2009: Kva skal vi gjere med Hamsuns verk i skolen og utanfor?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2009: Kva skal vi gjere med Hamsuns verk i skolen og utanfor?"

Transkript

1 Hamsun 2009: Kva skal vi gjere med Hamsuns verk i skolen og utanfor? Av Atle Kittang Litteraturen eignar seg til mang slags bruk ikkje minst i skolen. Den kan illustrere historiske hendingar og endringar. Den kan levere material til konkretisering og drøfting av ulike slags samfunnstema kvinnefrigjering og kjønnsroller, rus og rusmisbruk, krig og fred. Litteraturen har også ein ærerik tradisjon heilt tilbake til antikken som kjelde til livskunnskap og modell for rett livsførsel, det som i gamle målformuleringar heitte å gjere gagns menneske av elevane. Det er ingen grunn til å vere negativ overfor eit slikt mangfald av brukssamanhengar. Men all bruk av litteratur stiller både yrkesetiske og allmennmoralske krav til brukaren. Når Odd Gaare i innlegget sitt her i Norsklæreren framstiller forholdet mellom Hamsun og lesarane hans som eit sadomasochistisk forhold, hevdar at den dominerande delen av Hamsun-kritikken strir mot skolens verdigrunnlag, og gjer framlegg om at skolane i jubileumsåret 2009 skal bidra til en gjennomgående moralsk belysning av Hamsuns liv og diktning, gjerne etter mønster av De hvite bussenes og Yad Vashems medlidende minnereise med fascismens ofre, har eg inntrykk av at vi nærmar oss ei grense for kva som er yrkesetisk og allmennmoralsk rimeleg praksis i litteraturdidaktikken. La gå at dette er spissformuleringar. Det er heller ikkje første gongen (og blir heilt sikkert ikkje siste gongen) at slike spissformuleringar kjem på trykk. I 1973 hevda Aasmund Brynildsen, forøvrig ein skarpsindig Hamsun-lesar, at den ånd som taler i Knut Hamsuns verk er den samme som den der i en så suveren forakt for Mennesket bygget gasskamre for de uønskede [...]. 1 Les ein Brynildsens fire Hamsun-essay i samanheng og med ettertanke, ser ein at fordømminga først og fremst kviler på ein konflikt mellom livssyn. Enkelt sagt: Mot Brynildsens antroposofiske kristendom står Hamsuns schopenhauerske pessimisme og reaksjonære samfunnssyn. Det er denne konflikten mellom motsette livssyn som set Brynhildsen fullstendig i harnisk. Einsidige meiningar mangesidig diktekunst Men er det godt nok grunnlag til å dra slike drastiske parallellar som dei Brynhildsen og Gaare dreg? For mot begge dei nemnde livssyna står Hamsuns forfattarskap: samansett, underfundig, forførande, provoserande og djupt urovekkande på same tid. Bøkene hans er ikkje oppbyggeleg litteratur. Hamsun måtte skrive Markens grøde før han kunne få Nobelprisen. Men heller ikkje her klarer han fullt ut å vere oppbyggeleg, sjølv om vi har hans eigne ord for at det var det han ville. Dersom ein les romanen så nøye som den fortener, ser ein at bodskapen om å dyrke vår jord i trengselstider, stadig vekk og med ulike middel blir problematisert. Det er heilt openbert at den som har skrive romanen om Sellanrå-folket, er meir i slekt med den paradoksale vandrarfiguren Geissler enn med den stødige Isak, sjølv om det er i Isak Hamsuns forkynning konsentrerer seg. Kan nokon i det heile tenkje seg Isak som romanforfattar? Sant nok er det eit godt stykke veg frå 1890-talets omreisande rabulist, som starta sine litterære føredrag i 1891 med å kunngjere at han vil vere saa angribende, saa nedrivende [...], som muligt, 2 Knut Hamsun på Nørholm juli Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Nasjonalbiblioteket (bldsa_ha0341), Norsk litteratur, Victoria 18 norsklæreren 1 I 09

2 UTGJEVINGAR * Den Gaadefulde (1877) * Et Gjensyn (1878) * Bjørger (1878) * Lars Oftedal (1889) * Fra Det Moderne Amerikas Aandsliv (1889) * Sult (1890) * Mysterier (1892) * Redaktør Lynge (1893) * Ny Jord (1893) * Pan (1894) * Ved Rigets Port (1895) * Livets Spil (1896) * Siesta (1897) * Aftenrøde (1898) * Victoria (1898) * Munken Vendt (1902) * Kratskog (1903) * Dronning Tamara (1903) * I Æventyrland (1903) * Det Vilde Kor (1904) * Sværmere (1904) * Stridende Liv (1905) * Under Høststjærnen (1906) * Benoni (1907) * Rosa (1908) * En Vandrer Spiller Med Sordin (1909) * Livet Ivold (1910) * Den Siste Glæde (1912) * Børn Av Tiden (1913) * Segelfoss By (1915) * Markens Grøde (1917) * Sproget i Fare (1918) * Konerne ved Vandposten (1920) * Siste Kapitel (1923) * Landstrykere (1927) * August (1930) * Men Livet Lever (1933) * Ringen Sluttet (1936) * Artikler i Utvalg (red: Francis Bull) (1939) * Paa Gjengrodde Stier (1949) norsklæreren 1 I 09 19

3 Hamsun Det er fordi Hamsun var ein stor kunstnar at vi nå gjer oss klare til å markere 150-årsminnet for hans fødsel. til den fastbuande bonden som kanskje prøvde å skrive seg ut av sin krigspessimisme ved å heroisere Arbeidets grunnform: jordbruket. 3 Men stadig vekk viser det seg at for å kunne skrive, må forfattaren Hamsun bort frå garden sin. Markens grøde er skriven på skiftande tilhaldsstader i Nordland og i Sør-Norge: Bodø, Kråkmo, Larvik av den same rastlause vandraren som skreiv Pan, Under høststjærnen, En vandrer spiller med sordin. Hamsun ville nok gjerne i sitt eige liv verkeleggjere ein bondeidyll. Men realitetane er motsette: Bonden er ein parasitt på forfattaren. Ved forfattarens rastlause arbeid blir den grunnkapitalen skapt som gjer jordbruket mogleg. Så det løyner seg mange figurar bak namnet Knut Hamsun. Kven av desse er den sanne? Den omvandrande kramkaren, lausarbeidaren, amerikafararen? Eller den fastbuande bonden og patriarken med adresse Skogheim eller Nørholm? Den ertelystne, provoserande og PR-kåte føredragshaldaren frå ungdomsåra? Eller den moraliserande og reaksjonære forkynnaren som stod fram seinare? Anarkisten eller nazisten? Forfattaren eller bonden? Spørsmåla er retoriske. Forfattaren Knut Hamsun er nettopp denne samlinga av mange motstridande personlegdomar. Det viktigaste grunnlaget for diktarevna er det dynamiske spelet mellom dei. Stundom kan dette spelet bli dominert av figurar det ikkje er like lett å sympatisere med. Men også når Hamsuns reaksjonære forkynnarrøyst kling på det sterkaste, er det på underleg vis den rotlause vandraren som fører pennen. Som nemnt er det mange legitime måtar å bruke litteratur på. Men det finst også illegitime måtar. Ein litteraturdidaktikk som totalt overser det særeigne ved litteraturens måte å skape og kommunisere meining på, vil lett opne for slik illegitim bruk. Det er lenge sidan litteraturen tok sikte på å gjere ungdomen til gagns menneske. Det er lenge sidan den svenske Nobelkomiteen tolka Nobels testament bokstavleg og kravde idealistisk retning av sine laureatar. I dag kan vi smile av at Bjørnson og ikkje Ibsen fekk prisen. Vårt syn på kva litteratur er og kva den kan yte, har forandra seg radikalt på hundre år. Modernitetens diktarfigur er ingen profetisk forkynnar av politiske og moralske førebilete, men ein outsider og ein provokatør. Men det er nettopp i kraft av sin avstand frå dei sosiale samanhengane at den moderne diktaren kan vere ei samfunnsmessig kraft. Ikkje ved å gjere oss til gagns menneske i god gammal forstand, moralisere oss på plass der fellesskapet ønskjer vi skal vere, men ved å provosere oss til å sjå gamle ting på nye måtar. Og dermed gjere oss litt klokare? Litt meir ettertenksame? Det heilt spesielle ved den mogne Hamsuns verk er spenninga mellom desse to figurane, mellom profeten og outsideren, mellom ideologien og diktinga. Hitler-nekrologen ridderlighet eller provokasjon? Det skriftstykket frå Knut Hamsuns hand som har provosert mest og samstundes vore vanskelegast å begripe, er nekrologen over Adolf Hitler, offentleggjort i Aftenposten 7. mai 1945 dagen før frigjeringsdagen. Her blir den tyske diktatoren hylla som en Kriger for Menneskeheden og en Forkynder av Evangeliet om Ret for alle Nasjoner, og som en reformatorisk skikkelse av høieste Rang. Nekrologen vil for alltid symbolisere den mørke flekken i Knut Hamsuns ettermæle. Himmelropande urimeleg er den også ein del av gåta Knut Hamsun som forvirrar oss slik. Kvifor skreiv Hamsun som han gjorde i nekrologen ja, kvifor skreiv han nekrolog i det heile tatt? Vi veit at Hitler ikkje stod særleg høgt i diktarens omdømme etter det famøse møtet mellom dei to i Berchtesgaden i Så kanskje var det behovet for å stå hardnakka fast på ei overtyding til siste slutt som kom så kompromisslaust til uttrykk? Eller var det av ridderlighet, som Hamsun sjølv skal ha sagt i etterkant? Men han måtte jo ha visst at dette berre ville styrke biletet av han som uforsonleg nazist, og svekke posisjonen hans i det oppgjeret som måtte kome. Så kanskje er det noko så enkelt som ein sosialt isolert oldings grenselause naivitet vi er vitne til? Alt dette må truleg med dersom vi skal forklare kvifor Hamsun handla som han gjorde ein mai-dag i Men det er freistande å spekulere over om det var eit anna behov som kom til uttrykk også, nemleg dette behovet for å provosere som må ha lege i han lik ein dunkande impuls gjennom storparten av livet. Det går ei linje bakover frå nekrologens provokasjon og til året 1920, da han får Nobelprisen for sin bondeidyll om Isak Sellanrå, eksakt på same tid som han presenterer sin eigen heilt spesielle replikk til markensgrøderiet : Han gir sitt forventningsfulle og forelska publikum ei av sine aller beiskaste bøker, nemleg Konerne ved vandposten, romanen om kastraten Oliver Andersen og hans illusoriske familieliv med kone og både 20 norsklæreren 1 I 09

4 blå- og brunøygde barn: eit vrengebilete av Sellanrå-idyllen. Men det er den same Hamsun som alt i 1879 greidde å terge på seg eit heilt bygdesamfunn med sine arrogante avisinnlegg om salmesongen i Hardanger, og som i 1891 høvlar ned heile den europeiske samtidslitteraturen med sine litterære føredrag. Og når han i 1892, mot slutten av Mysterier, skildrar korleis Nagel avsluttar sitt forførande fiolinspel på basaren med noen gruelige strøk, et desperat hyl, en jammerlyd så umulig, så oprørende at ingen visste længer hvor det bar hen 4 er ikkje det eit slags profetisk bilete av dei ulydane som Hitler-nekrologen skulle blande inn i det norske folkets gledesrus maidagane 1945? Hamsuns tekst og lesarens ambivalens Mange spørsmål. Men i slike blandingar av provokasjon og forføringskunst, som også er eit særkjenne ved den hamsunske stilen, augnar vi det urovekkande ved tekstane hans. Dei utfordrar førestillingane våre om rett og gale, dei skaper vakre og heimekjære kjensler i oss som dei i neste stund tvingar oss ut av, dei konfronterer oss med det utrygge og uhyggelege i tilværet og ofte tvingar dei oss til sjølvforsvar, til rein og skjær motstand mot den provokatoriske krafta som bur i dei. Om vi skal psykologisere, er ambivalens truleg eit meir dekkande ord enn sadomasochisme for den blandinga av kjærleik og hat som pregar lesarane sitt forhold til forfattarskapen. Dei siste ti åra har diskusjonane omkring kunst og politikk i Hamsuns bøker fått nytt liv, etter ein lang periode med forsøk på å forstå kva det er som gjer bøkene hans til stor litteratur. Mange har i skrift og tale lagt fram nye og gamle argument for at forfattarskapen hans frå byrjing til slutt speglar ein diktars veg inn i nazismen. Ved eit stort seminar i Tyskland i 1997 vart det jamvel hevda at det som heng uutsletteleg fast ved Hamsun som ei skam, er hans svik mot litteraturen 5. Men ambivalensen vår i forhold til Hamsuns bøker er ikkje berre eit etterkrigsfenomen. Mysterier, som saman med Sult høyrer til dei viktigaste prosaverka i tidleg europeisk modernisme, vart negativt mottatt av dei fleste da romanen kom i Forfatteren sjølv vart skulda for å vere like mykje sjarlatan og humbugmakar som hovudpersonen. Poesien og den bittersøte kjærleiksforteljinga i Pan forførte nok sine samtidslesarar, men bøkene Hamsun sjølv kalla knyttneveromanar, Redaktør Lynge og Ny Jord, som stammar fra same tid (1893), vart unådig mottekne. Samtidskritikken bagatelliserte dei glitrande sjølvbiografiske fiksjonane I æventyrland, Under høststjærnen og En vandrer spiller med sordin. Hamsun festa så grepet både om kritikken og om lesarane med dei samfunnssatiriske Segelfoss-romanane og bondeidyllen Markens grøde. Men eigentleg bør denne suksessen gjere oss meir ettertenksame enn tilfellet har vore, for er det ikkje i slike bøker at Hamsun er på sitt mest ideologiske? I Segelfoss by finn vi forfattarskapens beiskaste angrep på arbeidarane, lagt i munnen på den hamsunske forteljaren; og det var nok ikkje tilfeldig at Markens grøde med sin bonderomantikk stod særleg høgt i kurs i Det tredje riket. Men så kom som nemnt Konerne ved Vandposten og leverte nok eit knyttneveslag mot eit forventningsfullt publikum som meinte dei hadde fortent betre etter Nobelprisen. Det skulle ein Thomas Mann til for å sjå at romanen også handlar om fantasiens og kunstens nødvendige plass i menneskelivet. 6 Med romanane om August forførte Hamsun nok ein gong lesarane sine. Så kvifor i all verda skulle han runde romanverket sitt av med Ringen sluttet, denne usatiriske, u-ideologiske, men også totalt illusjonslause romanen om dagdrivaren og hippien Abel Brodersen? Og det på eit tidspunkt (1936) der hans politiske støtte til Hitler og Quisling var blitt offisiell og ikkje let seg bortforklare? Historia om Hamsun-resepsjonen handlar altså om ei permanent sikksakkrørsle mellom forføring og provokasjon, forelsking og vonbrot. Som Odd Gaare med rette understrekar, handlar den også om behovet for å skilje den vi hatar frå den vi elskar, samfunnsaktøren frå diktaren. Hans selvstorhet er i reaksjonen, men det dypeste av hans diktning er ubesmittet av den, skreiv kommunisten og diktarkollegaen Nordahl Grieg i Men høyrer vi ikkje suset frå ein bumerang i denne ofte siterte karakteristikken? Den natur- og livsdyrkinga som Grieg meiner er det djupaste av Hamsuns dikting, er ikkje det den same naturideologien nazistane skulle bruke som agn i sitt framgangsrike fiske etter tilhengarar i Tyskland og i andre land? Det var i alle fall den tyske litteratursosiologen Leo Löwenthals meining da han i 1937 publiserte den første systematiske ideologikritikken av Hamsuns forfattarskap. 7 Nok eit paradoks altså i forholdet vårt til Hamsun: Det vi elskar i bøkene hans, høyrer til det vi burde nærme oss med størst skepsis. Og omvendt: Det vi i ut- norsklæreren 1 I 09 21

5 Hamsun gangspunktet opplever som framandt og uhyggeleg, er kanskje det vi burde studere med størst merksemd. Kvifor er det slik? Truleg fordi det er så altfor menneskeleg å søke mot det trygge og heimlege, og å rygge tilbake for det som er utrygt og u-heimleg. Dette har med det sosialpsykologiske grunnlaget for kunsterfaring å gjere for våre erfaringar av kunst er ikkje berre subjektive, men i høgste grad samfunnsmessige. Men det har også med moral å gjere kunstens moral, og vårt moralske forhold til kunst. Å oppfordre til moralsk belysning av Hamsuns liv og diktning føreset at vi har vår moral på det tørre. Tilsynelatande har vi det. Var ikkje Hamsun nazist, kanskje? Men frå moral til moralisme kan vegen vere kort. Og skolens folk ønskjer vel ikkje at litteraturen skal vere ein arena for moralisering? I så fall har vi å gjere med ein litteraturdidaktikk som har gløymt respekten for litteraturens særeigne måte å skape meining på. Kunstens moral og vår moralisme Hamsuns epilog, På gjengrodde stier, har også sitt jubileum neste år. Den vekkjer framleis indignasjon, seksti år etter, fordi diktaren ikkje gjer det vi krev og forventar av han. Det har blitt argumentert med stor energi for at På gjengrodde stier kanskje er Hamsuns farlegaste bok, i alle fall den skammelegaste, fordi diktaren som ein språkets tryllekunstnar vil forføre oss til å sjå andre vegar enn dit vi bør sjå. Og kva er det vi bør sjå bak alle forføringskunster? Jo, den gamle Hamsuns foraktelege motvilje mot å vedgå sine feil, angre sine synder, innrømme dei mørke avgrunnane i sitt liv og i si sjel. I staden glir han unna, står og lækker varsomme ord 8, maskerer seg og pratar om heilt andre, uvesentlege og til dels skammeleg oppdikta ting. Når han da ikkje beint fram set hælane i bakken og nektar å ha gjort noko gale. Eller sutrer (som anmeldaren i Arbeiderbladet skreiv da boka kom ut) over måten han er blitt behandla på. Hamsun innrømmer at det var andre ting han kunne ha skrive om dersom han hadde våga: Silvio Pelico sat i et østerriksk fængsel og skrev om sin lille mus som han adopterte, sin adoptivmus. Jeg skriver om noget lignende av frykt for hvad som kunde hænde mig hvis jeg skrev om noget andet. Og litt seinare: Jeg har villet skrive om mange ting i disse papirer men ikke gjort det. Jeg har hat god grund til å frykte det verste og heller tie. 9 Men slike utsegner er meir gåtefulle enn dei ser ut som. For kva er det Hamsun er redd for, dersom han skulle skrive om det han ikkje skriv om? Strengare straffereaksjonar? Større forakt frå alle gode nordmenn? Men ingenting kan gjere situasjonen verre enn den er, og Hamsun har forresten aldri skygga unna, heller ikkje i sin alderdom. Kva med Hitler-nekrologen, kunne noko bli verre enn den? I den situasjonen Hamsun var i frå 1945 til 1948, må det rimelegvis ha vore freistande å forsvare seg med det våpenet som var det einaste han meistra, nemleg språket. Og På gjengrodde stier viser at han her og der fell for freistinga. Mellom småstubbane sine feller han inn det brevet han sende til riksadvokaten etter at straffesaka hans var lagt bort. Han kan heller ikkje dy seg for å utlevere dr. Gabriel Langfeldt og det umenneskelege systemet han vart underlagt på Psykiatrisk klinikk. Og endeleg tar han med det stenografiske referatet av forsvarstalen som han heldt i heradsretten i Grimstad. Det er ingen av desse tre avsnitta som gjer På gjengrodde stier til ei minneverdig bok. Og det påfallande grepet med å gjengi forsvarstalen i referentens mangelfulle ortografi og gjere eksplisitt merksam på det i ein NB!-markert parentes, tyder på at dette er noko Hamsun sjølv har vore vel merksam på. I ein omfattande og svært lesverdig analyse av På gjengrodde stier har Steinar Gimnes understreka at dette skaper ein framandgjeringseffekt og dermed ein distanse i teksten. Gimnes antyder også at når Hamsun i eit brev til Christian Gierløff under arbeidet med korrekturen okkar seg over alt det grove og toskete [han] hadde skrevet i hop, så er det ikkje den sviktande diktarevna han okkar seg over, men det skrivar-eget som definerer seg som offer for rettsvesen og psykiatrisk vesen, som har eit konkret systemkritisk og personkritisk prosjekt å formidle [...] og eit sjølvforsvar å føre fram 10. Kanskje dette er det verste dette som hender når Hamsun fell for freistinga og skriv om noget andet enn dei uvesentlege andre tinga han faktisk skriv om mesteparten av tida? Det kritikarane oppfatta som forførande utanomsnakk, reine retoriske avleiingsmanøvrar frå saka sjølv? Kanskje det verste er denne aporien, dette dilemmaet utan utveg, som ser slik ut: Når Hamsun kritiserer, tar til motmæle, sutrar, forsvarer seg sjølv, er det fordi han strittar mot den rolla alle gode nordmenn krev å sjå han i: rolla som angrande syndar, botferdig landssvikar. Men kva skjer så? Jo, han 22 norsklæreren 1 I 09

6 glir hjelpelaust på plass i den motsette rolla, den nesten like velkomne rolla, som sjølvrettferdig og ukorrigerbar nazist. Er det noko verre for ein kunstnar som Hamsun enn denne aporien? Slik sett er det eit under at diktaren Hamsun har overlevt i På gjengrodde stier. Men det har han gjort. Diktaren Hamsun overlever i det frie, underfundige spelet mellom oplevet og drømt 11, der grensene mellom fiksjon og liv er like umoglege å dra som i dei vedunderlege sjølvbiografiske forteljingane han skreiv nesten femti år tidlegare. Den Hamsun som ikkje alltid kan la vere å forsvare seg sjølv, er fanga i ein uløyseleg konflikt mellom to samfunnsmessige roller eller posisjonar, der motstanden mot den eine fangar han nådelaust i den andre. Men når han diktar vidare på det han opplever, skjuler si eiga undrande tilnærming til kjærleiken og livet bak ein Martin Enevoldsen, ein Ol Hansa, ein Pat og ein Nut, lagar seg ein fiktiv dialog mellom stridande ektefeller for å simulere ei forsoning som det verkelege livet nekta han, da realiserer han ein fridom som gjer livet mogleg å leve jamvel i den yttarste alderdom, i den største fornedring, i den største forvirring, kanskje, om rett og gale. Eg er ikkje ute etter å forsvare Hamsuns forhold til nazismen. Sjølvsagt ikkje. Tvert imot er eg overtydd om at den gamle burde ha vore stilt for retten (slik han sjølv ville) og dømd for sine skriftligheter under krigen. Det er slikt ein har rettsoppgjer for, sjølv om moderne historie har eksempel på at forsoning kan erstatte straff som prinsipp når samfunnssår skal lækjast (eg tenkjer blant anna på Sør-Afrika etter apartheid). Mine synspunkt dreier seg om noko anna. Ikkje om eit forsvar for Hamsuns kunst (for den forsvarer seg saktens glimrande sjølv), men om eit forsøk på å forstå betre kvifor diktekunsten dette produktet av vår stadige trang til å skjule oss, forflytte oss, undergrave det stabile og vedtatte, maskere oss, lyge og dikte i vilden sky er eit uttrykk for noko som våre liv ikkje greier seg utan. Noko som har med menneskeleg fridom og verdigheit å gjere. Det er fordi Hamsun var ein stor kunstnar at vi nå gjer oss klare til å markere 150-årsminnet for hans fødsel. Ikkje fordi han var ein forakteleg nazist. Men det er også fordi Hamsun var ein stor kunstnar at nazisten Hamsun ikkje gir oss fred. Det ligg ei utfordring her. Ein litteraturdidaktikk som møter utfordringa på ein slik måte at diktekunsten går med i nazismens dragsug, sviktar oppgåva si. Da hjelper det lite kor moralske vi kjenner oss etterpå. 12 Notar 1 Aasmund Brynildsen, Svermeren og hans demon. Fire essays om Knut Hamsun, Oslo: Dreyers Forlag, 1973, s Knut Hamsun, Paa Turné. Tre foredrag om litteratur. Oslo: Gyldendal, s Det var slike kvalitetar Nobelkomiteen understreka, slik det går fram av sekretæren Harald Hjärnes presentasjonstale under pristildelinga. (Jf. press.html). 4 Samlede verker, Oslo: Gyldendal, 1956, b. 1, s Jf. Raimund Wolfert (Hrsg.), Alles nur Kunst? Knut Hamsun zwischen Ästhetik und Politik, Berlin: Berlin Verlag Arno Spitz GmbH, 1999, s. 112: Denn wir dürfen nicht vergessen, was Knut Hamsun unaustilgbar als Schande anhängt: der Verrat an der Literatur. 6 Jf. Thomas Mann, Altes und Neues. Kleine Prosa aus fünf Jahrzehnten, Frankfurt am Main: S. Fischer, 1953, s Omsett til norsk som Knut Hamsun. Til den autoritære ideologis forhistorie, i Leo Löwenthal, Om Ibsen og Hamsun. Oversatt og med innledning av Øystein Rottem, Oslo: Novus Forlag, Samlede verker, b. 15, s Ibid., s. 295 og s Steinar Gimnes, Sjølvbiografiar. Skrift, fiksjon og liv, Oslo: Det Norske Samlaget, 1998, s Den første utgåva av I æventyrland (1903) hadde undertittelen Oplevet og drømt i Kaukasien. 12 Denne artikkelen byggjer på eit foredrag ved seminaret Den kompliserte arven, Litteraturhuset, 8. desember 2008, arrangert av Hamsun 09, Hauge-Tveitt-jubileet og Holocaustsenteret. ATLE KITTANG er professor i allmenn litteraturvitskap ved Universitetet i Bergen og professor II ved Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo. Han har skrive bøker og artiklar om ulike litteraturteoretiske emne og om forfattarar frå fransk og norsk litteratur, blant anna Rimbaud (Discours et jeu, 1975), Hamsun (Luft, vind, ingenting, 1984/1996) og Ibsen (Ibsens heroisme, 2002). Arbeider nå med problemstillingar som vedrører forholdet mellom litteratur, estetikk og politikk, dessutan med eit prosjekt som samanliknar Balzacs realisme og Bretons surrealisme. norsklæreren 1 I 09 23

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

FRÅ MINNESOTA TIL HARDANGER

FRÅ MINNESOTA TIL HARDANGER WENCHE ØVERGAARD FRÅ MINNESOTA TIL HARDANGER Ei nærlesing av tre dikt av Robert Bly og Olav H. Hauges omsetjingar av dei. Ei umsetjing bør vera som ein podekvist frå eit tre, ha same eigenskapar som mortreet.

Detaljer

Om skriftspråket vårt

Om skriftspråket vårt Ivar Aasen Om skriftspråket vårt Omsett frå dansk med merknader av Ottar Grepstad 1. Etter at fedrelandet vårt på ny er blitt slik det ein gong var, nemleg fritt og sjølvstendig, må det vere om å gjere

Detaljer

Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen

Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen Henrik Wergeland sin kamp for jødane i den norske minnekulturen 1845-1945 Dette er eit bilete frå avdukinga av Wergelandsstatuen på Eidsvolls plass i Christiania 17. mai 1881 Fotograf: Worm-Petersen Eigar:

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2 Side a Side b Innledning Denne boka handler om kjønn og mennesker som lever med kjønn på måter som ikke passer inn i heteronormativiteten. Alle menneskene i denne boken bryter på forskjellige måter normene

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar leder Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar Høyringsfristen for å uttale seg om forslaget til ny salmebok er 15. september. Det er også fristen for å melde inn reaksjonar på framlegga til

Detaljer

Har du nokon å snakke med om dette?

Har du nokon å snakke med om dette? Utpostens dobbelttime Har du nokon å snakke med om dette? Jørgen Roll-Hansen intervjuet av lisbeth homlong Jørgen Roll-Hansen kom til Ørsta som turnuskandidat i 1979. Og her, med sunnmørsalpane som næraste

Detaljer

Tekst, tid og tolking

Tekst, tid og tolking Notat 14/2005 Pål Hamre Tekst, tid og tolking R94/L97 og L06 i hermeneutisk perspektiv VOLDA 2005 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Pål Hamre Høgskulen i Volda 0805-8075 Pål Hamre http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling

Kompetanse for tilpasset opplæring. Artikkelsamling Kompetanse for tilpasset opplæring Artikkelsamling Redaktører: Grete Dalhaug Berg, Høgskolen i Volda og Kari Nes, Høgskolen i Hedmark Copyright Layout: Wallace Design C 2007 Utdanningsdirektoratet 2 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Far etter Eirik Vandvik Frå Suldal til Akropolis

Far etter Eirik Vandvik Frå Suldal til Akropolis 1 Far etter Eirik Vandvik Frå Suldal til Akropolis ANNE BERIT SKEIE Eirik Vandvik, fødd 16. oktober 1904, voks opp i ei lita bygd i Ryfylke, døydde som professor i norsk mellomalderlatin 19. september

Detaljer

«Någonting kamp eller blomma»

«Någonting kamp eller blomma» «Någonting kamp eller blomma» Eit personleg essay om syntaksbrot, patos og protestantisme samt ei lesing av Gunnar Björlings Ett blyertsstreck i. Då eg las Gunnar Björling første gong våren 1997, var eg

Detaljer

«Når man gir seg ut for horekunde, får man finne seg i karakteristikken» Kampar mot prostitusjon 1981-1991 av Magnhild Nilsen

«Når man gir seg ut for horekunde, får man finne seg i karakteristikken» Kampar mot prostitusjon 1981-1991 av Magnhild Nilsen «Når man gir seg ut for horekunde, får man finne seg i karakteristikken» Kampar mot prostitusjon 1981-1991 av Magnhild Nilsen Individuell oppgåve, Humanistisk prosjektsemester vår 2007 Denne våren har

Detaljer

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring

Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Ulike teoriperspektiv på kunnskap og læring Olga Dysthe Publisert i Bedre skole, 1999. Det finst ikkje noko ein til ein forhold mellom ulike pedagogiske perspektiv og spesielle modellar for undervisning

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Utkantjentene sin stille revolusjon 1

Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Utkantjentene sin stille revolusjon 1 Kåre Heggen Det har skjedd omfattande endringar i rekrutteringa til vidaregåande og høgre utdanning dei siste tiåra. Frå tidlegare studiar veit vi at kvinnene no søkjer

Detaljer

Menneskesynet premissleverandør i all samhandling 1

Menneskesynet premissleverandør i all samhandling 1 %DUQ nr. 3 2002:9-20, ISSN 0800-1669 2002 Norsk senter for barneforskning Menneskesynet premissleverandør i all samhandling 1 Vigdis I. Lysne Menneskesyn Det menneskesynet ein har vil alltid vere avgjerande

Detaljer

Trebyen Trondheim - forvitring og fornying

Trebyen Trondheim - forvitring og fornying PhD-avhandling Dag Kittang Trebyen Trondheim - forvitring og fornying Ein studie av ein byplandiskurs Institutt for byggekunst, historie og teknologi Fakultet for arkitektur og billedkunst Til Kaja Forord

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22

Språknytt. Orda folk slår opp, s. 22 Orda folk slår opp, s. 22 Språknytt Utgitt av Språkrådet 38. årgang 1/2010 Datatermar på norsk, s. 10 Nynorskrettskrivinga under lupa, s. 14 Kva fortel eit stadnamn?, s. 18 Kor mange engelske ord bruker

Detaljer

Å overvinne barrierer i arbeidet med å lære matematikk eller å førebyggje ved grunnleggjande begrep. Gunvor Sønnesyn

Å overvinne barrierer i arbeidet med å lære matematikk eller å førebyggje ved grunnleggjande begrep. Gunvor Sønnesyn Å overvinne barrierer i arbeidet med å lære matematikk eller å førebyggje ved grunnleggjande begrep. Gunvor Sønnesyn Det kjem ikkje til å handle så mykje om matematikk i denne artikkelen, men derimot om

Detaljer

Språknytt. Ett eller to ord?, s. 26

Språknytt. Ett eller to ord?, s. 26 Foto: Språkrådet Ett eller to ord?, s. 26 Språknytt Utgitt av Språkrådet 37. årgang 2/2009 Meninger om engelsk i næringslivet, s. 10 Språkdugnad på Facebook, s. 14 Når internasjonalisering betyr anglifisering,

Detaljer

Íslendingabók vurdert som bispestolskrønike

Íslendingabók vurdert som bispestolskrønike Else Mundal Íslendingabók vurdert som bispestolskrønike Det vesle verket Íslendingabók av Ari inn fróði har ein heilt spesiell plass i den islandske litteraturhistoria i kraft av at dette er eit av dei

Detaljer

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning

LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning LOKALSAMFUNNET SOM KREATIV ALLMENNING? Ein rettleiar av Dag Jørund Lønning 1 INNLEIING OG BAKGRUNN Denne rettleiaren byggjer på eiga erfaring gjennom snart 20 år med forsking og utviklingsarbeid for å

Detaljer