Fremtidens diakonale lokalsykehus i tjeneste for vår neste Vi forbereder oss på å kunne ta ansvar for en større del av Oslos befolkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens diakonale lokalsykehus i tjeneste for vår neste Vi forbereder oss på å kunne ta ansvar for en større del av Oslos befolkning"

Transkript

1 Virksomhetsmessig utviklingsplan, Diakonhjemmet Sykehus Fremtidens diakonale lokalsykehus i tjeneste for vår neste Vi forbereder oss på å kunne ta ansvar for en større del av Oslos befolkning Diakonhjemmet Sykehus forbereder seg på å kunne ta ansvar for en større del av helsetilbudet til Oslos innbyggere i tråd med føringer fra HSØ og i tråd med Diakonhjemmets visjon om å være «i tjeneste for vår neste». Pr i dag er sykehusets opptaksområde de tre vestlige bydelene Ullern, Vestre Aker og Frogner, med til sammen rundt innbyggere. I tillegg har sykehuset ansvar for alderspsykiatri og pasienter med hofte- og lårhalsbrudd fra ytterligere fem bydeler i Oslo - til sammen innbyggere. Fra 2014 har sykehuset inngått avtale med Helse Sør-øst om å avlaste Akershus Universitetssykehus ved å ta i mot medisinske og kirurgiske pasienter fra bydelene Alna, Grorud og Stovner innen sykehusets akuttfunksjoner. Diakonhjemmet Sykehus har regionsykehusansvar for Helse Sør-Øst innen revmatologi og revmakirurgi og tilbyr elektiv behandling for pasienter fra hele landet innen våre behandlingsområder. I tillegg har sykehuset to nasjonale funksjoner: Nasjonalt kompetansetjeneste innen revmatologisk rehabilitering (NKRR) og Nasjonalt behandlingstjeneste innen revmatologisk rehabilitering (NBRR). NBRR er akkreditert av CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Sykehuset kan nær doble kapasiteten i somatikken på ferdig regulert område på Steinerud i løpet av få år. (ref. idéfaserapporten/mulighetsstudien). Sykehusets planlegging for vekst tar utgangspunkt i sykehusets strategi som bygger på Diakonhjemmets strategi for samme periode. Planene bygger videre på føringer fra HSØ og er i tråd med nasjonale føringer for utvikling av spesialisthelsetjenesten. Denne planen beskriver det økte behovet for spesialisthelsetjenester i hovedstaden og føringer fra eiere og oppdragsgiver. Den beskriver målene for neste fase i planleggingen, konseptfasen. Dette arbeidet bygger på en allerede gjennomført mulighetsstudie (idéfase). Befolkningsutvikling Oslo er en by i stor vekst. Dagens befolkning på vil øke med et sted mellom innbyggere innen 2040 (SSBs framskrivinger). Hovedstadsområdet er forventet å få landets største vekst (sammen med Rogaland). Sykehusets nåværende tre vestlige bydeler vil øke fra ca i dag til et sted mellom innbyggere innen

2 Et annet utviklingstrekk er at landets befolkning blir stadig eldre. I 2060 vil hver femte innbygger være over 70 år. Andelen eldre over 80 år vil øke med omkring 100 % fram til De eldre har et høyere forbruk av helsetjenester enn befolkningen for øvrig. Utviklingen vil trolig preges av flere friske eldre, men også av flere syke eldre, eldre med kreft og sammensatte lidelser. Økningen i antall ikke-vestlige innvandrere vil trolig fortsette, og det samme vil forekomsten av livsstilssykdommer. Begge deler vil påvirke forbruket av helsetjenester (ref. Idéfaserapporten til OUS/2014). Strategiske signaler fra HSØ og OUS Helse Sør-Øst har i to styrevedtak i 2014 slått fast at de to diakonale sykehusene i Oslo skal ta et større ansvar for helsetilbudet til befolkningen. I styresak nr heter det at «Kapasitetsbehov på lokalsykehusnivå som følge av veksten i hovedstadsområdet kan dekkes av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus. Økte oppgaver og eventuelt et større befolkningsgrunnlag vil styrke den faglige virksomheten ved sykehusene og tjenestetilbudet til befolkningen i Oslo». I vedtaket til denne styresaken heter det at «Administrerende direktør vil vektlegge betydningen av å iverksette kapasitetsdimensjonerende tiltak for å møte aktivitetsvekst som følge av befolkningsutviklingen på en kontrollert måte. På bakgrunn av de vurderinger som er gjort i denne saken, mener administrerende direktør det vil være riktig å utvide bruken av LDS og DS. Det er parallelt med dette nødvendig å arbeide videre med en hensiktsmessig oppgavedeling i hovedstadsområdet. Det vil gjennomføres i samarbeid med aktuelle kommuner og bydeler. Endringer i oppgavedelingen må ta utgangspunkt i hvilke pasientgrupper som er avhengig av god samhandling med lokalsykehus og kommune/bydel. Det må legges avgjørende vekt på pasientsikkerhet og brukermedvirkning». Styret i Helse Sør-Øst vedtok i desember 2014 at «Arbeidet for å sikre tilstrekkelig kapasitet i Oslo og Akershus sykehusområder videreføres. Plan for tiltak og gjennomføring fremmes som egen sak for styret. Styret legger til grunn at en utnytter potensialene for utvidelser og utvidet bruk av Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet Sykehus». Også OUS forutsetter at de diakonale sykehusene skal få et utvidet ansvar for spesialisthelsetjenester til Oslos befolkning. I Idéfaserapporten Campus Oslo fra OUS 2014 heter det om omfordeling av oppgaver: I Oslo-området kan det være aktuelt å fordele lokal- og områdesykehusoppgaver til LDS, DS, Sunnaas, Martina Hansens Hospital, AHUS, Vestre Viken Bærum eller til private og/eller avtalespesialister. Spesielt vil dette gjelde fremtidig vekst innen lokalog områdefunksjonene. Fra et OUS-perspektiv ser en det som viktigere å fordele oppgaver i hovedstadsområdet etter funksjon enn etter sektor- og bydelsansvar. Dette 2

3 vil gi samarbeidende sykehus anledning til å utvikle og styrke en faglig profil utover det å fungere som lokalsykehus for visse deler av byen. Primærhelsetjenesten i bydelene som sogner til de private, ideelle sykehusene er svært fornøyd med sine lokalsykehus. God detaljkunnskap om lokale forhold og tilbud samt spisskompetanse når det gjelder oppfølging av kronikere med alminnelige, ofte sammensatte tilstander gjør LDS og DS til gode samarbeidspartnere for hjemmesykepleie og leger i bydelene. Det ville derfor være hensiktsmessig at sykehusene utviklet seg videre som nærsykehus for et geografisk område samtidig som de styrker sin faglige profil. En slik kombinasjon vil bidra til å styrke den samlede kompetanse innen spesialisthelsetjenesten i hovedstadsområdet». Idéfaserapporten følges nå opp på OUS. I Styresak 20/2015 ber styret: administrerende direktør sluttføre arbeidet med Idéfase Oslo universitetssykehus i 2015 konsentrert om følgende alternativer: 0-alternativet. Et alternativ der virksomheten er delt mellom to lokaliseringer, Gaustad sør og Ullevål. Delvis samling Gaustad sør. Styret ber i tillegg om at de tre alternativene beskriver hvordan en lokalsykehusfunksjon eventuelt kan skilles ut, herunder skissere: Virksomhetsbeskrivelse for et slikt lokalsykehus Konsekvensene for virksomheten i resten av OUS knyttet opp mot de tre alternativene. Strategiske føringer fra Diakonhjemmet Sykehusets strategi bygger på strategien til vår eier, Diakonhjemmet. Denne har tre overordnede satsingsområder for planperioden ( ): identitet og egenart innovasjon og utvikling institusjonell bærekraft I Diakonhjemmets strategi heter det om sykehuset at det skal: videreutvikles som en sentral del av Diakonhjemmet. Gjennom forskning, utvikling og tjenestekvalitet skal sykehuset bidra til å realisere Diakonhjemmets visjon om å være nyskaper i tjeneste for vår neste. Strategien beskriver hvordan sykehuset i planperioden blant annet skal: øke sin basis som lokalsykehus og være proaktiv i møte med endringene i Oslo og tilstøtende sykehusområder skape større handlingsrom for nysatsing ved å ha en fleksibel organisasjon og øke den langsiktige bærekraften både faglig og økonomisk vokse innen de områder hvor kompetansen er høy og bygge ut universitetsfunksjonene Diakonhjemmet har allerede store ambisjoner for utvikling av et nytt hovedområde i tillegg til drift av sykehus og høyskole. Området har fått fellesbetegnelsen «Omsorg» og er innledet med overtakelsen av Sagenehjemmet i Diakonhjemmet har utviklet dette konseptet til «Diakonhjemmet hage» som våren 2015 er i reguleringsfase. Diakonhjemmet har en 3

4 profesjonell Eiendomsavdeling og vil være en svært viktig samarbeidspartner i forbindelse med den planlagte utvidelsen av sykehuset. Sykehusets strategi Sykehuset bygger på denne overordnede strategien og har selv valgt et overordnet mål for strategiperioden : Diakonhjemmet Sykehus er et foretrukket sykehus som møter pasientenes behov med helhetlig tilnærming og innovativ styrke. Sykehusets strategi er delt inn i tre målområder, hvorav det tredje er: Sykehuset tilbyr tjenester til en større del av befolkningen i hovedstadsområdet og sikrer en bærekraftig utvikling. I dette målområdet konkretiseres vekstplanene blant annet gjennom disse delmålene: Vi gjør mer av det vi allerede er gode på og kan ta ansvar for en større del av befolkningen i Oslo: Sykehuset posisjonerer seg best mulig for å gi trygghet og kvalitet til befolkningen i regionen. Sykehuset har, som en del av sitt diakonale oppdrag, et særlig fokus på å yte tjenester til sårbare og utsatte grupper i befolkningen. Innenfor sykehusområdet Oslo har sykehuset både styrket sin egen selvstendige posisjon og en posisjon som samarbeidende sykehus. Sykehuset er positiv til å gjøre mer av det vi er gode på; både som resultat av en fornuftig funksjonsfordeling og for å gi et godt lokalsykehustilbud til en større del av befolkningen. For å oppnå dette, skal vi: Arbeide aktivt for å kunne tilby helsetjenester til en større del av befolkningen, gjerne til et befolkningsgrunnlag på innbyggere Etablere samme geografiske opptaksområder for psykisk helsevern og somatikk der sykehuset har bydelsansvar Arbeide aktivt for å få områdefunksjoner innen områder som alderspsykiatri, psykofarmakologi, revmatologi/revmakirurgi og eldre med brudd Vurdere potensielle pasientgrupper som kan ha en ekstra merverdi av å få behandling på et diakonalt sykehus. Vi sikrer en langsiktig bærekraftig drift: Sykehuset utvikler infrastrukturen ut fra fremtidens behov. Ansattes kompetanse, investeringer og arealbehov vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Det vil være behov for betydelige investeringer i vedlikehold og nybygg. Sykehuset har stor endringskompetanse og robuste systemer for å håndtere både raske og langsiktige strategiske endringer. For å oppnå dette, skal vi blant annet: Posisjonere sykehuset ved å etablere økonomisk handlingsrom Utvikle langsiktige planer som sikrer vedlikehold og investeringer Vurdere sykehusets behov for nye og oppgraderte arealer for å kunne ta i mot flere pasienter og for å utnytte synergier i forbindelse med utviklingen av Diakonhjemmet hage 4

5 I sykehusets handlingsplan for 2015 er behovet for planlegging for vekst ytterligere konkretisert i noen strategiske føringer: Sykehuset skal: Være en aktiv samarbeidspartner og posisjonere seg politisk overfor HSØ i arbeid med å omfordele hovedstadsområdets pasientstrømmer og funksjoner Avklare innen hvilke områder aktiviteten skal økes; opptaksområder og funksjonsområder Sikre at planer om utvidelser utnytter synergier i forbindelse med utviklingen av Diakonhjemmet hage Igangsetter et forprosjekt for utvidelser der man planlegger, konsekvensutreder og vedtar eventuelle arealutvidelser Våren 2015 ble denne Handlingsplanen revidert. I forbindelse med planleggingsarbeidet for sykehusets vekst er målet nå å gjennomføre en konseptfase inntil oktober 2015 som kan brukes i kommunikasjonen med sykehusets eget styre og overfor stiftelsen og også i kommunikasjonen med HSØ om avklaring av sykehusets framtidige rolle og oppgaver. Sykehuset har kommunisert til HSØ ved en rekke anledninger at sykehuset kan utbygges til både å kunne ta ansvar for spesialisthelsetjenestetilbudet til en større del av befolkningen (flere bydeler) og/eller mer av de funksjoner vi allerede har et utvidet ansvarsområde for og eventuelt også noen nye funksjonsområder. Det legges opp til en nær dobling av kapasiteten innen somatikken. Tilbudet innen rus og psykisk helsevern vil også kunne utvides og arbeidet med innretning av en slik utvidelse vil igangsettes i Sykehuset deltar aktivt i det pågående utredningsarbeidet i HSØ om endrede opptaksområder og funksjonsfordeling i hovedstadsområdet og samarbeider tett med Lovisenberg diakonale sykehus om vårt felles mål om at de to diakonale sykehusene kan ta et større samfunnsansvar på mellomlang sikt. Dette felles målet om å bidra til å løse kapasitetsutfordringene i spesialisthelsetjenesten i Oslo framover, ble blant annet synliggjort i Aftenposten Da svarte de to diakonale sykehusdirektørene på helse- og sosialbyrådens bekymring i Aftenposten om sykehustilbudet til en raskt økende befolkning. De to sykehusdirektørene skrev blant annet at: «Vi står klare til å ta på oss ansvar for en større andel av Oslos innbyggere Slik vi forstår Oslo universitetssykehus sitt arbeid med å utrede fremtidige løsninger på behovet for sykehuskapasitet i byen, vil et eventuelt nytt sykehus være en del av en langsiktig plan. Som kjent tar det tid å bygge nye sykehus. Befolkingen i Oslo vokser i meget høyt tempo. Ny kapasitet må fremskaffes raskt. Vi ser frem til å øke kapasiteten ved våre to sykehus for å sikre helsetilbudet til Oslos befolkning.» Da sykehuset svarte positivt på HSØs anmodning om hjelp med AHUS-pasienter fra Groruddalsbydelene høsten 2013, var det først og fremst for å bistå i en krise. Sykehuset raske kapasitetsutvidelse på 10 akuttkirurgiske og -medisinske pasienter daglig viste samtidig at sykehuset både har evne og vilje til å endre og utvide sine tjenester ved behov. Fremtidens lokalsykehus Diakonhjemmet Sykehus ønsker å opprettholde og styrke sin posisjon som både et godt lokalsykehus for Oslos befolkning og å være «mer enn» et lokalsykehus. 5

6 I en vekstperiode ønsker sykehuset å videreutvikle sine spesielle kvaliteter som et diakonalt ideelt lokalsykehus og i tråd med nasjonale føringer om fremtidens helsetjeneste: Det akuttkirurgiske, -medisinske og -psykiatriske tilbudet med gode og effektive pasientforløp Verdibevissthet og evne til å ivareta pasientens helhetlige behov Særlig ivaretakelse av sårbare pasientgrupper, som for eksempel eldre, kronikere, psykisk syke og rusmisbrukere Tett samhandling om pasientene på tvers av avdelinger internt og på tvers av nivåene i helsetjenesten både mot omkringliggende sykehus og primærhelsetjenesten Stor grad av brukermedvirkning Opprettholdelse av færrest mulige ledelsesnivåer, tett samarbeid på tvers av nivåer, avdelinger og faggrupper og å videreutvikle styringsmodellen verdibasert forbedringsledelse God økonomistyring og omstillingsevne Sykehuset ønsker i tillegg å videreutvikle sine spesielle kvaliteter som «noe mer» enn et lokalsykehus: Styrke ytterligere de fagområder der sykehuset allerede har nasjonale funksjoner eller regionalt ansvar eller har ansvar for befolkningen fra flere bydeler enn eget opptaksområde Videreutvikle og utnytte synergiene som den tette samhandlingen med hele Diakonhjemmet gir muligheter for Styrke ytterligere den pasientnære forskningen på sykdomstilstander som rammer mange og heve enda et forskningsområde til «Centre of Excellence» Mulighetsstudien Som en følge av den forventede befolkningsveksten og de strategiske signalene fra oppdragsgiver og eier, ble det i 2014 gjennomført en mulighetsstudie (idéfase) for utbygging av somatikken på Steinerud. Studien skisserte hvordan sykehuset nær kan doble kapasiteten innen somatikken ved utbygging på sørsiden av dagens sykehus. Utbyggingen kan gjennomføres uten å berøre det 40 mål store arealet som Diakonhjemmet nå utreder lenger øst på Steinerud for utvikling av ulike former for omsorgs-, helse- og utdanningsstjenester til Diakonhjemmet hage. Arealet på sørsiden av sykehuset er allerede regulert til sykehusformål. En utbygging her vil dermed kunne gjennomføres relativt raskt og langt raskere enn utbygging av et helt nytt lokalsykehus i Oslo sør eller øst. Studien skisserer også hvordan utbyggingen kan deles i tre faser for å opprettholde driften i utbyggingsperioden. I mulighetsstudien er alle fakta om dagens bygningsmasse på Steinerud samlet og beskrevet (teknisk stand og dagens bruk). Dette forarbeidet gjør forestående konseptfase mulig å gjennomføre innen en tidsramme på seks måneder. Mulighetsstudien beskriver også et 0-alternativ og hvilke muligheter som finnes for effektivisering/utvidelse med dagens fotavtrykk. Studiens foreløpige konklusjon er at et 0- alternativ kan gi noen, men begrensede muligheter for forbedringer. Slike ombygninger vil dessuten gi uforholdsmessig store kostnader, uten å kunne gi økt kapasitet for sykehuset. 6

7 I konseptfasen skal det også utredes et alternativ der utbygging dimensjoneres ut fra eksisterende tjenestetilbud og forventet befolkningsvekst i egen sektor. Konseptfasen Høsten 2015 igangsettes konseptfasen for nytt sykehus basert på denne virksomhetsmessige utviklingsplanen og de føringer den bygger på og på den foreliggende mulighetsstudien. Målet i konseptfasen er å konkretisere ytterligere mulighetsstudiens forslag slik at fire konkrete utbyggingsalternativer kan diskuteres videre med eier og med HSØ med det mål å bestemme det konseptalternativet som ytterligere kan konkretiseres i et forprosjekt i Et av alternativene som skal utredes i konseptfasen skal være dimensjonering av sykehusets vekst bare i forhold til eksisterende tjenestetilbud og forventet vekst i dagens opptaksområde. Krav til utvikling innen psykisk helsevern skal også hensyntas i konseptfasen for utvikling av Steinerud. Det skal vurderes mulige faglige og arealmessige synergier ved eventuell samlokalisering av deler av psykiatrien med somatikken. Parallelt arbeides det for å igangsette en helhetlig idéfase/mulighetsstudie for utvidelse av sykehusets tjenestetilbud innen rus og psykisk helsevern. Mandat for konseptfaseprosjektet Det utarbeides et mandat for konseptfasen i tråd med Helsedirektoratets Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter. Det kan imidlertid ikke stilles samme krav til detaljeringsnivå i leveransen i denne fasen som i ordinære konseptfaser, da fremtidig oppdrag til Diakonhjemmet foreløpig ikke er gitt fra Helse Sør-Øst. I mandatet legges det særlig vekt på at: Fremtidens sykehus skal bevare og utvikle sin identitet og egenart som diakonalt lokalsykehus i en vekstperiode. Det skal særlig vektlegges sykehusets diakonale profil og visjon om å være til tjeneste overfor sårbare pasientgrupper det skal søkes synergier for hele Diakonhjemmet både faglig, arealmessig og i organiseringen av det totale tjenestetilbudet utbyggingen skal ta utgangspunkt i optimal organisering av pasientforløpene for å skape best mulig logistikk og opplevelse av et helhetlig og forståelig tjenestetilbud de økonomiske beregningene for utbyggingsalternativene bygger på realistiske modeller for finansiering og økonomisk avtale med oppdragsgiver 7

Sykehuset strategi for vekst

Sykehuset strategi for vekst Sykehuset strategi for vekst Kontaktmøtet 12. mai Anders Mohn Frafjord Sykehusdirektør Bærekraft Vekst Verdier Forskning Kvalitet Innovasjon Vi har både eier og oppdragsgiver Verdier Bærekraft Kvalitet

Detaljer

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Som et ledd i arbeidet med å se på ulike alternative utviklingsmuligheter for Oslo universitetssykehus, vurderes det nå om det er behov for å etablere et nytt lokalsykehus

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Strategi 2014-2018. Nyskaper i tjeneste for vår neste

Strategi 2014-2018. Nyskaper i tjeneste for vår neste Strategi 2014-2018 Diakonhjemmet Sykehus er et foretrukket sykehus som møter pasientenes behov med helhetlig tilnærming og innovativ styrke Nyskaper i tjeneste for vår neste 1. Strategidokumentets innhold...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Mandat for Idéfase, arealtiltak på Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Journalført i Public 360 Fra: Tone Joranger Sendt: 4. april 2016 10:54 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Akershus universitetssykehus - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

Utvikling av Oslo universitetssykehus på lang sikt - En kort innføring

Utvikling av Oslo universitetssykehus på lang sikt - En kort innføring Utvikling av Oslo universitetssykehus på lang sikt - En kort innføring Vi planlegger for framtiden Vi har mange gamle og uhensiktsmessige bygg Dårlig tilrettelagt for god pasientomsorg Dårlig fysisk arbeidsmiljø

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Barlo, Rita Sleipnes Sendt: 4. april :41 HSORHF PB Postmottak

Barlo, Rita Sleipnes Sendt: 4. april :41 HSORHF PB Postmottak Fra: Barlo, Rita Sleipnes Sendt: 4. april 2016 13:41 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar Kapasitetsutfordring Oslo og Akershus Vedlegg: 160404 Følgebrev Kapasitetsutfordring

Detaljer

Oslo kommune for eldre, helse og sosiale tjenester

Oslo kommune for eldre, helse og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Byrådssak 1042.1/16 OSLO KOMMUNES HØRINGSSVAR: KAPASITETSTILPASNINGER I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER Sammendrag: Prosjektrapporten fra

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Idéfaserapport; Idèfase OUS Campus Oslo SAK 35/2014 IDÉFASERAPPORT

Detaljer

Vi planlegger for framtiden

Vi planlegger for framtiden OUS IDÉFASE Vi planlegger for framtiden Vi har mange gamle og uhensiktsmessige bygg o Dårlig tilrettelagt for god pasientomsorg o Dårlig fysisk arbeidsmiljø og upraktisk for de ansatte o Mange pålegg fra

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Forslag til vedtak:

Detaljer

Fremtidig aktivitets og

Fremtidig aktivitets og Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidig aktivitets og kapasitetsbehov

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Idefase OUS. Fakultetsstyremøte

Idefase OUS. Fakultetsstyremøte Idefase OUS Fakultetsstyremøte 15.12.2015 Tre alternativer utredes likeverdig 1) 0-alternativet Bli der vi er; renovering/oppgradering av gamle bygg, enkelte nybygg 2) Delt løsning mellom Gaustad og Ullevål

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: Innspill til spørsmål til skriftlig besvarelse angående sykehustilbudet for Groruddalens befolkning

Vår referanse: Deres referanse: Dato: Innspill til spørsmål til skriftlig besvarelse angående sykehustilbudet for Groruddalens befolkning Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde

Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde Fastlegeseminar Vettre, 7. november 2015 Bjørn Magne Eggen, fagdirektør, dr. med. Verdier som

Detaljer

kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.pdf

kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.pdf Journalført i Public 360 Fra: Ruth Torill Kongtorp Sendt: 6. april 2016 15:35 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF vedrørende kapasitetstilpasninger

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. april 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Justert kapittel 1 og 10 til Idéfaserapport versjon 2.0 Utrykt vedlegg

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. januar 2009 Dato møte: 29. januar 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 18/2009 TILBAKEMELDING PÅ EIERS OPPDRAG Styret i Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

IDÉFASE OUS: Utvikling av Oslo universitetssykehus

IDÉFASE OUS: Utvikling av Oslo universitetssykehus IDÉFASE OUS: Utvikling av Oslo universitetssykehus OUS HAR MANGE DÅRLIGE BYGG OG BEFOLKNINGEN I OSLO FORVENTES Å ØKE MED CA 30% TIL 2030 DET MÅ BYGGES NYTT MEN HVOR? Justering av alternativer etter høring

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 082-2015 RAPPORT FRA KAPASITETSPROSJEKT FOR SYKEHUSOMRÅDENE OSLO OG AKERSHUS

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 082-2015 RAPPORT FRA KAPASITETSPROSJEKT FOR SYKEHUSOMRÅDENE OSLO OG AKERSHUS Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 082-2015 RAPPORT FRA KAPASITETSPROSJEKT FOR SYKEHUSOMRÅDENE OSLO OG AKERSHUS Forslag til vedtak: 1. Styret tar rapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Idéfaserapport Oslo universitetssykehus HF SAK 9/2015 IDÉFASERAPPORT

Detaljer

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste

Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler. Vi bygger for pasientens helsetjeneste Oslo Medtech 7.september Prosjektdirektør Dag Bøhler Vi bygger for pasientens helsetjeneste Sykehusbygg HF Eies av, og jobber for, alle RHF ene Utvikling av kunnskap og kompetanse Standardisering og erfaringsoverføring

Detaljer

Om å gå i psykoterapi

Om å gå i psykoterapi Til pasienter og pårørende Om å gå i psykoterapi Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus. 2012. Foto: Stock.xchng. OM Å GÅ I PSYKOTERAPI Erfaring og forskning

Detaljer

OM SYKEHUSET INNLANDET

OM SYKEHUSET INNLANDET OM SYKEHUSET INNLANDET Hedmark og Oppland 48 kommuner 400.000 innbyggere 8 mrd kr til årlig drift og 9.000 ansatte Over 800 mill. kr. i samlet pos resultat LEDELSES-/ANSVARSKART MÅL OG UTFORDRINGER Bent

Detaljer

Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. 29. juni Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. 29. juni Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 29. juni 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Oversender med dette høringssvar fra fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Akershus. Vennlig hilsen

Oversender med dette høringssvar fra fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Akershus. Vennlig hilsen Journalført i Public 360 Fra: Sendt: 7. april 2016 12:04 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar - Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Skannet på

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. desember 2013 SAK NR 094-2013 KAPASITETSUTVIDELSER OG KOORDINERINGSTILTAK I HOVEDSTADSOMRÅDET PREMISSER FOR VIDERE UTREDNING OG KAPASITETSANALYSE

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 06/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: onsdag 08. desember 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

Vi planlegger for framtiden

Vi planlegger for framtiden OUS IDÉFASE Vi planlegger for framtiden Vi har mange gamle og uhensiktsmessige bygg o Dårlig tilrettelagt for god pasientomsorg o Dårlig fysisk arbeidsmiljø og upraktisk for de ansatte o Mange pålegg fra

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030:

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes endring i befolkningsutvikling, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Bygningsmassen til SSHF trenger

Detaljer

De ideelle sykehusene må bli bedt om å ta et større ansvar for geografiske opptaksområder og nye pasientgrupper.

De ideelle sykehusene må bli bedt om å ta et større ansvar for geografiske opptaksområder og nye pasientgrupper. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Oslo, 03.03.2017 Vår ref: Gerhard Salicath/ 17-5602 Høringsuttalelse fra Virke: NOU 2016: 25 organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Utviklingsplan 2035 Strategiplan

Utviklingsplan 2035 Strategiplan Utviklingsplan 2035 Strategiplan 2018-2020 Sak 075-2017 Utviklingsplan 2035 høringsdokument Styremøte SSHF, 19. oktober 2017 Styresak: 002-2015 Utviklingsplan 2030 Vedtak 1. Styret tar framlagte prosjektrapport

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 Akershus universitetssykehus (Ahus) har lagt bak seg en periode med rivende utvikling. Vi har flyttet inn i et av Europas mest moderne

Detaljer

Ny sykehusstruktur i Innlandet

Ny sykehusstruktur i Innlandet Ny sykehusstruktur i Innlandet 1 Planprosessen 2 Spesielt om samfunnsanalysen Prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet Innlegg for Regionrådet for Hamarregionen 01.04.2014 390.000 innbyggere

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Framtidens Oslo universitetssykehus, idefase, konkretisering

Detaljer

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 22. april 2014 Saksbehandler: Frode Instanes Mandat for Konseptfasen for Nytt sykehus i Vestre Viken Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 27/2014 28.04.2014 Vedlegg: 1. Idéfase

Detaljer

Arealtiltak på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Somatikk. Oslo universitetssykehus HF

Arealtiltak på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Somatikk. Oslo universitetssykehus HF Mandat for idéfase Arealtiltak på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet Somatikk Oslo universitetssykehus HF 17. juni, 2014 Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Mål, forutsetninger og

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Fra visjon til virkelighet

Fra visjon til virkelighet Fra visjon til virkelighet -erfaringer fra strategiarbeid i Oslo universitetssykehus Tone Ikdahl - 040413 Oslo universitetssykehus: -et sykehus med store utfordringer Ventetid Flaskehalser Mange lokalisasjoner

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

sykehusområdene Oslo og Akershus.pdf

sykehusområdene Oslo og Akershus.pdf Fra: Annelie Sætre Sendt: 14. mars 2016 11:28 Til: HSORHF PB Postmottak Kopi: Postmottak Diakonhjemmet Sykehus Emne: Høringssvar til sak 082-2015 Rapport fra kapasitetsprosjekt

Detaljer

Tall og fakta fra varselordningen

Tall og fakta fra varselordningen Tall og fakta fra varselordningen I artikkelen presenterer vi en oversikt over antall varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten, jf. 3-3a i spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Oslo universitetssykehus

Oslo universitetssykehus Oslo universitetssykehus Bakvakt i norsk helsetjeneste Bildene er hentet fra sykehusets presentasjon Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler

Detaljer

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring TVERRFAGLIG RÅDGIVNING MED HØY KOMPETANSE TIL BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSMARKEDENE Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring Presentasjon for styringsgruppen 18.1.2016

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 017-2012 UTVIKLING AV SYKEHUSTILBUDET I VESTRE VIKEN HF Forslag til vedtak: Styret tar saken om utvikling av sykehustilbudet

Detaljer

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026) Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling, Direktør Oslo sykehusservice Mandat for idéfase somatikk,

Detaljer

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet 1. Innledning Stange Fremskrittsparti har gjennomgått dokumentet fra Administrerende direktør (AD) i Sykehuset Innlandet (SI), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025

Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Styresak 26/2015: Utviklingsplan 2025 Møtedato: 30.04.15 Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen VEDTAKSFORSLAG 1) a) Styret anbefaler at administrerende direktør tar med alternativ 2 og 3 i en videre

Detaljer

Mål: 1. Et brukerrettet tjenestetilbud som fremmer dokumenterte og effektive behandlingslinjer som er nasjonalt førende og i tråd med nasjonale

Mål: 1. Et brukerrettet tjenestetilbud som fremmer dokumenterte og effektive behandlingslinjer som er nasjonalt førende og i tråd med nasjonale Mandat: Det utarbeides en ny generalplan for en fremtidig helhetlig disponering av bygningsmassen innenfor Psykisk Helsevern. Nybygg for psykiatrisenter og sikkerhetsavdelingen skal inngå i planen. Planen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08/02562-14/123

Detaljer

Hei. Vedlagt følger høringsuttalelse fra Vestby kommune vedrørende kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Mvh

Hei. Vedlagt følger høringsuttalelse fra Vestby kommune vedrørende kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Mvh Journalført i Public 360 Fra: Ragne Storsul Sendt: 29. mars 2016 13:52 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringsuttalelse fra vedrørende kapasitetstilpasninger i Oslo og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Arbeidet med fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Status i utviklingsprosessen Møte i politisk referansegruppe 8. januar 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan Gjelder for perioden

Detaljer

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst RHF Viseadministrerende direktør Tove Strand, Oslo universitetssykehus Presentasjon, 28.3.2011 Bakgrunn Overordnet avtale om samhandling

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.13 SAK NR 066 2013 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner delplanene for Habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Idéfaserapport i korte trekk

Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapport i korte trekk Idéfaserapporten har tre hoveddeler. Del én beskriver dagens situasjon, kapasitetsbehov og faglige utviklingstrekk, oppsummert i kapittelet «Behov for endring». Del to inneholder

Detaljer