PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE 20. AUGUST 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE 20. AUGUST 2015"

Transkript

1 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 20. august 2015 Tid: Kl Sted: Møterom Gystad, rådhuset, Jessheim Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert Krohn Hansen, Grethe Bekkedal Skrebergene, Kari Nermoen, Jan Håkon Brotnov, Hanne May Sevendal, Håkon Mangerud, Torill Johansen, Mabel Kjos Forfall: Tom Hansen, Arvid Birkelund, Petter Holen PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE 20. AUGUST 2015 Sak 78/15 Godkjenne innkalling og saksliste til dagens møte Innkalling og møteagenda ble sendt alle på mail Følgende saksdokument var vedlagt innkallingen: Rådmannens kommentar til høringsinnspill til kommunedelplan Jessheim sør-øst fra Ullensaker kulturråd, Jessheim KFUK-KFUM Speidere og Jessheimmarkas venner Infoskriv angående nye rutiner ved leie av kommunale bygg og anlegg i Ullensaker I etterkant ble flg dokument sendt ut: Kulturrådets høringsuttalelse til kommunedelplan for Idrett og fysisk aktivitet Forslag til datoer for kulturrådets møter høsten 2015 Godkjent uten merknader. Sak 79/15 Godkjenne protokoll fra kulturrådets møte Protokoll fra kulturrådets møte ble først sendt de fremmøtte på mail til godkjenning og deretter sendt alle medlemmene Godkjent uten merknader. Sak 80/15 Kommunedelplan Kultur kulturrådets innspill for 3. sektor Kulturrådets innspill til kommunedelplan Kultur for 3. sektor er ferdigstilt og ble oversendt Ullensaker kommune for videre behandling med kopi til alle medlemmene i kulturrådet. Innspillet er en plan for 3. sektor frem mot 2040 med status, utfordringer og forslag til mål, strategier og tiltak. Knut oppsummerte endringer gjort i dokumentet siden kulturrådets junimøte, i hovedsak at strategiene 1, 2 og 3 har blitt ferdigstilt med tiltak. Det var ingen merknader til disse. Ingen tiltak i planen er prissatt, da det uansett må utarbeides kostnadsoverslag når det enkelte tiltak skal iverksettes. Saksnr. 2015/176-17

2 Side 2 av 2 Planen er et selvstendig dokument fra kulturrådet, der mange oppgaver i handlingsplanen naturlig vil høre inn under kulturrådets portefølje. Hvilke tiltak som tas inn i selve kulturplanen blir det opp til kommunen å avgjøre. Kultursjefen viste til at fremdriften i behandlingsprosessen for kulturplanen er skjøvet betydelig frem i tid pga valget. Kulturrådet ønsker å gjøre sin plan kjent for kommunens lag og foreninger så snart som mulig, men legger det på vent til etter valget. Bekjentgjøringsprosessen drøftes i kulturrådets septembermøte. Overskriften på planen forside endres til: Handlingsprogram for utvikling av 3. sektor Innspill til kommunedelplan Kultur i Ullensaker o Planen vedtas som kulturrådets innspill til kommunedelplan Kultur, med ovenstående endring i overskriften på planens forside o Gruppe 2 formulerer skrivet som skal følge utsendelsen av planen. Forslag til skriv og videre utsendelsesprosess legges frem på kulturrådets septembermøte. Sak 81/15 Kulturbygg i Bakkedalen, Kløfta Det ble avholdt møte i saken i juni med aktuelle aktører i Bakkedalsprosjektet. Toril møtte for kulturrådet. Hun refererte bl.a. at større utfordringer med grunnarbeidet skulle avklares innen 15.8 og at det råder usikkerhet hvorvidt barnehagen som ligger på aktuelt område skal flyttes. Det er viktig å inkludere utstillingsareal i et kulturbygg på Kløfta. Nytt internt møte for gruppe fra kulturrådet hos Tom Nytt større møte er planlagt Saken tatt til orientering. Sak 82/15 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Gruppe 2 fikk i junimøtet fullmakt til å utarbeide en kort høringsuttalelse til Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Kulturrådet fikk utsatt høringsfrist til etter dagens møte. Forslag til uttalelse ble sendt medlemmene i forkant av dagens møte. Berit refererte hovedpunktene i uttalelsen. Jan Håkon foreslo å føye til en presisering av sammenhengen mellom kultur, idrett og folkehelse. Knut innarbeider Jan Håkons forslag og sender uttalelsen til Ullensaker kommune. Den fremlagte uttalelsen med Jan Håkons tillegg ble vedtatt som kulturrådets høringsinnspill til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Knut sender høringsuttalelsen til Ullensaker kommune. Sak 83/15 Referatsaker Flg referatsaker ble utsatt fra junimøtet til augustmøtet: Kulturrådets forslag til Samarbeidsavtale mellom Ullensaker kulturråd og Ullensaker kommune ble vedtatt i KST. Avtalens punkt 3 - kulepunkt 2 under avsnittet Samarbeidsrutiner ble tatt ut. Kulturrådet signerte avtalen i møtet. Else Rønnevig «Sprossa» var på Jessheim 14. juni med foredrag om bevaring av gamle hus i regi av Fortidsminneforeningen. Kari var til stede og refererte flg. fra foredraget: Det er viktig å ivareta gamle hus og gårdshus, få gjort det mest nødvendige for å unngå forfall av grunnmur, tak og vinduer, at det er godt nok, slik at neste generasjon kan jobbe videre. Hun vektla også å søke penger til ivaretakelsen og å finne nye bruksområder for gamle gårdshus.

3 Side 3 av 3 Ullensaker frivilligsentral inviteres til et av kulturrådsmøtene høsten Gruppe 2 starter å forberede dette møtet og legger frem forslag til opplegg i kulturrådets septembermøte. Nye referatsaker: Kommunedelplan Jessheim sør-øst. Den ble vedtatt før sommeren. Rådmannens kommentar til høringsuttalelser fra Ullensaker kulturråd, Jessheim KFUK-KFUM Speidere og Jessheimmarkas venner var vedlagt møteinnkallingen. Reguleringsplan for Gardermoen næringspark Kulturrådet har mottatt denne for høring. Kulturrådet avgir ingen høringsuttalelse. Infoskriv angående vedtatte, nye rutiner ved leie av kommunale bygg og anlegg i Ullensaker. Skrivet var sendt kulturrådets medlemmer i møteinnkallingen. Alle søknader sendes nå over nettet på kommunens nettside. Det virker enkelt og loves raskt svar. Referatsakene tatt til orientering og videre oppfølging. Sak 84/15 Status videre arbeid med kulturrådets nettside, facebook, pressemeldinger - utsatt til augustmøtet Facebooksiden går greit å håndtere. Det kan legges ut info om kulturrådets innspill til kulturplanen etter hvert, også på kommunens nettside. Saken tatt til orientering. Sak 85/15 Seminar høsten 2015 for kulturrådet Kulturrådet ser det som nødvendig å holde seg oppdatert innen kulturfeltet. Et årlig seminar for alle er verdifullt for å få en felles kunnskaps- og kompetanseplattform for alle medlemmene. Muligheter og ideer til seminar høsten 2015 ble drøftet. Forslag om oktober i Tromsø ble bifalt. Stikkord for foreløpig program: Nordnorsk kunstmuseum, kulturdager med bl.a. utstilling, konsert, m.m., kulturhuset i Tromsø, midnattskonsert i Ishavskatedralen, Kulturnatt i Tromsø, m.m. Knut holder i programmet sammen med sin sønn som er leder for Nordnorsk kunstmuseum. Tema fra seminaret i Bø om å markedsføre kulturrådet overfor andre etniske folkegrupper og som skulle følges opp på kulturrådets neste seminar utsettes og tas i samarbeid med idrettsrådet ved en annen anledning. o Kulturrådet gir sin tilslutning til forslaget om seminar i Tromsø oktober o Knut jobber videre med programmet. o Kulturrådet dekker deltakernes utgifter. Sak 86/15 Møteplan for kulturrådet høsten 2015 Innkommet forslag om å endre kulturrådets møtedatoer for høsten 2015 fra 3. torsdag i måneden til 2. torsdag pga møtekollisjoner ble drøftet. Kulturrådet imøtekommer ønsket om endring, bortsett fra septembermøtet som blir den 3. torsdagen pga annen møtekollisjon for kulturrådets medlemmer.

4 Side 4 av 4 Kulturrådets møteplan for høsten 2015 blir slik: o Torsdag 17. september o Torsdag 8. oktober o Torsdag 12. november o Torsdag 10. desember Sak 87/15 Aktuell informasjon fra kultursjefen Juniinformasjon som ble utsatt til augustmøtet: Tunsaken, status. Åpning av Ullensaker museum Pilegrimsleden i Ullensaker ny trasè, merking, infoskilt. Pakkhus og Administrasjonsbygg på Dampsaga. Skal istandsettes utvendig av Jessheim byutvikling, fylles med innhold. Dampsagparken skal stå ferdig sommeren 2016, med plan om at den gamle dampmaskinen skal gjenreises som skulptur i parken, i sin helhet eller i deler. Kinosalen Kisi renoveres i september med nye stoler og gulv. Da er alle 3 salene gitt en god oppbrushing ila 3 år. Utekino kl ble gjennomført på Jessheim torg, i samarbeid med Jessheim Storsenter. Stappfullt og stor suksess. Ullensaker turlag (DNT) er stiftet. Ny kulturkonsulentstilling tiltres av Arnfinn Algarheim. Gystadmarka ungdomsskole skal være nærmiljøanlegg likevel, på lik linje med øvrige skoleanlegg, d.v.s. kunne brukes utenom skoletid. Kultursjefen følger opp saken og kommer med mer info senere. Ny informasjon: Fremdrift kommunedelplan Kultur Administrativ behandling : Drøftet i kommunens folkehelseforum : Sende ut foreløpig dokument til referansegrupper; folkehelseforum, kulturråd, sjefsforum, på nettet, m.fl : Presentere og drøfte i sjefsforum Ullensaker kommune : Møte i prosjektgruppa for gjennomgang?? : Drøfting 3 i kommunens planforum (styringsgruppe) : Midtveiskonferanse med kulturlivet Politisk behandling : Høringsutkast til behandling i HTIK (Nytt HTIK) : » i HOP (Nytt HOP) : Høringsperiode (7 uker) Febr.16 : Politisk behandling i HTIK, HSB, HS, Eldrerådet, KRMNF Febr.16 : » i HOP Mars16 : » i KST Fremdrift rullering av kulturminnevernplanen som kulturplanen Budsjettprosessen er i gang administrativt Ny bibliotekstrategi fra kulturdepartementet nettopp presentert Nasjonal bibliotekdag 26.8 sykkelbibliotek på Jessheim kl 12 15

5 Side 5 av 5 Påmelding med arrangement til Livsglededagene i Ullensaker Påmeldingsfrist 7.9 til Kathrine Øynebråten. Programmet for kulturhuset skal være kommet i postkassene Catsøvingen i gang i kulturhuset. 10 forestillinger i januar 2016 BUsTivalens undervisning er flyttet til Romerike folkehøgskole. Tatt til orientering. Sak 88/15 Registrere Ullensaker kulturråd i Brønnøysundregisteret Søknad om registrering av kulturrådet ble sendt til Brønnøysundregisteret pr post før sommeren. Den har kommet i retur fordi alle kulturrådets faste medlemmer må signere og ikke bare leder og nestleder. Det må også vedtas hvem som har signaturrett og gjøres formelt vedtak på at kulturrådet skal registreres. o Ullensaker kulturråd skal registreres i Brønnøysundregisteret. o Leder og nestleder har hver for seg signaturrett. Sak 89/15 Evt. Møte med politikerne i forkant av valget? Forespørsel om dette har kommet fra HTIKs leder, Ståle Lien Hansen. Kulturrådet legger ikke opp til slikt møte. Budsjett 2016 drøftes i gruppe 2. Ivaretakelse av kommunens krigsminner. Riksantikvaren holder seminar om dette i Narvik 21. oktober. Kommunen bør være representert. Hva med Ullensaker museum? Kultursjefen sjekker. Anne-Lis Holmedal fra kirken inviteres til et av kulturrådets møter for å fortelle om kirkens prosjekt Middag på tvers. Godtgjøring for arbeidet med kulturplanen. Medlemmene setter opp en oversikt over timer medgått til fase 2 i planarbeidet og sender den til Knut som videreformidler til kultursjefen. Disponering av samlet godtgjørelse drøftes i kulturrådet. Neste møte i kulturrådet er Torsdag 17.9 kl Møterom Espelunden, rådhuset, Jessheim Protokollen er godkjent Dato, sted Knut Ljøgodt leder Ullensaker kulturråd

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648 Dato: Torsdag 26. mars 2015 Tid: Kl 1830 2115 Sted: Møterommene Bøhn I og II Tilstede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert

Detaljer

Ullensaker kommune NOTAT. Kultur. Til: Kathrine Øynebråten Dato: 04.04.2013 Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 21.03.

Ullensaker kommune NOTAT. Kultur. Til: Kathrine Øynebråten Dato: 04.04.2013 Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 21.03. Ullensaker kommune Kultur NOTAT Til: Kathrine Øynebråten Dato: 04.04.2013 Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 21.03.13 Torsdag 21. mars 2013 kl. 1900-2100 Møterom Espelunden, Ullensaker

Detaljer

Kulturmøte 21. november 2012 1. KULTURUKER OG STØRRE KULTURARRANGMENT - NYTENKING

Kulturmøte 21. november 2012 1. KULTURUKER OG STØRRE KULTURARRANGMENT - NYTENKING Dato: Onsdag 21. november 2012 Tid: 1800-2100 Sted: Ullr, Ullensaker Kulturhus Tilstede: Se egen oversikt Kulturmøte 21. november 2012 Kulturkontorets årlige kulturmøte ble gjennomført med god deltakelse.

Detaljer

Leieavtale Skien fritidspark

Leieavtale Skien fritidspark Leieavtale Skien fritidspark Rapport Skien kommune 2014 :: 706 044 Innhold Sammendrag... ii Avtaleprosessen... ii Faktureringen... iv Anbefalinger... v 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.10.2014 37/14 Eldrerådet 20.10.2014 57/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE Onsdag 07.01.09 hos Utdanningskontoret i Troms

REFERAT FRA STYREMØTE Onsdag 07.01.09 hos Utdanningskontoret i Troms Utdanningsforbundet i Troms Pensjoniststyret REFERAT FRA STYREMØTE Onsdag 07.01.09 hos Utdanningskontoret i Troms Til stede: Anne-Sofie Fyhn Hansen,, Kjell Nymoen, Aksel Sollie Forfall: Berit Arnesen,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder MØTEPROTOKOLL Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder Dato: 11.03.2013 kl. 10:00 13.45 Sted: Utvalgs salen, fylkeshuset Arkivsak: 13/00006 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Christian

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012

Referat fra rådsmøte for faglig råd for naturbruk 13. desember 2012 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: mvm@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 22.03.2013 Vår referanse: 2013/731 Deres dato: Deres referanse: Referat fra rådsmøte for faglig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Frol Oppvekstsenter Dato: 09.04.2008 Tid: 13:00 Merk! Møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.03.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Gruben barneskole Møtedato: 16.01.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer