rientering Gode medlem i Rogaland Nei til EU Velkomen til årsmøte lørdag 8. februar kl på Quality Hotel Residence i Sandnes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rientering Gode medlem i Rogaland Nei til EU Velkomen til årsmøte lørdag 8. februar kl. 10.30 på Quality Hotel Residence i Sandnes."

Transkript

1 rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2014 Gode medlem i Rogaland Nei til EU Me vil først takka deg for at du er vår medlem i år også. Dette betyr mykje for oss, og me er nå omlag 2700 medlemmer i fylket. Vår oppgave er å halda ein debatt levande om kve EU gjer og er. Slik at dei mange politikarane som er på Stortinget ikkje lettvindt kan ta Norge inn i EU. I år har me eit dobbelt jubileum. 200 år sidan me fekk ein utruleg viktig grunnlov som har vore viktig for å utvikla landet vårt på ein utruleg flott måte. Vårt demokrati gir oss alle ansvar og adgang til å styra landet på best muleg måte. Me er glad for at Norge ikkje har vorte medlem i EU. Dei ville då bestemt over store deler av vår framtid. Difor feirer me og 20 års jubileumet for at det norske folk sa nei til medlemskap i Dette året vert då eit dobbeltjubileum. EU har gjennom EØS fått ein større påverknad og bestemmer meir enn det som var kjent då avtalen var inngått. Me i Nei til EU er uroleg for dette, og oppfordrer Storting og regjering til å nytta reservasjonsretten når forslag frå EU er lite tenlege for Norge. Til nå har ikkje eit alltid EU vennleg Storting gjort dette. Dette har ført til at me saman med mange andre organisasjonar har utgreia alternativ til EØS avtalen og fått gode tilbakemeldingar på dette arbeidet. Me vil gjerne ha ein offentleg debatt om Norge er best tent med å seia opp EØS avtalen eller om dette framleis skal vera vår tilknytingsform til EU. Dette vert våre hovedsaker i Olaf Gjedrem Leiar av Nei til EU i Rogaland Velkomen til årsmøte lørdag 8. februar kl på Quality Hotel Residence i Sandnes. Følg Rogaland Nei til EU på facebook.com/rogalandnteu

2 EUs OFFSHOREDIREKTIV av Kari Bukve, nestleder I Rogaland Nei til EU Bakgrunn for offshoredirektivet 27.oktober 2011 kom forslaget til en felles offshore sikkerhetsforordning fra EUkommisjonen Bakgrunnen er Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen i 2010 der EU så behovet for felles sikkerhetsregler. Forslaget innebærer blant annet omfattende økonomisk ansvar for alle operatører og at konsesjonsreglene strammes inn. Selskaper må også melde inn beredskapsplaner før de kan drive leteboring eller utvinning Norge ønsker ikke de nye reglene og anser ikke anser direktivet for å være EØS-relevant i motsetning til Brussel, der direktivteksten er merket som EØS-relevant. Olje og Energidepartementet med rødgrønn regjering viste til at direktivet ligger utenfor det geografiske virkeområde siden det er snakk om kontinentalsokkelen, og det saklige virkeområde til EØS avtalen.en samlet oljeindustri protesterte mot det nye forslaget. Den norske oljeindustrien mener at EU har lite kompetanse på offshorevirksomhet, og manglende arbeidstakermedvirkning har blitt trukket fram som en svakhet i forslaget fra EU. Sikkerhetsutviklingen på norsk kontinentalsokkel Sikkerhetsstyringen og kontrollregimene i oljevirksomheten har vært gjennom flere faser.1970-årene startet med en dominans av amerikansk sikkerhetstenking. Gradvis skjedde det en fornorskning, og kontrollsystemer ble bygget opp gjennom Oljedirektoratet årene var preget av viktige fremskritt for sikkerhetsarbeid offshore. Storulykker førte til politisk prioritering og næringen hadde stort behov for å gjenvinne tillit og få aksept for videre ekspansjon.1990-årene ble preget av store svingninger i oljepriser, internasjonalisering og betydde omfattende omstillinger for sikkerhetsarbeidet og for Oljedirektoratets funksjoner. Etter dette kommer regleverk som bla.annet stiller krav til risikostyring og arbeidstakermedvirkning. Bellona støtter innføringen av offshoredirektivet. Miljøroganisasjonen Bellona mener det foreslåtte regelverket vil være en god anledning til å bidra til at andre europeiske land drar nytte av norske erfaringer, samtidig som sikkerheten for arbeidere og miljø på norsk sokkel styrkes. I august 2012 ble undertegnde invitert på et Fagseminar i regi av Bellona, der også offshoredirektivet skulle diskuterest. Jeg møtte opp som representant for Nei til EU, men har 10 års farttid i fagforeningen SAFE og arbeider i dag som kokk offshore, så sikkerheten offshore har jeg absolutt eit forhold til.en gjennomgånde ordlyd i lovteksten er beste praksis Hvordan kan en slik praksis være overførbart når arbeidstakerene feks i skottland ikke kunne presentere seg under fullt navn eller bli tatt bilder av på fagforeningsseminar i frykt for replesalier fra arbeidsgiver.? Jeg har også fått opplyst at representantene fra Oljeindustrien hadde utarbeidet egne rapporter fra Veritas som de presenterte for EU kommisjonen, ble dette møtt svært negativ i Brussel. Den nye olje og energiministeren Tord Lien (Frp) fastholder det norske standpunktet om at sikkerhetsdirektivet ikke er EØS-relevant. 2

3 Rogaland Nei til EU deltok med en delegasjon på Nei til EUs landsmøte på Hamar november. Delegatene fra fylkeslaget var flere turer på talerstolen hvor de blant annet fremmet kravet «Ut av EØS - ja til handelsavtale» samt tok opp press mot arbeidsvilkår som følge av EUs arbeidslivspolitikk og et ønske om en breiere kontakt med Nei til EU-organisasjoner i Norden om dette og andre tema. Delegasjonen fra Rogaland har bestod av (f.v) Ingrid Schjelderup, Sara Mauland, Kate Elin Norland, Tron Håland og Kari Bukve. Fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen (t.h) var også tilstede. Landsmøtet vedtok en ny arbeidsplan og valgte ny ledelse. Heming Olaussen ble gjenvalgt som leder. Med seg i arbeidsutvalget får Olaussen Eli Blakstad, som ble gjenvalgt som nestleder. Ny som nestleder er Benedikte Pryneid Hansen, og Lars Erik Hyllvang er ny som medlem av Nei til EUs arbeidsutvalg. Benedikte Pryneid Hansen har vært leder av Attac Norge siden 2010, og Lars Erik Hyllvang er ordfører i Engerdal kommune. Rogaland er selvsagt representert i den nye ledelsen. Olaf Gjedrem fra Bjerkreim, fylkesleder i Rogaland Nei til EU, ble gjenvalgt som medlem av Nei til EUs styre. I tillegg ble Geir S. Toskedal fra Karmøy valgt inn i rådet. En tredje rogalending, Reid Ivar Bjorland Dahl fra Nærbø på Jæren, ble også valgt inn i rådet. Bjorland Dahl bor for tiden i Bergen. Du kan lese mer om landsmøtet på Nei til EUs nettsider neitileu.no. Vi ønsker oss nye kontaktpersoner! Rogaland Nei til EU ønsker seg flere kontaktpersoner rundt omkring i fylket. Som kontaktperson får du litt ekstra informasjon, og du vil bli spurt om hjel i forbindelse med større arrangement eller kampanjer. Vi er særlig interessert i nye kontaktpersoner på følgende steder: Gjesdal, Sola, Forsand, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Karmø og Utsira, men ta gjerne kontakt om du bor et annet sted om dette. Lurer du på hva det innebærer å være kontaktperson, eller vil du bli kontaktperson, så kan du sende e-post eller ringe fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen på eller 3

4 Forslag til arbeidsplan for Rogaland Nei til EU 2014 Rogaland Nei til EU skal i 2014 halda fram arbeidet med å styrka folkeopinionen mot norsk medlemskap i EU. Det er gjennom å ta del i den offentlege debatten og å halda oppe og vidareutvikla organisasjonen Nei til EU, at me kan lukkast med denne oppgåva. Rogaland Nei til EU viser elles til arbeidsplanen for heile organisasjonen, vedteke på landsmøtet Rogaland Nei til EU skal i 2014 ha minst 4 styremøte og eit fungerande arbeidsutval (AU). Hovudtema i 2014 er det dobbelte jubileum, 200 år sidan grunnlova vart signert og 20 år sidan me vant den siste folkeavstemminga, og EØS. Vidare vil me få jubileumsboka om EU avstemmingane til vidare formidling. Me håpar at me får selja eindel av desse bøkene med hjelp frå sentralt hald og lokallag og medlemar. Me skal bidra til å prege samfunnsdebatten om EØS-avtalens konsekvensar, og få fram at alternativa finst, og at dei er mogelege og ynskjelege. Me skal arrangera kurs for å skulera føredragshaldarar om EØS, basert på informasjonspakkane som sentralt har utarbeidd. Me skal invitera interesserte frå fagforeiningar og bondeorganisasjonar, i tillegg til andre interesserte. Verving til organisasjonen skal vera ei sentral oppgåve for fylkeslaget. Målet for 2014 er 2800 betalande medlemmer. Oppdatering av heimesida skal vera ei prioritert oppgåve. Fylkeslaget vil driva målretta ungdoms- og studentarbeid. Me vil støtta Ungdom mot EU i Stavanger i deira arbeid og hjelpe til med nyoppstart av studentlaget ved Universitetet i Stavanger. Fylkeslaget skal senda ut to nyheitsbrev («Orientering») til alle medlemmene i fylket. Nyheitsbrevet skal gje oppdatering om medlemsverving og anna arbeid i organisasjonen. Fylkeslaget skal gjera ein innsats for å delta på dei viktigaste marknadene og messene i fylket. Arbeidet med å sikra kommunekontaktar i alle kommunar skal halda fram, og der det er mogleg, skal fylkeslaget trø til for å organisera lokallag. Me vil ha eit spesielt fokus på å få fleire kvinnelege kommunekontaktar i Rogaland. 4

5 ÅRSMELDING FOR ROGALAND NEI TIL EU 2013 Innledning Rogaland Nei til EU er det størst fylkeslaget i Nei til EU. Det meste av arbeidet i Rogaland Nei til EU er knytta til fylkesstyret og fylkesstyremøtene. Stortingsvalget og EØS ble vedtatt som de viktigste oppgavene for fylkeslaget på årsmøtet. Fylkeslaget har jobbet med begge temaene, blant annet gjennom utdeling av valgkamputgaven av Standpunkt i hele fylket, standsvirksomhet, deltagelse på ymse møter og markeringer samt på styremøtene. Verving var også satt opp som prioritert punkt i arbeidsplanen. Rogaland vervet? nye medlemmer i Aktivitet Stortingsvalgskampanjen I forbindelse med Stortingsvalget gjennomførte Nei til EU en landsomfattende kandidatundersøkelse der Stortingskandidater fra alle partier i alle fylker ble bedt om å svare på seks EU/EØS-relaterte spørsmål. Rogaland Nei til EU kontaktet totalt 25 kandidater i fylket og fikk svar fra samtlige. Svarene ble lagt inn i den digitale utgaven av kandidatundersøkelsen på Nei til EU sine nettsider samt trykket i den fylkesvise versjonen av valgkampavisa Standpunkt. Rogaland Nei til EU bestilte totalt valgkampaviser som ble delt ut i postkasser i hele fylket. Fylkeslagene i Stavanger og Sandnes, enkeltpersoner i styret og kontaktpersoner, medlemmer og aktivister rundt omkring i fylket gjorde et felles løft for å få dette til. Lokale Bondelagsavdelinger hjalp også til i arbeidet. Å få distribuert valgkampstandpunkt på dugand er en stor oppgave som krever mye arbeid og innsats, og styret er godt fornøyd med å ha lykkes med dette. Standsvirksomhet og representasjon Fylkeslaget har hatt stands på Etnemarknaden, Dyrskun i Seljord, Sirdalsdagene, Tomatfestivalen og Bjerkreimsmarken. Standen på Etnemarknaden var i samarbeid med Hordaland Nei til EU, standen på Dyrskun var i samarbeid med Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder Nei til EU. 19. august arrangerte Nei til EU en landsomfattende aksjonsdag mot EUs jernbanepakke IV. I Rogaland var det løpeseddelutdeling i Stavanger og Sandnes denne dagen. Orientering Orientering er medlemsbladet til Rogaland Nei til EU. Det har kommet ut to nummer siden forrige årsmøte, i tråd med den vedtatte arbeidsplanen. Årsmøtet, fylkesstyret og andre verv Årsmøtet i Rogaland Nei til EU fant sted på Quality Hotel Residence i Sandnes lørdag 19. januar. 22 personer møtte. Styret 2013 valgt på årsmøtet Olaf Gjedrem leder (gjenvalg) Gunnar Sirevåg styremedlem (gjenvalg) Jens Peter Hansen styremedlem (gjenvalg) Jan Refsnes styremedlem (gjenvalg) Tron Håland styremedlem (gjenvalg) Olav Lian styremedlem (gjenvalg) Kate Elin Norland styremedlem (gjenvalg) Sara Nustad Mauland styremedlem (gjenvalg) Eldbjørg Engebretsen Øgreid styremedlem (gjenvalg) Kari Bukve styremedlem (gjenvalg men opp fra vara) Åsmund Kalstveit styremedlem (ny) Ingrid Schjelderup varamedlem (gjenvalg) Gerd Irene Dahl varamedlem (gjenvalg) Kjell Jamne varamedlem (gjenvalg men ny som vara) I tillegg har Stavanger Ungdom mot EU en representant i styret som de velger selv. Olaf Gjedrem og Kari Bukve ble valgt til AU på styremøtet 18. juni. AU har ikke hatt noen fysiske møter, men har kommunisert på e-post og telefon og vært til støtte for fylkessekretæren. Revisor Årsmøtet valgte Asgeir Bell som revisor. 5

6 Valgkomite Samuel Thengs, Elin Sørskår og Leiv Olsen ble valgt som valgkomite på årsmøtet etter forslag fra styret. Fylkesstyret har hatt seks styremøter i løpet av Det har vært godt oppmøte på alle styremøtene med unntak av ett. På styremøtet i oktober var det et eget formøte om EØS og hvordan Rogaland Nei til EU skal spre kunnskap om EØS. På styremøtet i desember var det også julebord for styret. Økonomi Rogaland Nei til EU har jevnt over god økonomi og penger på bok. Regnskapet for 2013 endte med? (ikke klart når årsmeldingen gikk i trykk, endelig tall kommer på årsmøtet). I tråd med vedtak på årsmøtet 2013 har fylkesstyret fått opprettet en konto med bedre rentebetingelser en det vi har hatt. Rogaland Nei til EU bevilget kr i støtte til Finnmark Nei til EU i Signe Henriksen som til daglig jobber i Rogaland Bondelag fører fortsatt regnskap for Rogaland Nei til EU. Denne ordningen fungerer svært godt. Ungdom mot EU og Studenter mot EU Ungdom mot EU hadde årsmøte i oktober 2013 der Karianne Hagen Wendt ble valgt som ny leder etter Eirik Andre Nærland. Studenter mot EU har ikke hatt aktivitet i fylket dette året. Fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen har vært fylkessekretær for Rogaland NtEU i Koksvik Nilsen er også organisasjonskoordinator for Nei til EU sentralt og jobber fra NtEUs hovedkontor i Storgata 32. Nei til EU har vært igjennom en større omorganisering- og omstillingsprosess i 2013 med flere endringer i oppgavefordeling i staben. Rogaland Nei til EU har som et resultat av dette sekretærressurs tilsvarende 25 % stilling fra 1. januar Fylkessekretæren er formelt daglig leder for styret og har deltatt på fem av seks styremøter. Fylkessekretæren deltar på regelmessige samlinger for fylkes- og regionssekretærer i Nei til EU og på telefonmøter for henholdsvis staben og sekretærene. Organisasjon Stavanger Nei til EU har avoldt årsmøte 7. februar. Styret konstituerte seg selv på første styremøte og Leiv Olsen ble da valgt som leder. Stavanger Nei til EU har blant annet hatt en studiesirkel i perioden. Sandnes Nei til EU avholdt årsmøte 19. februar og gjenvalgte Gunnar Sirevåg som leder. Leder i Rogaland Nei til EU, Olaf Gjedrem, innledet på årsmøtet til Sandnes Nei til EU. Vi har ikke fått flere aktive lokallag eller kommunekontakter i Kontoret I 2013 har Rogaland Nei til EU videreført ordningen med framleie av lokalene i Øvre Holmegate 26 til Mimi Britt Vindenes. Før sommeren så Vindenes seg nødt til å avvikle driften og sa dermed opp leieavtalen. Styret vedtok i høst å si opp leieavtalen i Øvre Holmegate 26 til fordel for en ny leieavtale med Rogaland Bondelag. Den nye leieavtalen innebærer at Rogaland Nei til EU fra 1. januar 2014 disponerer kontorog møtelokaler hos Rogaland Bondelag på Hillevåg. Kontorbyttet innebærer en betydelig økonomisk innsparing for fylkeslaget. Medlemsutvikling og verving Rogaland Nei til EU hadde per medlemmer. På landsbasis hadde Nei til EU medlemmer ved årsslutt. Av Rogalands medlemmer var? nyvervinger. Rogaland er fortsatt det største fylkeslaget i Nei til EU. Medlemsutvikling i Rogaland Nei til EU År Antall medlemmer: Fylkesstyret har arbeidet med gjenverving ved å ringe til medlemmer som ikke har betalt. Det ble også vervet medlemmer på messene og marknadene fylkeslaget deltok på. Fylkeslaget hadde en verveannonse i avisa Grannar sammen med Hordaland Nei til EU på slutten av året. I tillegg deltok 6

7 Rogalands representanter på landsmøtet på ringedugnaden der. I sommer/høst arrangerte styret en vervekonkurranse, dessverre genererte dette tiltaket ingen nye medlemmer. Media, debatt og hjemmesiden Det ble ikke skrevet noen leserbrev fra styret i I forbindelse med Nei til EUs kandidatundersøkelse ble det et oppslag i Stavanger Aftenblad der fylkesleder Olaf Gjedrem ble intervjuet. Hjemmesiden har blitt oppdatert regelmessig. Rogaland Nei til EU har en egen side på Facebook som blir en del brukt. Møter og konferanser sentralt På Nei til EU sin landskonferanse i Oslo april deltok Jens Peter Hansen og Kate Elin Norland fra Rogaland. De samme to samt Olaf Gjedrem deltok på rådsmøtet 14. april, Olaf deltok for styret i NtEU sentralt. På rådsmøtet oktober var Rogaland representert ved Kari Bukve. Olaf Gjedrem deltok for styret i NtEU sentralt. Mari Mauland og Leiv Olsen deltok på Nei til EUs sentrale kvinnekonferanse i Trondheim oktober som representanter for Rogaland. Olaf Gjedrem har hatt fast plass i styret sentralt i Nei til EU, og ble gjenvalgt på landsmøtet i Landsmøtet i Nei til EU ble avholdt november 2013 på Rica Hotell på Hamar. Rogalands delegasjon bestod av Kari Bukve (delegasjonsleder), Ingrid Schjelderup, Tron Håland, Sara Mauland, Kate Elin Norland og Eldbjørg Øgreid. Fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen var også tilstede som en del av staben. Jubileumstafetten vil du ha besøk? I forbindelse med dobbeltjubileet 2014 arrangerer Nei til EU en jubileumsstafett som skal besøke hele landet. Jubileumstafetten går fra 11. juni til medio oktober, den starter i Trondheim og ender opp i Oslo med lansering av jubileumsboka. Det blir to biler som kjører land og strand rundt. Det er alltid minst to personer i bilen, samt diverse materiell. Dette skal være lokallagene sin stafett, og det er mange forskjellige arrangementer en kan gjennomføre. Eksempler kan være skolebesøk, møte med lokalpolitikere, møter med neialliansen, fest/mimrekveld eller stands. Kunne du tenke deg å få besøk av stafettbilen der du bor? Vil du være med bilen en dag eller to? Ta gjerne kontakt med stafettansvarlig Trude Koksvik Nilsen på 7

8 Returadresse: Rogaland Nei til EU, Storgata 32, 0184 Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND NEI TIL EU 2014 Med dette kaller vi inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Lørdag 8. februar, klokken , Quality Hotel Residence, Julie Eges gate 5, Sandnes. Forslag til uttalelser kan sendes til Rogaland NtEU, Storgata 32, 0184 Oslo eller til Ta gjerne kontakt med fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen på eller om det er noe du lurer på. SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET Velkomst og behandling av årsmøtesaker Konstituering Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer Valg av referent Årsmelding for Rogaland Nei til EU for 2013 Regnskap for 2013 Arbeidsplan 2014 Innkomne forslag og uttalelser Budsjett for 2014 Valg av styre, revisor og ny valgkomité Innledning ved Nei til EUs leder Heming Olaussen om organisasjonens hovedsaker i 2014, «Ja til Grunnloven, ja til folkestyre, nei til EU» og «Ja til handelsavtale, ut av EØS» Lunsj Spørsmål og debatt etter innledning Avslutning

rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014

rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014 rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014 Nei til EU feirer dobbeltjubileum I år er Grunnloven som garanterer folkestyre i Norge 200 år, og samtidig er det 20 år sidan me i 1994 vant folkeavstemninga

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte! Velkommen til årsmøte! Vi kaller med dette inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 12. februar kl. 11-15 på Havly hotell i Stavanger. Politisk punkt på årsmøtet: EUs landbrukspolitikk hva nå? Den

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012 Hedmark Nei til EU Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 23. februar 2013 kl 11.00 på Trudvang Rena Hotell, Rena Hedmarks delegasjon på Nei til EUs landsmøte 2012. Fra venstre: Marianne Tvedt Græsby, Karl-Sverre

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2010. Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2010. Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum Hedmark Nei til EU Årsmelding 2010 Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum Deler av fylkesstyret, bak fra venstre: Kjell Bjørseth, Olav Horten, Knut Røe. Foran fra venstre: Rigmor

Detaljer

Likestilling og konkurranseevne side 4 Årsmøteinnkalling og sakspapirer side 5 9

Likestilling og konkurranseevne side 4 Årsmøteinnkalling og sakspapirer side 5 9 Nr. 1/2010 februar Leder side 2: Ingen lys vår for ja-sida Likestilling og konkurranseevne side 4 Årsmøteinnkalling og sakspapirer side 5 9 Ellers i dette nummeret: 8. mars og NtEUs landskonferanse side

Detaljer

Årsmelding 2012-2013. Regnskap. Revisors beretning

Årsmelding 2012-2013. Regnskap. Revisors beretning Årsmelding 2012-2013 - med rapport fra stortingsvalgkampanjen Regnskap Revisors beretning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 2 5. Ansatte... 3

Detaljer

Innkalling til Årsmøte.

Innkalling til Årsmøte. Medlemsorientering fra Hedmark Nei til EU Nr. 1. Feb./mars - 2015 Innkalling til Årsmøte. Hedmark Nei til EU avholder årsmøte lørdag 7. mars kl. 11.00 på Thon Hotel Elverum (gamle Central hotell) Kjøreplan

Detaljer

-VELKOMMEN TIL ANDØYA!

-VELKOMMEN TIL ANDØYA! MEDLEMSBREV FOR NORDLAND NEI TIL EU - JANUAR 2009 NORDPUNKT -VELKOMMEN TIL ANDØYA! Langt nord: Panoramautsikt over Andøya, lengst nord i Nordland. Årsmøte på Andøya Fylkesårsmøtet i Nordland Nei til EU

Detaljer

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Akershus Nei til EUs årsmøte 2014 ble holdt i Røde Kors-huset i Sandvika 26.02.14. Før årsmøtesakene innledet Roy Pedersen, leder i Oslo LO, om problemer som EØS-avtalen

Detaljer

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014 Møtebok endelig versjon (pr. 7. feb 2014) Inneholder: Møtebok Innkalling Program ÅM-sak 1 Årsmelding 2013 ÅM-sak 2 Regnskap 2013

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober

Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober Velkommen til KrFUs landsmøte 2013 Thon Hotell Vettre, 18.-20.oktober Innhold Saksliste side 2 Innkalling side 3 Sakspapirer Konstituering side 3 Lovendringer side 8 Lover side 10 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE GRØNN UNGDOM LANDSMØTE INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Side Side 1 Side 1 Side Side Side 0 Side 1 Side Side Side Side Side Side Side 0 Side Side 1 Side 1 How to #GULM Saksliste Forretningsorden Dagsorden

Detaljer

8.4 Island 8.5 Lisboatraktaten 8.6 Flyktninge- og asylpolitikken 8.7 Klimafiaskoen i København 8.8 EØS 8.9 Kampanjen mot datalagringsdirektivet 8.

8.4 Island 8.5 Lisboatraktaten 8.6 Flyktninge- og asylpolitikken 8.7 Klimafiaskoen i København 8.8 EØS 8.9 Kampanjen mot datalagringsdirektivet 8. Årsmelding og regnskap for 2009 1 Innhold: 1 Innledning 2 Landsmøtet 3 Rådet 4 Styret og arbeidsutvalget 5 Ansatte 5.1 Ansatte sentralt 5.2 Ansatte fylkessekretærer 6 Utvalgsarbeid 6.1 Faglig utvalg 6.2

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2012 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2012 Bergslid Karsten Braadland Ordin R. Espeland Svein

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SANDNES SV Dato: Mandag 28.01.13 Kl: 18.00 Sted: Langgaten 54. Ungdomskafeen over gaten for SV kontoret INNLEDNING AV HALLGEIR LANGELAND Årsmøtesaker: Sak 1. Innledning Sak 2.

Detaljer

avdeling 22 rogaland Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon 51 50 02 47 Mobil 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

avdeling 22 rogaland Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon 51 50 02 47 Mobil 907 74 722 E-post: avd22@flt.no avdeling 22 rogaland Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon 51 50 02 47 Mobil 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2007 Harald Tvedten Knut T. Hetland John Johannessen Oluf Bråtveit

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening FKE-kampen fortsetter! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Forskrift og kompetansestreik, Installasjonskonferanse,

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI

Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI Årsmøte2014 VEST-AGDER ARBEIDERPARTI KRISTIANSAND 15.-16. MARS 2014 PRAKTISK INFORMASJON OM ÅRSMØTET I dette heftet finner du sakspapirene til årsmøtet. Les sakspapirene godt før du kommer på møtet slik

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Innhold. NSFs formål side 4. En hilsen fra studentstyret side 6. Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9

Innhold. NSFs formål side 4. En hilsen fra studentstyret side 6. Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9 Innhold NSFs formål side 4 En hilsen fra studentstyret side 6 Årsmøtesak 1 Oppnevning av ordstyrere og protokollførere side 9 Årsmøtesak 2 Årsberetning for NSF Student 2014-2015 side 16 Årsmøtesak 3 Internasjonalt

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte!

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte! Til Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Oslo, 12.11.2014 Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer