Hordaland Nei til EU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hordaland Nei til EU"

Transkript

1 Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve Kvåle, Sigstein Årshus, Maria Halvorsen, Hans Ebbing, Anne Lutro og Oddvar Skre.

2 Saksliste: 1. Åpning av årsmøtet ved Hildur Straume 2. Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av møteleder, Valg av protokollfører Valg av to protokollunderskrivere. 3. Årsmelding for Regnskap 2013 Herunder orientering om revisjonsrapport Arbeidsplan 2014 og budsjett Innkomne saker og årsmøteuttalelser. 7. Valg 8. Avslutning

3 ÅRSMELDING FOR HORDALAND NEI TIL EU 2013 fra medio mars 2013 til medio mars Innledning Hordaland Nei til EU er det nest største fylkeslaget i Nei til EU. Det meste av arbeidet i Hordaland Nei til EU er knyttet til fylkesstyret og fylkesstyremøtene. Denne årsmeldingen tar for seg arbeidet i fylkeslaget i I perioden har fylkeslaget jobbet i tråd med NtEUs sentrale arbeidsplaner og egen arbeidsplan. Aktivitet Standsvirksomhet Fylkeslaget har hatt stands i fire dager på Etnemarknaden i Standen på Etnemarknaden var i samarbeid med Rogaland Nei til EU. Vi har også hatt stand på Sveiodagen. I mai, juni, august og september 2013 deltok fylkeslaget på og støttet opp om Bergen Ungdom mot EUs stands i Bergen sentrum torsdager og lørdager. Årsmøtet, fylkesstyret og andre verv Fylkesårsmøtet for Hordaland Nei til EU i 2013 ble avholdt på Park Hotel Vossevangen fredag 15. mars. Det var 13 medlemmer + fylkessekretær tilstede på årsmøtet. Styret 2013 valgt på årsmøtet Hildur Straume Sigstein Århus Ingfrid Oppistov Lien Oddvar Skre Veslemøy Gullachsen Anna Kathrine Eltivk Trine Hilstad Knut Korsbrekke Torfinn Eide Martin Årseth Inge Abrahamsen Lone Lunemann Jørgensen Leder, gjenvalg Nestleder, gjenvalg Kasserer, gjenvalg Styremedlem, gjenvalg Styremedlem, gjenvalg Styremedlem, gjenvalg Styremedlem, gjenvalg 1. varamedlem, gjenvalg 2. varamedlem, gjenvalg 3. varamedlem, gjenvalg 4. varamedlem, ny 5. varamedlem, ny I tillegg har Ungdom mot EU hatt en styreplass, og dette har vært Ole Berg. Fylkesstyret har hatt 8 styremøter i perioden. Det har vært godt oppmøte på de fleste styremøtene, bortsett fra ett møte hvor styret ikke var beslutningsdyktig.

4 AU: Hildur Straume, Sigstein Århus og Ingfrid Oppistov Lien har fungert som arbeidsutvalg (AU) i perioden. AU har kommunisert jevnlig på e-post og telefon og vært til støtte for fylkessekretæren. I en liten periode hadde Ingfrid sykefravær, og da gikk Oddvar Skre inn i hennes plass i AU. Revisor Årsmøtet 2013 valgte Asbjørn Andersen og Anita Buarøy som revisorer. Valgkomite Daniel Ducrouq, Aud Oppedal og Erling Småland ble valgt inn i valgkomiteen på årsmøtet Historiebokprosjektet Hordaland Nei til EU sin historiebokgruppe har bestått av Veslemøy Gullachsen, Oddvar Skre og Aud Oppedal. Bokkomiteen i Hordaland Nei til EU har levert sammendraget av EU-kampen i Bergen og en del bildemateriale på nytt til Nei til EU v/ Dag Seierstad, fordi den opprinnelige forfatteren ikke fikk levert fra seg det opprinnelige materiellet som Hordaland Nei til EU sende til han. Oddvar Skre vil flytte en del av arkivmateriellet fra Byarkivet tilbake til Nei til EU sitt kontor. Dette er Vett-hefter og annet som ikke er HNtEUs arkivansvar. Kvinnekontakt Ingfrid Oppistov Lien og Jane Nordlund har vært kvinnekontakter for Hordaland I perioden. Økonomi På årsmøtet i 2013 ble Ingfrid Oppistov Lien valgt som kasserer. Jane Nordlund har hatt jobben med å føre regnskapet, men sa opp dette i juni Laget har således ikke hatt regnskapsfører for 2013, og det ble vedtatt å undersøke med aktuelle regnskapsfirmaer for å få regnskapet ført. Fylkessekretæren har fått det formelle ansvaret med betaling av regninger og har tilgang til nettbanken. Fylkesleder er backup for betaling av regninger, slik at dette kan gjennomføres også når fylkesekretær har ferie o.l. Fylkeslaget har god økonomi ved utgangen av Askøy og Bergen NtEU har søkt og fått kontingentrefusjon fra fylkeslaget for Vekstra Nord-Øst BA Ved utgangen av februar 2014 opprettet fylkessekretær Karl-Sverre Holdal avtale med regnskapsfirmaet Vekstra Nord-Øst BA, avd Tolga/Vingelen, for føring av

5 regnskapet Det samme firmaet bruker Hedmark Nei til EU med gode erfaringer. Det samme firmaet vil føre regnskapet videre for Hordaland om det er ønskelig, avtale foreligger men er ikke signert enda fra vår side. I 2013 bevilget Hordaland NtEU 2000 kr til 8. marsinitiativet i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen. Det er også bevilget en engangsstøtte til Finnmark Nei til EU på kr. 2500,- Fylkeslaget har i 2013 mottatt støtte fra Fagforbundet og Bondelaget. Ungdom mot EU Bergen Ungdom mot EU er reetablert med nytt fungerende styre. Ole Berg har vært UmEUs representant i styret i Hordaland Nei til EU Fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen har vært fylkessekretær for fylkeslaget siden august Koksvik Nilsen er ansatt i en heltidsstilling i Nei til EU og er også fylkessekretær for Rogaland NtEU. Fylkessekretæren jobbet fra kontoret i Bergen fram til august 2012 da hun flyttet til Oslo. Hun gikk imidlertid over i ny stilling som Organisasjonskoordinator fra august Etter det ble Tori Aarseth engasjert i ei prosjektstilling i Nei til EU, og har vært bl.a fylkessekretær fram til nyttår. Fra 1. januar 2014 har Karl-Sverre Holdal overtatt ansvaret som fylkessekretær. Han er i tillegg fylkesekretær for Hedmark og Oppland. Han har 30% stilling i hvert fylke. I tillegg har Hordaland 10% som er finansiert over eget budsjett. Kontor Hordaland Nei til EU leier kontorplass hos Hordaland SVs lokaler i Folkets Hus i Håkonsgaten. Lagets møter avholdes også i SVs lokaler. Organisasjon Det har i 2013 vært tre aktive lokallag i Hordaland, nemlig Askøy, Bergen og Ullensvang. I tillegg har fylkesstyret hatt kontakt med flere av kontaktpersonene i kommuner uten lag. Vi har ikke fått flere aktive lokallag i Vi har fått nye kontaktpersoner i lag/kommuner der tidligere kontaktpersoner har frasagt seg vervet. Medlemsutvikling og verving Hordaland Nei til EU hadde per medlemmer. Dette er 86

6 medlemmer færre enn året før. På landsbasis hadde Nei til EU medlemmer ved årets slutt. Hordaland er fortsatt det nest største fylkeslaget i Nei til EU. Medlemsutvikling i Hordaland Nei til EU År Antall medlemmer: Fylkesstyret har arbeidet med gjenverving ved å ringe til medlemmer som ikke har betalt. Det ble også vervet medlemmer på messene og stands fylkeslaget deltok på. I tillegg deltok Hordalands representanter på landsmøtet på ringedugnaden der, noe som også ga nye medlemmer. Vi hadde også en felles verveannonse med Rogaland i avisen Grannar. Media, debatt og hjemmesiden Det har blitt sendt flere leserinnlegg og pressemeldinger i perioden med varierende resultat. Fylkessekretæren har brukt fylkeslagets Facebookside aktivt til å spre informasjon. Hjemmesiden har blitt oppdatert jevnlig. Hordaland Nei til EU har en egen Twitterkonto, denne har i hovedsak vært i bruk under NtEUs landsmøte. Fylkesstyremedlem Anna Kathrine Eltvik har en egen blogg knyttet til Bergensavisen hvor hun jevnlig har skrevet innlegg om EU og EØS-relaterte tema, og flere av disse har også stått på trykk i avisen. UD-prosjekt 2013 Fylkesstyret søkte om og fikk innvilget midler til et prosjekt om «Den økonomiske krisa i Europa» Vi søkte om kr , men fikk innvilget kr ,- Målet for tiltaket er økt kunnskap blant folk i Norge generelt og i Hordaland spesielt om konsekvensene av den økonomiske krisa i Europa. Europa er i dag i stor økonomisk krise. Over ti prosent av voksne menn og kvinner i EU er uten arbeid. En fjerdedel av ungdommen er uten arbeid. Samtidig er det venta store kutt i sosiale velferdsordninger. Særlig blir kvinner og ungdom ramma av den økonomiske krisa. Noen land har det verre enn andre, som for eksempel Hellas og Spania. Demokratiet er noe av det første som blir satt under press i krisesituasjoner.

7 Hordaland Nei til EU vil sette fokus på at våre naboland i Europa er i krise, at befolkningen opplever store kutt i velferdstiltak og at arbeidsløsheten er historisk høy. Hordaland Nei til EU vil fokusere spesielt på ungdom sin situasjon i Europa, og i dette arbeidet vil vi trekke inn Studenter mot EU i Bergen. Hordaland Nei til EU vil samle og videreformidle kunnskap om situasjonen i Europa, blant annet ved hjelp av åpne møter, studiesirkel, trykksaker og samtaler med folk rundt i fylket når vi står på stands. Prosjektet ble gjennomført som følgende: - en åpen studiesirkel i Bergen som vil gå over flere måneder - standsaktivitet rundt i fylket, blant annet på ulike bygdedager- og messer, med utdeling av materiell og dialog med interesserte - standsaktivitet i Bergen knyttet opp mot stortingsvalget og valgkampen - et eget istikk om den økonomiske krisa i NtEUs medlemsblad Standpunkt, som vil bli distribuert til alle medlemmer i Hordaland som et kunnskapsoppbyggende tiltak internt - stand på Etnemarknaden i august, med hovedfokus på den økonomiske krisa i Europa. Marknaden varer i fire dager og vi vil bedrive målrettet markedsføring for standen vår før marknaden - aktiv bruk av internett og sosiale medier for å spre informasjon - minst to åpne møter med innledere som har kunnskap om den økonomiske krisa. Aktuelle tema kan være ungdomsledighet, kvinneperspektiv, trussel mot demokrati og migrasjon av kunnskap. Aktuelle steder for åpne møter er Voss og Bergen. Til disse møtene blir det aktuelt å hente inn eksterne innledere. Møtene vil bli annonsert i lokalaviser, ved plakatopphenging, via internett og via brev til medlemmer 8. mars og 1. mai 1. mai 2013 deltok fylkeslaget på Bergen Nei til EUs soldaritetsarrangement og deltok også i toget. Det ble delt ut Nei til EUs 1. mai-avis. Bergen Ungdom mot EU hadde laget en flott parole, og de deltok også med en appell. 8. mars Fylkesstyremedlem Anna Kathrine Eltvik har representert fylkeslaget i arrangementskomiteen. Vårt forslag til parole; «For et mer rettferdig arbeidsliv - Norge ut av EØS!» ble vedtatt. Hovedparolene var forøvrig følgende: Kamp for full Kvinnefrigjøring! Internasjonal solidaritet - Støtt kvinnekampen i heile verda! Ingen reservasjonsrett for helsepersonell! Likelønn nå! Nei til EUs parole ble båret av Douglas Ferguson og Hildur Straume. Årets 8. marsarrangement fikk stor oppslutning.

8 Stortingsvalget og Nei til EUs valgavis. I forbindelse med valget ble det som vanlig utarbeidet en valgavis med EU og EØSrelaterte artikler, samt en spørreundersøkelse blant stortingskandidatene. Denne avisen ble omdelt til ca husstander i fylket. De siste tre ukene har Hordaland Nei til EU hatt stand på Torgallmenningen i Bergen i forbindelse med Nei til EUs kampanje til stortingsvalget. Spesielt ungdommen i Hordaland Ungdom mot EU har gjort en strålende innsats på stand. Sara Marie Skaug Bjørkly på stands på Torgalmenningen under stortingsvalgkampen 2013.

9 Felles aksjonsdag mot EUs Jernbanepakke 4. Nei til EU sentralt gjennomførte en felles aksjonsdag for hele landet den 19. august Også Hordaland deltok i denne aksjonen. Mandag morgen aksjonerte Hordaland Nei til EU ved jernbanestasjonen i Bergen. De reisende fikk en brosjyre i hånden om hva det medfører om Stortinget vedtar Jernbanepakke IV. Her i fylket aksjonerte vi på stasjonene i Bergen og på Voss. Oddvar Skre og Hildur Straume aksjonerte i Bergen mot EUs Jernbanepakke 4. Landsmøtet Landsmøtet i Nei til EU ble avholdt på Rica Olrud i Ringsaker ved Hamar, 8-10 november Hordaland stilte med en fulltallig delegasjon ledet av fylkesleder Hildur Straume, og hun hadde med seg Maria Melve Kvåle, Sigstein Årshus, Maria Halvorsen, Hans Ebbing, Anne Lutro og Oddvar Skre. Bortimot 230 landsmøtedelegater, gjester og administrasjon fylte den store landsmøtesalen de tre dagene i november. Før landsmøtet ble det gjennomført

10 partidebatt - Etter stortingsvalget, hva nå? Partier til debatt: Høyre, KrF, Frp og Venstre Debatten tilførte ikke noen store overraskelser ifht. partienes standpunkt til EØS. Leder Hemings landsmøtetaler gir alltid en realistisk status samtidig som han trekker fram de linjer organisasjonen må arbeide etter. I så måte var hans understrekning av at vi trenger fortsatt en EØS-debatt. I vedtaket om Nei til EUs arbeidsplan for slo landsmøtet fast at man ønsker å arbeide for en folkeavstemning om EØS, der det norske folk skal få sin mening om denne vidtrekkende og konfliktfylte avtalen, sier Heming Olaussen, leder i Nei til EU. Heming Olaussen ble for tiende gang gjenvalgt som leder. Som nestleder ble Eli Blakstad, Oppland gjenvalgt. I ledelsen ble Benedikte Pryneid Hansen (nestleder) og Lars Erik Hyllvang innvalgt som nye. Landsmøtet vedtok følgende årsmøteuttalelser: 1. Ingen EU-søknad fra Erna Solberg 2. Ja til handelsavtale Nei til EØS 3. Schengens yttergrense vårt ansvar 4. Ingen norske soldater uten FN-mandat 5. EU en stadig større trussel mot norsk arbeidsliv 6. Eit meir kvinnefiendtleg Europa 7. Advarer statsråd Helgesen i veto-spørsmålet 8. Ja til folkestyre nei til EU 9. Godsnæring eller sosial dumping? 10. Ikkje tull med ostetollen! Møter og konferanser sentralt Hildur Straume, Sara Marie (UmEU) og Toril Mongstad (Bergen NtEU) var på kampanjeskolering i Oslo i mai Landskonferansen april Her deltok Hildur Straume, Sigstein Århus og Oddvar Skre. Rådsmøtet april Her deltok Hildur Straume og Sigstein Århus. Rådsmøtet oktober Her deltok Hildur Straume og Sigstein Århus. Fylkesledermøter: Her har Hildur Straume deltatt på de fleste telefonmøter. Telefonmøte for kvinnekontakter: Her deltok Ingfrid Oppistov Lien.

11 Møter og konferanser lokalt Vi hadde våren 2013 studiering om Aktivisme som opptakt til våren stands og Stortingsvalgkampen. Informanter: Oddvar Skre og Veslemøy Gullachsen var i februar 2014 på Tanks Videregående skole og holdt en to timers informasjon om motstanden mot Norsk medlemskap i EU. Deltagelse på andre organisasjoners arrangementer lokalt Hildur Straume var på Hordaland SP sin samling på Voss i november og hadde et innlegg der. Hildur Straume, Oddvar Skre og Sigstein Århus hadde stand på SP sitt fylkesårsmøte i februar Hildur hilste årsmøtet fra Hordaland Nei til EU Styremedlem Trine Hilstad møtte på fylkessamling i Hordaland og Sogn og Fjordane Bondelag i Ullensvang i november. Trine hilste forsamlingen fra Hordaland Nei til EU. På vegne av oss, deltok en representant fra Sogn og Fjordane Nei til EU, på årsmøtesamlingen til Hordaland og Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag i februar Møtet ble avholdt i Sogndal. Veslemøy Gullachsen deltok på årsmøtet 2013 i Stiftelsen lokalhistorisk arkiv. UD-søknad 2014 Fylkeslaget har for 2014 søkt midler til prosjektet «Folkestyre og demokrati i EU og i Noreg» Målet for tiltaket er gjennom ulike former for formidling og økt kunnskap blant folk i Norge generelt og i Hordaland spesielt om hva folkestyret og demokratiet betyr i EU og i Norge. I året for markeringen av grunnlovsjubileet er det også på sin plass å se litt nærmere på EU-systemet og EØS-avtalens innvirkning på demokrati og folkelig deltakelse. Mellom aktivitetene som vil gjennomføres er åpne møter, studiesirkel, spredning av trykksaker, deltaking i Nei til EUs jubileumstafett og samtaler med folk både i Bergen og rundt i fylket når vi står på stands og deltar på bygdedager / markedsdager. Vi ønsker å gi tiltaket en ekstra dimensjon ved å se på hvordan ungdom i EU og i Norge oppfatter folkestyret og demokratiet og hva det har å bety for deres demokratiske deltakelse. Vi vet at unge i Europa i dag er i en helt annen situasjon enn bare for et par årtier siden. Ungdom og unge voksne er mellom de som har fått kjenne konsekvensene av eurokrisa hardest. De som var unge på kontinentet for en generasjon siden kunne ta en heil del ting for gitt som dagens ungdom ikke kan. Hva

12 har dette å si for demokratisk deltakelsen og innflytelsen fra ungdom og unge voksne? Denne ekstra dimensjonen om ungdom gir det aktuelt og spennende å samarbeide med Bergen Ungdom mot EU. Fylkeslaget søkte om kr ,- til dette prosjektet, og i skrivende stund så er svar på søknaden kommet: Hordaland Nei til EU er tildelt inntil kr ,- i tilskudd til prosjektet. Nei til EUs jubileumsstafett I jubileumsåret legg Nei til EU ut på vegen med to festpynta bilar. Målet er å besøka flest mogleg stader for å feira folkestyret! I perioden 11. juni til midten av oktober legg Nei til EU på vegen med to festpynta bilar. Vi startar i Trondheim i juni. Valet av dato har historiske årsaker. Det var denne dagen at kampanjestarten i 1994 markerte den lange innspurten fram til røystedatoen. Vi avsluttar i midten av oktober, truleg med lanseringa av jubileumsboka som Dag Seierstad skriv. Målsetnaden er å besøke flest mogleg stader over heile landet, derfor har vi organisert oss med to bilar. Det er tilsette og styremedlemmer som skal reisa rundt. Det vil alltid vera to personar i bilen. Bilen er utstyrt med ei standsbukkar, jubileumsmateriell og ei historisk vandreutstilling. Her finn du Nei til EU på vegen (oppdateres):

13 Juni Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Juli: Ferie/UmEU disponerer bilen (Hordaland overtar fra 30. eller 31. juli pga. Etnemarknaden) August 31. juli Hordaland Rogaland Aust-Agder Vest-Agder Telemark September Hedmark 6. Buskerud Hedmark Oppland Buskerud Akershus September bil Finnmark Troms Nordland Oktober Oslo Østfold Vestfold boklansering Oslo, skolebesøkstafett sammen med UmEU Slutt medio oktober. Vil du at lokallaget ditt skal få besøk av jubileumsbilen? Ta kontakt med Hordaland Nei til EU snarest: Tlf

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. Desember 2011 Medlemsblad for Troms Nei til EU Troms Nei til EU inviterer til konferanse: Europameldingen og Norges forhold til EU Harstad Nei til EU 20 år Helene Bank gjestet Tromsø og Internasjonalt

Detaljer

Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte! Velkommen til årsmøte! Vi kaller med dette inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 12. februar kl. 11-15 på Havly hotell i Stavanger. Politisk punkt på årsmøtet: EUs landbrukspolitikk hva nå? Den

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen

Bli med på laget. Med hilsen Senterpartiet. Åslaug Haga Leder. Jeg vil vite mer om Senterpartiet. Jeg vil vite mer om Senterungdommen Som medlem av Senterpartiet skal du sjøl få velge hvor mye tid du vil bruke på partiarbeid. Vi vil legge til rette for at du kan bruke medlemskapet til å påvirke politiske beslutninger som listekandidat

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk!

Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Årsmelding 2008 Fra 15. - 20. juni er det lokalmatuke i Coop. Se etter spesialiteter fra ditt nærområde i din Coop-butikk! Coop satser på lokalprodusert mat Med over 100 års historie som forbrukereid dagligvarekjede

Detaljer

Årsmøte i Trondheim SV

Årsmøte i Trondheim SV Årsmøte i Trondheim SV Mandag 26. januar 2015 Parkgården selskapslokaler, Vår Frues Gate 4 Vedlagt finner du: - Forslag til dagsorden - Forslag til forretningsorden - Forslag til konstituering - Styrets

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer