KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL 2008"

Transkript

1 KVARTALSREGNSKAP 2. KVARTAL

2 Bank2 ASA har utarbeidet sitt regnskap for 2. kvartal i overensstemmelse med krav i gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for forretningsbanker, og i henhold til god regnskapsskikk i Norge. Regnskapsprinsippene er ikke endret i forhold til foregående år. RESULTAT Rentemargin i % av gjennomsnittlig månedlig forvaltningskapital 5,80 5,45 5,10 4,75 Resultatet av ordinær drift før nedskrivninger og skatt viser etter 2. kvartal et akkumulert overskudd på MNOK 22,6, tilsvarende 1,9 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for var et overskudd på MNOK 16,0. Styret er tilfreds med resultatet etter 2. kvartal, som i det vesentligste er i tråd med bankens forventinger og budsjetter. Det vises for øvrig til kommentarene under hvert hovedområde i denne rapporten. 4,40 4,05 3,70 3,35 3,00 140,0 122,5 105,0 87,5 70,0 52,5 35,0 17,5 0,0 Q3 Q3 Rentemargin akk Rentemargin pr mnd Kostnadsprosent i % av totale inntekter Q3 Q3 Etter nedskrivninger og skatt viser resultatet et overskudd på MNOK 14,9, mot et overskudd på MNOK 11,5 året før. Resultatet er i noe grad påvirket av den uroen som har vært i kapitalmarkedet i første halvår. Dette knytter seg i sin helhet til bankens obligasjonsportefølje. Som en følge av dette, er det i foretatt en nedskrivning for kursfall på MNOK 3,4. Beløpet er noe høyere enn forutsatt, og representerer et urealisert tap for banken. Det forventes imidlertid at dette vil hente seg inn i forbindelse med stabilisering og bedring i kapitalmarkedet. Se for øvrig omtale om verdipapirer under balansen. Rentenetto Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter viser etter 2. kvartal MNOK 40,5 mot MNOK 30,2, året før. Målt opp mot gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør bankens rentenetto 3,41 %, mot 4,3 % ved utgangen av. Bakgrunn for det store fallet i bankens rentenetto skyldes blant annet den kraftige veksten i bankens gjennomsnittlige forvaltningskapital fra til. Videre har økningen i Norges Banks styringsrente og uro i kapitalmarkedene ført til høyere innlånsrenter for bankene. Dette påvirker Bank2 ASA spesielt, med bakgrunn i den topp 3 rentegarantien banken har på sin plasseringskonto med innskudd over kr ,-. -Banken har også en skjev fordeling mellom utlån til kunder og innskudd fra kunder som har sin innvirkning på rentenettoen. Andre driftsinntekter Netto provisjonsinntekter og andre inntekter utgjør MNOK 0,3, mot MNOK 0,3 for året før. Det er en fin økning i bankens provisjonsinntekter, mens det er et tilsvarende fall i andre inntekter. Kostnader Lønn og generelle administrasjonskostnader utgjør MNOK 14,4, mot MNOK 11,5 året før. Økningen skyldes i hovedsak større aktivitet i banken i løpet av det siste året, som har medført økt behov for flere ansatte og dertilhørende driftskostnader. Andre driftskostnader utgjør MNOK 2,5 mot MNOK 1,6 året før. Endringen kan i det vesentligste relateres til økte it-kostnader gjennom den veksten som har vært i banken. Bankens kostnadsprosent inklusive avskrivning i forhold til inntekter utgjør 44,6 %, mot 47,4 % året før. Dette anser banken som meget tilfredsstillende, og det er av styrets oppfatning at bankens kostnadsutvikling er under god kontroll. Tap, nedskrivninger og mislighold på utlån Bankens individuelle nedskrivninger for forventede tap etter 2. kvartal viser netto en kostnad på MNOK 0,2. Det foreligger ingen konstaterte tap i bankens regnskap bortsett fra MNOK 0,1 som knytter seg til misbruk av kredittkort. Akkumulert >>2

3 har banken i sin balanse bokført individuelle nedskrivninger med MNOK 7,6. Sum misligholdte lån utover 90 dager beløper seg til MNOK 146,7. Dette fordeler seg med MNOK 35,4 på bedriftsmarkedet og MNOK 111,3 på privatmarkedet. Mislighold over 90 dager utgjør totalt 16,1 % av brutto utlån korrigert for kortsiktige kreditter. Med utgangspunkt i bankens konsept, forventes det at bankens totale mislighold vil være vesentlig høyere i forhold til hva som anses normalt i andre banken. Basert på den økningen som har vært i misligholdte lån over 90 dager, har banken nå ekstra stort fokus på dette området. På slutten av reduserte banken sin belåningsgrad ned til 75 %. Denne er nå ytterligere redusert til ca 63 %. Det forventes gjennom blant annet dette tiltaket at bankens totale mislighold skal reduseres, og dermed også muligheten for faktiske tap. Ytterligere tilførte ressurser er satt på for å bidra til å få en raskere løsning på plass for kunder som misligholder sine lån. Det jobbes også aktivt med andre tiltak som vurderes iverksatt i forbindelse med tildeling av lån. Dette for i større grad å sikre at bankens kunder overholder sine betalingsforpliktelser. BALANSEN Forvaltningskapitalen Etter 2. kvartal, utgjør bankens forvaltningskapital MNOK 2 425,7, mot MNOK 1 641,3 året før. Økningen siden årsskiftet utgjør MNOK 108,9, tilsvarende 4,7 %. Årsaken til den store veksten siste 12 måneder, skyldes i sin helhet vesentlig vekst i bankens innskudd. Det at banken er selvfinansierende i forhold til å møte vekst i kundeutlån, bidrar også positivt i forhold til bankens videre utvikling Utvikling innskudd vs utlån (netto) Utlån Netto utlån pr utgjør MNOK 1 286,4, en økning på MNOK 72,7 siste 12 måneder. Av netto utlån, relaterer MNOK 395,7 seg til kortsiktige kreditter med gjennomsnittlig løpetid på 3 mnd. Tilsvarende tall i var MNOK 489,6. Totale utlån har siden årsskiftet vokst med MNOK 310,1, hvorav veksten i kortsiktige kreditter utgjør MNOK 175,8. Det er spesielt innenfor næring banken har sin vesentligste vekst siste år Q3 Akkumulerte innskudd Akkumulert utlån, netto Q3 Bank2 ASA har i sin utlånsvirksomhet strenge krav til sikkerhet, hvor banken i all hovedsak kun aksepterer sikkerhet i fast eiendom. Banken har også etablert gode rutiner i forhold til å tiltre pantet i den grad dette blir nødvendig. Se for øvrig kommentarer under mislighold i forhold til reduksjon av bankens krav til belåningsgrad. Innskudd 3<<

4 Akkumulerte innskudd Innskudd har siden samme periode i fjor økt med MNOK 728,9, og utgjør pr MNOK 2 080,9. Siden årsskiftet har innskuddene økt med MNOK 59, Q3 Q3 Banken har den siste 12 måneders perioden hatt en vesentlig vekst i sine innskudd, noe som i hovedsak kan relateres til den topp 3 garantien banken har på sin plasseringskonto for innskudd over kr ,-. Veksten siden nyttår har vært vesentlig lavere enn forventet, og skyldes den store konkurransen i markedet i forhold til å hente inn funding til bankene. Banken har god spredning på innskuddene sine, og hadde ved utgangen av juni ca innskuddskunder. Pr utgjør bankens innskuddsdekning 159,4 %, inklusive de kortsiktige kredittene. Det foreligger ingen fastrenteinnskudd ved utgangen av perioden. Verdipapirer Bankens beholding av obligasjoner blir i regnskapet klassifisert som anleggsmidler, og blir løpende vurdert til det laveste av kostpris og kvalifisert markedspris. Ved utgangen av andre kvartal er bokført verdi på obligasjonsbeholdningen MNOK 359,6, etter en akkumulert nedskrivning for urealisert kurstap på MNOK 7,2. Fallet kommer som en følge av den uroen som har vært i finansmarkedet, og kursene har falt mer enn hva som var forutsatt. Vi har imidlertid konstatert at markedet har stabilisert seg noe, og forventer en oppgang i tiden som kommer. Etter styrets vurdering, har obligasjonsporteføljen en tilfredsstillende rente og kredittrisiko. Siden nyttår, har banken realisert i alt 4 ulike obligasjoner. I forhold til bokført verdi har dette gitt banken en netto realisert gevinst på MNOK 1,8. Obligasjonene i bankens portefølje er tilfredsstillende sikret, og består hovedsakelig av papirer innenfor offshore og rigg med underliggende avtaler og kontrakter. Alle papirene er i norske kroner og blir videre ivaretatt gjennom Norsk Tillitsmann. Porteføljen har en vektet gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,4 år, og har etter 2. kvartal hatt en gjennomsnittlig avkastning på ca 10,6 %. Styret og banken er av den oppfatning at den merinntekten obligasjonsporteføljen gir, er med på å begrense en eventuell nedside som fall i kursen på obligasjonene vil ha. Kapitaldekningen Bank2 ASAs kapitaldekning målt i henhold til myndighetenes retningslinjer utgjør pr ,02 %, mot 20,3 % pr Beregningen tar utgangspunkt i et >>4

5 risikoveid beregningsgrunnlag på MNOK 1 217,9, samt bankens ansvarlige kapital på MNOK 237,7. Akkumulert overskudd etter 2. kvartal er ikke inkludert i bankens ansvarlige kapital med bakgrunn i at regnskapet ikke er revidert. Til orientering hadde banken en kapitaldekning på 17,94 % etter 1. kvartal. MARKED Det har vært en stabil interesse for bankens tjenester i 2. kvartal. Trafikken på hjemmesiden har vært økende og antall unike besøk ligger nå på ca i måneden mot tilsvarende periode i fjor Det gjenspeiles også i lånesøknadsmassen. Det er et stort behov for å få refinansiert lån, men mange kan ikke stille nødvendig sikkerhet eller har ikke god nok betalingsevne. Ca 10 % av alle henvendelser resulterer i omstart- eller refinansieringslån. Bankens utfordring er å tiltrekke kunder vi kan hjelpe. Vi har i perioden fokusert på å øke kjennskap til banken gjennom merkevarebyggende reklameaktiviteter i riksdekkende medier og ved å målrette aktiviteter i Oslo. Banken har også hatt fokus på å engasjere seg i debatter og innspill til media rundt temaene personlig økonomi, betalingsvansker og inkasso. Temaet har en økende interesse og relevans, i et urolig finansmarked.. Markedet som har hatt en stigning i betalingsanmerkninger så langt i år på over 1,4 milliarder kroner. Totalt er nordmenn registrert med innkassosaker. Dette er en økning på 17,2 % på ett år. Samtidig har tvangssalg av boliger steget med 14,5 % sammenlignet med mai og juni i fjor. Vi forventer at denne trenden fortsetter i et urolig bolig- og finansmarked. I innskuddsmarkedet merker vi sterk konkurranse. I dette markedet bidrar vår topp-3 garanti til en stabil tilgang på kunder som ser fordelene med at banken overvåker rentemarkedet for dem, slik at de er sikret til enhver tid en konkurransedyktig god avkastning. For å sikre en fortsatt god tilgang på innskudd holder vi fremdeles topp-3 garantien på rentebetingelser på innskudd. 5<<

6 RESULTATREGNSKAP PR kvart kvart. 07 Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto gev/ tap på verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter Lønn og generelle administrasjonskostnader Aministrasjonskostnader Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og imm eiendeler Andre driftskostnader II Driftsresultat før tap (- underskudd) Tap på utlån, garantier m.v. (- inntekt) ( ) ( ) Ned-/ oppskrivning & gevinst / tap anl.papirer ( ) Skatt på ordinært resultat (- utsatt skattefordel) III Resultat av ordninær drift etter skatt ( - underskudd) BALANSE PR EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstituasjoner Utlån til og fordringer på kunder Tap på utlån ( ) ( ) ( ) Sertifikater, oblig. og andre rentebærende verdipap med fast avkastning Utsatt skattefordel - - Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL GJELD Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Skyldig utbytte Betalbar skatt, ikke ilignet Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum gjeld EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Periodens resultat (- underskudd) Annen egenkapital Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL Betingende forpliktelser >>6

7 PERIODEREGNSKAP PR Regnskapet er ført etter ny regnskapslov. NOTE 1 TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER Individuelle nedrskrivninger pr Periodens konstaterte tap som det tidligere år er nedskrevet for Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden ( ) ( ) Sum nedskrivninger pr NOTE 2 MISLIGHOLD OG TAPSUTSATTE LÅN Næringlivskunder Privatkunder Brutto misligholdte låneengasjement Individuelle nedskrivninger næring ( ) ( ) - Individuelle nedskrivninger privatkunder ( ) ( ) Netto misligholdte låneengasjement Brutto andre tapsutsatte lån Netto andre tapsutsatte lån NOTE 3 KAPITALDEKNING Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapitalen skal utgjøre minst 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. For den opperasjonelle risikoen beregnes det et krav på 15 % av gjennomsnittlig omsetning de 3 siste årene Aksjekapital Overskursfond Annen egenkapital * ) Sum egenkapital balanseført utsatt skattefordel immaterielle eiendeler ( ) ( ) ( ) Ansvarlig kapital ( Kjernekapital) Beregningsgrunnlag **) Kapitaldekningsprosent 19,02% 27,29% 20,30% *) Resultat for 1 og 2 kvartal er ikke medtatt i kapitaldekningsberegningen. **) For ; Grunnlag for 8 % = MNOK 1 182,01, Grunnlag for 15 % = MNOK 35, juni Oslo, den 5. august I styret for Bank2 Jon H. Nordbrekken (sign) (styrets leder) Øystein Stray Spetalen (Sign) Kjersti Ringdal (sign) Jebanathan Sithamparanathan (sign) (ansattes representant) Mona Ingebrigsten (sign) Aage Thoen (sign) Christin Sanders (sign) (banksjef) 7<<

8 Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: Fax: Haakon VIIs gt. 2, 0114 Oslo Tel: Fax:

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2008

Rapport for 2. kvartal 2008 Rapport for 2. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 2. kvartal 2008 mottatt 17 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013

REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 REGNSKAP 1. HALVÅR 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport II 2013 Norsk og internasjonal økonomi Flere økonomiske nøkkeltall i USA synes å peke mot en stabil, men forsiktig bedring av økonomien.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring

Rapport for 1. kvartal 2008. ya Bank og Forsikring Rapport for 1. kvartal 2008 ya Bank og Forsikring Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2008 mottatt 16 600 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer

Detaljer

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015

DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 DELÅRSRAPPORT 1 / 2015 1 FØRSTE KVARTAL 2015 Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010. Foto: Hans Dieter Fleger ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 Foto: Hans Dieter Fleger BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2010...14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...19 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET...20 1 INNLEDNING...20

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika.

Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS. en alliansebank i eika. Årsrapport 2013 Bien Sparebank AS en alliansebank i eika. BIEN SPAREBANK AS ÅRSRAPPORT 2013 1885-2013 128 år Bankens ledergruppe Fra venstre: Leder BM Trygve Einerkjær, leder depot og kredittkontroll Lillian

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2012. 114. forretningsår Årsberetning og regnskap 2012 114. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011

Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 Meldal Sparebank - Årsrapport 2011 2011 1 ÅRSRAPPORT - 2011 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2012 En bank med selvstendighet og uavhengighet. En bank med lokal forankring og samfunnsansvar. En fullservicebank

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2012 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 2014

ÅRSRAPPORT 2014 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Styrets beretning til regnskapsåret 2014 INNLEDNING Selbu Sparebank ble etablert i 1859, og er en selvstendig bank med hovedkontor i Selbu. Selbu og Tydal er godt etablerte kontor, og

Detaljer