Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik"

Transkript

1 Installatørmøter Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik

2 Agenda Installatørmøte 11:30 Eidsiva Nett: Status NEK 399 Relevante punkter vedr. Nett/Installatør Status AMS Tilsynsplan 2015 Eventuelt

3 13:30 Elsikkerhet Norge: Instruks fra DSB for 2015 vedr. bl.a kontroll av nyanlegg. Status for feil og mangler av kontrollerte ny anlegg og utvidelser (0-2år). Endringer i norm og forskrift. Elsikkerhetsportalen. Svar på innkomne spørsmål eller problemstillinger.

4 Oversikt Dato Klokkeslett: Sted for møtet 27. okt (man) 11:00 15:00 Honne Konferansesenter 28. okt (tirs) 11:00 15:00 Olrud hotell 30. okt (tors) 11:00 15:00 Heradsbygd 3. nov (man) 11:00 15:00 Gjøvik

5 NEK399 og tilknytning Det er satt sammen en arbeidsgruppe i regi av REN for å se på tilpasninger til NEK399 Deltagere: REN, DSB, NELFO og 6 stk. Nettselskaper Det er avholdt to møter i arbeidsgruppa Neste møte holdes den 18 og 19.november

6 NEK399 og tilknytning fortsetter.. Mål med arbeidet er å ha klart nødvendige REN blad til den 1.januar Eidsiva ønsker å følge det som blir REN standard for inntakspunkt så langt det lar seg gjøre. Men ser utfordringer ved at ny standard.. beskriver et skap pr. boenhet. beskriver skap på/i vegg, ikke bakkeskap. beskriver at OV skal sitte inne.

7 NEK399 og tilknytning fortsetter. Tanken er å kanaliseres ut informasjon til: BNL - Byggenæringens landsforening. Store boligprodusenter. Sintef Byggforsk. Utbyggere. Arkitekter. Installatører. Tilknytningsskap er ikke tenkt for kurssikringer. Unntak, sikringskurs til utvendig ladesystem el-bil.

8 Nytt installatørmøte på nyåret Vi vil invitere til nytt møte så raskt som mulig på nyåret for å gå igjennom endelig resultat av tilknytningsvilkår med fokus på NEK399. Ønsker å opprette en samarbeidsgruppe med 4 5 representanter fra installatørene for en gjennomgang av MOI bildet. Vurderer å arrangere kurs/gjennomgang av meldingsbilde (MOI) om det er interessant?

9 Dispensasjon fra tilknytningsvilkår Vi får stadig inn søknader om dispensasjon fra våre bestemmelser. Vi ber om at eventuelle søknader kommer tidlig, slik at søknadene kan behandles før arbeider settes i gang. Legg ved bilder av aktuelle deler av installasjonen, slik det ser ut før arbeid settes i gang.

10 Diverse Husk kartvedlegg der inntakspunktet er avmerket. Målersløyfe skal være brutt til vi har montert måler. Husk merking i inntaksskap som viser størrelsen på tariffgivende OV/HS. Det er ikke dere som skal skrive under «Nettleie avtalen» på vegne av kunden.

11 Diverse Ikke sammenslåing av anlegg der det er registrert flere boenheter!! Dersom det er greit med sammenslåing skal det krysses av for «Utvidelse» i MOI bildet. HUSK MELDING OM SPENNINGSETTING!!!

12 Plassering og krav til målerfelt (Nye og ombygde anlegg). REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Plass for måleutstyr skal ha min. HxBxD pr. måler: Tabell 1 MÅLESYSTEM H [mm] B [mm] D [mm] A B Avsatt plass til direktekoblet måler. Nye anlegg Nettselskap kan avvike ovennevnte mål etter skriftlig begrunnet søknad for det enkelte anlegg.

13 Plassering og krav til målerfelt (Nye og ombygde anlegg). REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling. Plass for måleutstyr skal ha min. HxBxD pr. måler: Tabell 1 MÅLESYSTEM H [mm] B [mm] D [mm] A B C Transformatorkoblet måling med måleromkobler Ekstra felt for ytterligere måleutstyr Nettselskap kan avvike ovennevnte mål etter skriftlig begrunnet søknad for det enkelte anlegg.

14 Lading El-bil https://www.eidsivanett.no/ Når du skal lade en elbil er effekten større og tilkoblingstiden lengere enn ved bruk av de fleste andre husholdningsapparater. I noen tilfeller må installasjonen derfor forsterkes. Høye ladestrømmer Forsterke for å unngå forstyrrelser hos «naboen». (Ref. FOL) Anleggsbidrag NB! Utstyr med effekt fra og med 4 Kw, 3-fase fordelt. (korttidslading) Påfør data i merknadsfelt på MOI

15 Ladestasjon

16 Sjekk for øvrig denne brosjyren fra DSB Planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner. Lavspennings vekselstrøm (dvs VAC) Installasjoner for lading av elbiler kan være spesielt utsatt for ytre påvirkninger. Lave kortslutningsstrømmer vil legge begrensninger ved valg av vern og størrelsen på inntak. Egen kurs med 30mA jordfeilbryter. Mode 1, 2 og 3 (definerte tilkoblingsmetoder/nivå)

17 Gjennomstrømningsvarmer. Ikke koble til denne type utstyr ukritisk. Kryss av for store U/I variasjoner i MOI, eventuelt kommenter i «Merknadsfelt». Store effekter bør trefase fordeles. Kan utløse anleggskostnader for kunden dersom det medfører problemer på eget anlegg eller naboens. (FOL)

18 Saksgang ved varsling av feil Kunde ringte direkte til Installatør Ingen refusjon Forbrukerkjøpsloven Installatørene skal spørre om vedkommende har ringt Eidsiva Netts feilmeldingstelefon Kundene er informert via fakturavedlegg Kunde kan allikevel sende en formell refusjonssøknad Telefon nummer:

19 Kunde ringte direkte til Eidsiva Utgiftene refunderes dersom forholdet kan dokumenteres. Kunden betaler elektrikerregningen selv Formell refusjonssøknad pr e-post/brev med Beskrivelse av hendelsesforløpet Dato og (ca) tidspunkt Tlf. nr kunden ringte fra Tlf. nr. kunden ringte til (dvs. feilmeldingen eller kundeservice) Kontonummer for refusjon oppgis Kopi av faktura fra Installatør Eidsiva Netts svar sendes pr e-post/brev.

20 Status AMS Eidsiva Nett har signert avtale for AMSteknologi. Aidon Norge er teknologileverandør Prosjekteringsfasen er dermed avsluttet Gjennomføringen (testing og utrulling) Eidsiva Anlegg får ansvar for montasjetjenester. Eidsiva Marked får ansvar for bookingtjenester.

21 målere og ca konsentratorer. Radio mesh nett kommunikasjon. 2 år med testing, 2 år med utrulling (start 2016), klart til målermontasjer pr dag Eidsiva Anlegg 50% Underleverandører 50% Relacom og OneCo

22 Nye målere og system gir mye ny funksjonalitet? Måleverdier (time, kvarter) Spontan avlesninger (momentant verdi, serier, Fra-/Tilkobling Konfigurasjonsendringer Styring av effektuttak Avbruddslarm Avbruddsstatistikk Spenningsinformasjon Nettstasjonsmåling Jordfeil nettkunde og nettstasjon Alarm (øvrige utover avbrudd, jordfeil) Fjernvarme - måleverdi Vann måleverdi

23 Jordelektroder Jordelektroden skal sørge for at installasjonens jordingssystem og jordsmonnet får samme potensiale. Jordelektroder skal ikke legges i et fundament som er plassert oppå et lag med isopor og kledd inne med knotteplast! Her må det anordnes jordspyd eller andre jordelektroder utenfor selve byggegropa. Nb! Cu-weld (kobberkledd stål) er ikke tillatt som jordelektrode.

24 Slik skal det ikke gjøres

25 Jordfeilsøk Fra 1.jan til 1.okt 2014 er det i Eidsiva Nett sitt distribusjonsnett foretatt ca kontroller i forbindelse med melding om JORDFEIL. Dette er meldinger fra elektroentreprenører, kunder (hvor jordfeilbryter/varsler slår ut), nettstasjonsbefaringer og melding fra system som er plassert i nettstasjoner.(kamstrup) Ut fra tallene over er det utstedt 880 vedtak.

26 Jordfeilsøk Utbedring av jordfeil Tidsfrist»MEGGING»

27 Saker som er behandlet i Elklagenemda. Sak: Klage vedrørende dekning av kostnader ved jordfeilsøking Helgelandskraft AS Saken gjaldt ansvar for dekning av kostnader ved jordfeil i trafokretsen. Klagers tre jordfeilvarslere løste stadig ut og han krevde erstatning fra Helgelandskraft AS. Etter at en annen kunde i trafokretsen, som hadde fått påvist jordfeil i sin installasjon, utbedret jordfeilen, opphørte problemene hos klager. Klager hevdet hans anlegg tilfredsstilte gjeldende krav. Helgelandskraft AS pekte på at klagers anlegg ikke hadde en retningsbestemt jordfeilvarsling foran hele installasjonen og at kvaliteten på klagers anlegg var årsaken til at hans jordfeilvarslere løste ut. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

28 Sak: Klage vedrørende jordfeil Lyse AS Saken gjaldt ansvar for økonomisk tap etter ekstern jordfeil. Klager krevde sitt økonomiske tap dekket og viste til at han hadde nytt og forskriftsmessig anlegg. Klager viste også til at en annen kunde i trafokretsen fikk pålegg om utbedring av jordfeil, men at denne ikke ble utbedret før etter to år og dette førte til jordfeilproblemer hos klager. Lyse AS hevdet det ikke var påvist feil i deres nett og mente at klagers anlegg ikke var tilpasset ytre påvirkninger. Nemnda la til grunn at det ikke var sannsynliggjort feil i Lyse AS sitt nett og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

29 Sak: Klage vedrørende jordfeil krav om dekning av utgift til elektriker Skagerak Nett AS Saken gjaldt jordfeil hos en annen kunde i området. Klager krevde regning fra elektriker på kr refundert og mente at dersom Skagerak Nett AS hadde gitt bedre service og litt hjelp, hadde regning til elektriker vært unngått. Skagerak Nett presiserte at det ikke var feil i deres nett da klager tok kontakt. Det var da naturlig å starte feilsøkingen i kundens eget anlegg. Senere viste det seg at det var jordfeil hos en annen kunde i området. Nemnda mente at rådet nettselskapet ga klager ikke medførte ansvar for nettselskapet og klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

30 Tilsynsplan 2015 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) Foretak som ikke leverer forskriftsmessige anlegg. Tett oppfølging, rutiner for overlevering av dokumentasjon i hht fel 12 Fokus på oppfølging av lærlinger Fokus på innleid arbeidskraft Foretak som har registrert avdeling(er) uten faglig ansvarlig. Dokumentasjon på at alle oppdrag styres gjennom det registrerte foretaket. Faglig ansvarlig skal følge opp arbeidet disse utfører med fysisk tilstedeværelse i nødvendig grad.

31 «Ulovlig arbeid» DLE skal prioritere saker hvor det avdekkes eller meldes om ulike former for ulovlig arbeid. Foretak som ikke er registrert i DSB. Foretak uten faglig ansvarlig som oppfyller kravene i fek 7 Utenlandske faglig ansvarlig og elektrofagarbeidere som ikke har godkjenning fra DSB. Elektrofagarbeidere (med eller uten formell tilknytning til et registrert virksomhet)

32 Brønnøysund Elektrisk Installasjonsarbeid Org. nr, Navn, Forretningsadresse, Postnr 270 Treff (inkl. aut. Elektroentreprenører) VVS-arbeid varmeanlegg (elektrisk, gass og olje), fyringsanlegg, kjøletårn, solcellepaneler, vann-, varme- og sanitærutstyr, ventilasjons-airconditionsutstyr Annet installasjonsarbeid Heiser, rulletrapper (inkl. reparasjon og vedlikehold), automatiske dører, lynavledere, anlegg for sentralstøvsugere og varme-, lyd Installasjon av industrimaskiner og - utstyr

33 Hva gjør Eidsiva Nett? Sjekker i DSB Sjekker Brønnøysund Samarbeider med NELFO Utarbeidet forslag til rutiner ved ulovlig arbeid på elanlegg. Benytter media Eks. innslag i GD, HA så langt Aktører tilskrives Samarbeider med Elsikkerhet Norge Setter av mer ressurser i Tilsynsplan Bekymringsmeldinger Byggeplasskontroll Mitt Anbud

34 Hva gjør Eidsiva Nett? Spørsmål/henstilling til dsb: Det bør etter vårt syn være mulig å etablere en form for elektronisk verifikasjon mellom i Brønnøysundregisteret og Elvirksomhetsregisteret i dsb. Etter vårt syn burde «styres» slik at en først må være registrert/godkjent i Elvirksomhetsregisteret før en kan benytte koden i Brønnøysund. Vi har også utfordringer knyttet til kode Annet Installasjonsarbeid.

35 Søkemuligheter hos dsb

36 Søkemuligheter i Brønnøysund

37 Neste år må oppussing dokumenteres. Nye krav til boligsalgsrapporten, eller tilstandsrapporten, trer i kraft fra 1. januar 2015 Viktige områder er bad og elektrisk anlegg Utbedringer som er gjort, må dokumenteres Kvittering er ikke nok Det kreves dokumentasjonen fra firmaet en brukte. Kan begrense svart arbeid? Ryddigere marked Understøttelse for de seriøse aktørene

38 Utsettelse/ny frist på tilsynsrapporter Forespørsel om utsettelse/ny frist for utbedring av tilsynsrapporter, kan kun gjøres av kunden selv. Installatør vil ikke kunne be om utsette på «vegne» av kunden. Om det gis utsettelse av rapportfrist avhenger av alvorlighetsgrad på avvik og godkjennes heretter av fagpersoner. Tidligere har sekretær kunnet ta denne avgjørelsen.

39 Takk for oppmerksomheten!

Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Installatørmøter Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Agenda Installatørmøte Nett Nettforhold Kundeundersøkelse Nett/Elektroentreprenør Praktisk gjennomgang i elektronisk bruk av

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

DSB s instruks overfor DLE i 2012

DSB s instruks overfor DLE i 2012 DSB s instruks overfor DLE i 2012 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: For 2012 videreføres ordningen med kontroll av nyere installasjoner (som innebærer at ressursen på periodisk

Detaljer

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med.

INSTALLATØR MELDING. Sammenkobling av anlegg Melding sendes på det anlegget som skal sammekobles. Det oppgis hvilken måler det skal sammenkobles med. TEMA Elwin - Meldingsbehandling Nye normer Jordfeilsøking Hvem er kvalifisert Feil og mangler med elektriske anlegg Utenlandsk arbeidskraft Kommunikasjon mellom DLE/nett/drift og entreprenører Offentlig

Detaljer

01/2015 - januar 2015 Årgang 44

01/2015 - januar 2015 Årgang 44 86 01/2015 - januar 2015 Årgang 44 Forord Grunnet stort arbeidspress på slutten av fjoråret så ble utgivelsen av Elsikkerhet skjøvet til etter nyttår og vi håper at dette nummeret også inneholder nyttig

Detaljer

Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014

Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014 Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014 Agenda: 0900 til 13.00 1. Innleiing/HMS/agenda 2. Presentasjon v/adm dir Olav Linga 3. Teknisk Kundemottak v/km Fauskanger 4. Melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

Årsmelding 2014 I OM ELKLAGENEMNDA

Årsmelding 2014 I OM ELKLAGENEMNDA Årsmelding 2014 1 Årsmelding 2014 I OM ELKLAGENEMNDA Elklagenemnda ble opprettet i 1991 etter avtale mellom Norges Energiverkforbund og Forbrukerrådet. Dagens ordning ble etablert i 2007 etter avtale inngått

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 70 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/06 DESEMBER 2006 ÅRGANG 35 FORORD Når jeg nå skal skrive forordet til Elsikkerhet nr. 70 har jeg kikket litt i nr 1. Den

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner

Lading av elektriske biler. planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladeutstyr for elbiler og er utarbeidet gjennom et

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv.

Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. Høringsdokument 1. juli 2005 03635378 10 2005 04959822 D O K U M E N T Forslag til endringer i forskrift om måling, avregning mv. høringsdokument

Detaljer

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 77 E L S I K K E R H E T Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 / 1 0 J u n i 2 0 1 0 Å R G A N G 3 9 1 Forord I løpet av de siste årene har DSB utviklet et nytt fagsystem. De

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008

Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008 Årsmelding 2008 1 Innholdsfortegnelse over årsmelding for 2008 SAKSREGISTER 2 I OM ELKLAGENEMNDA 4 II - ELKLAGENEMNDA OG SEKRETARIATET 5 III SAKSBEHANDLINGEN i 2008 6 IV STATISTIKK 7 V ØKONOMI 8 ELKLAGENEMNDAS

Detaljer