Oppdatering på VetBio-fakultetets medvirkning i samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppdatering på VetBio-fakultetets medvirkning i samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektene."

Transkript

1 Notat Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for veterinærmedisin- og biovitenskap Til Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin- og biovitenskap Vår ref. 14/04269 Deres ref. Dato Notat til S-34/2014 Dekanens orienteringer Oppdatering på VetBio-fakultetets medvirkning i samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektene. VetBio-fakultetet har etter oppdrag fra NMBUs toppledelse ultimo mars 2014 påtatt seg oppgaven med å organisere en brukermedvirkningsstruktur som et prosjekt med bemanning, operasjonelle planer og budsjett som omfatter både prosjektansatte og frikjøp av eksperter Fakultetsstyret sluttet seg til prosjektet med tilhørende framdriftsplan i styremøte 27. mai, 2014 med anmodning om å gå i dialog med Statsbygg om samfinansiering samt med forutsetning at rektor besørger budsjettdekning for berørte institutters medvirkning. Oppfølging og oppdatering. US 12. juni. (forankring). I følge veikartet skulle prosjektet (bemanning, budsjett og organisering) fremlegges for universitetssyret 12. juni. Av grunner undertegnede ikke har innsikt i, ble prosjektet ikke fremmet som US-sak, men dekan hadde møte med styreleder og rektor som begge uttrykte tiltredelse av fakultetsstyrets vedtak samt fremlagte planer. (vedlagt: bemanning, budsjett/prognose og forslag til organisering). Postboks 5003 NO-1432 Ås

2 Ad organisering, evaluering av Agenda Kaupang og dekans respons på denne. NMBU har ikke fått på plass en styrevedtatt organisering som skal erstatte den midlertidige modellen som ble etablert 13. aug Det betyr at heller ikke VetBios brukerorganisering er formelt vedtatt, da denne er en del av den helhetlige organiseringen, herunder også med strategisk campusplan koblet opp mot statsbyggeprosjektene. Som et av flere underlag for å beslutte organisasjonsstruktur har Agenda Kaupang levert en midlertidig evalueringsrapport som dekan har gitt sin respons på. (begge vedlagt). I påvente av endelig organisering, stopper ikke VetBios brukermedvirkning opp. Det ville kunne gi uakseptable forsinkelser på byggeprosjektene. Under de fullmakter og midler vi har fått, har derfor VetBio-fakultetet utviklet prosjektet videre i detaljplanleggingsfasen og i det nedenstående listes noen viktige milepæler: 1) Finansiering. Selv om det er et stykke fram til å få på plass budsjettramme i størrelse mill nok., og som først vil slå fullt inn fra 2015, så har NMBU-ledelsen imøtekommet prosjektet med et tilskudd for 2014 under revidert budsjett på 2,6 mill nok. 2) Frikjøp av professor Hans Jørgen Larsen (ut 2018) som fagkoordinator for alle byggeprosjektene og for brukerutstyr. 3) Tilsatt veterinær PhD Åse Risberg, SportFaMed som delprosjektleder brukerutstyr 4) Tilsatt, i samarbeid med NMBUs administrative ledelse, Nina Mellin-Olsen som ledelsessekretær ved NMBU der oppgavene hennes også innebærer å bistå dekan, herunder statsbyggeprosjektene. 5) Mer om organiseringen. Komplettert brukerkontaktene for å dekke alle interessene, foreslått en brukerorganisering med Knut Moksnes som prosjektleder og tillagt dekans ledergruppe (instituttlederne) samt fakultetsstyret konkrete beslutningsroller eller underlag for US beslutninger. 6) «Forsøksdyruniverset». Utredet/kvalitetssikret all forsøksdyrvirksomhet (NMBU-VI) som et viktig strategisk grunnlag både for samarbeid, for helhetlig vurdering av faglig, strategisk verdi samt økonomi og ikke minst for kvalitetshevning av prosessene og for beslutningsunderlag for detaljplanleggingsfasen med byggherren Statsbygg. (vedlagt) 7) Daglig drift. Forestått alle nødvendige brukermøter, herunder med byggherren, for å opprettholde kvalitet og tempo i byggeprosjektene. Øystein Lie

3 VetBio-fakultetets medvirkning i samlokaliserings- og brukerutstyrsprosjektene. Utredning av «forsøksdyruniversitetet» Bakgrunn Staten har gjennom KD som koordinerende myndighet på vegne av tre departement pålagt de ansvarlige fremtidige eierne av statsbyggeprosjektene, nemlig NMBU og Veterinærinstituttet, å sørge for at effektmålene av denne store investeringen (SLP, brukerutstyr, SHF) oppnås i samarbeid med byggherren, Statsbygg. VetBio-fakultetet har etter oppdrag fra NMBUs toppledelse påtatt seg oppgaven med å organisere en brukermedvirkningsstruktur som et prosjekt med bemanning, operasjonelle planer og budsjett som omfatter både prosjektansatte og frikjøp av eksperter En viktig komponent i denne infrastrukturen, og følgelig i VetBios oppgaver som brukergrenseflate mot Statsbygg, er forsøksdyrenhetene og innretningen av format og optimal balanse mellom de ulike dyreartene i forhold til fremtidig behov. Basert på oppdraget fra myndighetene er det førende for nedenstående mandat at det skal ha et helhetlig NMBU-perspektiv, samt være tverrinstitusjonelt, dvs. utredningen skal utføres i samarbeid med hovedpartner, VI. Følgende komité har arbeidet med saken: Hans Jørgen Larsen (leder)(nmbu), Olav Reksen (NMBU), Anne Storset (NMBU), Erik Ropstad (NMBU), Maria Stokstad (NMBU), Harald Carlsen (NMBU), Henning Sørum (NMBU), Peter Aleström (NMBU), Tore Tollersrud (VI), Margareth Øverland (NMBU) Mandat 1. Utrede og vurdere om alle relevante forsøksdyrarter og modeller er adekvat representert i forhold til forventning om strukturen på fremtidig bruk av forsøksdyr til utdanning, forskning og beredskapsaktiviteter (VI). a. Det nye SHF vil sikre NMBUs behov for friske forsøksdyr til utdanning og forskning når det gjelder dyreartene gris, sau, geit og ku, og vil ha en egen stoffskifteavdeling for storfe. 3

4 Det vil ikke være beredskapsaktiviteter ved SHF. Syke dyr for behandling vil som hovedregel bli overført til Produksjonsdyrmedisin da det ikke er noen sykeavdeling/isolat ved SHF. Andre vil bli fjernet ved avlivning, og man vil benytte et anlegg for nødslaktning i regionen av kostnadsmessige grunner fremfor å belaste NMBUs patologi avdeling. Ved SHF er det kun plass til et begrenset antall hester for stoffskifte forsøk kombinert med tredemølle. En del av undervisningsbehovet er derfor overlatt til Hesteklinikken ved SLP, reproduksjonsavdelingen og ambulatorisk klinikk. Dette har sine klare begrensninger og dekker på ingen måte behovet for hest til forskning, og det vil derfor være nødvendig å finne en løsning utenfor Campus Ås. Det er heller ikke satt av plass til fjørfe som forsøksdyr til utdanning og forskning ved SHF. Det må finnes en løsning for dette på Campus Ås. Når det gjelder etologiske studier er SHF kun tilrettelagt for storfe hvor det legges opp storskalaforsøk for testing av fjøsinnredning, underlag, liggebåser, belysning osv. Tilsvarende er ikke beskrevet for geit, sau eller gris. b. Dyr til utdanning og forskning når det gjelder smitteforsøk og annen inneslutningskarakter er fordelt på to avdelinger, Inneslutning Forsøksdyr store produksjonsdyr som omfatter storfe, hest, sau, geit, gris, høns, samt Inneslutning Exbio Forsøksdyr mellomstore produksjonsdyr og gnagere som omfatter lam, kje, smågris, gnagere og høns. Disse ligger innenfor sonen for BSL2 karakter. I tillegg forestår Undervisningsklinikken/Produksjonsdyrmedisin en betydelig del av undervisningen under BSL2 kriterier, og ligger i samme bygningskomplekset. Det er også satt av arealer for å dekke beredskapsbehovet til VI i Produksjonsdyrklinikken. Inneslutningsavdelingen for produksjonsdyr bør benyttes i undervisningen. Det vil gi mulighet for læring og erfaringer for studentene. Dette vil være noe ressurskrevende. De som skal inn i lokalene må få nødvendig opplæring i biosikkerhetsprosedyrene og det er også noe begrenset hvor mange man kan ha med samtidig. Man kan lære både forsøksdyrfag og produksjonsdyrmedisin i denne avdelingen, men først og fremst er det potensialet for å fokusere på biosikkerhet og håndtering av smitte. Dette vil 4

5 være en unik mulighet for å lære om smittsomme agens, hvordan man kan stoppe smitte, biosikkerhet i praksis. Driften av stasjonærklinikken på Adamstuen i dag krever kontinuerlig fokus på smitterisiko. Klinikkveterinærene gjør hver dag risikovurderinger rundt inntak og hjemsendelse av dyr. Studentene inkluderes i dette arbeidet, noe som leder til fokus på temaet. I de nye lokalene på Ås vil ikke dyr kunne sendes hjem. Dette vil naturlig gi mindre fokus på smitterisiko ifm klinikkdriften. Her kan involvering av studentene i forsøksdyravdelingen gi anledning til økt (og bedre) fokus på temaet. Behovet for produksjonsdyr til inneslutnings forsøk er noe usikkert. Fordi det ikke har vært egnede lokaler for smitteforsøk på produksjonsdyr ved NVH, har slik forskningsaktivitet vært utført utenfor NVH i samarbeid med andre institusjoner, og vært holdt utenfor tallgrunnlaget. Ved IHA utføres det flere GMO forsøk ved SHF som også må få plass ved inneslutningsavdelingene når SLP er ferdigstilt. I tillegg vil IHA ha behov for inneslutningsforsøk med kimfrie dyr (gris og eventuelt kalv). Dette representerer et behov utover det som allerede er spilt inn av MatInf, BasAm og VI. Samlet sett vurderer vi derfor at det vil være behov for det arealet som er satt av til disse dyreartene. Når det gjelder gnagere er det tegnet en inneslutnings avdeling med 6 dyrerom inklusiv lokaler for undervisning av dyrepleiere og studenter. Dette er en avdeling som er økt i kapasitet med utvikling av prosjektet, likevel signaliserer brukerne på NMBU at denne slik den nå er tegnet er i minste laget. Vi mener at noe endret layout vil kunne løse dette innenfor arealet som foreligger, og håper å kunne gjennomføre dette i Detaljprosjektet. Alle rom trenger ikke sluser og spesielle mikrobiologiske krav kan oppnås ved bruk av isolatorer. Det må planlegges for fleksibilitet slik at rom beregnet til små forsøksdyr kan benyttes til gnagere ved behov og at dette er forenelig med rasjonell drift av gnageravdelingen. Gnageravdelingen slik den fremstår i dag er ikke tilfredsstillende med henblikk på garderober og fôrlager, og vi har derfor gitt PG beskjed om å utforme dette innenfor arealrammen. 5

6 Alle forsøk med særskilt farlige mikrober vil bli utført ved BSL3 avdelingen ved VI, hvor også beredskapsfonksjonene for BSL3 er plassert. Her vil det ikke være undervisning. c. Forsøk med friske fiskearter er tilrettelagt i det ombygde grisehuset, og dette Fiskelaboratoriet er utformet for salmonider og tilapia, og burde være tilstrekkelig til å dekke behovet så langt. Fiskelaboratoriet har også sluse for inntak av vill fisk, slik at man med rimelig sikkerhet kan ta inn større fisk for forskning. Så langt er dette innenfor rammen av det som er Statsbyggs ansvar ved flytting av fiskelaboratoriet til «Grisehuset». Per i dag har man også utført begrenset miljøforsøk i form av eksponering med miljøgifter, og har i denne forbindelse hatt utslippstillatelse. Imidlertid ønsker man å utvide denne funksjonen, og vil uansett inkludere metoder for håndtering av slikt avfall. Dette vil nok bli sett på som et NMBU ansvar i prosjektet. Vi arbeider med løsninger for avfallshåndtering i samspill med inneslutning Exbio-akvariet. NMBU har også markert behov for temperaturstyring av rom selv om man ikke har det i dag. Derfor har Statsbygg lagt dette inn som en opsjon. Det er også etablert en isotop avdeling (C-type). Ved Fiskelaboratoriet brukes resirkulert vann basert på brønnvann og vann fra nettet. Fiskelaboratoriet er viktig både for undervisning og forskning, men er ikke tillagt beredskapsfunksjoner. d. Forsøk med smitte vil foregå i Inneslutning Exbio-akvariet som er tilrettelagt for salmonider og modellfisk (sebrafisk, medakafisk). Her vil også GMO forsøk finne sted, eventuelt i samarbeid med Fiskelaboratoriet. Begrensede smitteforsøk i resirkulert saltvann («bøttenivå») samt begrensede miljøtoksforsøk med felles avfallshåndtering av miljøgifter med Fiskelaboratoriet vil også finne sted i denne avdelingen. Inneslutning Exbio-akvariet vil ha både forskningsfunksjoner og undervisning samt beredskapsfunksjoner. I et videre perspektiv ser det ut til at sebrafisk overtar noe av rollen som gnagere har. Det er også slik at modellfisk kan tjene som modell for laks og andre kommersielle fiskearter, blant annet i infeksjonsstudier og for vaksineforskning. Ved modellfisklabben på Adamstua satses det nå mye på dette og det er stor etterspørsel etter denne kompetansen. Det satses også mye på å bruke 6

7 sebrafisk modellen i miljøforskning. Det tas også inn genmodifiserte modellfisklinjer for denne forskningen. Det stilles strenge krav til vannkvalitet, og man er innstilt på å bore etter vann for å unngå/redusere bruk av nettvann. Modellfiskavdelingen vil «produsere» sitt eget vann. En spesiell utfordring er å sterilisere alt vannet denne avdelingen genererer. Det etableres digre holdetanker for behandling av avløps vannet før det slippes på avløpsnettet. e. NMBU arbeider også med en felles saltvanns modell for småskala forsøk ved Solbergstrand sammen med NIVA, UiO og VI for både forsknings og undervisningsformål. Her kan man utnytte en unik vannkvalitet i et saltvannsakvarium av mellomstørrelse, hvor det også er mulig å teste infeksiøse patogener og GMO under kontrollerte betingelser. 2. Utrede det interne (NMBU-VI) og eksterne (instituttsektoren og ytterligere eksterne) markedet/behovet samt forventede utviklingstrekk for dette for de ulike forsøksdyr/modeller. Forsøksdyravdelingen på NMBU bør tjene Universitetets kompetanseområde og særpreg. UMB og NVH har til sammen en lang historikk innen områdene mikrobiologi/mikrobiota, infeksjonsbiologi, ernæring og miljø. Vi har spesielle forutsetninger for å studere krysningspunktene mellom miljø og helse, mellom dyrehelse og human helse, «fra-jord-til-bord», «One Health» perspektiver. Der andre medisinske miljøer ser på enkeltmekanismer og molekyler, søker vi ofte å studere hele dyret i dets naturlige miljø. For å kunne ivareta denne spesielle forutsetningen må dyremodellene kunne påvirkes av miljø, mikrobiota og infeksjoner. Dette vil ofte kreve at forsøk (spesielt mus) kan initieres på bakgrunn av bakteriefrie dyr (gnotobiotiske), slik at den totale mikrobielle og/eller miljøpåvirkningen kan bli best mulig standardisert. For å få til dette må NMBU kunne ha gode forutsetninger for å holde og generere gnotobiotiske dyr. Det er helt nødvendig at planleggingen av enhetene for små forsøksdyr tar hensyn til dette perspektivet. Dersom vi kun tenker en «standard» museavdeling, kommer vi raskt opp i en situasjon der vi ikke tjener våre egne målsetninger, men bare en kopi av avdelinger som det allerede finnes mange av her i landet. Under gode inneslutningskriterier vil man også kunne produsere et mindre antall kimfrie gris og evt kalv til forsøk. 7

8 Håndtere smitteforsøk, gnotobiotiske dyr, kimfrie og friske dyr som trenger inneslutning pga andre eksponeringer stiller store krav til utforming av lokalene. Det må være et mål å skape mulighet til egen forsøksdyrforskning, i tillegg til service-funksjonen i forhold til de fagmiljøer som ønsker å bruke fasilitetene. Alternative dyremodeller til de som tradisjonelt brukes, bør være et svært relevant tema for NMBU å ha egen forskning på. Det vil kunne gi synergieffekter der de samme prosjektene kan brukes i "egen forskning" i forsøksdyr og av forskerne som jobber med den spesifikke problemstillingen. Ved å ha egnede lokaler for produksjonsdyr forventer vi både å forbedre forsøksmulighetene på friske dyr og å ha mulighet til smitteforsøk. Å bruke produksjonsdyr i forskning bør kunne fungere som en måte å kople klinisk kompetanse og forskning, noe som er viktig for å heve forskningskvaliteten og mengden på de kliniske avdelinger. Et overordnet mål må være å etablere gode komparative forskningsmodeller med forankring i veterinærmedisinske fagområder som forsøksdyrvirksomhet, medisinsk klinikk, patologi, infeksjonsbiologi, toksikologi, endokrinologi, medisinsk ernæring, medisinsk genetikk osv. Ulike GMO forsøk på produksjonsdyr er allerede etterspurt i dag, og ved utvikling av nye GMO modeller vil det være aktuelt med eksplorative forsøk med yngre dyr i et begrenset antall under inneslutningskriterier, før man kan gå ut med store volumer i felt. Når det gjelder fjørfe har man mulighet til å gjennomføre smitteforsøk fortrinnsvis i inneslutningsavdelingen for store produksjonsdyr, men NMBU må utrede behovet for å etablere forsøksmuligheter for andre forsøk på høns som ikke krever inneslutning. Fiskelaboratoriet og inneslutning Exbio-akvariet slik det utformes synes å være dekkende for behovet internt i dag, men behovet er økende særlig når det gjelder inneslutningskriterier. Imidlertid er det et udekket behov for saltvannstilgang som kan imøtekommes ved utbygging av Solbergstrand. 3. Undersøke eksisterende kapasitet i Oslo-regionen (Rikshospitalet og Radiumhospitalet etc.) som potensielt kan benyttes gjennom 8

9 samarbeidsavtaler, og hvilke konsekvenser dette kan ha for kapasitet og kvalitet på våre fasiliteter. Det er ikke ledig kapasitet ved Rikshospitalet, Radiumhospitalet eller Folkehelsa per i dag, og i en periode med ombygging vil det faktisk være et underskudd. Om det senere vil være mulig å påregne noe reservekapasitet ved noen av institusjonene er det for tidlig å si noe om. 4. Foreslå en forsøksdyrstruktur med nedslagsfelt i alle planlagte fasiliteter (SLP, SHF, fiskeforsøk campus Ås, Solbergstrand) og vurder hvordan denne harmonerer med de eksisterende forslag til løsninger. a. SLP: Inneslutning Exbio-akvariet synes å være rimelig godt planlagt for smitteforsøk og GMO på salmonider og modellfisk. Kapasiteten for sebrafisk og medakafisk er god både for smitteforsøk GMO, eksponeringsforsøk med miljøgifter og for avlsarbeid. Det vil også være rom for eksplorative GMO forsøk på salmonider før saltvannsforsøk i større skala. Inneslutning Forsøksdyr store produksjonsdyr for storfe, sau, geit, gris, høns og eventuelt hest må ses i samband med Exbio Forsøksdyr mellomstore produksjonsdyr som lam, kje og smågris. Kapasiteten synes å være tilstrekkelig om man kan få til en god køordning. Inneslutning Exbio Forsøksdyr mellomstore produksjonsdyr og gnagere har en avdeling rimelig tilrettelagt for gnagere selv om vi er noe usikre på løsningen med mange sluser. Vi er gjennom denne behandlingen blitt gjort oppmerksom på at man ved anskaffelse av isolatorer trolig kan redusere antall sluser. Dette vil være arealbesparende og avdelingen vil bli lettere å drifte. Det er derfor viktig at man tidlig i detaljfasen får inn de rette ekspertene som har vært med på utforming av tilsvarende dyrestaller i regionen. BSL3 er trolig i minste laget, men den måtte reduseres innenfor areal og kostnadsrammen. De beredskapsmessige aspekter må prioriteres. Øvrige forsøk vil være underlagt en nøye køordning. b. SHF synes å være rimelig godt utformet for forsøk på gris, sau, geit og ku. Stoffskifteavdelingen er imidlertid under utviklingen av byggeplanene nærmest blitt halvert for sau og gris, mens den er opprettholdt for storfe Det er derfor klare begrensninger på å 9

10 få gjennomført stoffskifteforsøk på små produksjonsdyr og kylling. En nøye køordning og prioritering vil være påkrevet. c. Fiskelaboratoriet med salmonider og tilapia synes å være godt egnet til forsøk og undervisning. Sluse for inntak av vill fisk muliggjør å sette større fisk i forsøk. Utforming av rom for begrenset miljøforsøk synes dekke behovet, og eget rom for arbeide med isotoper er også på plass. d. Utvikling av Solbergstrand som et saltvannsalternativ er kun på planleggingsstadiet, selv om flere brukere leier seg inn for sine saltvannsforsøk i dag. 5. Kvalitetssikre det dyretallet som ligger inne i byggeplanene for SHF (storfe, sau, geit, gris), inneslutnings forsøk SLP (Forsøksdyr små og mellomstore produksjonsdyr, høns og gnagere samt modellfisk og salmonider) og frisk fisk avdelingen i tidligere grisehus. Det forutsettes at inneslutningsavdelingene ikke belastes med forsøk som kan gjennomføres ved SHF/frisk fisk avdelingen, og at alle GMO forsøk utføres ved inneslutningsavdelingene. De viktigste begrensningene ved SHF er at det ikke er utformet for forsøk med høns og hest, og at stoffskifteavdelingen er noe begrenset. Det er imidlertid mangel på fjørfe fasiliteter som er mest påfallende utfra hvilken betydning denne dyrearten har for matvareproduksjonen. Ved SLP synes det som om man har truffet rimelig godt med de begrensninger som er nevnt ovenfor for produksjonsdyr og gnagere. Kapasiteten for forsøk på salmonider både med henblikk på smitte og forsøk med frisk fisk synes å være god. Det prosjekteres også med gode forsøksmuligheter for modellfisk og tilapia. Imidlertid prosjekteres det ikke for gode saltvannsløsninger. Dette lå inne i prosjektet opprinnelig (med 100 mill), men ble fjernet ved de tidlige kuttrunder. Anlegget til NIVA Solbergstrand synes å være en god løsning i regionen med viktig vannkvalitet fremfor å flytte denne forskningen til andre regioner fjernt fra laboratoriene ved NMBU og med lang reise for personellet for å gjennomføre forskningsarbeidet og undervisning. 6. Selv om utredningen skal inkludere alle arter forventes det vektlegging på små forsøksdyr/modeller slik som gnagere og fiskemodeller som sebrafisk etc., da dette har vært den største utfordringen med hensyn til å komme fram til konsensus. 10

11 Det er enighet om å utvikle gode gnagermodeller som forskningsverktøy på linje med modellfisk verktøyet etablert og videreutviklet i forbindelse med FUGE-plattformen. Begge modellene skal støtte forskningen ved NMBU, og vil kunne utfylle hverandre og utgjøre gode rasjonelle modeller for fisk, pattedyr og mennesker. Potensialet for begge modellene er formidabel, og vi ser NMBUs forpliktelse med henblikk på undervisning når det gjelder begge modellene. 7. Utredningen skal hensynta følgende elementer i sine anbefalinger om forsøksdyrstruktur: vitenskapelig behov, utdanningsbehov, beredskapsbehov, strategisk betydning samlet for NMBU og VI samt økonomiske implikasjoner: investerings- og driftskostnader, inntektspotensiale, dvs. budsjettprognoser(anslag) for de ulike enhetene. I slike budsjettprognoser kan man i tillegg til eksterne inntekter (fakturering mot interne og eksterne prosjekter) også legge inn strategiske tilskudd fra NMBU sentralt til enheter av stor felles strategisk betydning. Det nye forsøksdyruniversitetet skal fungere etter vanlig universitetsstandard, dvs. i tillegg til undervisningsansvar ha et sterkt forskningsfokus med en kreativ og proaktiv kultur for vitenskapelig samarbeid med brukerne. Man må satse mest på de dyrearter og modeller som trengs i pågående prosjekter og doktorgradsutdanning, og hvor det er best muligheter for å oppnå ekstern prosjektfinansiering. I de nærmeste årene, sett i lys av NMBUs forskningsstrategi, synes dette å være prosjekter som omfatter bruk av oppdrettsfisk (salmonider), modellfisk (særlig sebrafisk), gnagermodeller (særlig mus, transgene- og gnotobiotiske mus), fôrings- og stoffskifte forsøk på produksjonsdyr samt infeksjonsmedisinske problemstillinger og patogenesestudier hos drøvtyggere og gris. Som strategisk grep for å styrke forskningsvirksomheten bør vi ha et faglig fokus på områder hvor NMBU har kompetanse- eller ressursmessige fortrinn framfor konkurrerende miljøer. I denne sammenheng er det viktig å bygge opp forsøksdyrkompetansen og gjerne satse på komparative veterinærfaglige modeller som inkluderer tverrfaglige aktører. Dette kan utgjøre et viktig konkurransefortrinn når det gjelder forskningsmidler. Vi har også forventninger til å knytte forsøksdyrmodellene opp mot de synergiknutepunktene som vil bli utviklet, Core facility: veterinary public health, core facility: metagenomics, core facility: flowcytometri og billedvisualisering. 11

12 Eksempler på faglig-vitenskapelige nisjer som peker seg ut i dag: Videreutvikling og bruk av gnager-modeller til forskning om sykdommer hos landdyr og oppdrettsfisk Bruk av akvariefiskmodeller i forskning om sykdommer hos oppdrettsfisk Infeksjonsmedisinske modeller hos norske husdyr og oppdrettsfisk Bruk av dyremodeller i forskning om zoonoser Bruk av dyremodeller i immunpatogenetiske- og immunprofylaktiske studier Bruk av dyremodeller i eksponering med allergener, toksiner, kreftfremkallende stoffer, miljøgifter og ved bruk av GMO Bruk av dyremodeller ved ernæringsfysiologiske studier ved optimal dosering av vitaminer, mineraler, antioksydanter, fettsyrer osv. Bruk av inneslutningsforsøk på kimfrie gris og kalv for studier av normalflora og for visse fôringsforsøk. Kobling mellom preklinisk (in vivo eksperimentell) og klinisk forskning hos husdyr Bruk av forsøksdyr innen validering av nye in vitro-metoder (3R-forskning) Anestesi/analgesi og velferd, etologiske studier hos forsøksdyr. Forsøksdyrvirksomheten (NMBU-VI) er i byggefasen av SLP og SHF underlagt ulike institutter hvor: Produksjonsdyrmedisin/Forsøksdyravdelingene har ansvaret for all inneslutnings virksomhet BSL2 på forsøksdyr og fisk IMT har ansvaret for Fiskelaboratoriet IHA har ansvaret for SHF VI har ansvaret for BSL3 avdelingen ved SLP Dette har vært hensiktsmessig for utvikling av gode Romfunksjonsprogram (RFP) og vil også være viktig for kvalitetssikring av oppstartsprosessen av detaljprogrammet. I tillegg har både SHF og SLP sitt eget brukerutstyrsprogram. I dag har BasAM ansvaret for både sebrafiskenheten og fellesakvariet (sammen med VI), og MatInf har utstrakt forsøksvirksomhet både på pattedyr og fisk. Gjennomføring av dyreforsøk er en klinisk virksomhet, og framhever NMBUs nisje i 12

13 forhold til andre institusjoner som gjør dyreforsøk. Av denne grunn kan det være naturlig å knytte denne virksomheten til et klinisk institutt som Produksjonsdyrmedisin med ansvar for undervisning, kompetansehevning og utvikling av fagområdet forsøksdyrvirksomhet. Det kan være en fordel at forsøksdyrvirksomheten har en uavhengig status dersom man ønsker å vektlegge lik tilgjengelighet for alle institutter og forskere. Dette representerer et organisatorisk forhold som VetBio må ta stilling til rimelig raskt fordi man står ovenfor klare prioriteringer i samband med Detalj- og Brukerutstyrsprosjektet. Vi spurte Harald Carlsen (IKBM) med henblikk på økonomi ved gnageravdelinger. De største kostnadene til utstyr gjelder vaskemaskin for bur og flasker, autoklav, gassluse, og oppstallingsutstyr. Videre er driftskostnader først og fremst knyttet til lønnskostnader til dyrepleiere, helgevakt og beredskapsvakt og til fôr, strø og engangsutstyr (hansker, hetter osv.). Erfaringer fra andre gnageravdelinger tilsier at 1 person håndterer skift, tilsyn og utføring av enkle forsøk på 200 bur. Det vil si at en avdeling med 800 bur har behov for 4 dyrepleiere. Fordyrende element er strømutgift for å holde luftfuktigheten på et akseptabelt nivå (RH 50-55%). Fra forsøksdyravdelingen på Radiumhospitalet har opplyses det at det opereres med brukspris for driftskostnader på 50 kr/mus/bur, mens reel kostpris vurderes vesentlig høyere. Når det gjelder finansiering bør gnageravdelingen sette en pris for hvert bur (x kroner/uke) som brukere må betale. Denne bør subsidieres av NMBU slik at utgiftene er rimelig håndterbare for brukerne. Evt. eksterne brukere bør derimot betale full pris, dvs. de reelle kostnadene inkl. husleie. Dette må i prinsippet gjelde for alle forsøk med dyr og fisk. NMBU må estimere kostnadene ved gjennomføring av forsøk, og fastsette en kostpris for interne brukere etter en eventuell subsidiering, mens eksterne brukere betaler «full» pris. I den videre detaljutforming av gnageravdeling bør man imidlertid søke bistand av en ekstern konsulent for å kvalitetssikre funksjonelle aspekter og anskaffe rett utstyr. Blant annet vil bruk av isolatorer redusere behovet for sluser og derved resultere i driftsmessige fordeler og arealmessige gevinster. Et annet område som ikke er på plass investerings- og driftsmessig er gjennomføring av forsøksbetingelser for eksponering av forsøksdyr med miljøgifter og andre toksiske forbindelser. Dette gjelder både ExBio-akvarier og Fiskelaboratoriet, og er i hovedsak knyttet til avløpshåndtering. Dette vil utløse et finansieringsbehov. 13

14 Kadaver- og gjødselhåndtering er heller ikke landet prosjektmessig og kan også utløse et finansieringsbehov. Detaljprosjektet som nå for fullt starter vil kvalitetssikre byggeprosjektet på romnivå og vil bli gjennomgått parallelt med brukerutstyrsprosjektet. Det vil med sikkerhet avdekke ting som ikke er tatt med. Dette vil reise krav om prioriteringer for å få funksjoner på plass og ønske om alternativ finansiering. NMBU, den 29.august 2014 Hans Jørgen Larsen Olav Reksen Anne Storset Erik Ropstad Maria Stokstad Harald Carlsen Henning Sørum Peter Aleström Tore Tollersrud Margareth Øverland 14

Saksbehandler: Solveig Fossum-Raunehaug solveig.fossum-raunhaug@nmbu.no

Saksbehandler: Solveig Fossum-Raunehaug solveig.fossum-raunhaug@nmbu.no Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Til: Fakultet for Veterinærmedisin og Biovitenskap Fakultetet for Miljøvitenskap og Teknologi Fakultetet for Samfunnsvitenskap (Vetbio)

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 78/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206- Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 31.08.2016 Mari Sundli

Detaljer

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme

US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme US 103/2016 Budsjettforslag 2018 utenom ordinær ramme Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø, Paul Stray Arkiv nr: 16/04737 Forslag til vedtak: Det framlagte forslag

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Byggeprosjektene på Campus Ås. Status pr. 1. mars 2014 Prosjektleder Knut Moksnes

Byggeprosjektene på Campus Ås. Status pr. 1. mars 2014 Prosjektleder Knut Moksnes Byggeprosjektene på Campus Ås Status pr. 1. mars 2014 Prosjektleder Knut Moksnes Styremøte 05.03.14 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Samlokaliseringsprosjektet - nøkkeltall Kostnadsramme

Detaljer

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås.

S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 21/09 Vedlegg 1 Prioritert liste over faglige synergier som bør utvikles ved samlokalisering av VH og VI på Ås. Undergruppen for faglig

Detaljer

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret hadde første drøfting av faglig organisering på seminaret 21. oktober

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 22/2016 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 16/01206 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 01.03.2016 Mari Sundli

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Prosjekt Campus Universitetsstyremøte 26.november 2015 Prosjekt Campus US 26.november 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Saksliste fra prosjektstyremøtet 11.11.2015 Saksnr. PC 57/2015

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015 Prosjekt Campus Universitetsstyret 22.oktober 2015 Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 2 Prosjektstyret pr. oktober 2015 Prosjektstyreleder: Olaf Melbø Eksternt representant: Nina Kristiansen Professor

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

CAMPUS ÅS VED PROSJEKTDIREKTØR ERIK ANTONSEN

CAMPUS ÅS VED PROSJEKTDIREKTØR ERIK ANTONSEN CAMPUS ÅS VED PROSJEKTDIREKTØR ERIK ANTONSEN CAMPUS ÅS FIRE PROSJEKTER Plansilo CAMPUS ÅS PROSJEKTET Samfunnsmål: Norge er et foregangsland innen biotrygghet og biosikkerhet og innen smitteberedskap for

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen

Eksternfinansiert husleiebasert utbygging. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg - ingen US-SAK NR: 190/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 10/1840 Eksternfinansiert husleiebasert utbygging Dokumenter: a) Saksframlegg

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011

HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 HVORDAN KAN UMB FÅ EN BYGNINGSMASSE SOM GIR GODE ARBEIDSFORHOLD FOR STUDENTER OG ANSATTE? TERJE HOLSEN 24. AUGUST 2011 MÅLSETTINGEN - KONKRETISERT En bygningsmasse som dekker behovene Verdibevarende vedlikehold,

Detaljer

NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets. byggeprosjektene på Campus Ås

NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets. byggeprosjektene på Campus Ås US-sak 55/2014 NMBUs oppfølging og VetBiofakultetets medvirkning i byggeprosjektene på Campus Ås Øystein Lie Terje Holsen Knut Moksnes Siri Margrethe Løksa Disposisjon Bakgrunn og målsetting for hele prosjektet

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 14.04.2016 For godkjenning per e-post innen 25.04.2016 FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 FU

Detaljer

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010

Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering. Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Møte med Arbeidsgruppe - Faglig organisering Norges veterinærhøgskole 18. november 2010 Program 08.30 Velkommen 08.35 Om NVH: Status, strategi, styrker og utfordringer 09.00 Orientering om profesjonstudienes

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

NMBUs Campusplan

NMBUs Campusplan NMBUs Campusplan 2017 2020 2040 1 Universitetsstyremøte 2 NMBUs Campusplan 2017 2020 2040 Innhold: God plass, store muligheter Mulighetsrommet i dagens campusareal Effektivisering og optimalisering Arealnormer

Detaljer

Prosjekt Campus. Universitetsstyremøte 21.januar Universitetsstyremøte 21.januar

Prosjekt Campus. Universitetsstyremøte 21.januar Universitetsstyremøte 21.januar Universitetsstyremøte 21.januar 2016 Universitetsstyremøte 21.januar 2016 2 Presentasjon til universitetsstyremøte 21.januar 2016 Sak Tittel 1 SLP/BUT Historikk 2 Status 3 Utfordringer 4 Driftsutgifter

Detaljer

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013

NMBU Rektors ledergrupper. Ledersamling 8.okt.2013 NMBU Rektors ledergrupper Ledersamling 8.okt.2013 Rektors ledergrupper Presentasjon av ledergruppene Rolle og arbeidsform Samspillet mellom ledergruppene Forankring i strategiprosessene Hvordan sikre god

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

UTKAST TIL MØTEREFERAT. Referat fra prosjektstyremøte Prosjekt Campus. MØTETYPE: Prosjektstyremøte Møte 11

UTKAST TIL MØTEREFERAT. Referat fra prosjektstyremøte Prosjekt Campus. MØTETYPE: Prosjektstyremøte Møte 11 UTKAST TIL MØTEREFERAT PROSJEKT: Referat fra prosjektstyremøte Prosjekt Campus SAKSNR: 16/01558 MØTETYPE: Prosjektstyremøte Møte 11 DATO/TID: 06.04.2016 kl. 1200 1500 STED: Adamstuen, Bygg 1, 3.etg, Hemsen

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle,

NMBUs styrings- og ledelsesstruktur. AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, NMBUs styrings- og ledelsesstruktur AOS234 - Studenter i ledelse Lasse Hjelle, 11.02.15 2 Innhald Styrene sitt formelle ansvar Rollene til råd og utvalg Erfaringar frå studentsynspunkt 3 4 Universitetsstyrets

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

BIOVIT Faglig organisering og forskning

BIOVIT Faglig organisering og forskning BIOVIT Faglig organisering og forskning 12.10.17 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 BIOVIT i tall Institutt for plantevitenskap (IPV) Professor 13 F. aman. 4 Faste forskere 4 Post doc/forskere

Detaljer

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2

Rektors orientering. Universitetstyret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Rektors orientering Universitetstyret 15.05.2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 1. Studentsøkertallene 2. Oppfølging av institutter i ubalanse 3. HMS-handlingsplan tilbakemelding på spørsmål

Detaljer

SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING FYSISKE MULIGHETER OG FAGLIGE KRAV. TERJE HOLSEN Presentasjon for NVH 20. og 23. mai 2008

SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING FYSISKE MULIGHETER OG FAGLIGE KRAV. TERJE HOLSEN Presentasjon for NVH 20. og 23. mai 2008 SAMORGANISERING OG SAMLOKALISERING FYSISKE MULIGHETER OG FAGLIGE KRAV TERJE HOLSEN Presentasjon for NVH 20. og 23. mai 2008 STORTINGETS FORUTSETNINGER FOR BYGG OG AREALBRUK Det skal utvikles et integrert

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av videre drift av Fiskelaboratoriet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Rapport fra arbeidsgruppe for vurdering av videre drift av Fiskelaboratoriet US-SAK NR: 79/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/1382 Fiskelaboratoriet framtidig

Detaljer

MÅL, FORVENTNINGER OG FREMTIDSVYER

MÅL, FORVENTNINGER OG FREMTIDSVYER MÅL, FORVENTNINGER OG FREMTIDSVYER Oppstartsmøte Sentral brukergruppe 3. mars 2009 KNUT HOVE REKTOR UMB Stortingsvedtaket: enestående strategisk vindu Etableringen av et nytt universitet for Life Sciences

Detaljer

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB

Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås. Allmøte UMB 18/ KNUT HOVE REKTOR UMB Visjoner Vårt felles nye universitet på Ås Allmøte UMB 18/3 2009 KNUT HOVE REKTOR UMB Stortingsvedtaket: enestående strategisk vindu Etableringen av et nytt universitet for Life Sciences innebærer muligheter

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST

Sak: Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak HS-møte 13.06.12 Dato: 2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-16/12 Satsing på fleksible videreutdanningstilbud ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016

US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 US 23/2016 Rektors resultatmål for 2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/01294 Vedlegg: Status for rektors resultatmål for 2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015

Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Rammer og retningslinjer for årsplan 2015 Styremøte 12. juni Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Prosess hovedsteg Budsjettvedtak: 12. juni tekniske rammer og prosess 6. nov førstegangsvedtak

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset

SAKSFREMLEGG. Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Sentral stab Administrasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 17/15 Mandat for videre utvikling av det integrerte universitetssykehuset Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 04.06.2015 Saksansvarlig:

Detaljer

Erfaringer fra styrerommet. Høst 15/vår 16 Siri Bakøy

Erfaringer fra styrerommet. Høst 15/vår 16 Siri Bakøy Erfaringer fra styrerommet Høst 15/vår 16 Siri Bakøy Agenda Styret Bakgrunn Studentsamarbeid Utvalgte saker: Smådyrklinikken Byggeprosjektet Økonomi/Budsjett Colbjørnsenrapporten Omorganisering Valgt eller

Detaljer

«Mulig fakultetsorganisering av UMB»

«Mulig fakultetsorganisering av UMB» «Mulig fakultetsorganisering av UMB» Mandat: Hvilke fakultet skal det nye universitetet ha, og hvilke fagområder skal være i hvilket fakultet? Antall nivå i den interne faglige organiseringen Antall nivå

Detaljer

NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 42/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.05.2013 SVT/soa Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor NOTAT Om: Overføring av Institutt for bevegelsesvitenskap (BEV) fra Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Status fra Prosjektstyret

Status fra Prosjektstyret US 7/2017 Status fra Prosjektstyret Universitetsledelsen Saksansvarlig: Olaf Melbø Saksbehandler(e): Trond Furuberg Arkiv nr: 17/0031 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 10.01.2017 Mari Sundli

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen

S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 33/09 Utkast til utviklingsplanen Arbeidet med utviklingsplanen er i forsinket, og dette innebærer at interimsstyret og institusjonsstyrne

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN

S T Y R E S A K # 20/01 STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN S T Y R E S A K # 20/01 Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 STATUS FOR BYGGESAKEN Forslag til vedtak: Styret tar statusrapport for byggesaken til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg Utkast til mandat for

Detaljer

Samlokalisering NVH og VI med UMB på campus Ås. Allmøte UMB 18. mars 2009

Samlokalisering NVH og VI med UMB på campus Ås. Allmøte UMB 18. mars 2009 Samlokalisering NVH og VI med UMB på campus Ås Allmøte UMB 18. mars 2009 Statsbyggs oppgave Iverksette og gjennomføre Stortingets og regjeringens vedtatte politikk innenfor den statlige bygge- og eiendomssektoren

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter

Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove. Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter Studenter i Ledelse Januar 2014 Knut Hove Fusjonsprosessen UMB+NVH. - Bakgrunn, politiske prosesser, stortingsvedtak og interne konflikter De store linjer Den Høiere Landbrugsskole på Ås fra 1859 Norges

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE Styrende dokument Utarbeidet av: 10440 Sist endret: 05.10.2015 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Harald Johannes Gjein Overordnede styringsdokumenter Utgave: 4 ephorte saksnr: 2015/30982 DELEGERING AV

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

S 7/10 Orientering om planlegging av nytt Senter for husdyrforsøk (SHF)

S 7/10 Orientering om planlegging av nytt Senter for husdyrforsøk (SHF) Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 7/10 Orientering om planlegging av nytt Senter for husdyrforsøk (SHF) Senter for husdyrforsøk skal relokaliseres som en følge av nye

Detaljer

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU

Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU. Halvor Hektoen Prorektor NMBU Kulturutfordringer ved fusjoner NVH + UMB = NMBU Halvor Hektoen Prorektor NMBU To tradisjonsrike og stolte institusjoner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NARMA-konferanse 2016 2 NARMA-konferanse

Detaljer

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Samorganiseringen av NVH og UMB vil føre til en reorganisering av virksomhetene

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T

NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T NTNU S-sak 48/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20.08.2007 ØK Arkiv: 2007/9127 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Overordnet prinsipp for budsjettfordeling og inntektsfordelingsmodellen

Detaljer

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften

Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Forskrift om endring i studiekvalitetsforskriften Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. juni 2016 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven)

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Postdoktor innen infeksjonsmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen - ref.nr. 14/03144

Postdoktor innen infeksjonsmedisin ved NMBU Veterinærhøgskolen - ref.nr. 14/03144 Globale utfordringer innen klima- og energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever

Detaljer

Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø

Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø Universitetet for miljø- og biovitenskap Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Forskergruppe Etologi og husdyrmiljø Forskergruppeleder: Bjarne O. Braastad Forskergruppe etologi og husdyrmiljø professor

Detaljer

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategidokument 2014 2018 for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av fellestyret 5.3.2013 i sak FS-19/2013. Et nytt universitet med lang historie Regjeringen fremmet 11. januar 2008

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet

UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet Memorandum til: Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe UiO - mot et ledende internasjonalt forskningsuniversitet Universitetet i Oslo I perioden april til juni i 2008 gjennomførte McKinsey et studie

Detaljer

Hva betyr det når veterinærmedisin kommer til Ås? Synergi-muligheter? Allmøte UMB 18. mars 2009. Lars Moe Rektor Norges veterinærhøgskole

Hva betyr det når veterinærmedisin kommer til Ås? Synergi-muligheter? Allmøte UMB 18. mars 2009. Lars Moe Rektor Norges veterinærhøgskole Hva betyr det når veterinærmedisin kommer til Ås? Synergi-muligheter? Allmøte UMB 18. mars 2009 Lars Moe Rektor Norges veterinærhøgskole Visjon og mål for det nye universitetet - et integrert universitet

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

S 22/09 Oppsummering fra studietur til Edinburgh og Ultuna momenter til diskusjon

S 22/09 Oppsummering fra studietur til Edinburgh og Ultuna momenter til diskusjon Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 22/09 Oppsummering fra studietur til Edinburgh og Ultuna momenter til diskusjon Innledning og bakgrunn Interimsstyret har tidligere

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet

S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 40/09 Visjon for Det nye universitetet Å utarbeide en visjon for Det nye universitetet er en oppgave som vil kreve både tid og involvering.

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 8, 16. NOVEMBER 2011 INNHOLD 2 INFORMASJON 3 CAMPUS ÅS FØR OG ETTER 4 DE NYE BYGNINGENE TAR FORM OG FÅR INNHOLD 8 ET FLOTT PROSJEKT 9 HVORDAN SMITTEVERN VIRKER INN

Detaljer

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell

Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell 1 av 12 US 15/2016 Plan for endring av styrings- og ledelsesmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Overordnet

Detaljer

Utviklingsprosess for Helsam. Nina K. Vøllestad Instituttleder

Utviklingsprosess for Helsam. Nina K. Vøllestad Instituttleder Utviklingsprosess for Helsam Nina K. Vøllestad Instituttleder Eksterne faktorer Medisinsk fakultet/uio Samarbeidspartnere Finansieringsmuligheter Samfunnets behov, inkl. politiske prioriteringer innen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Org.nr. 98 68 776 HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Styresak 0/7 Risikovurdering Gjennomføringsevne e-helseporteføljen Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe /7 Dag Hårstad/Åsmund Kjeldstad Lie

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Institutt for biovitenskap ADMINISTRASJONEN I. 6/2016 INNKALLING STYREMØTE Instituttstyrets møte nr 6/2016 1.12.2016, kl.12.15, rom 1214 (skolelaboratoriets møterom) V-SAK 21/2016

Detaljer

Fellestyret for NMBU 17. oktober 2012 Stabsdirektør Rolf Larsen

Fellestyret for NMBU 17. oktober 2012 Stabsdirektør Rolf Larsen Fellestyret for NMBU 17. oktober 2012 Stabsdirektør Rolf Larsen Parallelle prosesser Nytt universitet (NMBU) strategi og styringsordning - Fellesstyrets ansvar Veterinærinstituttet - VIs styre Byggeprosessen

Detaljer

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet

Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Utviklingsprosjekt: Ny organisasjonsmodell for Biomaterial-laboratoriet Nasjonalt topplederprogram Kjell Matre Bergen 29.oktober 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Introduksjon:

Detaljer

Endringer i NLH/UMB/NMBUs organisasjonsstruktur -Rasjonelle tilpasninger til endringer i teknologi og omgivelser?

Endringer i NLH/UMB/NMBUs organisasjonsstruktur -Rasjonelle tilpasninger til endringer i teknologi og omgivelser? Endringer i NLH/UMB/NMBUs organisasjonsstruktur -Rasjonelle tilpasninger til endringer i teknologi og omgivelser? Sigurd Rysstad, februar 2017 Tittel på presentasjon Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

Fremtidens universitet med bærekraftige og produktive løsninger - verdiskapende campusutvikling

Fremtidens universitet med bærekraftige og produktive løsninger - verdiskapende campusutvikling Fremtidens universitet med bærekraftige og produktive løsninger - verdiskapende campusutvikling Lindis Burheim, eiendomssjef ved NTNU Strategisk eiendomsledelse, 7. januar 2016 Mye mer enn en byggesak

Detaljer

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 25.11.2014 For godkjenning per e-post innen 03.12.2014 FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer