KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2008"

Transkript

1 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL

2 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for første kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god regnskapsskikk i Norge Regnskapsprinsippene er ikke endret i forhold til foregående år RESULTAT Rentemargin i % av gjennomsnittlig månedlig forvaltningskapital 5,80 5,45 5,10 Resultatet av ordinær drift før nedskrivninger og skatt viser et overskudd på MNOK 10,8, tilsvarende 1,8 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for var et overskudd på MNOK 5,8. Styret er tilfreds med resultat for første kvartal, som også er i tråd med bankens forventinger og budsjetter. 4,75 4,40 4,05 3,70 3,35 3,00 Rentemargin akk Rentemargin pr mnd Etter nedskrivninger og skatt viser resultatet et overskudd på MNOK 4,8, mot et overskudd på MNOK 4,4 året før. Resultatet er i noe grad påvirket av den uroen som har vært i kapitalmarkedet i første kvartal. Dette knytter seg til bankens obligasjonsportefølje. Som en følge av dette, er det foretatt en nedskrivning for kursfall på MNOK 3,2. Beløpet representerer et urealisert tap, som banken forventer vil hente seg inn i forbindelse med stabilisering og bedring i kapitalmarkedet. Se for øvrig omtale om verdipapirer under balansen. 140,0 122,5 105,0 87,5 70,0 52,5 35,0 17,5 0,0 Kostnadsprosent i % av totale inntekter Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter viser for 1. kvartal MNOK 20,3,- mot MNOK 13,7, året før. Målt opp mot gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør bankens rentenetto 3,41 %, mot 4,3 % ved utgangen av. Bakgrunn for det store fallet i bankens rentenetto skyldes blant annet den kraftige veksten i bankens gjennomsnittlige forvaltningskapital fra til. Videre har økningen i Norges Banks styringsrente og uro i kapitalmarkedene ført til høyere innlånsrenter for bankene. Dette påvirker Bank2 ASA spesielt, med bakgrunn i den topp 3 rentegarantien banken har på sin plasseringskonto med innskudd over kr ,-. Andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjør MNOK 0,5, mot MNOK 0,3 for året før. Økningen skyldes noe større aktivitet i banken i løpet av, samt et godt utviklet samarbeid med Gjeldsmegling AS. Kostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjør MNOK 7,9, mot MNOK 6,5 året før. Økningen skyldes i hovedsak større aktivitet i banken i løpet av det siste året som har medført økt behov for flere ansatte. Andre driftskostnader utgjør MNOK 1,2 mot MNOK 0,8 året før. Endringen kan i det vesentligste relateres til økte it-kostnader gjennom den veksten som har vært i banken. >>2 Bankens kostnadsprosent inklusive avskrivning i forhold til inntekter utgjør 47,3 %, mot 57,33 % året før. Dette anser banken som meget tilfredsstillende, og det er av styrets oppfatning at bankens kostnadsutvikling er under god kontroll.

3 Tap, nedskrivninger og mislighold på utlån Bankens individuelle nedskrivninger for forventede tap etter 1. kvartal viser netto en kostnad på MNOK 1,0. Det foreligger ingen konstaterte tap i bankens regnskap på tross av et høyt mislighold, bortsett fra MNOK 0,1 som knytter seg til misbruk av kredittkort. Akkumulert har banken i sin balanse bokført individuelle nedskrivninger med MNOK 8,3. Type lån Næring 28% Omstart 7% Refinansiering 67% Nær Oms Refi Sum misligholdte lån utover 90 dager beløper seg til MNOK 125,2. Det vesentligste er innenfor privatmarkedet, og utgjør 14,2 % av brutto utlån korrigert for kortsiktige kreditter. Tilsvarende tall for året før var MNOK 16. Endringen i misligholdte lån utover 90 dager, viser siden nyttår en nedgang på MNOK 2,0. Balansen viser sum individuelle nedskrivninger på MNOK 8,3. Flere av kundene hos Bank2 har dokumentert en dårligere betalingshistorikk enn gjennomsnittet. Som et resultat av dette har Bank2 en andel misligholdte lån som ligger betydelig over gjennomsnittet for øvrige banker. Høyt mislighold er forutsett i forbindelse med innvilgelse av lånene, og er hensyntatt i krav til sikkerhet og prising av lånet. Låneengasjement etter grad av sikkerhet Øvrige - annen bolig 21% Utover 80% bolig 13% Type lån Med utgangspunkt i bankens konsept, forventes det at bankens totale mislighold vil være vesentlig høyere i forhold til hva som anses normalt i andre banker. Banken har likevel stor fokus på dette området, og på slutten av reduserte banken sin belåningsgrad ned til 75 %. Det forventes gjennom blant annet dette tiltaket at bankens totale mislighold skal reduseres, og dermed også muligheten for faktiske tap. Videre har banken økt bemanningen på mislighold til to heltidsansatte Utvikling innskudd vs utlån (netto) Innenfor 80% bolig 66% BALANSEN Forvaltningskapitalen Etter første kvartal, utgjør bankens forvaltningskapital MNOK 2 409,8, mot MNOK 1 484,5 året før. Økningen siden årsskiftet utgjør MNOK 93, tilsvarende 4 %. Årsaken til den store veksten siste 12 måneder, skyldes i sin helhet vesentlig vekst i bankens innskudd. Det at banken er selvfinansierende i forhold til å møte vekst i kundeutlån, bidrar også positivt i forhold til bankens videre utvikling Akkumulerte innskudd Akkumulert utlån, netto Utlån Netto utlån pr utgjør MNOK 1 088,6, en økning på MNOK 194,3 siste 12 måneder. Av netto utlån, relaterer MNOK 208,3 seg til kortsiktige kreditter med gjennomsnittlig løpetid på 3 mnd. Tilsvarende tall i var MNOK 259,6. Totale utlån har siden årsskiftet vokst med MNOK 104,7, hvorav veksten i kortsiktige kreditter utgjør MNOK 67,5. Det er spesielt innenfor næring banken har sin vesentligste vekst siste år. Bank2 ASA har i sin utlånsvirksomhet strenge krav til sikkerhet, hvor banken i all hovedsak kun aksepterer sikkerhet i fast eiendom. Banken har også etablert gode rutiner i forhold til å tiltre pantet i den grad dette blir nødvendig. Grundig vurdering av alle engasjementer og god sikkerhet, kombinert med en aktiv oppfølging av kundene medfører at kredittrisikoen er redusert til et minimum. 3<<

4 Akkumulerte innskudd Høye krav i forhold til markedsverdi på sikkerhetene medfører at tapsrisikoen først økes ved unormalt høye nedganger i boligmarkedet Innskudd Innskudd har siden samme periode i fjor økt med MNOK 894,8, og utgjør pr MNOK 2 110,8. Siden årsskiftet har innskuddene økt med MNOK 89,7. Banken har hatt en vesentlig vekst i sine innskudd, noe som i hovedsak kan relateres til topp 3 garantien banken har på sin plasseringskonto for innskudd over kr ,-. Veksten siden nyttår har vært noe lavere en forventet, og skyldes den store konkurransen i markedet i forhold til å hente inn funding til bankene. Banken har god spredning på innskuddene sine, og hadde ved utgangen av mars ca innskuddskunder. Pr utgjør bankens innskuddsdekning 193,9 %, inklusive de kortsiktige kredittene. Det foreligger heller ingen fastrenteinnskudd ved utgangen av perioden. Verdipapirer Bankens beholding av obligasjoner blir i regnskapet klassifisert som anleggsmidler, og blir løpende vurdert til det laveste av kostpris og kvalifisert markedspris. Ved utgangen av første kvartal er bokført verdi på obligasjonsbeholdningen MNOK 487,5, etter en akkumulert nedskrivning for urealisert kurstap på MNOK 7,0. Fallet kommer som en følge av den uroen som har vært i finansmarkedet, og kursene har falt mer enn hva som var forutsatt. Vi har imidlertid konstatert at markedet har stabilisert seg, og forventer en oppgang i tiden som kommer. Etter styrets vurdering, har obligasjonsporteføljen en tilfredsstillende rente- og kredittrisiko. Obligasjonene i bankens portefølje er tilfredsstillende sikret, og består hovedsakelig av papirer innenfor offshore og rigg med underliggende avtaler og kontrakter. Alle papirene er i norske kroner og blir videre ivaretatt gjennom Norsk Tillitsmann. Porteføljen har en vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,7 år, og har for første kvartal hatt en gjennomsnittlig avkastning på ca 10,65 %. To av obligasjonene vi har i porteføljen, vil også bli callet i løpet av juni, og vil gi banken en gevinst på ca MNOK 2,0. Styret og banken er av den oppfatning at den merinntekten obligasjonsporteføljen gir, er med på å begrense en eventuell nedside som fall i kursen på obligasjonene vil ha. Kapitaldekningen Bank2 ASAs kapitaldekning målt i henhold til myndighetenes retningslinjer utgjør pr ,94 %, mot 20,3 % pr Beregningen tar utgangspunkt i et risikoveid beregningsgrunnlag på MNOK 1 293,2, samt bankens ansvarlige kapital på MNOK 237,7. Overskuddet etter første kvartal er ikke inkludert i bankens ansvarlige kapital. Det med bakgrunn i at regnskapet ikke er revidert. Fra 1.1. er Basel II - regelverket innført, og det gjør at kapitaldekningen for 1. kvartal ikke er sammenlignbar mot tidligere perioder. Etter de gamle reglene (Basel I-regelverket), ville bankens kapitaldekning pr utgjort 18,53 %. Konsekvensene av overgangen til nytt kapitaldekningsregelverk blir derfor en liten nedgang for Bank2 tilsvarende 0,59 %. >>4

5 Soliditet ICAAP Styret har i løpet av og i første kvartal gjennomgått og vurdert bankens risikoområder i tråd med retningslinjer og veiledninger gitt av Kredittilsynet ved implementering av Basel II regelverket. Styret vurderer at bankens kapitalnivå er tilfredsstillende i forhold til bankens risiko. Dette er også i samsvar med det som er innrapportert til Kredittilsynet, slik kravet er. Bankens største risiko er vurdert til å være kredittrisiko, mens både markedsrisiko og likviditetsrisiko er vurdert som lav. Andre risikoområder, som f. eks operasjonell risiko og omdømmerisiko vurderes som normale. Styret har iverksatt tiltak for å styre og kontrollere bankens kredittrisiko. Marked Det har vært en økende interesse for bankens tjenester i første kvartal. Trafikken på hjemmesiden har hele tiden vært økende og antall unike besøk ligger nå på mellom i måneden mot tilsvarende periode i fjor Det gjenspeiles også i lånesøknadsmassen. Det er et stort behov for å få refinansiert lån, men mange kan ikke stille nødvendig sikkerhet eller har ikke god nok betalingsevne. Rundt 9 av 10 av henvendelsene vi får, kan ikke stille tilstrekkelig sikkerhet i form av fast eiendom eller en real kausjonist. I dette markedet er vår utfordring å tiltrekke oss kunder vi kan hjelpe. Vi har i perioden fokusert på å øke kjennskap til banken gjennom merkevarebyggende reklameaktiviteter i riksdekkende medier og ved å målrette aktiviteter i Oslo. Dette har vi lykkes med og kan vise til en økt merkevarekjennskap i Oslo på ca 20 %. Målingen viser at 47 % av den voksne befolkningen i Oslo kjenner til Bank2. Internett er en viktig kanal for oss og i perioden har vi arbeidet med synliggjøring og optimalisering av tilstedeværelsen på nettet. At vi har lykkes med dette vises gjennom en formidabel økning antall besøkende på Banken har også hatt fokus på å engasjere seg i debatter og innspill til media rundt temaene personlig økonomi, betalingsvansker og inkasso. Temaet har en økende interesse og relevans, noe som gjenspeiles i oppmerksomheten vi får av pressen. Oppmerksomheten rundt de nye småbankene samt bankens gode resultater har også gitt bra oppmerksomhet i pressen for banken. Tatt vår størrelse i betraktning har vi fått en betydelig mediedekning første kvartal. Markedet som har hatt en stigning i betalingsanmerkninger så langt i år på 1,4 milliarder kroner. Totalt er nordmenn registrert med 18 milliarder kroner i forfalt gjeld. Samtidig har tvangssalg av boliger steget med 12 % siden i fjor. Vi forventer at denne trenden fortsetter i et urolig bolig- og finansmarked. I innskuddsmarkedet merker vi sterk konkurranse. I dette markedet bidrar vår topp 3 rentegarantien til en stabil tilgang på kunder som ser fordelene med at banken overvåker rentemarkedet for dem slik at de er sikret over tid en konkurransedyktig god avkastning. 5<<

6 RESULTATREGNSKAP PR Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gev/ tap på verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Lønn og sosiale kostnder Aministrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader II Driftsresultat før tap ( - underskudd) Tap på utlån, garantier m.v. ( - inntekt) ( ) Nd-/ oppskrivning & gevinst / tap anl.papirer Skatt på ordinært resultat ( - utsatt skattefordel) III Resultat av ordninær drift etter skatt ( - underskudd) BALANSE PR EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstituasjoner Utlån til og fordringer på kunder Tap på utlån ( ) ( ) ( ) Sertifikater, oblig. og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottate inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Skyldig utbytte Betalbar skatt, ikke ilignet Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Periodens resultat Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Betingende forpliktelser >>6

7 Perioderegnskap pr Note 1 Tap på utlån og garantier Individuelle nedrskrivninger pr Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden ( ) ( ) Sum nedskrivninger pr Note 2 Mislighold og tapsutsatte lån Næringlivskunder Privatkunder Brutto misligholdte låneengasjement Individuelle nedskrivninger næring ( ) - - Individuelle nedskrivninger privatkunder ( ) ( ) Netto misligholdte låneengasjement Brutto andre tapsutsatte lån Netto andre tapsutsatte lån Note 3 Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapitalen skal utgjøre minst 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. For den opperasjonelle risikoen beregnes det et krav på 15 % av gjennomsnittlig omsetning de 3 siste årene Aksjekapital Overskursfond Annen egenkapital *) Sum egenkapital balanseført utsatt skattefordel - ( ) - - immaterielle eiendeler ( ) ( ) ( ) Ansvarlig kapital ( Kjernekapital) Beregningsgrunnlag **) Kapitaldekningsprosent 17,94% 31,68% 20,30% *) Resultat for 1 kvartal er ikke medtatt i kapitaldekningsberegningen. **) For ; Grunnlag for 8 % = MNOK 1 257,2, Grunnlag for 15 % = MNOK 35,92 Oslo den 31. mars 23. april I styret for Bank2 Jon H. Nordbrekken (sign) (styrets leder) Øystein Stray Spetalen (Sign) Kjersti Ringdal (sign) Jebanathan Sithamparanathan (sign) (ansattes representant) Mona Ingebrigsten (sign) Solveig Torsvik (sign) Christin Sanders (sign) (banksjef) 7<<

8 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: Fax:

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 20000 13750 7500 1250 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 3. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling K V A R TA L S R E G N S K A P 2. K V A R TA L 2 0 0 7 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets

Detaljer

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 LCR LCR RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Renteinntekter og lignende inntekter 43.966.488 40.759.876 171.269.237 Rentekostnader og lignende kostnader 13.600.219 16.084.306 64.062.741 I

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Årsrapport 2008. Side 1

Årsrapport 2008. Side 1 ÅRSBERETNING FOR 2008...2 Sparebankenes rammebetingelser i 2008...2 Bankens virksomhet i 2008...2 Virksomhetsstyring...2 Eiendomsmegling...3 Strategisk samarbeid Terra-gruppen...3 Resultatutvikling, inntekter

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 3. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport for tredje kvartal 2013 (urevidert) Hovedtall Driftsresultat før tap og skatt: 166,0 mkr (143,6 mkr) Netto renteinntekter: 213,9 mkr (231,0

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Du vet hvor du har oss!

Du vet hvor du har oss! Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 1 3 2. r e g n s k a p s å r Du vet hvor du har oss! Nært Holla og Lunde Sparebank er en ekte lokalbank. Vi lytter til våre kunder og våre ansatte og bryr oss om de lokale

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer