Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Marit Lødemel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Marit Lødemel"

Transkript

1 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 17. september 2015 Tid: Kl Sted: Møterom Espelunden Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert Krohn-Hansen, Grethe Bekkedal Skrebergene, Kari Nermoen, Jan Håkon Brotnov, Hanne-May Sevendal, Torill Johansen, Mabel Kjos, Arvid Birkelund Forfall: Håkon Mangerud, Petter Holen PROTOKOLL FRA KULTURRÅDETS MØTE Sak 90/15 Godkjenne innkalling og saksliste til dagens møte Innkalling og saksliste ble sendt alle på mail Enstemmig godkjent uten merknader. Sak 91/15 Godkjenne protokoll fra kulturrådets møte Protokoll fra kulturrådets møte ble sendt alle medlemmene , etter først å ha vært på godkjenningsrunde hos medlemmene som deltok på møtet. Enstemmig godkjent uten merknader. Sak 92/15 Kommunedelplan Kultur kulturrådet som referanseinstans Kulturrådet er referansegruppe i planprosessen og er bedt om å komme med en tilbakemelding på planutkastet slik det foreligger pr Utkastet var sendt alle medlemmene på forhånd. Nils Gunnerud og Marit Lødemel presenterte hovedpunkt i tilknytning til planen. Kulturrådet gav umiddelbart noen tilbakemeldinger i møtet og skal, som referanseinstans i planprosessen, avgi en skriftlig uttalelse innen 9. oktober til kulturkontoret. Dette er utsatt frist ift angitt referansefrist Fremdrift kommunedelplan Kultur : Sjefsforum UK : Sende planutkast til referansegrupper, folkehelseforum, kulturråd, rektorer, barnehagen, m.fl : Prosjektgruppe kultur : Presentasjon av planen i Ullensaker kulturråd : Kommunens planforum (styringsgruppe) Saksnr. 2015/176-20

2 Side 2 av : Høringsutkast til behandling i HTIK : Høringsutkast til behandling i HOP : Høringsperiode : Høringskonferanse med kulturlivet Febr.16 : Politisk behandling i HTIK og HOP Febr./mars16 : Endelig vedtak i KST Presentasjon og kulturplanen pr tatt til orientering. Kulturrådet tilbakemelder skriftlig innen , som referanseinstans i planprosessen. Sak 93/15 Referatsaker o Registreringen i Frivillighetsregisteret er i orden. Leder og nestleder har signaturrett hver for seg, dermed var det ikke nødvendig med signatur fra alle rådets medlemmer. o Egen bankkonto for Kulturrådet som bedriftsbank i DNB er opprettet. Kulturrådets beholdning er overført den nye kontoen. o Godtgjøring for kulturrådets arbeid med plan for 3. sektor innspill til kulturplanen. De fleste har levert timeoversikt som samlet utgjør 247 timer. Godtgjøring for timene er overført kulturrådets konto fra kulturkontoret, ihht avtale. o Høringsuttalelse fra kulturrådet til kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet ble sendt Ullensaker kommune innen fristen. o Kulturrådet har sendt innspill til rådmannen med henstilling om å opprettholde opprinnelig ramme for 2015 som grunnlag for kulturbudsjett 2016, d.v.s. tilbakeføre kuttet på ca i o Wollert forespør Anne-Lis Holmedal om hun har anledning til å komme i kulturrådets oktobermøte og fortelle om kirkens integreringsarbeid, bl.a prosjektet Middag på tvers. Referatsakene tatt til orientering og videre oppfølging. Sak 94/15 Flerbrukshus/kultur på Kløfta ble det gjennomført møte for et større forum med representanter fra kulturrådet, aktuelle brukere av et flerbrukshus, HTIKs politiske ledelse, m.fl. Se vedlagt referat fra møtet. På forhånd var det sendt ut et spørreskjema med bl.a. spørsmål om behovet for et kulturbygg i Kløftaområdet. Responsen på skjemaet var lav, og det ble bestemt å justere skjemaet og sende det på ny runde med svarfrist Etter svarfristen planlegges en befaring til eksisterende kulturlokaler i Kløftaområdet for en vurdering av egnethet som lys, lyd, størrelse, m.m. Det er viktig å ha en grundig dokumentasjon som fundament for det videre arbeidet med saken. Kulturrådet understreker at lokalisering til Bakkedalen ikke er en forutsetning og at det ikke skal hindre/forsinke fremdriften i Bakkedalen. Kulturrådets innspill er behovet for et flerbrukshus/kultur i Kløftaområdet. Det må derfor også ses på om det finnes andre arealer som kan egne seg for nybygg. Et flerbrukshus må kunne dekke flest mulig funksjoner og behov. Enda flere lag og foreninger som er tilknyttet Kløfta og omegn på en eller annen måte må inviteres. Kulturrådets medlemmer oppfordres til å komme med innspill om flere til Tom. Saken tatt til orientering og videre oppfølging.

3 Side 3 av 3 Referat fra møtet sendes alle kulturrådets medlemmer sammen med protokoll fra dagens kulturrådsmøte. Sak 95/15 Møte med Ullensaker frivilligsentral Gruppe 2 la frem forslag til opplegg for møtet med Ullensaker frivilligsentral. Hovedpunkter: 1. Innledning v/kulturrådet: o Hvorfor frivilligsentralen ikke er inkludert i kulturrådets plan for 3. sektor. o Regjeringens frivillighetserklæring. 2. Frivilligsentralen utfordres på: o Å gi en redegjørelse for sentralens organisering og planer. o Orientere om hva de legger i kulturplanens tiltak som omhandler frivilligsentralen. Frivilligsentralen inviteres til kulturrådets møte 14. januar Daglig leder inviteres sammen med styreleder og evt noen av styremedlemmene. Berit utarbeider invitasjon. Sak 96/15 Status videre arbeid med kulturrådets nettside, facebook, pressemeldinger Gruppe 1 som jobber med profilering av kulturrådet og kontakten med lag og foreninger hadde hatt møte og informerte om flg. videre jobbing: Facebook Kulturrådet har ca 300 likes. Nye kommer til med jevne mellomrom. Alle i kulturrådet må invitere venner og til å dele sine sider. Diverse kulturarrangement er lagt ut, dette følges opp kontinuerlig. Flerbrukshus/kultur legges ut når det er noe å melde, likeså at planen for 3. sektor er ferdig. Har tas informasjon fra brevet som Berit skal skrive til lag og foreninger om planen. Grethe har lagt inn gruppe 1 sine medlemmer som redaktører av kulturrådets facebookside. Knut og Grethe har administratorroller. Gruppe 1 har etablert egen arbeidsgruppe på Facebook for å lette kommunikasjonen seg i mellom. Appen messenger gir mulighet for å respondere kjapt på facebook, da det gis melding på telefonen på facebookoppdateringer. Nettsiden Nettsiden er oppdatert i samarbeid med kulturkontoret. Alt gammelt er slettet. Kulturrådets medlemmer oppfordres til å komme med innspill om aktuelt stoff som kan legges ut. Link til kulturrådets nettside er sendt alle lag og foreninger med oppfordring om å respondere. Videre o Det er helt avgjørende at kulturrådet synes best mulig utad. Flest mulig må like siden. Hvert enkelt medlem når ut til flere som når ut til enda flere ved deling. Alle oppfordres til å ta tak. o Ovennevnte følges opp i nytt møte om ikke så lenge. NB! Det er veldig OK å ha denne type møter i kafeen på kulturhuset. Stort sett god plass og ikke behov for å bestille rom. Saken tatt til orientering og videre oppfølging fra alle. Sak 97/15 Seminar høsten 2015 for kulturrådet Knut informerte om opplegget for kulturrådets fagseminar oktober 2015 i Tromsø.

4 Side 4 av 4 Alle bortsett fra Mabel skal delta. Stikkord info: o Hver enkelt må bestille fly. o Det går jevnlig flybuss fra Tromsø lufthavn til Tromsø sentrum. Den stopper like ved hotellet. Eller det kan spleises på taxi. o Overnatting på Quality Saga hotell. Fint om alle har sjekket inn før kl o Kulturrådet dekker alle reiseutgifter, program, opphold og middager. Kopi av billetter/ reisedokument sendes Håkon M. NB! Utgiften må fremgå på dokumentasjonen. Gjelder også buss/taxi. Alkohol dekkes ikke. o Det går buss til OSL Gardermoen fra Kløfta. Fredag 2.10 Kl 1800: Kl 1930: Kl 2130: Middag kl 1800 på Brasseriet 69 gr nord. Dagens fiskefangst på menyen. Konsert i Tromsø kulturhus med Nordnorsk symfoniorkester. Sibelius, m.fl. på programmet. Ca 2 timers konsert. Knut har konsertbillettene. Kulturnatt i Tromsø for de som ønsker det. Åpne kulturarenaer, utesteder, m.m. Lørdag 3.10 Kl 1000: Nordnorsk kunstmuseum. Tromsø kommune informerer om sitt arbeid med kulturplan. Guidet omvisning på Nordnorsk kunstmuseum + info om museets kunstarbeid andre steder.?? Lunsj på Skarven med fiskesuppe. Klokkeslett kommer.?? Guidet omvisning på Polarinstituttet. Klokkeslett kommer.?? Besøk på Polaria hvis det blir tid. Et opplevelsessenter som inneholder panoramakino, arktisk akvarium, kunnskapsbaserte utstillinger og gave- og souvenirbutikk. Klokkeslett kommer.?? Middag på Emmas drømmekjøkken. Kulturrådet får et eget rom. Alle medlemmene oppfordres til å bidra med et eget kulturinnslag under middagen. Klokkeslett kommer. Søndag timers møte der det jobbes med kulturplanen. Gruppe 2 bes om å forberede dette. For øvrig ikke noe fastlagt program foreløpig. Opplegget for kulturseminaret i Tromsø tatt til orientering. Sak 98/15 Aktuell informasjon fra kultursjefen o Kommuneplan er vedtatt i KST. Kulturfeltet er styrket ift opprinnelig høringsutkast. Kulturrådet ønsker opptrykket plan til alle. o Kommunedelplan Idrett er vedtatt. o Budsjettprosessen 2016 økonomiplan Opprinnelig ramme fra 2015 videreføres Innspill om merbehov drift kultur Innspill om investeringer kultur

5 Side 5 av 5 o Nasjonal bibliotekstrategi fra Kulturdepartementet. Nettopp bekjentgjort. Utsatt til neste møte der den sette opp som egen sak. Jfr. kulturrådets omtale i planen for 3. sektor. o Riksantikvarens seminar i Narvik om ivaretakelse av kommunenes krigsminner. Ullensaker kommune sender ingen representant dit. Spørsmål fra kulturrådet hvorvidt det kan være aktuelt at representant for kulturrådet kan delta på viktige seminarer der kommunen ikke har kapasitet selv til å stille. Og at utgiftene dekkes av kommunen. Dette må drøftes som prinsippsak. o Kulturminnedagene i Ullensaker med 5 flotte arrangement i helgen. o Kinosalen Kisi reåpnes fredag etter renovering av gulv og med nye seter. Da er alle tre salene renovert og har fått skiftet seter og gulv ila 4 år. Informasjonen tatt til orientering. Sak 99/15 Evt. Kulturrådets plan for 3. sektor innspill til kommunedelplan Kultur Hva nå? Det ble drøftet på hvilken måte kulturrådet skal anvende planen videre. Det ble holdt avstemning over hvorvidt kulturrådet skal offentliggjøre sin plan for 3. sektor (som er et innspill til kulturplanen) nå eller vente til den offisielle høringsperioden starter Å vente til høringsperioden ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer som ble avgitt for å sende planen ut umiddelbart til lag og foreninger, samt legge info på nettet om dette. Men det er viktig å gi en tilbakemelding umiddelbart til alle som har vært med og bidratt i prosessen. Det ble bestemt at Berit utformer forslag til et brev fra kulturrådet som sendes alle lag og foreninger. I brevet informeres det om arbeidet med planen, at den er ferdig og levert kommunen, og at den vil bli sendt alle lag og foreninger i forbindelse med oppstart på den offisielle høringsprosessen på kulturplanen. Forslag til brev drøftes på fagseminaret i Tromsø. Kulturrådets Handlingsplan 2015 Status for gjennomføring av Handlingsplanen settes som egen sak på neste kulturrådets oktobermøte. Tilbakemeldinger fra representasjonsoppdrag Kulturrådet må bestemme retningslinjer for hvordan det skal tilbakemeldes til kulturrådet når noen av medlemmene representerer kulturrådet i ulike sammenhenger. For eksempel sitter som medlemmer i andre utvalg. Saken settes opp på agendaen for kulturrådets oktobermøte. Første møte etter nyttår er torsdag 14. januar 2016 Neste møte i kulturrådet er Torsdag 8.10 kl Møterom Espelunden, rådhuset, Jessheim

6 Side 6 av 6 Protokollen er godkjent Dato, sted Knut Ljøgodt leder Ullensaker kulturråd

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648 Dato: Torsdag 26. mars 2015 Tid: Kl 1830 2115 Sted: Møterommene Bøhn I og II Tilstede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Metodistkirkens Kvinneforbund

Metodistkirkens Kvinneforbund Metodistkirkens Kvinneforbund Innkalling til Landsmøte i Trondheim 26. april 2014. Landsstyret vil med dette ønske hjertelig velkommen til Landsmøte på Nova Hotell, Trondheim lørdag 26.4.2014. Hver menighet

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Skoleturer ved Holte skole en veileder

Skoleturer ved Holte skole en veileder KRISTIANSAND KOMMUNE Skoleturer ved Holte skole en veileder Forord En klassetur er en tur for alle elevene i klassen og organiseres av foreldrene i samarbeid med trinnets kontaktlærere. Vi har i denne

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland

Årsmelding for Norsk 2014/2015. Norsk medisinstudentforening Utland Årsmelding for Norsk medisinstudentforening Utland Norsk medisinstudentforening Utland Forord til Årsmeldingen Årsmeldingen er en oppsummering av Nmf Utlands arbeid gjennom den foregående styreperioden.

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer