Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel tlf 66 10 81 32 / 95240648"

Transkript

1 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel tlf / Dato: Torsdag 26. mars 2015 Tid: Kl Sted: Møterommene Bøhn I og II Tilstede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert Krohn-Hansen, Petter Holen, Grethe Skrebergene, Hanne May Sevendal, Torill Johansen, Kari Nermoen, Håkon Mangerud, Jan Håkon Brotnov, Mabel Kjos, Knut Ljøgodt, Tom Hanssen Forfall: Arvid Birkelund Innbudte gjester: Vinjar Tufte og Pål Frede Haider Kløfta IL, Marit Lunner, Frode Diesenbråten og Rolf Alkvist Kløfta Vel. Alle til sak 34/15. Erik Prøsch til sakene 34/15, 40/15, 43/15. PROTOKOLL FRA KULTURRÅDETS MØTE 26. MARS 2015 Sak 32/15 Godkjenne innkalling og saksliste til dagens møte Innkalling og møteagenda ble sendt alle på mail Følgende saksdokument ble ettersendt: o Begrunnelse for kulturrådets forslag til visjon for kulturplanen o Forslag til kulturrådets høringsuttalelse til plan for Jessheim sør-øst Det ble forandring i rekkefølgen på de oppsatte sakene da det var ønskelig å ta sakene som involverte de innbudte gjestene først. Sakene har likevel i protokollen beholdt opprinnelig saksnummer fra innkallingen og kommer derfor i noe endret rekkefølge. Innkalling og saksliste godkjent. Sak 33/15 Presentasjonsrunde Kulturrådets leder ønsket alle velkommen til møtet og til arbeid i Ullensaker kulturråd. Kulturrådets nye og gamle medlemmer og de inviterte gjestene presenterte seg. Sak 34/15 Kulturbygg i Bakkedalen, Kløfta eksterne innspill Ståle Lien Hansen, leder Hovedutvalg teknisk, idrett og kultur og representanter fra Kløfta IL og Kløfta Vel var invitert til å si noe om kulturperspektivet i Bakkedalsprosjektet og eventuelt andre løsninger for kulturbygg på Kløfta. Kløfta Vel v/rolf Alkvist Rolf Alkvist oppsummerte fra velhusets historie siden starten i 1958; historikk, oppgaver opp gjennom årene bl.a. kinodrift, fester, bad, badstue og andre samfunnsoppgaver. I dag fungerer det Saksnr. 2015/176-8

2 Side 2 av 2 som et samfunnshus med en høy utleiefrekvens som viser et stort behov for et slikt hus. Stikkord for dagens innhold er: Seremonilokaler for Romerike/Osloregionens mange nasjonaliteter, barnedåp, bryllup, arrangement/konserter av ulikt slag, fester, utstillinger, møter, kurs, salgsmesser, julelunsj for bedrifter, åpen badstue på lørdager. Fast utleie til et rørleggerfirma og en barnehage, samt til Dansehuset og en gruppe sports dansere. Når stadion selges blir klubbhuset til Kløfta IL også borte, hvilket vil skape et enda større behov for forsamlingslokale. Kløfta Vel eier huset og har 350 medlemmer. En del oppgradering er gjort opp gjennom årene, men mye gjenstår før huset er oppdatert til dagens standard. Søknad om tilskudd til oppgradering til livssynsnøytralt seremonirom er hos fylkeskommunen. Vedlikeholdet krever både økonomiske ressurser og mye dugnadsarbeid. Det er problematisk å få folk til å stille opp og de yngre generasjonene har ikke samme sterke forhold til velhuset som dagens driftere. Velhuset har 3 mål tomt og det koster å rive huset. Realistisk gjenstående netto sum til Kløfta Vel ved salg og rivning vil kanskje være ca 6 mill kr. Velhuset har ingen gjeld pr i dag og vil heller ikke pådra seg store utgifter. Et kulturbygg kan ikke driftes av frivillige, jfr problemene med Gjerdrum kulturhus. Kløfta vel kan selge velhuset uten at det rammer aktiviteten til Kløfta vel, men mye aktivitet på Kløfta vil da mangle lokaler. Velhuset tilhører en gammel byggestil sammen med bl.a. den gamle brannstasjonen. Alkvist avkreftet en evt oppfattet konflikt mellom Kløfta Vel og Kløfta IL angående samarbeid om et kulturbygg i Bakkedalen. Kulturbygg er foreløpig tatt ut av Bakkedalsplanene. Kløfta trenger et flerbruks hus/forsamlingshus som er bedre og mer oppgradert enn velhuset. Konklusjon/forslag fra Kløfta Vel: Kløfta Vel vil være med og arbeide for et kulturbygg i en eller annen form på Kløfta. Kløfta har bruk for et moderne samfunnshus på sikt. Det antas vekst på innbyggere ila noen år. Men det er ikke penger til dette nå. Derfor bør velhuset oppgraderes med tilbygg til kafeen (plass til 70 mot 40 i dag), rehabilitering av gulv, lys, lyd, sceneteppe, åpne 2. etasje til peisestue på 50 kvm + kjeller som kan oppgraderes, oppgradere fra olje til biofyring og fasadeløft. Ullensaker kommune bør være med som støttespiller og økonomisk bidragsyter da dette blir langt billigere enn et nytt kulturbygg. Det ønskes årlig driftstilskudd til velhuset fra kommunen. Det er en vinn vinn situasjon for alle parter. Kløfta IL v/brynjar Tufte Bakkedalsprosjektet startet i 1997 og Tufte har vært med siden Mange muligheter for området har opp gjennom årene vært skissert. Med bakgrunn i den store veksten av idrettsanlegg på Jessheim er det en utbredt oppfatning at nå er det Kløfta sin tur til å få idrettsanlegg. Bakkedalen egner seg ypperlig til mange ulike aktiviteter for store innbyggergrupper. Skoler, barnehager, bo- og aktivitetssenteret er like i nærheten. Bakkedalstoget går nå, byggestart forventes i Kongstanken for Bakkedalen for en del år tilbake var et klubbhus/flerbruks hus i 3 etasjer i skråningen med garderobe, kafe, kontorer, utleie og kultur sal. Dette ligger ikke inne i dagens planskisse som kun omfatter varierte idrettsanlegg med klubbhus. Det nye klubbhuset vil ha sal med plass til 100 personer og skal kunne leies ut for å få inntekter. Totalkostnad for dagens løsning er ca 100 mill kr og Ullensaker kommune er byggherre. Et kulturbygg i skråningen kan fremdeles la seg gjøre, men leira er en utfordring. Kulverten er i forkommen tilstand og må skiftes ut. Kommunen planlegger ny barnehage foran Kløftahallen.

3 Side 3 av 3 Bakkedalsprosjektet var til behandling i HTIK 18. mars Forslaget om kulturbygg fremmet av opposisjonen ble da nedstemt. Endelig behandling er 13. april i kommunestyret. Uttalelse om kulturbygg i Bakkedalen fra Ståle Lien Hansen til kulturrådsmøtet pr mail: Ståle Lien Hansen leder i HTIK hadde ikke anledning til å komme i møtet, men sendte flg E- mail med FRPs standpunkt i saken: «Som leder av Ullensaker FrP, og som leder av hovedutvalg for Teknisk, Idrett og Kultur, ønsker jeg på vegne av mitt parti å redegjøre for vårt standpunkt i denne saken, slik at Kulturrådet er informert. Ullensaker FrP ser at det på sikt kan være formålstjenlig å se på etablering av et kulturhus på Kløfta, uavhengig av utvikling av Bakkedalen som idretts- og aktivitetspark, men at det på nåværende tidspunkt kun bør hensyn tas for videre planer. Prosjektet Bakkedalen, slik det står nå, får en del tilleggskostnader til områdestabilisering, masseutskiftning og utbedring av VA-anlegg i dalen, og vi skal være forsiktig med å planlegge nye bygg ned i dette området som kan vanskeliggjøre eller fordyre prosjektet ytterligere. Vi mener det kan være hensiktsmessig å se nærmere på en eventuell plassering ovenfor eksisterende hall, dersom man skal vurdere et slikt bygg i tilknytning til Bakkedalen, men vi ønsker ikke å låse en plassering på nåværende tidspunkt. Vi kan ikke se at et eventuelt salg av Kløfta Vel skal være avgjørende for en slik etablering eller ikke, da et slikt prosjekt uansett vil kreve store investeringer utover verdier som kan tilføres fra et slikt salg. Noen spørsmål som bør besvares før planene går mye lenger vil være; Må et kulturhus plasseres i Bakkedalen? Alternative plasseringer bør utredes. Vil det være mer riktig å investere i dagens lokaler? Og ved en kommunal investering her, hva vil dette utløse av krav om investering i øvrige vel-hus og grendehus i kommunen (presedens) Hva menes egentlig med kulturhus? Hvilket tilbud ønsker man i et slikt hus? Vi er som sagt villige til å se nærmere på dette, men ønsker ikke å låse disse 2 prosjektene opp mot hverandre. Håper dette klargjør litt om vårt standpunkt i saken, og det er også bakgrunn for at vi ikke ønsker dette tatt inn i Bakkedalsprosjektet på nåværende tidspunkt.» Kulturrådet Kulturrådet ba om innspill til hvordan de kan komme i realistisk inngripen i saken i forhold til vedtakene som er gjort. Det ble anbefalt å starte en prosess for å få til et kulturbygg uavhengig av velhuset, dersom det er vilje til det, en prosess som tar tid. På kort sikt: Tromme sammen alle engasjerte parter, få frem en felles uttalelse som resulterer i en interpellasjon i kommunestyret 13. april om planlegging av et kulturbygg i Bakkedalen. Ingenting er planlagt i detalj enda og det er ca 2 år til byggestart, så det er en viss mulighet for å få til et kombinert bygg. Men idrettstoget må gå nå, spørsmålet er om kulturbygg skal hektes på. På lengre sikt: Det må settes av tomt til et fremtidig kulturbygg på Kløfta. Noen konklusjoner i møtet o Det må settes av areal til et samfunnshus i Bakkedalen, samtidig som velhuset rustes opp i påvente av noe nytt.

4 Side 4 av 4 o Det er dumt å ødelegge velhuset når det er stort behov for det. o Kulturrådet har ikke konkretisert tilstrekkelig hva slags lokale det er behov for, i motsetning til idretten. Dette må gjøres. Hva er aktuelt å bygge på Kløfta? Hva er behovet? Kulturrådet må skaffe seg innsikt i behovet. o Finnes det tomt til et kulturbygg et annet sted på Kløfta enn i Bakkedalen? o Kulturrådet må jobbe etter 2 akser: Bakkedalsprosjektet + løsning på lang sikt. Gjestene ble takket for at de stilte på møtet og kom med nyttige, oppklarende og informative innspill. Sak 40/15 Kommunedelplan Kultur kulturrådets videre medvirkning Gjennomgående sak på alle møter, sist sak 26/15. Skrivearbeidet på kulturrådets plan for 3. sektor pågår for fullt. Det tas sikte på et åpent møte 5. mai med 3. sektor og spesifikt arbeidsgruppene som har vært involvert for en siste sjanse til å komme med innspill. Planen for 3. sektor forventes å kunne behandles i kulturrådets møte 21. mai. Deadline for ferdig skrevet er satt til 1. juni. Erik, Jan Håkon, Berit, Tom og Knut er arbeidsgruppe for dette. Menighetene har frivillig kulturarbeid, og kulturrådet tar kontakt med Wollert for en avklaring. Kultursjef informerte om fremdriften for hele kommunedelplan Kultur der kulturrådets plan for 3. sektor er en del. Følgende datoer er essensielle i fremdriften i det totale planarbeidet: : HTIK Info om planarbeidet v/marit og Nils : Kommunens planforum Info om planarbeidet v/marit : Høringsutkast ferdig. Modnes/justeres ila sommeren : Skrivefrist politisk sak HTIK/HOP/KST i august/september : Høringsutkast behandles i HTIK/HOP/KST og sendes på høring Deretter 6 ukers høringsperiode + tid til å behandle innkomne innspill September: Åpent underveis møte med hele kulturlivet for innspill : HTIK Politisk behandling av Kulturplanen : HOP Politisk behandling av Kulturplanen : KST Endelig politisk behandling av Kulturplanen o : Kulturrådet arrangerer åpent møte med 3. sektor. Møtet er arbeidsgruppenes siste sjanse til å komme med innspill til kulturrådets del av kulturplanen. o 21.5: Endelig behandling i kulturrådets maimøte av planen for 3. sektor. o : Kulturrådets deadline for ferdig skrevet plan for 3. sektor. Sak 43/15 Bydelsplan for Jessheim sør-øst Høringsutkastet bydelsplan for Jessheim sør-øst ble tilsendt Ullensaker kulturråd på høring for noe tid tilbake. Høringsfristen er 20. april. Erik hadde utarbeidet forslag til uttalelse fra kulturrådet. Den var sendt alle medlemmene i forkant av møtet. Uttalelsen ble gjennomgått. Den påpeker flg negative konsekvenser av planforslaget: o Nærfriluftsområdet for barn, unge, eldre reduseres ved å dytte det 1,2 km utover. o Omkjøringsveien vil støybelaste hele friluftsområdet både for mennesker og dyr/fugler fordi den vil være sterkt trafikkert og ikke legges i tunnel. o Det vil få stor negativ betydning for trivsel og helse dersom dagens flotte naturkvaliteter blir borte. Høringsuttalelsen foreslår et kompromiss fra forrige plan som berører langt mindre; At dersom vegen skal gå igjennom området så må den gå i kulvert, slik det er gjort i Gran, Drammen, Trondheim, m.fl. Det må tenkes stort.

5 Side 5 av 5 Kulturrådets kommentarer i drøftingen: o Støybelastningen vil også ramme dyre- og fuglelivet i området, ikke bare menneskene o Hvorfor haster det å få bygget vegen? Hvorfor skal utbyggerne få lov å bygge akkurat der? Det vil representere konkurranse for utbyggingen av Gystadmarka. o Vegvesenet og kommunen bør ta kostnadene med omkjøringsvegen da det er en hovedveg. o Den fremtidige boligtettheten på Jessheim krever den grønne lungen som området har i dag. Erik innarbeider i kulturrådets høringsuttalelse et par setninger om dyre-/fuglelivet som også blir skadelidende. Forøvrig godkjennes den fremlagte uttalelsen og sendes Ullensaker kommune, fylkesmannen, Statens vegvesen, fylkesutbyggingsavdelingen innen høringsfristen 20. april. Sak 35/15 Godkjenne protokoll fra kulturrådets møte Protokoll fra kulturrådets møte ble sendt alle medlemmene på mail etter først å ha vært på høring hos møtets deltakere. Vedlagt protokollen var kulturrådets forslag til Samarbeidsavtale mellom Ullensaker kulturråd og Ullensaker kommune. Protokollen fra kulturrådets møte godkjent uten kommentarer. Sak 36/15 Konstituering Kulturtinget med valg ble gjennomført 10. mars Det nye kulturrådet konstituerte seg selv med leder, nestleder og kasserer, samt valg av revisorer. Valg av kasserer og revisorer er fremkommet som en følge av at kulturrådet sitter med egne midler. Følgende valg ble gjort: 1. Leder: Knut Ljøgodt 2. Nestleder: Berit Nafstad Lyftingsmo 3. Kasserer: Håkon Mangerud 4. Revisorer: Knut Jørgen Syvertsen og Kathrine Grønneberg forespørres om å være kulturrådets revisorer Sak 37/15 Kulturrådets gruppestruktur Kulturrådets oppgaver/arbeidsområder er noe endret siden etableringen av gruppene. Ny gruppeinndeling og bemanning er derfor nødvendig. Følgende gruppestruktur med hovedarbeidsområder ble foreslått: Gruppe 1 Profilere kulturrådet via facebook, nettside, lag og foreninger, m.m. Forslag til leder: Kari Gruppe 2 Jobbe mot offentlige myndigheter, herunder forberedelse til møtene med HTIK, kontakt mot Ullensaker kommune, m.m. Forslag til leder: Berit. Gruppe 3 Ivareta kontakten mot næringslivet og videre arbeid med kulturfolderen. Denne gruppen må vurderes nærmere. Skal den for eksempel inkluderes i gruppe 1? Forslag til leder: Åpen foreløpig.

6 Side 6 av 6 Gruppe 4 Egen arbeidsgruppe med Bakkedalsprosjektet/kulturbygg på Kløfta. Forslag til leder: Tom. Gruppe 5 Kulturplanen. Denne gruppen vurderes å være midlertidig og bli overflødig etter hvert som planarbeidet ferdigstilles. Forslag til leder: Gruppen konstituerer seg selv. Knut sender ut til kulturrådets medlemmer med forespørsel om å delta i de oppnevnte gruppene. Alle tilbakemelder 2 grupper de ønsker å jobbe i. Endelig gruppestruktur med bemanning settes opp som sak i kulturrådets aprilmøte. Sak 38/15 Registrere Kulturrådet i Frivillighetsregisteret Pga behov for egen bankkonto for kulturrådet er det tidligere bestemt at kulturrådet skal registreres i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer og i frivillighetsregisteret etter årsmøtet Det kreves stiftelsesprotokoll, minimum leder og nestleder må signere siden kulturrådet ikke har et internt styre, kontaktperson må oppgis. Aktiviteten som skal utøves settes i kategorien kunst og kultur. Knut har startet denne prosessen og fullfører den. Saken tatt til orientering. Sak 39/15 Referatsaker o Tilbakemelding fra Kulturvernkonferansen 14. mars v/berit. Berit deltok, det gjorde også kommunens kulturminnevernkonsulent. Konferansen var fantastisk. o Tilbakemelding fra Faro konvensjonen v/berit. Refereres i kulturrådets neste møte. o Kulturrådets høringsuttalelse til regjeringens Frivillighetsmelding. Innsendingsfrist var 5. mars og kulturrådets uttalelse ble sendt innen fristen. o Kulturrådets forslag til Samarbeidsavtale mellom Ullensaker kulturråd og Ullensaker kommune fremmes som politisk sak til HTIK 22. april. Deretter videre til HOP og KST. Kultursjefen har ansvar for dette. o Kulturrådets høringsuttalelse til Kommuneplan for Ullensaker ble innsendt innen fristen 1. mars. o Nytilsatt kulturminnevernkonsulent i Ullensaker kommune, Christine Haakstad, inviteres til neste kulturrådsmøte i april. Hun bes om å legge frem noe fra kulturvernkonferansen 14. mars. o Ullensaker frivilligsentral inviteres til et av kulturrådsmøtene i 2015, etter at kulturrådets arbeid med kulturplanen er ferdigstilt. Referatsakene tatt til orientering og videre oppfølging. Sak 41/15 Kulturrådets innspill til visjon for kommunedelplan Kultur Visjonen «Kjennskap gir vennskap» ble vedtatt på kulturrådets møte som kulturrådets innspill til visjon for kommunedelplan Kultur/planen for 3. sektor. Jan Håkon hadde utformet en begrunnelse for visjonen som var sendt alle medlemmene i forkant av møtet. Begrunnelsen ble drøftet og det ble bl.a. stilt spørsmål ved hvorvidt visjonen er for defensiv. Bør den ha et tillegg som også tar opp i seg noe fra kommunens visjon om å være attraktiv og handlekraftig? Det må reflekteres og jobbes videre med dette og kanskje få inn et bredere visjonsbegrep.

7 Side 7 av 7 Visjonsbegrunnelsen tatt til orientering og videre jobbing ihht ovennevnte innspill. Sak 42/15 Kulturbygg i Bakkedalen, Kløfta Det vises til sak 34/15 i møtet. Ingen hadde noe mer å tilføye enn det som ble sagt under sak 34/15. Det vurderes som nødvendig å ha et ekstra møte før kulturrådets neste møte for å drøfte saken videre, bl.a. for å se på alternative løsninger for kulturbygg på Kløfta ift Bakkedalen. Jfr at de fleste i 3. sektor er fornøyde med dagens lokaler for øving og at behovet er et lokale for fremføring, jfr Bø i Telemark. Men Kløfta er omringet av dyrket mark og ledig areal innenfor dette vil bli bebygd med boliger. Derfor er det uansett viktig å få satt av areal til et kulturbygg nå. Jan Håkon, Torill, Tom og Knut har frokostmøte 11. april kl 1100 hjemme hos Knut for å legge kulturrådets videre strategi i saken. Sak 43/15 Status videre arbeid med kulturrådets nettside, facebook, pressemeldinger Knut sender pressemelding om sammensetning av det nye kulturrådet. Facebooksida kan gå mer aktivt ut til lag og foreninger med oppfordring om å like, hvilket vil gi en bredere kontaktflate. Kari bruker kommunens nettside for å finne info, men mange lag og foreninger benytter ikke kommunens kalender og blir derfor ikke tatt med. NB! Info som legges ut må ha en link til kulturrådet. Gruppe 1 tar tak i dette arbeidsområdet og jobber videre med det. Sak 44/15 Aktuell informasjon fra kultursjefen Konsekvenser av reduksjonen i kulturbudsjett 2015 Saken om kulturkort for vanskeligstilte barn/ungdom ble i HTIK utsatt til høstens budsjettprosess for 2016 Gratulerer med 3. plass til HMK i NM 3. div (Av 16 korps) Info om dagens retningslinjer for kommunens kulturtilskudd måtte utsettes pga tidsmangel. Settes som sak på kulturrådets aprilmøte Sak 45/15 Evt : Oppfølging av kulturvernkonferansen i mars 2015 hos Riksantikvaren i Oslo. Riksantikvarens utviklingsnett har veldig bra innhold og er gratis for deltakerne. På sakslisten i kommende kulturrådsmøter settes kommunedelplan Kultur som første sak pga Eriks videre deltakelse i denne saken. Protokollen er godkjent Kulturrådets møteplan vår 2015 Torsdag 16. april Torsdag 21. mai Torsdag 18. juni Dato, sted leder Ullensaker kulturråd

Per Arne Sedsvold, Arvid Birkelund, Jan Håkon Brotnov, Kari Nermoen, Tove Lodding

Per Arne Sedsvold, Arvid Birkelund, Jan Håkon Brotnov, Kari Nermoen, Tove Lodding Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 26.2.15 Tid: Kl 1830-2115 Sted: Møterom Espelunden Tilstede: Forfall: Knut Ljøgodt, Erik Prøsch, Berit Nafstad Lyftingsmo, Håkon Mangerud,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 20.06.2013 Tid: Kl. 1900-2100 Sted: Møterom Espelunden, Rådhuset, Jessheim Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Aud Gunleiksrud,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE 20. AUGUST 2015

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE 20. AUGUST 2015 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 20. august 2015 Tid: Kl 1830-2100 Sted: Møterom Gystad, rådhuset, Jessheim Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 12. MAI 2016

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 12. MAI 2016 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Kathrine Øynebråten Dato: Torsdag 12. mai 2016 Tid: kl 1830-2115 Sted: Møterom Luftrommet, Rådhuset, Jessheim Tilstede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Knut Ljøgodt,

Detaljer

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Marit Lødemel

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Marit Lødemel Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 15.1.15 Tid: Kl 1830-2130 Sted: Møterom Furnes, rådhuset, Jessheim Tilstede: Knut Ljøgodt, Erik Prøsch, Berit Nafstad Lyftingsmo,

Detaljer

Ullensaker kommune Kultur

Ullensaker kommune Kultur Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 19. desember 2013 Tid: Kl 1800-2115 Sted: Hjemme hos Erik Prøsch, Jessheim Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Erik

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 09. FEBRUAR 2017

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 09. FEBRUAR 2017 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Jon Henrik Solhei Dato: Torsdag 09. februar 2017 Tid: Kl. 1830-2100 Sted: Møterom Dragonen, Ullensaker rådhus Tilstede: Kari Nermoen, Knut Ljøgodt, Håkon Mangerud,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 14. DESEMBER 2017

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 14. DESEMBER 2017 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Jon Henrik Solhei Dato: 14. desember 2017 Tid: 18.00 20.00 Sted: Hos Kari Nermoen Tilstede: Kari Nermoen, Knut Ljøgodt, Rolf Baardseth, Torill Lium Johansen,

Detaljer

Ullensaker kommune NOTAT. Kultur. Til: Kathrine Øynebråten Dato: 04.04.2013 Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 21.03.

Ullensaker kommune NOTAT. Kultur. Til: Kathrine Øynebråten Dato: 04.04.2013 Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 21.03. Ullensaker kommune Kultur NOTAT Til: Kathrine Øynebråten Dato: 04.04.2013 Saksnr 2013/710-3/ PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 21.03.13 Torsdag 21. mars 2013 kl. 1900-2100 Møterom Espelunden, Ullensaker

Detaljer

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Tid: 10.12.15 Sted: Lodding gård hos Knut Ljøgodt Tilstede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert Krohn-Hansen, Grethe Bekkedal Skrebergene, Petter

Detaljer

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Marit Lødemel

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Marit Lødemel Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 17. september 2015 Tid: Kl 1830-2130 Sted: Møterom Espelunden Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert Krohn-Hansen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 14. APRIL 2016

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 14. APRIL 2016 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 14. april 2016 Tid: Kl 1830-2100 Sted: Møterom Espelunden, rådhuset, Jessheim Tilstede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Petter Holen, Kari

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD TORSDAG 27. MARS 2014. De nye medlemmene ble ønsket hjertelig velkommen til kulturrådet v/leder.

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD TORSDAG 27. MARS 2014. De nye medlemmene ble ønsket hjertelig velkommen til kulturrådet v/leder. Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 27. mars 2014 Tid: Kl 1900-2115 Sted: Møterom Smestad Jakobsen, rådhuset Jessheim Tilstede: Knut Ljøgodt, Erik Prøsch, Jan Håkon Brotnov,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 13. OKTOBER 2016

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 13. OKTOBER 2016 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Kathrine Øynebråten Dato: Torsdag 13. oktober 2016 Tid: Kl. 1830-2115 Sted: Møterom Dragonen, Ullensaker rådhus Tilstede: Kari Nermoen, Berit Nafstad Lyftingsmo,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 19. JUNI 2014

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 19. JUNI 2014 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 19. juni Tid: Kl 1830-2100 Sted: Møterom Smestad Jakobsen Tilstede: Knut Ljøgodt, Erik Prøsch, Tove Lodding, Haakon Mangerud, Jan

Detaljer

Kulturrådets årsmelding 2016

Kulturrådets årsmelding 2016 Kulturrådets årsmelding 2016 Ullensaker Kulturråd 2016. Fra venstre: Petter Holen, Kari Nermoen, Grethe Bekkedal Skrebergene, Håkon Mangerud, Arvid Birkelund, Tom Sletholt Hansen, Torill Johansen, Jan

Detaljer

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅD SITT MØTE 15. AUGUST 2013

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅD SITT MØTE 15. AUGUST 2013 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: 15. august 2013 Tid: Kl 1900-2100 Sted: Møterom Smestad Jakobsen Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Elise Wogstad, Tove Lodding,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 16. JANUAR 2014

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 16. JANUAR 2014 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 16. januar 2014 Tid: Kl 1900-2100 Sted: Møterom Smestad Jakobsen Tilstede: Knut Ljøgodt, Arvid Birkelund, Berit Nafstad Lyftingsmo,

Detaljer

Kulturting 2013. Torsdag 28. februar 2013 Ullr/Herredsstyresalen, Ullensaker Kulturhus Tilstede: se vedlagt liste

Kulturting 2013. Torsdag 28. februar 2013 Ullr/Herredsstyresalen, Ullensaker Kulturhus Tilstede: se vedlagt liste Kulturting 2013 Torsdag 28. februar 2013 Ullr/Herredsstyresalen, Ullensaker Kulturhus Tilstede: se vedlagt liste KULTURTINGETS MINI KULTURKONFERANSE 1. Velkommen v/berit Nafstad Lyftingsmo, nestleder Ullensaker

Detaljer

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Marit Lødemel

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Marit Lødemel Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 9.6.16 Tid: Kl 1830 2115 Sted: Hos Kari Nermoen Tilstede: Kari Nermoen, Berit Nafstad Lyftingsmo, Mabel Kjos, Knut Ljøgodt, Håkon

Detaljer

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel. Direkte telefonnr: Saksnr. 2016/155-5

Ullensaker kommune MØTEREFERAT. Kultur. Fra: Marit Lødemel. Direkte telefonnr: Saksnr. 2016/155-5 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel. Direkte telefonnr: 66108132 Saksnr. 2016/155-5 Dato: 11.2.16 Tid: Kl 1830-2100 Sted: Møterom Espelunden Til stede: Berit Nafstad Lyftingsmo, Wollert

Detaljer

Før møtet startet presiserte Kulturrådets leder viktigheten av å rydde plass til kulturrådsmøtene.

Før møtet startet presiserte Kulturrådets leder viktigheten av å rydde plass til kulturrådsmøtene. Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel, kultursjef/referent Dato: Torsdag 25. april 2013 Tid: Kl 1900-2115 Sted: Møterom Smestad Jakobsen Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 16. AUGUST 2017

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 16. AUGUST 2017 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Kathrine Øynebråten Dato: Onsdag 16. august 2017 Tid: Kl. 1830-2115 Sted: Møterom Dragonen, Ullensaker rådhus Tilstede: Kari Nermoen, Knut Ljøgodt, Rolf Baardseth,

Detaljer

Forfall: Tove Lodding, Per Arne Sedsvold, Erik Prøsch, Arvid Birkelund, Petter Holen, Håkon Mangerud

Forfall: Tove Lodding, Per Arne Sedsvold, Erik Prøsch, Arvid Birkelund, Petter Holen, Håkon Mangerud Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel - referent Dato: Torsdag 21. august 2014 Tid: Kl 1830-2100 Sted: Møterom Smestad Jakobsen Til stede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Kari

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT KOMMUNEDELPLAN KULTUR - OFFENTLIG HØRING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 6/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 19.01.2016 2/16 Eldrerådet 19.01.2016 2/16 Hovedutvalg for skole og barnehage 20.01.2016

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KULTUR FOR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN KULTUR FOR ULLENSAKER KOMMUNE ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 31.05.2016 Eldrerådet 31.05.2016 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 01.06.2016 Hovedutvalg

Detaljer

Kulturtingets minikonferanse

Kulturtingets minikonferanse PROTOKOLL FRA KULTURRÅDETS KULTURTING 16. FEBRUAR 2017 Referent: Kulturkontoret i Ullensaker v/eli Kristin Wilhelmsen Møteleder: Kari Nermoen Velkommen v/kari Nermoen, leder Ullensaker kulturråd Gratulasjoner

Detaljer

PROTOKOLL MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD TORSDAG 24. APRIL 2014

PROTOKOLL MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD TORSDAG 24. APRIL 2014 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel - telefonnr: 95240648/66108132 Saksnr. 2014/142-8 Dato: Torsdag 24. april Tid: Kl 1830-2115 Sted: Møterom Espelunden Til stede: Forfall: Erik Prøsch,

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 12. JANUAR 2017

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 12. JANUAR 2017 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Kathrine Øynebråten Dato: Torsdag 12. januar 2017 Tid: Kl. 1830-2115 Sted: Møterom Dragonen, Ullensaker rådhus Tilstede: Kari Nermoen, Berit Nafstad Lyftingsmo,

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/14 Eldrerådet 20.01.2014 4/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.01.2014 4/14 Hovedutvalg for helsevern

Detaljer

Referenter: Kulturkontoret i Ullensaker v/marit Lødemel og Kathrine Øynebråten

Referenter: Kulturkontoret i Ullensaker v/marit Lødemel og Kathrine Øynebråten PROTOKOLL FRA KULTURRÅDETS KULTURTING 3. MARS 2016 Referenter: Kulturkontoret i Ullensaker v/marit Lødemel og Kathrine Øynebråten Del A Kulturtingets minikonferanse Møteleder: Knut Ljøgodt 1. Velkommen

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 229/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 94/12 Kommunestyret 08.10.2012 KOMMUNEDELPLAN FOR KLØFTA - AVKLARING AV

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR ULLENSAKER VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 44/16 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.08.2016 37/16 Eldrerådet 23.08.2016 44/16 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

INNKALLING STYREMØTE

INNKALLING STYREMØTE INNKALLING STYREMØTE Møte 01/2016 Tid: 15.12.15 Kl. 18 Sted: Møterommet Bjølsenhallen Innkalles: Arbeidsutvalget og avdelingenes representanter Frafall: Anders Scheldrup Lyng, Sonia Gjesdal, Sverre Midtun.

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back

Møteprotokoll. Kommunestyret 01.11.2006. Sakliste. Protokoll. J. Kristian Bjerke (H) Anders Back Møteprotokoll Kommunestyret 01.11.2006 Sakliste KST-92/06 2. TERTIALMELDING 2006 KST-93/06 FRAMTIDIG SEREMONILOKALE - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE KST-94/06 EVENTUELT KJØP AV SKI MAGASINLEIR KST-95/06 MINDRETALLSANKE

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og

Vedtak Kommunestyret fastsetter planprogrammet for ny kommuneplan, datert , jf. pbl. 4-1 og ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 39/17 Eldrerådet 22.08.2017 41/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.08.2017 58/17 Hovedutvalg for skole og barnehage 23.08.2017

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Sakspapirer hovedstyremøte onsdag 05.02.13 Saksnummer Sak Ansvarlig 1 Godkjenning av protokoll og innkalling Kaare 2 Regnskap 2012 Kirsten, Sverre 3 Budsjett 2013 Sverre 4

Detaljer

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd

Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Møtebok for Asker kirkelige fellesråd Tid: 17. oktober 2013 kl. 19:00 Sted: Heggetun Fremmøtte: ANNEMOR ONARHEIM INGRID RAUSTØL TELLSGÅRD NILS INGE HAUS BJØRN ANDREAS SCHWENSEN KJELL VIDAR JØRGENSEN BERIT

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling 1 Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalg Møtested: frivilligsentralen, Gjerstadsenteret Dato: 17.01.2017 Tid: 18:30 Evt. lovlige forfall meldes her: http://www.gjerstad.kommune.no/politikk/melding-om-forfall/

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/12 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23.05.2012 25/12 Eldrerådet 18.06.2012 41/12 Hovedutvalg for eiendom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for kultur sektoren MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for kultur sektoren Møtested: Kulturkontoret Møtedato: 10.11.2015 Tid: 18:00-20:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Parti Leder Tone Gunn Angeltveit Arbeiderpartiet Nestleder

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 16.01.14 kl. 1900 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 1 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 2 Budsjett (forts) Idrettene 3 Styreseminar 25. januar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus. 04.06.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus. 04.06.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 04.06.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 18. AUGUST 2016

PROTOKOLL FRA MØTE I ULLENSAKER KULTURRÅD 18. AUGUST 2016 Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Kathrine Øynebråten Dato: Torsdag 18.08.16 Tid: Kl 1830 2130 Sted: Dragonen, Ullensaker Rådhus Tilstede: Kari Nermoen, Berit Nafstad Lyftingsmo, Hanne May Sevendal,

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget. Forfall meldes snarest på tlf eller til Nes Kommune Møteinnkalling Kommuneplanutvalget Dato: 24.01.2018 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010

SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN DEN 11.01.2011 26/10 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR KULTURSEKTOREN innkalles til møte 11.01.2011 kl. 18:30 Sted: Møterom Kulturetaten Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

PROTOKOLL FRA MØTET 20.05.2014 KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE Side 1 av 5 Tid: 20.05.2014 KL 0800 1200. Sted: Nesna rådhus, møterom «Tomma» Tilstede: Einar Gullesen (leder) Gunnhild Forsland (nestleder) Gretha Bye (medlem) Pål Vinje (medlem mens Visnes har permisjon)

Detaljer

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK

ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT BOLIGBYGGEPROGRAM 2014-2030 - VEDTAK ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 47/14 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.10.2014 37/14 Eldrerådet 20.10.2014 57/14 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 07.02.2012 kl. 13:00 16.15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen. Tormod Solem Slupphaug, nestleder

Detaljer

Møteprotokoll for Fellesnemnda

Møteprotokoll for Fellesnemnda Møteprotokoll for Fellesnemnda Møtedato: 19.09.2017 Møtested: Kommunestyresalen - Trøgstad Møtetid: 18:30-19:30 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Christian Granli, Erik M. Unaas (Eidsberg -

Detaljer

Frivillighetsmelding

Frivillighetsmelding KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komitè næring, kultur og miljø 12.06.2012 012/12 SFO Komitè næring, kultur og miljø 18.09.2012 016/12 SFO Kommunestyret 04.10.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus 05.06.2012 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

NHF Region Øst. Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad

NHF Region Øst. Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.15 Tidspunkt: Torsdag 1. Oktober 2009 Møtetid: 17.00 20.30 Sted: Idrettens Hus, Strømmen Referent: Karin Hansen Til stede: Navn Tilstede Forfall Merknad Jan

Detaljer

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger

Protokoll for Generalforsamling i NTL. lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00. Selvåg gartneri, Stavanger Protokoll for Generalforsamling i NTL lørdag 11. oktober 2014 kl 15.00 Selvåg gartneri, Stavanger NORSKE TROPEFUGLFORENINGERS LANDSFORBUND Møtet ble åpnet ved at leder Morten Haug. Han ga ros til Stuefuglklubben

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Møteprotokoll. Fylkeseldrerådet

Møteprotokoll. Fylkeseldrerådet Møteprotokoll Fylkeseldrerådet Dato: 23.08.2017 Tid 11:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Botsvatn Møtende medlemmer: Navn: Ole Mikalsen Sigurd Ledaal Arne Austenå Turid Haugstøyl Kari-Mette Jomaas Bjørg Skinnes

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 13.02.14 kl. 1900 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 5 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 6 Regnskap 2013 Kirsten, Sverre 7 Fritak pga økonomi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR ULLENSAKER KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2016 2030 ULLENSAKER KOMMUNE HØRING I BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE 14.3.16 Det var viktig at flere barn og unge skulle få uttale seg om planutkastet, slik at kulturplanen også er

Detaljer

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl Frogner menighetshus

Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: kl Frogner menighetshus Referat fra møte i menighetsrådet Tid og sted: 8.12.16 kl. 19.00 Frogner menighetshus Møtedeltakere: (X=Tilstede. F=Forfall) Berit Baasmo Kvidaland Kjell Håkon Brurberg Ruth Ingeborg Opsahl Elisabeth Lie

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/09 Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 11.11.2009 56/09 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg 11.11.2009 73/09 Hovedutvalg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 114/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.06.2015 KOMMUNEDELPLAN FOR JESSHEIM SØRØST, AVKLARINGER FØR SLUTTBEHANDLING Vedtak Det vises

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE

INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE Møte 10/2014 INNKALLING TIL MØTE PORSGRUNN KIRKELIGE FELLESRÅD Tirsdag 16. desember kl 18.00 i Winthersgt 8 Innkalling til møte Du innkalles med dette til møte i Utvalg Møtedato 16.12.2014 Møtetid kl.

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll hovedstyremøte Onsdag 04.12.13 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 62 Godkjenning av protokoll og Jan Godkjent innkalling 55 (forts) Medlemsregister, nytt system NIF

Detaljer

Planprogram Kulturplan

Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Planprogram Kulturplan Hvorfor skal Nannestad kommune ha en kulturplan? Kulturlivet i Nannestad har en sentral rolle i det identitetsbyggende og samfunnsbyggende arbeidet i Nannestad

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 26.03.2015 22c-1315_Protokoll AU 19 Kopi: handball.no Protokoll fra telefonmøte i Arbeidsutvalget mandag 23. mars 2015 Til stede: Karl-Arne

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 08.05.2013 kl. 11:00 16:55 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, møterom A, rådhuset Johan G. Foss, leder Jarl A.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Kl. 18.00: Felles informasjon med hovedutval for helse og velferd

Detaljer

Møteprotokoll for Ungdomsrådet

Møteprotokoll for Ungdomsrådet Trøgstad kommune Møteprotokoll for Ungdomsrådet Møtedato: 09.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 16:00-19:00 Til stede Forfall Administrasjonen Medlemmer: Emma Kølner, Lene Håkonsen, Madelen Aadalen,

Detaljer

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE

HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE HALDEN KULTURRÅD KALLER INN TIL ÅRSMØTE TORSDAG 30. MARS 2017 KL. 18.00 20.00 I KONSERVATIVEN Halden Kulturråds øverste organ er årsmøtet. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført med det antall godkjente

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg

for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg KOMMUNEPLANMELDING 2008 for Kommuneplanens samfunnsdel 2007 2019 Informasjon og arbeidsopplegg Innhold 1.0 Kommuneplanens samfunnsdel... 3 2.0 Tema som bør drøftes i kommuneplanmeldingen... 3 3.0 Sammenheng

Detaljer

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL

IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL IDRETTSKRETSSTYRET PROTOKOLL KRETSSTYRETS MØTE NR 1/2014-2015 TIRSDAG 13. MAI 2014 IDRETTENS HUS, BODØ PROTOKOLLENE ER OFFISIELLE MELDINGER, OG VEDTAK I SAKER SOM ANGÅR IDRETTENS EGNE LEDD, BLIR FULGT

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org

Referat (26.09.2013) www.hortenvelsamarbeid.org Vår ref: Deres ref: - Dato: tirsdag, 1. oktober 2013 Åsgårdstrand Vel Strandparken Vel Arne Hessen Apenes Vel Til stede Dag Karlsen Falkensten Vel Borre Vel Helge Etnestad Seniorrådgiver, Kommuneutvikling,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur. Åsta Duveke Svendsen. Ronny Alvestad Hanne Bjerkmo Are GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 03.12.2009 Tid: 14:00 17:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Ås eldreråd

MØTEPROTOKOLL Ås eldreråd Ås kommune MØTEPROTOKOLL Ås eldreråd Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30 16:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7. Møtende medlemmer/vara: Leder Georg Distad pensjonistrepresentant

Detaljer

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget

Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Trøgstad kommune Møtedato: 10.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 19:00-22:00 Møteprotokoll for Livsløpsutvalget Til stede Medlemmer: Bjørn Ekeberg, Hanne Therese Myhrer, Hilde Sørby Haakaas,

Detaljer

SAMARBEIDSUTVALGET for felles idretts- og kulturbygg i Fyllingsdalen.

SAMARBEIDSUTVALGET for felles idretts- og kulturbygg i Fyllingsdalen. SAMARBEIDSUTVALGET for felles idretts- og kulturbygg i Fyllingsdalen. STATUS FOR FELLES IDRETTS- OG KULTURBYGG I FYLLINGSDALEN Notat fra Per Kragseth og Roy Gunnar Blommedal 120816 Dette notatet er utarbeidet

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013 INNKALLING HOVEDSTYREMØTE 10 2013 Møte: Tid: Sted: Innkalles: Frafall: Inviterte: 10/2013 Torsdag 12. desember kl. 19 Møterommet Bjølsenhallen Hovedstyrets medlemmer Finn- Ulrik Berntsen Alle avdelingsledere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Fra kl. 1000 til ca. kl. 1030 vil overformynderiet orientere om sin rolle. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 28.09.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg

MØTEPROTOKOLL. Vannregionutvalg Møtested: Fylkeshuset, Fylkesrådsalen Møtedato: 20.01.2015 Varighet: 10:30-15:30 MØTEPROTOKOLL Vannregionutvalg TIL STEDE PÅ MØTET: Navn Parti Rolle Møtt for Regionrådene: Nord-Troms regionråd: Gunn Andersen

Detaljer

Gjerstad kommune Møteinnkalling

Gjerstad kommune Møteinnkalling Gjerstad kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldreråd Møtested: møterom i 1. etasje, Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tid: 17:00 Evt. lovlige forfall meldes til utvalgssekretær, Kai Høgbråt, tlf.: 37119750, som

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Protokoll Hovedstyremøte Søndag 30.11.2014 kl. 1900 Saksnummer Sak Ansvarlig Vedtak 37 Godkjenning av protokoll og Jan innkalling 38 Organisering av Jan Anleggsutvikling i

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Hovedstyremøte Torsdag 09.03.17 kl. 1930-2200 på klubbhuset Saksnummer Sak Ansvarlig 18 Godkjenning av protokoll og innkalling Skule 19 Budsjett 2017 Sverre 20 Sportslig leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, videokonferanserommet 15.3.2016 12.00 14.45 Tilstede på møtet Medlemmer Varamedlem Rolleiv O. Lind (leder) Kåre

Detaljer

Sandnes Innvandrerråd tirsdag kl Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen

Sandnes Innvandrerråd tirsdag kl Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen Sandnes Innvandrerråd tirsdag 31.10.2017 kl. 17-19 Rådhuset, møterom 1A ved resepsjonen Innmeldinger til Godkjenning av protokoll SAK 6/17 Protokoll fra møte 19.09.2017. Vedlegg s. 2-4 Protokollen godkjennes.

Detaljer

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE»

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» Forslag til planprogram Klovneansikt laget av Ara Hama 9 år. Foto: Pia Krabberø 1 September 2016 Innledning Bakgrunn for revideringen av planen I en ny

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 5, ÅR 2011 Tirsdag, 30. august 2011 Tilstede: Anfin Skaaheim, Nils Inge Haus, Astrid With Solvang, Bjørg Ohnstad, Åse Røyset Spalder, Hege Norset Blichfeldt, Arne Amundsen,

Detaljer