Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit"

Transkript

1 Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit , Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1

2 Program og saksliste Kl Kl Kl Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad Sau og Geit Godkjenning innkalling og saksliste, opprop av utsendinger, val to av årsmøte deltakerne til å skrive under protokollen i tillegg til møteleder. Fortsettelse med vanlige årsmøtesaker. 1. årsmelding regnskap arbeidsplan budsjett andre møtesaker Kl Middag Kl Kl Slutt ca. kl Helsinger til årsmøtet og utdeling av hederspriser. - Ove Myklebust informerer om saueprosjektet - Aslak Snarteland fra NSG sentralt informerer - Fortsettelse årsmøtesaker 6. valg - leder - 2 styremedlemmer - nestleder - 3 vara medlemmer - 2 utsendinger til Landsmøte i NSG - møteleder for fylkesårsmøtet 2013 i Eiken - nytt medlem i valgnemnda - 2 revisor 2

3 (SAK 1) Årsmelding 2011 I meldingsåret har styret hatt 6 styremøter og behandlet 38 saker. Årsmøte 2011 var den 26. februar på Vestheim, Lista Flypark med 31 stemmeberettigede. Styret i meldingsåret: Formann Sven Haughom Sirdal Nestleder Osmund Viken Lista Kasserer Britt L. Johansson Åseral Sekretær Martijn van Rooij Åseral Styremedlem Albert Hommen Hægebostad 1. vara Odd Finsland har møtt på de fleste styremøtene. Mye tid gikk i forberedelsen til saueprosjektet ʺNy giv i saueholdet i Vest-Agderʺ. Fylkesstyret har også hatt et møte med Tony Barman fra Norilia ang. situasjonen rundt levering av ull i Vest-Agder. Ledermøtet i desember hadde 29 deltakere. På rovdyrfronten har styret fremmed søknad om skadefellingstillatelsen for bjørn og jerv. Styret v/ sekretæren har driftet heimesiden på Representasjon: Sven: Britt: Martijn: Osmund: Albert: styremøter, 2x representantskapsmøte NSG, landsmøte NSG, fylkesårsmøte Lista, Leder av kontrollnemda i NSG, 2 x kontaktutvalget rovviltsaker, 4 x forberedning saueprosjekt, møte i avlsutvalget, kåringsansvarlig, 2 møter med mattilsynet i Sandnes, 2 x Naturligvis Evje, 5 kåringer, årsmøte Ring 112, fagmøte Lyngdal, ullmøte Eiken styremøter, ullmøte Eiken, avlsmøte Lyngdal, fylkesårsmøte Lista styremøter, ledermøte Eiken, representantskapsmøte NSG, landsmøte NSG, fylkesårsmøte Lista, ullmøte Eiken styremøter, ledermøte Eiken, fylkesårsmøte Lista styremøter, ledermøte Eiken, ullmøte Eiken, fylkesårsmøte Lista Sven Haughom Albert Hommen Martijn van Rooij Odd Finsland Britt L. Johansson Osmund Viken 3

4 (SAK 2) Regnskapet Vest-Agder Sau og Geit RESULTAT Kåring Tilskudd avl.utv Ref. medlemskont SUM INNTEKTER Lønn/honorar Arb.g.avg Kontingent æresmedl Dyrlege Driftskostnader Datautstyr Regnskap Kurs, seminar Utgifter årsmøte Porto,annonser,tlf,kontorrek. m.m Kjøregodtgj.og annen reisekostnad Diett 400 Anne kostnad SUM KOSTNADER Renter ÅRSRESULTAT BALANSE pr Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Annen kortsiktig gjeld Skyldig arb.g.avg./skattetrekk Sum egenkapital og gjeld

5 RESULTAT AVLSUTVALGET (dette er inkl. i resultatet for Vest-Agder Sau og Geit) 2011 Kåringer Tilskudd Sum inntekter Kostnader: Lønn/honorarer Arbeidsgiveravgift Dyrlege Driftskostnader Kurs, seminarer, møter 500 Bilgodtgjørelse og andre reisekostnader Diett 400 Sum kostnader Resultat Sven Haughom Albert Hommen Martijn van Rooij Odd Finsland Britt L. Johansson Osmund Viken Årsmøtet 2011 ønsket at budsjettet 2011 kommer tydelig fram i regnskapet Fordi særlig kostnadene er litt annerledes kategorisert fra år til år, var det umulig å sette en ekstra kolonne i regnskapet Derfor er budsjettet 2011 gjengitt på de neste sidene som det sto i årsmøtedokumentene fra Budsjettet ble godkjent av årsmøtet. 5

6 årsmøte SAK 4: Budsjett 2011 for Vest-Agder Sau og Geit Inntektene Kontingent ,- Rente 1.500,- Tilskudd avlsarbeid ,- Kåringsavgift , ,- Utgiftene Leder (godtgjørelse + andre kostnader) ,- Kasserer 3.000,- Sekretær 9.000,- Fylkesårsmøte 8.000,- Porto / lisens 2.000,- Møtegodtgjørelse 4.200,- Arbeidsgiveravgift 3.000,- Reiseutgifter ,- Regnskapet 4.000,- Møte / div ,- Dommergodtgjørelse 8.000,- Dommersamling 3.500,- Web-/PC-kårer 2.400,- Diett kåring 0,- Innlegg møter saualslag, kjøring 2.000,- Honorar møte avlsutvalg 2.400,- Honorar leder/kåringsansvarlig 4.000,- Kåringsmerker 1.800,- Vaksinering 4.500, ,- Underskudd på 7.800,- Hoved budsjettet består av delbudsjettene for fylkesstyret (nr 1) og avlsutvalget (nr 2). Delbudsjett 1: Fylkesstyret Inntektene Kontingent ,- Rente 1.500, ,- Utgiftene Leder (godtgjørelse + andre kostnader) ,- Kasserer 3.000,- 6

7 Sekretær 9.000,- Fylkesårsmøte 8.000,- Porto / lisens 2.000,- Møtegodtgjørsle 4.200,- Arbeidsg.avgift 2.000,- Reiseutgifter ,- Regnskapet 4.000,- Møte / div , ,- Delbudsjett 2: Avlsutvalget Inntektene Tilskudd avlsarbeid ,- Kåringsavgift , ,- Utgiftene Dommergodtgjørelse 8.000,- Dommersamling 3.500,- Web-/PC-kårer 2.400,- Diett kåring 0,- Innlegg møter saualslag, kjøring 2.000,- Honorar møte avlsutvalg 2.400,- Honorar leder/kåringsansvarlig 4.000,- Arbeidsgiveravgift 1.000,- Reiseutgifter 5.500,- Kåringsmerker 1.800,- Vaksinering 4.500,- Diverse 2.000, , årsmøte Oppsummert er forskjellene i inntekter / kostnader følgende: Inntekter budsjett 2011: ,- Inntekter regnskap 2011: ,- Kostnader budsjett 2011: ,- Kostnader regnskap 2011: ,- Budsjettet 2011 hadde altså et kalkulert underskudd på 7.800,-, mens regnskapet 2011 viser at underskuddet ble på ,-. Litt mer spesifisert ser vi at fylkesstyret hadde budsjett på 0,- forskjell mellom inntekter og kostnader, mens regnskapet viser at det er et underskudd på 1339,-. 7

8 Avlsutvalget hadde et budsjett med 7.800,- underskudd, mens regnskapet viser et underskudd på 8.160,-. Av midlene i Vest-Agder Sau og Geit er en del øremerket til avl. Utviklingen viser følgende: 2009: kr ,- 2010: + kr 3298,- = kr ,- 2011: - kr 8160,- = kr ,- Disponibel til avlsarbeid fra 1. januar 2012 er altså kr ,-. Det kan for øvrig være greit for framtiden å avtale hvilket navn de forskjellige poster i regnskapet får, sånn at det blir letter å sammenligne budsjett og regnskap. SAK 3: Arbeidsplan Ledermøte(r) - Heimesiden - Saueprosjektet "Ny giv i saueholdet i Vest-Agder" - Kåringssjåene - Fagmøte(r), f.eks. ullsortering - Organisering av gjeterhund aktivitet - Oppfølging av høringssaker - Holde tett kontakt med Fylkesmannen i Vest-Agder, Bondelagets Agderkontor, NSG sentralt og andre fylkeslag i NSG ang. rovdyrsituasjonen. Viste du at: - nyhetssiden på Vest-Agder Sau og Geit har vært besøkt 5130 ganger siden vi begynte? - sidene om avlsarbeid er godt for 715 av disse visninger? - mens sidene om gjeterhundklubben står for hele 2350 visninger? artikler eller kalendernoteringer har blitt publisert siden starten? - det alltid er plass for mer info, flere dyr til salgs, eller flere aktiviteter i kalenderen? 8

9 SAK 4: Budsjett 2012 for Vest-Agder Sau og Geit Som i fjor er hovedbudsjettet nærmere spesifisert i delbudsjett 1 (fylkesstyret) og delbudsjett 2 (avlsutvalget) Hovedbudsjett 2012 Vest-Agder Sau og Geit Inntekter Kontingent Rente 2000 Kåringsavgift Tilskudd 9000 Totalt: Utgifter Lønn / honorar / godtgjørelse Arbeidsgiveravgift 2400 Driftskostnader 2000 Møtevirksomhet Fylkesårsmøte 8000 Kont. Æresmedlem 300 Møtegodtgjørelse 5000 Vaksinering 6500 Regnskapet 4000 Reiseutgifter Porto 6500 Kåringsmerker 1500 Totalt: Underskudd: 675 9

10 Delbudsjett 1: fylkesstyre Inntekter Kontingent Rente 2000 Totalt: Utgifter Godtgjørelse Fylkesårsmøte 8000 Kont. Æresmedlem 300 Møtegodtgjørelse 5000 Arbeidsgiveravgift 1400 Vaksinering 6500 Regnskapet 4000 Reiseutgifter Driftskostnader (porto mm) 8500 Møtevirksomhet 6300 Totalt: Delbudsjett 2: avlsutvalget Inntekter Kåringsavgift Tilskudd 9000 Totalt: Utgifter Dommersamling 4000 Dommergodtgjørelse 8000 Web-/PC-kårer 3100 Honnorar møte avlsutvalg 3200 Honorar leder/kåringsansvarlig 4000 Innlegg møter saualslag, kjøring 0 Arbeidsgiveravgift 1000 Reiseutgifter 8000 Kåringsmerker 1500 Vaksinering Div Sum utgifter Totalt: Underskudd på 675 Tilleggsinformasjon: Kåringsavgift på 125,- (har økt kraftig. Tidligere har vi ligget lagt lavere enn de andre fylkene for å tære på egenkapital). 10

11 SAK 5: Andre årsmøtesaker * Forslag fra styret ang. vaksinering av kåra værlam på utstillingene. Styret i Vest-Agder Sau og Geit foreslår å oppheve ordningen med vaksinering av kåra værlam fra og med Begrunnelsen til dette er økonomien i avlsarbeidet. Bakgrunnsinformasjon: Forslaget har vært diskutert på årsmøte 2006 i Sirdal. Begrunnelsen var da at de frigjorde midlene kunne brukes til annet avlsarbeid. Forslaget ble da nedstemt Litt info om medlemstall i lokallagene per 9. februar 2012: Lag hoved husstand æres støtte total Årsmøteutsendinger Eiken Fjotland Hægebostad Kvinesdal Lista Lyngdal Midt-Agder Sirdal Åseral Flekkefjord Vest-Agder Sau og Geit har altså 284 medlemmer per 9. februar

12 Forslaget fra valgnemnda er følgende: SAK 6: Valg Verv Navn Lokallag Status 2012 Forslag Leder Sven Haughom Sirdal På valg Gjenvalg Styremedlem Britt L. Åseral På valg Gjenvalg Johansson Styremedlem Martijn van Rooij Åseral På valg / tar ikke gjenvalg Ikke gjenvalg Styremedlem Roy K. Kvinesdal - Ny Træland Styremedlem Osmund Viken Lista Ikke på valg - Styremedlem Albert Hommen Hægebostad Ikke på valg - Nestleder Osmund Viken Lista På valg Gjenvalg 1. varamedlem Odd Finsland Midt-Agder På valg Gjenvalg 2. varamedlem Åse Bente Sirdal På valg Gjenvalg Sinnes 3. varamedlem Jarle Moi Kvinesdal - Ny Revisor Olav Harbakk Fjotland På valg Gjenvalg Revisor Kjell S. Fjotland På valg Gjenvalg Trodahl Ordstyrer på årsmøte 2013 Audun Meland Eiken - Ny Medlem i valgnemnda Ånen Urevatn Hægebostad Leder i 2012 Går ut Medlem i valgnemnda Karsten Midt-Agder Leder i Skarpeid Medlem i valgnemnda Yngve Kvinesdal Leder i Bromark Medlem i valgnemnda Gunn Siri Ausdal Sirdal Leder i 2015 Ny Jfr. Kap ʺÅrsmøte i fylkeslagʺ i Lover for lands-, fylkes- og lokallag fra : ʺVal på leiar og styremedlemer skal vere skriftleg. Andre val skal vere skriftleg om nokon krev det. Alle val på årsmøtet gjeld frå årsmøtet sluttar.ʺ Jfr. Kap ʺStyret i fylkeslagʺ i Lover for lands-, fylkes- og lokallag fra : ʺI styret sit 5 medlemmer, leiar, nestleiar og 3 styremedlemer. Årsmøtet vel leiar for 1 år om gongen, og 4 styremedlemer for 2 ær av gongen. Av dei valde styremedlemene vel årsmøtet nestleiar med 1 års funksjonstid..ʺ 12

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 27.01.08 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Referat fra styremøte onssdag 14. januar 2009 kl 10.30.

Referat fra styremøte onssdag 14. januar 2009 kl 10.30. Oppland Sau og Geit Referat fra styremøte onssdag 14. januar 2009 kl 10.30. Møtet ble holdt hos Fylkesmannen i Oppland. Tilstede var: Pål Kjorstad, Kjell Ivar Bergehagen, Susanne Ramstad Brenna, Håkon

Detaljer

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling

INVITASJON TIL ÅRSMØTE. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna Nord-Trøndelag avdeling. Sted: HINT i Steinkjer. Tid: Torsdag 16. mars 2006 kl.18. 1. Orientering

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211

ÅRSMELDING 2011 NORSK FJØRFELAG Fjørfe 04-12 211 ÅRSMELDING 2011 Norsk FJØRFELAG 21 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Stavanger 2011. Foto: KFI Årsmeldingen er skrevet for perioden 1.1.2011 til 31.12.2011. I tillegg innleder vi med å beskrive situasjonen

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Ledermøter i Oppland 9. og 10. januar 2013

Ledermøter i Oppland 9. og 10. januar 2013 Ledermøter i Oppland 9. og 10. januar 2013 Lokallagsledermøte i Valdres/Vestoppland 9. januar 2013 på Nordsinni Bedehus, Dokka 19 frammøtte, 13 lag var representert. (Øye, Snertingdal, Søndre Land og Hadeland

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Til medlemmene i Tekna Nord-Trøndelag avdeling INVITASJON TIL ÅRSMØTE Styret inviterer til årsmøte i Tekna

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund

INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012. kl18:00. PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund INNKALLING TIL ÅRSMØTE NFF AVDELING ROGALAND DATO: TIRSDAG 6.3 2012 kl18:00 PLASS: Haugaland HMS i Combibygget på Raglamyr i Haugesund Kart se her SAKSLISTE Sak: 1/12 Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball

Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Årsmøte 2015 IL Fri Fotball Tid: Torsdag 5.3. 2015 kl. 19.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORGES KORFORBUND HORDALAND 19.FEBRUAR 2012 1. ÅPNING Årsmøtet startet med et kulturelt innslag ved damekoret Korall. Leder Ole Hesjedal ønsket velkommen. 2011 har vært et aktivt,

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6. til 8. mai 2015 SAK 03 REGNSKAP SAK 03 REGNSKAP Fylkesstyrets innstilling til vedtak: Regnskapet for driftsårene 2012 2013 2014 fra Utdanningsforbundet Troms

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING.

INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Til husstandene i Askjellrud Huseierforening INNKALLING TIL ÅRSMQITE I ASKJELLRUD HUSEIERFORENING. Dato: 17. april 2007. Tid: Klokken 20.00 Sted: Kantina på Røyslimoen skole SAKLISTE: 1. Opprop og fastsetting

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011

Årsmøte. Tau Bedehus 24.01.2011 Årsmøte Tau Bedehus 24.01.2011 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Mandag 24.01.2011 kl. 19.00 Andakt ved Rekebord etter årsmøte Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg av

Detaljer

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00

Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA. NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Innkalling til årsmøte i TRONDRUDMARKA VEGSAMVIRKE SA NB! MERK DATO (Se side 2 for info!) Lørdag 1. August 2015 kl. 14.00 Møtested: Nystølkroken Kafe. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av referent

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer