Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014"

Transkript

1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner oppstart av idéfase. Gjennom idéfasen skal mulige løsninger/alternativer for å dekke behovet for sykehustjenester i Sykehuset Innlandet HF identifiseres. Arbeidet skal skje i tråd med vurderingene i saksframlegget og basert på mandatet gitt i styresak i Sykehuset Innlandet HF. 2. Styret legger til grunn at eventuell byggestart for aktuelle prosjekter tidligst kan skje i 2022 og at fremdriften av arbeidet tilpasses dette. Dette innebærer bl.a. at arbeidet med konseptfase tidligst kan starte i Styret legger til grunn at arbeidet med idefase i noen grad også er å anse som en fullføring av utviklingsplanen, slik at denne er komplettert før mandat for konseptfasen fremlegges for godkjenning. Hamar, 15. oktober 2014 Peder Olsen administrerende direktør Side 1 av 5

2 1. Hva saken gjelder Styret i Sykehuset Innlandet behandlet sak Oppfølging av strategisk fokus 2025 Framleggelse av mandat for idéfasen, med følgende vedtak: 1. Styret godkjenner mandatet for idéfasen for Sykehuset Innlandet. 2. Mandatet oversendes til Helse Sør-Øst for videre behandling. I henhold til gjeldende fullmaktsstruktur, vedtatt av styret i Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 i sak , skal det, før det igangsettes en idéfase for byggeprosjekter, foreligge en utviklingsplan for helseforetaket, som er behandlet av det regionale helseforetaket. I praksis vil dette innebære at oppstart av idéfase for prosjekter over 500 MNOK skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF. Som underlag for idéfasemandatet ligger utviklingsplanen for Sykehuset Innlandet HF. Denne tas også opp til behandling i denne saken, som grunnlag for videre planprosess i helseforetaket. 2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer Utviklingsplanen for Sykehuset Innlandet HF Vedtaket om oppstart av idéfase for Sykehuset Innlandet HF bygger på utviklingsplanen for foretaket, som ble behandlet foretakets styre i samme møte, i sak Oppfølging av strategisk fokus 2025 Framleggelse av utviklingsplan, med følgende vedtak: 1. Styret godkjenner den fremlagte utviklingsplan for Sykehuset Innlandet. 2. Utviklingsplanen anbefales oversendt til Helse Sør-Øst for videre behandling. I saksutredningen framgår det at: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet er utarbeidet gjennom tre grundige prosesser, hvor hver prosess har vært undergitt omfattende vurderinger, analyser og høringsrunder. I sak godkjente styret delplanene for Habilitering og rehabilitering, prehospitale tjenester og Psykisk helsevern og rus som deler av en helhetlig utviklingsplan for Sykehuset Innlandet. Administrerende direktør ble gitt i oppdrag å innarbeide Mål, premisser og utfordringer av 2010, Strategisk fokus 2025 av 2012 og delplanene av 2013 i et samlet og helhetlig dokument som utgjør Sykehuset Innlandet sin utviklingsplan, i samsvar med veilederen. Styret godkjente videre i styresaken administrerende direktør sitt forslag til nytt opplegg og premisser for en ny gjennomgang av den desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenesten. Disse tjenestene omfatter lokalsykehusene på Tynset og Kongsvinger og spesialisthelsetjenestene ved de lokalmedisinske sentrene. I tråd med dette vedtaket vil Sykehuset Innlandet i idéfasen/parallelt med idéfasen utarbeide en helhetlig modell for den desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenesten. I hovedvedlegget til sak , Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet, framgår det at: I styresak vedtok styret at følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: A. Fremtidig modell med nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua Side 2 av 5

3 B. Fremtidig modell med 2 akuttsykehus i Mjøsregionen C. Fremtidig modell med 3 akuttsykehus i Mjøsregionen D. Fremtidig modell med 4 akuttsykehus i Mjøsregionen (nullalternativet, videreføring av dagens modell) Alle disse fire alternative strukturelle løsningsmodellene skal utredes med hensyn til: 1. Fremtidig innhold og struktur for somatiske spesialisthelsetjenester utenfor Mjøsregionen, herunder innhold ved SI Kongsvinger, SI Tynset og lokalmedisinske sentre 2. Fremtidig innhold ved sykehus i Mjøsregionen som ikke tillegges akuttfunksjoner (modellene A, B og C) 3. Fremtidig struktur og organisering av habilitering og rehabilitering 4. Fremtidig struktur og organisering av psykisk helsevern 5. Kapasitet, lokalisering og organisering av prehospitale tjenester I Mjøsregionen inngår de somatiske sykehusene Elverum, Gjøvik, Hamar og Lillehammer. Plandokumentene som utgjorde Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet ble underlagt en ekstern kvalitetssikring, som ble gjennomført av Deloitte AS, som påpekte flere forhold som hadde fått begrenset oppmerksomhet. Disse vil Sykehuset Innlandet HF ta inn som aktiviteter i idéfasen, ref. også sak : Perspektivet for fremskrivning bør i idéfasen utvides fra 2025 til Demografisk utvikling og andre endringsdrivere og avhengigheter bør beskrives og analyseres i et inntil 30 års perspektiv. Endret pasientadferd bør belyses i pasientstrømsanalyser i relasjon til bl.a. rettighetstenkning, infrastrukturelle forhold og medisinsk-teknologisk utvikling. Muligheter og konsekvenser knyttet til samhandling med kommuner og med avtalespesialister bør analyseres i fremtidsperspektiv. Refleksjoner rundt forventninger om fremtidige faglige retningslinjer, kompetansebehov og kapasitetsbehov med konsekvenser for organisering og lokalisering av tjenester bør tydeliggjøres. Det bør utarbeides en grundig redegjørelse for eksisterende eiendommer/bygningsmasse for å få fram styrke, svakheter og utviklingsmuligheter. 0-alternativet må utredes i idéfasen. Mandat for idéfasen I saken framgår det at mandatet hovedmålsettingen for idéfasen er: På grunnlag av utviklingsplan for Sykehuset Innlandet, skal idèfasearbeidet identifisere mulige, prinsipielle løsninger / alternativer for behovet for sykehustjenester i helseforetaket og videreutvikle og identifisere de alternativene som best understøtter visjoner og målsetninger for helsetjenester i hele opptaksområdet i Sykehuset Innlandet. Det framgår av saksutredningen i sak at: I idéfasen og parallelt med idéfasen vil det bli lagt vekt på å gjennomføre følgende aktiviteter/utredninger: Samhandlingsreformens påvirkning av behandlingskapasiteter og organisering av helsetjenestene i Sykehuset Innlandet og i kommunene skal utredes videre. Utrede konsekvenser av økt egendekning i Sykehuset Innlandet til %. Sykehuset Innlandet HF sin økonomiske bæreevne. Side 3 av 5

4 Kriterier for valg av lokalisering og tomt for de ulike modellene. Utredning av lokaliseringsforslag og tomtespørsmål legges til konseptfasen. Det legges opp til en høring etter avsluttet idéfase før styrebehandling. I henhold til Veileder for tidligfase i sykehusprosjekter skal idéfasen avklare hvilke alternative prosjekt som er liv laga. At et prosjekt (eller en løsning) er liv laga innebærer at det er: Relevant. Oppfyller de overordnede målene som gjelder for helseforetaket. Gjennomførbart. Kan gjennomføres innenfor helseforetakets finansielle handlingsrom. Levedyktig. Helseforetakets økonomiske bæreevne kan opprettholdes gjennom prosjektets levetid. I mandatet legges det opp til at idéfasen gjennomføres fra høsten 2014 til våren 2015, med etterfølgende høring og styrebehandling i Sykehuset Innlandet HF i juni, og oppstart av konseptfase på forvinteren 2015, etter antatt styrebehandling i Helse Sør-Øst RHF i september I saken står det videre at administrasjonen vil komme tilbake til styret med en egen sak med operasjonalisering av mandatet og nærmere om organisering og styring av dette arbeidet, herunder avklare styrets, administrasjonens og de tillitsvalgtes roller. 3. Administrerende direktørs anbefaling Administrerende direktør legger til grunn at gjeldende fullmaktsmatrise for bygginvesteringer i Helse Sør-Øst innebærer at oppstart av idéfase for prosjekter over 500 MNOK skal godkjennes av styret i Helse Sør-Øst RHF, og at denne oppstarten baserer seg på en utviklingsplan som er behandlet av Helse Sør-Øst RHF. De framlagte dokumentene som i sum utgjør utviklingsplanen for Sykehuset Innlandet HF, mangler flere avklaringer knyttet til framtidig virksomhet og virksomhetsstruktur. Den eksterne kvalitetssikringen understreker også behovet for analyser knyttet til pasientstrømmer, samhandlingen med primærhelsetjenesten, og vurderinger knyttet til faglige retningslinjer, kompetansebehov og kapasitetsbehov, og organiseringsmessige og lokaliseringsmessige konsekvenser knyttet til disse vurderingene. Det foreslåtte mandatet for idéfasen innholder da også aktiviteter knyttet til virksomhetsavklaringer og struktur, som i stor grad hører hjemme i en utviklingsplan. Administrerende direktør legger dermed til grunn at den foreslåtte idéfasen i noen grad må sees som en forlengelse av utviklingsplanen, og vil derfor anbefale at utviklingsplanen bearbeides videre som en del av idefasen. I henhold til vedtaket i styresak i Helse Sør-Øst RHF er byggeprosjektet ved Sykehuset Innlandet HF, som den gang dreide seg om erstatningsbygg for sykehuset på Hamar, gitt prioritet etter nytt sykehus i Buskerud, og at videreføring til konseptfase skjer når det er finansielt handlingsrom for det. Det vil ikke være finansielt handlingsom i Helse Sør-Øst til å iverksette et større sykehusprosjekt i Sykehuset Innlandet før tidligst i 2022-tallet. Selv om en lang konseptfase kan forsvares ut fra ønsket om en god forankringsprosess, er det på den annen side viktig at den ikke starter så tidlig at den ikke fanger opp de siste erfaringer fra sammenlignbare prosjekter, og de siste endringer i forutsetninger for dimensjoneringer og fysiske løsninger, eller at den blir unødig ressurskrevende. Side 4 av 5

5 Det synes derfor lite hensiktsmessig å ha en målsetting om å gå videre med konseptfase for større utbygginger i Sykehuset Innlandet HF allerede mot slutten av 2015, slik det er omtalt i forslaget til mandat. Videre framdrift må vurderes i forhold til realistiske investeringsplaner, slik at planprosesser ikke igangsettes unødig tidlig. Dette innebærer at en konseptfase tidligst kan starte i Også med en oppstart i 2017 vil det være satt av mer tid enn det som er normalt for konseptfaseutredninger. Det videre planarbeidet i Sykehuset Innlandet må ta opp i seg de føringer som vil bli lagt som et resultat av det pågående arbeidet med aktivitet og kapasitetsbehov i Helse Sør-Øst. Videre vil det være naturlig at det også ses hen til at den Nasjonale helse- og sykehusplanen vil være behandlet av Stortinget før Sykehuset Innlandet HF starter arbeidet med konseptfase. Helse Sør-Øst RHF arbeider aktivt med å systematisere erfaringer mellom sykehusprosjektene i regionen, og har som mål å ivareta og videreutvikle beste praksis og standardiserte løsninger, og samtidig utvikle ressurseffektive og miljømessige optimale bygg. Med basis i erfaringer fra bl.a. Prosjekt nytt østfoldsykehus og byggeprosjektene ved Sykehuset i Vestfold HF skal dette videreutvikles inn mot flere prosjekter, som i prosjektene Vestre Viken HF, Oslo universitetssykehus HF og også Sykehuset Innlandet HF. Det forusettes derfor at Sykehuset Innlandet HF bidrar til dette, blant annet gjennom å avsette nødvendige ressurser til samarbeid og utvikling av løsninger for mer effektive og gode helsebygg, og deltakelse i felles kompetanseog samhandlingsarenaer. For å styrke byggherrekompetansen og kunnskapsakkumuleringen innen foretaksgruppen, og på sikt også interregionalt, må det videre legges til grunn at oppbemanning av prosjektorganisasjonen skjer gjennom det nasjonale Sykehusbygg HF, som er under etablering. Forholdet mellom egne ansatte og eksterne rådgivere må også vurderes løpende, bl.a. opp mot behovet for å akkumulere tilstrekkelig kunnskap i foretaksgruppen og i sektoren. De forutsettes at de økonomiske analysene i idéfasen gjennomføres i tråd med Helse Sør-Øst RHFs gjeldende retningslinjer for beregning av økonomisk bæreevne og nåverdi. Det er viktig at Sykehus Innlandet HF synliggjør de økonomiske effektene av investeringsalternativene for prosjektene isolert sett og for helseforetaket som helhet. Videre forutsettes det at foretaket gjennomfører mer grundige analyser, vurderinger og risikobetraktninger av forutsetningene som ligger til grunn for de økonomiske analysene, herunder blant annet investeringsnivå og driftsbesparelser. Foretaket må også utarbeide en finansieringsplan som viser fordeling av lånefinansiering og egenfinansiering for investeringsalternativene. I denne forbindelse forventes det at Sykehus Innlandet utarbeider en økonomisk handlingsplan for å sikre tilstrekkelig egenfinansiering frem mot ferdigstillelse av prosjektet. I den kommende idéfasen, som i stor grad innebærer fullføring av utviklingsplanen, ivaretas eierrollen innenfor rammen av det lokale foretakets eieransvar, samtidig som Helse Sør-Øst RHF er representert med sentrale roller i styringsstrukturen i prosjektet. Endelig styringsstruktur og roller i denne fasen forusettes avklart med administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Trykte vedlegg: Styresakene 046- og i Sykehuset Innlandet HF Utrykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til styresak Side 5 av 5

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF

Malema UTK. Rapport 4/2014. Revisjon av Sykehuset Telemark HF Malema UTK Rapport 4/2014 Revisjon av Sykehuset Telemark HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 18.09. 2014 Rapport nr. 4/2014 Revisjonsperiode april juni 2014 Virksomhet Sykehuset Telemark HF Rapportmottaker

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse

Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse Skisse til innstilling/høringsuttalelse til formannskapet 7. mai / bystyret 22.mai: 1. Sykehusstruktur og sykehustilbud

Detaljer

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus Revidert konseptrapport (beslutningspunkt B3) Nytt østfoldsykehus Dato: 14.11.08 Prosjekteier: Helse Sør-Øst RHF Nytt østfoldsykehus Sykehuset Østfold Dokumentets historie: Versjon Dato Forfatter Årsak

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26

Sykehuset Innlandet HF. Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet. Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet Utgave: 2 Dato: 2014-03-26 Samfunnsanalyse for ett nytt felles akuttsykehus i Innlandet 0 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel:

Detaljer