Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: Fax: Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: Fax:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54 www.bank2.no Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: 24 13 20 60 Fax: 22 83 54 54"

Transkript

1

2 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: Fax: Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: Fax:

3 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL

4 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker og i henhold til god regnskapsskikk i Norge. Delårsregnskapet er ikke revidert. Det er heller ikke inntruffet hendelser etter balansedagen som styret er kjent med eller som påvirker bankens stilling negativt Regnskapsprinsippene er ikke endret i forhold til foregående år. RESULTAT 5,80 5,45 5,10 4,75 Rentemargin i % av gjennomsnittlig månedlig forvaltningskapital Resultatet av ordinær drift før nedskrivninger og skatt viser etter 2. kvartal et overskudd på MNOK 19,3, tilsvarende 0,8 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for var et overskudd på MNOK 22,6. Styret er tilfreds med resultatet, som i det vesentligste er i tråd med bankens forventinger og prognoser. 4,40 4,05 3,70 3,35 3,00 Etter nedskrivninger og skatt viser resultatet et overskudd på MNOK 4,7 mot et overskudd på MNOK 14,9 året før. Resultatet er noe lavere enn forventinger og prognoser, og skyldes i hovedsak høyere individuelle nedskrivninger på utlån til kunder samt noe høyere nedskrivninger på obligasjoner. Nedskrivningene forventes å avta noe i siste halvår. Rentemargin akk 140,0 122,5 105,0 87,5 70,0 52,5 35,0 Rentemargin pr mnd Kostnadsprosent i % av totale inntekter Det vises for øvrig til kommentarene under hvert hovedområde i denne rapporten, både på resultatsiden og balansesiden. Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjorde i 2. kvartal MNOK 39,1 mot MNOK 40,6, året før. I forhold til 4. kvartal er dette en vesentlig nedgang, og skyldes den siste tids kraftige fall i markedsrenten. Markedsrenten har også i 2 kvartal falt noe i forhold til 1 kvartal. 17,5 0,0 Målt opp mot gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør bankens rentenetto 3,09 %, mot 3,41 % ved utgangen av. Bakgrunn for nedgangen i bankens rentenetto i % skyldes i hovedsak vekst i bankens gjennomsnittlige forvaltningskapital, som fra til har økt med MNOK 169,6. Videre har endringene i Norges Banks styringsrente ført til høyere innlånsrenter for banken målt opp mot hva banken selv får i avkastning på overskuddslikviditeten plassert i andre kredittinstitusjoner. Banken har også plassert deler av overskuddslikviditeten i pengemarkedsfond fremfor enkeltobligasjoner. Avkastningen på slike plasseringer blir rapportert på egen inntektslinje i regnskapet, og inngår ikke i beregningen av bankens rentenetto. På bakgrunn av at banken ikke har etablert trekkfasiliteter eller har andre fundinginstrumenter, har banken valgt å sette krav til å ha en betydelig likviditetsreserve. Gjennom at banken gir høy rente til sine kunder, vil en vesentlig overskuddslikviditet ha en negativ effekt på rentenettoen. Banken mener likevel at dette er et billigere alternativ i forhold til eventuelt låne penger i markedet. Andre driftsinntekter Andre inntekter består av gebyrer og provisjoner fra betalingsformidling og garantier og kostnader ved bankens betalingsformidling, samt andre provisjonsinntekter. Netto er disse på et lavt nivå for banken, og utgjør for 2 kvartal en inntekt på >>2

5 MNOK - 0,02, mot en inntekt på MNOK 0,3 året før. Netto nedgangen skyldes at banken ikke lenger mottar provisjonsinntekter fra Gjeldsmegling AS. Kostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjør MNOK 15,4, mot MNOK 14,4 året før. Økningen skyldes i hovedsak større aktivitet i banken i løpet av de siste 12 måneder. I dette inngår blant annet vesentlig økning i it - kostnader. Type lån Næring 26,4% Omstart 4,8% Refinansiering 68,8% Næ Om Refi Andre driftskostnader utgjør MNOK 3,3 mot MNOK 2,5 året før. Økning kan blant annet relateres til økte lokalkostnader, samt andre kostnader knyttet til bankens kunder (salg av pante-gjenstander fast eiendom). Bankens kostnadsprosent inklusive avskrivning i forhold til inntekter utgjør 51,6 %, mot 44,6 % året før. Bankens kostnader vil variere som følge av at gjennomførte markedsaktiviteter og engangskostnader påløper i ulike måneder. Det er av styrets oppfatning at bankens kostnadsutvikling er under god kontroll Utvikling innskudd vs utlån (netto) Tap, nedskrivninger og mislighold på utlån Bankens individuelle nedskrivninger for forventede tap etter 2. kvartal viser netto en kostnad på MNOK 5,5. Det foreligger ingen konstaterte tap i bankens regnskap til tross for et høyt mislighold. Akkumulerte individuelle nedskrivninger i balansen utgjør MNOK 24,2. I tillegg kommer gruppevise nedskrivninger med MNOK 11,0. Bankens utlånsportefølje følges kontinuerlig opp med henblikk på nedskrivninger, med spesielt fokus på verdien av bankens sikkerheter Akkumulerte innskudd Akkumulert utlån, netto Sum misligholdte lån utover 90 dager beløper seg brutto til MNOK 170,8, en nedgang på MNOK 3,6 fra Misligholdet fordeler seg med MNOK 45,0 på bedriftsmarkedet og MNOK 125,7 på privatmarkedet. Mislighold over 90 dager utgjør totalt 19,0 % av brutto utlån korrigert for kortsiktige kreditter. Dette er en liten bedring i forhold til Bankens samlede misligholdt har vist ytterligere fall i juli måned. Med utgangspunkt i bankens konsept, forventes det at bankens totale mislighold vil være høyere i forhold til hva som anses normalt i andre banker. Styret er likevel ikke tilfreds med størrelsen på dagens mislighold, og banken har derfor ekstra stort fokus på dette området. Tidlig og tett oppfølging av lån i restanse, samt ansettelse av fagansvarlig på mislighold, er noen av tiltakene vi håper vil bidra til lavere mislighold i annet halvår. I tillegg vil nye rutiner og strengere krav til betjeningsevne og sikkerhet over tid gi bedre kvalitet i utlånsporteføljen. For ytterligere å styrke kvaliteten i bankens kredittvurderingsprosess, er det i løpet av 2.kvartal tatt i bruk et nytt saksbehandlingsverktøy - Rådgiver PM. BALANSEN Forvaltningskapitalen Etter 2. kvartal, utgjør bankens forvaltningskapital MNOK 2 560,9, mot MNOK 2 425,7 året før. Økningen siden årsskiftet utgjør MNOK 202,3, tilsvarende 7,9 %. Årsaken til veksten siste 12 måneder, skyldes i sin helhet vekst i bankens kundeinnskudd. Banken er selvfinansierende i forhold til å møte vekst i kundeutlån, som anses positivt i forhold til bankens videre utvikling. Utlån Netto utlån pr utgjør MNOK 1 074,2, en nedgang på MNOK 219,8 siste 12 måneder. Siden årsskiftet viser samlede utlån en nedgang på MNOK 60,5, hvorav nedgangen i kortsiktige kreditter utgjør MNOK 59,9. 3<<

6 Akkumulerte innskudd Av netto utlån, relaterer MNOK 183,8 seg til kortsiktige kreditter med gjennomsnittlig løpetid på 3 mnd. Tilsvarende tall i 2. kvartal var MNOK 395,7. I 2. kvartal har banken bevilget nye lån og kreditter for til sammen MNOK 133,7. Utlånsveksten er lavere enn planlagt, men banken har valgt å prioritere riktige kunder, gode prosjekter og lønnsomhet fremfor vekst så langt i. Bank2 ASA har i sin utlånsvirksomhet strenge krav til sikkerhet, hvor banken i all hovedsak kun aksepterer sikkerhet i fast eiendom. 0 Innskudd Bankens kundeinnskudd har siden samme periode i fjor økt med MNOK 187,7, og er pr på MNOK 2 268,7. Siden årsskiftet har innskuddene økt med MNOK 156,9. Innskudd fra kunder er bankens eneste fundigkilde, men det jobbes med å få etablert trekkfasiliteter i andre kredittinstitusjoner. Banken har ingen fastrenteinnskudd. Av bankens totale kundeinnskudd er hele 96,0 % dekket av garantiordningen til Bankenes Sikringsfond. Banken har god spredning på innskuddene sine, og hadde ved utgangen av juni innskuddskunder med et snitt innskudd på kr ,-. Kundene synes å være stabile, og banken har i liten grad blitt påvirket av de negative hendelsene i markedet hva gjelder innskudd. Banken hadde ved kvartalsskifte en betydelig overskuddslikviditet, tilsvarende MNOK Det er forsøkt å legge til grunn en forsiktighet i plassering av denne, hvor det er innført strengere krav til rating av alle motparter i forhold til tidligere. I tillegg gjøres det egen vurderinger av alle motparter hvor viktige og sentrale parametere vurderes og analyseres. Det vesenligste av likviditeten som ikke tidligere er plassert i obligasjoner innenfor sektoren for industri, plasseres nå kun i større norske banker med korte løpetider. Videre er det gjort noen plasseringer i obligasjoner innenfor bank og kreditt, hvor det er høye krav til rating og korte løpetider. Dette er plasseringer som er deponerbare i Norges Bank, og som på kort sikt kan fungere som en forsikring i forhold til funding. På bakgrunn av dette, har banken ved kvartalsskifte en innskuddsdekning på 211,2 % inklusive de kortsiktige kredittene, mot 159,4 % på samme tidspunkt i. Ved årsskiftet var innskudds-dekningen på 186,1 %. Banken har som mål å opprettholde en innskuddsdekning på minimum 165 %, slik at man har rom for en kontrollert og forsvarlig vekst på utlånssiden fremover. Verdipapirer Bankens verdipapirer består i hovedsak av industri og bankobligasjoner, og blir i regnskapet klassifisert som anleggsmidler. Hovedhensikten er å sitte på disse til forfall. Løpende verdiendringer som følger av de vurderinger banken gjør, føres over resultatregnskapet. Ved utgangen av 2. kvartal er bokført verdi på obligasjonsbeholdningen MNOK 353,9, en økning på MNOK 55,3 siden nyttår. Det er foretatt nyinvesteringer innenfor bank og kredittforetak på MNOK 128,1. Tilsvarende er det realisert industriobligasjoner for MNOK 69. Akkumulerte nedskrivning for urealisert kurstap på obligasjonene utgjør MNOK 72,2, en netto økning siden nyttår på MNOK 4,8. Det er pr 2. kvartal bokført en netto gevinst ved realisasjon av obligasjoner med MNOK 0,4. >>4

7 Verdipapirene blir løpende vurdert til det laveste av kostpris og kvalifisert markedspris. Obligasjonene er for 2 kvartal vurdert individuelt basert på en kombinasjon av markedskurs og innhentet informasjon fra utenforstående parter. I tillegg har banken foretatt egne beregninger og analyser av enkelte av papirene. Basert på dette arbeidet, er noen av papirene vurdert til par kurs, mens de øvrige er vurdert til kvalifisert markedspris. Prinsippet er tilsvarende det som ble benyttet ved årsskiftet. Det presiseres at det er usikkerhet knyttet til de vurderinger som er gjort. Verdiutviklingen på obligasjonene vil avhenge av selskapenes utvikling framover og markedsutviklingen for de aktuelle bransjene som selskapene opererer innenfor. Pr ble det i bankens årsrapport informert om at man ved bruk av markedskurs på samtlige obligasjoner ville måtte nedskrive med ytterligere MNOK 80,2 i forhold til det som faktisk ble gjennomført i bankens regnskap. Tilsvarende tall i dag er MNOK 57, som innebærer en bedring i obligasjonenes samlede verdi på MNOK 23,0. Dette har bedret seg ytterligere i juli og frem til godkjennelse av regnskapet i august. Porteføljen har en gjennomsnittlig restløpetid på 2,45 år. Gjennomsnittlig avkastning i 2. kvartal er på 8,8 % på industriobligasjonene. For bank og finans ligger avkastningen på ca 4 %. Av de bokførte industriobligasjonene, har tre fastrente. Pålydende for disse er MNOK 120,8. Kapitaldekningen Bank2 ASAs kapitaldekning målt i henhold til myndighetenes retningslinjer og krav etter Pilar I (8 %) utgjør pr ,12 %, mot 17,8 % pr Bankens krav er 12 %. Beregningen tar utgangspunkt i et risikoveid beregningsgrunnlag på MNOK 1 149,5, samt bankens ansvarlige kapital på MNOK 196,8. Overskuddet hittil i år er ikke inkludert i bankens ansvarlige kapital med bakgrunn i at regnskapet ikke er revidert. Til orientering hadde banken en kapitaldekning på 19,02 % etter 2. kvartal. Marked Inngangen av lånesøknader i har vært jevnt økende gjennom året. Antall søkere som oppgir at de har sikkerhet har vært økende i hele. Frem til har banken mottatt ca søknader via hjemmesiden. I tillegg kommer det henvendelser fra samarbeidspartnere. Bankens utfordring er fortsatt å tiltrekke seg kunder vi kan hjelpe. Vi kan hjelpe mange, men ikke alle. Banken har nettopp lansert sin nye nettside, og håper at det vil være med på å gjøre det enklere for kundene å søke om lån. Banken har fortsatt fokus på å engasjere seg i debatter og innspill til media rundt temaene flere sliter med betalingsproblemer og at folk flest tror jobben er trygg. Banken er godt posisjonert for å ta i mot kunder med betalingsproblemer. Vår plasseringskonto med topp-3 garantien er fortsatt stoppet for nye kunder på grunn av for stor vekst, men garantien opprettholdes for eksisterende kunder. Banken har en stabil kundemasse som ser fordelene med at banken overvåker rentemarkedet for dem, slik at de er sikret til enhver tid en konkurransedyktig god avkastning. 5<<

8 GJELD RESULTATREGNSKAP PR kvart kvart. 08 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gev/ tap på verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og imm eiendeler Andre driftskostnader II Driftsresultat før tap (- underskudd) Tap på utlån, garantier m.v. (- inntekt) ( ) Ned-/ oppskrivning & gevinst / tap anl.papirer (-inntekt) ( ) Skatt på ordinært resultat (- utsatt skattefordel) ( ) III Resultat av ordninær drift etter skatt ( - underskudd) ( ) BALANSE PR EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstituasjoner Utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån ( ) ( ) ( ) Nedskrivninger på grupper av utlån ( ) - ( ) Sertifikater, oblig. og andre rentebærende verdipap med fast avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Eierinteresser i andre konsernselskaper Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Betalbar skatt, ilignet (foregående år) Betalbar skatt, ikke ilignet Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Periodens resultat Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Betingende forpliktelser >>6

9 Perioderegnskap pr Kvartalsregnskapet er satt opp etter Forskrift om årsregnskap for banker m v av 16. desember Ingen deler av perioderegnskapet er revidert. Det er heller ikke foretatt endringer i bankens regnskapsprinsipper i forhold til tidligere perioder. Note 1 Individuelle nedskrivninger på utlån Individuelle nedskrivninger pr Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden ( ) ( ) Sum individuelle nedskrivninger på utlån Note 2 Mislighold og tapsutsatte lån Næringlivskunder Privatkunder Sum brutto misligholdte låneengasjement Individuelle nedskrivninger næring ( ) ( ) - Individuelle nedskrivninger privatkunder ( ) ( ) Sum netto misligholdte låneengasjement (over 90 dager) Sum brutto andre tapsutsatte låneengasjementer Sum netto andre tapsutsatte låneengasjementer Andre tapsutsatte låneengasjementer er engasjementer som ikke er misligholdt i forhold til definisjonen i noten over, men hvor det i henhold til utlånsforskriften er foretatt en nedskrivning. Note 3 Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapitalen i utgangspunktet skal utgjøre minst 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Bank2 ASA har imidlertid et minimumskrav på 12 % tilbake fra tidspunktet for tildeling av konsesjonen. Beregningen tar utgangspunkt i et risikoveid beregningsgrunnlag på MNOK 1 149,5, samt bankens netto ansvarlige kapital på MNOK 196, Aksjekapital Overskursfond Annen egenkapital *) Sum egenkapital balanseført utsatt skattefordel ( ) - ( ) - immaterielle eiendeler ( ) ( ) ( ) Ansvarlig kapital ( Kjernekapital) Beregningsgrunnlag Kapitaldekningsprosent 17,12% 19,02% 17,80% *) Resultat for og - er ikke medtatt i kapitaldekningsberegningen. Godkjent av styret Oslo den 30. juni 13. august Jon H. Nordbrekken (sign) (styrets leder) Aage Thoen (sign) (styrets nestleder) Kjersti Ringdal (sign) Jebanathan Sithamparanathan (sign) (ansattes representant) Mona Ingebrigsten (sign) Olav Dalen Zahl (sign) Christin Sanders (sign) (banksjef) 7<<

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010

KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSREGNSKAP 1. KVARTAL 2010 Driftsresultat før nedskrivninger og skatt Regnskapsprinsipper 16000 14000 12000 10000 8000 6000 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 1. kvartal 2010 i overensstemmelse

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god

Detaljer

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007

KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAP 3. KVARTAL 2007 1 Resultatutvikling Bank2 ASA er inne i sitt andre hele driftsår, og kvartalstallene for 2007 i forhold til fjorårets tall er ikke direkte

Detaljer

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper.

Pareto Bank er en spesialisert bank for finansiering av prosjekter og investeringer for større privatkunder og deres selskaper. Banken har god soliditet gjennom en høy egenkapitalandel og kapitaldekning. Likviditetssituasjonen er også god, med en innskudds dekning ved kvartalsskiftet på 165%. Delårsrapport 1/2009 2 Pareto Bank

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 7 4 Balanse... 8 5 Tapsavsetninger og mislighold... 9 6 Kapitaldekning... 9 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 14 BALANSE. 15 KONTANTSTRØMANALYSE. 16 NOTER. ÅRSRAPPORT 2013 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2013... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 14 BALANSE... 15 KONTANTSTRØMANALYSE... 16 NOTER... 17 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015

PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 1 PARETO BANK DELÅRSRAPPORT 2/2015 STATUS PER ANDRE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,6 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3

Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s m e l d i n g 2 0 1 3 Å r s b e r e t n i n g R e s u l t a t r e g n s k a p B a l a n s e N o t e r t i l r e g n s k a p e t R e v i s j o n s b e r e t n i n g B e r e t n i n g f r a k o n t

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer