Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012"

Transkript

1 Hedmark Nei til EU Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 23. februar 2013 kl på Trudvang Rena Hotell, Rena Hedmarks delegasjon på Nei til EUs landsmøte Fra venstre: Marianne Tvedt Græsby, Karl-Sverre Holdal, regionsekretær, Kari Gjems, Sven Gjems, Brit A. Lien, fylkesleder, Idar Tollan, Rigmor Tollan og Ola Tronsmoen

2 Saksliste: 1. Åpning av årsmøtet ved leder Brit A. Lien 2. Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder, Valg av protokollfører Valg av to protokollunderskrivere. 3. Årsmelding for Godkjenning av revisjonsberetning Regnskap 2012 Revisjonsberetning Arbeidsplan 2013 og budsjett Innkomne saker og årsmøteuttalelser. 8. Valg 9. Avslutning

3 Årsmelding 2012 Forrige Årsmøte På et godt besøkt årsmøte ble lederduoen gjenvalgt, Brit A. Lien som leder og Rigmor Tollan som nestleder. Marianne Tvedt Græsby fra Ringsaker og Olaug Jeksrud fra Sør-Odal ble valgt til nye styremedlemmer. Knut Røe, Tynset, Håkon Erik Vold, Elverum og Kari Gjems fra Grue var ikke på valg. I tillegg til vanlige årsmøtesaker, var det satt opp to interessante temaer. Det ene temaet var Nei-bevegelsens historie, historiker og forfatter Roar Madsen orienterer om prosjektet. Han holdt foredrag om EEC-motstanden på 1960-talet og EFmotstanden i årene rundt folkeavstemninga i Dette var noe som var av stor interesse blant årsmøtedeltakerne, og alle så fram til å kjøpe historieboka når den foreligger høsten EØS-avtalen og import av landbruksprodukter og EUs tollvern - Innledning av Kai Normann Hansen, Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor AS. Den offisielle versjonen er at landbruk er holdt utenfor EØS-avtalen, realiteten er en helt annen. Siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1993 har EUs eksport av matvarer til Norge økt dramatisk, mens Norges eksport den motsatte vegen slett ikke har økt i samme grad. - I dag står matvarer fra EU for nær 40% av det norske matforbruket. Under årsmøtet i Hedmark Nei til EU ble 3 Nei-veteraner hedret for sin innsats for Nei-bevegelsen både i 1972 og I forbindelse med Nei til EUs historiebokprosjekt så hadde fylkeslaget invitert en del personer som har gjort en innsats for Neibevegelsen både i 1972 og Blant de som kom, var det spesielt 3 veteraner som årsmøtet ville gi en ekstra honnør til. Disse var Ola Tronsmoen (84) fra Alvdal, Eirik Skjeseth (89) fra Ringsaker og Bjarne Tanum (81) fra Elverum. Både Ola Tronsmoen og Eirik Skjeseth var sentral i etableringen av fylkeslaget i Hedmark av Nei til EEC i 1970 og Nei til EF/EU i Ola Tronsmoen er fremdeles aktiv i organisasjonen, og er leder/kontaktperson i Alvdal Nei til EU. Han deltar også aktivt på fylkesårsmøtene og landsmøtet i Nei til EU. Bjarne Tanum var aktiv i Elverum Nei til EF/EU og var

4 en ivrig medlemsverver. Elverum var på sin tid et av de største lokallagene med ca 1400 medlemmer. Fylkesleder Brit A. Lien hedret disse og overrakte en blomsterbukett til de for det betydningsfulle arbeidet de har lagt ned for Nei-bevegelsen Styret har hatt følgende sammensetning: Leder Brit A. Lien Nestleder Rigmor Tollan Styremedlem Knut Røe Styremedlem Olaug Jeksrud Styremedlem Håkon Erik Vold Styremedlem Kari Gjems Styremedlem Marianne Tvedt Græsby 1. Varamedlem 2. Varamedlem 3. Varamedlem Harald Dyrkorn Idar Tollan Tone Teppen Elverum Tolga Tynset Sør-Odal Elverum Grue Brumunddal Sør-Odal Tolga Sør-Odal Hedmark og Oppland Nei til EU har felles regionsekretær i 100 % stilling, og det er p.t. Karl-Sverre Holdal. Han har kontor hos Nei til EU sentralt. Han har også noen arbeidsoppgaver for Nei til EU. Regionsekretæren er formelt daglig leder for styret og har deltatt på samtlige styremøter. AU har bestått av Brit A. Lien, Rigmor Tollan og Karl-Sverre Holdal. Hedmark Nei til EU hadde pr betalende medlemmer. Styret har i meldingsåret avholdt 7 styremøter, og det har vært avholdt AU-møter etter behov. Det ble avholdt et delegasjonsmøte hjemme hos Marianne, kvelden før landsmøtet. I tillegg har vi arrangert 1 åpent møte hvor EØS og Alternativer til EØSavtalen var tema. Ellers har det vært gjennomført stands i sommer og høst. Noe av de viktigste sakene som har vært behandlet og som laget har jobbet med kan nevnes: Høringsuttalelse til NOU 2012:2 Utenfor og innenfor (Europautredningen) Etter et grundig arbeid av leder og styre, avga fylkesstyret en høringsuttalelse som ble vedtatt av styret den 17. april 2012

5 Hele høringssvaret på 15 sider kan lastes ned på våre hjemmesider, men innledningen gjengis her: Hedmark Nei til EU mener det er svært bra at det er framlagt en rapport om Norges forhold til EU via EØS-avtalen og de 73 avtalene Norge har med EU. Mandatet for utredningsarbeidet skulle blant annet "... være forskningsbasert og ledes av forskere med høy faglig troverdighet. Det skal gis rom for brede og kritiske faglige vurderinger.» I tillegg til denne kritikken har utvalget likevel tatt med et alternativ,nemlig en utvidet EØS-avtale. Utredningen påpeker heldigvis det demokratiske underskuddet EØS-avtalen representerer. Nei til EU i Hedmark mener utredningen ganske systematisk undervurderer og underkommuniserer områder der Norge og EU har motstridende interesser, mens den overvurderer de positive effektene EØS-avtalen har hatt. Utredningen har ignorert kritiske innspill i prosessen. Blant andre har Nei til EU levert flere innspill under utvalgets arbeid, slik det ble oppfordret til. Innspillene var særlig kommentarer til mangler og feil i utvalgets bestilte rapporter. Det er vanskelig å se spor av disse innspillene i utredningen. Tvert imot har NOU-en flere av de samme manglene som ble påvist tidligere i prosessen. Det gjelder for eksempel på områdene norsk identitet, Island og miljø - til dels også fisk Det er svært viktig at fakta og forskning som legges til grunn for en slik melding har troverdighet og tillit i alle leire; Vi stiller oss sterkt kritiske til at utvalgsflertallet lanserer et forslag om en mer omfattende EØS-avtale, svært likt det EU selv har antydet. Alternativrapporten har både en omfattende gjennomgang av EØS-avtalens historikk, med vekt på hva som ble sagt og lovet i Stortinget i 1992, og hvordan det faktisk gikk fra 1994 til i dag. Norge har sagt nei til samfunnsformen EU representerer i to folkeavstemminger. Demokratiske prosesser blir satt til side i europeiske land. Det å forhandle fram en EØS-avtale uten å legge den fram for en folkeavstemming for slik å lette innmelding i EU medførte manglende tillit til våre myndigheter. Hemmeligholdet av arbeidet i EØS-komiteen i Stortinget var heller ikke tillitsskapende når dette ble kjent. Mandatet som ble gitt til departementene i 1988 om å tilpasse norsk regelverk til EUs har ikke folkelig forankring. Norge er nå inne i en periode der konfliktsakene med EU nærmest står i kø. gis uttrykk for en politisk slagside i som IKKE hører hjemme i en forskningsbasert utredning som dette skulle være i følge mandatet,men som viser seg å ha alvorlige svakheter ifht mandatet. Rapporten er preget av en god del synsing. Hedmark Nei til EU mener at regjeringen derfor bør ta med en bred vurdering av andre avtaler med EU i den kommende stortingsmeldingen. Mangelen på opplysning og korrekt informasjon fra myndighetenes side når det gjelder avtalene med EU og konsekvensene for innbyggerne kan man nå rette opp. Det er den eneste måten å svare opp den voksende folkelige uroen og motstanden mot EØS på, inngi tillit og bevare legitimitet overfor brede grupper i vårt folk. Det hviler et særskilt ansvar på regjeringspartiene. Mediearbeid: Fylkeslagets leder Brit A. Lien har vært svært aktiv med leserbrev i fylkes aviser gjennom hele året. Hun har hatt en rekke leserbrev på trykk, noe som blir lagt merke til i hele fylket. Også andre i styret og lokallagskontakter har bidratt i avisspaltene.

6 Fylkeslaget har også fått oppslag i aviser bl.a fra landsmøtet og reaksjonen på tildelingen av Nobels Fredspris til EU. Hjemmesiden til fylkeslaget oppdateres jevnlig. Åpent møte i Elverum: I kjølvannet av Europautredningen NOU 2012:2, Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU, og fremleggelsen av Alternativrapporten fra prosjektet "Alternativer til dagens EØS-avtale" har debatten rundt EØS-avtalen øket. Hedmark Nei til EU inviterte til åpent debattmøte mandag 3. september på Elverum. Temaet for møtet var; Trenger Norge EØS-avtalen, eller kan vi klare oss med en handelsavtale med EU? Sentrale politikere på Stortinget fremhever stadig at Norge er avhengige av EØSavtalen for å få solgt våre produkter, Nei til EU hevder det motsatt, vi får solgt våre varer gjennom handelsavtalen som vil tre ikraft hvis en av partene sier opp EØSavtalen. Dette blir det debatt av, og Hedmark Nei til EU utfordret Arbeiderpartiet til debatt. Nei til EUs Dag Seierstad møtte Arbeiderpartiets Nils Amund Røhne, ordfører i Stange, til debatt. Norges Bygdeungdomslags landsstevne. Fylkeslaget hadde i samarbeid med Ungdom mot EU stand en dag under landsstevnet til Norges Bygdeungdomslag som ble arrangert på Nes i Hedmark. Brit A. Lien og leder i Ungdom mot EU, Marte Gustad Iversen gjennomførte denne standen. De Nordiske Jakt og Fiskedagene: De Nordiske Jakt og Fiskedagene ble arrangert 11. til 14. august på Skogmuseet på Elverum. For 5. året på rad deltok vi med stand på Jakt og Fiskedagene. Ca mennesker er innom messa i løpet av de dagene det arrangeres, så det er en unik mulighet for å treffe mange mennesker. Vi hadde en innholdsrik stand med mye kunnskap om EØSavtalen og Alternativer til dagens EØS-avtale var vårt hovedtema under årets stand. Vi bidrog til at politikere og befolkningen nå tar en skikkelig debatt på EØSavtalen og Alternativer. Hedmark Nei til EU mener at Norge bør ha en annen tilknytningsform til EU enn

7 dagens EØS-avtale. Det finnes flere gode alternativer i Alternativrapporten. En handelsavtale vil vi være langt bedre tjent med. Mange var innom vår stand for å hente materiell eller bare slå av en prat. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger om at det er flott at vi er aktive ute i marken gjennom slike martnaer og stands. På standen deltok foruten regionsekretæren, Brit A. Lien, Kari Gjems, Rigmor og Idar Tollan, Marianne Tvedt Græsby Sensommerfest på Flisa: I et fantastisk godt høstvær deltok Hedmark Nei til EU med stand på Sensommerfest i Flisa. Handelsavtale Ja takk - EØS Nei takk var hovedbudskapet på standen i Flisa sentrum. Fylkesleder Brit A. Lien, styremedlem Kari Gjems og regionsekretær Karl-Sverre Holdal deltok sammen med flere lokale tillitsvalgte på standen i Flisa. I et nydelig høstvær var det mye liv og røre i sentrum. Mange viste interesse for standen vår og budskapet og kom innom for en prat og kunnskap om EØS og Alternativer til EØS. Tynset-Mart'n: Hedmark Nei til EU deltok også i 2012 med stand på Tynset-Mart'n, "midt i elgjakta". Det er yrende liv i Tynset sentrum, og vi kommer i kontakt med mange mennesker. Rigmors varme vafler og varm kaffe var et utrolig populært innslag, og mange var innom og fikk smake og for å slå av en prat. Folk er veldig opptatt av EØSavtalen som mange oppfatter som en husmannskontrakt, og de er veldig glad for at Nei til EU arbeider aktivt for at Norge skal kvitte seg med EØS-avtalen, og ta i bruk frihandelsavtalen. Rigmor og Idar Tollan deltok på standen hver dag sammen med regionsekretæren. I tillegg deltok Knut Røe og Ola Tronsmoen.

8 Landskonferanse, seminarer, rådsmøter og fylkesledermøter Flere av Hedmarks tillitsvalgte har deltatt på de ulike samlingene som har vært arrangert av Nei til EU sentralt. Deltakelsen på slike samlinger er svært viktig for det arbeidet som gjøres ute i fylkene, og skaper inspirasjon for ekstra innsats. Landsmøtet Hedmark stilte med en fulltallig delegasjon ledet av fylkesleder Brit A. Lien, og hun hadde med seg Marianne Tvedt Græsby, Rigmor Tollan, Kari Gjems, Sven Gjems, Idar Tollan og Ola Tronsmoen. Bortimot 230 landsmøtedelegater, gjester og administrasjon fylte den store landsmøtesalen de tre dagene i november. Før landsmøtet ble det gjennomført en paneldebatt med lederne i de politiske partiers programkomiteer, for å klargjøre hva de ulike partiene hadde om EØS i sine programutkast. Debatten tilførte ikke noen store overraskelser ifht. partienes standpunkt til EØS, men de fleste var åpne for å diskutere EØS-avtalen. Leder Heming Olaussens landsmøtetaler gir alltid en realistisk status samtidig som han trekker fram de linjer organisasjonen må arbeide etter. I så måte var hans understrekning av at vi trenger en EØS-debatt. Fylkeslaget bidro økonomisk til kulturell underholdning på landsmøtet. Landsmøtet vedtok følgende årsmøteuttalelser: 1. Stortingsvalget 2013: Et valg også om Norges forhold til EU 2. Ja til handelsavtale Nei til EØS 3. Utenriksministeren tar feil om markedsadgang 4. EØS gir sosial dumping i transportsektoren 5. Norge må nytte handlingsfriheten utenfor EU i landbrukspolitikken 6. EØS-avtalen truer faglige rettigheter 7. Schengen: Usolidaritet i praksis 8. Stå opp for norske interesser forsvar den differensierte arbeidsgiveravgifta! 9. Kvinnelig stemmerett 100 år: Ei feiring av demokrati for alle 10. EU har et stort ansvar for eurokrisen 11. Bruk handlefriheten til beste for klimaet 12. Usolidariske avtaler for investeringsbeskyttelse 13. EU er en trussel mot norsk fiskeriforvaltning 14. Vis kostnadene ved EUs gassmarkedsdirektiv!

9 UD-søknader Fylkesstyret vedtok å søke om UD-midler for følgende prosjekter som er tenkt gjennomført i 2013 hvis vi får tildeling av midler: 1. EØS-avtalens artikkel nr. 19, konsekvenser og muligheter for norsk landbruk. Vi legger opp til en dagskonferanse seint vårhalvår eller tidlig høsthalvår Som samarbeidspartner i dette prosjektet har vi Hedmark Bonde og Småbrukerlag. De hadde signalisert at dette var et aktuelt tema. Det søkes om kr ,- i støtte. 2. Ny landbrukspolitikk i EU. - Konsekvenser for Norge, Europa og verden forøvrig. Handlingsrommet i EØS-avtalen hvordan kan Norge utnytte dette? Dette er en større konferanse som tenkes arrangert over to dager, og en prosjektsøknad som kom i stand etter tips fra Internationalt utvalg i Norsk Bonde og Småbrukerlag. Som samarbeidspartnere i dette prosjektet har vi Oppland Nei til EU og Norsk Bonde og Småbrukerlag. Til dette prosjektet søkes det om kr ,- i støtte. Representasjoner: Regionsekretær Karl-Sverre Holdal gjestet Hedmark Bondelags årsmøte som ble avholdt på Elverum i mars. Styremedlem Håkon Erik Vold gjestet Hedmark Bondelags lederkonferanse som ble avholdt i Trysil høsten Juleavslutning 5. desember hadde styret juleavslutning i kombinasjon med styremøte. Dette ble avholdt hjemme hos Kari og Sven Gjems i Grue. Der disket de opp med nydelig mat og drikke. Samtidig ble det feiret at to av styremedlemmene, Knut og Kari, fylte 70 år i desember, samt at Karl-Sverre fylte 50 år. Det ble overrakt gaver til jubilantene. Brit A. Lien, leder Rigmor Tollan, nestleder Knut Røe Kari Gjems Håkon Erik Vold Marianne Tvedt Græsby Olaug Jeksrud

10 Bilder fra Sensommerfest, Jakt og Fiskedager og Tynset Mart'n

11

12

13 Hedmark NEI til EU Resultatregnskap 2012/ budsjett 2013 Salgs- og driftsinntekter Kontingent Andre driftinntekter Regnskap Regnskap 2012 Budsjett Budsjett Annen driftskostnad Bilgodtgjørelse Reise/opphold Råds/Landsm Reis/opphold andre arr. Annonser Gaver Bank- og kortgebyrer Andre driftskostnader Sum Andre driftskostnader Sum Salgs- og driftsinntekter Driftskostn. og av-og nedskrivninger Regnskap mm Kontorkpstnader Historieprosjektet Kostnad møter/arr. Styremøter Organisasjon/Vervearbeid Telefon andre Porto kontoret Utsending av valgavis Sum Dr.kostn. og av-og nedskrivninger Sum driftskostnader

14 Balanse Eiendeler Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer Oppland NTEU Kasse Kontorkonto Høyrente Tolga-Os Sp.b. Regnskap 2011 Regnskap Omløpsmidler Egenkapital og gjeld Egenkapital Opptjent egenkapital Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld Gjeld Egenkapital og gjeld Årsresultat Sum beregnet egenkapital og gjeld Hedmark Nei til EU /

15 Hedmark Nei til EU Arbeidsplan 2013 Arbeidsplanen baserer seg på forrige års arbeid for Hedmark, og arbeidsplanen som ble vedtatt på Nei til EUs landsmøte Hovedprioriteringene er EØS og Stortingsvalget. I 2013 er det også 100 år siden kvinnen fikk stemmerett i Norge. Nei til EUs historiebok lanseres høsten Organisatorisk arbeid Målsetting: Styrke organisasjonen i fylket. TILTAK: - Starte regionlag i Ringsakerområdet - Starte lokallag/regionlag i området hvor det finnes ressurspersoner som vil bidra. - Arbeide videre med kontaktpersoner i alle kommuner. - Arbeide videre med kontaktnettverk med våre samarbeidspartnere. - Et mere regelmessig samarbeid med Oppland Nei til EU - Holde oppe aktiviteter i fylket der det arbeides godt med lokale aktivister - Oppfordre og hjelpe medlemmer lokalt til å ta initiativ til å arrangere stands, aktivt kontakte kontaktpersoner for å delta på møter og kurs som Nei til EU arrangerer sentralt, i fylket og i samarbeid med andre. - Gjennomføre verving og gjenverving gjennom hele året, med mål om å opprettholde medlemstallet 2.Informasjonsarbeid. Målsetting: Øke kunnskapen om det som skjer i EU og om handlingsrommet i EØS. Oppdatere og skolere tillitsvalgte og medlemmer og andre samarbeidspartnere slik at flest mulig kan delta aktivt i den politiske diskusjonen om EØS. TILTAK: - Være aktive i avisspaltene - Hjemmesiden oppdateres jevnlig. - Spre løpesedler, Vetthefter m.m. når vi står på stand - Postkasseutdeling i nærområder av aktuelle løpesedler og annen informasjon (kontaktpersoner). - Dele ut informasjon og snakke om arbeidet som NTEU driver med i partier og andre organisasjoner vi som enkeltpersoner er medlemmer i eller blir invitert inn i. - Starte salg av historieboka - Åpne informasjonsmøter. - Dersom fylkeslaget får støtte fra UD må styret arbeide med konferanse høsten 2013 sammen med samarbeidspartnerne - Delta aktivt i Stortingsvalgkampen med vårt budskap gjennom valgavisen - Ha som mål å spre valgavisen til alle husstander i fylket

16

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

Norsk landbruk under press!

Norsk landbruk under press! Høstnummer 2014 OKTOBER1 Liljekonvallen Medlemsblad for Østfold Nei til EU Norsk landbruk under press! Jubileumsboka «Folket sa nei Norsk EU-motstand fra 1961 til i dag» 2 Leder 20 år siden folket sa nei!

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Innhold Forord 3 Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Fylkestyret 2012 5 Andre utvalg, styrer og representasjonsoppgaver 6 Arbeidsfordeling representasjonsoppgaver for fylkesstyret 6 Utsendinger til Norges

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. Desember 2011 Medlemsblad for Troms Nei til EU Troms Nei til EU inviterer til konferanse: Europameldingen og Norges forhold til EU Harstad Nei til EU 20 år Helene Bank gjestet Tromsø og Internasjonalt

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2013-2014 1 Dette var Buskeruds bidrag under 100- årsmarkeringen på NBS landsmøtets Smaken av hele Norge. Et utvalg av produkter fra Bryggerhuset Fram-Sønju. Buskerudfolk

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17

Innhold. Øvrig arbeid i Hedmark Bondelag 17 Organisasjonssaker 17 Medlemsutviklingen 17 Elverum Bondelag beste vervelag i 2009! 17 Ledermøte 2009 17 Årsmelding 2009 Hedmark Bondelag Høyvangveien 40, 2322 Ridabu Telefon: 62 55 53 10 e-post: hedmark@bondelaget.no Internett: www.bondelaget.no/hedmark Bankkonto: 1800.07.00912 Innhold Bondesangen 3 Forord

Detaljer

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR...

1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... ÅRSMELDING 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORGANISASJONSSTRUKTUR... 4 1.1 Organisering og drift... 4 1.2 Styret 2011-2012... 4 1.3 Styrets aktivitet i 2012... 5 1.4 Ansatte gjennom 2012... 5 1.5 Lokaler...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer