kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet"

Transkript

1 kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

2 Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene 10 Frukt og mat 10 Produksjon 11 Tjenester Sammendrag av virksomheten 13 Nytt i Statistikk Generelt om selskapet 19 Møter og utvalg 19 Helse, miljø og sikkerhet 19 Arbeidsmiljø 20 Ytre miljø Ansatte 21 Bemanningssituasjonen 21 Likestilling 22 Diskriminering Økonomi 24 Regnskapsåret 24 Risikofaktorer 24 Driftsregnskap Grafisk fremstilling av driftsinntektene 26 Samfunnsregnskap 26 Resultatdisponering 27 Fortsatt drift/rettvisende oversikt 27 Fremtidsutsikter 28 Balanse Resultatregnskap Kontantstrøm Noter til regnskapet Revisjonsberetning 39 2

3 1. Presentasjon av Prima AS Innledning Beretning og regnskap skal behandles etter bestemmelsene i aksje- og regnskapsloven. Årsberetningen i Prima er nå mere innholdsrik enn lovens bestemmelser. Den informerer også om viktige begivenheter i selskapet. Prima er en av landets største attføringsbedrifter som forvalter 10 arbeidsmarkedstiltak og ca. 500 personer er ansatt eller tilknyttet selskapet spredt på flere avdelinger i Trondheim. Visjon Hovedmål Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring Verdihelt Kjell Grønning ved vår transport og service avdeling. Verdihelt Linda Sandmoen ved kantina i Teknobygget. Selskapets verdier skal være retningsgivende for vår atferd mellom ansatte, deltakere og andre samarbeidspartnere. Det kåres interne verdihelter annen hver måned, og i 2009 er det blitt kåret fem personer. Disse kåres av en egen jury som består av ansatte og deltakere fra bedriftens ulike enheter. Forslag på verdihelt meldes inn av ansatte i Prima. Kompetanse Utviklende Respekt Arbeidsglede I Prima skal vi være faglig dyktige og oppdaterte for å oppnå høy kvalitet Verdier på det vi gjør Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte. Vi skal være omstillingsdyktige i forhold til stadig nye krav fra omgivelsene og våre kunder I Prima er vi opptatt av toleranse og likeverd, vi er ydmyke og tar folk på alvor I Prima er vi opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner Vi har mange ulike tilbud til våre deltakere. Gjennom ulike typer tiltak, arbeidspraksis og kurs har deltakerne store muligheter for å kvalifisere seg for ordinært arbeid. De ulike tilbudene vil bli nærmere presentert i beretningen. 3

4 Virksomhetskart Generalforsamling Styret Adm. dir. Ledergruppe Prosjekt og Utvikling Kurs Praktisk opplæring Formidling Senter for Arbeid og Helse 4

5 2. Selskapets styre og administrasjon Styret Selskapets styre har i 2009 bestått av: Anne-Sophie Hunstad Jan Håbrekke Søren Nielsen Anne-Alice Tårnesvik Berit Stenersløkken Egil Sneeggen Reidar Sandnes Styreleder, representant fra Trondheim kommune Nestleder, representant fra Trondheim Røde Kors Representant fra Trondheim kommune Representant fra NFU Representant fra de ansatte Representant fra de ansatte Representant fra de ansatte Varamedlemmer: Michael Setsaas Kari Merete Andersen Arne Kristian Sivertsen Einar Lehn Bodil Krokan Elisabeth Bævre Representant fra Trondheim kommune Representant fra Trondheim Røde Kors Representant fra Trondheim kommune Representant fra NFU Representant fra de ansatte Representant fra de ansatte Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992 på kr ,-. Selskapets hovedkontor og forretningsadresse er: Idrettsveien 2, 7072 Heimdal i Trondheim kommune. Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt 12. mai Styret har i perioden avholdt syv styremøter og behandlet 35 saker. Utover dette har arbeidsutvalget med styreleder, nestleder og administrerende direktør drøftet saker som: Strategiplan Drifts og likviditetsstyring Årsregnskap og budsjett Lønns- og arbeidsvilkårrammer Equass sertifisering Organisasjonsstruktur Oppstart av nye praksisområder og nye tiltak Oppstart av samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune Ny jobb Anbudsarbeide innen selskapets kjernevirksomhet Utfordringer i forbindelse med nye rammebetingelser fra NAV 5

6 Selskapets stabsfunksjoner Selskapets administrasjon består av fem stabsenheter. Disse er Personalavdeling, Kvalitetsavdeling, Markedsavdeling, Administrasjon og avdeling for Prosjekt og Utvikling. Alle enhetene holder til i selskapets hovedkontor i Idrettsveien 2, 7072 Heimdal. Tlf Administrasjon Enheten har ansvaret for at selskapets administrative rutiner fungerer tilfredsstillende og i henhold til de lover og regler som selskapet må følge. Inn under dette ligger regnskapsføring for selskapets avdelinger, lønnsarbeid, betjening av sentralbord, postbehandling, arkivering og lignende. Prima samarbeider i dag med Økonomen AS på områdene regnskapsføring og lønnsarbeide. Leder for enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på e-post: Personal Enheten har ansvaret for personalarbeidet som i hovedsak består i vurdering av bemanningsbehov og gjennomføring av nødvendige tiltak. Dette innebærer oppgaver som rekruttering, oppfølging av ansatte og avslutning av arbeidsforhold, oppfølging av IA-arbeid og personalsaker, samt medvirkning i utarbeidelse av bedriftens lønnspolitikk. I personalarbeidet ligger også ansvar for å tilrettelegge gjennomføring av en klar, rettferdig og forutsigbar personalpolitikk, utvikling og kompetanseheving av medarbeidere. Leder for enheten er Gunnvor Alexandersen som kan kontaktes på e-post: Markedsavdeling Avdelingen har ansvaret for selskapets markedsføringsarbeid. Dette innebærer utarbeidelse av markedsstrategi, årlige handlingsplaner for de ulike områdene, samt gjennomføring av de vedtatte planene. Enheten har i desember 2009 ansatt egen markedssjef, Lars Ole Stølhaug som kan kontaktes på e-post: Kvalitet Enheten har ansvaret for at kvalitetssikringsarbeidet på de ulike områdene i selskapet fungerer. Dette innebærer å bistå selskapets avdelinger ved utarbeidelse og forbedring av rutiner for å sikre at selskapet leverer varer og tjenester i henhold til kundens forventninger. Enheten har også ansvar for at bedriftens HMS, IK, sikkerhetsrutiner og vernearbeid fungerer optimalt, samt at videre at forbedringstiltak blir gjennomført og dokumentert. Leder for enheten er Fredrik Langfeldt som kan kontaktes på e-post: Prosjekt og utvikling Avdelingen er nyopprettet fra og skal følge opp aktuelle nye anbud, nye satsninger innen bransjen, endringer i regelverk og oppstart og oppfølging av prosjekter. Avdelingen har i 2009 i hovedsak arbeidet med våre nye oppdrag Oppfølging, Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering, samt oppstart av prosjektet Ny jobb i samarbeid med Trondheim kommune. Leder for enheten er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: 6

7 3. Arbeidsmarkedstiltakene Prima forvalter følgende arbeidsmarkedstiltak for NAV: Avklaring i skjermet virksomhet Tilrettelagt arbeid Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering Vilje viser vei APS og AB Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Oppfølging Arbeidsrettet rehabilitering Avklaring I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Trondheim kommune om ti arbeidstreningsplasser for personer med psykiske lidelser, samt avtale med Kvalifiseringssenteret for innvandrere hvor vi kan bistå deltakere med praksis og kvalifisering. Våre tiltak er organisert i fire ulike enheter. Senter for Arbeid og Helse, Kurs, Formidling og Praktisk opplæring. Senter for arbeid og helse Vi har høsten 2009 vunnet to større anbud for NAV i samarbeid med Fretex AS og KI Kompetanse AS. Dette er tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring. Til sammen utgjør dette 240 deltakere fordelt på Trondheim, Melhus og Malvik. Dette utgjør en vesentlig økning for oss, samt en annen målgruppe enn vi tidligere har arbeidet med, da disse tiltakene også har sykemeldte og langtidsledige. Det ble da et behov for å organisere disse tiltakene på en annen måte enn våre øvrige, og vi har i denne forbindelsen opprettet Senter for Arbeid og Helse. Dette med bakgrunn i at den nye målgruppene har andre behov enn målgruppene som vi har i våre skjermede tiltak. Pr. i dag er det Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring som er en del av denne avdelingen, men evt fremtidige oppdrag for NAV som innbefatter disse målgruppene vil også bli underlagt denne avdelingen. Leder og kontaktperson for Senter for Arbeid og Helse er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: prima-as.no. Avklaring Tiltaket er et samarbeid med KI Kompetanse for områdene Trondheim, Melhus og Malvik, og vi skal arbeide med totalt 140 deltakere. Avklaring er et individuelt tiltak for de som trenger å kartlegge sine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Tiltaket varer inntil fire uker, men kan forlenges til totalt 12 uker ved behov. Kontaktperson for tiltaket er Annette Munkvik og hun kan kontaktes på e-post: Chigongtrening på Senter for Arbeid og Helse Arbeidsrettet rehabilitering Tiltaket er i samarbeid med Fretex AS for områdene Trondheim, Melhus og Malvik, og vi skal arbeide med totalt 140 deltakere. Dette er et individuelt tiltak for de som ønsker å mestre arbeidssituasjonen bedre i en tilbakeførings-/arbeidssøkerfase. Tiltaket varer i inntil seks uker, med mulighet for forlengelse ved behov. Kontaktperson for tiltaket er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: 7

8 Kurs Består av tiltakene: Avklaring i skjermet virksomhet og våre individuelt tilpassede NKI-kurs. Leder for denne enheten og kontaktperson er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: Avklaring i skjermet virksomhet Prima har 16 plasser og har i 2009 hatt fem ekstra plasser, totalt 21. Dette er et tilbud for de som er usikker på behov for videre bistand eller valg av arbeidsmarkedstiltak. Tilbudet består av tolv-ukers kurs med veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidstrening ved forskjellige avdelinger. Kontaktperson for tiltaket er Kristin Øye som kan kontaktes på e-post: Kurs i samarbeid med NKI Kursavdelingen har inngått en samarbeidsavtale med NKI hvor vi kan tilby et individuelt opplegg på ulike kurs. I 2009 har vi hatt studenter som har tatt kurs innen regnskap, kontormedarbeider, barnehageassistent, lønnsmedarbeider, skoleassistent og markedsføring. Kontaktperson for kursavdelingen er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: Formidling Består av tiltakene hvor NAV har et formidlingskrav. Pr. i dag er dette tiltakene: Arbeid med bistand (AB), Oppfølging og Kvalifisering. Leder og kontaktperson for denne enheten er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Arbeid med bistand (AB) Pr har Prima to veiledere i AB, samt én veileder som arbeider med deltakere i Vilje viser vei-tiltaket. Målsettingen er å hjelpe arbeidssøkere til å få eller beholde et arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal kartlegge deltakers kompetanse, finne egnet arbeidsplass, foreta tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, legge til rette for bruk av tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen og forhandle med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsvilkår. Varighet på tiltaket er så lenge bistand er nødvendig og hensiktsmessig, inntil tre år. Kvalifisering Prima har pr ti plasser i Kvalifisering. Dette er et tilbud som gir arbeidssøkere høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Dette kan skje ved en av Prima sine avdelinger og/eller i det ordinære arbeidsmarkedet. Her kombineres ofte teori og praksis som fører frem til fagbrev/delkompetansebevis. Deltakere i dette tiltaket er midlertidig ansatt med lønn. Individuell oppfølging (IO) Individuell Oppfølging er et tiltak som gir den enkelte arbeidssøker bistand til å finne og beholde egnet arbeid. Oppfølgingstiltaket gir individuelt tilrettelagt bistand som er nødvendig for å komme i lønnet arbeid. I tillegg gir tiltaket individuell støtte i startfasen av et arbeidsforhold, i den hensikt at arbeidsforholdet blir av lengre varighet. Målgruppen er arbeidssøkere som er avklart og kvalifisert for jobb, men som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og derfor vil ha nytte av individuell formidlings- og oppfølgingsbistand. Individuell oppfølging kan vare i inntil seks måneder med et gjennomsnittsbehov for oppfølging på timer pr. arbeidssøker pr. mnd. I særskilte tilfeller kan det vurderes å forlenge tiltaket i inntil seks måneder, i samråd med NAV. Prima har hatt 33 deltakere i tiltaket i løpet av

9 Arbeidspraksis Består av tiltakene Arbeidspraksis (APS), Varig tilrettelagt arbeide (VTA) og Tilrettelagt arbeid. Leder og kontaktperson for denne enheten er Linda G. Baadsvik som kan kontaktes på e-post: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Pr har Prima 35 plasser i APS. Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Prima har 105 godkjente tiltaksplasser i VTA. Målsettingen er å tilby varige skjermede arbeidsplasser for personer med uførepensjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte deltaker gjennom individuell tilrettelegging og individuelle opplæringsplaner (IOP) som evalueres to ganger pr. år. Det skal dessuten kontinuerlig vurderes om den enkelte har mulighet for reaktivering til ordinært arbeid, gjerne gjennom overgang til andre tiltak i Prima. Egne veiledere følger opp alle ansatte i VTA med samtaler, planer samt kontakt med og opprettelse av støtteapparatet rundt den enkelte der det er nødvendig for å kunne fungere i jobb. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Tilrettelagt arbeid Prima har pr syv plasser i Tilrettelagt arbeid. Dette er et tilbud for de som har få muligheter for jobb i det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til utvikling av ressurser og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Vilje Viser Vei VVV VVV er et tiltak for arbeidssøkere med psykiske lidelser. For å kunne søkes inn i dette tiltaket er at det et krav om at det foreligger en psykisk diagnose fra moderat til alvorlig grad. Prima startet opp VVV i april Vi har 14 plasser knyttet til APS-tiltaket og ti plasser knyttet til AB-tiltaket. Tett samhandling med behandlingsapparatet, tilbud om gruppesamlinger og mål om ekstern hospitering for alle har vært virkemidler for å oppnå progresjon. Kontaktperson for tiltaket er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Prosjekt Sammen med Trondheim kommune har Prima 1. mars 2009 startet prosjektet Ny jobb. Prosjektets varighet er på tre år og finansieres med kr ,- fra Trondheim kommune og kr ,- fra Prima. Målet for prosjektet er å kunne gi VTA-deltakere i Prima, Stavne KF og deltakere ved dagsenter i kommunen mulighet til å kunne velge jobb i ordinære virksomheter. En annen målgruppe for prosjektet er elever fra videregående skole som trenger bistand til å få ordinært arbeid, hvor de vanligvis ville fått tilbud om VTA eller dagsenterplass. Antall Jobbsøkere totalt ved oppstart 28 I ny jobb med prøvetid. 10 deltakere fra Prima AS og 2 deltakere fra kommunale dagtilbud 12* Sluttet i prosjektet 5** Aktive jobbsøkere pr som ikke er i arbeid 10 Antall stillinger i stillingsbase. 45 bedrifter er kontaktet og kun 3 har takket nei til informasjonsmøte om prosjektet 17 *Alle deltakere får 6 mnd. permisjon fra sin jobb, og begynner med 6 mnd. prøvetid hos ny arbeidsgiver. **Sluttårsak til 3 av disse var at de selv oppdaget i prosessen at jobben de hadde i Prima as var tilfredsstillende. I løpet av samarbeidet var disse 3 på ulike bedriftsbesøk og i jobbintervju. Dette ga grunnlag for å få bekreftelse og en opplevelse av at eksisterende jobb var bra. Her får vi alle se at det ene er ikke bedre enn det andre, men at det er viktig og ha en mulighet til å ha et reelt valg. 9

10 4. PRAKSISOMRÅDENE Selskapets praksisområder er delt i tre hovedområder etter type praksis som tilbys deltakeren. Disse er: Frukt og Mat, Produksjon og Tjenester. Frukt og Mat Primas enhet for Frukt og Mat er delt i tre hovedområder. Disse er: Kaféer/kantiner, frukt og catering. Innenfor denne enheten er det mulig å ta fagbrev som institusjonskokk. Leder for disse enhetene er Arve Brennevann som kan kontaktes på e-post: Kantiner og kaféer Prima driver kaféer og kantiner geografisk spredt i Trondheim. Arbeidsoppgavene er allsidige og består i hovedsak av tilberedning av varm og kald mat, betjening av kasse, kundebehandling, renhold, regnskap og fakturering. Totalt betjener våre kaféer og kantiner ca personer daglig. Prima Frukt Prima Frukt driver innkjøp, pakking, salg og distribusjon av fruktkurver til bedrifter i Trondheim. Vi leverer frisk frukt, delikat pakket i flere størrelser etter abonnementsavtaler med bedriftene. Ved utgangen av 2009 har vi levert ut ca kurver. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Skistua Desember 2009 overtok vi driften av Skistua. Den skal drives som kafè for markabrukere og være et attraktivt tilbud til møter, kurs og selskapsaktiviteter. Åpningstid for kaféen er hver dag fra kl Kontaktperson på Skistua er Christian Tønnesen som kan kontaktes på e-post: Catering Primas cateringkjøkken er lokalisert på Havstein. Cateringkjøkkenet fungerer også som et sentralkjøkken for våre kaféer og kantiner. Arbeidsoppgavene er kundeoppfølging, ordreregistrering, tilberedning av varm og kald mat, samt fakturering. Våre kunder er mange og vi leverer mat til enhver anledning. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Av større arrangement som er utført i 2009 kan nevnes: Mars hovedleverandør for FIS World Cup langrenn, hopp og kombinert i Granåsen. Mai Spesialcatering on the spot med privat kokk for David Coverdale i Whitesnake, samt Europe, Dimmu Borgir og Kamelot. Juli/august matleverandør for Olavsfestdagene samt Pstereofestivalen på Marinen (mat til gjester og artister) Lerkendal I mars startet vi med leveringer til Adidas VIP-Tribunen på Lerkendal. Dette innebærer middag og dessert til 320 gjester på Rosenborgs hjemmekamper i hele sesongen. Vi har i tillegg levert wraps, baguetter og hamburgere til kioskene på stadion. All matproduksjon og levering til dette har skjedd fra vårt cateringkjøkken på Havstein. Tom Kristian Borgen serverer på Lerkendal 10

11 Produksjon Enheten består av fem ulike områder som produserer varer for privatpersoner, samt private og offentlige virksomheter. Innenfor denne enheten er det mulig å ta fagbrev som møbeltapetserer og maskinarbeider. Leder for disse enhetene er Jarle Johnsen som kan kontaktes på e-post: Møbelomtrekking Møbelavdelingen driver med alle former for omtrekking/reparasjoner av nye og gamle møbler. Avdelingen tilbyr også tilskjæring av stoff/ skumplast og alle former for søm. Avdelingen har et godt utvalg av møbelstoffer og stoppingsmaterialer. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Pakking og montering Avdelingen driver med montering av elektriske komponenter, brannvarslere, kabelproduksjon med påsetting av endehylser, plastfoliering av bl.a. kalendere og pakking av CD og DVD, lagerhold og pakking for kunder med distribusjon over hele landet. Pakking og montering for større butikkjeder, trykkerier, reklamebyråer og andre bedrifter. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Mekanisk avdeling Avdelingen driver i hovedsak med produksjon av fiskeutstyr og parabolantenner (Norsat). I tillegg påtar avdelingen seg ulike mekaniske arbeidsoppgaver innen stansing, pressing, dreiing, sveising, sliping, pussing, sandblåsing og mekanisk monteringsarbeid. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Merethe Granås fikk utlevert svennebrev i møbeltapetserer faget, samt kåret til årets lærling 2009 i Sør-Trøndelag. Fra venstre Ellen Piene, Berit Stenersløkken, Unni Kvalvær og Atle M. Angvik Rammebutikken Butikken/rammeverkstedet utfører innramming av bilder og div. gjenstander, skjæring av glass, speil og passepartout etter ønsket behov og mål. Butikken har også handelsvarer for salg. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Hyttekjøkken Avdelingens hovedprodukt er kjøkken i heltre beregnet for hyttemarkedet. Avdelingen har eget lakkeringsanlegg og moderne produksjonsmaskiner som muliggjør spesialtilpasninger for våre kunder. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Tjenester Enheten består av fem områder som utfører tjenester for privatpersoner samt private og offentlige virksomheter. Innenfor denne enheten er det mulig å ta fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og kontorfaget. Kongsvegen Barnehage Med fokus på idrett og ulike uteaktiviteter. Kongsvegen Barnehage holder til i Kongsvegen 80 på Heimdal og har 62 plasser for barn mellom 10 mnd. og 6 år. Barna er fordelt på tre avdelinger i tre ulike aldersgrupper. Her legger vi opp til et miljø der fysisk utfoldelse og idrettslek er sentralt, både ute og inne. Barna skal få bli kjent med ulike typer aktiviteter. Utover å tilby et godt og trygt barnehagetilbud til barn og foreldre, er barnehagen organisert for kartlegging og kompetanseutvikling av personer som ønsker å arbeide med mennesker eller innenfor kjøkken, renhold og vaktmestertjenester. Leder for barnehagen er Nina Hofstad som kan kontaktes på e-post: Mer informasjon om barnehagen finnes på: 11

12 Transport og Service Avdelingen driver en butikk for salg av tekniske hjelpemidler i samarbeid med ETAC. Vi tilpasser utstyr for kunden og i samarbeid med kvalifisert personell hjelper vi til å definere behov innen området. Vi hjelper også kunden med å finne fram til bestillingsvarer i ETACs og andre produsenters kataloger. Vi bestiller varene og bringer disse ut til kunden, og om nødvendig monterer varerene hjemme hos bruker. I tillegg utfører avdelingen ulike transportoppdrag for Prima og eksterne kunder. Prima har 10 biler som daglig er ute i trafikken. Nyanskaffelse i 2009 er en Reva elbil som benyttes av ansatte til bynære kjøreoppdrag. Leder for enheten er Jarle Johnsen som kan kontaktes på e-post: Kontor og resepsjon Deltakerne tilbys opplæring og praksis innen regnskaps- og lønnsarbeide, kundebehandling, betjening av sentralbord og annet forefallende kontorarbeide. Praksis og opplæring kan skje i kombinasjon med at deltakerne er studenter ved vår kursavdeling. Leder for denne enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på e-post: Renhold I tilknytning til intern renholdsgruppe med ansvar for renhold av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis i renholdsfaget. Leder for enheten er Jarle Johnsen som kan kontaktes på e-post: Vaktmester I tilknytning til intern servicegruppe, med ansvar for enkle vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis. Leder for enheten er Jarle Johnsen som kan kontaktes på e-post: 12

13 5. SAMMENDRAG AV VIRKSOMHETEN Selskapets kjernevirksomhet er kvalifisering, avklaring og formidling til arbeid. Vi tilbyr kompetansekartlegging, avklaring, fagopplæring, kurs, arbeidstrening og jobbformidling. Ved å øke bevisstheten om deltakers sterke sider og kvalifikasjoner ønsker vi å skape en endringsprosess hos den enkelte. Vi har et mangfoldig tilbud, og felles for dem er individuell tilpasning. Formidlig til arbeid går som en rød i alle våre tilbud. Personalsituasjonen Selskapet har i 2009 hatt en betydelig økning i personalstaben på bakgrunn av de nye tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring. I tillegg har selskapet valgt å styrke andre administrative funksjoner med ansettelse av markedssjef og ny kvalitetsmedarbeider som skal ha et spesielt ansvar for å sikre en god videreføring av kvalitetssystemet Equass. Totalt har staben i 2009 økt med 25 personer, og de aller fleste i løpet av det siste halvåret i Dvs at personalstaben totalt nå er på 100 personer ved utgangen av Viser for øvrig til kapittel 7 som omhandler ansatte. Kompetanse Avdelingsleder for kantinene Terje Indset sammen med ansatte ved ny kantinen i Teknobygget. Øverst fra venstre: Trond Arve Grytdal, Knut Ove Vemundvik, Geir Græsmann og Anita Skjølsvold. Nederst fra venstre: Terje Indset, Vibeke Øverli og Linda Sandmo. Kompetanse er en av våre verdier og vi har fokus på at selskapet skal ha høy kompetanse for å kunne gjennomføre de oppdrag vi påtar oss, både for vår hovedoppdragsgiver NAV og våre produksjonskunder. Vi har i dag bl.a. kompetanse innen fagene sosiologi, veiledning, pedagogikk, rådgivning, spesialpedagogikk, psykiatri og økonomi. I tillegg har flere personer gjennomført bransjerelaterte kurs innen bl.a. skrive- og leseopplæring, rådgiving, karriereveiledning og funksjonsvurdering. Våre ansatte innen våre praksisområder har høy kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og de aller fleste har fagbrev, mesterbrev eller høgskoleutdanning. I forbindelse med de nye tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring og de nye målgruppene som de innebærer, så har selskapet måtte anskaffe kompetanse innen rehabilitering, helse, fysisk aktivitet, ernæring, fysioterapi med mer. Dette har styrket den totale kompetansen i virksomheten. Vi har alltid hatt fokus på at deltakere som deltar i tiltak hos oss har ordnært arbeid som hovedmål og dette er ytterligere styrket gjennom den nye kompetansen. Equass Nytt i 2009 Vi har siden 2008 arbeidet med å bli Equass-sertifisert, og 13. oktober 2009 ble vi sertifisert etter 3 dagers besøk av Equass-revisor. Dette har vært en lærerik og utfordrende prosess hvor hele organisasjonen har vært involvert ved gruppearbeid og jevnlig informasjon. Selskapet har prioritert å bruke en del tid på denne prosessen for å få skriftliggjort en del rutiner. Atle M. Angvik med Cecilie Skarvåg (venstre) og Ann-Elisabeth Arnesen som har styrt Equass prosessen på vegne av ledergruppa. Prosjektleder Bodil Krokan 13

14 Av ting som har blitt gjennomført på bakgrunn av Equass krav kan nevnes: Vi har forbedret vårt systematiske arbeid med strategi- og årsplaner. Vi har blitt bedre på brukermedvirkning ved opprettelse av brukerutvalg og gjennomføring av deltakerundersøkelse av samtlige som gjennomfører tiltak hos oss. Vi har forbedret vårt arbeide med individuelle aktivitetsplaner. Vi har en plan for mer systematisk arbeid med utviklingen av ansattes kompetanse ved en skriftliggjort kompetanseplan, samt at det utarbeides årlige kompetanseplaner. Vi har utarbeidet og skriftliggjort etiske retningslinjer og rettigheter for ansatte og deltakere. Det er også ansatt en ny kvalitetsmedarbeider som skal sikre kontinuerlig oppfølging og fokus på Equass i vårt videre arbeid med å utvikle selskapet. LæREBEDRIFT Nytt i 2009 Selskapet har i 2009 hatt en ny gjennomgang med opplæringskontoret i Sør-Trøndelag og vi er nå godkjent lærebedrift innen 11 områder. I tillegg kan vi ta lærlinger i kokke- og transportfaget gjennom vårt medlemskap i opplæringskontoret for kokk- og restaurantfag og transportfaget. Oversikt pr Fag Lærlinger ikvalifisering Ordinære lærlinger Bestått fagprøve Aktivitør 1 Barne og ungdomsarbeider 3 Bygginnredning/møbelsnekker 1 1 CNC maskinering Institusjonskokk 3 Kontor og administrasjon Logistikk Møbeltapetserer 1 1 Platearbeider Renholdsoperatør Sveiser 1 Sum 5 2 5* *Alle som har gjennomført har bestått Tiltakene nytt i 2009 Som nevnt tidligere har vi sommeren 2009 vunnet tre anbud for NAV. Arbeidsrettet rehabilitering, Avklaring og Oppfølging. De to første i samarbeid med henholdsvis Fretex AS og KI Kompetanse AS. Dette kan utgjøre totalt ca 255 deltakere fordelt på Trondheim, Malvik og Melhus, og innebærer en betydelig økning for selskapet totalt når det gjelder antall deltakere, omsetning og ansatte. Selskapets personalstab har økt og det er i dag ca 15 ansatte som arbeider med disse tiltakene. Vi har også måttet leie lokaler på Melhus og i Trondheim. På Melhus er vi i samme bygg som Melhus Skysstasjon, og på Heimdal har vi leid lokaler i Mellbye-bygget i Industriveien 3. I tillegg benyttes KI Kompetanse sine lokaler på Lade og Fretex sine lokaler på Malvik. Selskapet har også måttet foreta noen organisasjonsmessige endringer på bakgrunn av dette og Senter for Arbeid og Helse, som er omtalt under kapittel 4, ble opprettet. Tiltaket Individuell oppfølging ble avsluttet ved utgangen av året, men dette er erstattet av tiltaket Oppfølging hvor vi ble valgt som C-leverandør. 14

15 PraksisoMRÅDENE nytt i 2009 Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre praksisområder, slik at de er tilpasset de ønsker og behov våre deltakere har. Vi har i løpet av 2009 fått flere større oppdrag innen frukt og mat. Vi har startet drift av kafé på Zion sykehjem, levering av tre måltider daglig til transittmottaket på Persaunet, drift av kantina på Trondheims nye teknobygg og Skistua. Vi har også overtatt driften og ansvaret for deltakerne ved Ladejarlen Kafé. Driften av kaféen ble avsluttet pga en vannlekkasje i lokalene, og deltakerne arbeider nå ved Zion sykehjem. Innenfor praksisområdene har vi avsluttet drift av kortidslageret for tekniske hjelpemidler for Trondheim kommune og startet opp en butikk i samarbeid med ETAC. Dette innebærer salg av enkle tekniske hjelpemidler som utstyr til matlaging, personlig pleie, forflytning og lignende. Innen tjenester har vi utvidet antall plasser ved Kongsvegen Barnehage med åtte nye plasser for aldersgruppen 3-6 år. Dette på bakgrunn av ny arealgjennomgang fra Trondheim kommune, samt bygging av en lavvo. Statistikk 2009 I 2009 har vi forvaltet de samme tiltak for NAV som tidligere år. Tiltak Antall plasser pr Gj. snittlig antall plasser pr. mnd AB Avklaring i skjermet virksomhet Kvalifisering 10 9,3 Tilrettelagt arbeid 7 7 APS 35* 36 Vilje Viser Vei APS 16 14,5 Vilje Viser Vei AB Psykiatriplasser Trondheim kommune VTA Individuell oppfølging 9 17,3 Arbeidsrettet rehabilitering 49** 21 Avklaring 65** 54,4 Totalt antall tiltaksplasser 358 * Både på Avklaring og APS har antall plasser variert i løpet av året på grunn av ekstra tilsagn fra NAV. **Her er det ikke godkjent noe antall plasser, men i utgangspunktet skal vi ha en kapasitet på 120 deltakere fra på hvert av disse tiltakene sammen med våre samarbeidspartnere. Totalt 240 deltakere. Kursavdelingen På vår kursavdeling har det i 2009 deltatt 36 personer. Av disse har 7 avsluttet kurset tidlig i prosessen pga flytting eller behandling. Av de 29 som har fullført er det 2 personer som har gått direkte til jobb, og 21 har gått til APS, AB, Oppfølging og Kvalifisering for kartlegging av arbeidskapasitet samt jobbsøking. 6 personer har fullført utdanning og gått videre til egen jobbsøking. Tilrettelagt Arbeid Vi har 9 personer, 4 kvinner og 5 menn, som til sammen utgjør 7 månedsverk. 1 mann har sluttet i løpet av året grunnet helsemessige forverringer, og 1 kvinne er tatt inn. Gjennomsnittlig alder er 51 år. 15

16 VTA Vi har 105 godkjente plasser fra NAV, men har 121 plasser pr , fordelt på 64 kvinner og 57 menn. Gjennomsnittlig alder er 40 år. Inntak 2009: 16 personer. Sluttet 2009: 9 personer For de som har sluttet er gjennomsnittlig oppholdstid 73 måneder i bedriften. Kommunale psykiatriplasser Vi har 10 månedsverk for Trondheim kommune. Disse er fast ansatt i bedriften og følger samme regelverk som for tiltaket VTA. Trondheim kommune har vedtatt å redusere disse plassene til 5 månedsverk fra , og vi har derfor ikke tatt inn nye deltakere i løpet av 4. kvartal Det er pr overtallige deltakere, og disse vil bli overført til ordinær VTA-plass i Prima. Pr hadde vi 8 personer inne, fordelt på 4 kvinner og 4 menn. Gjennomsnittlig alder på disse er 49 år. Inntak i 2009: 6 personer. Sluttet 2009: 7 personer For de som har sluttet er gjennomsnittlig oppholdstid 8 måneder i bedriften. 16

17 Sluttet og formidlet til jobb i 2009 Tiltak med formidlingskrav Tiltak Antall sluttet i 2009 Antall formidlet ut i jobb i 2009 % vis AB % VVV, AB % Kvalifisering % Individuell oppfølging % Sum % Nærmere om formidlingsresultat i tiltakene Kvalifisering, Individuell oppfølging og AB Kvalifisering AB AB VVV IO Sum Ordinær jobb*: Fast jobb i tiltaket Tilrettelagt 1 1 Utdanning 2 2 Uførepensjon Andre aktive løsninger Tilbakeført NAV Sluttet etter eget ønske/flyttet Medisinsk rehab Totalt *Deltakere som har fått ordinær jobb uten bruk av lønnstilskudd Uten bruk av lønnstilskudd Prosentvis av totalen 67 % 67 % 50 % 25 % 50% Statistikk om alder, kjønn og snittid i tiltakene for de som har sluttet i 2009 Tiltak Gj. snitt alder Fordeling kvinner Fordeling menn Snitt i tiltaket APS mnd APS VVV mnd AB mnd AB VVV mnd Avklaring i skjermet mnd Kvalifisering mnd Individuell oppfølging mnd Arbeidsretta rehabilitering mnd Totalt % kvinner og 32 %menn totalt. Diagnoser Vi ser at i 2009 har vi også en hovedvekt på diagnoser innen psykiatri, muskel-/skjelett- og rygglidelser. 17

18 Tilfredshetsundersøkelser Det gjennomføres tilfredshetsundersøkelser blant deltakere i alle tiltak. For tiltakene VTA og Tilrettelagt arbeid gjennomføres dette annethvert år og siste gang var høsten Det ble da en svarprosent på 91 % og hvor 90 % sier at de er fornøyde med sitt arbeidsforhold i Prima. For øvrige tiltak gjennomføres tilfredshetsundersøkelsen når deltaker avslutter sitt løp i Prima, og de første deltakerne besvarte denne i juli Det er totalt 37 deltakere som har besvart. Her sier 30 % at de er meget tilfreds og 31 % sier at de er tilfreds med sin totale opplevelse i Prima. 50 % ville valgt Prima som tiltaksarrangør om de skulle valgt om igjen. 66 % sier at oppholdet i Prima har bidratt til økt livskvalitet. 90 % opplever at de har blitt møtt med respekt fra de ansatte i Prima. Vi er i det store og hele fornøyd med resultatene fra undersøkelsene, men undersøkelsene gir oss samtidig klare indikasjoner på områder hvor vi kan bedre vårt arbeid for at den enkelte skal kunne nå sine mål og bli fornøyd med oppholdet i bedriften. I september 2009 ble det gjennomført en tilfredshetsundersøkelse blant ansatte på NAV Heimdal. 17 av 29 konsulenter besvarte undersøkelsen noe som gir en svarprosent på 59 %. Hele 82 % av konsulentene opplever at deltakerne er fornøyde med tiltakene i Prima. 92 % er fornøyde med måten Prima utfører sine tjenester på, og samtlige mener at tilbudet Prima har er tilpasset deltakerne. På spørsmål om Prima oppfattes som innovative og nytenkende er 75 % enige. Alle tilfredsundersøkelser er anonyme. 18

19 6. Generelt om selskapet Møter og utvalg Samarbeidsforum for NAV og Prima as Berit Engum Cecilie Skarsvåg Linda G. Baadsvik Hege G. Nilsen Representant fra NAV Arbeid Tiltaksleder fra Prima as Tiltaksleder fra Prima as Tiltaksleder fra Prima as Andre fra NAV deltok også etter behov. I året som gikk ble det gjennomført 4 møter og oppgavene i utvalget har vært informasjonsutveksling, evaluering og faglig utveksling. Helse, miljø og sikkerhet Miljøfyrtårn Selskapet er godkjent Miljøfyrtårn-bedrift innen følgende områder/bransjer: Stoppmøbel-industri Trebearbeidings-industri Transport Kontorbedrift Catering Kantine Mekanisk verksted Barnehage Det er ulike krav knyttet til de ulike bransjene, og disse fremgår av hjemmesidene til stiftelsen Miljøfyrtårn. CO2 utslipp 2009 Beregnet med Klimaløftets utslippskalkulator Antall Utslipp CO2 Bensinkjøretøy liter 5,9 Dieselkjøretøy liter 54,8 Flyreiser 135 timer 10,2 Elektrisitetsforbruk KWh 178,6 Sum tonn CO2 utslipp 70,9 Estimert kostnad for klimakvoter Kr ,- Basert på antatt markedspris per klimakvote Kr 160,- 19

20 Vernetjenesten Består av 21 verneområder, 1 hovedverneombud og 21 verneombud. Det er ikke gjennomført noen verneombudsmøter. 4 skademeldinger er rapportert og disse gjelder 2 tilfeller av skadet hånd, 1 tilfelle av klemskade og 1 tilfelle av øyeskade. Alle vernerområder har levert 2 vernerapporter og 2 EL-kontroll rapporter. Skadefrekvens i 2009 = 7 (Norm < 30). Vernetjenesten i Prima arbeider i nært samarbeide med våre tilsynsmyndigheter. Sykefravær Selskapet er IA-bedrift og benytter egenmeldingsdager i henhold til IA-avtalen Kortidsfravær (egenmeldinger) 1,4 % 0,9 % Langtidsfravær 4,1 % 4,8 % Totalt sykefravær 5,1 % 5,7 % Herav fravær for personalet 5,5 % 6,6 % Internkontroll Alle avdelingers IK-mapper er rutinemessig gjennomgått og kassakontroll av tellepenger er foretatt halvårlig. Bedriften er tilsluttet Din Bedriftshelsetjeneste AS (DBH) og Forum for HMS Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Utvalget har bestått av 4 personer likt antall fra henholdsvis ledelse og ansatte. I tillegg har hovedverneombud, verneleder og representant fra DBH vært representert. Det er avholdt 2 møter, og 3 saker har vært til behandling. AMU har nedsatt eget Ansettelsesutvalg med 2 representanter. AMU har nedsatt eget AKAN-utvalg med 2 representanter. Klagesaker Antall registrerte og behandlede eksterne klager: 1 Antall registrerte og behandlede interne klager: 1 I begge sakene er vår klageprosedyre lagt til grunn for behandling av klagen. Arbeidsmiljø Selskapet er av den oppfatning at det er et godt og trygt arbeidsmiljø i bedriften. Det er gjennomført en konfidensiell arbeidsmiljøundersøkelse av Din bedriftshelsetjeneste. Her svarer nær 69 % av de ansatte at de trives i arbeidet, 84 % svarer at de ikke har hatt arbeidsrelatert fravær de siste 12 månedene og 47 % sier at de ikke føler negativt stress på jobb. Selskapet er i sin helhet fornøyd med resultatet av undersøkelsen, men vil fortsatt prioritere tiltak for å forbedre det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Ytre Miljø Det er selskapets målsetning å være miljøvennlig og vi har pr. i dag ingen produksjonsanlegg eller annen virksomhet som påvirker det ytre miljø vesentlig. Viser til pkt. om CO 2 utslipp på foregående side. 20

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Innhold Beskrivelse av virksomheten....s 2 Formål og strategier..s 3 Organisasjonskart s 4 Året 2013 for Stavne s 5 Arbeidsmarkedstiltak..

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes

BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE SERVICE KOMPETANSE. beredt. Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS MULIGHETER VI BIDRAR TIL AT ANDRE LYKKES VED Å SKAPE GLEDE KOMPETANSE SERVICE beredt Vi bidrar til at andre lykkes BEREDT AS 1969 Beredt Gruppen ble grunnlagt i 1969 02 VI BIDRAR TIL AT ANDRE

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0

D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0 ÅRSRAPPORT 2010 Mot Innhold 3 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 4 Ko r t o m M ø l l a 4 O rg a n i s a s j o n s k a r t 5 I n ntekter 2010 6 M a r ke d sføring og omdømme 6 7 9 Fa g o g u t v i k l

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12

Rapport. Årsberetning 2011. Verdal, 03.04.12 Rapport Årsberetning 2011 Verdal, 03.04.12 Innhold: KAPITTEL 1 ADMINISTRASJONSSJEFENS VURDERINGER 3 KAPITTEL 2 SITUASJONSBESKRIVELSE ORGANISASJON 5 2.1 Organisasjonskart for Innherred Samkommune 5 2.2

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1

Årsrapport Biva 2014. Tiltakene. Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring. Biva as Årsrapport 2014 1 2014 Årsrapport Biva 2014 Tiltakene Arbeid med Bistand Varig tilrettelagt arbeid Jobbklubb Avklaring Biva as Årsrapport 2014 1 Innledning Biva as er en vekstbedrift eid av Grimstad, Lillesand og Birkenes

Detaljer

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT 1 Viktige hendelser 2010 Ny administrerende direktør Oppstart egenproduserte tjenester Oppstart kantine i egen regi Oppstart første renholdskontrakt i egen regi Lansering ny profil,

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer