KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010"

Transkript

1 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

2 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker og i henhold til god regnskapsskikk i Norge. Delårsregnskapet er ikke revidert. Det er heller ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som styret er kjent med og som påvirker bankens stilling negativt Regnskapsprinsippene er ikke endret i forhold til foregående år eller i forhold til de som ble benyttet ved avleggelse av selskapets årsregnskap for. RESULTAT Rentemargin i % av gjennomsnittlig månedlig forvaltningskapital 5,20 4,80 4,40 4,00 3,60 3,20 Resultatet av ordinær drift før nedskrivninger og skatt viser etter 1. kvartal et overskudd på MNOK 7,5, tilsvarende 0,3 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for var et overskudd på MNOK 8,6. Nedgangen i resultat sammenlignet med samme periode i fjor skyldes i hovedsak at banken ikke lenger driver med finansiering av aksjer på terminkontrakter, samt at beholdningen av industriobligasjoner er vesentlig lavere. 2,80 2,40 2, Rentemargin akk Rentemargin pr mnd 2010 Etter nedskrivninger og skatt viser resultatet et overskudd på MNOK 10,9 mot et overskudd på MNOK 3,2 året før. I første kvartal i 2010 har obligasjonsmarkedet bedret seg ytterligere siden nyttår og banken har foretatt en reversering av tidligere nedskrivninger på obligasjoner med MNOK 7,1. Videre har banken også hatt en positiv utvikling hva gjelder misligholdte og tapsutsatte lån, noe som har resultert i en netto reversering av individuelle nedskrivninger. Netto tapskostnad utgjør pr første kvartal en inntekt på MNOK 0, Kostnadsprosent i % av totale inntekter Det vises for øvrig til kommentarene under hvert hovedområde i denne rapporten, både på resultatsiden og balansesiden % Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde i 1. kvartal MNOK 17,7 mot MNOK 20,0, året før. Banken har redusert sin eksponering overfor markedsrisiko, noe som har medført at avkastningen på overskuddslikviditeten er noe lavere i 2010 i forhold til fjoråret. Videre har banken valgt å plassere en del av overskuddslikviditeten i pengemarkedsfond fremfor i enkeltobligasjoner. Avkastningen på slike investeringer inngår ikke i bankens rentenetto, men blir rapportert som inntekter av andre verdipapirer. Pr 1. kvartal utgjør dette MNOK 0,6.Banken hadde ikke tilsvarende plasseringer i 1. kvartal. Målt opp mot gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde bankens rentenetto 2,96 %, for 1. kvartal, mot 2,99 % for hele. På bakgrunn av at banken ikke har etablert trekkfasiliteter eller har andre fundinginstrumenter, har banken valgt å sette krav til å ha en betydelig likviditetsreserve. Gjennom en god forvaltning av bankens overskuddslikviditet har banken lykkes med å få en tilfredsstillende avkastning, som så langt i 2010 har gitt et positivt bidrag til resultatet. Andre driftsinntekter Andre inntekter består av gebyrer og provisjoner fra betalingsformidling og garantier og kostnader ved bankens betalingsformidling, inntekter fra plasseringer i pengemarkedsfond, samt andre provisjonsinntekter. Netto utgjør disse pr 1. kvartal MNOK 0,6, mot en kostnad på MNOK 0,1 året før. Av posten utgjør inntekter på pengemarkedsfond MNOK 0,6. Denne posten er ny i 2010 i forhold til første kvartal.det innebærer at de øvrige postene for 2010 viser en netto på kr 0,-. >>2 Kostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjør MNOK 8,7. Dette er en samlet nedgang på MNOK 0,3 fra året før. Lønn og sosiale kostnader viser isolert sett en økning på

3 MNOK 0,4 og skyldes i hovedsak noen doble kostnader i forbindelse med overgang til ny banksjef. Nedgangen i de generelle administrasjonskostnadene er på MNOK 0,7 og skyldes i det vesentligste lavere salgskostnader. I ble det blant annet gjennomført en egen tv kampanje i 1. kvartal. Type lån Næring 27,3% Næ Om Re Andre driftskostnader utgjør MNOK 1,5 mot MNOK 1,7 året før. Nedgangen kan i hovedsak relateres til lavere honorarkostnader og kostnader relatert til realisering av pantesikkerheter. Omstart 3,7% Refinansiering 69% Bankens kostnadsprosent inklusive avskrivning i forhold til inntekter utgjør 59,2 %, mot 57,5 % året før. Bankens kostnader vil variere som følge av at gjennomførte markedsaktiviteter og engangskostnader påløper i ulike måneder. Det forventes imidlertid at de totale kostnadene for 2010 vil være noe høyere enn i målt i forhold til bankens netto inntekter på grunn av fall i bankens rentenetto. Det er likevel av styrets oppfatning at bankens kostnadsutvikling er under god kontroll Utvikling innskudd vs utlån (netto) Tap, nedskrivninger og mislighold på utlån Netto tapskostnad for 1. kvartal 2010 viser en inntektsføring på MNOK 0,6, som er MNOK 3,3 bedre enn i tilsvarende periode året før. Det er så langt i 2010 bokført konstaterte tap med MNOK 2,2, men tapene er dekket opp gjennom reversering av tidligere bokførte individuelle nedskrivninger for de samme engasjementer Individuelle nedskrivninger av utlån i balansen utgjør MNOK 30,4. I tillegg kommer gruppevise nedskrivninger med MNOK 10,0. Bankens utlånsportefølje følges kontinuerlig opp med henblikk på nedskrivninger, med spesielt fokus på verdien av bankens sikkerheter. Så godt som alle bankens sikkerheter er verdivurdert i løpet av de siste 12 måneder. Akkumulerte innskudd Akkumulert utlån, netto Sum misligholdte lån beløper seg brutto til MNOK 148,1, en nedgang på MNOK 24,7 sammenlignet med samme periode i fjor. Siden nyttår viser mislighold en nedgang på MNOK 11,6. Misligholdet fordeler seg med MNOK 40,1 på bedriftsmarkedet, en liten økning siden årsskiftet. Tilsvarende for privatmarkedet er MNOK 108,0, en nedgang siden årsskiftet på MNOK 12,4. Misligholdet utgjør totalt 16,3 % av brutto utlån pr 1. kvartal 2010, mot 17,8 % ved utgangen av fjoråret. BALANSEN Forvaltningskapitalen Etter 1. kvartal 2010 utgjør bankens forvaltningskapital MNOK 2 345,9, mot MNOK 2 607,5 året før. Nedgangen siden årsskiftet utgjør MNOK 147,2, tilsvarende 5,9 %. Årsaken til nedgangen siste 12 måneder, er i hovedsak endringen i bankens kundeinnskudd som viser en redusert med 11,1 %. Utlån Netto utlån pr utgjør MNOK 907,1, en nedgang på MNOK 159,8 siste 12 måneder, hvorav MNOK 191,2 relaterer seg til kortsiktige kreditter med løpetid på i snitt 3 mnd. Det innebærer at øvrige utlån viser en økning på MNOK 33. Siden årsskiftet viser samlede utlån en økning på MNOK 10,3, hvorav alt gjelder ordinære nedbetalingslån. Av netto utlån pr relaterer MNOK 1,7 seg til kortsiktige kreditter med gjennomsnittlig løpetid på 3 mnd. Tilsvarende tall i 1. kvartal var MNOK 192,9. De kortsiktige kredittene relaterer seg i sin helhet til finansiering av aksjekjøp på terminkontrakter. Denne aktiviteten ble avviklet i siste halvdel av. I 1. kvartal 2010 har banken bevilget nye lån og kreditter for til sammen MNOK 103,5. Utlånsveksten er noe lavere enn planlagt, men banken har valgt å prioritere riktige kunder, gode prosjekter og lønnsomhet. Bank2 ASA har i sin utlånsvirksomhet strenge krav til sikkerhet og betjeningsevne. I all hovedsak aksepterer banken kun sikkerhet i fast eiendom. 3<<

4 Akkumulerte innskudd Innskudd Bankens kundeinnskudd har siden samme periode i fjor gått ned med MNOK 259,5 og er pr på MNOK 2 075,9. Siden årsskiftet her innskuddene redusert med MNOK 162,6. Innskudd fra kunder er fortsatt bankens eneste fundingkilde over egenkapitalen. Banken har ingen fastrenteinnskudd. Endringen i kundeinnskuddene har gitt en bedring i bankens balansestruktur Av bankens totale kundeinnskudd er hele 94,4 % dekket av garantiordningen til Bankenes Sikringsfond. Banken har god spredning på innskuddene, og hadde ved utgangen av mars 2010 ca innskuddskunder med et snitt innskudd på kr ,-. Banken har etter 1. kvartal en betydelig overskuddslikviditet, tilsvarende ca MNOK 1 491, inklusive plasseringer i obligasjoner og pengemarkedsfond. Det er forsøkt lagt til grunn stor forsiktighet i plassering av denne. Det stilles strengere krav til rating av alle motparter og i tillegg gjøres det vurderinger av alle motparter hvor ulike parametere vurderes. Det vesenligste av likviditeten som ikke er plassert i obligasjoner plasseres med korte løpetider og høye krav til rating i små og mellomstore norske banker. Bankene følges løpende opp i forhold til resultatutvikling og rating. Ved utgangen av 1. kvartal 2010 hadde banken en innskuddsdekning på 228,9 %, mot 217,4 % på samme tidspunkt i. Ved årsskiftet var innskuddsdekningen på 249,6 %. Endringene skyldes avviklingen av finansiering knyttet til kjøp av aksjer på terminkontrakter, men også at kundeinnskuddene har gått noe ned i det første kvartal. Verdipapirer Bankens verdipapirer består i hovedsak av industri og bankobligasjoner og blir i regnskapet klassifisert som anleggsmidler. Hovedhensikten er å sitte på disse til forfall. En stor del av verdipapirene ble anskaffet i eller tidligere og er i regnskapet nedskrevet til markedsverdi på grunn av verdifall i markedet. Deler av dette verdifallet er nå reversert, men som følge av at markedsverdiene fortsatt er lavere en anskaffelseskost vil endringene i observerbare markedsverdier føres løpende over resultatregnskap. Ved utgangen av 1. kvartal 2010 er bokført verdi på obligasjonene MNOK 297,8, en økning på MNOK 7,8 siden nyttår. >>4

5 Industriobligasjonene utgjør MNOK 169,7, hvor av MNOK 74,6 i børsnoterte selskaper. Bankobligasjonene er bokført med MNOK 128,1. Økningen i totalbeholdningen relaterer seg i hovedsak til reversering av tidligere års nedskrivninger. Nedskrivningene for urealisert kurstap på industriobligasjonene utgjør pr MNOK 64,7, en nedgang siden nyttår på MNOK 7,1. Porteføljen har en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 2,25 år. Bankens beholdning av pengemarkedsfond utgjør MNOK 91,9 ved utgangen av 1. kvartal 2010, og fordeler deg på to fond. Dette er plasseringer som banken gjennomførte medio. Begge fondene forvaltes av DnB NOR Kapitalforvaltning. Denne typen fond har klare likhetstrekk med obligasjoner (renteelementet), men skal likevel rapporteres sammen med en eventuell beholding av aksjer, andeler og grunnfondsbevis. Kapitaldekningen Bank2 ASAs kapitaldekning pr er på 19,45 %, mot 16,9 % etter første kvartal. Ved årsskiftet var kapitaldekningen 19,25 %. Ved beregningene tas det utgangspunkt i et risikoveid beregningsgrunnlag på MNOK 1 070,8, samt bankens ansvarlige kapital på MNOK 208,3. Overskuddet hittil i år er ikke inkludert i bankens ansvarlige kapital med bakgrunn i at regnskapet ikke er revidert. Om resultatet hittil i år ble regnet med ville kapitaldekningen vært på 20,47 %. Marked OG UTSIKTER FREMOVER Fortsatt lav rente, lav arbeidsledighet og stigende boligpriser gir optimisme til husholdningene, noe som igjen kan føre til økt forbruk. Dette til tross for et allerede høyt gjeldsnivå. Selv moderate renteøkninger kan raskt få økonomiske konsekvenser for mange. Antallet bedrifter med dårlig ratingklassifisering har økt. Sammenholdt med fortsatt høyt antall inkassosaker, er det etter styrets oppfatning fortsatt forventet behov for prosjektfinansiering og for refinansiering av misligholdt gjeld. I løpet av første kvartal konstaterer vi at en stigende andel lånesøkere har for høy belåning i forhold til verdigrunnlag/sikkerhet. Bankens utfordring ligger i å lykkes i å tiltrekke seg kunder som kvalifiserer for våre låneprodukter. Det vil derfor fokuseres ytterligere på markedstilpasning og målrettede markedsaktiviteter. 5<<

6 GJELD RESULTATREGNSKAP PR Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gev/ tap på verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og imm. eiendeler Andre driftskostnader II Driftsresultat før tap (- underskudd) Tap på utlån, garantier m.v. (- inntekt) ( ) Ned-/ oppskrivning & gevinst / tap anl.papirer (-inntekt) ( ) ( ) Skatt på ordinært resultat (- utsatt skattefordel) III Resultat av ordninær drift etter skatt ( - underskudd) BALANSE PR EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstituasjoner Utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån ( ) ( ) ( ) Nedskrivninger på grupper av utlån ( ) ( ) ( ) Sertifikater, oblig. og andre rentebærende verdipap med fast avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Eierinteresser i andre konsernselskaper Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Betalbar skatt, ilignet (foregående år) Betalbar skatt, ikke ilignet Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Periodens resultat Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Betingende forpliktelser Forpliktelser >>6

7 Perioderegnskap pr Regnskapsprinsipper Kvartalsregnskapet er satt opp etter Forskrift om årsregnskap for banker m v av 16. desember Ingen deler av perioderegnskapet er revidert. Det er heller ikke foretatt endringer i bankens regnskapsprinsipper i forhold til tidligere perioder. Note 1 Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for ( ) - + Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden ( ) ( ) Sum individuelle nedskrivninger på utlån Note 2 Mislighold og tapsutsatte lån Næringlivskunder Privatkunder Sum brutto misligholdte låneengasjement Individuelle nedskrivninger næring ( ) ( ) - Individuelle nedskrivninger privatkunder ( ) ( ) Sum netto misligholdte låneengasjement (over 90 dager) Sum brutto andre tapsutsatte låneengasjementer Sum netto andre tapsutsatte låneengasjementer Andre tapsutsatte låneengasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt i forhold til definisjonen i noten over, men hvor det i henhold til utlånsforskriften er foretatt en nedskrivning. Note 3 Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapitalen i utgangspunktet skal utgjøre minst 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Bank2 ASA har imidlertid et minimumskrav på 12 % tilbake fra tidspunktet for tildeling av konsesjonen. Beregningen tar utgangspunkt i et risikoveid beregningsgrunnlag på MNOK 1 070,8, samt bankens netto ansvarlige kapital på MNOK 208, Aksjekapital Overskursfond Annen egenkapital *) Sum egenkapital balanseført utsatt skattefordel ( ) ( ) ( ) - immaterielle eiendeler ( ) ( ) ( ) Ansvarlig kapital ( Kjernekapital) Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 19,45% 16,90% 19,25% *) Resultat for er ikke medtatt i kapitaldekningsberegningen. Godkjent av styret Oslo den 31. mars april 2010 Mari Thjømøe (sign) (styrets leder) Aage Thoen (sign) (styrets nestleder) Cecilie Johnsen (sign) Atle Ryssmo (sign) (ansattes representant) Erik Braathen (sign) Jon H. Nordbrekken (sign) Raimond Pettersen (sign) (adm. dir) 7<<

8 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: Fax:

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Stabil volumutvikling -Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill kr ( kr 4,9 mill). -Netto renteinntekter: kr. 12,0 mill (kr.19,5 mill). -Netto provisjons-

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2009

Delårsrapport 4. kvartal 2009 Delårsrapport 4. kvartal 2009 Postadresse: 63 85 44 40 Bankgiro: 1271.89.02485 Avdelingskontorer: Postboks 33 Fax: 63 85 44 41 Organisasjonsnr: NO937885644 Bjørkelangen Årnes Jessheim 1930 Aurskog Web:

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2013

Delårsrapport 1. halvår 2013 Delårsrapport 1. halvår 2013 Nesset Sparebank Fotballskole 2013 Innholdsfortegnelse 1 Halvårsberetning... 3 1.1 Regnskapsprinsipper... 3 1.2 Resultatregnskapet... 3 1.3 Balansen... 3 1.4 Risikovurdering...

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Delårsrapport 31.12.2009

Delårsrapport 31.12.2009 Delårsrapport 31.12.2009 DELÅRSRAPPORT.09 Nes Prestegjelds Sparebanks kvartalsregnskap er utarbeidet i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), herunder IAS 34 om delårsrapportering. Banken

Detaljer

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015

Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 Delå rsregnskåp 1. kvårtål 2015 HOVEDTALL MELHUS SPAREBANK Beløp i tusen kroner og i % av midlere forvaltning Resultat 31.03.15 31.03.14 2014 Renteinntekter 62.548 3,87 % 66.502 4,35 % 271.989 4,19 % Rentekostnader

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2013

Regnskap 1. halvår 2013 Regnskap 1. halvår 2013 Hovedpunkter 1 halvår 2013 Resultat før skatt kr 19,7 mill mot kr 13,8 mill i første halvår Netto renteinntekter kr 27,7 mill mot kr 18,9 mill i første halvår Netto renteinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no.

Halvårsrapport 2008. Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsrapport 2008 Postboks 53, 4358 Kleppe. Telefon 51 78 96 00. Faks 51 78 96 01. www.klepp-sparebank.no. Halvårsberetning 2008 Bra resultat Netto renteinntekter: kr.42,6 mill (kr.35,5 mill). Netto

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer