rientering Gode medlem i Rogaland Nei til EU Velkomen til årsmøte lørdag 8. februar kl på Quality Hotel Residence i Sandnes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rientering Gode medlem i Rogaland Nei til EU Velkomen til årsmøte lørdag 8. februar kl. 10.30 på Quality Hotel Residence i Sandnes."

Transkript

1 rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2014 Gode medlem i Rogaland Nei til EU Me vil først takka deg for at du er vår medlem i år også. Dette betyr mykje for oss, og me er nå omlag 2700 medlemmer i fylket. Vår oppgave er å halda ein debatt levande om kve EU gjer og er. Slik at dei mange politikarane som er på Stortinget ikkje lettvindt kan ta Norge inn i EU. I år har me eit dobbelt jubileum. 200 år sidan me fekk ein utruleg viktig grunnlov som har vore viktig for å utvikla landet vårt på ein utruleg flott måte. Vårt demokrati gir oss alle ansvar og adgang til å styra landet på best muleg måte. Me er glad for at Norge ikkje har vorte medlem i EU. Dei ville då bestemt over store deler av vår framtid. Difor feirer me og 20 års jubileumet for at det norske folk sa nei til medlemskap i Dette året vert då eit dobbeltjubileum. EU har gjennom EØS fått ein større påverknad og bestemmer meir enn det som var kjent då avtalen var inngått. Me i Nei til EU er uroleg for dette, og oppfordrer Storting og regjering til å nytta reservasjonsretten når forslag frå EU er lite tenlege for Norge. Til nå har ikkje eit alltid EU vennleg Storting gjort dette. Dette har ført til at me saman med mange andre organisasjonar har utgreia alternativ til EØS avtalen og fått gode tilbakemeldingar på dette arbeidet. Me vil gjerne ha ein offentleg debatt om Norge er best tent med å seia opp EØS avtalen eller om dette framleis skal vera vår tilknytingsform til EU. Dette vert våre hovedsaker i Olaf Gjedrem Leiar av Nei til EU i Rogaland Velkomen til årsmøte lørdag 8. februar kl på Quality Hotel Residence i Sandnes. Følg Rogaland Nei til EU på facebook.com/rogalandnteu

2 EUs OFFSHOREDIREKTIV av Kari Bukve, nestleder I Rogaland Nei til EU Bakgrunn for offshoredirektivet 27.oktober 2011 kom forslaget til en felles offshore sikkerhetsforordning fra EUkommisjonen Bakgrunnen er Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogolfen i 2010 der EU så behovet for felles sikkerhetsregler. Forslaget innebærer blant annet omfattende økonomisk ansvar for alle operatører og at konsesjonsreglene strammes inn. Selskaper må også melde inn beredskapsplaner før de kan drive leteboring eller utvinning Norge ønsker ikke de nye reglene og anser ikke anser direktivet for å være EØS-relevant i motsetning til Brussel, der direktivteksten er merket som EØS-relevant. Olje og Energidepartementet med rødgrønn regjering viste til at direktivet ligger utenfor det geografiske virkeområde siden det er snakk om kontinentalsokkelen, og det saklige virkeområde til EØS avtalen.en samlet oljeindustri protesterte mot det nye forslaget. Den norske oljeindustrien mener at EU har lite kompetanse på offshorevirksomhet, og manglende arbeidstakermedvirkning har blitt trukket fram som en svakhet i forslaget fra EU. Sikkerhetsutviklingen på norsk kontinentalsokkel Sikkerhetsstyringen og kontrollregimene i oljevirksomheten har vært gjennom flere faser.1970-årene startet med en dominans av amerikansk sikkerhetstenking. Gradvis skjedde det en fornorskning, og kontrollsystemer ble bygget opp gjennom Oljedirektoratet årene var preget av viktige fremskritt for sikkerhetsarbeid offshore. Storulykker førte til politisk prioritering og næringen hadde stort behov for å gjenvinne tillit og få aksept for videre ekspansjon.1990-årene ble preget av store svingninger i oljepriser, internasjonalisering og betydde omfattende omstillinger for sikkerhetsarbeidet og for Oljedirektoratets funksjoner. Etter dette kommer regleverk som bla.annet stiller krav til risikostyring og arbeidstakermedvirkning. Bellona støtter innføringen av offshoredirektivet. Miljøroganisasjonen Bellona mener det foreslåtte regelverket vil være en god anledning til å bidra til at andre europeiske land drar nytte av norske erfaringer, samtidig som sikkerheten for arbeidere og miljø på norsk sokkel styrkes. I august 2012 ble undertegnde invitert på et Fagseminar i regi av Bellona, der også offshoredirektivet skulle diskuterest. Jeg møtte opp som representant for Nei til EU, men har 10 års farttid i fagforeningen SAFE og arbeider i dag som kokk offshore, så sikkerheten offshore har jeg absolutt eit forhold til.en gjennomgånde ordlyd i lovteksten er beste praksis Hvordan kan en slik praksis være overførbart når arbeidstakerene feks i skottland ikke kunne presentere seg under fullt navn eller bli tatt bilder av på fagforeningsseminar i frykt for replesalier fra arbeidsgiver.? Jeg har også fått opplyst at representantene fra Oljeindustrien hadde utarbeidet egne rapporter fra Veritas som de presenterte for EU kommisjonen, ble dette møtt svært negativ i Brussel. Den nye olje og energiministeren Tord Lien (Frp) fastholder det norske standpunktet om at sikkerhetsdirektivet ikke er EØS-relevant. 2

3 Rogaland Nei til EU deltok med en delegasjon på Nei til EUs landsmøte på Hamar november. Delegatene fra fylkeslaget var flere turer på talerstolen hvor de blant annet fremmet kravet «Ut av EØS - ja til handelsavtale» samt tok opp press mot arbeidsvilkår som følge av EUs arbeidslivspolitikk og et ønske om en breiere kontakt med Nei til EU-organisasjoner i Norden om dette og andre tema. Delegasjonen fra Rogaland har bestod av (f.v) Ingrid Schjelderup, Sara Mauland, Kate Elin Norland, Tron Håland og Kari Bukve. Fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen (t.h) var også tilstede. Landsmøtet vedtok en ny arbeidsplan og valgte ny ledelse. Heming Olaussen ble gjenvalgt som leder. Med seg i arbeidsutvalget får Olaussen Eli Blakstad, som ble gjenvalgt som nestleder. Ny som nestleder er Benedikte Pryneid Hansen, og Lars Erik Hyllvang er ny som medlem av Nei til EUs arbeidsutvalg. Benedikte Pryneid Hansen har vært leder av Attac Norge siden 2010, og Lars Erik Hyllvang er ordfører i Engerdal kommune. Rogaland er selvsagt representert i den nye ledelsen. Olaf Gjedrem fra Bjerkreim, fylkesleder i Rogaland Nei til EU, ble gjenvalgt som medlem av Nei til EUs styre. I tillegg ble Geir S. Toskedal fra Karmøy valgt inn i rådet. En tredje rogalending, Reid Ivar Bjorland Dahl fra Nærbø på Jæren, ble også valgt inn i rådet. Bjorland Dahl bor for tiden i Bergen. Du kan lese mer om landsmøtet på Nei til EUs nettsider neitileu.no. Vi ønsker oss nye kontaktpersoner! Rogaland Nei til EU ønsker seg flere kontaktpersoner rundt omkring i fylket. Som kontaktperson får du litt ekstra informasjon, og du vil bli spurt om hjel i forbindelse med større arrangement eller kampanjer. Vi er særlig interessert i nye kontaktpersoner på følgende steder: Gjesdal, Sola, Forsand, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Karmø og Utsira, men ta gjerne kontakt om du bor et annet sted om dette. Lurer du på hva det innebærer å være kontaktperson, eller vil du bli kontaktperson, så kan du sende e-post eller ringe fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen på eller 3

4 Forslag til arbeidsplan for Rogaland Nei til EU 2014 Rogaland Nei til EU skal i 2014 halda fram arbeidet med å styrka folkeopinionen mot norsk medlemskap i EU. Det er gjennom å ta del i den offentlege debatten og å halda oppe og vidareutvikla organisasjonen Nei til EU, at me kan lukkast med denne oppgåva. Rogaland Nei til EU viser elles til arbeidsplanen for heile organisasjonen, vedteke på landsmøtet Rogaland Nei til EU skal i 2014 ha minst 4 styremøte og eit fungerande arbeidsutval (AU). Hovudtema i 2014 er det dobbelte jubileum, 200 år sidan grunnlova vart signert og 20 år sidan me vant den siste folkeavstemminga, og EØS. Vidare vil me få jubileumsboka om EU avstemmingane til vidare formidling. Me håpar at me får selja eindel av desse bøkene med hjelp frå sentralt hald og lokallag og medlemar. Me skal bidra til å prege samfunnsdebatten om EØS-avtalens konsekvensar, og få fram at alternativa finst, og at dei er mogelege og ynskjelege. Me skal arrangera kurs for å skulera føredragshaldarar om EØS, basert på informasjonspakkane som sentralt har utarbeidd. Me skal invitera interesserte frå fagforeiningar og bondeorganisasjonar, i tillegg til andre interesserte. Verving til organisasjonen skal vera ei sentral oppgåve for fylkeslaget. Målet for 2014 er 2800 betalande medlemmer. Oppdatering av heimesida skal vera ei prioritert oppgåve. Fylkeslaget vil driva målretta ungdoms- og studentarbeid. Me vil støtta Ungdom mot EU i Stavanger i deira arbeid og hjelpe til med nyoppstart av studentlaget ved Universitetet i Stavanger. Fylkeslaget skal senda ut to nyheitsbrev («Orientering») til alle medlemmene i fylket. Nyheitsbrevet skal gje oppdatering om medlemsverving og anna arbeid i organisasjonen. Fylkeslaget skal gjera ein innsats for å delta på dei viktigaste marknadene og messene i fylket. Arbeidet med å sikra kommunekontaktar i alle kommunar skal halda fram, og der det er mogleg, skal fylkeslaget trø til for å organisera lokallag. Me vil ha eit spesielt fokus på å få fleire kvinnelege kommunekontaktar i Rogaland. 4

5 ÅRSMELDING FOR ROGALAND NEI TIL EU 2013 Innledning Rogaland Nei til EU er det størst fylkeslaget i Nei til EU. Det meste av arbeidet i Rogaland Nei til EU er knytta til fylkesstyret og fylkesstyremøtene. Stortingsvalget og EØS ble vedtatt som de viktigste oppgavene for fylkeslaget på årsmøtet. Fylkeslaget har jobbet med begge temaene, blant annet gjennom utdeling av valgkamputgaven av Standpunkt i hele fylket, standsvirksomhet, deltagelse på ymse møter og markeringer samt på styremøtene. Verving var også satt opp som prioritert punkt i arbeidsplanen. Rogaland vervet? nye medlemmer i Aktivitet Stortingsvalgskampanjen I forbindelse med Stortingsvalget gjennomførte Nei til EU en landsomfattende kandidatundersøkelse der Stortingskandidater fra alle partier i alle fylker ble bedt om å svare på seks EU/EØS-relaterte spørsmål. Rogaland Nei til EU kontaktet totalt 25 kandidater i fylket og fikk svar fra samtlige. Svarene ble lagt inn i den digitale utgaven av kandidatundersøkelsen på Nei til EU sine nettsider samt trykket i den fylkesvise versjonen av valgkampavisa Standpunkt. Rogaland Nei til EU bestilte totalt valgkampaviser som ble delt ut i postkasser i hele fylket. Fylkeslagene i Stavanger og Sandnes, enkeltpersoner i styret og kontaktpersoner, medlemmer og aktivister rundt omkring i fylket gjorde et felles løft for å få dette til. Lokale Bondelagsavdelinger hjalp også til i arbeidet. Å få distribuert valgkampstandpunkt på dugand er en stor oppgave som krever mye arbeid og innsats, og styret er godt fornøyd med å ha lykkes med dette. Standsvirksomhet og representasjon Fylkeslaget har hatt stands på Etnemarknaden, Dyrskun i Seljord, Sirdalsdagene, Tomatfestivalen og Bjerkreimsmarken. Standen på Etnemarknaden var i samarbeid med Hordaland Nei til EU, standen på Dyrskun var i samarbeid med Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder Nei til EU. 19. august arrangerte Nei til EU en landsomfattende aksjonsdag mot EUs jernbanepakke IV. I Rogaland var det løpeseddelutdeling i Stavanger og Sandnes denne dagen. Orientering Orientering er medlemsbladet til Rogaland Nei til EU. Det har kommet ut to nummer siden forrige årsmøte, i tråd med den vedtatte arbeidsplanen. Årsmøtet, fylkesstyret og andre verv Årsmøtet i Rogaland Nei til EU fant sted på Quality Hotel Residence i Sandnes lørdag 19. januar. 22 personer møtte. Styret 2013 valgt på årsmøtet Olaf Gjedrem leder (gjenvalg) Gunnar Sirevåg styremedlem (gjenvalg) Jens Peter Hansen styremedlem (gjenvalg) Jan Refsnes styremedlem (gjenvalg) Tron Håland styremedlem (gjenvalg) Olav Lian styremedlem (gjenvalg) Kate Elin Norland styremedlem (gjenvalg) Sara Nustad Mauland styremedlem (gjenvalg) Eldbjørg Engebretsen Øgreid styremedlem (gjenvalg) Kari Bukve styremedlem (gjenvalg men opp fra vara) Åsmund Kalstveit styremedlem (ny) Ingrid Schjelderup varamedlem (gjenvalg) Gerd Irene Dahl varamedlem (gjenvalg) Kjell Jamne varamedlem (gjenvalg men ny som vara) I tillegg har Stavanger Ungdom mot EU en representant i styret som de velger selv. Olaf Gjedrem og Kari Bukve ble valgt til AU på styremøtet 18. juni. AU har ikke hatt noen fysiske møter, men har kommunisert på e-post og telefon og vært til støtte for fylkessekretæren. Revisor Årsmøtet valgte Asgeir Bell som revisor. 5

6 Valgkomite Samuel Thengs, Elin Sørskår og Leiv Olsen ble valgt som valgkomite på årsmøtet etter forslag fra styret. Fylkesstyret har hatt seks styremøter i løpet av Det har vært godt oppmøte på alle styremøtene med unntak av ett. På styremøtet i oktober var det et eget formøte om EØS og hvordan Rogaland Nei til EU skal spre kunnskap om EØS. På styremøtet i desember var det også julebord for styret. Økonomi Rogaland Nei til EU har jevnt over god økonomi og penger på bok. Regnskapet for 2013 endte med? (ikke klart når årsmeldingen gikk i trykk, endelig tall kommer på årsmøtet). I tråd med vedtak på årsmøtet 2013 har fylkesstyret fått opprettet en konto med bedre rentebetingelser en det vi har hatt. Rogaland Nei til EU bevilget kr i støtte til Finnmark Nei til EU i Signe Henriksen som til daglig jobber i Rogaland Bondelag fører fortsatt regnskap for Rogaland Nei til EU. Denne ordningen fungerer svært godt. Ungdom mot EU og Studenter mot EU Ungdom mot EU hadde årsmøte i oktober 2013 der Karianne Hagen Wendt ble valgt som ny leder etter Eirik Andre Nærland. Studenter mot EU har ikke hatt aktivitet i fylket dette året. Fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen har vært fylkessekretær for Rogaland NtEU i Koksvik Nilsen er også organisasjonskoordinator for Nei til EU sentralt og jobber fra NtEUs hovedkontor i Storgata 32. Nei til EU har vært igjennom en større omorganisering- og omstillingsprosess i 2013 med flere endringer i oppgavefordeling i staben. Rogaland Nei til EU har som et resultat av dette sekretærressurs tilsvarende 25 % stilling fra 1. januar Fylkessekretæren er formelt daglig leder for styret og har deltatt på fem av seks styremøter. Fylkessekretæren deltar på regelmessige samlinger for fylkes- og regionssekretærer i Nei til EU og på telefonmøter for henholdsvis staben og sekretærene. Organisasjon Stavanger Nei til EU har avoldt årsmøte 7. februar. Styret konstituerte seg selv på første styremøte og Leiv Olsen ble da valgt som leder. Stavanger Nei til EU har blant annet hatt en studiesirkel i perioden. Sandnes Nei til EU avholdt årsmøte 19. februar og gjenvalgte Gunnar Sirevåg som leder. Leder i Rogaland Nei til EU, Olaf Gjedrem, innledet på årsmøtet til Sandnes Nei til EU. Vi har ikke fått flere aktive lokallag eller kommunekontakter i Kontoret I 2013 har Rogaland Nei til EU videreført ordningen med framleie av lokalene i Øvre Holmegate 26 til Mimi Britt Vindenes. Før sommeren så Vindenes seg nødt til å avvikle driften og sa dermed opp leieavtalen. Styret vedtok i høst å si opp leieavtalen i Øvre Holmegate 26 til fordel for en ny leieavtale med Rogaland Bondelag. Den nye leieavtalen innebærer at Rogaland Nei til EU fra 1. januar 2014 disponerer kontorog møtelokaler hos Rogaland Bondelag på Hillevåg. Kontorbyttet innebærer en betydelig økonomisk innsparing for fylkeslaget. Medlemsutvikling og verving Rogaland Nei til EU hadde per medlemmer. På landsbasis hadde Nei til EU medlemmer ved årsslutt. Av Rogalands medlemmer var? nyvervinger. Rogaland er fortsatt det største fylkeslaget i Nei til EU. Medlemsutvikling i Rogaland Nei til EU År Antall medlemmer: Fylkesstyret har arbeidet med gjenverving ved å ringe til medlemmer som ikke har betalt. Det ble også vervet medlemmer på messene og marknadene fylkeslaget deltok på. Fylkeslaget hadde en verveannonse i avisa Grannar sammen med Hordaland Nei til EU på slutten av året. I tillegg deltok 6

7 Rogalands representanter på landsmøtet på ringedugnaden der. I sommer/høst arrangerte styret en vervekonkurranse, dessverre genererte dette tiltaket ingen nye medlemmer. Media, debatt og hjemmesiden Det ble ikke skrevet noen leserbrev fra styret i I forbindelse med Nei til EUs kandidatundersøkelse ble det et oppslag i Stavanger Aftenblad der fylkesleder Olaf Gjedrem ble intervjuet. Hjemmesiden har blitt oppdatert regelmessig. Rogaland Nei til EU har en egen side på Facebook som blir en del brukt. Møter og konferanser sentralt På Nei til EU sin landskonferanse i Oslo april deltok Jens Peter Hansen og Kate Elin Norland fra Rogaland. De samme to samt Olaf Gjedrem deltok på rådsmøtet 14. april, Olaf deltok for styret i NtEU sentralt. På rådsmøtet oktober var Rogaland representert ved Kari Bukve. Olaf Gjedrem deltok for styret i NtEU sentralt. Mari Mauland og Leiv Olsen deltok på Nei til EUs sentrale kvinnekonferanse i Trondheim oktober som representanter for Rogaland. Olaf Gjedrem har hatt fast plass i styret sentralt i Nei til EU, og ble gjenvalgt på landsmøtet i Landsmøtet i Nei til EU ble avholdt november 2013 på Rica Hotell på Hamar. Rogalands delegasjon bestod av Kari Bukve (delegasjonsleder), Ingrid Schjelderup, Tron Håland, Sara Mauland, Kate Elin Norland og Eldbjørg Øgreid. Fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen var også tilstede som en del av staben. Jubileumstafetten vil du ha besøk? I forbindelse med dobbeltjubileet 2014 arrangerer Nei til EU en jubileumsstafett som skal besøke hele landet. Jubileumstafetten går fra 11. juni til medio oktober, den starter i Trondheim og ender opp i Oslo med lansering av jubileumsboka. Det blir to biler som kjører land og strand rundt. Det er alltid minst to personer i bilen, samt diverse materiell. Dette skal være lokallagene sin stafett, og det er mange forskjellige arrangementer en kan gjennomføre. Eksempler kan være skolebesøk, møte med lokalpolitikere, møter med neialliansen, fest/mimrekveld eller stands. Kunne du tenke deg å få besøk av stafettbilen der du bor? Vil du være med bilen en dag eller to? Ta gjerne kontakt med stafettansvarlig Trude Koksvik Nilsen på 7

8 Returadresse: Rogaland Nei til EU, Storgata 32, 0184 Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND NEI TIL EU 2014 Med dette kaller vi inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Lørdag 8. februar, klokken , Quality Hotel Residence, Julie Eges gate 5, Sandnes. Forslag til uttalelser kan sendes til Rogaland NtEU, Storgata 32, 0184 Oslo eller til Ta gjerne kontakt med fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen på eller om det er noe du lurer på. SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET Velkomst og behandling av årsmøtesaker Konstituering Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer Valg av referent Årsmelding for Rogaland Nei til EU for 2013 Regnskap for 2013 Arbeidsplan 2014 Innkomne forslag og uttalelser Budsjett for 2014 Valg av styre, revisor og ny valgkomité Innledning ved Nei til EUs leder Heming Olaussen om organisasjonens hovedsaker i 2014, «Ja til Grunnloven, ja til folkestyre, nei til EU» og «Ja til handelsavtale, ut av EØS» Lunsj Spørsmål og debatt etter innledning Avslutning

rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2015 bærande element for vår framtid, slik grunnloven slår fast.

rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2015 bærande element for vår framtid, slik grunnloven slår fast. rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2015 Gode medlem 2014 vart Jubileumsåret. Me feira grunnlova som har og har hatt slik eineståande påverknad på vår demokratiske styreform. Me lever

Detaljer

rientering Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00.

rientering Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00. rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2012 Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00. Styret i Nei til EU i Rogaland

Detaljer

Kjære medlem i Nei til EU

Kjære medlem i Nei til EU rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2012 Kjære medlem i Nei til EU Velkommen til årsmøte i Rogaland Nei til EU på hotell Residence i Sandnes laurdag 4. februar kl. 11.00. Nei til EU har

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2016

rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2016 rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2016 TTIP og TISA Dette er bokstavane som fortel at det pågår forhandlingar mellom USA og EU og fleire andre land om handel, investering og service.

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Landsmøtedelegasjonen 2009 fra Oppland Nei til EU. Fra venstre: sentralstyremedlem Eivind Brenna, regionssekretær

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014

Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Arbeidsplan for Hordaland Senterungdom 2013-2014 Møtestruktur: Fylkesstyremøte ein gong kvar månad. Ein bør setja dato for neste møte når ein er samla slik at flest mogleg har høve til å notera seg datoen

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Medlemmer i Rogaland inviteres til årsmøte 28. april 2016 Tid: Torsdag 28. april 2016, kl. 19:00 Sted: Sandnes Brygge, Sandnes. Påmelding: Sendes til samfunnsviterne.rogaland@gmail.com

Detaljer

Årsmøte Hordaland Nei til EU

Årsmøte Hordaland Nei til EU Årsmøte Hordaland Nei til EU På Sentralbadet Litteraturhus, Odda, fredag 4. mars 2016 Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon på landsmøtet i Nei til EU 2015 Bak fra venstre: Toril Mongstad, Gunnar Rutle,

Detaljer

rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014

rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014 rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014 Nei til EU feirer dobbeltjubileum I år er Grunnloven som garanterer folkestyre i Norge 200 år, og samtidig er det 20 år sidan me i 1994 vant folkeavstemninga

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010

Hardanger Avdeling ÅRSMELDING NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 Hardanger Avdeling ÅRSMELDING 2009 NEGOTIA - HARDANGER AVD. 20.02.2009-17.02.2010 ORGANISASJON Styret i Negotia Hardanger Avdeling har siste året vore samansett slik: Laila T. Blokhus Merete Hersvik Karin

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00

PROTOKOLL ÅRSMØTE Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 PROTOKOLL ÅRSMØTE 29.01.17 Savalen Hotell, Tynset kl.12.00 ÅPNING AV MØTET VED LEDER SAK 1 / 17 KONSTITUERING AV MØTET 1.1 Registrering av stemmeberettigede 42 stk. 1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmøte Hedmark Nei til EU

Årsmøte Hedmark Nei til EU Årsmøte Hedmark Nei til EU Lørdag 25. februar 2017 Hedmark Nei til EUs landsmøtedelegasjon på landsmøtet i Nei til EU 2016 Bak fra venstre: Lars Erik Hyllvang, Ludvig Bjerke-Narud og Per Martin Sandtrøen.

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00

Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Innkalling til årsmøte torsdag 13.mars 2014 på Kafe Jærbuen kl.19.00 Saksliste: 1. Åpning ved leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to til

Detaljer

Årsmøte Hordaland Nei til EU

Årsmøte Hordaland Nei til EU Årsmøte Hordaland Nei til EU På Sentralbadet Litteraturhus, Odda, fredag 4. mars 2016 Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon på landsmøtet i Nei til EU 2015 Bak fra venstre: Toril Mongstad, Gunnar Rutle,

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal

Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal 1 Årsmøte 2015 Norsk Kommunikasjonsforening Lokallag Møre og Romsdal Dato: 29. januar 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: First Hotel Atlantica, Ålesund Det vert ikkje delt ut papir under årsmøtet. Årsmøtedeltakarane

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte! Velkommen til årsmøte! Vi kaller med dette inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 12. februar kl. 11-15 på Havly hotell i Stavanger. Politisk punkt på årsmøtet: EUs landbrukspolitikk hva nå? Den

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundet Sør, Dronningens gt. 10, Trondheim Møtedato: 8. februar 2013 Tid: 13:00 14:20 Til stede: Forfall: Ved protokollen: Møteleder:

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG

BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG REFERAT OG DOKUMENTER FRA FYLKESÅRSMØTE 2013 BIBLIOTEKARFORBUNDET TRØNDELAG torsdag 14. mars kl 19.00 på Egon i Søndregate, Trondheim Innhold Årsmøtereferat... 2 1. Valg av møteleder og referent... 2 2.

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger

ÅRSBERETNING. for Ivar Næss, Levanger ÅRSBERETNING for 2016. STYRET. Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning: Leder: Per Herstad, Levanger Nestleder: Per Fossum, Namsos Kasserer: Olav Karlsen, Snåsa Sekretær: Rolf-Einar Pedersen, Stjørdal

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010 Til Oslo, 27.10.2010 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet.

Revisor: Dag Randulff gjenvalg 1 år Styret konstituerer seg fordeler verv og oppgaver på det første styremøtet etter årsmøtet. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og referat fra årsmøtet 16.03.16. 2. Valg av møteleder og referent. Forslag: Signe Pallesen som møteleder og Helge Endresen som referent. 3. Årsmelding fra styret

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2015 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og antirasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 15. april 2015 Frå saksnummer: 20/ 15 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 30/ 15 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte

Detaljer

Vedtekter Styrets innstilling til landsmøtet 2016

Vedtekter Styrets innstilling til landsmøtet 2016 Vedtekter Styrets innstilling til landsmøtet 2016 Forslag til endring av vedtektene Innstilling fra styret Forslagsnummer: V1 Forslagsstiller: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag Plassering: 1 «Nei til EU er

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

OMTANKE SOLIDARITET SAMHOLD. Årsmelding. Fagforbundet avd.747 Helse Førde 2010. Vi skal bli den beste fagforeininga av alle for alle

OMTANKE SOLIDARITET SAMHOLD. Årsmelding. Fagforbundet avd.747 Helse Førde 2010. Vi skal bli den beste fagforeininga av alle for alle OMTANKE SOLIDARITET SAMHOLD Årsmelding. Fagforbundet avd.747 Helse Førde 2010. Vi skal bli den beste fagforeininga av alle for alle Vi trur på fridom, likskap og solidaritet Vi lovar å gje hjelp når medlemmane

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011

Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 Innkalling til FFMUs årsmøte 18. november 2011 1. Åpning Leder Lin Christine Solberg åpner årsmøtet. 2. Konstituering a) Navneopprop b) Valg av møteleder c) Valg av referenter d) Valg av 2 personer til

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg.

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Til medlemmane i Mental Helse Os / MHO: Os, 5. februar 2014 Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Den viktigaste saka

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent

Referat. Godkjenning av protokoll frå førre styremøte. Vedtak Protokoll frå førre styremøte er godkjent Referat -- Frå styremøte 4-5. februar, Scandic Hell Hotel - Værnes Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm: Frode Alfarnes, Tor Skeie

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmøte lørdag 20. februar kl på Elverum

Hedmark Nei til EU. Årsmøte lørdag 20. februar kl på Elverum Hedmark Nei til EU Årsmøte lørdag 20. februar kl 11.00 på Elverum Landsmøtedelegasjonen 2009 fra Hedmark Nei til EU. Fra venstre: Regionssekretær Karl-Sverre Holdal, fylkesleder Merete Furuberg, Ole Jan

Detaljer

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU

Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Årsmelding-2014 for Akershus Nei til EU Akershus Nei til EUs årsmøte 2014 ble holdt i Røde Kors-huset i Sandvika 26.02.14. Før årsmøtesakene innledet Roy Pedersen, leder i Oslo LO, om problemer som EØS-avtalen

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2010. Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2010. Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum Hedmark Nei til EU Årsmelding 2010 Årsmøte lørdag 12. mars 2011 kl 11.00 på Central hotell, Elverum Deler av fylkesstyret, bak fra venstre: Kjell Bjørseth, Olav Horten, Knut Røe. Foran fra venstre: Rigmor

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG

PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG PROTOKOLL FAGFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Utvalg: FYLKESSTYRET Møtested: Fagforbundets lokaler Møtedato: 13.12.2010 kl. 09:00-15:00 Til stede: Arne Jan Skjerdingstad, Gunn Elin Flakne, Tarjei Leistad, Turid

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Rolvsøy 31. januar 2016 Til våre medlemsorganisasjoner Innkalling til årsmøte Med dette innkalles representanter fra medlemsorganisasjonene i fylket til årsmøte i Studieforbundet natur og miljø Østfold

Detaljer

rientering Gode medlemmer Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2013

rientering Gode medlemmer Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2013 rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2013 Gode medlemmer Me i Nei til EU vil at EU-tilknytinga for Norge skal vera ein naturleg del av stortingsvalget og den diskusjonen som vert ført fram

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans

Kl Lunsj Kl TV-samling fortsetter Årsfest med middag, sosialt samvær, underholdning og dans Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 21.02. 2017 til årsmøte i den 25. og 26. mars 2017 (TV-samling lørdag 25. mars og årsmøte søndag den 26. mars)

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars

Ås Jeger- og Fiskerforening. Innkalling til. Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Ås Jeger- og Fiskerforening Innkalling til Årsmøtet 2015 onsdag 18. mars Styret i Ås Jeger- og Fiskerforening: Leder Pål Bergan mobil: 92 84 66 58, e-post: bergan.pal@gmail.com Sekretær Anna Moldestad

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer