Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørmøter. Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd"

Transkript

1 Installatørmøter Høst 2012 Lillehammer og Ringsaker Gjøvik Hamar Heradsbygd

2 Agenda Installatørmøte Nett Nettforhold Kundeundersøkelse Nett/Elektroentreprenør Praktisk gjennomgang i elektronisk bruk av Tilsynsrapporter Meldingssystemet (MOI), teknisk/merkantile krav/anbefalinger Relevante punkter vedr. Nett/Installatør Opphør sesongtariffer Påminnelse, krav til måling Anleggsbidrag Enhetspriser

3 Kundeundersøkelse Nett/Installatør Skala 1-6 (1 er svært lite fornøyd og 6 er svært fornøyd) Er du fornøyd med meldingsbehandlingen? Er du fornøyd med responstid på telefon? 2 Behandler Avdelingen innenfor avtalt/definert svartid? Er saksbehandlerne nyttige som rådgiver i de valg du må ta? Er saksbehandlerne tilgjengelige når du trenger dem? 2 Gir saksbehandlerne deg konkrete svar? Mener du at saksbehandlerne har den nødvendige kompetanse? Hvor fornøyd er du med info som er lagt ut på web sida til Eidsiva Nett? Eget felt til å skrive noen kommentarer:

4 Informasjon NVE (innskjerping) Krav til praktisering av nøytralitet (Nett/Anlegg) Fellesinfo til installatører 1. mars Tekniske/praktiske endringer for Eidsiva Nett Eget telefonnummer, e-postadresse, nettside Felles telefonring Fellefunksjon for MOI, (Hamar, Kongsvinger) Konklusjon: Eidsiva Nett (MOI),har ikke lykkes i å takle svingninger i arbeidsmengden.

5 Hva skjer/tiltak? Eidsiva Nett har i perioder ikke overholdt leveringsevne/svartider vi selv har pålagt oss. Ressursbehov i hht. oppgaveløsning Budsjett 2013 Økende mengde av henvendelser fra kunder Responstid Tilgjengelighet Kontaktpersoner, områder? Kvalitetssikre informasjon/web side Ny kundeundersøkelse Nett/Installatør

6 Elektronisk behandling av Tilsynsrapporter v/bjørn Inge Russ Praktisk gjennomgang av Elsikkerhet Norge

7 Meldingssystemet (MOI) v/leo Hanstad Praktisk gjennomgang med råd, tips og ønsker!

8 MOI Avkryssing av «Ny installasjon» og «Nytt anlegg» samtidig gjør at du får: Ny stikkledning (utleveres ikke før MOI er godkjent) Nytt måleranlegg

9 Avkryssing «Nytt anlegg» gjør at du får nytt måleranlegg i tillegg til eksisterende måler/e på eksisterende OV. Eksempel:

10 Målerinstallasjon - type Eidsiva følger REN sine anbefalinger for krav til måleutstyr / montasje Anleggets maksimale last er bestemmende for hvordan målepunktet utføres. Dette vil normalt være gitt av forankoblet overbelastningsvern/hovedsikring, som dimensjoneres etter nettselskapets retningslinjer. 230V og 230/400V anlegg Direkte måling 1-fase: HS </= 63A Ikke over 25A på ny installasjon eller økning eksisterende Direkte måling 3-fase: HS </= 80A Typegodkjenning måleutstyr forutsetter maks 80A forankoblet begrensende vern. Med måletrafo: HS > 80A Anlegg med andre spenninger vil normalt utføres som transformatorkoblet måleranlegg.

11 Kartvedlegg til MOI forenkler behandling, tegn gjerne inn tenkt grøftetrase. Dette gir også mer nøyaktig beregning av kortslutningsstrømmer

12 Bruk merknadsfelt aktivt slik at det blir lettere for mottager å forstå hva du har tenkt. Bruk melding om spenningssetting til å oppgi ønsket ut/innkoblingstidspunkt, kontaktperson, målermontasje, samt eventuell regningsmottager. Ved arbeid eksisterende anlegg benyttes ikke «Dato tilknyttet»- feltet Melding om spenningssetting er Eidsivas bekreftelse fra entreprenør om at anlegget er «elsikkert». «Det bekreftes at nettselskap kan spenningssette installasjonen/anlegget, og at det tilfredsstiller sikkerhetskravene i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.» Ansvarlig entreprenør: Elektriker Mørk

13 Nett Installatør v/per Anton Finstad Generell informasjon Eidsiva Nett/Installatør.

14 Utenlandske Installatører Utenlandsk arbeidskraft i Norge Ulike direktiver Tilfredsstille kravene i fke (kvalifikasjoner for elektrofagfolk) Fordel om vedkommende behersker skandinavisk språk, minimum engelsk. Registreringsplikt hos dsb DLE portal hos dsb Brukernavn og Passord Søke på: Elvirksomhetsnavn Foretaksnummer/bedriftsnummer Dir. Norsk Teknologi Norge er ei honningkrukke for utenlandske enkeltinstallatører.

15 Standardisering i Norge NEK (Norsk Elektroteknisk Komité) Hva skjer i normkomiteene? Hva er i fokus? Hva er utfordringene? Hva er utfordringene av økt internetthandel og kvalitetssikring? Dir. i NEK (Birger Hestnes) Orientere om ovennevnte på DLE-ringen i november

16 Svensk standard (SS ) Sverige har hatt standard for målerskap i lang tid De stiller krav til bruksområde -40 til + 85 Skapet skal ha kapslingsgrad IP 23 For at det ikke skal oppstå kondensfukt i skapet skal ventilasjonsåpningen ha et areal på 1 cm2 per dm3 av kapslingens ytre volum I Norge lages det skap som normalt har IP 44 til dette formål. Garo produserer IP 23 for Sverige men vedlegger nipler for å gi IP44, beregnet for Norge?, (men anbefaler at disse ikke brukes) på grunn av kondens.

17 DLE Instruks for 2013 Dsb gir større frihet til å disponere ressursene basert på lokale risikovurderinger. DLE kan omdisponere inntil 20 % av ressursene som i dag benyttes på tilsyn av boliger og hytter. Omdisponeringen skal gjøres i dialog med dsb DLE i Eidsiva Nett vil bla omdisponere for kontroll av utførte arbeider.

18 Installatørblader REN REN installasjon som finnes på denne siden, er laget for alle installatører i forhold til krav til målepunktet i lavspenningsinstallasjoner. REN bladene 4000 til 4005 er utarbeidet av REN sammen med norske nettselskap og NELFO Prisen for REN medlemskap for installatører er: Installatører med 0-5 ansatte kr/år Installatører med 5-20 ansatte kr/år

19 AMS (Automatisk måle og styringssystem) AMS-målere skal være installert hos våre nettkunder innen utgangen av % innen % innen Eidsiva Nett har prekvalifisert leverandører av måler- og kommunikasjonsteknologi. Anskaffelsesprosessen vil starte så snart NVE har kommet med noen avklaringer. Hovedtyngden av montasjen i Eidsiva vil skje i 2015 og 2016 Kommunikasjon til alle målere. Timeverdier skal samles inn hvert døgn innen kl. 9 påfølgende dag.

20 Meldingstype

21 Registrere samlemelding

22 Hovedoversikt installatør

23 Oversikt samlemelding

24 Kundens ansvar for egen beredskap Forsyningssikkerheten vil aldri bli 100 % Utfordringen er å finne tilfredsstillende nivå Noe risiko må virksomheter leve med Kunden i samarbeid med Installatør bør kartlegge sin egen avhengighet av strømforsyning. Dersom virksomheten er kritisk avhengig, bør en forsøke å etablere tiltak for å redusere egen sårbarhet. Eksempelvis nødstrømsaggregat etc.

25 Opphør sesongtariff Påminnelse krav til måling v/hilde Seppola Norheim

26 Opphør sesongtariffer Eidsiva Nett har fått pålegg av NVE om å fjerne tariffene N4S1 og N4S2, «sesongtariffene». Oftest brukt til vatningsanlegg, korntørke osv. Sesongtariffene hadde lavt fastledd fordi det forutsatte bruk i sommerhalvåret, da det var lite belastning på nettet. Overføres til annen tariff fom 1. jan 2013: OV > 250 A (230V) får effekttariff. Her er det høyt fastledd, men lavt energiledd og dersom anlegget blir brukt bare i sommerhalvåret, blir effektleddet redusert med 75 % Mulig effektuttak mindre enn 100 kva blir overført til vanlig E-tariff (med tidsdifferensiert energiledd) Vurder sammenslåing med virksomhetens øvrige anlegg der det ligger til rette for det.

27 Alternative tariffer (2012) Spesielle anlegg: Vanningsanlegg, korntørker m.m. (Sesong) Tariff Anlegg med begrenset vinteruttak N4S2 2) Anlegg med effektbegrensning 1) Fastledd kr/år Energiledd øre/kwh Sesong Eks. mva Inkl. mva Eks. avg. Inkl. avg. N4S1 1) Sommer 12,99 31,73 Tariff Fastledd kr/år T.o.m. 3x63A/230V og 3x40A/400V E25D Vinter 3) 50,99 79,23 Sommer 12,99 31,73 Energiledd øre/kwh Ekskl. mva Inkl. mva Ekskl. avgifter Inkl. avgifter 2) Vinter 17,31 37,13 Sommer 12,82 31,5 T.o.m. 3x80A/230V og 3x50A/400V E35D Vinter 17,31 37,13 sommer 12,82 31,5 T.o.m. 3x125A/230V og 3x80A/400V E50D Vinter 17,31 37,13 Sommer 12,82 31,5 T.o.m. 3x250A/230V og 3x145A/400V E99D Vinter 17,31 37,13 Sommer 12,82 31,5 Nettnivå Tariff Fastledd [kr/år] Energiledd [øre/kwh] Effektledd [kr/kw] Ekskl. mva Inkl. mva Ekskl. avg. Inkl. avg. 1) Ekskl. mva Inkl. mva Lavspent uttak N4D Vinter 8,7 26,36 Sommer 5,6 22,49 Effekt < 200 kw Effekt > 200 kw

28 Fellesmåling påminnelse! Ikke lovlig å opprette nye fellesmålte anlegg Unntak: Næringslokaler Hyppig utskiftning av kundemasse (hybelhus, sykehjem o.l., beregnet for korttidsopphold) Bestemmelsen har tilbakevirkende kraft, og eksisterende fellesmålte anlegg skal deles opp senest ved utrullingen av AMS-målere. Unntak: Som over Der omlegging gir urimelige merkostnader, f.eks. dersom installasjonen må ombygges (kursene ikke inndelt slik at de går til individuelle boenheter) Installasjonseiers ansvar å dokumentere forholdene og søke om unntak for fellesmåling. FOR nr 302: Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer, 13 h) og 14-3

29 Presiseringer.. Myndighetene påbyr at enhver boenhet skal måles separat. Dette gjelder for eksempel bolighus med en hovedleilighet og utleieleilighet(er). Det skal være (minst) like mange målere som det er registrerte boenheter i bygningen. Med registrerte boenheter menes oppføring i matrikkelen (eller byggemelding). Ethvert nybygg med flere boenheter skal oppføres med separate elektriske anlegg og individuell måler for hver boenhet.

30 Ombygging gårder Boenhet registrert i matrikkelen Vatningsanlegg

31 1 Ombygging gårder 2 Hovedtavle: Måler til boenhet 1 Måler til boenhet 2 Måler til boenhet 3 Måler til boenhet 4 Måler til næringsvirksomhet 3 4

32 Strømbrudd / fasebrudd Dersom nettkunde ringer elektroentreprenør uten å ha ringt Eidsiva Netts feilmelding: Spør om han/hun har sjekket sikringene sine og hvis disse er intakte, be ham/henne om å ringe vår feilmeldingstelefon: Dersom nettkunden ikke har ringt vår feilmelding og dere rykker ut, men det viser seg at det er feil på vårt nett, må kunden selv bære alle kostnader til elektriker. Dersom kunden likevel henvender seg til oss for å få dekket elektrikerregningen, sier vi at vi har informert alle installatører om ovennevnte. Det får være opp til kunden selv å trekke konklusjoner ut fra dette

33 Ved feil på vårt nett: RING VÅR NETTSENTRAL PÅ FEILMELDINGSTELEFON Ikke ring den lokale driftsavdelingen (eller noen dere tilfeldigvis «kjenner i Eidsiva»)!!!!! Driftsavdelingene tilhører vår innleide entreprenør Eidsiva Anlegg, det er Eidsiva Nett som eier nettet og har ansvaret for det. DERE HAR IKKE LOV TIL Å FORETA INNGREP ELLER REPARASJONER I VÅRT NETT, UTEN VED BESTILLING FRA EIDSIVA NETT AS

34 Anleggsbidrag/Enhetspriser v/tore Løvholm

35 Beregning av Anleggsbidrag - Rundskriv Et anleggsbidrag er et beregnet investeringstilskudd for: Nettilknytning av nye kunder Forsterkning av nettet til eksisterende kunder Ref (Teknisk/økonomisk beregning) Anleggsbidrag benyttes ved: Etterspørsel av økt kapasitet Krav til kvalitet som utløser behov for investering i nettet

36 Produktnavn Produktbeskrivelse Enhetspris til Kunde STK - Stikkledning kabel nyanlegg STL- Stikkledning luft nyanlegg LTK- Omlegging fra luft til kabel KSK Skjøting av stikkledning kabel KV- Kortslutningsvern i luftnett/mast 3F Montering/ omlegging til 3- fase KV3F -Kortslutningsvern i mast + 3-fase DST- Demontering av stikkledning Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter, fra mast eller kabelfordelingsskap, men omfatter ikke graving. Inkluderer jordkabel med tilkoplingsmodul m/sikring i fordelingsskap eller kabelnedføring i mast. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter. Inkluderer EX-ledning med tilkopling, bryter med kortslutningssikringer i mast og endefeste på vegg. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 50 meter, men omfatter ikke eventuell bardunering av stolpe/mast. Omfatter heller ikke graving. Inkluderer jordkabel med tilkopling, og modul i kabelfordelingsskap eller kabelnedføring i mast. Skjøting av stikkledning. Omfatter skjøt, kabel inntil 20 meter og montørarbeid. Omfatter ikke graving. Levering og montering av KV i mast ved ønske om kortslutningsvern i eksisterende luftstrekk. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter fra skap eller mast. Inkluderer tilkopling av trefase til eksisterende jordkabel eller luftstrekk og eventuelt ekstra KV-sikring i mast eller skap. Inkl. saksbehandling av melding om installasjonsarbeid. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter fra mast. Inkluderer trefase i eksisterende strekk, tilkopling, bryter m/kortslutningssikringer i mast og endefeste på vegg samt skifte av enfase-strekk. Gjelder siste avgang inn til bygget, normalt inntil 40 meter fra mast/fordelingsskap. Inkluderer, kabelkapp/tamping (ved jordkabel), demontering og fjerning av alt materiell som er relevant å fjerne, samt eventuelle frakoplinger. Beregnet for hus som skal rives og ikke erstattes av nytt. Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr

37 Nye enhetspriser fra Når Eidsiva rykker ut medfører det kostnader for kunde. Arbeid knyttet til endringer ved luftstrekk eller nytt vern/bryter i Eidsivas fordelingsnett fører til anleggsbidrag på: kr Arbeid knyttet til nye stikkledninger og legging av kabel fører til anleggsbidrag på: kr ,- Arbeid der Eidsiva kun utfører fra-/tilkobling faktureres etter fastpris: kr inkl. mva Tilkobling av 3. fasen der 3 faser er spenningssatt i eierskille: Kr. O.- (kostnadsfritt), forutsatt at dette varsles i melding slik at vi ikke rykker ut. Gjelder for hele Eidsiva Nett fra

38 Vikingboks? KV monteres av Eidsiva Ny inntakskabel? Eksisterende 1 faset EX strekk eller CU line(1 eller 3 faset) Eksempel 1, 3F Tilkobling 3. fase Fremdeles luft Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: 3-fase EX + KV i stolpe Eidsiva krever: Eidsiva må ut for tilkobling/omgjøring på disse type anlegg. Anleggsbidrag: kr

39 KV? Vurderes av Eidsiva 3x Vikingboks? Ny inntakskabel? Eksempel 2, 3F Tilkobling 3. fase Fremdeles luft Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Bestående 3-fase EX på vegg Eidsiva krever: Hvis det er spenning på 3. fasen på vegg blir det ingen kostnad. NB! Tilkobling av 3.fase utføres av installatør. NB! Godkjent KV monteres ved inntakspunkt av Installatør. Anleggsbidrag: kr. 0.-

40 2x? Bestående Ensto eller lignende Eksempel 3, 3F Tilkobling 3. fase Fremdeles luft Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Ny EX, 3.sikring, inkl. kobling i stolpe Eidsiva krever: Anleggsbidrag: kr ,-

41 3x Bestående Ensto eller lignende Eksempel 4, 3F Tilkobling 3. fase Fremdeles luft Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Fremdeles luft Eidsiva leverer: 3.sikring, inkl. kobling i stolpe Eidsiva krever: Anleggsbidrag: Dersom det kun er ut/innkobling kr

42 KV monteres av Eidsiva Eksempel 5, LTK Tilkobling 3. fase Omlegging til jordkabel Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Omlegging til jordkabel Eidsiva leverer: Ny stikkledning inkl. KV i stolpe. Fjerner strekk og tilkobler kabel på strekk. Eidsiva krever: Anmoder kunde om å grave grøft. Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg. Anleggsbidrag: kr ,-

43 Eidsiva må skifte bryter 2-3 x Ex Bestående Ensto eller lignende Eksempel 6, LTK Omlegging til jordkabel Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Omlegging til jordkabel Eidsiva leverer: Jordkabel, 3.sikring, inkl. kobling. Fjerner strekk. Eidsiva krever: Anmoder kunde om å grave grøft. Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg. Anleggsbidrag: kr

44 KV monteres av Eidsiva Eksempel 7, Tilkobling av 3. fase. 2x (Bestående kabel) Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Jordkabel, KV i stolpe. Eidsiva krever: Anmoder kunde om å grave grøft. Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg, NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne på mur) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: kr

45 KV monteres av Eidsiva Eksempel 8, 3F Tilkobling av 3. fase. Bestående kabel Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Tilkobling 3. fase + KV i stolpe Eidsiva krever: 3x (Bestående kabel) NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne på mur) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: kr

46 Eidsiva må skifte bryter 2x? Eksempel 9, 3F Tilkobling av 3. fase. Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Ny jordkabel. Tilkobling. Eidsiva krever: Anmoder kunde om å grave grøft. Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg, NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne på mur) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: kr

47 Eidsiva må skifte bryter 3x Eksempel 10, 3F Tilkobling av 3. fase. Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Skifte bryter + kobling (2-mann) Eidsiva krever: Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg. NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne på mur) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: kr (bryter skiftes) NB! Dersom det kun er ut/innkobling kr

48 Eidsivas kabelskap Eksempel 11, 3F Tilkobling av 3. fase. 2x Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Ny stikkledning. 3. sikring. Tilkobling Eidsiva krever: Anmoder kunde om å grave grøft. Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg. NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne på mur) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: kr

49 Eidsivas kabelskap 3x Eksempel 12, 3F Tilkobling av 3. fase. Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Eidsiva leverer: Kortslutningssikret stikkabel. Eidsiva krever: Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg. NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne på mur) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: Når det kreves ny sikringslist etc. kr NB! Dersom det kun er ut/innkobling kr

50 Eidsivas kabelskap 3x Eksempel 13, 3F Tilkobling av 3. fase. Melding via MOI: Tilkobling 3. fase Installatør opplyser at 3. fase allerede er spenningssatt og ligger klar i inntaksboks eller lignende. Eidsiva leverer: Kortslutningssikret stikkabel. (Eidsiva ansvar, må sjekkes) Eidsiva krever: Installatør leverer, monterer og kobler KV v/vegg. NB! Dersom godkjent bestående KV i umiddelbar nærhet (inne ) kan dokumenters av installatør, kan KV ute sløyfes. Anleggsbidrag: Kr 0,- NB! Krever at Installatør gis tilgang til kabelfordelingsskap via Nettsentralen i Eidsiva og foretar utkobling selv. (Varsling/loggføring hos Nettsentralen)

Netteiers tilknytningsvilkår

Netteiers tilknytningsvilkår Ringeriks Kraft Nett AS Netteiers tilknytningsvilkår Gjeldende fra 01.07.2013 NYTILKNYTNING TIL STRØMNETTET, ENDRING AV EKSISTERENDE TILKNYTNING ELLER OMLEGGING AV BESTÅENDE ANLEGG Informasjon til nettkunder

Detaljer

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM

1 Innledning 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Retningslinje 01-05-01 MIDLERTIDIGE ANLEGG - BYGGESTRØM Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Arne Ringstad Lars Davidsen Gyldig fra: 2014-03-03 Versjon: 1.0 Distribusjon: Åpen Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett

Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett RETNINGSLINJER Retningslinjer for elektriske installasjoner/anlegg tilknyttet Alta Kraftlag SA fordelingsnett Melding om installasjonsarbeid (forhåndsmelding) Det skal sendes elektronisk melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.)

Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Prosedyrer og krav for tilknytning til VOKKS Nett sitt nett. (Reglene kan endres, versjon framgår av topptekst.) Ansvarsforhold VOKKS Nett har ansvar for drift og vedlikehold av fordelingsanlegget fram

Detaljer

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder

Haugaland Kraft AS. Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder Haugaland Kraft AS Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, hytte-, næringsområder 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg... 2 3 Hvem omfattes av kravene...

Detaljer

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter

Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Haugaland Kraft Nett Standardkrav ved utbygging av nye strømforsyningsanlegg til nye bolig-, fritidsbolig-, næringsområder eller -enheter Innhold 1 Generelle forutsetninger... 1 2 Strømforsyning Type anlegg...

Detaljer

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling

REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling NR 4001 - VER 1.4-01.10.2010. REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt i lavspentinstallasjoner direktemåling Hva skal utføres? Målepunkt i lavspenningsinstallasjoner direktemålte anlegg skal installeres

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS

Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Retningslinjer og Krav for målermontasje og kontroll av målepunktet tilhørende Eidsiva Nett AS Målgruppe: Elektrokonsulenter Elektroentreprenører Tavlebyggere Vår hjemmeside www.eidsivaenergi.no nett/nettleie

Detaljer

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften

Utbetaling ved svært langvarige avbrudd. Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften 6 2012 V E I L E D E R Utbetaling ved svært langvarige avbrudd Veileder til kapittel 9A i kontrollforskriften Norges

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 69 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2/06 JUNI 2006 ÅRGANG 35 FORORD Denne vårutgaven av Elsikkerhet inneholder som vanlig beskrivelser av de elulykkene som Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014

Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014 Velkomen til Installatørmøte 12.februar 2014 Agenda: 0900 til 13.00 1. Innleiing/HMS/agenda 2. Presentasjon v/adm dir Olav Linga 3. Teknisk Kundemottak v/km Fauskanger 4. Melding om installasjonsarbeid

Detaljer

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS

Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg. Tilbud fra Bodø Energi BE Varme AS Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.09.2013 59891/2013 2013/5642 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/178 Formannskapet 16.10.2013 Fjernvarmetilknytning for Bodø kommunes tjenestebygg.

Detaljer

Lading av elektriske biler

Lading av elektriske biler Lading av elektriske biler planlegging og prosjektering av ladeinstallasjoner Versjon 4 Lading av elektriske biler Denne veiledningen omhandler installasjon av ladepunkter og ladestasjoner for elbiler.

Detaljer

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN

1 PARTENE I NETTAVTALEN, AVTALEDOKUMENTER, KONSESJONSVILKÅR OG FORSKRIFTER FOR NETTVIRKSOMHETEN NETTAVTALE FOR NÆRINGSKUNDER M.V. Denne nettavtalen gjelder, dersom ikke annet er avtalt, for næringsdrivende kunder, offentlige kunder, organisasjoner og andre nettkunder hvor nettavtalen ikke er regulert

Detaljer

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn

Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn 2011 Instruks for det lokale elektrisitetstilsyn Innledning Denne instruksen er fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med hjemmel i Lov om tilsyn med elektrisk anlegg og utstyr

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012)

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ELSIKKERHET NR. 82 (03/2012) 258383_dbe_el-sikkerhet.qxd:250670_dbe_el-sikkerhet 26-11-07 14:57 Side 1 82 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 03/2012 DESEMBER 2012 ÅRGANG 41 ELSIKKERHET NR.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden som bruker av nettjenester. Nettselskapet kan overlate

Detaljer

Ny modell for leverandørskifte

Ny modell for leverandørskifte Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser for forretningsprosesser i sluttbrukermarkedet for kraft 03635378 Lars Olav Fosse (red.) 12 2006 07488439 D O K U M E N T Ny modell for leverandørskifte Konsekvenser

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven.

Nettselskapet kan overlate til tredjepart å utføre tjenester i samsvar med Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) forskrifter til energiloven. STANDARD NETTLEIEAVTALE FOR PRIVATKUNDER DRANGEDAL EVERK KF Gjeldene fra 01.01.2007 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og nettkunden

Detaljer

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT

Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet 2015 HØRINGSDOKUMENT Høring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Norges vassdrags og energidirektorat Torfinn

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER...

1 INNLEDNING... 2 5 MATERIELL OG LAGERHOLD... 4 6 DOKUMENTASJON... 4 7 RESPONSTID... 5 8 AVVIK... 5 9 PRISING AV KUNDETJENESTER... Spesifikasjon 011-02 MÅLERMONTASJE Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Håkon Jahr Roald Karlsen Gyldig fra: 2007-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 9 INNHOLD SIDE 1 INNLEDNING... 2 2 GENERELT... 2 2.1 FORMÅL...

Detaljer

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg

Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Publikasjon nr. 268-2008 Anleggsmaskiner og elektriske anlegg Energi Norge AS EnergiAkademiet EBL Kompetanse AS Besøksadresse: Besøksadresse:

Detaljer