjoner. - Transport Magerøya fikk fastlandsforbindelse til Honningsvåg i Hurtigruta anløper kl. 06:00 (sydgående) og kl. 12:00 (nordgående). Honningsvåg har bussforbindelser (rute- og ekspressbusser) med resten av fylket. Honningsvåg Lufthavn ligger 4 km fra byens sentrum og har 800 meter rullebane og trafikkeres med 20- og 50-seters fly i rutetrafikk med daglige flyforbindelser i Widerøes rutenett. I Lakselv 164 km syd for Honningsvåg ligger Lakselv Lufthavn Banak hvor både rutefly og charterfly trafikkerer. Transporttilbudet for øvrig består av lokal rutebuss og taxi.

RAPPORT NR 2 2007. En oversikt over cruisenæringen i Norge

RAPPORT NR 2 2007. En oversikt over cruisenæringen i Norge RAPPORT NR 2 2007 En oversikt over cruisenæringen i Norge INNHOLD Sammendrag 4 1 Bakgrunn 8 2 Formål 8 3 Norge som cruiseprodukt 9 3.1 Cruiserederienes vurderinger av ruteopplegg (viktige etterspørselskriterier)

Detaljer

Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning

Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning Sammendrag: TØI notat 1182/2001 Forfattere: Petter Dybedal, TØI og Per- Erik Winther, Horwath Consulting Oslo 2001, 155 sider Reiselivet i Oslo organisering, omfang og betydning Denne rapporten beskriver

Detaljer

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med

RevPAR-utvikling. norsk hotellnæring 17. årgang. i samarbeid med RevPAR-utvikling 140 130 120 110 100 90 KPI RevPAR 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 norsk hotellnæring 17. årgang i samarbeid med 2 Horwath HTL Norsk Hotellnæring

Detaljer

Vi byr på ren magi også om vinteren

Vi byr på ren magi også om vinteren Årsrapport 2007 Vi byr på ren magi også om vinteren Hurtigruten byr på ekte opplevelser i unike farvann, og det gjør vi hele året. I sommerhalvåret dreier det seg om hurtigruteturen langs norskekysten,

Detaljer

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik

norsk hotellnæring 12. årgang Horwath HTL mennesker grønn hverdag miljømerking miljøloft miljødugnad etik aturvern klima miljøpolitikk klimagas una miljø økoturisme natur- og kulturver unnskap om natur miljø lokal kultur kvalitet lokal merke g jenvinning g jenbruk øko-bedrift natur- og ku miljøbrensel miljøarbeid

Detaljer

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender

Hovedpunkter 2008. Innhold. Finansiell kalender Årsrapport 2008 Hovedpunkter 2008 Innhold yy Forbedringsprogrammet Svart Belte gir driftsforbedringer og økte inntekter yy Salg av virksomheter bidrar til redusert gjeld og en mer fokusert virksomhet

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006.

Høydepunkter 2006. Innhold >>>> Finansiell kalender. Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Høydepunkter 2006 Innhold >>>> y y y y y y y Hurtigruten Group ASA etablert med selskapsrettslig og regnskapsmessig virkning fra 1. mars 2006. Omfattende fokus på integrasjon og forbedringstiltak gjennom

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL. Horwath Consulting

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL. Horwath Consulting DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR ETABLERINGSUNDERSØKELSE - HOTELL Horwath Consulting Enkel etableringsundersøkelse (utkast) Nytt hotell i Porsgrunn August 2008 Foreløpig utkast Hotellprosjekt Porsgrunn

Detaljer

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05

Masterplan for Lofoten. HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter. Versjon 1.3. Larvik/Jar 09.09.05 Masterplan for Lofoten HA 01 Marked: Dagens gjestestruktur og framtidige markedsmuligheter Versjon 1.3 Larvik/Jar 09.09.05 Bård Jervan Anniken Enger INNHOLD 1 Innledning...4 2 Produkt-markedsmodell...4

Detaljer

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007

STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 STRATEGISK REISELIVSPLAN FOR BERGEN 2003-2007 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 4 3.1. Definisjon av reiselivet... 4 3.2. Bergen Reiselivslag... 4 3.3. Fellesorganisasjoner... 5 3.4. Status

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 02.06.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning

Hovedpunkter 2009. yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning Årsrapport 2009 Hovedpunkter 2009 Innhold yy Resultatforbedring før skatt på 658 millioner kroner yy Stor omstilling og nedbemanning yy Ny aksjonærstruktur yy Godt utgangspunkt for 2010 Finansiell kalender

Detaljer

Gjesteundersøkelse Bergen

Gjesteundersøkelse Bergen Gjesteundersøkelse Bergen 2 0 07 Forord Sommeren 2007 ble den første gjesteundersøkelsen som omfatter hele Hordaland gjennomført. Målet var at reiselivsaktørene skal få bedre kunnskap om de som besøker

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2010 Del 2 - Markedsaktiviteter 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring

Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og opplæring Kaja Reegård og Jon Rogstad Mot en videre horisont Color Lines engasjement for miljø, kultur og

Detaljer

NORSK REISELIVSNÆRING 2025

NORSK REISELIVSNÆRING 2025 RAPPORT NORSK REISELIVSNÆRING 2025 EN SCENARIOANALYSE 1 Av: Anniken Enger Kåre Sandvik Erik W. Jakobsen Endre Kildal Iversen Julia Loe Layout, design: Kommunikasjonsbyrået Spring AS Trykk: BK Grafisk as

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Cruise Shipping Miami 2015

Cruise Shipping Miami 2015 Cruise Shipping Miami 2015 Notater fra deltakelsen på konferansen Publisert: Mai 2015 Skrevet av: Einar Lier Madsen Jarle Løvland Arbeidsnotat nr.: 1006/2015 ISSN-NR: 0804-1873 Prosjektnr: 1491 ARBEIDSNOTAT

Detaljer

Innhold. Sammendrag...5

Innhold. Sammendrag...5 Innhold Sammendrag...5 1 Innledning...7 1.1 Bakgrunn og problemstilling...7 1.2 Hovedformål og mandat...7 1.3 Gjennomføring...7 1.3.1 Samling av eksisterende markedskunnskap...7 1.3.2 Innhenting av ny

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Kartlegging av markedsdata

Kartlegging av markedsdata Kartlegging av markedsdata Innsamling av eksisterende markedskunnskap om fjellferier sommer og kortferier i Tyskland, Nederland, Danmark og Storbritannia Kaizen AS Side 1 Forord Kaizen AS i samarbeid med

Detaljer

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26.

Lang vei til høy profitt. Snuhavn i nord. Smaken av Nord-Norge. ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser. side 6-11. side 24-26. Lang vei til høy profitt side 6-11 Snuhavn i nord side 24-26 Utgivelse 2/2012 Smaken av Nord-Norge side 28-29 ARNE TRENGEREID: Må by på enda bedre opplevelser side 13-15 Inkludert: SOMMERSesongen 2012

Detaljer

ipdf brukerveiledning

ipdf brukerveiledning Årsrapport 2 ipdf brukerveiledning Dette dokumentet er en interaktiv PDF (ipdf). Den fungerer som en vanlig PDF, men har i tillegg interaktive funksjoner for navigasjon. For utskriftsvennlig versjon, se

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

2014/EØS/22/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7185 Agroenergi/Neova Pellets)... 39

2014/EØS/22/07 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7185 Agroenergi/Neova Pellets)... 39 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 22 21. årgang 10.4.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer