Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648"

Transkript

1 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel tlf / Dato: Torsdag 26. mars 2015 Tid: Kl Sted: Møterommene Bøhn I og II Tilstede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert Krohn-Hansen, Petter Holen, Grethe Skrebergene, Hanne May Sevendal, Torill Johansen, Kari Nermoen, Håkon Mangerud, Jan Håkon Brotnov, Mabel Kjos, Knut Ljøgodt, Tom Hanssen Forfall: Arvid Birkelund Innbudte gjester: Vinjar Tufte og Pål Frede Haider Kløfta IL, Marit Lunner, Frode Diesenbråten og Rolf Alkvist Kløfta Vel. Alle til sak 34/15. Erik Prøsch til sakene 34/15, 40/15, 43/15. PROTOKOLL FRA KULTURRÅDETS MØTE 26. MARS 2015 Sak 32/15 Godkjenne innkalling og saksliste til dagens møte Innkalling og møteagenda ble sendt alle på mail Følgende saksdokument ble ettersendt: o Begrunnelse for kulturrådets forslag til visjon for kulturplanen o Forslag til kulturrådets høringsuttalelse til plan for Jessheim sør-øst Det ble forandring i rekkefølgen på de oppsatte sakene da det var ønskelig å ta sakene som involverte de innbudte gjestene først. Sakene har likevel i protokollen beholdt opprinnelig saksnummer fra innkallingen og kommer derfor i noe endret rekkefølge. Innkalling og saksliste godkjent. Sak 33/15 Presentasjonsrunde Kulturrådets leder ønsket alle velkommen til møtet og til arbeid i Ullensaker kulturråd. Kulturrådets nye og gamle medlemmer og de inviterte gjestene presenterte seg. Sak 34/15 Kulturbygg i Bakkedalen, Kløfta eksterne innspill Ståle Lien Hansen, leder Hovedutvalg teknisk, idrett og kultur og representanter fra Kløfta IL og Kløfta Vel var invitert til å si noe om kulturperspektivet i Bakkedalsprosjektet og eventuelt andre løsninger for kulturbygg på Kløfta. Kløfta Vel v/rolf Alkvist Rolf Alkvist oppsummerte fra velhusets historie siden starten i 1958; historikk, oppgaver opp gjennom årene bl.a. kinodrift, fester, bad, badstue og andre samfunnsoppgaver. I dag fungerer det Saksnr. 2015/176-8

2 Side 2 av 2 som et samfunnshus med en høy utleiefrekvens som viser et stort behov for et slikt hus. Stikkord for dagens innhold er: Seremonilokaler for Romerike/Osloregionens mange nasjonaliteter, barnedåp, bryllup, arrangement/konserter av ulikt slag, fester, utstillinger, møter, kurs, salgsmesser, julelunsj for bedrifter, åpen badstue på lørdager. Fast utleie til et rørleggerfirma og en barnehage, samt til Dansehuset og en gruppe sports dansere. Når stadion selges blir klubbhuset til Kløfta IL også borte, hvilket vil skape et enda større behov for forsamlingslokale. Kløfta Vel eier huset og har 350 medlemmer. En del oppgradering er gjort opp gjennom årene, men mye gjenstår før huset er oppdatert til dagens standard. Søknad om tilskudd til oppgradering til livssynsnøytralt seremonirom er hos fylkeskommunen. Vedlikeholdet krever både økonomiske ressurser og mye dugnadsarbeid. Det er problematisk å få folk til å stille opp og de yngre generasjonene har ikke samme sterke forhold til velhuset som dagens driftere. Velhuset har 3 mål tomt og det koster å rive huset. Realistisk gjenstående netto sum til Kløfta Vel ved salg og rivning vil kanskje være ca 6 mill kr. Velhuset har ingen gjeld pr i dag og vil heller ikke pådra seg store utgifter. Et kulturbygg kan ikke driftes av frivillige, jfr problemene med Gjerdrum kulturhus. Kløfta vel kan selge velhuset uten at det rammer aktiviteten til Kløfta vel, men mye aktivitet på Kløfta vil da mangle lokaler. Velhuset tilhører en gammel byggestil sammen med bl.a. den gamle brannstasjonen. Alkvist avkreftet en evt oppfattet konflikt mellom Kløfta Vel og Kløfta IL angående samarbeid om et kulturbygg i Bakkedalen. Kulturbygg er foreløpig tatt ut av Bakkedalsplanene. Kløfta trenger et flerbruks hus/forsamlingshus som er bedre og mer oppgradert enn velhuset. Konklusjon/forslag fra Kløfta Vel: Kløfta Vel vil være med og arbeide for et kulturbygg i en eller annen form på Kløfta. Kløfta har bruk for et moderne samfunnshus på sikt. Det antas vekst på innbyggere ila noen år. Men det er ikke penger til dette nå. Derfor bør velhuset oppgraderes med tilbygg til kafeen (plass til 70 mot 40 i dag), rehabilitering av gulv, lys, lyd, sceneteppe, åpne 2. etasje til peisestue på 50 kvm + kjeller som kan oppgraderes, oppgradere fra olje til biofyring og fasadeløft. Ullensaker kommune bør være med som støttespiller og økonomisk bidragsyter da dette blir langt billigere enn et nytt kulturbygg. Det ønskes årlig driftstilskudd til velhuset fra kommunen. Det er en vinn vinn situasjon for alle parter. Kløfta IL v/brynjar Tufte Bakkedalsprosjektet startet i 1997 og Tufte har vært med siden Mange muligheter for området har opp gjennom årene vært skissert. Med bakgrunn i den store veksten av idrettsanlegg på Jessheim er det en utbredt oppfatning at nå er det Kløfta sin tur til å få idrettsanlegg. Bakkedalen egner seg ypperlig til mange ulike aktiviteter for store innbyggergrupper. Skoler, barnehager, bo- og aktivitetssenteret er like i nærheten. Bakkedalstoget går nå, byggestart forventes i Kongstanken for Bakkedalen for en del år tilbake var et klubbhus/flerbruks hus i 3 etasjer i skråningen med garderobe, kafe, kontorer, utleie og kultur sal. Dette ligger ikke inne i dagens planskisse som kun omfatter varierte idrettsanlegg med klubbhus. Det nye klubbhuset vil ha sal med plass til 100 personer og skal kunne leies ut for å få inntekter. Totalkostnad for dagens løsning er ca 100 mill kr og Ullensaker kommune er byggherre. Et kulturbygg i skråningen kan fremdeles la seg gjøre, men leira er en utfordring. Kulverten er i forkommen tilstand og må skiftes ut. Kommunen planlegger ny barnehage foran Kløftahallen.

3 Side 3 av 3 Bakkedalsprosjektet var til behandling i HTIK 18. mars Forslaget om kulturbygg fremmet av opposisjonen ble da nedstemt. Endelig behandling er 13. april i kommunestyret. Uttalelse om kulturbygg i Bakkedalen fra Ståle Lien Hansen til kulturrådsmøtet pr mail: Ståle Lien Hansen leder i HTIK hadde ikke anledning til å komme i møtet, men sendte flg E- mail med FRPs standpunkt i saken: «Som leder av Ullensaker FrP, og som leder av hovedutvalg for Teknisk, Idrett og Kultur, ønsker jeg på vegne av mitt parti å redegjøre for vårt standpunkt i denne saken, slik at Kulturrådet er informert. Ullensaker FrP ser at det på sikt kan være formålstjenlig å se på etablering av et kulturhus på Kløfta, uavhengig av utvikling av Bakkedalen som idretts- og aktivitetspark, men at det på nåværende tidspunkt kun bør hensyn tas for videre planer. Prosjektet Bakkedalen, slik det står nå, får en del tilleggskostnader til områdestabilisering, masseutskiftning og utbedring av VA-anlegg i dalen, og vi skal være forsiktig med å planlegge nye bygg ned i dette området som kan vanskeliggjøre eller fordyre prosjektet ytterligere. Vi mener det kan være hensiktsmessig å se nærmere på en eventuell plassering ovenfor eksisterende hall, dersom man skal vurdere et slikt bygg i tilknytning til Bakkedalen, men vi ønsker ikke å låse en plassering på nåværende tidspunkt. Vi kan ikke se at et eventuelt salg av Kløfta Vel skal være avgjørende for en slik etablering eller ikke, da et slikt prosjekt uansett vil kreve store investeringer utover verdier som kan tilføres fra et slikt salg. Noen spørsmål som bør besvares før planene går mye lenger vil være; Må et kulturhus plasseres i Bakkedalen? Alternative plasseringer bør utredes. Vil det være mer riktig å investere i dagens lokaler? Og ved en kommunal investering her, hva vil dette utløse av krav om investering i øvrige vel-hus og grendehus i kommunen (presedens) Hva menes egentlig med kulturhus? Hvilket tilbud ønsker man i et slikt hus? Vi er som sagt villige til å se nærmere på dette, men ønsker ikke å låse disse 2 prosjektene opp mot hverandre. Håper dette klargjør litt om vårt standpunkt i saken, og det er også bakgrunn for at vi ikke ønsker dette tatt inn i Bakkedalsprosjektet på nåværende tidspunkt.» Kulturrådet Kulturrådet ba om innspill til hvordan de kan komme i realistisk inngripen i saken i forhold til vedtakene som er gjort. Det ble anbefalt å starte en prosess for å få til et kulturbygg uavhengig av velhuset, dersom det er vilje til det, en prosess som tar tid. På kort sikt: Tromme sammen alle engasjerte parter, få frem en felles uttalelse som resulterer i en interpellasjon i kommunestyret 13. april om planlegging av et kulturbygg i Bakkedalen. Ingenting er planlagt i detalj enda og det er ca 2 år til byggestart, så det er en viss mulighet for å få til et kombinert bygg. Men idrettstoget må gå nå, spørsmålet er om kulturbygg skal hektes på. På lengre sikt: Det må settes av tomt til et fremtidig kulturbygg på Kløfta. Noen konklusjoner i møtet o Det må settes av areal til et samfunnshus i Bakkedalen, samtidig som velhuset rustes opp i påvente av noe nytt.

4 Side 4 av 4 o Det er dumt å ødelegge velhuset når det er stort behov for det. o Kulturrådet har ikke konkretisert tilstrekkelig hva slags lokale det er behov for, i motsetning til idretten. Dette må gjøres. Hva er aktuelt å bygge på Kløfta? Hva er behovet? Kulturrådet må skaffe seg innsikt i behovet. o Finnes det tomt til et kulturbygg et annet sted på Kløfta enn i Bakkedalen? o Kulturrådet må jobbe etter 2 akser: Bakkedalsprosjektet + løsning på lang sikt. Gjestene ble takket for at de stilte på møtet og kom med nyttige, oppklarende og informative innspill. Sak 40/15 Kommunedelplan Kultur kulturrådets videre medvirkning Gjennomgående sak på alle møter, sist sak 26/15. Skrivearbeidet på kulturrådets plan for 3. sektor pågår for fullt. Det tas sikte på et åpent møte 5. mai med 3. sektor og spesifikt arbeidsgruppene som har vært involvert for en siste sjanse til å komme med innspill. Planen for 3. sektor forventes å kunne behandles i kulturrådets møte 21. mai. Deadline for ferdig skrevet er satt til 1. juni. Erik, Jan Håkon, Berit, Tom og Knut er arbeidsgruppe for dette. Menighetene har frivillig kulturarbeid, og kulturrådet tar kontakt med Wollert for en avklaring. Kultursjef informerte om fremdriften for hele kommunedelplan Kultur der kulturrådets plan for 3. sektor er en del. Følgende datoer er essensielle i fremdriften i det totale planarbeidet: : HTIK Info om planarbeidet v/marit og Nils : Kommunens planforum Info om planarbeidet v/marit : Høringsutkast ferdig. Modnes/justeres ila sommeren : Skrivefrist politisk sak HTIK/HOP/KST i august/september : Høringsutkast behandles i HTIK/HOP/KST og sendes på høring Deretter 6 ukers høringsperiode + tid til å behandle innkomne innspill September: Åpent underveis møte med hele kulturlivet for innspill : HTIK Politisk behandling av Kulturplanen : HOP Politisk behandling av Kulturplanen : KST Endelig politisk behandling av Kulturplanen o : Kulturrådet arrangerer åpent møte med 3. sektor. Møtet er arbeidsgruppenes siste sjanse til å komme med innspill til kulturrådets del av kulturplanen. o 21.5: Endelig behandling i kulturrådets maimøte av planen for 3. sektor. o : Kulturrådets deadline for ferdig skrevet plan for 3. sektor. Sak 43/15 Bydelsplan for Jessheim sør-øst Høringsutkastet bydelsplan for Jessheim sør-øst ble tilsendt Ullensaker kulturråd på høring for noe tid tilbake. Høringsfristen er 20. april. Erik hadde utarbeidet forslag til uttalelse fra kulturrådet. Den var sendt alle medlemmene i forkant av møtet. Uttalelsen ble gjennomgått. Den påpeker flg negative konsekvenser av planforslaget: o Nærfriluftsområdet for barn, unge, eldre reduseres ved å dytte det 1,2 km utover. o Omkjøringsveien vil støybelaste hele friluftsområdet både for mennesker og dyr/fugler fordi den vil være sterkt trafikkert og ikke legges i tunnel. o Det vil få stor negativ betydning for trivsel og helse dersom dagens flotte naturkvaliteter blir borte. Høringsuttalelsen foreslår et kompromiss fra forrige plan som berører langt mindre; At dersom vegen skal gå igjennom området så må den gå i kulvert, slik det er gjort i Gran, Drammen, Trondheim, m.fl. Det må tenkes stort.

5 Side 5 av 5 Kulturrådets kommentarer i drøftingen: o Støybelastningen vil også ramme dyre- og fuglelivet i området, ikke bare menneskene o Hvorfor haster det å få bygget vegen? Hvorfor skal utbyggerne få lov å bygge akkurat der? Det vil representere konkurranse for utbyggingen av Gystadmarka. o Vegvesenet og kommunen bør ta kostnadene med omkjøringsvegen da det er en hovedveg. o Den fremtidige boligtettheten på Jessheim krever den grønne lungen som området har i dag. Erik innarbeider i kulturrådets høringsuttalelse et par setninger om dyre-/fuglelivet som også blir skadelidende. Forøvrig godkjennes den fremlagte uttalelsen og sendes Ullensaker kommune, fylkesmannen, Statens vegvesen, fylkesutbyggingsavdelingen innen høringsfristen 20. april. Sak 35/15 Godkjenne protokoll fra kulturrådets møte Protokoll fra kulturrådets møte ble sendt alle medlemmene på mail etter først å ha vært på høring hos møtets deltakere. Vedlagt protokollen var kulturrådets forslag til Samarbeidsavtale mellom Ullensaker kulturråd og Ullensaker kommune. Protokollen fra kulturrådets møte godkjent uten kommentarer. Sak 36/15 Konstituering Kulturtinget med valg ble gjennomført 10. mars Det nye kulturrådet konstituerte seg selv med leder, nestleder og kasserer, samt valg av revisorer. Valg av kasserer og revisorer er fremkommet som en følge av at kulturrådet sitter med egne midler. Følgende valg ble gjort: 1. Leder: Knut Ljøgodt 2. Nestleder: Berit Nafstad Lyftingsmo 3. Kasserer: Håkon Mangerud 4. Revisorer: Knut Jørgen Syvertsen og Kathrine Grønneberg forespørres om å være kulturrådets revisorer Sak 37/15 Kulturrådets gruppestruktur Kulturrådets oppgaver/arbeidsområder er noe endret siden etableringen av gruppene. Ny gruppeinndeling og bemanning er derfor nødvendig. Følgende gruppestruktur med hovedarbeidsområder ble foreslått: Gruppe 1 Profilere kulturrådet via facebook, nettside, lag og foreninger, m.m. Forslag til leder: Kari Gruppe 2 Jobbe mot offentlige myndigheter, herunder forberedelse til møtene med HTIK, kontakt mot Ullensaker kommune, m.m. Forslag til leder: Berit. Gruppe 3 Ivareta kontakten mot næringslivet og videre arbeid med kulturfolderen. Denne gruppen må vurderes nærmere. Skal den for eksempel inkluderes i gruppe 1? Forslag til leder: Åpen foreløpig.

6 Side 6 av 6 Gruppe 4 Egen arbeidsgruppe med Bakkedalsprosjektet/kulturbygg på Kløfta. Forslag til leder: Tom. Gruppe 5 Kulturplanen. Denne gruppen vurderes å være midlertidig og bli overflødig etter hvert som planarbeidet ferdigstilles. Forslag til leder: Gruppen konstituerer seg selv. Knut sender ut til kulturrådets medlemmer med forespørsel om å delta i de oppnevnte gruppene. Alle tilbakemelder 2 grupper de ønsker å jobbe i. Endelig gruppestruktur med bemanning settes opp som sak i kulturrådets aprilmøte. Sak 38/15 Registrere Kulturrådet i Frivillighetsregisteret Pga behov for egen bankkonto for kulturrådet er det tidligere bestemt at kulturrådet skal registreres i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer og i frivillighetsregisteret etter årsmøtet Det kreves stiftelsesprotokoll, minimum leder og nestleder må signere siden kulturrådet ikke har et internt styre, kontaktperson må oppgis. Aktiviteten som skal utøves settes i kategorien kunst og kultur. Knut har startet denne prosessen og fullfører den. Saken tatt til orientering. Sak 39/15 Referatsaker o Tilbakemelding fra Kulturvernkonferansen 14. mars v/berit. Berit deltok, det gjorde også kommunens kulturminnevernkonsulent. Konferansen var fantastisk. o Tilbakemelding fra Faro konvensjonen v/berit. Refereres i kulturrådets neste møte. o Kulturrådets høringsuttalelse til regjeringens Frivillighetsmelding. Innsendingsfrist var 5. mars og kulturrådets uttalelse ble sendt innen fristen. o Kulturrådets forslag til Samarbeidsavtale mellom Ullensaker kulturråd og Ullensaker kommune fremmes som politisk sak til HTIK 22. april. Deretter videre til HOP og KST. Kultursjefen har ansvar for dette. o Kulturrådets høringsuttalelse til Kommuneplan for Ullensaker ble innsendt innen fristen 1. mars. o Nytilsatt kulturminnevernkonsulent i Ullensaker kommune, Christine Haakstad, inviteres til neste kulturrådsmøte i april. Hun bes om å legge frem noe fra kulturvernkonferansen 14. mars. o Ullensaker frivilligsentral inviteres til et av kulturrådsmøtene i 2015, etter at kulturrådets arbeid med kulturplanen er ferdigstilt. Referatsakene tatt til orientering og videre oppfølging. Sak 41/15 Kulturrådets innspill til visjon for kommunedelplan Kultur Visjonen «Kjennskap gir vennskap» ble vedtatt på kulturrådets møte som kulturrådets innspill til visjon for kommunedelplan Kultur/planen for 3. sektor. Jan Håkon hadde utformet en begrunnelse for visjonen som var sendt alle medlemmene i forkant av møtet. Begrunnelsen ble drøftet og det ble bl.a. stilt spørsmål ved hvorvidt visjonen er for defensiv. Bør den ha et tillegg som også tar opp i seg noe fra kommunens visjon om å være attraktiv og handlekraftig? Det må reflekteres og jobbes videre med dette og kanskje få inn et bredere visjonsbegrep.

7 Side 7 av 7 Visjonsbegrunnelsen tatt til orientering og videre jobbing ihht ovennevnte innspill. Sak 42/15 Kulturbygg i Bakkedalen, Kløfta Det vises til sak 34/15 i møtet. Ingen hadde noe mer å tilføye enn det som ble sagt under sak 34/15. Det vurderes som nødvendig å ha et ekstra møte før kulturrådets neste møte for å drøfte saken videre, bl.a. for å se på alternative løsninger for kulturbygg på Kløfta ift Bakkedalen. Jfr at de fleste i 3. sektor er fornøyde med dagens lokaler for øving og at behovet er et lokale for fremføring, jfr Bø i Telemark. Men Kløfta er omringet av dyrket mark og ledig areal innenfor dette vil bli bebygd med boliger. Derfor er det uansett viktig å få satt av areal til et kulturbygg nå. Jan Håkon, Torill, Tom og Knut har frokostmøte 11. april kl 1100 hjemme hos Knut for å legge kulturrådets videre strategi i saken. Sak 43/15 Status videre arbeid med kulturrådets nettside, facebook, pressemeldinger Knut sender pressemelding om sammensetning av det nye kulturrådet. Facebooksida kan gå mer aktivt ut til lag og foreninger med oppfordring om å like, hvilket vil gi en bredere kontaktflate. Kari bruker kommunens nettside for å finne info, men mange lag og foreninger benytter ikke kommunens kalender og blir derfor ikke tatt med. NB! Info som legges ut må ha en link til kulturrådet. Gruppe 1 tar tak i dette arbeidsområdet og jobber videre med det. Sak 44/15 Aktuell informasjon fra kultursjefen Konsekvenser av reduksjonen i kulturbudsjett 2015 Saken om kulturkort for vanskeligstilte barn/ungdom ble i HTIK utsatt til høstens budsjettprosess for 2016 Gratulerer med 3. plass til HMK i NM 3. div (Av 16 korps) Info om dagens retningslinjer for kommunens kulturtilskudd måtte utsettes pga tidsmangel. Settes som sak på kulturrådets aprilmøte Sak 45/15 Evt : Oppfølging av kulturvernkonferansen i mars 2015 hos Riksantikvaren i Oslo. Riksantikvarens utviklingsnett har veldig bra innhold og er gratis for deltakerne. På sakslisten i kommende kulturrådsmøter settes kommunedelplan Kultur som første sak pga Eriks videre deltakelse i denne saken. Protokollen er godkjent Kulturrådets møteplan vår 2015 Torsdag 16. april Torsdag 21. mai Torsdag 18. juni Dato, sted leder Ullensaker kulturråd

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker

Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Interne og eksterne utvalg i hht liste Ved henvendelse vennligst oppgi referanse nr 10/6696 Høring av sak 10/6696 - Kulturhuset og kulturarenaer i Asker Vedlagt følger saken om kulturhuset og kulturarenaer

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Årsberetning for 2010

Årsberetning for 2010 Områdeutvalget for Søreide Områdeutvalget for Søreide En interesseorganisasjon for velforeninger tilknyttet Søreide skolekrets Org.nr 990 554 153 www.soreide.info Årsberetning for 2010 Aktiviteter i 2010.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer