Strategi Nyskaper i tjeneste for vår neste

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi 2014-2018. Nyskaper i tjeneste for vår neste"

Transkript

1 Strategi Diakonhjemmet Sykehus er et foretrukket sykehus som møter pasientenes behov med helhetlig tilnærming og innovativ styrke Nyskaper i tjeneste for vår neste

2 1. Strategidokumentets innhold Diakonhjemmet Sykehus Grunnlag Lover og avtaler Virksomhetsidé Samfunnsrolle Robust lokalsykehus Visjon og motto Verdier Trender og signaler Mål, delmål og satsinger Målområde 1: Sykehuset oppnår høy kvalitet i behandlingen gjennom systematisk pasientsikkerhetsarbeid og ved å styrke og utvikle relasjonen til pasienten Delmål: Vi møter pasientens behov med et helhetlig og koordinert tilbud Delmål: Vi gir alle pasienter og pårørende god og tilpasset informasjon om helsetilbudet og behandlingen Delmål: Vi møter pasienten som en likeverdig samarbeidspartner Delmål: Vi møter pasienten med kompetanse og verdibevissthet Målområde 2: Sykehuset forbedrer kvaliteten i pasientbehandlingen ved å styrke ytterligere innovasjon og forskning Delmål: Vi utvikler, tar i bruk og tilbyr helsefremmende teknologiske løsninger Delmål: Vi styrker den pasientnære forskningsaktiviteten ved sykehuset og deltar aktivt i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer Målområde 3: Sykehuset tilbyr tjenester til en større del av befolkningen i hovedstadsområdet og sikrer en bærekraftig utvikling Vi gjør mer av det vi allerede er gode på og kan ta ansvar for en større del av befolkningen i Oslo Delmål: Vi styrker de ideelle sykehusenes rolle i helsetjenesten Delmål: Vi sikrer en langsiktig bærekraftig drift

3 1. Strategidokumentets innhold Strategiplanen for Diakonhjemmet Sykehus viser i hvilken retning sykehuset ønsker å gå. Planen presenterer først sykehusets diakonale grunnlag, visjon, motto og kjerneverdier og noen fakta om sykehusets oppgaver ved inngangen til strategiperioden. Dernest presenteres strategiens hovedmål og tre målområder. De beskriver hvordan sykehuset skal bli et foretrukket sykehus som møter pasientenes behov med helthetlig tilnærming og innovativ styrke. Målområdene konkretiseres i delmål og tiltak. Strategien skal gi retning til sykehusets, avdelingenes og de enkelte enhetenes årlige handlingsplaner. I disse skal målområdene og delmålene konkretiseres ytterligere og følges opp systematisk gjennom Verdibasert virksomhetsledelse. Sykehusets eier, Det norske Diakonhjem, legger grunnlaget for sykehusets strategiske retning. Sykehuset får sitt årlige oppdrag fra helsemyndighetene på samme måte som de offentlige sykehusene og har et sørge-for ansvar for spesialisthelsetjenester for en del av befolkningen i Oslo. Det norske Diakonhjems overordnede strategiske veivalg, sykehusets egen strategi og helsemyndighetenes oppdrag er til sammen de avgjørende føringene for sykehusets utvikling. Planen presenterer først sykehusets diakonale grunnlag, visjon, motto og kjerneverdier og noen fakta om sykehusets oppgaver ved inngangen til strategiperioden. Sykehuset legger vekt på systematisk forbedringsarbeid gjennom ledelsesmodellen Verdibasert virksomhetsledelse. De diakonale verdiene er en integrert del av styringsmodellen. 3

4 2. Diakonhjemmet Sykehus Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt aksjeselskap, heleid av Det norske Diakonhjem, en stiftelse innen Den norske kirke. Sykehuset har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Det er cirka 1300 årsverk knyttet til sykehuset, fordelt på vel 1650 ansatte. Diakonhjemmet Sykehus har et variert behandlingstilbud innen somatikk og psykisk helsevern. Ved inngangen til strategiperioden er sykehuset et akuttsykehus og lokalsykehus for ca innbyggere i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern. Diakonhjemmet Sykehus har et variert behandlingstilbud innen somatikk og psykisk helsevern. Ved inngangen til strategiperioden er sykehuset et akuttsykehus og lokalsykehus for ca innbyggere i bydelene Vestre Aker, Frogner og Ullern. Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, revmatologi, ortopedi, gastrokirurgi, revmakirurgi, psykisk helsevern for barn og unge, voksne og eldre (over 65 år) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I tillegg har sykehuset ansvar for eldre pasienter med brudd i ytterligere fem bydeler og for alderspsykiatri i ytterligere tre bydeler. Gode helsetjenester for den eldre befolkning er et særlig satsingsområde. Innen revmatologi og revmakirurgi har sykehuset regionansvar for Helse Sør-Øst. Sykehuset mottar mange gjestepasienter fra hele landet innen sine behandlingsområder. Diakonhjemmet Sykehus har to nasjonale funksjoner: Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering (NBRR). Sykehuset driver utstrakt poliklinisk virksomhet og har tilbud om analyser innenfor klinisk biokjemi, psykofarmakologi og billeddiagnostikk. Diakonhjemmet Sykehus er det sykehuset i landet utenom universitetssykehusene som forsker mest. Det er foreløpig tre professorater innen revmatologi knyttet til sykehuset. I tillegg er det flere ansatte med professorkompetanse og med deltidstilknytninger til universiteter og høgskoler. Revmatologisk avdeling har oppnådd den internasjonale utmerkelsen Centre of Excellence og NBRR ble i 2013 CARF-akkreditert. Sykehusets to medisinske laboratorier er ISO-akkreditert. Omtrent en tredjedel av sykehusets behandlingsvirksomhet er rettet mot mennesker med psykiske problemer. Denne behandlingen har endret karakter de siste årene, fra vekt på institusjonsopphold til poliklinisk og ambulant virksomhet i samarbeid med familie, primærhelsetjeneste, skole og arbeidsliv. Sykehuset tar et særlig ansvar for den eldre befolkningen og deres behov for helhetlige helsetjenester på tvers av behandlingsnivåene. Sykehuset har et godt omdømme og skårer høyt både på nasjonale kvalitetsindikatorer og pasienterfaringsundersøkelser. Sykehusets ledelsesmodell Inspirert av Diakonhjemmets visjon og motto har sykehuset utviklet Verdibasert virksomhetsledelse. Modellen er sykehusets primære verktøy for å styre etter konkrete mål, sikre og utvikle kvalitet og at ansatte på alle nivåer motiveres til en helhetlig tilnærming til beste for pasientene. Ledelsesmodellen er utviklet gjennom å integrere verdibasert ledelse med virksomhetsstyring. Det viktigste er å forbedre og utvikle sykehusets tjenester og kvalitet gjennom å kombinere styring, internkontroll og kvalitetsarbeid med fokus på verdier. Kombinasjonen av et diakonalt verdigrunnlag og systematisk tilnærming til kvalitetsarbeidet gir sykehuset et unikt fortrinn. Sykehusets mål er at dette fortrinnet skal styrkes i strategiperioden, gi et handlingsrom og en styrket posisjon i et fremtidig helsevesen. Dette gjelder både pasientbehandling og diakonal praksis, forskning, innovasjon og kompetanseutvikling og i arbeidet med å sikre økonomisk bærekraft og en fremtidsrettet infrastruktur. 4

5 3. Grunnlag 3.1. Lover og avtaler Diakonhjemmet Sykehus AS er et diakonalt sykehus, heleid av Det norske Diakonhjem. Sykehuset er tuftet på vedtektene til Det norske Diakonhjem og på selskapets egne vedtekter, norsk helselovgivning og de avtaler som er inngått med Helse Sør-Øst RHF Virksomhetsidé Diakonhjemmet Sykehus skal yte spesialisthelsetjenester av høy kvalitet til pasienter ut fra et helhetlig perspektiv. Pasienten skal få riktig behandling, til rett tid, på riktig måte, hver gang, og vi skal vise helhetlig omsorg for pasienter og pårørende Samfunnsrolle Diakonhjemmet Sykehus skal være et likeverdig alternativ innen rammen av det offentlige helsevesen og skal utvikle og tilby helsetjenester preget av verdibevissthet, kvalitet og effektivitet. Som heleid datterselskap av Det norske Diakonhjem, har sykehuset en kirkelig og diakonal identitet. Det utfordrer og forplikter til å gjennomtenke grunnlaget for virksomheten, også når oppgavene utføres på oppdrag fra det offentlige. Selv om virksomheten er regulert gjennom avtale med offentlige myndigheter, har sykehuset handlefrihet og muligheter til å innta en posisjon i både offentlig og privat helsetjeneste som et foretrukket sykehus. Diakonhjemmet Sykehus representerer et viktig og tydelig alternativ til offentlige og kommersielt baserte helsetjenester. Diakonhjemmet Sykehus skal yte spesialisthelsetjenester av høy kvalitet til pasienter ut fra et helhetlig perspektiv. Pasienten skal få riktig behandling, til rett tid, på riktig måte, hver gang, og vi skal vise helhetlig omsorg for pasient og pårørende Robust lokalsykehus Hovedansvaret for Diakonhjemmet Sykehus er å tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen i bydelene Vestre Aker, Ullern og Frogner. Sykehuset har lokalsykehusfunksjoner innen indremedisin, revmatologi, ortopedi, gastrokirurgi, revmakirurgi, psykisk helsevern for barn og unge, voksne og eldre (over 65 år) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). I tillegg har sykehuset regionfunksjoner og nasjonale funksjoner. 5

6 4. Visjon og motto Diakonhjemmet og de andre diakonale institusjonene var pionerer i omsorg for mennesker i nød. I 2015 markeres 125 år i diakonal tjeneste. Diakonhjemmets visjon: Nyskaper i tjeneste for vår neste Nyskaper Tjeneste Vår neste viser både tilbake til institusjonens pionertid og fremover mot morgendagens utfordringer og krav til innovasjon og nytenkning. (gresk diakonia) er et ideal og en verdibase innen helse og omsorg. sier noe om eksistensberettigelse og retning for vårt diakonale og samfunnsmessige engasjement og ansvar. Diakonhjemmets motto: Engasjert for mennesket Mottoet beskriver hvordan vi vil møte vår neste, om det er pasienter, pårørende, samarbeidspartnere eller kolleger. Møtene skal være kjennetegnet av fellesskap, verdighet, mestring og håp. Mottoet fremhever at enkeltmennesket har en verdi som skapt i Guds bilde og understreker at det er inkludert i et gjensidig felleskap med Gud og medmenneske. Ordet engasjert uttrykker et kjennetegn på fagmiljøene og arbeidsfellesskapet ved Diakonhjemmet og en kvalitetserfaring hos pasienter og pårørende ved de tjenestene som tilbys. Mottoet beskriver hvordan vi vil møte vår neste, om det er pasienter, pårørende, samarbeidspartnere eller kolleger. Møtene skal være kjennetegnet av fellesskap, verdighet, mestring og håp. 6

7 5. Verdier Som diakonal helseinstitusjon er det viktig at vi viser omsorg for hele mennesket. Dette innebærer også å ivareta pasientenes eksistensielle behov ved å vise respekt for deres livssyn og religiøse tro. Sykehusprest og diakontjeneste bidrar til å tydeliggjøre og styrke egen identitet og de diakonale verdier. Verdiene skal gi retning, inspirasjon og korrektiv for sykehuset og for den enkelte ansatte til å virkeliggjøre Diakonhjemmets felles visjon. Det kristne menneskesyn og nestekjærlighetstanken er grunnlaget for sykehusets kjerneverdier: Respekt: Sykehuset møter pasientene og deres pårørende i en sårbar livssituasjon - deres sammensatte behov blir forstått og respektert og deres personlige integritet og egenart blir ivaretatt. Respekt skal prege arbeidsmiljø og kultur. Kvalitet: Sykehuset tilstreber høy kvalitet på sine tjenester gjennom forpliktelse på profesjonell kompetanse og beste praksis, innovasjon, teamarbeid og tverrfaglighet. Tjeneste: Sykehuset ser på all samhandling mellom pasienter, pårørende og sykehusansatte som en anledning til å yte service, være tilgjengelig og uttrykke barmhjertighet og omsorg. Verdiene skal gi retning, inspirasjon og korrektiv for sykehuset og for den enkelte ansatte til å virkeliggjøre Diakonhjemmets felles visjon. Det kristne menneskesyn og nestekjærlighetstanken er grunnlaget for sykehusets kjerneverdier. Rettferdighet: Sykehuset vil fremme pasienters og pårørendes rettigheter, målbære utsatte gruppers situasjon i dagens helsevesen, og arbeide for riktig og effektiv bruk av ressursene internt og i forhold til omgivelsene. 7

8 6. Trender og signaler Helsevesenet er i en rivende utvikling, og evnen til å møte nye krav, trender og signaler vil avgjøre om sykehuset når sine mål. I perioden vil det blant annet skje politisk styrte endringer i organiseringen av helsetjenesten. Medisinske nyvinninger og endringer i befolkningens helsemessige utvikling vil også innebære utfordringer og muligheter. Sykehuset vil videreutvikle gode og helhetlige tjenester. Diakonhjemmet har fleksibilitet til å utnytte det endrede politiske handlingsrommet, til å samarbeide med innovative virksomheter og til å videreutvikle samarbeidet med andre deler av helsetjenesten. Sykehuset gjennomførte våren 2013 en analyse av trendene som berører spesialisthelsetjenesten generelt og sykehuset spesielt. Trendanalysen har vært en del av grunnlaget for strategiplanen. Fire grupper analyserte og beskrev utviklingstrekk og utfordringsbilder gjennom litteratur- og dokumentsøk og intervjuer med en rekke personer og organisasjoner. Funnene ble sammenfattet i analyser for følgende grupper: Pasienter og pårørende, samarbeidspartnere, beslutningstakere og ansatte. Hele interessentanalysen er tilgjengelig på sykehusets inter- og intranett. Helsevesenet er i en rivende utvikling, og evnen til å møte nye krav, trender og signaler vil avgjøre om sykehuset når sine mål. I perioden vil det blant annet skje store politisk styrte endringer i organiseringen av helsetjenesten. 8

9 7. Mål, delmål og satsinger Strategien har et overordnet mål som er differensiert i tre målområder. Disse er beskrevet nærmere i delmål og konkrete tiltak. Gjennom sykehusets årlige handlingsplaner vil tiltakene bli ytterligere konkretisert og realisert. Overordnet mål: Diakonhjemmet Sykehus er et foretrukket sykehus som møter pasientenes behov med helhetlig tilnærming og innovativ styrke 7.1. Målområde 1 Sykehuset oppnår høy kvalitet i behandlingen gjennom systematisk pasientsikkerhetsarbeid og ved å styrke og utvikle relasjonen til pasienten Delmål Vi møter pasientens behov med et helhetlig og koordinert tilbud Sykehusets tilbud bygger på både vitenskapelig begrunnet kvalitet, erfaringskunnskap og sykehusets diakonale verdier. All behandling ved sykehuset tar utgangspunkt i en forståelse av at pasienten har sammensatte behov og skal ivaretas respektfullt som et helt menneske. Sykehuset gir pasientene forutsigbarhet og kontinuitet gjennom hele behandlingsforløpet. Sykehuset sikrer at pasienter og pårørende opplever minst mulig ventetid og at de møter kompetanse, stabilitet og tverrfaglighet i behandlingstilbudet. Standardiserte behandlingsforløp skaper forutsigbarhet og best mulig pasientsikkerhet. Et helhetlig kvalitetssystem, som del av Verdibasert virksomhetsledelse, sikrer systematisk bruk av prosesser og prosedyrer i det faglige arbeidet. Tilgjengelige kvalitetsparametere og rapporter gir aktuell styringsinformasjon som bidrar til at sykehuset forhindrer uønskede hendelser. Sykehuset har en god meldekultur og lærer systematisk i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Tett samarbeid med pårørende og primærhelsetjenesten sikrer kvalitet på helsetilbudet både før, under og etter sykehusoppholdet. Godt samarbeid med andre sykehus gir trygghet for et helhetlig behandlingstilbud. Sykehusets kliniske farmasøyter, som del av flere tverrfaglige team, bidrar til økt pasientsikkerhet og økt fokus på legemiddelbruk. Standariserte behandlingsforløp gir forutsigbarhet og best mulig pasientsikkerhet. Et helhetlig kvalitetssystem, som del av Verdibasert virksomhetsledelse, sikrer systematisk bruk av prosesser og prosedyrer i det faglige arbeidet. Videreutvikle helhetlige og effektive behandlingsforløp Innarbeide et helhetlig kvalitetssystem i Verdibasert virksomhetsledelse Sikre at behandlingsplanlegging og bemanningsplanlegging er langsiktig og koordinert Utvikle en meldekultur for avvik og uønskede hendelser slik at sykehuset oppnår systematisk læring og unngår nye uønskede hendelser Oppfylle myndighetenes krav til pasientsikkerhet dokumentert gjennom nasjonale kvalitetsparametere Delta aktivt i myndighetenes innsatsområder for økt pasientsikkerhet og sikre varig effekt av disse Trygge pasienter og pårørende i forhold til oppfølging på andre omsorgsnivåer 9

10 Delmål Vi gir alle pasienter og pårørende god og tilpasset informasjon om helsetilbudet og behandlingen I respekt for pasientens behov, ønsker og valg, er sykehusets behandlingstilbud individuelt tilpasset. Pasientene og deres pårørende får grundig og lettfattelig informasjon om rettigheter, om det aktuelle behandlingsforløp og mulige behandlingsalternativ. Pasienten får mulighet til å velge Diakonhjemmet Sykehus som samarbeidspart ved at sykehusets tilbud og aktuelle kvalitetsparametere gjøres lett tilgjengelig i elektroniske kommunikasjonskanaler. Pasienten får mulighet til å velge Diakonhjemmet Sykehus som samarbeidspart ved at sykehusets tilbud og aktuelle kvalitetsparametere gjøres lett tilgjengelig i elektroniske kommunikasjonskanaler. Sykehuset sikrer at enkeltpersoner og grupper som ikke benytter moderne informasjonskanaler får tilgang til samme informasjon og får den samme mulighet til å velge. Videreutvikle sykehusets internett som kanal for pasientinformasjon Sikre og videreutvikle gode informasjonsrutiner overfor pasienter og pårørende Offentliggjøre alle tilgjengelige kvalitetsparametere Offentliggjøre hvordan sykehuset følger opp uønskede hendelser og lærer av forbedringsarbeidet 10

11 Delmål Vi møter pasienten som en likeverdig samarbeidspartner Sykehuset anerkjenner pasientens erfaringskunnskap og samarbeider med pasienten ut fra pasientens egne forutsetninger. Sykehuset bidrar til at pasienten utvikler kunnskap og bevissthet om mulighet for å ta ansvar for egen helse. Pasientene og deres pårørende får informasjon om hvilke tilbud sykehuset har. Dette gjelder også informasjon om tilbud som ivaretar pasientens behov ut over de som dekkes av den medisinskfaglige behandling. Dette gjelder blant annet tilbud fra enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, presteog diakonitjenesten og lærings- og mestringssenteret og tilbud om livsstilveiledning og hjelp til å mestre kroniske lidelser. Pasienten får reelle muligheter til samarbeid, også gjennom moderne velferdsteknologi. Samarbeidet styrkes ved å ivareta brukermedvirkning både på individ- og systemnivå og gjennom kontakt med pasientorganisasjonene. Styrke brukerinvolvering gjennom sykehusets brukerutvalg Sikre at behandlingsforløpene ivaretar pasientenes behov også ut over det rent medisinske Videreutvikle sykehusets opplæringstilbud slik at pasientene gjøres i stand til å ta større ansvar for egen helse Styrke opplæring av ansatte i helsefremmende kommunikasjon og utvikle en kvalitetserklæring for kommunikasjon med pasienter og pårørende Pasienten får reelle muligheter til samarbeid, også gjennom moderne velferdsteknologi. Samarbeidet styrkes ved å ivareta brukermedvirkning både på individ- og systemnivå og gjennom kontakt med pasientorganisasjonene Delmål Vi møter pasienten med kompetanse og verdibevissthet For å ivareta kvalitet i pasientbehandlingen, er ansatte rustet med både faglig, verdimessig, kommunikativ og organisatorisk kompetanse. De forstår og uttrykker diakonale verdier i praksis; i møtet med pasienter, pårørende og kolleger. De kjenner sitt ansvar og sin myndighet og utøver arbeidsoppgavene i tråd med sykehusets verdier og etter godkjente faglige metoder og rutiner. Sykehuset lykkes i rekruttering og i å beholde ansatte med ønsket kompetanse og adferd. Sykehuset åpner for individuelle ordninger som svarer til ansattes behov, og stiller tydelige krav til innsats og resultater i pasientbehandlingen. Dette følges opp i personal- og lønnspolitikk og gjennom lederutvikling. Styrke og fornye sykehusets ulike arenaer for etisk og verdimessig refleksjon og legge til rette for ansattes deltakelse i disse Evaluere og styrke diakonisykepleieordningen Stimulere til at ansatte kan ta initiativ og engasjere seg i sykehusets kontinuerlige forbedringsarbeid Beskrive ansattes roller og funksjoner i det helhetlige kvalitetssystemet Gjennomføre sykehusets ledelsesutviklingsprogram Utvikle overordnet kompetanseplan 11

12 7.2. Målområde 2 Sykehuset forbedrer kvaliteten i pasientbehandlingen gjennom innovasjon og forskning Delmål Vi utvikler, tar i bruk og tilbyr helsefremmende teknologiske løsninger Sykehuset utvikler informasjonsteknologi for å sikre kvaliteten i kommunikasjon og arbeidsprosesser i sykehuset. Vi har gode styringsverktøy og administrative verktøy som gir forutsigbar og stabil kvalitet på overvåkingsparametere, informasjon, resultater og forbedringsarbeid. Sykehuset har medisinskteknisk utstyr som svarer til oppgaver og diagnostiske utfordringer. Anskaffelser av nytt utstyr planlegges i henhold til oppgaver, funksjoner, samarbeid og volumøkning. Sykehuset tar i bruk og utvikler moderne teknologiske og elektroniske hjelpemidler. Disse fører til bedret livskvalitet for pasienten og bidrar til å unngå sykehusinnleggelse. Sykehuset samarbeider med pasienten om innovativ bruk av ny velferdsteknologi. Sykehuset tar i bruk og utvikler moderne teknologiske og elektroniske hjelpemidler. Disse fører til bedret livskvalitet for pasienten og bidrar til å unngå sykehusinnleggelse. Sykehuset fokuserer særlig på de skrittvise innovasjonene der dette fører til bedret kvalitet på resultater og tjenester samt på pasientens egen kontroll og mestring av egen sykdom. Utvikle og ta i bruk fremtidsrettet informasjonsteknologi for å ivareta pasientens behov for kunnskap og kontroll av egen helsetilstand Inngå samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å utvikle innovative teknologiske løsninger som bidrar til økt mestring og trygghet og reduserer behovet for sykehusinnleggelse Delta aktivt i nyskapningen Diakonhjemmet hage Sikre langsiktig planlegging av vedlikehold og investering i medisinskteknisk utstyr 12

13 7.2.2.Delmål Vi styrker den pasientnære forskningsaktiviteten ved sykehuset og deltar aktivt i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer Sykehuset styrker ytterligere forskningsinnsats som gir økt kunnskap om sykdommer og bidrar til bedre behandlingsmetoder og -resultater. Det drives forskning i hele fagmiljøet samt at sykehusets generelle satsing på eldrehelse, psykisk helse og revmabehandling reflekteres i forsknings- og fagutviklingsprosjekter. Sykehuset er aktiv og vesentlig deltaker i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og har tett kontakt med aktuelle læresteder, høyskoler og universiteter for å oppnå synergier og kompetanseutveksling til beste for pasientene. Opprettholde Revmatologisk avdeling som fremragende forskningsmiljø Etablere en langsiktig plan for å heve ytterligere ett forskningsmiljø til en forskningsstandard på internasjonalt nivå Øke forskningsaktiviteten i alle avdelinger og særlig i avdelinger som tidligere ikke har prioritert forskning Videreutvikle forskningen og samarbeidet med Diakonhjemmet Høgskole, spesielt innen konseptet Helsetjenester til eldre Videreutvikle samarbeidet med Diakonhjemmet Høgskole, for eksempel gjennom kombinasjonsstillinger Fokusere på forskningskompetanse ved rekruttering Tilrettelegge for at ansatte kan delta i nasjonale og internasjonale faglige nettverk Sykehuset er aktiv og vesentlig deltaker i nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og har tett kontakt med aktuelle læresteder, høyskoler og universiteter for å oppnå synergier og kompetanseutveksling til beste for pasientene. 13

14 7.3. Målområde 3 Sykehuset tilbyr tjenester til en større del av befolkningen i hovedstadsområdet og sikrer en bærekraftig utvikling Delmål Vi gjør mer av det vi allerede er gode på og kan ta ansvar for en større del av befolkningen i Oslo Sykehuset posisjonerer seg best mulig for å gi trygghet og kvalitet til befolkningen i regionen. Sykehuset har, som en del av sitt diakonale oppdrag, et særlig fokus på å yte tjenester til sårbare og utsatte grupper i befolkningen. Sykehuset har, som en del av sitt diakonale oppdrag, et særlig fokus på å yte tjenester til sårbare og utsatte grupper i befolkningen. Innenfor sykehusområdet Oslo har sykehuset både styrket sin egen selvstendige posisjon og en posisjon som samarbeidende sykehus. Sykehuset er positiv til å gjøre mer av det vi er gode på; både som resultat av en fornuftig funksjonsfordeling og for å gi et godt lokalsykehustilbud til en større del av befolkningen. Arbeide aktivt for å kunne tilby helsetjenester til en større del av befolkningen, gjerne til et befolkningsgrunnlag på innbyggere Etablere samme geografiske opptaksområder for psykisk helsevern og soma tikk der sykehuset har bydelsansvar Arbeide aktivt for å få områdefunksjoner innen områder som alderspsykiatri, psykofarmakologi, revmatologi/revmakirurgi og eldre med brudd Vurdere potensielle pasientgrupper som kan ha en ekstra merverdi av å få behandling på et diakonalt sykehus 14

15 Delmål Vi styrker de ideelle sykehusenes rolle i helsetjenesten Sykehuset posisjonerer seg ved å samarbeide med andre ideelle sykehus. Vi samarbeider særlig tett med Lovisenberg Diakonale Sykehus. De diakonale sykehusenes posisjon som supplement til offentlige og kommersielle helsetilbud er styrket. Sykehuset har et særlig handlingsrom for å påta seg nye oppgaver og ansvarsområder gjennom god styring og fleksibilitet. Sykehuset har omstillingsevne _ faglig, ressursmessig og ledelsesmessig _ til å tilpasse seg en ny forvaltningsmodell når den blir etablert. Sykehuset er en foretrukket privat aktør i et eventuelt utvidet helsemarked. Sammen med Lovisenberg Diakonale Sykehus, profilere de ideelle sykehusenes egenart og spesielle kvalitet overfor myndighetene Videreutvikle vår endringskompetanse og ressursmessige smidighet Vurdere å gå inn i andre områder innen det private helsemarkedet Sykehuset har omstillingsevne - faglig, ressursmessig og ledelsemessig til å tilpasse seg en ny forvaltningsmodell når den blir etablert Delmål Vi sikrer en langsiktig bærekraftig drift Sykehuset utvikler infrastrukturen ut fra fremtidens behov. Ansattes kompetanse, investeringer og arealbehov vurderes i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Det vil være behov for betydelige investeringer i vedlikehold og nybygg. Sykehuset har stor endringskompetanse og robuste systemer for å håndtere både raske og langsiktige strategiske endringer. Utarbeide kompetanseplaner og rekruttere ut fra fremtidens behov Posisjonere sykehuset ved å etablere økonomisk handlingsrom Utvikle langsiktige planer som sikrer vedlikehold og investeringer Vurdere sykehusets behov for nye og oppgraderte arealer for å kunne ta i mot flere pasienter og for å utnytte synergier i forbindelse med utviklingen av Diakonhjemmet hage Vektlegge miljøhensyn i investeringer og videreutvikle sykehusets infrastruktur og drift 15

16 Diakonhjemmet Sykehus. Januar Layout: Annelie Sætre Bilder: Nicolas Tourrenc Trykk: F.J. Stenersen. Opplag: 2000 Diakonhjemmet Sykehus Diakonveien 12, 0370 Oslo

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) DIAKONHJEMMET SYKEHUS Veileder for likepersoner ved Lærings- og mestringssenteret (LMS) Denne veilederen er ment som en hjelp til å klargjøre hva en likeperson er, og hvilke roller og oppgaver likepersonen

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus Strategi 2013 2018 Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling Oslo universitetssykehus på vei inn i en ny tid Norges største medisinske og helsefaglige miljø ble

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Fremtidens diakonale lokalsykehus i tjeneste for vår neste Vi forbereder oss på å kunne ta ansvar for en større del av Oslos befolkning

Fremtidens diakonale lokalsykehus i tjeneste for vår neste Vi forbereder oss på å kunne ta ansvar for en større del av Oslos befolkning Virksomhetsmessig utviklingsplan, Diakonhjemmet Sykehus Fremtidens diakonale lokalsykehus i tjeneste for vår neste Vi forbereder oss på å kunne ta ansvar for en større del av Oslos befolkning Diakonhjemmet

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Styresak Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid

Styresak Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid Direktøren Styresak 069-2017 Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017 2035 Orientering om utkast til strategisk toppdokument og det videre arbeid Saksbehandler: Øystein Reksen Johansen og Paul

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp

STRATEGIPLAN Nidaros DPS Fremragende psykisk helsehjelp STRATEGIPLAN Nidaros DPS 2016-2019 Fremragende psykisk helsehjelp Vår visjon er å tilby frem helsehjelp til våre pasien Det betyr at de får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompetente medarbeidere

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Strategidokumentet Sunnaas sykehus HF mot 2020 oppsummerer og tydeliggjør helseforetakets oppfølging av Helse Sør Øst RHF strategiske

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital

Overordnet strategi for St. Olavs Hospital Overordnet strategi for St. Olavs Hospital St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim - er integrert med NTNU og en arena for utdanning og forskning i nært samarbeid med utdannings- og helseinstitusjoner

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Fra visjon til virkelighet

Fra visjon til virkelighet Fra visjon til virkelighet -erfaringer fra strategiarbeid i Oslo universitetssykehus Tone Ikdahl - 040413 Oslo universitetssykehus: -et sykehus med store utfordringer Ventetid Flaskehalser Mange lokalisasjoner

Detaljer

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang

NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus. ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang NSH konferanse for Helsesekretærer i sykehus ved Helsefaglig direktør Helle Dorthea Gjetrang Jobbe i et sykehus Sykehus skal særlig ivareta følgende oppgaver: 1. pasientbehandling, 2. utdanning av helsepersonell,

Detaljer

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Strategi for brukermedvirkning 2013-2018 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Oslo universitetssykehus tar brukermedvirkning på alvor

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Sunnaas sykehus HF. Pasientens rehabiliteringssykehus mot 2018. Klinikk. Internasjonal aktivitet. Samhandling

Sunnaas sykehus HF. Pasientens rehabiliteringssykehus mot 2018. Klinikk. Internasjonal aktivitet. Samhandling Sunnaas sykehus HF langtidsplan 2015-2018 Pasientens rehabiliteringssykehus mot 2018 Sunnaas sykehus HF er nasjonalt ledende innen fagfeltet spesialisert medisinsk og fysikalsk rehabilitering. Sykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

strategi for PDMT 2011-2015

strategi for PDMT 2011-2015 strategi for PDMT 2011-2015 Politiets data- og materielltjeneste Postboks 8031 Dep NO-0030 OSLO Besøksadresse Oslo: Sørkedalsveien 27b, 0369 OSLO Besøksadresse Jaren: Rognebakken 8, 2770 JAREN Telefon:

Detaljer

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016

Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012-2016 Side 1 av 5 Strategi for Haraldsplass diakonale høgskole 2012- Innhold 1. Verdigrunnlag og visjon... 1 2. Formål... 1 3. Hovedmål for perioden... 2 4. Satsingsområder for perioden... 2 4.1 Utdanning...

Detaljer

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER HELSE VEST RHF OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Foretakside/oppdrag: Helse Vest skal sørge for effektive og fremtidsrettede helsetjenester

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.10.2008 200800588-4 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 111-2008

Detaljer

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med?

Vanlige krisereaksjoner. - hva kan jeg som pårørende bidra med? Vanlige krisereaksjoner - hva kan jeg som pårørende bidra med? Mennesker opplever livets påkjenninger ulikt. Å få en alvorlig/ kronisk sykdom eller skade kan for noen gi stress- og krisereaksjoner, mens

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-

STRATEGISK PLAN 2015- STRATEGISK PLAN 05- Strategiske forutsetninger og føringer LDHs verdigrunnlag er tuftet på LDHs pionérrolle og lange diakonale tradisjon LDHs visjon er å utdanne innovative og verdibevisste sykepleiere

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende

Revmatologisk poliklinikk. Til pasienter og pårørende Revmatologisk poliklinikk Til pasienter og pårørende Diakonhjemmet Sykehus 2008 Avd for kommunikasjon og samfunnskontakt Pb 23 Vinderen, 0319 Oslo Brosjyren er utarbeidet av Revmatologisk avdeling. 1.

Detaljer

Langsiktig mål for SSHF

Langsiktig mål for SSHF for SSHF Kap: Tema: : Trygghet når du trenger det mest 6.1 Pasientens helsetjeneste - brukertilfredshet SSHFs pasienter medvirker aktivt i egen behandling og oppfølging 6.2 6.3 Pasientbehandling - faglig

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Rehabiliteringsfeltet står ovenfor mange av de samme utfordringer som øvrig helsetjeneste i årene som kommer. Endringer i befolkningssammensetning,

Detaljer

Rusmiddelproblemer. Til pasienter og pårørende. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Rusmiddelproblemer. Til pasienter og pårørende. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Til pasienter og pårørende Rusmiddelproblemer Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus. 2012. Foto: Stock.xchng. HVA ER RUSMIDDELPROBLEMER? Rusmiddelproblemer

Detaljer

Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument

Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument Nordlandssykehuset for fremtiden Drøftingsutkast til toppdokument Drøftingsutkast Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Ver 10.3 30.06.17 Drøftingsutkast strategisk utviklingsplan 2017-2035

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Om å gå i psykoterapi

Om å gå i psykoterapi Til pasienter og pårørende Om å gå i psykoterapi Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus. 2012. Foto: Stock.xchng. OM Å GÅ I PSYKOTERAPI Erfaring og forskning

Detaljer

"Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - 5 delprosjekter Høring fra Kautokeino kommune: "Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)" - 5 delprosjekter Innledning Det vises til høringsbrev. Kautokeino

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Til pasienter og pårørende. Spiseforstyrrelser. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Til pasienter og pårørende. Spiseforstyrrelser. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Til pasienter og pårørende Spiseforstyrrelser Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen HVA ER SPISEFORSTYRRELSER? Vi skiller mellom tre former for spiseforstyrrelse: Anoreksi kjennetegnes av alvorlig undervekt

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen

Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan. Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Sykehjemsetatens strategiske kompetanseplan Ragnhild Høisæth Spesialkonsulent kvalitet- og fagavdelingen Forankring Overordna strategisk kompetanseplan for pleie- og omsorgssektoren (2017 2021) Sykehjemsetatens

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF

Status og perspektiver Helse Nord mai 2012. Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Status og perspektiver Helse Nord mai 2012 Nordland fylkesting 12. juni 2012 Lars Vorland Helse Nord RHF Helse Nord en regional organisasjon Et beslutningssystem som har ansvar for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Hvordan får vi verdier og teknologi til å henge sammen? Anders Mohn Frafjord, sykehusdirektør

Hvordan får vi verdier og teknologi til å henge sammen? Anders Mohn Frafjord, sykehusdirektør Hvordan får vi verdier og teknologi til å henge sammen? Anders Mohn Frafjord, sykehusdirektør 1 2 3 125 år i diakoniens tjeneste 4 Hvem er vi? Offentlig Privat Ideelt Skiller vi oss fra andre sykehus?

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU

Helse for en bedre verden. Strategi for Det medisinske fakultet, NTNU Helse for en bedre verden Strategi 2011-2020 for Det medisinske fakultet, NTNU SAMFUNNSOPPDRAG Det medisinske fakultet skal utdanne gode helsearbeidere som kan møte utfordringene i framtidens helsetjeneste,

Detaljer

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016

STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN 2012-2016 Akershus universitetssykehus (Ahus) har lagt bak seg en periode med rivende utvikling. Vi har flyttet inn i et av Europas mest moderne

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

LHLs retningslinjer for kontakt med pasienter og brukere

LHLs retningslinjer for kontakt med pasienter og brukere LHLs retningslinjer for kontakt med pasienter og brukere 1 Målgruppe, bakgrunn, formål og prinsipper Likelydende til Etiske retningslinjer for LHL. Link til: Etiske retningslinjer for LHL Retningslinjer

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Sykehuset strategi for vekst

Sykehuset strategi for vekst Sykehuset strategi for vekst Kontaktmøtet 12. mai Anders Mohn Frafjord Sykehusdirektør Bærekraft Vekst Verdier Forskning Kvalitet Innovasjon Vi har både eier og oppdragsgiver Verdier Bærekraft Kvalitet

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling..

Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling.. 2016 - Mål og handlingsplan for SunHF og klinikk/avdeling.. Hovedmål 2016 Delmål Tiltak og forventet Overorndet visjon og mål for Helse Sør-Øst RHF Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd

Detaljer

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET Ny kunnskap for bedre helse STRATEGIPLAN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET 2010 2014 Virksomhetsidé Det medisinsk-odontologiske fakultet skal skape ny kunnskap for bedre helse gjennom forskning på høyt

Detaljer

Angstlidelser. Til pasienter og pårørende. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Angstlidelser. Til pasienter og pårørende. Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Til pasienter og pårørende Angstlidelser Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus. 2012. Foto: Stock.xchng. HVA ER ANGSTLIDELSER? Aktiveringen som skjer i

Detaljer

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Til deg som har plager med revmatisk sykdom og utmattelse

DIAKONHJEMMET SYKEHUS. Til deg som har plager med revmatisk sykdom og utmattelse DIAKONHJEMMET SYKEHUS Til deg som har plager med revmatisk sykdom og utmattelse Brosjyren er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe ved Revmatologisk avdeling. Gruppen består av revmatolog Vera Halsaa, ergoterapeut

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

De ideelle sykehusene må bli bedt om å ta et større ansvar for geografiske opptaksområder og nye pasientgrupper.

De ideelle sykehusene må bli bedt om å ta et større ansvar for geografiske opptaksområder og nye pasientgrupper. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Oslo, 03.03.2017 Vår ref: Gerhard Salicath/ 17-5602 Høringsuttalelse fra Virke: NOU 2016: 25 organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Strategisk retning og posisjon 5. Ønsket fremtidig posisjon: Helsepolitisk maktfaktor 6. Ønsket fremtidig posisjon: Sterk organisasjonsbygger 7

Strategisk retning og posisjon 5. Ønsket fremtidig posisjon: Helsepolitisk maktfaktor 6. Ønsket fremtidig posisjon: Sterk organisasjonsbygger 7 Strategi 2018 2020 Innhold Verdier 4 Visjon 4 Strategisk retning og posisjon 5 Ønsket fremtidig posisjon: Helsepolitisk maktfaktor 6 Ønsket fremtidig posisjon: Sterk organisasjonsbygger 7 Ønsket fremtidig

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov. Tromsø, Samhandlingskonferanse for oppfølging av personer med store og sammensatte behov Tromsø, 29.11.17 Samhandlingskonferanse UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse- og omsorgstjenester gode hver for seg Tjenestene er for oppstykket og

Detaljer

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle

Veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle for oppfølging av personer med store og sammensatte behov sterkere pasient- og brukerrolle Oslo, 4.des 2017 Fagdag Omsorg 2020, FMOA - Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver UTFORDRINGSBILDET Kommunale helse-

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Hvordan passer dagkirurgi i regionenes strategier

Hvordan passer dagkirurgi i regionenes strategier Hvordan passer dagkirurgi i regionenes strategier Innlegg NORDAF 16. Januar 2015 Henrik A. Sandbu Ass. fagdirektør, Helse Midt-Norge RHF Dagkirurgi tre perspektiver Pasientens perspektiv Fagutvikling Ressursutnyttelse

Detaljer

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016

Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Sunnaas sykehus HF mål 2016 Sunnaas sykehus HFs mål for 2016 Målene for 2016 bygger på foretakets langtidsplan for perioden 2016-2019, samt oppdragog bestillingsdokumentet fra Helse Sør-Øst 2016. Til grunn

Detaljer

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv

Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Om tilrettelegging for forskning i habilitering -fra et lederperspektiv Nasjonal ledersamling for habiliteringstjenester Trondheim 21. september 2012 Edith V. Lunde Senterleder/cand.san. Bestilling 1.

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring

Strategi for pasient- og pårørendeopplæring Strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2012-2016 Fra stab samhandling og internasjonalt samarbeid 13.12.2011 1 1. Visjon, idé og mål Visjon Pasienter og pårørende ved Oslo universitetssykehus skal

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Handlingsplan innovasjon 2013 2014

Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Handlingsplan innovasjon 2013 2014 Innovasjonsutvalget Innovasjon i sykehuset For å kunne tilrettelegge for og gjennomføre innovasjoner, har sykehuset flere aktører med ulike ansvarsområder. Tett samarbeid

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling

Samhandlingsreformen Fra ord til handling Samhandlingsreformen Fra ord til handling Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Årsmøte i Eldre lægers forening Soria Moria Konferansesenter, 8. november 2010 Samhandlingsreformen; På ville veger? 2 Utfordringene

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer