KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2009"

Transkript

1 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL

2 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 3. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker og i henhold til god regnskapsskikk i Norge. Delårsregnskapet er ikke revidert. Det er heller ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som styret er kjent med eller som påvirker bankens stilling negativt Regnskapsprinsippene er ikke endret i forhold til foregående år eller i forhold til de som ble benyttet ved avleggelse av selskapets årsregnskap for. RESULTAT 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 Rentemargin i % av gjennomsnittlig månedlig forvaltningskapital Resultatet av ordinær drift før nedskrivninger og skatt viser etter 3. kvartal et overskudd på MNOK 28,3, tilsvarende 1,1 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for var et overskudd på MNOK 36,6. Nedgangen i resultat sammenlignet med samme periode i fjor skyldes fallende markedsrente, som blant annet har medført lavere avkastning på egenkapitalen. Styret er imidlertid tilfreds med resultatet, som i det vesentligste er i tråd med bankens forventinger og prognoser. 2,50 2,00 1,50 140,0 Rentemargin akk Rentemargin pr mnd Kostnadsprosent i % av totale inntekter Etter nedskrivninger og skatt viser resultatet et overskudd på MNOK 9,3 mot et overskudd på MNOK 1,2 året før. Årsaken til det svært lave resultatet i 3. kvartal skyldes i sin helhet store nedskrivninger på bankens obligasjonsportefølje. (Se senere omtale av bankens obligasjons-portefølje). Resultatet etter skatt pr 3. kvartal er i tråd med bankens prognose. Noe høyere nedskrivninger på utlån, som vi forventer vil avta noe i 4. kvartal. Videre viser nedskrivninger på obligasjoner et lavere beløp med MNOK 1,3 i forhold til prognose. Bakgrunnen er at banken i 3. kvartal har gjort reverseringer av tidligere nedskrivninger på grunn av vesentlig bedring i markedsverdiene på enkelte av obligasjonene. 122,5 105,0 87,5 70,0 Det vises for øvrig til kommentarene under hvert hovedområde i denne rapporten, både på resultatsiden og balansesiden. 52,5 35,0 17,5 0,0 Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde i 3. kvartal MNOK 57,5 mot MNOK 64,4, året før. Nedgangen skyldes i hovedsak det kraftige fallet i markedsrenten første halvår. Dette har ført til høyere innlånsrente for banken målt opp mot hva banken selv får i avkastning på plasseringer gjort i andre kredittinstitusjoner. Videre har banken valgt å plassere en del av overskuddslikviditeten i pengemarkedsfond fremfor i enkeltobligasjoner. Avkastningen på slike investeringer inngår ikke i bankens rentenetto, men blir rapportert som inntekter av andre verdipapirer. Pr 3. kvartal utgjør dette MNOK 1,2. Det er også innbetalt en vesentlig høyere avgift til Bankenes Sikringsfond i i forhold til. Total kostnad for vil bli på ca MNOK 1,6 mot MNOK 0,5 i. Denne kostnaden inngår også i bankens rentenetto. Målt opp mot gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør bankens rentenetto 3,00 %, mot 3,41 % ved utgangen av. Bakgrunn for nedgangen i bankens rentenetto i % skyldes de forannevnte forholdene, samt vekst i bankens gjennomsnittlige forvaltningskapital, som fra til har økt med MNOK 166. På bakgrunn av at banken ikke har etablert trekkfasiliteter eller har andre fundinginstrumenter, har banken valgt å sette krav til å ha en betydelig likviditetsreserve. Gjennom at banken gir høy rente til sine kunder, vil deler av bankens overskuddslikviditet ha en negativ effekt på rentenettoen. Banken mener likevel at dette er et billigere alternativ i forhold til eventuelt å låne penger i markedet. >>2 Andre driftsinntekter Andre inntekter består av gebyrer og provisjoner fra betalingsformidling og garantier og kostnader ved bankens betalingsformidling, inntekter fra plasseringer i pengemarkeds-

3 fond, samt andre provisjonsinntekter. Netto utgjør disse pr 3. kvartal MNOK 1,1, mot en inntekt på MNOK 0,3 året før. Av posten utgjør inntekter på pengemarkedsfond MNOK 1,2. Denne posten er ny i. Det innebærer at de øvrige postene viser en netto kostnad på MNOK 0,1. Netto nedgangen skyldes at banken ikke lenger mottar provisjonsinntekter fra Gjeldsmegling AS. Type lån Næring 24,8% Refinansiering 70,5% Næ Om Re Kostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjør MNOK 23,8. Dette er en økning på MNOK 1,5 fra året før, hvorav MNOK 0,9 gjelder lønn og sosiale kostnader. Økningen skyldes i hovedsak større aktivitet i banken i løpet av de siste 12 måneder, samt noen engangskostnader. Økningen i de generelle administrasjonskostnadene skyldes vesentlig økning i it-kostnader, samt enkelte engangskostnader. Omstart 4,6% Andre driftskostnader utgjør MNOK 4,7 mot MNOK 3,9 året før. Økning kan blant annet relateres til økte lokalkostnader, samt andre kostnader knyttet til bankens kunder (salg av pantegjenstander fast eiendom) Utvikling innskudd vs utlån (netto) Bankens kostnadsprosent inklusive avskrivning i forhold til inntekter utgjør 52,6 %, mot 43,44 % året før. Bankens kostnader vil variere som følge av at gjennomførte markedsaktiviteter og engangskostnader påløper i ulike måneder. Det forventes imidlertid at de totale kostnadene for vil være noe høyere enn i målt i forhold bankens netto inntekter på grunn av fall i bankens rentenetto. Det er likevel av styrets oppfatning at bankens kostnadsutvikling er under god kontroll Akkumulerte innskudd Akkumulert utlån, netto Tap, nedskrivninger og mislighold på utlån Bankens individuelle nedskrivninger for forventede tap etter 3. kvartal viser netto en kostnad på MNOK 8,3, som er MNOK 0,7 lavere enn i tilsvarende periode året før. Det foreligger ingen konstaterte tap i bankens regnskap til tross for et høyt mislighold, men banken har nå blancoengasjementer for ca MNOK 4,3 etter salg av pantobjekter som vil bli regnskapsmessig konstatert i 4.kvartal. Beløpet er allerede nedskrevet gjennom de individuelle nedskrivningene. Akkumulerte individuelle nedskrivninger i balansen utgjør MNOK 28,0. I tillegg kommer gruppevise nedskrivninger med MNOK 10,0. Bankens utlånsportefølje følges kontinuerlig opp med henblikk på nedskrivninger, med spesielt fokus på verdien av bankens sikkerheter. Så godt som alle bankens sikkerheter er verdivurdert i løpet av de siste 12 måneder. Sum misligholdte lån (over 90 dager) beløper seg brutto til MNOK 175,2, en økning på MNOK 0,8 fra Misligholdet fordeler seg med MNOK 56,6 på bedriftsmarkedet, som er en økning siden årsskifte på MNOK 9,1. Tilsvarende for privatmarkedet er MNOK 118,6, som er en nedgang siden årsskiftet på MNOK 8,3. Mislighold over 90 dager utgjør totalt 19,9 % av brutto utlån korrigert for kortsiktige kreditter. Dette er på samme nivå som pr årsskiftet. I årets tre første kvartaler er det løst misligholdssaker for MNOK 138,6, mens nye misligholdssaker kommet til i samme periode utgjør MNOK 139,4. Tilfanget av nye misligholdte saker er således en like stor utfordring som å løse saker som allerede er i mislighold. Banken har et kontinuerlig og stort fokus på dette området og det legges ned en betydelig innsats, men arbeidet med oppfølging av lån i tidlig restanse må ytterligere styrkes med intern omfordeling av ressurser. Ny fagansvarlig på mislighold er ansatt fra 1.oktober. BALANSEN Forvaltningskapitalen Etter 3. kvartal, utgjør bankens forvaltningskapital MNOK 2 539,0, mot MNOK 2 393,5 året før. Økningen siden årsskiftet utgjør MNOK 145,5, tilsvarende 6,1 %. Årsaken til veksten siste 12 måneder, skyldes i hovedsak vekst i bankens kundeinnskudd som viser en økning på 9,3 %. Banken er selvfinansierende i forhold til å møte vekst i kundeutlån, som anses positivt i forhold til bankens videre utvikling. 3<<

4 Akkumulerte innskudd Utlån Netto utlån pr utgjør MNOK 912,0, en nedgang på MNOK 336,4 siste 12 måneder, hvorav MNOK 319,2 relaterer seg til kortsiktige kreditter med løpetid på i snitt 3 mnd. Siden årsskiftet viser samlede utlån en nedgang på MNOK 222,7, hvorav nedgangen i kortsiktige kreditter utgjør MNOK 213,8. Av netto utlån pr relaterer MNOK 39,0 seg til kortsiktige kreditter med gjennomsnittlig løpetid på 3 mnd. Tilsvarende tall i 3. kvartal var MNOK 358,52. De kortsiktige kredittene relaterer seg i sin helhet til finansielle derivater, som for Bank2 sin del innebærer finansiering av aksjekjøp på terminkontrakter. 0 I 3. kvartal har banken bevilget nye lån og kreditter for til sammen MNOK 76,7. Totalt for året er det bevilget nye utlån med MNOK 210,4. Utlånsveksten er lavere enn planlagt, men banken har valgt å prioritere riktige kunder, gode prosjekter og lønnsomhet fremfor vekst så langt i. Bank2 ASA har i sin utlånsvirksomhet strenge krav til sikkerhet, hvor banken i all hovedsak kun aksepterer sikkerhet i fast eiendom. Innskudd Bankens kundeinnskudd har siden samme periode i fjor økt med MNOK 188,7, og er pr på MNOK 2 223,7. Siden årsskiftet har innskuddene økt med MNOK 112. Innskudd fra kunder er bankens eneste fundigkilde, men det jobbes med å få etablert trekkfasiliteter i andre kredittinstitusjoner. Banken har ingen fastrenteinnskudd. Av bankens totale kundeinnskudd er hele 95,8 % dekket av garantiordningen til Bankenes Sikringsfond. Banken har god spredning på innskuddene sine, og hadde ved utgangen av september ca innskuddskunder med et snitt innskudd på kr ,-. Kundene synes å være stabile, og banken har i liten grad blitt påvirket av de hendelsene som har funnet sted det siste året i finansmarkedet hva gjelder innskudd. Banken hadde ved kvartalsskifte en betydelig overskuddslikviditet, tilsvarende MNOK inklusive plasseringer i obligasjoner og pengemarkedsfond. Det er forsøkt lagt til grunn stor forsiktighet i plassering av denne. Det stilles strenge krav til rating av alle motparter, og i tillegg gjøres det egen vurderinger av alle motparter hvor viktige og sentrale parametere vurderes. Det vesenligste av likviditeten som ikke tidligere er plassert i obligasjoner innenfor sektoren for industri, plasseres nå kun i små og mellomstore norske banker med korte løpetider og høye krav til rating. Videre er det gjort noen plasseringer i obligasjoner innenfor bank og kreditt, hvor det er høye krav til rating og korte løpetider. Dette er plasseringer som er deponerbare i Norges Bank, og som på kort sikt kan fungere som en forsikring i forhold til funding. Ved utgangen av 3. kvartal hadde banken en innskuddsdekning på 243,8 % inklusive de kortsiktige kredittene, mot 161,8 % på samme tidspunkt i. Årsaken til den store økningen skyldes vesentlig nedgang i størrelsen på de kortsiktige kredittene. Ved årsskiftet var innskuddsdekningen på 186,1 %. Banken har som mål å opprettholde en innskuddsdekning på minimum 165 %, slik at man har rom for en kontrollert og forsvarlig vekst på utlånssiden fremover. Verdipapirer Bankens verdipapirer består i hovedsak av industri og bankobligasjoner, og blir i regnskapet klassifisert som anleggsmidler. Hovedhensikten er å sitte på disse til forfall. Løpende verdiendringer som følger av de vurderinger banken gjør, føres over resultatregnskapet. >>4 Ved utgangen av 3. kvartal er bokført verdi på obligasjonene MNOK 313,3, en økning på MNOK 14,7 sid en nyttår. Det er foretatt nyinvesteringer innenfor bank og kredittforetak på MNOK 128,1, som i dag har en verdi på MNOK 129,3, en bedring på MNOK 1,2. Tilsvarende er det realisert industriobligasjoner for MNOK 111, som har gitt en netto gevinst på MNOK 0,3. Akkumulerte nedskrivning for urealisert kurstap på industriobligasjonene

5 utgjør MNOK 73,0, en netto økning siden nyttår på MNOK 5,6. Årsaken til at det er en netto kostnad i regnskapet, skyldes at et av selskapene har gått konkurs. Det er påbegynt bobehandlinger, men det vil ta tid før en eventuell løsning vil foreligge. Banken forventer å få dekket deler av obligasjonen som har en opprinnelig kostpris på MNOK 29,8. Obligasjonen er i regnskapet nedskrevet til MNOK 3,6, en verdi man miniimum forventer å få dekket. Verdipapirene blir løpende vurdert til det laveste av kostpris og kvalifisert markedspris. Obligasjonene er for 3. kvartal vurdert individuelt basert på en kombinasjon av markeskurs og innhentet informasjon fra utenforstående parter. I tillegg har banken foretatt egne beregninger og analyser av enkelte av papirene. Basert på dette arbeidet, er noen av papirene vurdert til par kurs, mens de øvrige er vurdert til kvalifisert markedspris. Prinsippet er tilsvarende det som ble benyttet ved årsskiftet. Det presiseres at det er usikkerhet knyttet til de vurderinger som er gjort. Verdiutviklingen på obligasjonene vil avhenge av selskapenes utvikling framover og markeds-utviklingen for de aktuelle bransjene som selskapene opererer innenfor. Pr ble det i bankens årsrapport informert om at man ved bruk av markedskurs på samtlige obligasjoner ville måtte nedskrive med ytterligere ca MNOK 80 i forhold til det som faktisk ble gjennomført i bankens regnskap. Tilsvarende tall pr utgangen av 3. kvartal er MNOK 20, som innebærer en bedring i obligasjonenes samlede verdi på MNOK 60. Dette har bedret seg med ytterligere ca MNOK 5,0 i oktober. Porteføljen har en gjennomsnittlig restløpetid på 2,35 år. Gjennomsnittlig avkastning pr 3. kvartal er på 8,8 % på industriobligasjonene. For bank og finans ligger avkastningen på ca 3 %. I tillegg kommer kursøkningen som pr. 3. kvartal utgjør MNOK 1,2. Av de bokførte industriobligasjonene, har tre fastrente. Pålydende for disse er MNOK 120,8. Kapitaldekningen Bank2 ASAs kapitaldekning målt i henhold til myndighetenes retningslinjer og krav etter Pilar I (8 %) utgjør pr ,23 %, mot 17,8 % pr Bankens krav er 12 %. Beregningen tar utgangspunkt i et risikoveid beregningsgrunnlag på MNOK 1 144,5, samt bankens ansvarlige kapital på MNOK 197,2. Overskuddet hittil i år er ikke inkludert i bankens ansvarlige kapital med bakgrunn i at regnskapet ikke er revidert. Til orientering hadde banken en kapitaldekning på 20,84 % etter 3. kvartal. Marked OG UTSIKTER FREMOVER Inngangen av lånesøknader via våre nettsider har vært jevnt økende gjennom året, og utgjør ca ved utgangen av september. Antall søkere som oppgir at de har sikkerhet har vært økende i hele. Dette sammen med god betjeningsevne gir banken større muligheter for å kunne yte lån. I tillegg kommer det henvendelser fra samarbeidspartnere. Bankens utfordring er fortsatt å tiltrekke seg kunder vi kan hjelpe. Vi kan hjelpe mange, men ikke alle. I perioden har det vært annonse i bilaget til Dagbladet, samt at det har kommet nye plakater i bankens vinduer. Banken har videre fortsatt fokus på å engasjere seg i debatter og innspill til media. Banken har fått redaksjonell omtale på nettavisen, abcnyheter, P4 m.m siste kvartal. Vår plasseringskonto med topp-3 garantien er fortsatt stoppet for nye kunder på grunn av for stor vekst, men garantien opprettholdes for eksisterende kunder. Banken har en stabil kundemasse som ser fordelene med at banken overvåker rentemarkedet for dem, slik at de er sikret til enhver tid en konkurransedyktig god avkastning. Fremover forventer banken økt tilgang av lånesøknader for siste kvartal, noe vi allerede har merket godt i oktober måned. Dette har sammenheng med at banken vil ha annonsering på P4 og SBS (Radio 1 og Radio Norge) i perioden. Videre anses bankens likviditetssituasjon som god, og styret er av den oppfatning at banken har et godt utgangspunkt for den videre utvikling og vekst. 5<<

6 GJELD RESULTATREGNSKAP PR kvart kvart. 08 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gev/ tap på verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og imm eiendeler Andre driftskostnader II Driftsresultat før tap (- underskudd) Tap på utlån, garantier m.v. (- inntekt) Ned-/ oppskrivning & gevinst / tap anl.papirer (-inntekt) (7 938) Skatt på ordinært resultat (- utsatt skattefordel) ( ) ( ) III Resultat av ordninær drift etter skatt ( - underskudd) ( ) ( ) BALANSE PR EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstituasjoner Utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån ( ) ( ) ( ) Nedskrivninger på grupper av utlån ( ) - ( ) Sertifikater, oblig. og andre rentebærende verdipap med fast avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Eierinteresser i andre konsernselskaper Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Betalbar skatt, ilignet (foregående år) Betalbar skatt, ikke ilignet Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Periodens resultat Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Betingende forpliktelser >>6

7 Perioderegnskap pr Kvartalsregnskapet er satt opp etter Forskrift om årsregnskap for banker m v av 16. desember Ingen deler av perioderegnskapet er revidert. Det er heller ikke foretatt endringer i bankens regnskapsprinsipper i forhold til tidligere perioder. Note 1 Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden ( ) ( ) Sum individuelle nedskrivninger på utlån Note 2 Mislighold og tapsutsatte lån Næringlivskunder Privatkunder Sum brutto misligholdte låneengasjement Individuelle nedskrivninger næring ( ) ( ) - Individuelle nedskrivninger privatkunder ( ) ( ) Sum netto misligholdte låneengasjement (over 90 dager) Sum brutto andre tapsutsatte låneengasjementer Sum netto andre tapsutsatte låneengasjementer Andre tapsutsatte låneengasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt i forhold til definisjonen i noten over, men hvor det i henhold til utlånsforskriften er foretatt en nedskrivning. Note 3 Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapitalen i utgangspunktet skal utgjøre minst 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Bank2 ASA har imidlertid et minimumskrav på 12 % tilbake fra tidspunktet for tildeling av konsesjonen. Beregningen tar utgangspunkt i et risikoveid beregningsgrunnlag på MNOK 1 144,5, samt bankens netto ansvarlige kapital på MNOK 197, Aksjekapital Overskursfond Annen egenkapital *) Sum egenkapital balanseført utsatt skattefordel ( ) - ( ) - immaterielle eiendeler ( ) ( ) ( ) Ansvarlig kapital ( Kjernekapital) Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 17,23% 20,84% 17,80% *) Resultat for, og - er ikke medtatt i kapitaldekningsberegningen. Godkjent av styret Oslo den 30. september 20. oktober Jon H. Nordbrekken (sign) (styrets leder) Aage Thoen (sign) (styrets nestleder) Kjersti Ringdal (sign) Jebanathan Sithamparanathan (sign) (ansattes representant) Mona Ingebrigsten (sign) Olav Dalen Zahl (sign) Christin Sanders (sign) (banksjef) 7<<

8 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: Fax:

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54

Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 20000 13750 7500 1250

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007. Resultatutvikling K V A R TA L S R E G N S K A P 2. K V A R TA L 2 0 0 7 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets

Detaljer

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 LCR LCR RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Renteinntekter og lignende inntekter 43.966.488 40.759.876 171.269.237 Rentekostnader og lignende kostnader 13.600.219 16.084.306 64.062.741 I

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Hovedtall for året 2011. Årsberetning 2011. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Revisors beretning

Hovedtall for året 2011. Årsberetning 2011. Resultatregnskap. Balanse. Kontantstrømoppstilling. Revisors beretning ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedtall for året 2011 3 Årsberetning 2011 4 Resultatregnskap 19 Balanse 20 Kontantstrømoppstilling 22 Noter 23 Beretning fra Kontrollkomiteen 43 Revisors beretning

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken står robust i dagens finanskrise og kan vise til en god utvikling og positive resultater. Den har et godt utgangspunkt for 2009 med en god likviditet og høy soliditet. Delårsrapport 4/2008 2 Pareto

Detaljer

Årsrapport 2012. Visjon. Forretningsidé. Dine utfordringer - våre løsninger Strategisk mål. Kjerneverdier

Årsrapport 2012. Visjon. Forretningsidé. Dine utfordringer - våre løsninger Strategisk mål. Kjerneverdier Årsrapport 2012 Forretningsidé Visjon Vi skal gi lån til kunder som av ulike årsaker ikke får dekket sitt finansieringsbehov i andre banker. Dine utfordringer - våre løsninger Strategisk mål Gjennom fornøyde

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 ÅRSRAPPORT 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,72 % 1,43 % 1,57 % 1,95 % 2,11 % Driftsinntekter 0,59 % 0,72 % 0,67 % 0,47 % 0,42 % Driftskostnader 1,38

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2012 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012 Tilstede i lokalmiljøet 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL God resultatvekst i fjerde kvartal. Fortsatt økning

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS

Bolig- og Næringskreditt AS Bolig- og Næringskreditt AS RAPPORT 4. KVARTAL 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 6 Balanse... 7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER. ÅRSRAPPORT 2013 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 14 BALANSE... 15 KONTANTSTRØMANALYSE... 16 NOTER... 17 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Pareto Bank delårsrapport 1/2014

Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Pareto Bank delårsrapport 1/2014 Status per første kvartal 2014 Pareto Bank fikk i første kvartal 2014 et resultat etter skatt på kr 42,8 mill. (kr 18,7 i første kvartal 2013). Resultatet tilsvarte en

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer