Ullensaker kommune NOTAT. Kultur. Til: Kathrine Øynebråten Dato: Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune NOTAT. Kultur. Til: Kathrine Øynebråten Dato: 04.04.2013 Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 21.03."

Transkript

1 Ullensaker kommune Kultur NOTAT Til: Kathrine Øynebråten Dato: Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD Torsdag 21. mars 2013 kl Møterom Espelunden, Ullensaker Rådhus Referent: Kulturkonsulent Kathrine Øynebråten Tilstede: Erik Prøsch, Tom Sletholt Hansen, Grethe Bekkedal Skrebergene, Knut Ljøgodt, Arvid Birkelund, Elise Wogstad, Tove Lodding, Aud Gunleiksrud, Berit Nafstad Lyftingsmo, Jan Håkon Brotnov, Tore Borgen, Sverre Lauten Forfall: Jo Gjessing Sak 20/13 Godkjenne referat fra møtet mellom HSBK og Kulturrådet 13. februar 2013 Referat fra møtet ble sendt til Kulturrådets medlemmer Dato i protokollen var feil. Referatet godkjennes på neste møte. Sak 21/13 Godkjenne protokoll fra Kulturrådsmøtet 13. februar 2013 Referat fra møtet ble sendt til Kulturrådets medlemmer Et par presiseringer ble gjort. Referatet godkjennes på neste møte. Sak 22/13 Godkjenne protokoll fra Kulturtinget 28. februar 2013 Kulturrådet hadde ingen merknader til protokollen. Protokollen skal signeres av Einar Stokstad og Mabel Kjos som ble oppnevnt på Kulturtinget til å underskrive protokollen. Sak 23/13 Stemmerettsjubileet i Orientering v/berit Nafstad Lyftingsmo (tidligere sak 18/3) Komitèen for Stemmerettsjubileet er sammensatt av følgende lag og foreninger i Ullensaker: Ullensaker Historielag, Foreningen Norden Ullensaker, Ullensaker Bygdekvinnelag, Ullensaker Kunstforening Maleklubben, Ullensaker Sanitetsforening, Venneforeningen Kløfta gamle skole, Ullensaker Bibliotek. Komitèen ledes av Gunn Skibsrud. Fra Kulturrådet er både Berit Nafstad Lyftingsmo og Jan Håkon Brotnov representert i komitèen.

2 Side 2 av 2 Det blir mange arrangement i 2013 for å markere stemmerettsjubileet, og mange av disse er lagt til Lokal Kulturuke april. Det blir et større jubileumsarrangement på Herredshuset mandag 15. april kl. 1900, der også Kulturpriser og Stipend 2013 skal deles ut. Programmet for Stemmerettsjubileet i Ullensaker legges ut på Informasjonen ble tatt til orientering. Sak 24/13 Grunnlovsjubiléet Orientering v/berit Nafstad Lyftingsmo (tidligere sak 19/3) Komitéen for Grunnlovsjubiléet er sammensatt av flere lag og foreninger. Komitéen ledes av biblioteksjef Eli Wilhelmsen. Jan Håkon Brotnov er valgt som Kulturrådets representant i komitéen, men fra Kulturrådet deltar også Berit Nafstad Lyftingsmo. Det går i disse dager ut et brev til alle lag/foreninger med informasjon om både Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet der lag/foreninger oppfordres til å delta aktivt i markeringene. Berit Nafstad Lyftingsmo orienterte om planene pr. d.d. Disse legges også ut på kommunens nettside: Informasjonen ble tatt til orientering. Sak 25/13 Konstituering av nytt Kulturråd 1. Presentasjon av valgte representanter til Kulturrådet Sendt alle pr. mail fra Kathrine Øynebråten. Alle som var til stede presenterte seg. 2. Gjennomgang av oppdaterte vedtekter i htt vedtak på Kulturtinget Det ble ikke gått igjennom vedtektene på nytt i møtet da disse ble sendt alle pr. mail fra Kathrine Øynebråten. Vedtektene ble tatt til orientering. 3. Gjennomgåelse av Kulturrådets årsmelding 2012 vedtatt på Kulturtinget Det ble ikke gått igjennom årsmeldingen på nytt i møtet da denne ble sendt alle pr. mail fra Kathrine Øynebråten. Årsmelding 2012 ble tatt til orientering. 4. Valg av Leder og Nestleder for Kulturrådet for perioden Leder: Det ble fremmet forslag i møtet på Knut Ljøgodt som leder for Kulturrådet. Knut Ljøgodt ble enstemmig valgt som leder for Ullensaker Kulturråd for perioden Nestleder: Det ble fremmet forslag i møtet på Berit Nafstad Lyftingsmo som nestleder for Kulturrådet. Berit Nafstad Lyftingsmo ble enstemmig valgt som nestleder for Ullensaker Kulturråd for

3 Side 3 av 3 perioden Avklare møtehyppighet og møtedager Ullensaker Kulturråd har møte hver 3.dje torsdag i måneden. Unntak: juli som er møtefri og de halvårlige møtene med HSBK som legges til onsdager. Forslag på møteplan sendes ut fra Kulturkontoret. 6. Gjennomgåelse av Kulturrådets Handlingsprogram for 2013 v/ Erik Prøsch Handlingsplanen ble gjennomgått. Handlingsprogrammet tas til orientering uten merknader. 7. Vurdering av arbeidsmåte, bruk av arbeidsgrupper og tema/saksområder for gruppene Se sak 31/31 Saken utsettes til neste møte torsdag 25. april der det bl.a. sees på temaer og innhold, gruppesammensetning etc. Sak 26/13 Kommunedelplan for Kultur (Tidligere sak 135/12, 124/12, 115/12, 107//12, 96/12, 90/12, 77/12, 4/13, 14/13) 1. Planprogrammet er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 2. april Kulturrådet må gi en uttalelse til planprogrammet og peke spesielt på utfordringene ift. økonomien for å gjennomføre kulturplanarbeidet. Gruppe 2 bestående av Berit, Erik, Knut, Jan Håkon delegeres denne oppgaven fra Kulturrådet og lager uttalelse til planprogrammet. Kulturrådet ber om utsettelse til fredag 5. april. Kulturkonsulenten sender skriftlig godkjenning på utsettelse til Kulturrådet. Ansvar for å koordinere arbeidet: Berit. Møte for gruppe 2 blir: tirsdag 2. april kl , Espelunden, Ullensaker Rådhus. 2. Innledende arbeider, samarbeid om opplegg/oppgaver for Kulturrådet med Kultursjefen jmf. vedtak i sak 14/13. Kultursjefen er fortiden 60% sykemeldt. Leder for Kulturrådet tar kontakt for å se på muligheten for å starte arbeidet. 3. Prosess på hvordan Kulturrådet skal delta i det videre arbeidet på kommunedelplanen for Kultur Gruppe 4 bestående av Erik, Grethe, Steinar, Knut, Tom legger frem for Kulturrådet på neste møte en plan på hvordan prosessen for Kulturrådet bør være ift. arbeidet med Kommunedelplan for Kultur. Ansvar for å koordinere gruppen og innkalle til møte: Erik. Sak 27/13 Kommunebudsjett for 2013 (tidligere sak 136/12, 125/12, 116/12, 108/12, 5//13, 15/3)

4 Side 4 av 4 Det kan søkes om konkrete midler til f.eks. folderen som gruppe 3 arbeider med ift. markedsføring av lag/foreninger. Gruppe 3 formulerer en søknad som Kulturrådet sender. Sak 28/13 Informasjon til lag/foreninger på kulturområdet m.fl. om Kulturrådets virksomhet 1. Kulturrådet må jobbe med å få sendt ut kortfattet nyhetsbrev/pressemelding der Kulturrådet forteller om hva de for tiden arbeider med. Vedtak Det jobbes videre med idéen. Inntil videre sender Kulturkontoret ut den godkjente protokollen til alle lag/foreninger, samt legger den på nettsiden. 2. Opprette egen nettside for Kulturrådet Arbeidet med å etablere egen nettside for Kulturrådet starter på neste møte. 3. Aktivt oppsøke/involvere lag/foreninger Kulturrådet inviterer lag/foreninger til å delta i arbeidsgrupper i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Arbeidet sees i sammenheng med kommuneplanarbeidet. Sak 29/13 NOU 2013/1: Det livssynsåpne samfunn Kulturdepartementet har lagt frem utredningen om «Det livssynsåpne samfunn» med høringsfrist: 30. august Berit tar ansvar for å legge frem et forslag til uttalelse fra Kulturrådet til torsdag 25. april. Sak 30/13 NOU 2013/4: Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet har lagt frem Kulturutredningen 2014 (Engerutvalget) med høringsfrist: 1. juli. Dvs. at det skal behandles i HSBK 29. mai. Kulturrådet må behandle sin uttalelse i forkant av dette. Berit tar ansvar for å legge frem et forslag til uttalelse fra Kulturrådet til torsdag 25. april. Sak 31/31 Fremdrift konkrete saksområder/arbeidsoppgaver Gruppe 1: Hva er kulturlivet i Ullensaker? Bemanning: Erik, Aud, Elise, Tore, Kåre, Grethe Gruppa har gjennomført en stor spørreundersøkelse. Arbeidet skal avsluttes nå. Ansvar: Erik Gruppe 2: Samråd/kontakt/uttalelse HSBK/kommunen Bemanning: Berit, Erik, Knut, Jan Håkon

5 Side 5 av 5 Gruppa skal gå igjennom de verbale uttalelsene fra spørreundersøkelsen. Erik sender materialet fra spørreundersøkelsen til gruppa når han er ferdig med å bearbeide det. Gruppe 3: Samarbeidstiltak/Markedsføring vs. Næringsliv og kommune Bemanning: Tom, Berit, Steinar, Tore, Aud, Leif Folderen/brosjyren lages i løpet av Gruppe 4: Kulturens fremtid i kommunen Bemanning: Erik, Grethe, Steinar, Knut, Tom, Kåre, Leif Kommunedelplanen blir det store temaet for denne gruppen. Saken utsettes til neste møte torsdag 25. april der det bl.a. sees på temaer og innhold, gruppesammensetning etc. Sak 17/13 Aktuell info fra Kultursjefen Kultursjefen hadde forfall pga. sykdom. Kulturkonsulenten informerte isteden. 1. Kulturtilskudd 2013 utsatt søknadsfrist til 1. mai Informasjon er sendt alle lag/foreninger pr.mail, lagt ut som nyhet på nettside, samt at det er sendt pressemelding. 2. Forprosjekt Raknehaugen Forprosjektet var oppe til behandling i HSBK 20. mars. Det foreslås bl.a. i saken å jobbe videre med et besøkssenter v/raknehaugen. 3. Raknehaugens venner er restartet Leder er Bjørn Erik Nyberg. 4. Kulturvernkonsulent Ola Fjeldheim slutter 22. mars Tilsettingsprosessen med ny konsulent er i gang. 5. Lokal Kulturuke april Program for Lokal Kulturuke 2013 kommer i posten til alle husstander i Ullensaker i uke 14. Også i år er Kulturuka breddfull av arrangement for, av og med kommunens lokale kulturliv. 6. Folkehelseuka 27. mai 2. juni I år er fokuset på «næring» for kropp og sjel. Det har allerede kommet inn en del arrangement. Fristen for å få med ting i programmet er utsatt til: 12. april. Neste møte i Kulturrådet Torsdag 25. april Kl Espelunden, Ullensaker Kulturhus Protokoll er godkjent Sted/ dato Knut Ljøgodt, leder Ullensaker Kulturråd

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648 Dato: Torsdag 26. mars 2015 Tid: Kl 1830 2115 Sted: Møterommene Bøhn I og II Tilstede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert

Detaljer

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 22. november 2007

Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 22. november 2007 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 22. november 2007 Til stede: Jan Olav Fretland, Tor Fuglevik, Ottar Grepstad (S 9.1 S 9.5, noe av sak S 10.8 og S 10.9), Marit Hovdenak (ansatterepresentant etter

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 15. februar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident (til kl. 21.10)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0014/05 05/00164 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE DIV SØKNADER 0015/05 05/00170 SØRØYSUND EIENDOMSSELSKAP AS - SALG AV AKSJEPOST Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 17.03.05 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted:

Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Møtereferat Hovedlaget Formål: Hovedstyremøte Sted: Klubbhuset Dato: Fra / til: Referent: Møteleder: 31.03.2009 19.00 21.00 Kristin Sunde Eriksen Hans Martin Bærefjell Tilstede: Hans Martin Bærefjell,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 07 14-15 Sted: Idrettens hus, Ullevål, Oslo Tid: Onsdag 4. mars 2015 Til stede: Forfall: Knut Arne Holthe (KAH), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident Siri Barfod (SB),

Detaljer

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I BERSKAUGHALLEN TIRSDAG 26. JANUAR 2010 kl. 17.00

PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE I BERSKAUGHALLEN TIRSDAG 26. JANUAR 2010 kl. 17.00 DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) Postboks 2230 Strømsø - 3003 DRAMMEN - tlf. 32 01 61 69 - telefax 32 01 61 07 E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - KlubbenOnline: http://www.n3sport.no/dir Styremøte nr. 9-2009

Detaljer

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen

REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon. Thor Kristiansen Ole Valen Pål Madsen REFERAT Fra Landsstyremøte fredag 18. september 1998 kl. 10.00 15.00 avholdt på Fredrikstad brannstasjon Til stede: Lasse Hermansen, leder Forfall: Dag Myhr Stig H. Wang Grete Rugland Are Olimb Einar Bråstad

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL

SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL SAKSLISTE OG INNKALLING TIL STYREMØTE I SØGNE FRIVILLIGSENTRAL TORSDAG 23. APRIL, KL 17.30 SØGNE FRIVILLIGSENTRAL Følgende saker foreligger til behandling: SAK 22/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS

MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS SAKLISTE Malmheim bydelsutvalg Møte nr. 1/2008 MALMHEIM BYDELSUTVALG INNKALLES TIL MØTE MANDAG 3. MARS 2008 KL. 19.30 PÅ JULEBYGDA GRENDEHUS PROTOKOLL FRA MØTET 3. MARS 2008 Sak 1/08 Sak 2/08 Sak 3/08

Detaljer

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011

Referatsaker. Kommunestyret 15.12.2011 Referatsaker Kommunestyret 15.12.2011 Deanu gielda Tana kommune Økonomiavdelingen Notat Til: Fra: Jørn Aslaksen Sissel Marie Saua Referanse 2011/2288-3 22.11.2011 Dato Status evaluering av økonomiavdelingen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.12 kl. 10.00 18.00 Ullevål stadion, rom 2011 Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Ole Ivar Folstad Reidun Skretting Dag Grindal

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Referat fra styremøte i Dio 10

Referat fra styremøte i Dio 10 Referat fra styremøte i Dio 10 10.04.2012 kl 18.00 i Norsk Luftambulanses lokaler, Trondheim Til stede: Christoffer Strøm, Julie Renberg, Hilde Amundø, Anneli Lauknes, Espen Nøstmo (vara), Anne Kathrine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet

MØTEPROTOKOLL/REFERAT. Ungdomsrådet KARMØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL/REFERAT Ungdomsrådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.12.2008 Tid : Kl. 10.00 13.30 Frammøte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Fung. leder Henrik Kolstø Hansen Kopervik

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGET 5.2.2014 Tid: 13.06.2014 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Inger Lene Solheim Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Juan Valenzuela Oleg Sashchenko Anne

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer