kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet"

Transkript

1 kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

2 Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene 10 Frukt og mat 10 Produksjon 11 Tjenester Sammendrag av virksomheten 13 Nytt i Statistikk Generelt om selskapet 19 Møter og utvalg 19 Helse, miljø og sikkerhet 19 Arbeidsmiljø 20 Ytre miljø Ansatte 21 Bemanningssituasjonen 21 Likestilling 22 Diskriminering Økonomi 24 Regnskapsåret 24 Risikofaktorer 24 Driftsregnskap Grafisk fremstilling av driftsinntektene 26 Samfunnsregnskap 26 Resultatdisponering 27 Fortsatt drift/rettvisende oversikt 27 Fremtidsutsikter 28 Balanse Resultatregnskap Kontantstrøm Noter til regnskapet Revisjonsberetning 39 2

3 1. Presentasjon av Prima AS Innledning Beretning og regnskap skal behandles etter bestemmelsene i aksje- og regnskapsloven. Årsberetningen i Prima er nå mere innholdsrik enn lovens bestemmelser. Den informerer også om viktige begivenheter i selskapet. Prima er en av landets største attføringsbedrifter som forvalter 10 arbeidsmarkedstiltak og ca. 500 personer er ansatt eller tilknyttet selskapet spredt på flere avdelinger i Trondheim. Visjon Hovedmål Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring Verdihelt Kjell Grønning ved vår transport og service avdeling. Verdihelt Linda Sandmoen ved kantina i Teknobygget. Selskapets verdier skal være retningsgivende for vår atferd mellom ansatte, deltakere og andre samarbeidspartnere. Det kåres interne verdihelter annen hver måned, og i 2009 er det blitt kåret fem personer. Disse kåres av en egen jury som består av ansatte og deltakere fra bedriftens ulike enheter. Forslag på verdihelt meldes inn av ansatte i Prima. Kompetanse Utviklende Respekt Arbeidsglede I Prima skal vi være faglig dyktige og oppdaterte for å oppnå høy kvalitet Verdier på det vi gjør Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte. Vi skal være omstillingsdyktige i forhold til stadig nye krav fra omgivelsene og våre kunder I Prima er vi opptatt av toleranse og likeverd, vi er ydmyke og tar folk på alvor I Prima er vi opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner Vi har mange ulike tilbud til våre deltakere. Gjennom ulike typer tiltak, arbeidspraksis og kurs har deltakerne store muligheter for å kvalifisere seg for ordinært arbeid. De ulike tilbudene vil bli nærmere presentert i beretningen. 3

4 Virksomhetskart Generalforsamling Styret Adm. dir. Ledergruppe Prosjekt og Utvikling Kurs Praktisk opplæring Formidling Senter for Arbeid og Helse 4

5 2. Selskapets styre og administrasjon Styret Selskapets styre har i 2009 bestått av: Anne-Sophie Hunstad Jan Håbrekke Søren Nielsen Anne-Alice Tårnesvik Berit Stenersløkken Egil Sneeggen Reidar Sandnes Styreleder, representant fra Trondheim kommune Nestleder, representant fra Trondheim Røde Kors Representant fra Trondheim kommune Representant fra NFU Representant fra de ansatte Representant fra de ansatte Representant fra de ansatte Varamedlemmer: Michael Setsaas Kari Merete Andersen Arne Kristian Sivertsen Einar Lehn Bodil Krokan Elisabeth Bævre Representant fra Trondheim kommune Representant fra Trondheim Røde Kors Representant fra Trondheim kommune Representant fra NFU Representant fra de ansatte Representant fra de ansatte Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992 på kr ,-. Selskapets hovedkontor og forretningsadresse er: Idrettsveien 2, 7072 Heimdal i Trondheim kommune. Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt 12. mai Styret har i perioden avholdt syv styremøter og behandlet 35 saker. Utover dette har arbeidsutvalget med styreleder, nestleder og administrerende direktør drøftet saker som: Strategiplan Drifts og likviditetsstyring Årsregnskap og budsjett Lønns- og arbeidsvilkårrammer Equass sertifisering Organisasjonsstruktur Oppstart av nye praksisområder og nye tiltak Oppstart av samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune Ny jobb Anbudsarbeide innen selskapets kjernevirksomhet Utfordringer i forbindelse med nye rammebetingelser fra NAV 5

6 Selskapets stabsfunksjoner Selskapets administrasjon består av fem stabsenheter. Disse er Personalavdeling, Kvalitetsavdeling, Markedsavdeling, Administrasjon og avdeling for Prosjekt og Utvikling. Alle enhetene holder til i selskapets hovedkontor i Idrettsveien 2, 7072 Heimdal. Tlf Administrasjon Enheten har ansvaret for at selskapets administrative rutiner fungerer tilfredsstillende og i henhold til de lover og regler som selskapet må følge. Inn under dette ligger regnskapsføring for selskapets avdelinger, lønnsarbeid, betjening av sentralbord, postbehandling, arkivering og lignende. Prima samarbeider i dag med Økonomen AS på områdene regnskapsføring og lønnsarbeide. Leder for enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på e-post: Personal Enheten har ansvaret for personalarbeidet som i hovedsak består i vurdering av bemanningsbehov og gjennomføring av nødvendige tiltak. Dette innebærer oppgaver som rekruttering, oppfølging av ansatte og avslutning av arbeidsforhold, oppfølging av IA-arbeid og personalsaker, samt medvirkning i utarbeidelse av bedriftens lønnspolitikk. I personalarbeidet ligger også ansvar for å tilrettelegge gjennomføring av en klar, rettferdig og forutsigbar personalpolitikk, utvikling og kompetanseheving av medarbeidere. Leder for enheten er Gunnvor Alexandersen som kan kontaktes på e-post: Markedsavdeling Avdelingen har ansvaret for selskapets markedsføringsarbeid. Dette innebærer utarbeidelse av markedsstrategi, årlige handlingsplaner for de ulike områdene, samt gjennomføring av de vedtatte planene. Enheten har i desember 2009 ansatt egen markedssjef, Lars Ole Stølhaug som kan kontaktes på e-post: Kvalitet Enheten har ansvaret for at kvalitetssikringsarbeidet på de ulike områdene i selskapet fungerer. Dette innebærer å bistå selskapets avdelinger ved utarbeidelse og forbedring av rutiner for å sikre at selskapet leverer varer og tjenester i henhold til kundens forventninger. Enheten har også ansvar for at bedriftens HMS, IK, sikkerhetsrutiner og vernearbeid fungerer optimalt, samt at videre at forbedringstiltak blir gjennomført og dokumentert. Leder for enheten er Fredrik Langfeldt som kan kontaktes på e-post: Prosjekt og utvikling Avdelingen er nyopprettet fra og skal følge opp aktuelle nye anbud, nye satsninger innen bransjen, endringer i regelverk og oppstart og oppfølging av prosjekter. Avdelingen har i 2009 i hovedsak arbeidet med våre nye oppdrag Oppfølging, Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering, samt oppstart av prosjektet Ny jobb i samarbeid med Trondheim kommune. Leder for enheten er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: 6

7 3. Arbeidsmarkedstiltakene Prima forvalter følgende arbeidsmarkedstiltak for NAV: Avklaring i skjermet virksomhet Tilrettelagt arbeid Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering Vilje viser vei APS og AB Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Oppfølging Arbeidsrettet rehabilitering Avklaring I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Trondheim kommune om ti arbeidstreningsplasser for personer med psykiske lidelser, samt avtale med Kvalifiseringssenteret for innvandrere hvor vi kan bistå deltakere med praksis og kvalifisering. Våre tiltak er organisert i fire ulike enheter. Senter for Arbeid og Helse, Kurs, Formidling og Praktisk opplæring. Senter for arbeid og helse Vi har høsten 2009 vunnet to større anbud for NAV i samarbeid med Fretex AS og KI Kompetanse AS. Dette er tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring. Til sammen utgjør dette 240 deltakere fordelt på Trondheim, Melhus og Malvik. Dette utgjør en vesentlig økning for oss, samt en annen målgruppe enn vi tidligere har arbeidet med, da disse tiltakene også har sykemeldte og langtidsledige. Det ble da et behov for å organisere disse tiltakene på en annen måte enn våre øvrige, og vi har i denne forbindelsen opprettet Senter for Arbeid og Helse. Dette med bakgrunn i at den nye målgruppene har andre behov enn målgruppene som vi har i våre skjermede tiltak. Pr. i dag er det Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring som er en del av denne avdelingen, men evt fremtidige oppdrag for NAV som innbefatter disse målgruppene vil også bli underlagt denne avdelingen. Leder og kontaktperson for Senter for Arbeid og Helse er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: prima-as.no. Avklaring Tiltaket er et samarbeid med KI Kompetanse for områdene Trondheim, Melhus og Malvik, og vi skal arbeide med totalt 140 deltakere. Avklaring er et individuelt tiltak for de som trenger å kartlegge sine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Tiltaket varer inntil fire uker, men kan forlenges til totalt 12 uker ved behov. Kontaktperson for tiltaket er Annette Munkvik og hun kan kontaktes på e-post: Chigongtrening på Senter for Arbeid og Helse Arbeidsrettet rehabilitering Tiltaket er i samarbeid med Fretex AS for områdene Trondheim, Melhus og Malvik, og vi skal arbeide med totalt 140 deltakere. Dette er et individuelt tiltak for de som ønsker å mestre arbeidssituasjonen bedre i en tilbakeførings-/arbeidssøkerfase. Tiltaket varer i inntil seks uker, med mulighet for forlengelse ved behov. Kontaktperson for tiltaket er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: 7

8 Kurs Består av tiltakene: Avklaring i skjermet virksomhet og våre individuelt tilpassede NKI-kurs. Leder for denne enheten og kontaktperson er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: Avklaring i skjermet virksomhet Prima har 16 plasser og har i 2009 hatt fem ekstra plasser, totalt 21. Dette er et tilbud for de som er usikker på behov for videre bistand eller valg av arbeidsmarkedstiltak. Tilbudet består av tolv-ukers kurs med veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidstrening ved forskjellige avdelinger. Kontaktperson for tiltaket er Kristin Øye som kan kontaktes på e-post: Kurs i samarbeid med NKI Kursavdelingen har inngått en samarbeidsavtale med NKI hvor vi kan tilby et individuelt opplegg på ulike kurs. I 2009 har vi hatt studenter som har tatt kurs innen regnskap, kontormedarbeider, barnehageassistent, lønnsmedarbeider, skoleassistent og markedsføring. Kontaktperson for kursavdelingen er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: Formidling Består av tiltakene hvor NAV har et formidlingskrav. Pr. i dag er dette tiltakene: Arbeid med bistand (AB), Oppfølging og Kvalifisering. Leder og kontaktperson for denne enheten er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Arbeid med bistand (AB) Pr har Prima to veiledere i AB, samt én veileder som arbeider med deltakere i Vilje viser vei-tiltaket. Målsettingen er å hjelpe arbeidssøkere til å få eller beholde et arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal kartlegge deltakers kompetanse, finne egnet arbeidsplass, foreta tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, legge til rette for bruk av tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen og forhandle med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsvilkår. Varighet på tiltaket er så lenge bistand er nødvendig og hensiktsmessig, inntil tre år. Kvalifisering Prima har pr ti plasser i Kvalifisering. Dette er et tilbud som gir arbeidssøkere høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Dette kan skje ved en av Prima sine avdelinger og/eller i det ordinære arbeidsmarkedet. Her kombineres ofte teori og praksis som fører frem til fagbrev/delkompetansebevis. Deltakere i dette tiltaket er midlertidig ansatt med lønn. Individuell oppfølging (IO) Individuell Oppfølging er et tiltak som gir den enkelte arbeidssøker bistand til å finne og beholde egnet arbeid. Oppfølgingstiltaket gir individuelt tilrettelagt bistand som er nødvendig for å komme i lønnet arbeid. I tillegg gir tiltaket individuell støtte i startfasen av et arbeidsforhold, i den hensikt at arbeidsforholdet blir av lengre varighet. Målgruppen er arbeidssøkere som er avklart og kvalifisert for jobb, men som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og derfor vil ha nytte av individuell formidlings- og oppfølgingsbistand. Individuell oppfølging kan vare i inntil seks måneder med et gjennomsnittsbehov for oppfølging på timer pr. arbeidssøker pr. mnd. I særskilte tilfeller kan det vurderes å forlenge tiltaket i inntil seks måneder, i samråd med NAV. Prima har hatt 33 deltakere i tiltaket i løpet av

9 Arbeidspraksis Består av tiltakene Arbeidspraksis (APS), Varig tilrettelagt arbeide (VTA) og Tilrettelagt arbeid. Leder og kontaktperson for denne enheten er Linda G. Baadsvik som kan kontaktes på e-post: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Pr har Prima 35 plasser i APS. Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Prima har 105 godkjente tiltaksplasser i VTA. Målsettingen er å tilby varige skjermede arbeidsplasser for personer med uførepensjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte deltaker gjennom individuell tilrettelegging og individuelle opplæringsplaner (IOP) som evalueres to ganger pr. år. Det skal dessuten kontinuerlig vurderes om den enkelte har mulighet for reaktivering til ordinært arbeid, gjerne gjennom overgang til andre tiltak i Prima. Egne veiledere følger opp alle ansatte i VTA med samtaler, planer samt kontakt med og opprettelse av støtteapparatet rundt den enkelte der det er nødvendig for å kunne fungere i jobb. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Tilrettelagt arbeid Prima har pr syv plasser i Tilrettelagt arbeid. Dette er et tilbud for de som har få muligheter for jobb i det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til utvikling av ressurser og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Vilje Viser Vei VVV VVV er et tiltak for arbeidssøkere med psykiske lidelser. For å kunne søkes inn i dette tiltaket er at det et krav om at det foreligger en psykisk diagnose fra moderat til alvorlig grad. Prima startet opp VVV i april Vi har 14 plasser knyttet til APS-tiltaket og ti plasser knyttet til AB-tiltaket. Tett samhandling med behandlingsapparatet, tilbud om gruppesamlinger og mål om ekstern hospitering for alle har vært virkemidler for å oppnå progresjon. Kontaktperson for tiltaket er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Prosjekt Sammen med Trondheim kommune har Prima 1. mars 2009 startet prosjektet Ny jobb. Prosjektets varighet er på tre år og finansieres med kr ,- fra Trondheim kommune og kr ,- fra Prima. Målet for prosjektet er å kunne gi VTA-deltakere i Prima, Stavne KF og deltakere ved dagsenter i kommunen mulighet til å kunne velge jobb i ordinære virksomheter. En annen målgruppe for prosjektet er elever fra videregående skole som trenger bistand til å få ordinært arbeid, hvor de vanligvis ville fått tilbud om VTA eller dagsenterplass. Antall Jobbsøkere totalt ved oppstart 28 I ny jobb med prøvetid. 10 deltakere fra Prima AS og 2 deltakere fra kommunale dagtilbud 12* Sluttet i prosjektet 5** Aktive jobbsøkere pr som ikke er i arbeid 10 Antall stillinger i stillingsbase. 45 bedrifter er kontaktet og kun 3 har takket nei til informasjonsmøte om prosjektet 17 *Alle deltakere får 6 mnd. permisjon fra sin jobb, og begynner med 6 mnd. prøvetid hos ny arbeidsgiver. **Sluttårsak til 3 av disse var at de selv oppdaget i prosessen at jobben de hadde i Prima as var tilfredsstillende. I løpet av samarbeidet var disse 3 på ulike bedriftsbesøk og i jobbintervju. Dette ga grunnlag for å få bekreftelse og en opplevelse av at eksisterende jobb var bra. Her får vi alle se at det ene er ikke bedre enn det andre, men at det er viktig og ha en mulighet til å ha et reelt valg. 9

10 4. PRAKSISOMRÅDENE Selskapets praksisområder er delt i tre hovedområder etter type praksis som tilbys deltakeren. Disse er: Frukt og Mat, Produksjon og Tjenester. Frukt og Mat Primas enhet for Frukt og Mat er delt i tre hovedområder. Disse er: Kaféer/kantiner, frukt og catering. Innenfor denne enheten er det mulig å ta fagbrev som institusjonskokk. Leder for disse enhetene er Arve Brennevann som kan kontaktes på e-post: Kantiner og kaféer Prima driver kaféer og kantiner geografisk spredt i Trondheim. Arbeidsoppgavene er allsidige og består i hovedsak av tilberedning av varm og kald mat, betjening av kasse, kundebehandling, renhold, regnskap og fakturering. Totalt betjener våre kaféer og kantiner ca personer daglig. Prima Frukt Prima Frukt driver innkjøp, pakking, salg og distribusjon av fruktkurver til bedrifter i Trondheim. Vi leverer frisk frukt, delikat pakket i flere størrelser etter abonnementsavtaler med bedriftene. Ved utgangen av 2009 har vi levert ut ca kurver. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Skistua Desember 2009 overtok vi driften av Skistua. Den skal drives som kafè for markabrukere og være et attraktivt tilbud til møter, kurs og selskapsaktiviteter. Åpningstid for kaféen er hver dag fra kl Kontaktperson på Skistua er Christian Tønnesen som kan kontaktes på e-post: Catering Primas cateringkjøkken er lokalisert på Havstein. Cateringkjøkkenet fungerer også som et sentralkjøkken for våre kaféer og kantiner. Arbeidsoppgavene er kundeoppfølging, ordreregistrering, tilberedning av varm og kald mat, samt fakturering. Våre kunder er mange og vi leverer mat til enhver anledning. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Av større arrangement som er utført i 2009 kan nevnes: Mars hovedleverandør for FIS World Cup langrenn, hopp og kombinert i Granåsen. Mai Spesialcatering on the spot med privat kokk for David Coverdale i Whitesnake, samt Europe, Dimmu Borgir og Kamelot. Juli/august matleverandør for Olavsfestdagene samt Pstereofestivalen på Marinen (mat til gjester og artister) Lerkendal I mars startet vi med leveringer til Adidas VIP-Tribunen på Lerkendal. Dette innebærer middag og dessert til 320 gjester på Rosenborgs hjemmekamper i hele sesongen. Vi har i tillegg levert wraps, baguetter og hamburgere til kioskene på stadion. All matproduksjon og levering til dette har skjedd fra vårt cateringkjøkken på Havstein. Tom Kristian Borgen serverer på Lerkendal 10

11 Produksjon Enheten består av fem ulike områder som produserer varer for privatpersoner, samt private og offentlige virksomheter. Innenfor denne enheten er det mulig å ta fagbrev som møbeltapetserer og maskinarbeider. Leder for disse enhetene er Jarle Johnsen som kan kontaktes på e-post: Møbelomtrekking Møbelavdelingen driver med alle former for omtrekking/reparasjoner av nye og gamle møbler. Avdelingen tilbyr også tilskjæring av stoff/ skumplast og alle former for søm. Avdelingen har et godt utvalg av møbelstoffer og stoppingsmaterialer. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Pakking og montering Avdelingen driver med montering av elektriske komponenter, brannvarslere, kabelproduksjon med påsetting av endehylser, plastfoliering av bl.a. kalendere og pakking av CD og DVD, lagerhold og pakking for kunder med distribusjon over hele landet. Pakking og montering for større butikkjeder, trykkerier, reklamebyråer og andre bedrifter. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Mekanisk avdeling Avdelingen driver i hovedsak med produksjon av fiskeutstyr og parabolantenner (Norsat). I tillegg påtar avdelingen seg ulike mekaniske arbeidsoppgaver innen stansing, pressing, dreiing, sveising, sliping, pussing, sandblåsing og mekanisk monteringsarbeid. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Merethe Granås fikk utlevert svennebrev i møbeltapetserer faget, samt kåret til årets lærling 2009 i Sør-Trøndelag. Fra venstre Ellen Piene, Berit Stenersløkken, Unni Kvalvær og Atle M. Angvik Rammebutikken Butikken/rammeverkstedet utfører innramming av bilder og div. gjenstander, skjæring av glass, speil og passepartout etter ønsket behov og mål. Butikken har også handelsvarer for salg. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Hyttekjøkken Avdelingens hovedprodukt er kjøkken i heltre beregnet for hyttemarkedet. Avdelingen har eget lakkeringsanlegg og moderne produksjonsmaskiner som muliggjør spesialtilpasninger for våre kunder. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Tjenester Enheten består av fem områder som utfører tjenester for privatpersoner samt private og offentlige virksomheter. Innenfor denne enheten er det mulig å ta fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og kontorfaget. Kongsvegen Barnehage Med fokus på idrett og ulike uteaktiviteter. Kongsvegen Barnehage holder til i Kongsvegen 80 på Heimdal og har 62 plasser for barn mellom 10 mnd. og 6 år. Barna er fordelt på tre avdelinger i tre ulike aldersgrupper. Her legger vi opp til et miljø der fysisk utfoldelse og idrettslek er sentralt, både ute og inne. Barna skal få bli kjent med ulike typer aktiviteter. Utover å tilby et godt og trygt barnehagetilbud til barn og foreldre, er barnehagen organisert for kartlegging og kompetanseutvikling av personer som ønsker å arbeide med mennesker eller innenfor kjøkken, renhold og vaktmestertjenester. Leder for barnehagen er Nina Hofstad som kan kontaktes på e-post: Mer informasjon om barnehagen finnes på: 11

12 Transport og Service Avdelingen driver en butikk for salg av tekniske hjelpemidler i samarbeid med ETAC. Vi tilpasser utstyr for kunden og i samarbeid med kvalifisert personell hjelper vi til å definere behov innen området. Vi hjelper også kunden med å finne fram til bestillingsvarer i ETACs og andre produsenters kataloger. Vi bestiller varene og bringer disse ut til kunden, og om nødvendig monterer varerene hjemme hos bruker. I tillegg utfører avdelingen ulike transportoppdrag for Prima og eksterne kunder. Prima har 10 biler som daglig er ute i trafikken. Nyanskaffelse i 2009 er en Reva elbil som benyttes av ansatte til bynære kjøreoppdrag. Leder for enheten er Jarle Johnsen som kan kontaktes på e-post: Kontor og resepsjon Deltakerne tilbys opplæring og praksis innen regnskaps- og lønnsarbeide, kundebehandling, betjening av sentralbord og annet forefallende kontorarbeide. Praksis og opplæring kan skje i kombinasjon med at deltakerne er studenter ved vår kursavdeling. Leder for denne enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på e-post: Renhold I tilknytning til intern renholdsgruppe med ansvar for renhold av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis i renholdsfaget. Leder for enheten er Jarle Johnsen som kan kontaktes på e-post: Vaktmester I tilknytning til intern servicegruppe, med ansvar for enkle vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis. Leder for enheten er Jarle Johnsen som kan kontaktes på e-post: 12

13 5. SAMMENDRAG AV VIRKSOMHETEN Selskapets kjernevirksomhet er kvalifisering, avklaring og formidling til arbeid. Vi tilbyr kompetansekartlegging, avklaring, fagopplæring, kurs, arbeidstrening og jobbformidling. Ved å øke bevisstheten om deltakers sterke sider og kvalifikasjoner ønsker vi å skape en endringsprosess hos den enkelte. Vi har et mangfoldig tilbud, og felles for dem er individuell tilpasning. Formidlig til arbeid går som en rød i alle våre tilbud. Personalsituasjonen Selskapet har i 2009 hatt en betydelig økning i personalstaben på bakgrunn av de nye tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring. I tillegg har selskapet valgt å styrke andre administrative funksjoner med ansettelse av markedssjef og ny kvalitetsmedarbeider som skal ha et spesielt ansvar for å sikre en god videreføring av kvalitetssystemet Equass. Totalt har staben i 2009 økt med 25 personer, og de aller fleste i løpet av det siste halvåret i Dvs at personalstaben totalt nå er på 100 personer ved utgangen av Viser for øvrig til kapittel 7 som omhandler ansatte. Kompetanse Avdelingsleder for kantinene Terje Indset sammen med ansatte ved ny kantinen i Teknobygget. Øverst fra venstre: Trond Arve Grytdal, Knut Ove Vemundvik, Geir Græsmann og Anita Skjølsvold. Nederst fra venstre: Terje Indset, Vibeke Øverli og Linda Sandmo. Kompetanse er en av våre verdier og vi har fokus på at selskapet skal ha høy kompetanse for å kunne gjennomføre de oppdrag vi påtar oss, både for vår hovedoppdragsgiver NAV og våre produksjonskunder. Vi har i dag bl.a. kompetanse innen fagene sosiologi, veiledning, pedagogikk, rådgivning, spesialpedagogikk, psykiatri og økonomi. I tillegg har flere personer gjennomført bransjerelaterte kurs innen bl.a. skrive- og leseopplæring, rådgiving, karriereveiledning og funksjonsvurdering. Våre ansatte innen våre praksisområder har høy kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og de aller fleste har fagbrev, mesterbrev eller høgskoleutdanning. I forbindelse med de nye tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring og de nye målgruppene som de innebærer, så har selskapet måtte anskaffe kompetanse innen rehabilitering, helse, fysisk aktivitet, ernæring, fysioterapi med mer. Dette har styrket den totale kompetansen i virksomheten. Vi har alltid hatt fokus på at deltakere som deltar i tiltak hos oss har ordnært arbeid som hovedmål og dette er ytterligere styrket gjennom den nye kompetansen. Equass Nytt i 2009 Vi har siden 2008 arbeidet med å bli Equass-sertifisert, og 13. oktober 2009 ble vi sertifisert etter 3 dagers besøk av Equass-revisor. Dette har vært en lærerik og utfordrende prosess hvor hele organisasjonen har vært involvert ved gruppearbeid og jevnlig informasjon. Selskapet har prioritert å bruke en del tid på denne prosessen for å få skriftliggjort en del rutiner. Atle M. Angvik med Cecilie Skarvåg (venstre) og Ann-Elisabeth Arnesen som har styrt Equass prosessen på vegne av ledergruppa. Prosjektleder Bodil Krokan 13

14 Av ting som har blitt gjennomført på bakgrunn av Equass krav kan nevnes: Vi har forbedret vårt systematiske arbeid med strategi- og årsplaner. Vi har blitt bedre på brukermedvirkning ved opprettelse av brukerutvalg og gjennomføring av deltakerundersøkelse av samtlige som gjennomfører tiltak hos oss. Vi har forbedret vårt arbeide med individuelle aktivitetsplaner. Vi har en plan for mer systematisk arbeid med utviklingen av ansattes kompetanse ved en skriftliggjort kompetanseplan, samt at det utarbeides årlige kompetanseplaner. Vi har utarbeidet og skriftliggjort etiske retningslinjer og rettigheter for ansatte og deltakere. Det er også ansatt en ny kvalitetsmedarbeider som skal sikre kontinuerlig oppfølging og fokus på Equass i vårt videre arbeid med å utvikle selskapet. LæREBEDRIFT Nytt i 2009 Selskapet har i 2009 hatt en ny gjennomgang med opplæringskontoret i Sør-Trøndelag og vi er nå godkjent lærebedrift innen 11 områder. I tillegg kan vi ta lærlinger i kokke- og transportfaget gjennom vårt medlemskap i opplæringskontoret for kokk- og restaurantfag og transportfaget. Oversikt pr Fag Lærlinger ikvalifisering Ordinære lærlinger Bestått fagprøve Aktivitør 1 Barne og ungdomsarbeider 3 Bygginnredning/møbelsnekker 1 1 CNC maskinering Institusjonskokk 3 Kontor og administrasjon Logistikk Møbeltapetserer 1 1 Platearbeider Renholdsoperatør Sveiser 1 Sum 5 2 5* *Alle som har gjennomført har bestått Tiltakene nytt i 2009 Som nevnt tidligere har vi sommeren 2009 vunnet tre anbud for NAV. Arbeidsrettet rehabilitering, Avklaring og Oppfølging. De to første i samarbeid med henholdsvis Fretex AS og KI Kompetanse AS. Dette kan utgjøre totalt ca 255 deltakere fordelt på Trondheim, Malvik og Melhus, og innebærer en betydelig økning for selskapet totalt når det gjelder antall deltakere, omsetning og ansatte. Selskapets personalstab har økt og det er i dag ca 15 ansatte som arbeider med disse tiltakene. Vi har også måttet leie lokaler på Melhus og i Trondheim. På Melhus er vi i samme bygg som Melhus Skysstasjon, og på Heimdal har vi leid lokaler i Mellbye-bygget i Industriveien 3. I tillegg benyttes KI Kompetanse sine lokaler på Lade og Fretex sine lokaler på Malvik. Selskapet har også måttet foreta noen organisasjonsmessige endringer på bakgrunn av dette og Senter for Arbeid og Helse, som er omtalt under kapittel 4, ble opprettet. Tiltaket Individuell oppfølging ble avsluttet ved utgangen av året, men dette er erstattet av tiltaket Oppfølging hvor vi ble valgt som C-leverandør. 14

15 PraksisoMRÅDENE nytt i 2009 Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre praksisområder, slik at de er tilpasset de ønsker og behov våre deltakere har. Vi har i løpet av 2009 fått flere større oppdrag innen frukt og mat. Vi har startet drift av kafé på Zion sykehjem, levering av tre måltider daglig til transittmottaket på Persaunet, drift av kantina på Trondheims nye teknobygg og Skistua. Vi har også overtatt driften og ansvaret for deltakerne ved Ladejarlen Kafé. Driften av kaféen ble avsluttet pga en vannlekkasje i lokalene, og deltakerne arbeider nå ved Zion sykehjem. Innenfor praksisområdene har vi avsluttet drift av kortidslageret for tekniske hjelpemidler for Trondheim kommune og startet opp en butikk i samarbeid med ETAC. Dette innebærer salg av enkle tekniske hjelpemidler som utstyr til matlaging, personlig pleie, forflytning og lignende. Innen tjenester har vi utvidet antall plasser ved Kongsvegen Barnehage med åtte nye plasser for aldersgruppen 3-6 år. Dette på bakgrunn av ny arealgjennomgang fra Trondheim kommune, samt bygging av en lavvo. Statistikk 2009 I 2009 har vi forvaltet de samme tiltak for NAV som tidligere år. Tiltak Antall plasser pr Gj. snittlig antall plasser pr. mnd AB Avklaring i skjermet virksomhet Kvalifisering 10 9,3 Tilrettelagt arbeid 7 7 APS 35* 36 Vilje Viser Vei APS 16 14,5 Vilje Viser Vei AB Psykiatriplasser Trondheim kommune VTA Individuell oppfølging 9 17,3 Arbeidsrettet rehabilitering 49** 21 Avklaring 65** 54,4 Totalt antall tiltaksplasser 358 * Både på Avklaring og APS har antall plasser variert i løpet av året på grunn av ekstra tilsagn fra NAV. **Her er det ikke godkjent noe antall plasser, men i utgangspunktet skal vi ha en kapasitet på 120 deltakere fra på hvert av disse tiltakene sammen med våre samarbeidspartnere. Totalt 240 deltakere. Kursavdelingen På vår kursavdeling har det i 2009 deltatt 36 personer. Av disse har 7 avsluttet kurset tidlig i prosessen pga flytting eller behandling. Av de 29 som har fullført er det 2 personer som har gått direkte til jobb, og 21 har gått til APS, AB, Oppfølging og Kvalifisering for kartlegging av arbeidskapasitet samt jobbsøking. 6 personer har fullført utdanning og gått videre til egen jobbsøking. Tilrettelagt Arbeid Vi har 9 personer, 4 kvinner og 5 menn, som til sammen utgjør 7 månedsverk. 1 mann har sluttet i løpet av året grunnet helsemessige forverringer, og 1 kvinne er tatt inn. Gjennomsnittlig alder er 51 år. 15

16 VTA Vi har 105 godkjente plasser fra NAV, men har 121 plasser pr , fordelt på 64 kvinner og 57 menn. Gjennomsnittlig alder er 40 år. Inntak 2009: 16 personer. Sluttet 2009: 9 personer For de som har sluttet er gjennomsnittlig oppholdstid 73 måneder i bedriften. Kommunale psykiatriplasser Vi har 10 månedsverk for Trondheim kommune. Disse er fast ansatt i bedriften og følger samme regelverk som for tiltaket VTA. Trondheim kommune har vedtatt å redusere disse plassene til 5 månedsverk fra , og vi har derfor ikke tatt inn nye deltakere i løpet av 4. kvartal Det er pr overtallige deltakere, og disse vil bli overført til ordinær VTA-plass i Prima. Pr hadde vi 8 personer inne, fordelt på 4 kvinner og 4 menn. Gjennomsnittlig alder på disse er 49 år. Inntak i 2009: 6 personer. Sluttet 2009: 7 personer For de som har sluttet er gjennomsnittlig oppholdstid 8 måneder i bedriften. 16

17 Sluttet og formidlet til jobb i 2009 Tiltak med formidlingskrav Tiltak Antall sluttet i 2009 Antall formidlet ut i jobb i 2009 % vis AB % VVV, AB % Kvalifisering % Individuell oppfølging % Sum % Nærmere om formidlingsresultat i tiltakene Kvalifisering, Individuell oppfølging og AB Kvalifisering AB AB VVV IO Sum Ordinær jobb*: Fast jobb i tiltaket Tilrettelagt 1 1 Utdanning 2 2 Uførepensjon Andre aktive løsninger Tilbakeført NAV Sluttet etter eget ønske/flyttet Medisinsk rehab Totalt *Deltakere som har fått ordinær jobb uten bruk av lønnstilskudd Uten bruk av lønnstilskudd Prosentvis av totalen 67 % 67 % 50 % 25 % 50% Statistikk om alder, kjønn og snittid i tiltakene for de som har sluttet i 2009 Tiltak Gj. snitt alder Fordeling kvinner Fordeling menn Snitt i tiltaket APS mnd APS VVV mnd AB mnd AB VVV mnd Avklaring i skjermet mnd Kvalifisering mnd Individuell oppfølging mnd Arbeidsretta rehabilitering mnd Totalt % kvinner og 32 %menn totalt. Diagnoser Vi ser at i 2009 har vi også en hovedvekt på diagnoser innen psykiatri, muskel-/skjelett- og rygglidelser. 17

18 Tilfredshetsundersøkelser Det gjennomføres tilfredshetsundersøkelser blant deltakere i alle tiltak. For tiltakene VTA og Tilrettelagt arbeid gjennomføres dette annethvert år og siste gang var høsten Det ble da en svarprosent på 91 % og hvor 90 % sier at de er fornøyde med sitt arbeidsforhold i Prima. For øvrige tiltak gjennomføres tilfredshetsundersøkelsen når deltaker avslutter sitt løp i Prima, og de første deltakerne besvarte denne i juli Det er totalt 37 deltakere som har besvart. Her sier 30 % at de er meget tilfreds og 31 % sier at de er tilfreds med sin totale opplevelse i Prima. 50 % ville valgt Prima som tiltaksarrangør om de skulle valgt om igjen. 66 % sier at oppholdet i Prima har bidratt til økt livskvalitet. 90 % opplever at de har blitt møtt med respekt fra de ansatte i Prima. Vi er i det store og hele fornøyd med resultatene fra undersøkelsene, men undersøkelsene gir oss samtidig klare indikasjoner på områder hvor vi kan bedre vårt arbeid for at den enkelte skal kunne nå sine mål og bli fornøyd med oppholdet i bedriften. I september 2009 ble det gjennomført en tilfredshetsundersøkelse blant ansatte på NAV Heimdal. 17 av 29 konsulenter besvarte undersøkelsen noe som gir en svarprosent på 59 %. Hele 82 % av konsulentene opplever at deltakerne er fornøyde med tiltakene i Prima. 92 % er fornøyde med måten Prima utfører sine tjenester på, og samtlige mener at tilbudet Prima har er tilpasset deltakerne. På spørsmål om Prima oppfattes som innovative og nytenkende er 75 % enige. Alle tilfredsundersøkelser er anonyme. 18

19 6. Generelt om selskapet Møter og utvalg Samarbeidsforum for NAV og Prima as Berit Engum Cecilie Skarsvåg Linda G. Baadsvik Hege G. Nilsen Representant fra NAV Arbeid Tiltaksleder fra Prima as Tiltaksleder fra Prima as Tiltaksleder fra Prima as Andre fra NAV deltok også etter behov. I året som gikk ble det gjennomført 4 møter og oppgavene i utvalget har vært informasjonsutveksling, evaluering og faglig utveksling. Helse, miljø og sikkerhet Miljøfyrtårn Selskapet er godkjent Miljøfyrtårn-bedrift innen følgende områder/bransjer: Stoppmøbel-industri Trebearbeidings-industri Transport Kontorbedrift Catering Kantine Mekanisk verksted Barnehage Det er ulike krav knyttet til de ulike bransjene, og disse fremgår av hjemmesidene til stiftelsen Miljøfyrtårn. CO2 utslipp 2009 Beregnet med Klimaløftets utslippskalkulator Antall Utslipp CO2 Bensinkjøretøy liter 5,9 Dieselkjøretøy liter 54,8 Flyreiser 135 timer 10,2 Elektrisitetsforbruk KWh 178,6 Sum tonn CO2 utslipp 70,9 Estimert kostnad for klimakvoter Kr ,- Basert på antatt markedspris per klimakvote Kr 160,- 19

20 Vernetjenesten Består av 21 verneområder, 1 hovedverneombud og 21 verneombud. Det er ikke gjennomført noen verneombudsmøter. 4 skademeldinger er rapportert og disse gjelder 2 tilfeller av skadet hånd, 1 tilfelle av klemskade og 1 tilfelle av øyeskade. Alle vernerområder har levert 2 vernerapporter og 2 EL-kontroll rapporter. Skadefrekvens i 2009 = 7 (Norm < 30). Vernetjenesten i Prima arbeider i nært samarbeide med våre tilsynsmyndigheter. Sykefravær Selskapet er IA-bedrift og benytter egenmeldingsdager i henhold til IA-avtalen Kortidsfravær (egenmeldinger) 1,4 % 0,9 % Langtidsfravær 4,1 % 4,8 % Totalt sykefravær 5,1 % 5,7 % Herav fravær for personalet 5,5 % 6,6 % Internkontroll Alle avdelingers IK-mapper er rutinemessig gjennomgått og kassakontroll av tellepenger er foretatt halvårlig. Bedriften er tilsluttet Din Bedriftshelsetjeneste AS (DBH) og Forum for HMS Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Utvalget har bestått av 4 personer likt antall fra henholdsvis ledelse og ansatte. I tillegg har hovedverneombud, verneleder og representant fra DBH vært representert. Det er avholdt 2 møter, og 3 saker har vært til behandling. AMU har nedsatt eget Ansettelsesutvalg med 2 representanter. AMU har nedsatt eget AKAN-utvalg med 2 representanter. Klagesaker Antall registrerte og behandlede eksterne klager: 1 Antall registrerte og behandlede interne klager: 1 I begge sakene er vår klageprosedyre lagt til grunn for behandling av klagen. Arbeidsmiljø Selskapet er av den oppfatning at det er et godt og trygt arbeidsmiljø i bedriften. Det er gjennomført en konfidensiell arbeidsmiljøundersøkelse av Din bedriftshelsetjeneste. Her svarer nær 69 % av de ansatte at de trives i arbeidet, 84 % svarer at de ikke har hatt arbeidsrelatert fravær de siste 12 månedene og 47 % sier at de ikke føler negativt stress på jobb. Selskapet er i sin helhet fornøyd med resultatet av undersøkelsen, men vil fortsatt prioritere tiltak for å forbedre det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Ytre Miljø Det er selskapets målsetning å være miljøvennlig og vi har pr. i dag ingen produksjonsanlegg eller annen virksomhet som påvirker det ytre miljø vesentlig. Viser til pkt. om CO 2 utslipp på foregående side. 20

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet 3. mai 2011 Hvor avklarte skal arbeidssøkere være før inntak til Arbeid med bistand? Magne Søvik og Nina Strømmen Arbeids- og velferdsdirektoratet Agenda Et lite tilbakeblikk og status Hva kan NAV gjøre

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid

Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015. Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Seyed Y. Pishtaz, Veileder ved NAV, 04.februar.2015 Overgang fra introduksjonsprogram til arbeid Bakgrunn Bosatt som kvoteflyktning i Sørreisa kommune 2002 Introduksjonsdeltaker Utdanning Arbeidserfaring

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsberetning. Respekt Arbeidsglede Kompetanse Utvikling

Årsberetning. Respekt Arbeidsglede Kompetanse Utvikling 2014 Årsberetning Respekt Arbeidsglede Kompetanse Utvikling Innholdsfortegnelse 1. FREMTIDSUTSIKTER 5 2. VISJON, HOVEDMÅL OG VERDIER 6 Virksomhetskart 7 3. STYRE OG ADMINISTRASJON 9 4. om prima 10 5. ARBEIDSMARKEDSTILTAK

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2011 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse Jubileumsberetning Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien

Detaljer

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING

Andøy Energi AS ÅRSBERETNING Andøy Energi AS ÅRSBERETNING 2012 INTRODUKSJON AV ENERGISELSKAPET Andøy Kraftlag ble stiftet 17. september 1946 som et interkommunalt selskap med kommunene Bjørnskinn, Dverberg og Andenes som eiere. I

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 1 Styrets beretning 2011 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter!

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter! VISJON Vi skaper muligheter! Vi ønsker at vår virksomhet skal springe ut fra en tydelig visjon om å skape muligheter. Dette skal være selve nerven i vår tenking og vår selvforståelse. SANDNES PRO-SERVICE

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID 1. Formål NAV [Fylke] har inngått et samarbeid med [TA] (heretter: tiltaksarrangør) og [Gård] (heretter: underleverandør)

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II)

Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) NAV Akershus Konkurranse med forhandling (FOA DEL II) Konkurransegrunnlag del III Avtalevilkår (Bilag til Rammeavtale) Anskaffelse av arbeidsrettede tiltak Oppfølging - Akershus Kunngjort i DOFFIN-basen

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90

OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 OPPLÆRINGSRING SØR Randi Jortveit 38 05 56 85 91 56 09 90 Side 1 Side 3 Lærling Læring, veiledning og refleksjoner Lærekandidat Fag- eller svenneprøve Kontrakt og arbeidsavtale Kompetanseprøve Rettigheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer