Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012"

Transkript

1 Hedmark Nei til EU Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 23. februar 2013 kl på Trudvang Rena Hotell, Rena Hedmarks delegasjon på Nei til EUs landsmøte Fra venstre: Marianne Tvedt Græsby, Karl-Sverre Holdal, regionsekretær, Kari Gjems, Sven Gjems, Brit A. Lien, fylkesleder, Idar Tollan, Rigmor Tollan og Ola Tronsmoen

2 Saksliste: 1. Åpning av årsmøtet ved leder Brit A. Lien 2. Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder, Valg av protokollfører Valg av to protokollunderskrivere. 3. Årsmelding for Godkjenning av revisjonsberetning Regnskap 2012 Revisjonsberetning Arbeidsplan 2013 og budsjett Innkomne saker og årsmøteuttalelser. 8. Valg 9. Avslutning

3 Årsmelding 2012 Forrige Årsmøte På et godt besøkt årsmøte ble lederduoen gjenvalgt, Brit A. Lien som leder og Rigmor Tollan som nestleder. Marianne Tvedt Græsby fra Ringsaker og Olaug Jeksrud fra Sør-Odal ble valgt til nye styremedlemmer. Knut Røe, Tynset, Håkon Erik Vold, Elverum og Kari Gjems fra Grue var ikke på valg. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, var det satt opp to interessante temaer. Det ene temaet var Nei-bevegelsens historie, historiker og forfatter Roar Madsen orienterer om prosjektet. Han holdt foredrag om EEC-motstanden på 1960-talet og EFmotstanden i årene rundt folkeavstemninga i Dette var noe som var av stor interesse blant årsmøtedeltakerne, og alle så fram til å kjøpe historieboka når den foreligger høsten EØS-avtalen og import av landbruksprodukter og EUs tollvern - Innledning av Kai Normann Hansen, Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS. Den offisielle versjonen er at landbruk er holdt utenfor EØS-avtalen, realiteten er en helt annen. Siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1993 har EUs eksport av matvarer til Norge økt dramatisk, mens Norges eksport den motsatte vegen slett ikke har økt i samme grad. - I dag står matvarer fra EU for nær 40% av det norske matforbruket. Under årsmøtet i Hedmark Nei til EU ble 3 Nei-veteraner hedret for sin innsats for Nei-bevegelsen både i 1972 og I forbindelse med Nei til EUs historiebokprosjekt så hadde fylkeslaget invitert en del personer som har gjort en innsats for Neibevegelsen både i 1972 og Blant de som kom, var det spesielt 3 veteraner som årsmøtet ville gi en ekstra honnør til. Disse var Ola Tronsmoen (84) fra Alvdal, Eirik Skjeseth (89) fra Ringsaker og Bjarne Tanum (81) fra Elverum. Både Ola Tronsmoen og Eirik Skjeseth var sentral i etableringen av fylkeslaget i Hedmark av Nei til EEC i 1970 og Nei til EF/EU i Ola Tronsmoen er fremdeles aktiv i organisasjonen, og er leder/kontaktperson i Alvdal Nei til EU. Han deltar også aktivt på fylkesårsmøtene og landsmøtet i Nei til EU. Bjarne Tanum var aktiv i Elverum Nei til EF/EU og var

4 en ivrig medlemsverver. Elverum var på sin tid et av de største lokallagene med ca 1400 medlemmer. Fylkesleder Brit A. Lien hedret disse og overrakte en blomsterbukett til de for det betydningsfulle arbeidet de har lagt ned for Nei-bevegelsen Styret har hatt følgende sammensetning: Leder Brit A. Lien Nestleder Rigmor Tollan Styremedlem Knut Røe Styremedlem Olaug Jeksrud Styremedlem Håkon Erik Vold Styremedlem Kari Gjems Styremedlem Marianne Tvedt Græsby 1. Varamedlem 2. Varamedlem 3. Varamedlem Harald Dyrkorn Idar Tollan Tone Teppen Elverum Tolga Tynset Sør-Odal Elverum Grue Brumunddal Sør-Odal Tolga Sør-Odal Hedmark og Oppland Nei til EU har felles regionsekretær i 100 % stilling, og det er p.t. Karl-Sverre Holdal. Han har kontor hos Nei til EU sentralt. Han har også noen arbeidsoppgaver for Nei til EU. Regionsekretæren er formelt daglig leder for styret og har deltatt på samtlige styremøter. AU har bestått av Brit A. Lien, Rigmor Tollan og Karl-Sverre Holdal. Hedmark Nei til EU hadde pr betalende medlemmer. Styret har i meldingsåret avholdt 7 styremøter, og det har vært avholdt AU-møter etter behov. Det ble avholdt et delegasjonsmøte hjemme hos Marianne, kvelden før landsmøtet. I tillegg har vi arrangert 1 åpent møte hvor EØS og Alternativer til EØSavtalen var tema. Ellers har det vært gjennomført stands i sommer og høst. Noe av de viktigste sakene som har vært behandlet og som laget har jobbet med kan nevnes: Høringsuttalelse til NOU 2012:2 Utenfor og innenfor (Europautredningen) Etter et grundig arbeid av leder og styre, avga fylkesstyret en høringsuttalelse som ble vedtatt av styret den 17. april 2012

5 Hele høringssvaret på 15 sider kan lastes ned på våre hjemmesider, men innledningen gjengis her: Hedmark Nei til EU mener det er svært bra at det er framlagt en rapport om Norges forhold til EU via EØS-avtalen og de 73 avtalene Norge har med EU. Mandatet for utredningsarbeidet skulle blant annet "... være forskningsbasert og ledes av forskere med høy faglig troverdighet. Det skal gis rom for brede og kritiske faglige vurderinger.» I tillegg til denne kritikken har utvalget likevel tatt med et alternativ,nemlig en utvidet EØS-avtale. Utredningen påpeker heldigvis det demokratiske underskuddet EØS-avtalen representerer. Nei til EU i Hedmark mener utredningen ganske systematisk undervurderer og underkommuniserer områder der Norge og EU har motstridende interesser, mens den overvurderer de positive effektene EØS-avtalen har hatt. Utredningen har ignorert kritiske innspill i prosessen. Blant andre har Nei til EU levert flere innspill under utvalgets arbeid, slik det ble oppfordret til. Innspillene var særlig kommentarer til mangler og feil i utvalgets bestilte rapporter. Det er vanskelig å se spor av disse innspillene i utredningen. Tvert imot har NOU-en flere av de samme manglene som ble påvist tidligere i prosessen. Det gjelder for eksempel på områdene norsk identitet, Island og miljø - til dels også fisk Det er svært viktig at fakta og forskning som legges til grunn for en slik melding har troverdighet og tillit i alle leire; Vi stiller oss sterkt kritiske til at utvalgsflertallet lanserer et forslag om en mer omfattende EØS-avtale, svært likt det EU selv har antydet. Alternativrapporten har både en omfattende gjennomgang av EØS-avtalens historikk, med vekt på hva som ble sagt og lovet i Stortinget i 1992, og hvordan det faktisk gikk fra 1994 til i dag. Norge har sagt nei til samfunnsformen EU representerer i to folkeavstemminger. Demokratiske prosesser blir satt til side i europeiske land. Det å forhandle fram en EØS-avtale uten å legge den fram for en folkeavstemming for slik å lette innmelding i EU medførte manglende tillit til våre myndigheter. Hemmeligholdet av arbeidet i EØS-komiteen i Stortinget var heller ikke tillitsskapende når dette ble kjent. Mandatet som ble gitt til departementene i 1988 om å tilpasse norsk regelverk til EUs har ikke folkelig forankring. Norge er nå inne i en periode der konfliktsakene med EU nærmest står i kø. gis uttrykk for en politisk slagside i som IKKE hører hjemme i en forskningsbasert utredning som dette skulle være i følge mandatet,men som viser seg å ha alvorlige svakheter ifht mandatet. Rapporten er preget av en god del synsing. Hedmark Nei til EU mener at regjeringen derfor bør ta med en bred vurdering av andre avtaler med EU i den kommende stortingsmeldingen. Mangelen på opplysning og korrekt informasjon fra myndighetenes side når det gjelder avtalene med EU og konsekvensene for innbyggerne kan man nå rette opp. Det er den eneste måten å svare opp den voksende folkelige uroen og motstanden mot EØS på, inngi tillit og bevare legitimitet overfor brede grupper i vårt folk. Det hviler et særskilt ansvar på regjeringspartiene. Mediearbeid: Fylkeslagets leder Brit A. Lien har vært svært aktiv med leserbrev i fylkes aviser gjennom hele året. Hun har hatt en rekke leserbrev på trykk, noe som blir lagt merke til i hele fylket. Også andre i styret og lokallagskontakter har bidratt i avisspaltene.

6 Fylkeslaget har også fått oppslag i aviser bl.a fra landsmøtet og reaksjonen på tildelingen av Nobels Fredspris til EU. Hjemmesiden til fylkeslaget oppdateres jevnlig. Åpent møte i Elverum: I kjølvannet av Europautredningen NOU 2012:2, Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU, og fremleggelsen av Alternativrapporten fra prosjektet "Alternativer til dagens EØS-avtale" har debatten rundt EØS-avtalen øket. Hedmark Nei til EU inviterte til åpent debattmøte mandag 3. september på Elverum. Temaet for møtet var; Trenger Norge EØS-avtalen, eller kan vi klare oss med en handelsavtale med EU? Sentrale politikere på Stortinget fremhever stadig at Norge er avhengige av EØSavtalen for å få solgt våre produkter, Nei til EU hevder det motsatt, vi får solgt våre varer gjennom handelsavtalen som vil tre ikraft hvis en av partene sier opp EØSavtalen. Dette blir det debatt av, og Hedmark Nei til EU utfordret Arbeiderpartiet til debatt. Nei til EUs Dag Seierstad møtte Arbeiderpartiets Nils Amund Røhne, ordfører i Stange, til debatt. Norges Bygdeungdomslags landsstevne. Fylkeslaget hadde i samarbeid med Ungdom mot EU stand en dag under landsstevnet til Norges Bygdeungdomslag som ble arrangert på Nes i Hedmark. Brit A. Lien og leder i Ungdom mot EU, Marte Gustad Iversen gjennomførte denne standen. De Nordiske Jakt og Fiskedagene: De Nordiske Jakt og Fiskedagene ble arrangert 11. til 14. august på Skogmuseet på Elverum. For 5. året på rad deltok vi med stand på Jakt og Fiskedagene. Ca mennesker er innom messa i løpet av de dagene det arrangeres, så det er en unik mulighet for å treffe mange mennesker. Vi hadde en innholdsrik stand med mye kunnskap om EØSavtalen og Alternativer til dagens EØS-avtale var vårt hovedtema under årets stand. Vi bidrog til at politikere og befolkningen nå tar en skikkelig debatt på EØSavtalen og Alternativer. Hedmark Nei til EU mener at Norge bør ha en annen tilknytningsform til EU enn

7 dagens EØS-avtale. Det finnes flere gode alternativer i Alternativrapporten. En handelsavtale vil vi være langt bedre tjent med. Mange var innom vår stand for å hente materiell eller bare slå av en prat. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger om at det er flott at vi er aktive ute i marken gjennom slike martnaer og stands. På standen deltok foruten regionsekretæren, Brit A. Lien, Kari Gjems, Rigmor og Idar Tollan, Marianne Tvedt Græsby Sensommerfest på Flisa: I et fantastisk godt høstvær deltok Hedmark Nei til EU med stand på Sensommerfest i Flisa. Handelsavtale Ja takk - EØS Nei takk var hovedbudskapet på standen i Flisa sentrum. Fylkesleder Brit A. Lien, styremedlem Kari Gjems og regionsekretær Karl-Sverre Holdal deltok sammen med flere lokale tillitsvalgte på standen i Flisa. I et nydelig høstvær var det mye liv og røre i sentrum. Mange viste interesse for standen vår og budskapet og kom innom for en prat og kunnskap om EØS og Alternativer til EØS. Tynset-Mart'n: Hedmark Nei til EU deltok også i 2012 med stand på Tynset-Mart'n, "midt i elgjakta". Det er yrende liv i Tynset sentrum, og vi kommer i kontakt med mange mennesker. Rigmors varme vafler og varm kaffe var et utrolig populært innslag, og mange var innom og fikk smake og for å slå av en prat. Folk er veldig opptatt av EØSavtalen som mange oppfatter som en husmannskontrakt, og de er veldig glad for at Nei til EU arbeider aktivt for at Norge skal kvitte seg med EØS-avtalen, og ta i bruk frihandelsavtalen. Rigmor og Idar Tollan deltok på standen hver dag sammen med regionsekretæren. I tillegg deltok Knut Røe og Ola Tronsmoen.

8 Landskonferanse, seminarer, rådsmøter og fylkesledermøter Flere av Hedmarks tillitsvalgte har deltatt på de ulike samlingene som har vært arrangert av Nei til EU sentralt. Deltakelsen på slike samlinger er svært viktig for det arbeidet som gjøres ute i fylkene, og skaper inspirasjon for ekstra innsats. Landsmøtet Hedmark stilte med en fulltallig delegasjon ledet av fylkesleder Brit A. Lien, og hun hadde med seg Marianne Tvedt Græsby, Rigmor Tollan, Kari Gjems, Sven Gjems, Idar Tollan og Ola Tronsmoen. Bortimot 230 landsmøtedelegater, gjester og administrasjon fylte den store landsmøtesalen de tre dagene i november. Før landsmøtet ble det gjennomført en paneldebatt med lederne i de politiske partiers programkomiteer, for å klargjøre hva de ulike partiene hadde om EØS i sine programutkast. Debatten tilførte ikke noen store overraskelser ifht. partienes standpunkt til EØS, men de fleste var åpne for å diskutere EØS-avtalen. Leder Heming Olaussens landsmøtetaler gir alltid en realistisk status samtidig som han trekker fram de linjer organisasjonen må arbeide etter. I så måte var hans understrekning av at vi trenger en EØS-debatt. Fylkeslaget bidro økonomisk til kulturell underholdning på landsmøtet. Landsmøtet vedtok følgende årsmøteuttalelser: 1. Stortingsvalget 2013: Et valg også om Norges forhold til EU 2. Ja til handelsavtale Nei til EØS 3. Utenriksministeren tar feil om markedsadgang 4. EØS gir sosial dumping i transportsektoren 5. Norge må nytte handlingsfriheten utenfor EU i landbrukspolitikken 6. EØS-avtalen truer faglige rettigheter 7. Schengen: Usolidaritet i praksis 8. Stå opp for norske interesser forsvar den differensierte arbeidsgiveravgifta! 9. Kvinnelig stemmerett 100 år: Ei feiring av demokrati for alle 10. EU har et stort ansvar for eurokrisen 11. Bruk handlefriheten til beste for klimaet 12. Usolidariske avtaler for investeringsbeskyttelse 13. EU er en trussel mot norsk fiskeriforvaltning 14. Vis kostnadene ved EUs gassmarkedsdirektiv!

9 UD-søknader Fylkesstyret vedtok å søke om UD-midler for følgende prosjekter som er tenkt gjennomført i 2013 hvis vi får tildeling av midler: 1. EØS-avtalens artikkel nr. 19, konsekvenser og muligheter for norsk landbruk. Vi legger opp til en dagskonferanse seint vårhalvår eller tidlig høsthalvår Som samarbeidspartner i dette prosjektet har vi Hedmark Bonde og Småbrukerlag. De hadde signalisert at dette var et aktuelt tema. Det søkes om kr ,- i støtte. 2. Ny landbrukspolitikk i EU. - Konsekvenser for Norge, Europa og verden forøvrig. Handlingsrommet i EØS-avtalen hvordan kan Norge utnytte dette? Dette er en større konferanse som tenkes arrangert over to dager, og en prosjektsøknad som kom i stand etter tips fra Internationalt utvalg i Norsk Bonde og Småbrukerlag. Som samarbeidspartnere i dette prosjektet har vi Oppland Nei til EU og Norsk Bonde og Småbrukerlag. Til dette prosjektet søkes det om kr ,- i støtte. Representasjoner: Regionsekretær Karl-Sverre Holdal gjestet Hedmark Bondelags årsmøte som ble avholdt på Elverum i mars. Styremedlem Håkon Erik Vold gjestet Hedmark Bondelags lederkonferanse som ble avholdt i Trysil høsten Juleavslutning 5. desember hadde styret juleavslutning i kombinasjon med styremøte. Dette ble avholdt hjemme hos Kari og Sven Gjems i Grue. Der disket de opp med nydelig mat og drikke. Samtidig ble det feiret at to av styremedlemmene, Knut og Kari, fylte 70 år i desember, samt at Karl-Sverre fylte 50 år. Det ble overrakt gaver til jubilantene. Brit A. Lien, leder Rigmor Tollan, nestleder Knut Røe Kari Gjems Håkon Erik Vold Marianne Tvedt Græsby Olaug Jeksrud

10 Bilder fra Sensommerfest, Jakt og Fiskedager og Tynset Mart'n

11

12

13 Hedmark NEI til EU Resultatregnskap 2012/ budsjett 2013 Salgs- og driftsinntekter Kontingent Andre driftinntekter Regnskap Regnskap 2012 Budsjett Budsjett Annen driftskostnad Bilgodtgjørelse Reise/opphold Råds/Landsm Reis/opphold andre arr. Annonser Gaver Bank- og kortgebyrer Andre driftskostnader Sum Andre driftskostnader Sum Salgs- og driftsinntekter Driftskostn. og av-og nedskrivninger Regnskap mm Kontorkpstnader Historieprosjektet Kostnad møter/arr. Styremøter Organisasjon/Vervearbeid Telefon andre Porto kontoret Utsending av valgavis Sum Dr.kostn. og av-og nedskrivninger Sum driftskostnader

14 Balanse Eiendeler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer Oppland NTEU Kasse Kontorkonto Høyrente Tolga-Os Sp.b. Regnskap 2011 Regnskap Omløpsmidler Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Gjeld Egenkapital og gjeld Årsresultat Sum beregnet egenkapital og gjeld Hedmark Nei til EU /

15 Hedmark Nei til EU Arbeidsplan 2013 Arbeidsplanen baserer seg på forrige års arbeid for Hedmark, og arbeidsplanen som ble vedtatt på Nei til EUs landsmøte Hovedprioriteringene er EØS og Stortingsvalget. I 2013 er det også 100 år siden kvinnen fikk stemmerett i Norge. Nei til EUs historiebok lanseres høsten Organisatorisk arbeid Målsetting: Styrke organisasjonen i fylket. TILTAK: - Starte regionlag i Ringsakerområdet - Starte lokallag/regionlag i området hvor det finnes ressurspersoner som vil bidra. - Arbeide videre med kontaktpersoner i alle kommuner. - Arbeide videre med kontaktnettverk med våre samarbeidspartnere. - Et mere regelmessig samarbeid med Oppland Nei til EU - Holde oppe aktiviteter i fylket der det arbeides godt med lokale aktivister - Oppfordre og hjelpe medlemmer lokalt til å ta initiativ til å arrangere stands, aktivt kontakte kontaktpersoner for å delta på møter og kurs som Nei til EU arrangerer sentralt, i fylket og i samarbeid med andre. - Gjennomføre verving og gjenverving gjennom hele året, med mål om å opprettholde medlemstallet 2.Informasjonsarbeid. Målsetting: Øke kunnskapen om det som skjer i EU og om handlingsrommet i EØS. Oppdatere og skolere tillitsvalgte og medlemmer og andre samarbeidspartnere slik at flest mulig kan delta aktivt i den politiske diskusjonen om EØS. TILTAK: - Være aktive i avisspaltene - Hjemmesiden oppdateres jevnlig. - Spre løpesedler, Vetthefter m.m. når vi står på stand - Postkasseutdeling i nærområder av aktuelle løpesedler og annen informasjon (kontaktpersoner). - Dele ut informasjon og snakke om arbeidet som NTEU driver med i partier og andre organisasjoner vi som enkeltpersoner er medlemmer i eller blir invitert inn i. - Starte salg av historieboka - Åpne informasjonsmøter. - Dersom fylkeslaget får støtte fra UD må styret arbeide med konferanse høsten 2013 sammen med samarbeidspartnerne - Delta aktivt i Stortingsvalgkampen med vårt budskap gjennom valgavisen - Ha som mål å spre valgavisen til alle husstander i fylket

16

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2010. Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2010. Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum Hedmark Nei til EU Årsmelding 2010 Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum Deler av fylkesstyret, bak fra venstre: Kjell Bjørseth, Olav Horten, Knut Røe. Foran fra venstre: Rigmor

Detaljer

Årsmøte Hedmark Nei til EU

Årsmøte Hedmark Nei til EU Årsmøte Hedmark Nei til EU Lørdag 25. februar 2017 Hedmark Nei til EUs landsmøtedelegasjon på landsmøtet i Nei til EU 2016 Bak fra venstre: Lars Erik Hyllvang, Ludvig Bjerke-Narud og Per Martin Sandtrøen.

Detaljer

Innkalling til Årsmøte.

Innkalling til Årsmøte. Medlemsorientering fra Hedmark Nei til EU Nr. 1. Feb./mars - 2015 Innkalling til Årsmøte. Hedmark Nei til EU avholder årsmøte lørdag 7. mars kl. 11.00 på Thon Hotel Elverum (gamle Central hotell) Kjøreplan

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Landsmøtedelegasjonen 2009 fra Oppland Nei til EU. Fra venstre: sentralstyremedlem Eivind Brenna, regionssekretær

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2012. Årsmøte lørdag 9. mars 2013 kl 11.00 på Mølla Hotel, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2012. Årsmøte lørdag 9. mars 2013 kl 11.00 på Mølla Hotel, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding 212 Årsmøte lørdag 9. mars 213 kl 11. på Mølla Hotel, Lillehammer Oppland Nei til EUs landsmøtedelegasjon. Foto: Nei til EU Fra venstre: Karl-Sverre Holdal, regionsekretær,

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmøte lørdag 20. februar kl på Elverum

Hedmark Nei til EU. Årsmøte lørdag 20. februar kl på Elverum Hedmark Nei til EU Årsmøte lørdag 20. februar kl 11.00 på Elverum Landsmøtedelegasjonen 2009 fra Hedmark Nei til EU. Fra venstre: Regionssekretær Karl-Sverre Holdal, fylkesleder Merete Furuberg, Ole Jan

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 24. mars 2012 kl 11.00 på Elgstua Gjestgiveri, Elverum

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 24. mars 2012 kl 11.00 på Elgstua Gjestgiveri, Elverum Hedmark Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 24. mars 2012 kl 11.00 på Elgstua Gjestgiveri, Elverum Hedmarkinger på Nei til EUs landsmøte. Bak fra venstre:, Knut Røe, Idar Tollan og Per Rønning. Foran

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Årsmøte Hordaland Nei til EU

Årsmøte Hordaland Nei til EU Årsmøte Hordaland Nei til EU På Sentralbadet Litteraturhus, Odda, fredag 4. mars 2016 Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon på landsmøtet i Nei til EU 2015 Bak fra venstre: Toril Mongstad, Gunnar Rutle,

Detaljer

Medlemsorientering fra Hedmark Nei til EU

Medlemsorientering fra Hedmark Nei til EU Medlemsorientering fra Hedmark Nei til EU Februar - 2017 Innkalling til Årsmøte. Hedmark Nei til EU avholder årsmøte lørdag 25. februar kl. 11.00 på First Hotell Elverum, Storgata 22 på Elverum. Kjøreplan

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Årsmøte 2017 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2017 Oppland Nei til EU Årsmøte 2017 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 1. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2016. Bak fra venstre: Terje Enger (observatør) Kai Werner Evensen, Dag Seierstad, Marit

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2015

Innkalling til generalforsamling 2015 Innkalling til generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 26. mars kl 17.30 i gymsal 3 på Manglerud skole, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016

VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse september 2016 VEDTEKTER Vedtatt på BURG Norges landskonferanse 23.-25. september 2016 nnhold 1 Formål 2 Medlemskap og organisering 3 BURGs oppbygging 4 Landskonferanse 5 Ekstraordinær landskonferanse 6 Sentralstyrets

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011 Til Oslo, 26.10.2011 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet

Budsjett. - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett - forslag til kontingentsatser - forutsetninger for budsjettet Budsjett 2014 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2013 Regnskap Prognose Budsjett Post Tekst 2012 2013 2013 2013

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

Årsmøte Hordaland Nei til EU

Årsmøte Hordaland Nei til EU Årsmøte Hordaland Nei til EU På Sentralbadet Litteraturhus, Odda, fredag 4. mars 2016 Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon på landsmøtet i Nei til EU 2015 Bak fra venstre: Toril Mongstad, Gunnar Rutle,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Medlemsorientering fra Oppland Nei til EU Nr. 1 - Feb. 2013 Innkalling til Årsmøte Oppland Nei til EU innkaller til årsmøte lørdag 9. mars kl. 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer. Møterom: Møllaloftet,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Organisasjonsnr. 995392410 Utarbeidet av: Tromsø Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Skippergata 4147 9008 TROMSØ Organisasjonsnr. 965788018 Resultatregnskap

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag. REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag REGNSKAP 2014 BUDSJETT 2015 KONTINGENT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2014 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Kontingent 1 83 425 91

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015

Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Vedtatt av styret 23.10.2015 Budsjett 2016 Forslag til budsjett for vedtak på landsmøtet november 2016 - vedtatt i styret 23.10.2015 Regnskap Budsjett Post Tekst 2014 2015 2015 revidert 2016

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG. Regnskap 2009. Kontingent 2011 SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Regnskap 2009 Kontingent 2011 Budsjett 2010 2 Regnskap 2009 Inntekter Note Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Kontingent 1 198720,00 255300 520840,00 Partistøtte staten

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Til medlemmene av Ytre Hamarøy Grunneierlag SA Innkalling til ordinært årsmøte. Styret i Ytre Hamarøy Grunneierlag innkaller med dette til ordinært årsmøte i Grunneierlaget,

Detaljer

SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja SAK 7: Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Bente Kristine Lorentzen (styreleder), Daniel

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand

A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand ÅRSMØTE 2015 A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus og Behandling 20. mai 2015 kl. 18.00. Sted: Sørlandsparken Kristiansand 1. KONSTITUERING a. Åpning b. Navneopprop c. Godkjenning

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Budsjett og kontingent 2015 m/noter Styrets innstilling 25.11.2014 Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Forslag til kontingentsatser 2015 Hovedmedlem: kr. 370 ved fornying, kr.

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros.

NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros elgregion lørdag 5.Mai Feragen samfunnshus, Røros. Årsmøte 2012 NORD-ØSTERDAL - RØROS ELGREGION. Elgregionens medlemmer Kommunale viltmyndigheter Fylkeskommunen i Hedmark Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag Det innkalles til årsmøte i Nord-Østerdal - Røros

Detaljer

Innkalling til Årsmøte 2017

Innkalling til Årsmøte 2017 Innkalling til Årsmøte 2017 Årsmøtet i Fortidsminneforeningen avdeling Troms avholdes på Polarmuseet torsdag 9. Mars rett i etterkant av lokallagets årsmøte klokken 20.15. Program årsmøte: 1. Registrering

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120

REFERAT PST 3/2015 s. 1 av 7 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +47 24142120 - REFERAT PST 3/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 05.08.2015 14/02569 +4 24142120 Møtedato/tidspunkt: mandag 22. juni 2015 kl. 09:00 til kl. 12:00 Sted: Til stede: Hotell

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING

c. ÅRSREGNSKAP 4p ri PROFO VESTERÅLEN 0Ai. SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 L.AMARKTUNET KL.1830 A. KONSTITUERING L.AMARKTUNET KL.1830 SAKSLISTE ÅRSMØTE 16. FEBRUAR 2016 PROFO VESTERÅLEN 0Ai. 4p ri i. 4. REVISOR 2. 2 STYREMEDLEMMER FOR 2 ÅR 3. i MEDLEM TIL VALGKOMMITE 1. LEDER FOR i ÅR E. VALG 1. UROLOGITILBUDET VED

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: /

REFERAT PST 1/2015 s. 1 av 9 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: / - REFERAT PST 1/2015 s. 1 av Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 10.04.2015 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30 fredag 23. januar 2015 kl. 15:00 Sted:

Detaljer

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015

HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG. Årsberetning 2015 HAMAR IDRETTSLAG HOVEDLAG Årsberetning 2015 1 HAMAR IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR 2015 Administrasjons-utvalgets (AU) og hovedstyrets (HS) sammensetning: AU har i perioden bestått av: Truls Norderhaug (leder)

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Årsmelding 2012 Regnskap 2012

Årsmelding 2012 Regnskap 2012 Årsmelding 2012 Regnskap 2012 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Valg av møteleder 5. Valg av referent 6. Styrets årsberetning 2012 7. Regnskap 2011-2012

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE FFTA Dato og klokkeslett: 4. mars 2016 kl. 11-12 Sted: Vårseminar på Hotell Havet i Bodø DAGSORDEN:

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016

REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Nord-Trøndelag REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Regnskap 2015 Resultatregnskap Inntekter Note Regnskap 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2014 Kontingent 1 83 165 91 000 83 425 Partistøtte

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning

Årsmøte i. Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder. Sak 2/2017 Styrets beretning Årsmøte i 2017 Saksliste for årsmøte i NSF lørdag 4. mars 2017 Sak 1/2017 Åpning/konstituering ved leder Sak 2/2017 Styrets beretning 1.1. 31.12. 2016 Sak 3/2017 Regnskap for 1.1. 31.12. 2016 Sak 4/2017

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden Årsmøte F2F Hordaland 2017 Tidspunkt: tirsdag 31. januar 2017, klokken 19.00-21.00 Sted: Batteriet Vest Adresse: Kong Oscars gt. 7 Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: RANA STED: SCANDIC HOTELL, MO I RANA DATO: 15.03.2017 KLOKKESLETT: 18.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt

Detaljer