Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd"

Transkript

1 Installatørmøter Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

2 Agenda Installatørmøte Nett Nettforhold Kundeundersøkelse Nett/Elektroentreprenør Praktisk gjennomgang i elektronisk bruk av Tilsynsrapporter Meldingssystemet (MOI), teknisk/merkantile krav/anbefalinger Relevante punkter vedr. Nett/Installatør Opphør sesongtariffer Påminnelse, krav til måling Anleggsbidrag Enhetspriser

3 Kundeundersøkelse Nett/Installatør Skala 1-6 (1 er svært lite fornøyd og 6 er svært fornøyd) Er du fornøyd med meldingsbehandlingen? Er du fornøyd med responstid på telefon? 2 Behandler Avdelingen innenfor avtalt/definert svartid? Er saksbehandlerne nyttige som rådgiver i de valg du må ta? Er saksbehandlerne tilgjengelige når du trenger dem? 2 Gir saksbehandlerne deg konkrete svar? Mener du at saksbehandlerne har den nødvendige kompetanse? Hvor fornøyd er du med info som er lagt ut på web sida til Eidsiva Nett? Eget felt til å skrive noen kommentarer:

4 Informasjon NVE (innskjerping) Krav til praktisering av nøytralitet (Nett/Anlegg) Fellesinfo til installatører 1. mars Tekniske/praktiske endringer for Eidsiva Nett Eget telefonnummer, e-postadresse, nettside Felles telefonring Fellefunksjon for MOI, (Hamar, Kongsvinger) Konklusjon: Eidsiva Nett (MOI),har ikke lykkes i å takle svingninger i arbeidsmengden.

5 Hva skjer/tiltak? Eidsiva Nett har i perioder ikke overholdt leveringsevne/svartider vi selv har pålagt oss. Ressursbehov i hht. oppgaveløsning Budsjett 2013 Økende mengde av henvendelser fra kunder Responstid Tilgjengelighet Kontaktpersoner, områder? Kvalitetssikre informasjon/web side Ny kundeundersøkelse Nett/Installatør

6 Elektronisk behandling av Tilsynsrapporter v/bjørn Inge Russ Praktisk gjennomgang av Elsikkerhet Norge

7 Meldingssystemet (MOI) v/leo Hanstad Praktisk gjennomgang med råd, tips og ønsker!

8 MOI Avkryssing av «Ny installasjon» og «Nytt anlegg» samtidig gjør at du får: Ny stikkledning (utleveres ikke før MOI er godkjent) Nytt måleranlegg

9 Avkryssing «Nytt anlegg» gjør at du får nytt måleranlegg i tillegg til eksisterende måler/e på eksisterende OV. Eksempel:

10 Målerinstallasjon - type Eidsiva følger REN sine anbefalinger for krav til måleutstyr / montasje Anleggets maksimale last er bestemmende for hvordan målepunktet utføres. Dette vil normalt være gitt av forankoblet overbelastningsvern/hovedsikring, som dimensjoneres etter nettselskapets retningslinjer. 230V og 230/400V anlegg Direkte måling 1-fase: HS </= 63A Ikke over 25A på ny installasjon eller økning eksisterende Direkte måling 3-fase: HS </= 80A Typegodkjenning måleutstyr forutsetter maks 80A forankoblet begrensende vern. Med måletrafo: HS > 80A Anlegg med andre spenninger vil normalt utføres som transformatorkoblet måleranlegg.

11 Kartvedlegg til MOI forenkler behandling, tegn gjerne inn tenkt grøftetrase. Dette gir også mer nøyaktig beregning av kortslutningsstrømmer

12 Bruk merknadsfelt aktivt slik at det blir lettere for mottager å forstå hva du har tenkt. Bruk melding om spenningssetting til å oppgi ønsket ut/innkoblingstidspunkt, kontaktperson, målermontasje, samt eventuell regningsmottager. Ved arbeid eksisterende anlegg benyttes ikke «Dato tilknyttet»- feltet Melding om spenningssetting er Eidsivas bekreftelse fra entreprenør om at anlegget er «elsikkert». «Det bekreftes at nettselskap kan spenningssette installasjonen/anlegget, og at det tilfredsstiller sikkerhetskravene i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.» Ansvarlig entreprenør: Elektriker Mørk

13 Nett Installatør v/per Anton Finstad Generell informasjon Eidsiva Nett/Installatør.

14 Utenlandske Installatører Utenlandsk arbeidskraft i Norge Ulike direktiver Tilfredsstille kravene i fke (kvalifikasjoner for elektrofagfolk) Fordel om vedkommende behersker skandinavisk språk, minimum engelsk. Registreringsplikt hos dsb DLE portal hos dsb Brukernavn og Passord Søke på: Elvirksomhetsnavn Foretaksnummer/bedriftsnummer Dir. Norsk Teknologi Norge er ei honningkrukke for utenlandske enkeltinstallatører.

