Oslo kommune for eldre, helse og sosiale tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune for eldre, helse og sosiale tjenester"

Transkript

1 Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Byrådssak /16 OSLO KOMMUNES HØRINGSSVAR: KAPASITETSTILPASNINGER I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER Sammendrag: Prosjektrapporten fra prosjektet <<Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehuson1råder>> er sendt på høring til Oslo kommune fra Helse Sør-Øst RHF (HSØ). Høringen skal gi grunnlag for endelige vurderinger og beslutninger om tiltak for å møte kapasitetsbehovene i disse sykehusområdene på kort og lang sikt. For å komme fram til gode løsninger om sykehustilbud for befolkningen i Akershus og Oslo sykehusområder, er det helt nødvendig å se rapporten og idéfase OUS i sammenheng. Oslo kommune har gitt flere tilbakemeldinger til sakskomplekset, bl.a. i høringssvar oversendt , der etablering av lokalsykehus på Aker i første fase er overordnet for Oslo kommune. Byrådet ber om at det etableres nytt lokalsykehus på Aker som en del av første fase, for å løse kapasitetsproblemene i hovedstadsområdet. Det er spesielt viktig for Oslo kommune at den løsningen som velges nå, støtter opp under arbeidet med å etablere en ny Storbylegevakt og et nytt lokalsykehus så raskt som mulig. Byrådet avgir høringsuttalelsen på delegert fullmakt. Helseetaten og bydelene er invitert til å komme med innspill. I bydelene er innspillene blitt politisk behandlet der det har vært praktisk mulig. Det er stort samsvar mellom bydelene og etaten i innspillene (vedlagt). Saksfremstilling: Helse Sør-Øst RHF har nedsatt et prosjekt for å møte dagens og fremtidens kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder. Prosjektet har levert en rapport med løsningsaltemativer for Oslo og Akershus sykehusområder. Det er lagt fire vurderingskriterier til grunn for løsningene. Disse er sammenfallende med målene i den nasjonale kvalitetsstrategien: 1. Trygge og gode tilbud 2. God tilgjengelighet 3. Organisering som underbygger gode pasientforløp 4. God ressursutnyttelse Styringsgruppen for prosjektet valgte å gå videre med to altemative løsninger for å avlaste Akershus universitetssykehus: 1. Flytting av lokalsykehusansvar for bydel Alna til Diakonhjemmet Sykehus i nær framtid (2018) for å avlaste Ahus på kort sikt. Bydel Stovner og Grorud vil på

2 Side 2 mellomlang eller lang sikt kunne bli flyttet til Lovisenberg sykehus (2025) for ytterligere å avlaste Ahus. 2. Flytting av lokalsykehusansvar for enkeltkommuner 4:.wN; - i Folloregionen til Diakonhjemmet sykehus Kapasitetsutvalgets anbefalte hovedaltemativ på kort sikt er å flytte Alna til Diakonhjemmet (2018) for å avlaste Ahus, som har de største kapasitetsutfordringene. Senere vil de andre Groruddalsbydelene kunne bli flyttet til Lovisenberg (2025). Styret for OUS har på sitt siste møte , etter at rapporten ble levert, vedtatt at samling av virksomheten på Gaustad/Rikshospitalet og Aker-området er den fortrukne løsningen for OUS. Dette har blitt støttet av byrådet i Oslo. Økonomiske og administrative konsekvenser Valgene som blir tatt i denne saken vil ha betydelige økonomiske og administrative konsekvenser for Oslo kommune på sikt - og ikke minst for det fremtidige tjenestetilbudet til befolkningen. Vedtakskompetanse I bystyrets vedtak 218/01 fikk byrådet fullmakt til å avgi høringsuttalelser på Oslo kommunes vegne. Bvråd for eldre, helse og sosiale tjenester innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Byrådet avgir i henhold til delegert fullmakt følgende høringsuttalelse til Helse Sør-Østs høringsbrev : Oslo kommune er enig med Helse Sør-Øst RHF om vurderingskriteriene som bør legges til grunn: Trygge og gode tilbud God tilgjengelighet Organisering som underbygger gode pasientforløp God ressursutnyttelse. Kommunen mener at følgende punkter må ivaretas for å oppfylle vurderingskriteriene: Nærhetsprinsippet En bydel som ligger nært et sykehus/ helseforetak bør tilhøre dette sykehuset/foretaket både av hensyn til tilgjengelighet for pasienter og pårørende og for at samarbeid og kontakt mellom sykehus og bydel kan foregå smidig og effektivt. Det er også ut i fra et klimaperspektiv formålstjenlig å produser tjenester der folk bot. Det må være et felles mål for HSØ og kommunen å bidra til å nå klimamål. Lokalsvkehusfunksioner kontra funksionsfordeling Prinsippet om at opptaksområdet for psykisk helsevem skal følge opptaksområdet for indremedisin bør følges. Dette prinsippet brytes allerede i dag. Løsningsforslaget i tillegg til dagens ansvarsfordeling vil føre til at prinsippet på mellomlang og lang sikt brytes for minst 6 av 15 bydeler: Alna, Bjerke, Stovner, Grorud, Nordre Aker og Sagene. Det anbefalte hovedaltemativet vil kunne føre til en fragmentering av behandlingstilbudet til sårbare pasientgrupper og er ikke i tråd med vurderingskriteriene 1, 3 og 4.

3 Side 3 Oslo kommune støtter prinsippet om å samle noen spesialiserte behandlingsoppgaver ved enkelte sykehus med spesialiserte kompetansemiljøer som brudd hos eldre, avansert infeksjonsbehandling, urologi, nevrologi/slagbehandling m.m.. Sektorbvdeler bør holdes samlet i nv svkehusstruktur I hver av de fire sektorene i Oslo bor i dag mellom 140- og innbyggere og byen vokser hurtig. For å sikre helhetlige pasientforløp, er det viktig at etablerte samarbeidsrelasj oner i kommunen fungerer optimalt. Dette er med på å sikre gode forløp for pasientene, samt at kommunen gjennom å utvikle godt samarbeid på tvers av bydelene vil bli best mulig i stand til å videreutvikle arbeidet med â avlaste spesialisthelsetjenesten med gode kommunale tilbud og tjenester. Bydelene samarbeider regionsvis på mange fagområder. Det er ønskelig at sektorinndeling mot lokalsykehus så langt som mulig samsvarer med regionene. Med dagens forslag vil dette på sikt bare være ivaretatt for Oslo syd. Alle bydelene og Helseetaten understreker i sine høringssvar at dette er et viktig punkt. Eksempelvis uttaler Nordre Aker at de gjeme kan ha samme lokalsykehus som Oslo vest med Diakonhjemmet som lokalsykehus og tilsvarende ønsker Sagene Lovisenberg som lokalsykehus med sentrumsbydelene. Groruddalsbydelene ønsker tilsvarende et felles lokalsykehus. Alle vurderingskriteriene vil være bedre ivaretatt med en slik løsning. Groruddalsbydelene bør skånes for nye brudd i samhandling Alna (2011), Grorud (2004) og Stovner (2004) ble relativt nylig overført til Ahus. I tillegg til at sektorprinsippet må gjelde for alle bydelene, er det spesielt viktig at disse bydelene, med sine sosiodemograflske utfordringer, ikke blir splittet og må bygge nye relasjoner til et sykehus som kanskje også vil være kortvarig. Den etter hvert gode samhandlingen med Ahus, som det har tatt tid å opparbeide, og samarbeidet mellom bydelene i sektoren er ønskelig for å kunne yte likeverdige tjenester og bør beholdes inntil en ny varig løsning kan tilbys. Styringsgruppen foreslår at tilbud til Groruddalsbydelene fra Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer (TSB), psykisk helsevem, fødsler, barn og gynekologi blir værende på Ahus. Øvrig somatikk for bydel Alna vil etter forslaget overføres på kort sikt til Diakonhjemmet og på lengre sikt for bydel Stovner og Grorud til Lovisenberg. Med en slik løsning vil innbyggeme i Groruddalen og bydelene på lang sikt være henvist til tjenester fra tre sykehus, henholdsvis Ahus, Diakonhjemmet eller Lovisenberg samt OUS der Diakonhjemmet og Lovisenberg mangler tilbud. En slik løsning bryter med prinsippene 1, 3 og 4. Kapasitetsbehov og beregningsgrunnlag Det bor i dag personer i Oslo kommune. I 2030 vil det bo minst i byen og av disse vil være over 67 år mot ca i dag. Befolkningsutviklingen i Oslo og de omkringliggende kommuner vil gjøre det nødvendig med økt sykehuskapasitet i årene som kommer. Det er viktig å planlegge på en slik måte at dette blir ivaretatt på en god måte både for pasienter, bydeler og sykehus, og at løsningene er skalerbare. SINTEF-rapport A2632l med analyse av aktivitet og kapasitetsbehov i 2030 i Helse Sør- Østs opptaksområde, ligger til grunn for rapporten. SINTEF har benyttet aktivitetsdata fra sykehusene i 2012 og framskrevet aktiviteten fram mot 2030, basert på SSBs MMMMaltemativ for befolkningsframskriving. Den sarnrne modellen ble benyttet ved dimensjoneringen av Ahus og man bør trekke lærdom av erfaringene derfra. Ett av de kriteriene prosj ektrapporten nevner er god ressursutnyttelse. Imidlertid anser vi 90 % utnyttelse av sengekapasiteten som for høyt, også for nybygde sykehus. Forskning

4 Side 4 har vist at høy beleggsprosent går ut over pasientsikkerheten. Helseforetakene burde etter vårt syn innføre et forsvarlighetstak i Norge på 85 % for ordinær drift. Utredningen har i liten grad vurdert hvordan morgendagens spesialisthelsetj eneste bør organiseres. Det er mye som tyder på at løsninger med hjemmesykehus blir mer vanlig der man tar i bruk helseteknologi og overvåker pasienter hjemmefra eller fra kommunale institusjoner. Dette vil gi helt andre behov for sykehussenger i fremtiden. På samme måte er det mye som tyder på at polikliniske konsultasjoner i fremtiden også vil foregå på andre måter enn at pasientene møter opp på sykehus. Sykehus i USA har redusert frammøte på sykehus med 40 % ved å bruke helseteknologi, sikre elektroniske kommunikasjonsløsninger samt telemedisinske løsninger. Samlet viser dette at beregninger av kapasitetsbehov er krevende og usikre. Det er derfor viktig å velge modeller som er fleksible for skalering. Kapasitetsutfordringene og idéfase OUS med Aker som lokalsykehus må sees i sammenheng For å komme fram til gode løsninger for sykehustilbudet for befolkningen som i dag hører til Ahus og Oslo universitetssykehus inntaksorriråder, er det nødvendig å se kapasitetsrapporten og idéfase OUS i sammenheng. Oslo kommune mener man må se på mulighetene som ligger på Aker sykehus. Her er tomta regulert til helseforrnål, og det er plass til et lokalsykehus som kan ta i mot både tre bydeler som i dag ligger under OUS og de tre Groruddalsbydelene som i dag ligger under Ahus. Dersom Aker velges som lokalsykehus, gir det samtidig store utviklingsmuligheter for samhandling knyttet til storbylegevakt på Aker. Altemative forslag til løsningene som er foreslått i rapporten: Follokommuner kan overføres til OUS Oslo kommune er enig i at Ahus HF har akutte kapasitetsutfordringer som må løses, men mener at en endring som involverer Follo-kommuner har færre negative konsekvenser for befolkningen enn det vil ha for Groruddalens innbyggere. Eksempelvis har Nesodden og Oppegård like mange innbyggere som bydel Alna. Disse har begge god kommunikasjon til Oslo, mens de har en krevende reisevei, spesielt med offentlig kommunikasjon, til Ahus. Follokommunene vil kurme overføres til OUS på kort, mellomlang og lang sikt. Ivaretagelse av felles lokalsykehus for bydeler med samme sektortilhørighet og samlet tilbud for lokalsvkehusfunksioner Nordre Aker kan overføres til Diakonhjemmet i stedet for bydel Alna. Bydelene har omtrent like mange innbyggere. Bydel Sagene ønsker et samlet lokalsykehustilbud, sammen med de øvrige sentrumsbydelene, det vil si Lovisenberg. Det gir rom for ytterligere overføring av Follokommuner til OUS som igjen vil avlaste Ahus. En organisering med de fire bydelene i region vest tilhørende samme sykehusorriråde vil underbygge gode pasientforløp i langt større grad enn ved å flytte lokalsykehusansvaret for bydel Alna til Diakonhjemmet sykehus. Aker som lokalsykehus i Oslo svkehusområde Lokalsykehuset Aker er erstattet av Aker helsearena der OUS, Surmaas sykehus og Oslo kommune samarbeider om å tilby ulike helsetjenester. OUS har 720 ansatte fordelt på 138 senger, 12 operasjonsstuer og en høy poliklinisk virksomhet, samt flere mottaksfunksj oner på Aker. Oslo kommune har allerede allmennlegevakt, landets største kommunale akutte døgnenhet (KAD) med 72 senger og en rehabiliteringsavdeling på Aker. Aktiviteten på Aker helsearena passer meget godt til en parallell gjenåpning og utvikling av Aker lokalsykehus.

5 Side 5 En prioritert etablering av lokalsykehusfunksj on på Aker kunne påvirke funksjonsfordelingen positivt og bidra til færre skifte av sykehus og at bydelene vil få sammenhengende tjenester. På kort og lengre sikt vil etablering av nytt lokalsykehus på Aker i første fase av utviklingen av OUS kurme påvirke denne funksjonsfordelingen. Det vil gi rom for raskt å løse kapasitetsutfordringene. Aker sykehus med lokalsykehusfunksj oner vil bidra til å avlaste kapasitetsutfordringene ved både Ahus og OUS. Dette vil kunne gi innbyggeme i Groruddalen et tilbud i tråd med nærhetsprinsippet. Oslo kommune planlegger som kjent ny Storbylegevakt på Aker. Dagens bygningsmessige situasjon i Storgata er uholdbar og vi ber HSØ bidra til å ha fullt trykk på realiseringen av ny legevakt. Beliggende lett tilgjengelig for både øst og vest er tomten på Aker sykehus ideell som plassering for et lavterskel helsetilbud som legevakten i Oslo skal være. Et oppgradert lokalsykehus med fullverdig akuttmottak sammen med ny storbylegevakt på Aker vil utgjøre en ytterligere del av grunnmuren i en fremtidig forbedret helsetjeneste for Oslo sykehusområde. Lokalsykehus på Aker sykehus vil også ligge riktig i forhold til hvor byen vokser og sentralt i forhold til Hovinbyen som er et av Oslo kommunes store utviklingsområder hvor en ser for seg mulighet for boliger. Forutsetninger dersom bydel Alna på kort sikt velges overført til Diakonhjemmet Løsningen anses uheldig av mange årsaker som er beskrevet tidligere i høringen. Oslo kommune forstår at det er krevende å finne en optimal løsning på kort sikt. Dersom HSØ likevel velger å overføre Alna til Diakonhjemmet på kort sikt, forutsetter byrådet at man på lang sikt planlegger en løsning som ivaretar kriteriene som skissert, herunder nærhetsprinsippet og samling av sektorbydeler mot samme lokalsykehus og sist, men ikke minst, prioriterer en løsning som støtter og sikrer ny storbylegevakt. Det innebærer at etablering av Aker som lokalsykehus må gis førsteprioritet i Oslo sykehusområde slik at Groruddalsbydelene innen 2025 vil kurme overføres til Aker. Storbylegevakt med nåværende spesialisthelsetjenester og etablering av et tverrdisiplinært spesialiststøttet senter med sikte på raskere avklaring av diffuse tilstander og reduksjon av innleggelser og unødig ventetid bør implementeres i dette. Jan Bøhler (A) uttalte sin bekymring i Stortinget for at Groruddalsbydelene som nå kan bli flyttet fra Ahus, ikke vil få nye Aker som sitt lokalsykehus. Hvis det avklares tidlig at Groruddalsbydelene på lang sikt flyttes tilbake til OUS og Aker lokalsykehus, vil det kurme planlegges nok kapasitet på Aker. Helseminister Bent Høie (H) uttalte samme sted at Helse Sør-Øst før sommeren skal wrdere det samlede kapasitetsbehovet i Oslo: I denne sammenhengen er det naturlig å vurdere om det vil være hensiktsmessig å legge de tre bydelene i Oslo som i dag f ar sitt tilbud på Akershus universitetssykehus, til sykehusområde Oslo og eventuelt til et nytt lokalsykehus på Aker. Dette slutter vi oss til. I utgangspunktet mener Oslo kommune at HSØ bør sørge for at Groruddalsbydelene får et stabilt tilbud på Ahus fram til nytt lokalsykehus er klart. Dersom Alna likevel flyttes til Diakonhjemmet på kort sikt, må det være under forutsetning av at Aker lokalsykehus prioriteres som første fase fra OUS. For sentrumsbydelene eksisterer den samme utfordringen der Sagene får delte tjenester. Oslos vestlige bydeler er også splittet i dag. Ved overføring av Nordre Aker til Diakonhjemmet og Sagene til Lovisenberg, ville det kunne løses. F ollokommuner kan da evt. få et godt tilbud på OUS som er lett tilgjengelig og har høy dekningsgrad for egne pasienter.

6 Side 6 Oppsummering Kapasitetsutfordringene og idéfase OUS med Aker som lokalsykehus må sees i sammenheng. Nytt Aker lokalsykehus med tilbud til Groruddalsbydelene og evt. også andre bydeler for å avlaste OUS sektor haster, og må etableres først i videreutviklingen av Oslo sykehusområde. Samarbeidet med HSØ og Oslo kommune om ny storbylegevakt må støttes gjennom etablering av et tverrdisiplinært spesialiststøttet senter som både vil tjene innbyggeme med raske avklaringer av uklare tilstander og effektivisere en samlet helsetjeneste gjennom kortere og mer effektive pasientforløp. En samlokalisering av lokalsykehus, Storbylegevakt og et nytt tverrdisiplinært senter vil i tillegg til å gi mer effektive og pasientvennlige forløp, gi en miljøgevinst med betydelig reduserte transportbehov. Ivaretagelse av felles lokalsykehus for bydeler med samme sektortilhørighet og samlet tilbud for lokalsykehusfunksjoner må i større grad enn de skisserte løsningene ivaretas, spesielt på lang sikt. Overføring av Groruddalsbydelene til Diakonhjemmet og senere Lovisenberg gjennom mange etapper er en løsning som verken tar hensyn til samhandlingsperspektivet mellom bydelene, eller samhandling med spesialisthelsetjenesten på en god måte. Løsningen ivaretar ikke den nasjonale strategien med bedre pasientforløp slik rapporten hevder, men har tvert imot et snevert, spesialisthelsetjeneste perspektiv som ikke tar tilstrekkelig hensyn til Oslo kommunes innbyggere. Oslo kommune mener at løsningen ikke ivaretar målet om god ressursutnyttelse i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Hensynet til god sarnhandling med og mellom Oslo kommunes fire sektorer, hver med mellom og innbyggere og i sterk vekst, må tillegges stor vekt. Beregninger av kapasitetsbehov er krevende og usikre og etter Oslo kommunes vurdering ikke mulig å gjøre på det nivået som fremkommer i rapporten. I tillegg vil nye teknologiske løsninger endre kapasitetsbehovene. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, den I)/W4 Inga arte Thorkildsen _ B rådet tiltrådte innstillin en fra b råden for eldre helse o sosiale tenester.

7 Side 7 Vedlegg tilgjengelig på Internett: 1 - Høringsbrev fra Helse Sør-Øst av Sluttrapport kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet 3 - Faggruppenotater_Kapasitetsutfordringeri Oslo og Akershus sykehusområder 4 - Høringssvar fra Bydel Stovner 5 - Høringssvar fra Bydel Vestre Aker 6 - Høringssvar fra Bydel Alna 7- Høringssvar fra Bydel Østensjø 8 - Høringssvar fra Helseetaten 9 - Høringssvar fra Bydel Grünerløkka 10- Høringssvar fra Bydel Ullern 11- Høringssvar fra Bydel Søndre Nordstrand 12- Høringssvar fra Bydel Gamle Oslo Vedlegg ikke tilgjengelig på Intemett: Ingen

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Hei; Vedlagt følger høringsuttalelse fra Brukerutvalget i Akershus universitetssykehus vedr. kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Journalført i Public 360 Fra: Tone Joranger Sendt: 4. april 2016 10:54 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringsuttalelse fra Brukerutvalget Akershus universitetssykehus - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

sykehusområder.pdf Vedlagt oversendes høringssvar fra Oppegård kommune.

sykehusområder.pdf Vedlagt oversendes høringssvar fra Oppegård kommune. Journalført i Public 360 Fra: postmottak@oppegard.kommune.no Sendt: 7. april 2016 10:16 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Samlet saksfremstilling - Høring - kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder

Detaljer

kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.pdf

kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.pdf Journalført i Public 360 Fra: Ruth Torill Kongtorp Sendt: 6. april 2016 15:35 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF vedrørende kapasitetstilpasninger

Detaljer

sykehusområder.pdf Hei,

sykehusområder.pdf Hei, Journalført i Public 360 Fra: Nina Ansethmoen Sendt: 21. mars 2016 08:48 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar fra Ski kommune vedr kapasitetstilpasninger i Oslo

Detaljer

Oppsummering av høringssvar. Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder

Oppsummering av høringssvar. Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Oppsummering av høringssvar Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder 2 Oppsummering av høringssvar Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Oppsummeringer... 4 2.1 Berørte sykehus...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 082-2015 RAPPORT FRA KAPASITETSPROSJEKT FOR SYKEHUSOMRÅDENE OSLO OG AKERSHUS

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 082-2015 RAPPORT FRA KAPASITETSPROSJEKT FOR SYKEHUSOMRÅDENE OSLO OG AKERSHUS Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 082-2015 RAPPORT FRA KAPASITETSPROSJEKT FOR SYKEHUSOMRÅDENE OSLO OG AKERSHUS Forslag til vedtak: 1. Styret tar rapport

Detaljer

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

sykehusområdene Oslo og Akershus.pdf

sykehusområdene Oslo og Akershus.pdf Fra: Annelie Sætre Sendt: 14. mars 2016 11:28 Til: HSORHF PB Postmottak Kopi: Postmottak Diakonhjemmet Sykehus Emne: Høringssvar til sak 082-2015 Rapport fra kapasitetsprosjekt

Detaljer

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus

Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Idefase OUS Utredning av Lokalsykehus Som et ledd i arbeidet med å se på ulike alternative utviklingsmuligheter for Oslo universitetssykehus, vurderes det nå om det er behov for å etablere et nytt lokalsykehus

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder

Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder 2 Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmandat og organisering

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus AS Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Akershus Universitetssykehus HF Dato: 29.03.2011 Deres ref.:

Detaljer

Oversender med dette høringssvar fra fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Akershus. Vennlig hilsen

Oversender med dette høringssvar fra fylkesstyret i Norsk Sykepleierforbund Akershus. Vennlig hilsen Journalført i Public 360 Fra: Sendt: 7. april 2016 12:04 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar - Kapasitetsutfordringer i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Skannet på

Detaljer

Utvikling av Oslo universitetssykehus på lang sikt - En kort innføring

Utvikling av Oslo universitetssykehus på lang sikt - En kort innføring Utvikling av Oslo universitetssykehus på lang sikt - En kort innføring Vi planlegger for framtiden Vi har mange gamle og uhensiktsmessige bygg Dårlig tilrettelagt for god pasientomsorg Dårlig fysisk arbeidsmiljø

Detaljer

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015

Ett helseforetak og flere sykehus Utfordringer for dimensjonering. Gardermoen 3. september 2015 Utfordringer for dimensjonering Gardermoen 3. september 2015 1 Drammen sykehus 163 076 innbyggere Bærum sykehus 178 665 innbyggere Ringerike sykehus 83 259 innbyggere Kongsberg sykehus 51 716 innbyggere

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Vår referanse: Deres referanse: Dato: Innspill til spørsmål til skriftlig besvarelse angående sykehustilbudet for Groruddalens befolkning

Vår referanse: Deres referanse: Dato: Innspill til spørsmål til skriftlig besvarelse angående sykehustilbudet for Groruddalens befolkning Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde

Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde Fastlegeseminar Vettre, 7. november 2015 Bjørn Magne Eggen, fagdirektør, dr. med. Verdier som

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 046-2015 BEHANDLINGSKAPASITET I OSLO OG AKERSHUS SYKEHUSOMRÅDER PLAN FOR TILTAK OG GJENNOMFØRING Forslag til vedtak:

Detaljer

Barlo, Rita Sleipnes Sendt: 4. april :41 HSORHF PB Postmottak

Barlo, Rita Sleipnes Sendt: 4. april :41 HSORHF PB Postmottak Fra: Barlo, Rita Sleipnes Sendt: 4. april 2016 13:41 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar Kapasitetsutfordring Oslo og Akershus Vedlegg: 160404 Følgebrev Kapasitetsutfordring

Detaljer

Idefase OUS. Fakultetsstyremøte

Idefase OUS. Fakultetsstyremøte Idefase OUS Fakultetsstyremøte 15.12.2015 Tre alternativer utredes likeverdig 1) 0-alternativet Bli der vi er; renovering/oppgradering av gamle bygg, enkelte nybygg 2) Delt løsning mellom Gaustad og Ullevål

Detaljer

og Akershus sykehusområder

og Akershus sykehusområder Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Riktig behandlingskapasitet i Oslo

Detaljer

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år

Samhandlingsreformen virkemiddel og erfaringer etter et år Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etniskbakgrunn, kjønnogøkonomi økonomi. Samhandlingsreformen virkemiddel og

Detaljer

Vi planlegger for framtiden

Vi planlegger for framtiden OUS IDÉFASE Vi planlegger for framtiden Vi har mange gamle og uhensiktsmessige bygg o Dårlig tilrettelagt for god pasientomsorg o Dårlig fysisk arbeidsmiljø og upraktisk for de ansatte o Mange pålegg fra

Detaljer

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Vedlegg: Utkast til høringssvar Telefaks:

Vår ref.: 16/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Vedlegg: Utkast til høringssvar Telefaks: Styresak Dato dok.: 15.03.2016 Administrerende direktør Møtedato: 30.03.2016 Vår ref.: 16/00298-4 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Utkast til høringssvar Telefaks: +47 67968861 Sak

Detaljer

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Konklusjon: Den foreløpige rapporten gir ikke grunnlag for å vurdere dagens situasjon ved Helsehuset

Detaljer

Hei. Vedlagt følger høringsuttalelse fra Vestby kommune vedrørende kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Mvh

Hei. Vedlagt følger høringsuttalelse fra Vestby kommune vedrørende kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Mvh Journalført i Public 360 Fra: Ragne Storsul Sendt: 29. mars 2016 13:52 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringsuttalelse fra vedrørende kapasitetstilpasninger i Oslo og

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Sykehuset strategi for vekst

Sykehuset strategi for vekst Sykehuset strategi for vekst Kontaktmøtet 12. mai Anders Mohn Frafjord Sykehusdirektør Bærekraft Vekst Verdier Forskning Kvalitet Innovasjon Vi har både eier og oppdragsgiver Verdier Bærekraft Kvalitet

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser K

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser K Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet Kommunestyre SYKEHUSTILKNYTNING FOR VESTBY KOMMUNE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Høringsuttalelser HOM

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 06/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 06/10 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: onsdag 08. desember 2010 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Foreløpig tilbakemelding på SINTEF-rapport, delleveranse aktivitet og kapasitetsanalyse 2030 Helse Sør-Øst

Foreløpig tilbakemelding på SINTEF-rapport, delleveranse aktivitet og kapasitetsanalyse 2030 Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF PB 404 2303 HAMAR Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Telefon: 991 51 874 Dato: 12/00450-4 11/08513-12 Helle D. Gjetrang e-post: helle.gjetrang@ahus.no 19.8.2014 Foreløpig tilbakemelding

Detaljer

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen.

Helse Vest har som mål å yte trygge og nære helsetjenester til befolkningen i regionen. 1 1. Innledning Helse Vest RHF (Helse Vest) har i henhold til spesialisthelsetjenesteloven 2-1a ansvar for å yte spesialisthelsetjenester til befolkningen i Helseregionen Vest. Dette ansvaret ivaretas

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF 3 3& C)5 i5sto Oslo kommune HELSE SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17.mars.2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice 1. Situasjonsplan - virksomhet etter fortetning 2.Tilstand på

Detaljer

IDÉFASE OUS: Utvikling av Oslo universitetssykehus

IDÉFASE OUS: Utvikling av Oslo universitetssykehus IDÉFASE OUS: Utvikling av Oslo universitetssykehus OUS HAR MANGE DÅRLIGE BYGG OG BEFOLKNINGEN I OSLO FORVENTES Å ØKE MED CA 30% TIL 2030 DET MÅ BYGGES NYTT MEN HVOR? Justering av alternativer etter høring

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 01/13

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 01/13 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 01/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 3 etg. Møtetid: onsdag 20. februar 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 98 22 0146 Møteleder:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 11. juni 21 Dato møte: 23. juni 21 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør Programkontoret Prosjektdirektør Vedlegg: 1) Overføring Akershus universitetssykehus

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Housing first - Helse Vest 28.01.2013

Housing first - Helse Vest 28.01.2013 Housing first - Helse Vest 28.01.2013 Helse Vest Helse Vest RHF har et overordnet ansvar for å sørge for at befolkningen innen Helseregion Vest tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: *

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * VESTRE VIKEN KOMMUNEHELSESAMARBEIDE - STRATEGIPROSESS I VESTRE VIKEN HELSEFORETAK INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus

Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus Argumentsamling for forlengelse av T-banen til Ahus 1. Historikk og befolkningstall Tanken om forlengelse av T-banens linje 2 (Furusetbanen) til det daværende Sentralsykehuset i Akershus i Lørenskog kommune

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring

Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring TVERRFAGLIG RÅDGIVNING MED HØY KOMPETANSE TIL BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSMARKEDENE Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring Presentasjon for styringsgruppen 18.1.2016

Detaljer

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Tilsyn med rehabiliteringstjenesten til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade og påfølgende behov for rehabilitering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Risikovurderinger for endring av opptaksområder for lokalsykehusfunksjon

Risikovurderinger for endring av opptaksområder for lokalsykehusfunksjon Risikovurderinger for endring av opptaksområder for lokalsykehusfunksjon Kapasitetsutfordringer Oslo og Akershus sykehusområder oppfølging av styresak 08-01 Juni 016 Versjon 1.0 Risikovurderinger for endring

Detaljer

Til Styret i Helse Sør-Øst og adm.dir. HSØ Cathrine Lofthus

Til Styret i Helse Sør-Øst og adm.dir. HSØ Cathrine Lofthus Fra: Randi Werner-Erichsen Sendt: 15. juni 2015 11:56 Til: HSORHF PB Postmottak Kopi: post@oslo-universitetssykehus.no; stener.kvinnsland@helsebergen.no; maren.rismyhr@gmail.com;

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 072-2017 VIDEREFØRING AV PLANER FOR UTVIKLINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2013 Innledning Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige staten

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning

Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning Statistisk årbok for Oslo 2014 Innledning 03.12.2014 Innledning Oslo Norges største by og hovedstad Oslo eller Christiania (senere Kristiania) som byen het den gang, ble i 1814 hovedstad i den selvstendige

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Fremtidens diakonale lokalsykehus i tjeneste for vår neste Vi forbereder oss på å kunne ta ansvar for en større del av Oslos befolkning

Fremtidens diakonale lokalsykehus i tjeneste for vår neste Vi forbereder oss på å kunne ta ansvar for en større del av Oslos befolkning Virksomhetsmessig utviklingsplan, Diakonhjemmet Sykehus Fremtidens diakonale lokalsykehus i tjeneste for vår neste Vi forbereder oss på å kunne ta ansvar for en større del av Oslos befolkning Diakonhjemmet

Detaljer

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder

Informasjon om viktige lovendringer og satsningsområder Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Informasjon om viktige lovendringer og

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning

Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Akutt rusbehandling Nasjonal faglig retningslinje for avrusning Gabrielle Welle-Strand, spesialist i rus- og avhengighetsbehandling, PhD Avdeling psykisk helsevern og rus NKT TSB 8. desember 2017 gwe@helsedir.no

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: mandag 25. august 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime Godkjenning

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Forslag til ny forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter. Eide kommune Rådmannen Helse og omsorgsdepartementet Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2011/533-13 Liv Lyngstadaas Naas 03.10.2011 Høringsbrev - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten. Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016

Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten. Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016 Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016 Fakta om Sykehjemsetaten Landets største drifter av sykehjem og Oslo kommunes nest største etat 4

Detaljer

Innst. 321 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:99 S (2010 2011)

Innst. 321 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:99 S (2010 2011) Innst. 321 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:99 S (2010 2011) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin

Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin Flere eller færre sykehus? Flere eller færre senger? Sundvolden-foredraget 2013 15. november 2013 Folke Sundelin 1970-2000 - 2013 2020-2030 Somatiske sykehus i Oslo 1970, som senere er nedlagt (eller delvis

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører

Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører Strategi for anskaffelser av spesialisthelsetjenester fra private leverandører 2015-2018 Innhold 1. BAKGRUNN...2 2. OVERORDNA FØRINGER OG FORUTSETNINGER...2 3 STATUS...3 4. PRINSIPPER...5 5. OPPSUMMERING...8

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Finnmark.

Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Pasient- og brukerombudet i Finnmark. Samhandlingskonferansen 24 og25.10.12 Kirkenes Erfaringer etter innføring av samhandlingsreformen fra Pasientog brukerombudet i Finnmark Hva er samhandling? Samhandlingsreformens

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 25. oktober 2012 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: Utkast til leiekontrakt Nåverdiberegning SAK 75/2012 LEIEAVTALE BYGG

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no

Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no Saksbehandler: Elisabeth Storjord Universitetssykehuset i Nord-Norge Narvik 20. oktober 2014 post@unn.no Innspill til «Høring utkast til

Detaljer

Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere

Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere Hvordan ønsker vi åmøte pasienter med innvandrerbakgrunn? Oslo universitetssykehus utdanner egne kulturveiledere Hege.Linnestad@uus.no NSH 6. Mai 2010 Minoritetshelse lik rett til god helse og likeverdige

Detaljer

Fremtidig aktivitets og

Fremtidig aktivitets og Helse Sør Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremtidig aktivitets og kapasitetsbehov

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

SAK NR FORETAKSTILHØRIGHET FOR KONGSVINGER OPPTAKSOMRÅDE - HØRING

SAK NR FORETAKSTILHØRIGHET FOR KONGSVINGER OPPTAKSOMRÅDE - HØRING Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.05.17 SAK NR 048 2017 FORETAKSTILHØRIGHET FOR KONGSVINGER OPPTAKSOMRÅDE - HØRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret ønsker at Kongsvinger sykehus fortsatt skal være en del

Detaljer