15 Standardisering i Norge NEK (Norsk Elektroteknisk Komité) Hva skjer i normkomiteene? Hva er i fokus? Hva er utfordringene? Hva er utfordringene av økt internetthandel og kvalitetssikring? Dir. i NEK (Birger Hestnes) Orientere om ovennevnte på DLE-ringen i november

16 Svensk standard (SS ) Sverige har hatt standard for målerskap i lang tid De stiller krav til bruksområde -40 til + 85 Skapet skal ha kapslingsgrad IP 23 For at det ikke skal oppstå kondensfukt i skapet skal ventilasjonsåpningen ha et areal på 1 cm2 per dm3 av kapslingens ytre volum I Norge lages det skap som normalt har IP 44 til dette formål. Garo produserer IP 23 for Sverige men vedlegger nipler for å gi IP44, beregnet for Norge?, (men anbefaler at disse ikke brukes) på grunn av kondens.

17 DLE Instruks for 2013 Dsb gir større frihet til å disponere ressursene basert på lokale risikovurderinger. DLE kan omdisponere inntil 20 % av ressursene som i dag benyttes på tilsyn av boliger og hytter. Omdisponeringen skal gjøres i dialog med dsb DLE i Eidsiva Nett vil bla omdisponere for kontroll av utførte arbeider.

18 Installatørblader REN REN installasjon som finnes på denne siden, er laget for alle installatører i forhold til krav til målepunktet i lavspenningsinstallasjoner. REN bladene 4000 til 4005 er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO Prisen for REN medlemskap for installatører er: Installatører med 0-5 ansatte kr/år Installatører med 5-20 ansatte kr/år

19 AMS (Automatisk måle og styringssystem) AMS-målere skal være installert hos våre nettkunder innen utgangen av % innen % innen Eidsiva Nett har prekvalifisert leverandører av måler- og kommunikasjonsteknologi. Anskaffelsesprosessen vil starte så snart NVE har kommet med noen avklaringer. Hovedtyngden av montasjen i Eidsiva vil skje i 2015 og 2016 Kommunikasjon til alle målere. Timeverdier skal samles inn hvert døgn innen kl. 9 påfølgende dag.

20 Meldingstype

21 Registrere samlemelding

22 Hovedoversikt installatør

23 Oversikt samlemelding

24 Kundens ansvar for egen beredskap Forsyningssikkerheten vil aldri bli 100 % Utfordringen er å finne tilfredsstillende nivå Noe risiko må virksomheter leve med Kunden i samarbeid med Installatør bør kartlegge sin egen avhengighet av strømforsyning. Dersom virksomheten er kritisk avhengig, bør en forsøke å etablere tiltak for å redusere egen sårbarhet. Eksempelvis nødstrømsaggregat etc.

25 Opphør sesongtariff Påminnelse krav til måling v/hilde Seppola Norheim

26 Opphør sesongtariffer Eidsiva Nett har fått pålegg av NVE om å fjerne tariffene N4S1 og N4S2, «sesongtariffene». Oftest brukt til vatningsanlegg, korntørke osv. Sesongtariffene hadde lavt fastledd fordi det forutsatte bruk i sommerhalvåret, da det var lite belastning på nettet. Overføres til annen tariff fom 1. jan 2013: OV > 250 A (230V) får effekttariff. Her er det høyt fastledd, men lavt energiledd og dersom anlegget blir brukt bare i sommerhalvåret, blir effektleddet redusert med 75 % Mulig effektuttak mindre enn 100 kva blir overført til vanlig E-tariff (med tidsdifferensiert energiledd) Vurder sammenslåing med virksomhetens øvrige anlegg der det ligger til rette for det.

27 Alternative tariffer (2012) Spesielle anlegg: Vanningsanlegg, korntørker m.m. (Sesong) Tariff Anlegg med begrenset vinteruttak N4S2 2) Anlegg med effektbegrensning 1) Fastledd kr/år Energiledd øre/kwh Sesong Eks. mva Inkl. mva Eks. avg. Inkl. avg. N4S1 1) Sommer 12,99 31,73 Tariff Fastledd kr/år T.o.m. 3x63A/230V og 3x40A/400V E25D Vinter 3) 50,99 79,23 Sommer 12,99 31,73 Energiledd øre/kwh Ekskl. mva Inkl. mva Ekskl. avgifter Inkl. avgifter 2) Vinter 17,31 37,13 Sommer 12,82 31,5 T.o.m. 3x80A/230V og 3x50A/400V E35D Vinter 17,31 37,13 sommer 12,82 31,5 T.o.m. 3x125A/230V og 3x80A/400V E50D Vinter 17,31 37,13 Sommer 12,82 31,5 T.o.m. 3x250A/230V og 3x145A/400V E99D Vinter 17,31 37,13 Sommer 12,82 31,5 Nettnivå Tariff Fastledd [kr/år] Energiledd [øre/kwh] Effektledd [kr/kw] Ekskl. mva Inkl. mva Ekskl. avg. Inkl. avg. 1) Ekskl. mva Inkl. mva Lavspent uttak N4D Vinter 8,7 26,36 Sommer 5,6 22,49 Effekt < 200 kw Effekt > 200 kw

28 Fellesmåling påminnelse! Ikke lovlig å opprette nye fellesmålte anlegg Unntak: Næringslokaler Hyppig utskiftning av kundemasse (hybelhus, sykehjem o.l., beregnet for korttidsopphold) Bestemmelsen har tilbakevirkende kraft, og eksisterende fellesmålte anlegg skal deles opp senest ved utrullingen av AMS-målere. Unntak: Som over Der omlegging gir urimelige merkostnader, f.eks. dersom installasjonen må ombygges (kursene ikke inndelt slik at de går til individuelle boenheter) Installasjonseiers ansvar å dokumentere forholdene og søke om unntak for fellesmåling. FOR nr 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, 13 h) og 14-3

29 Presiseringer.. Myndighetene påbyr at enhver boenhet skal måles separat. Dette gjelder for eksempel bolighus med en hovedleilighet og utleieleilighet(er). Det skal være (minst) like mange målere som det er registrerte boenheter i bygningen. Med registrerte boenheter menes oppføring i matrikkelen (eller byggemelding). Ethvert nybygg med flere boenheter skal oppføres med separate elektriske anlegg og individuell måler for hver boenhet.

30 Ombygging gårder Boenhet registrert i matrikkelen Vatningsanlegg

31 1 Ombygging gårder 2 Hovedtavle: Måler til boenhet 1 Måler til boenhet 2 Måler til boenhet 3 Måler til boenhet 4 Måler til næringsvirksomhet 3 4

32 Strømbrudd / fasebrudd Dersom nettkunde ringer elektroentreprenør uten å ha ringt Eidsiva Netts feilmelding: Spør om han/hun har sjekket sikringene sine og hvis disse er intakte, be ham/henne om å ringe vår feilmeldingstelefon: Dersom nettkunden ikke har ringt vår feilmelding og dere rykker ut, men det viser seg at det er feil på vårt nett, må kunden selv bære alle kostnader til elektriker. Dersom kunden likevel henvender seg til oss for å få dekket elektrikerregningen, sier vi at vi har informert alle installatører om ovennevnte. Det får være opp til kunden selv å trekke konklusjoner ut fra dette

33 Ved feil på vårt nett: RING VÅR NETTSENTRAL PÅ FEILMELDINGSTELEFON Ikke ring den lokale driftsavdelingen (eller noen dere tilfeldigvis «kjenner i Eidsiva»)!!!!! Driftsavdelingene tilhører vår innleide entreprenør Eidsiva Anlegg, det er Eidsiva Nett som eier nettet og har ansvaret for det. DERE HAR IKKE LOV TIL Å FORETA INNGREP ELLER REPARASJONER I VÅRT NETT, UTEN VED BESTILLING FRA EIDSIVA NETT AS

34 Anleggsbidrag/Enhetspriser v/tore Løvholm

35 Beregning av Anleggsbidrag - Rundskriv Et anleggsbidrag er et beregnet investeringstilskudd for: Nettilknytning av nye kunder Forsterkning av nettet til eksisterende kunder Ref (Teknisk/økonomisk beregning) Anleggsbidrag benyttes ved: Etterspørsel av økt kapasitet Krav til kvalitet som utløser behov for investering i nettet

36 Produktnavn Produktbeskrivelse Enhetspris til Kunde STK - Stikkledning kabel nyanlegg STL- Stikkledning luft nyanlegg LTK- Omlegging fra luft til kabel KSK Skjøting av stikkledning kabel KV- Kortslutningsvern i luftnett/mast 3F Montering/ omlegging til 3- fase KV3F -Kortslutningsvern i mast + 3-fase DST- Demontering av stikkledning Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter, fra mast eller kabelfordelingsskap, men omfatter ikke graving. Inkluderer jordkabel med tilkoplingsmodul m/sikring i fordelingsskap eller kabelnedføring i mast. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter. Inkluderer EX-ledning med tilkopling, bryter med kortslutningssikringer i mast og endefeste på vegg. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 50 meter, men omfatter ikke eventuell bardunering av stolpe/mast. Omfatter heller ikke graving. Inkluderer jordkabel med tilkopling, og modul i kabelfordelingsskap eller kabelnedføring i mast. Skjøting av stikkledning. Omfatter skjøt, kabel inntil 20 meter og montørarbeid. Omfatter ikke graving. Levering og montering av KV i mast ved ønske om kortslutningsvern i eksisterende luftstrekk. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter fra skap eller mast. Inkluderer tilkopling av trefase til eksisterende jordkabel eller luftstrekk og eventuelt ekstra KV-sikring i mast eller skap. Inkl. saksbehandling av melding om installasjonsarbeid. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter fra mast. Inkluderer trefase i eksisterende strekk, tilkopling, bryter m/kortslutningssikringer i mast og endefeste på vegg samt skifte av enfase-strekk. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter fra mast/fordelingsskap. Inkluderer, kabelkapp/tamping (ved jordkabel), demontering og fjerning av alt materiell som er relevant å fjerne, samt eventuelle frakoplinger. Beregnet for hus som skal rives og ikke erstattes av nytt. Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

37 Nye enhetspriser fra Når Eidsiva rykker ut medfører det kostnader for kunde. Arbeid knyttet til endringer ved luftstrekk eller nytt vern/bryter i Eidsivas fordelingsnett fører til anleggsbidrag på: kr Arbeid knyttet til nye stikkledninger og legging av kabel fører til anleggsbidrag på: kr ,- Arbeid der Eidsiva kun utfører fra-/tilkobling faktureres etter fastpris: kr inkl. mva Tilkobling av 3. fasen der 3 faser er spenningssatt i eierskille: Kr. O.- (kostnadsfritt), forutsatt at dette varsles i melding slik at vi ikke rykker ut. Gjelder for hele Eidsiva Nett fra

38 Vikingboks? KV monteres av Eidsiva Ny inntakskabel? Eksisterende 1 faset EX strekk eller CU line(1 eller 3 faset) Eksempel 1, 3F Tilkobling 3. fase Fremdeles luft Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: 3-fase EX + KV i stolpe Eidsiva krever: Eidsiva må ut for tilkobling/omgjøring på disse type anlegg. Anleggsbidrag: kr

39 KV? Vurderes av Eidsiva 3x Vikingboks? Ny inntakskabel? Eksempel 2, 3F Tilkobling 3. fase Fremdeles luft Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Bestående 3-fase EX på vegg Eidsiva krever: Hvis det er spenning på 3. fasen på vegg blir det ingen kostnad. NB! Tilkobling av 3.fase utføres av installatør. NB! Godkjent KV monteres ved inntakspunkt av Installatør. Anleggsbidrag: kr. 0.-

40 2x? Bestående Ensto eller lignende Eksempel 3, 3F Tilkobling 3. fase Fremdeles luft Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Ny EX, 3.sikring, inkl. kobling i stolpe Eidsiva krever: Anleggsbidrag: kr ,-

41 3x Bestående Ensto eller lignende Eksempel 4, 3F Tilkobling 3. fase Fremdeles luft Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Fremdeles luft Eidsiva leverer: 3.sikring, inkl. kobling i stolpe Eidsiva krever: Anleggsbidrag: Dersom det kun er ut/innkobling kr

42 KV monteres av Eidsiva Eksempel 5, LTK Tilkobling 3. fase Omlegging til jordkabel Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Omlegging til jordkabel Eidsiva leverer: Ny stikkledning inkl. KV i stolpe. Fjerner strekk og tilkobler kabel på strekk. Eidsiva krever: Anmoder kunde om å grave grøft. Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg. Anleggsbidrag: kr ,-

43 Eidsiva må skifte bryter 2-3 x Ex Bestående Ensto eller lignende Eksempel 6, LTK Omlegging til jordkabel Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Omlegging til jordkabel Eidsiva leverer: Jordkabel, 3.sikring, inkl. kobling. Fjerner strekk. Eidsiva krever: Anmoder kunde om å grave grøft. Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg. Anleggsbidrag: kr

44 KV monteres av Eidsiva Eksempel 7, Tilkobling av 3. fase. 2x (Bestående kabel) Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Jordkabel, KV i stolpe. Eidsiva krever: Anmoder kunde om å grave grøft. Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg, NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne på mur) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: kr

45 KV monteres av Eidsiva Eksempel 8, 3F Tilkobling av 3. fase. Bestående kabel Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Tilkobling 3. fase + KV i stolpe Eidsiva krever: 3x (Bestående kabel) NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne på mur) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: kr

46 Eidsiva må skifte bryter 2x? Eksempel 9, 3F Tilkobling av 3. fase. Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Ny jordkabel. Tilkobling. Eidsiva krever: Anmoder kunde om å grave grøft. Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg, NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne på mur) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: kr

47 Eidsiva må skifte bryter 3x Eksempel 10, 3F Tilkobling av 3. fase. Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Skifte bryter + kobling (2-mann) Eidsiva krever: Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg. NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne på mur) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: kr (bryter skiftes) NB! Dersom det kun er ut/innkobling kr

48 Eidsivas kabelskap Eksempel 11, 3F Tilkobling av 3. fase. 2x Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Ny stikkledning. 3. sikring. Tilkobling Eidsiva krever: Anmoder kunde om å grave grøft. Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg. NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne på mur) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: kr

49 Eidsivas kabelskap 3x Eksempel 12, 3F Tilkobling av 3. fase. Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Kortslutningssikret stikkabel. Eidsiva krever: Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg. NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne på mur) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: Når det kreves ny sikringslist etc. kr NB! Dersom det kun er ut/innkobling kr

50 Eidsivas kabelskap 3x Eksempel 13, 3F Tilkobling av 3. fase. Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Installatør opplyser at 3. fase allerede er spenningssatt og ligger klar i inntaksboks eller lignende. Eidsiva leverer: Kortslutningssikret stikkabel. (Eidsiva ansvar, må sjekkes) Eidsiva krever: Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg. NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne ) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: Kr 0,- NB! Krever at Installatør gis tilgang til kabelfordelingsskap via Nettsentralen i Eidsiva og foretar utkobling selv. (Varsling/loggføring hos Nettsentralen)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN)

Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Standard inntak i Eidsiva Nett AS (EN) Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til EN sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. januar

Detaljer

Installatørmøter. Høst 2011 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

Installatørmøter. Høst 2011 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Installatørmøter Høst 2011 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd Informasjon til elektroentreprenører Tilsynsrapporter på web for kunde og installatør. Eidsiva sender rapport til kunden via

Detaljer

Elektroentreprenør. Høstmøte 2009

Elektroentreprenør. Høstmøte 2009 Elektroentreprenør Høstmøte 2009 Agenda Nettforhold: Generell orientering fra Eidsiva Nett AS DLE: Kort om status for DLE/Elsikkerhet Norge AS Revisjon av aktuelle forskrifter og normer Revisjoner av el-entreprenørvirksomheter

Detaljer

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett:

Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: Tilknytning av installasjoner til Eidefoss sitt nett: 1 Definisjoner... 2 2 Praktisk utførelse av stikkledninger... 2 2.1 elding om installasjonsarbeid (OI)... 2 2.2 Tilkobling/måleroppsett... 3 2.3 Stikkledning

Detaljer

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett

Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Tekniske adm. retningslinjer for elektro installasjoner/anlegg tilknyttet Ymber AS sitt fordelingsnett Disse retningslinjene er laget i samsvar med RENs standard blad om utførelse og prosjektering, samt

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder for installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER...

Detaljer

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE

RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE RETNINGSLINJER, KRAV OG KONTROLL AV MÅLERPUNKT VED MÅLERMONTASJE Generelt Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner skal installeres og eventuelt ombygges i henhold til retningslinjer angitt i denne spesifikasjonen

Detaljer

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold:

UTFØRELSE AV STIKKLEDNINGER. Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.07 Nettservice KS Hovedprosedyre: Nettilknyting i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.03.11 KS Rutine: Utførelse av stikkledninger

Detaljer

Standard inntak i Eidsiva Nett AS

Standard inntak i Eidsiva Nett AS Standard inntak i Eidsiva Nett AS Eksempler på hvordan inntak kan utføres for tilknytning til Eidsiva sitt fordelingsnett. Henvisning til Eidsiva Nett AS «Tilknytningsforutsetninger» Oppdatert 1. mai 2008

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet

Eidsiva Nett AS TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER. Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER Tekniske Økonomiske (anleggsbidrag) Gjelder installasjoner for uttak av kraft i distribusjonsnettet INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TEKNISKE TILKNYTNINGSFORUTSETNINGER... 3 1-1. STIKKLEDNING...

Detaljer

Orientering installatører og utbyggere.

Orientering installatører og utbyggere. Orientering installatører og utbyggere. Forutsetninger for elektrisk tilknytning. Teknisk Økonomisk Tilknytningskostnad - Anleggsbidrag Gyldig fra 01.07.2015 Stange Energi Nett AS tar forbehold om framtidige

Detaljer

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft

Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Inntaksbestemmelser i HelgelandsKraft Prosedyren skal bidra til at inntak utføres etter tekniske akseptable standarder og at dette utføres likt i hele HK. Kundene skal oppleve at de får lik behandling

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE

1 Definisjoner 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Retningslinje 01-03-01 STIKKLEDNINGER UTFØRELSE Dok. ansvarlig: Arne Ringstad Dok. godkjenner: Lars Davidsen Gyldig fra: 2011-10-25 Distribusjon: Åpen Side 1 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINISJONER...1

Detaljer

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015

NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 NETTLEIE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2015. Fellesforskrifter: 1. Elektrisk kraft og nettleie blir levert etter

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Måling MÅLING - ENTREPRENØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 RETNINGSLINJER FOR ENTREPRENØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Installatørmøte. Høst 2010

Installatørmøte. Høst 2010 Installatørmøte Høst 2010 Sending av rapport på e-post Sending av rapporter på e-post Krever digital signatur Krav for å kunne bruke digital signatur kunden må ha bank id kunden må akseptere digital signatur!

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Nettkunde Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 11.05.10 Prosjekt KS Hovedprosedyre: Nettilknytning i Distribusjonsnettet Godkjent: Kundesjef Godkjent: 15.11.10 KS Rutine: Retningslinjer for behandling

Detaljer

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL

- PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL ELSIKKERHET VED INSTALLASJON AV AMS - PROSJEKTERING OG UTFØRELSE - SAMSVARSERKLÆRING - JORDFEIL Sjefingeniør Jostein Ween Grav Enhet for elektriske anlegg (ELA) Avdeling for elsikkerhet Direktoratet for

Detaljer

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering

REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering REN blad 4003 LS Nett Måling Krav til tilgang og plassering Bladet beskriver krav til tilgang og plassering av målepunkt for lavspenningsinstallasjoner Innholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Plassering av

Detaljer

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg

Retningslinjer for bruk av tilknytningsskap. ved. Nyanlegg. Eksisterende anlegg 99 Gyldig fra: 04.01.2016 Retningslinje (Beste Praksis) Ref.nr.: TEN.K2.5.3-29 Neste revisjon: 04.01.2017 [ ] Gradering: Åpen Retningslinjer for bruk av inntaksskap i TEN Utgave: 1.01 Dok. ansvarlig.:

Detaljer

Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik

Installatørmøter. Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik Installatørmøter Høst 2014 Lillehammer og Ringsaker Hamar Heradsbygd Gjøvik Agenda Installatørmøte 11:30 Eidsiva Nett: Status NEK 399 Relevante punkter vedr. Nett/Installatør Status AMS Tilsynsplan 2015

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Tysnes Kraftiag SA Norges vassdrags- og energidirektorat N V E Tysnes Kraftlag SA 5680 TYSNES 29. 06. 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106788-10 ep/bfl Arkiv: 627 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Bjørnar Fladen Vedtak

Detaljer

Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen

Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen Notat TIL: FRA: KOPI VÅR REF: DERES REF: Installatører, Plan Distribusjon osv. Ivan Schytte, Måling og tilknytning Geir Kristoffersen POSTADRESSE Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 Porsgrunn SENTRALBORD

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafo målte anlegg skal installeres

Detaljer

Melding om installasjonsarbeid Veiledning til de enkelte feltene i skjema

Melding om installasjonsarbeid Veiledning til de enkelte feltene i skjema Melding om installasjonsarbeid Veiledning til de enkelte feltene i skjema Eies av Dokumentreferanse Reference Utarbeidet av Dato Selskap Status Status Melding til Nettselskap/Det lokale eltilsyn Oppgi

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING

RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Måling MÅLING - INSTALLATØR Dok. ansvarlig: Jens Robert Grønli Dok. godkjenner: Jens Robert Grønli Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 15 RETNINGSLINJER FOR INSTALLATØR MÅLING Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS

Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer. Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Installasjonsregler Krav fra nettselskaper til tavlebyggere Avsetning av plass til målearrangementer Bjørnar Brattbakk, Energi Norge AS Agenda Ansvarsforhold Kommunikasjon mellom netteier og utførende

Detaljer

Pris og betalingsbestemmelser - generelle bestemmelser

Pris og betalingsbestemmelser - generelle bestemmelser POSTADRESSE Skagerak Energi AS Postboks 80 3901 Porsgrunn Storgt. 159 3915 PORSGRUNN SENTRALBORD 35 93 50 00 TELEFAX 35 55 97 50 INTERNETT www.skagerakenergi.no E-POST firmapost@skagerak.no ORG. NR.: 980

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldande frå 01.01.2014

NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR. Gjeldande frå 01.01.2014 NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR Gjeldande frå 01.01.2014 NETTLEIGE OG LEVERINGSVILKÅR FOR MIDT-TELEMARK ENERGI AS Gjeldende fra 01.01.2014. Fellesføresegner. 0.0 Elektrisk kraft og nettleige vert levert etter

Detaljer

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 VER 3.0-KLADD 05 / 2016 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres og eventuelt

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2010 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

PRISER. for. Nettleie. Fra

PRISER. for. Nettleie. Fra PRISER for Nettleie Fra 1. Januar 2016 Dalane energi 2 Nettleie Generelt Priser for nettleie er utarbeidet etter «Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og overføringstariffer»

Detaljer

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner NR 4000 - VER 1.3-26.06.2010. REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 1. Innledning Disse REN bladet er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!!

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011 DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører

Detaljer

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014

KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Vår saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Nils-Martin Sætrang 15.03.2014 NMS Deres dato: Deres referanse: Til alle våre kunder KUNDEINFORMASJON: Endringer i nettleien fra 1. mai 2014 Tariffgrunnlaget

Detaljer

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast?

Tekna, Trondheim 5. januar 2010. Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Tekna, Trondheim 5. januar 2010 Hvordan løse myndighetskrav til ombygging av transformatorarrangement i mast? Birger Hestnes regionsjef Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Forskriftskrav utskifting

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold:

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG. Stikkord for innhold: RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BUNNFRADRAG Stikkord for innhold: Retningslinjer for behandling av anleggsbidrag og bunnfradrag er et dokument som skal være underlaget for likebehandling

Detaljer

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget?

Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Takler el-nettet eksplosjonen i el-bilsalget? Camilla Aabakken Seksjon for regulering av nettjenester Elmarkedstilsynet Agenda Om NVE Elbiler i Norge 200 000 elbiler innen 2020? Noen nettselskapers erfaringer

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.06.2015 Vår ref.: 201406883-6 Arkiv: 623

Detaljer

Tavleforum Oslo. Konsekvensutredning for rådgivere. ved Jørgen H. Walther. COWI presentasjon

Tavleforum Oslo. Konsekvensutredning for rådgivere. ved Jørgen H. Walther. COWI presentasjon Tavleforum Oslo Konsekvensutredning for rådgivere ved Jørgen H. Walther 1 Tavleforum Oslo COWI AS - Danmark uavhengig rådgivervirksomhet ca. 6000 medarbeidere kontorer i ca. 40 land stiftelse tildeler

Detaljer

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009

Velkommen t il til 5 sikre Ringerike 8 . g og 9 juni 2009 Velkommen til 5 sikre Ringerike 8. og 9. juni 2009 Agenda 5- sikre dag 8. / 9. Juni 2009. 8. Juni Kl 14.00-14.10 Velkommen, innledning med Nettsjef Ringeriks-Kraft Jan Erik Brattbakk Kl 14.10-15.00 Hva

Detaljer

1. Generelt / innledning

1. Generelt / innledning 1. Tariffvilkår for nettleie med fleksibelt forbruk Sist endret : asthil - 06.09.2013 1. Generelt / innledning 1.1. Avtaleforholdet Disse vilkår for fleksibelt forbruk inngår som vedlegg til standard nettleie

Detaljer

Skap, kabel, grøft etc.

Skap, kabel, grøft etc. Skap, kabel, grøft etc. Oppsetting av skap - Nødvendig graving for fundament. - Oppsetting av fordelerskap, fundament og/eller nødvendige festejern. - Låsing/sikring iht. gjeldende bestemmelser. - Montering

Detaljer

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik

Trønder Energi - tilsyn- tariffering - vedtak om retting av avvik TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.04.2014 Vår ref.: 201305187-10 Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Anne Glomnes Rudi Deres ref.: 22959125 aru@nve.no Trønder Energi

Detaljer

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging

Oppstart Elsmart http://www32.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=nyheter. Innlogging Tittel RL Krav til utfylling av melding om Installasjonsarbeid Dokumenttype Godkjent: Godkjent av: Retningslinje 12.11.2015 Torbjørn Opland Hensikt Dokumentet angir krav til installatør om utfylling av

Detaljer

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014.

Lavere nettleie neste år. Nytt fra Skagerak. Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5. Januar 2014. Januar 2014 Nytt fra Skagerak Lavere nettleie neste år side 2 Slik får du elektronisk faktura side 6 Få penger tilbake ved strømbrudd side 5 Måleravlesning fra 25. til 1. hver måned Nedgang i nettleien

Detaljer

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune.

Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Anleggsbidrag i forbindelse med tilkobling av næring, boliger og fritidsboliger/hytter til strømnettet i Tinn Kommune. Tinn Energi AS - 0 - Innholdsfortegnelse: 1 Anleggsbidrag... 2 1.1 Beregningsgrunnlaget

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling

Norges vassdrags- og energidirektorat. Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Norges vassdrags- og energidirektorat Endringer i kontrollforskriften: Fellesmåling Uregulerte nett og fellesmåling Lavspent fordelingsnett (ikke konsesjonspliktige) Fra nettstasjon til klemme på husvegg

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav for lavspenningsanlegg REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002 LS Nett Måling

Detaljer

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner

REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner NR 4000 - VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser lavspentinstallasjoner 1. Innledning Disse REN bladet er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO.

Detaljer

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter.

Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg. Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. DSBs organisasjon Ca 600 ansatte totalt Opprettet 1. september 2003 Hovedkontor i Tønsberg (250 ansatte) Tre skoler Fem regionkontorer for eltilsyn 20 sivilforsvarsdistrikter. (pr. april 2011) DSBs mål

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 13.08.2015 Vår ref.: 201501860-4 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak

NVEs vurdering i klage fra Gunnulf Melgaard på Uvdal Kraftforsynings tariffpraksis- vedtak vassdrags- og energidirektorat N VaNorges E Uvdal Kraftforsyning SA 3632 UVDAL Vår dato: 02DES2013 Vår ref.: NVE 201304296-11 etn/aru Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anne Glomnes Rudi

Detaljer

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010

Fortum Distribution AS. Nettleie 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2010 Nettleie fra 1. januar 2010 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på avslag om videreføring av fellesmåling - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 26.10.2015 Vår ref.: 201505637-2 Arkiv: 623

Detaljer

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS

Nettleie. 1. januar 2008. Fortum Distribution AS Nettleie 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie fra 1. januar 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen

Detaljer

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS

Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt Eidsiva Nett AS vassdrags- og energidirektorat aenorgesn V Eidsiva Nett AS Postboks 40 2307 HAMAR 1 Vår dato: 5. 12.2011 Vår ref.: ep/bfl Arkiv: 627 Saksbehandler: Deres dato: Bjørnar Fladen Deres ref.: 22 95 92 41 Vedtak

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

Tavleforum Tromsø. Konsekvensutredning for rådgivere. Ved Jørgen H. Walther. Konsekvensutredning for rådgivere. COWI presentasjon 15.10.

Tavleforum Tromsø. Konsekvensutredning for rådgivere. Ved Jørgen H. Walther. Konsekvensutredning for rådgivere. COWI presentasjon 15.10. Tavleforum Tromsø Konsekvensutredning for rådgivere Konsekvensutredning for rådgivere Ved Jørgen H. Walther 1 Tavleforum Tromsø Konsekvensutredning for rådgivere COWI AS - Danmark uavhengig rådgivervirksomhet

Detaljer

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak

NVEs vurdering i klage på kostnader ved flytting av nettanlegg - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 22.02.2016 Vår ref.: 201506336-5 Arkiv: 623

Detaljer

AVANSERTE MÅLEM STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER?

AVANSERTE MÅLEM STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER? AVANSERTE MÅLEM LE- OG STYRINGSSYSTEMER EN FARE FOR ELSIKKERHETEN ELLER NYE MULIGHETER? Jostein Ween Grav Sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg 1 AMS

Detaljer

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA...

01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE 1 GENERELT... 1 4 MÅLERPLASS... 3 7 DOKUMENTASJON... 6 8 AVVIK... 6 9 PRINSIPPSKJEMA... Retningslinje 01-02-02 INSTALLATØRENS ANSVAR VED MÅLERMONTASJE Utarbeidet av: Revisjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Hafslund Nett Jon Syse V4 Even Ungersness Nettstrategi Åpen 2006-01-01 2007-09-28

Detaljer

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner

LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner NR 4002 VER 3.1 05 / 2015 LS Distribusjonsnett - Måling - Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Beskrivelse: Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner Innhold 1 Definisjoner og referanser:...

Detaljer

Velkommen til Installatørmøte 2013

Velkommen til Installatørmøte 2013 Velkommen til Installatørmøte 2013 Agenda Presentasjon av nye Teknisk kundemottak Meldingssystemet Elsmart Jordfeil Spenningskvalitet Regler for framføring av strøm til bygg med et målepunkt og bygg med

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS. Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.12.2009 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsanlegg REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN blad 4002

Detaljer

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten.

Nettselskapet kan fastsette tariffer for særskilte tjenester hos kunden. Slike tariffer skal reflektere kostnadene forbundet med tjenesten. Dato 15.aug. 2013 1. Anleggsbidrag NVEs forskrift NVEs forskrift (Kontrollforskriften), FOR 1999-03-11 nr. 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer,

Detaljer

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn

(nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter. dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn (nettleiepriser 2015) for næring og offentlige virksomheter dekorelement fire versjoner, fire farger til bunn NTE Nett er et selskap i NTE-konsernet som eies av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet

Detaljer

Nettleie fra 1. juli 2008

Nettleie fra 1. juli 2008 Nettleie fra 1. juli 2008 Fortum Distribution AS Nettleie Fortum Distribution har ansvar for å overføre kraft i sitt konsesjonsområde. Prisen for overføringen kalles nettleie. Nettvirksomheten er et monopol,

Detaljer

Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår

Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 19.08.2014 Informasjon om: nytilknytning til strømnettet, endring av eksisterende tilknytning i nettet eller omlegging av bestående nettanlegg

Detaljer

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET

NEK 400 Bolig. Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET NEK 400 Bolig Delnorm 823 / Teknisk spesifikasjon REGELVERKET Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS) Enhet for elektriske anlegg

Detaljer

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge

Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge Fredrikstad Energi Nett AS og Energi1 Follo Røyken AS Det lokale Elektrisitetstilsyn, møte med installatørene Ole Edvard Backe, DSB Region Øst-Norge 1 Ole Edvard Backe ole.backe@dsb.no tlf 23080717 / 90559720

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

Standard Tilknytningsvilkår

Standard Tilknytningsvilkår 1 ISBN 82-436-0171-6 Energibedriftenes landsforening Etter lov om opphavsrett til åndsverk av 12. mai 1961 er det forbudt å mangfoldiggjøre innholdet i denne kontrakt, helt eller delvis, uten tillatelse

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG?

HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? NEK 400 Bolig : 2011 Teknisk spesifikasjon HVORDAN BENYTTE NEK400 BOLIG I KONTROLLSAMENHENG? Sjefingeniør - Jostein Ween Grav Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Avdeling for elsikkerhet (ELS)

Detaljer

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER

VILKÅR FOR PLUSSKUNDER VILKÅR FOR PLUSSKUNDER Oppdragsgiver: Energi Norge Kontaktperson: Trond Svartsund Leverandør: Energy Creative group AS (ECgroup) Kontaktperson hos ECgroup: Svein Sandbakken Dato: 2. september 2011 Antall

Detaljer

Tilknytingsvilkår for næringskunder

Tilknytingsvilkår for næringskunder Tilknytingsvilkår for næringskunder EBLs anbefalte tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet mellom nettselskap

Detaljer

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03

Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug Amalie Mook Deres ref.: 22 95 91 03 vassdrags- og energidirektorat lanorges Fredrikstad Energi Nett As Stabburveien 18 1617 FREDRIKSTAD 03. 12. 2010 Vår dato: Vår ref.: NVE 201004089-4 ep/vem Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Velaug

Detaljer

Hedmark/Oppland Faglig Forum

Hedmark/Oppland Faglig Forum Hedmark/Oppland Faglig Forum Innkomne spørsmål 26.05.2010 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ombygging av sikringsskap Har kommet over tilfeller der skap har blitt totalrenovert inklusiv

Detaljer

Rettleiing for utfylling av skjemaet Melding om installasjonsarbeid

Rettleiing for utfylling av skjemaet Melding om installasjonsarbeid 1 Rettleiing for utfylling av skjemaet Melding om installasjonsarbeid Bakgrunn: Melding om installasjonsarbeid nyttast til informasjonsutveksling mellom installasjonseigar/prosjekterende/elentreprenør

Detaljer

Toveiskommunikasjon og nettariffen

Toveiskommunikasjon og nettariffen Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 21.05.08 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter Toveiskommunikasjon

Detaljer

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning

REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning REN blad 3003 VER 1.1 / 2011 Prosessoversikt for innmatingskundens nettilknytning Formål Formålet med dette REN bladet er å gi oversikt og struktur til prosessen mellom potensiell Innmatingskunde og det

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder Disse standard tilknytningsvilkår gjelder for eieren av en elektrisk installasjon (heretter kalt anlegg) som skal eller er tilknyttet til Hafslund Netts (heretter

Detaljer

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv

Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv Pdf-filen har kun lesetilgang Tilknytningsvilkår for næringskunder Standard tilknytningsvilkår for næringskunder mv 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder i kontraktsforholdet

Detaljer

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v.

TILKNYTNINGSVILKÅR. NÆRINGSKUNDER m.v. 1 TILKNYTNINGSVILKÅR NÆRINGSKUNDER m.v. 2 Tilknytningsvilkår for næringskunder m.v. 1 GENERELT OM TILKNYTNINGSVILKÅR Disse tilknytningsvilkårene gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for eiere av elektriske

Detaljer

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling

REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling NR 4002 VER 3.0-15.07.2013. REN blad 4002 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner trafomåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner for trafomålte anlegg skal

Detaljer

NVEs vurdering i klage på nettleie - vedtak

NVEs vurdering i klage på nettleie - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 201504967-7 Arkiv: 623

Detaljer

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak

NVEs vurdering i klage på anleggsbidrag - vedtak Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.11.2014 Vår ref.: 201402664-6 Arkiv: 623

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer