kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet"

Transkript

1 kvalifisering Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

2 Innholdsfortegnelse Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene 11 Generalforsamling Frukt og mat 11 Produksjon 12 Tjenester 13 Styret 5. Sammendrag av virksomheten 14 Statistikk Adm.dir. 6. Generelt om selskapet 19 Samarbeidsforum for NAV og Prima AS 19 Helse, miljø og sikkerhet 19 Ledergruppe Sykefravær 20 Arbeidsmiljøutvalg 20 Likestilling 20 Prosjekt og Utvikling Fordeling mellom kjønn 21 Diskriminering Økonomi 21 Regnskapsåret 21 Kurs Praktisk opplæring Formidling Senter for Arbeid og Helse Risikofaktorer 21 Driftsregnskap Grafisk fremstilling av driftsinntektene 23 Samfunnsregnskap 23 Resultatdisponering 24 Fortsatt drift/rettvisende oversikt 24 Fremtidsutsikter 24 Balanse Resultatregnskap Kontantstrøm Noter til regnskapet Revisjonsberetning

3 1. Presentasjon av Prima AS Beretning og regnskap skal behandles etter bestemmelsene i aksje- og regnskapsloven. Årsberetningen i Prima er nå mer innholdsrik enn lovens bestemmelser. Den informerer også om viktige begivenheter i selskapet. Prima er en av landets største attføringsbedrifter som forvalter 9 arbeidsmarkedstiltak og ca. 400 personer er ansatt eller tilknyttet selskapet spredt på flere avdelinger i Trondheim. Visjon Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Hovedmål Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring Selskapets verdier skal være retningsgivende for vår atferd mellom ansatte, deltakere og andre samarbeidspartnere. Det kåres interne verdihelter annen hver måned, og i 2010 er det blitt kåret seks verdihelter. Disse kåres av en egen jury som består av ansatte og deltakere fra bedriftens ulike enheter. Forslag på verdihelt meldes inn av ansatte i selskapet. Kompetanse I Prima skal vi være faglig dyktige og oppdaterte for å oppnå høy kvalitet på det vi utfører Utviklende Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte. Vi skal være omstillingsdyktige i forhold til stadig nye krav fra omgivelsene og våre kunder Respekt I Prima er vi opptatt av toleranse og likeverd, vi er ydmyke og tar folk på alvor Arbeidsglede I Prima er vi opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner Vi har mange ulike tilbud til våre deltakere. Gjennom ulike typer tiltak, arbeidspraksis og kurs har deltakerne store muligheter for å kvalifisere seg for ordinært arbeid. De ulike tilbudene vil bli nærmere presentert i beretningen. Wenche Lehn Harry Hauge, Mekanisk avdeling Christine Tystad, Kongsvegen barnehage 4 5

4 2. Selskapets styre og administrasjon Selskapets styre har i 2010 bestått av: Anne-Sophie Hunstad, styreleder og representant fra Trondheim kommune Jan Håbrekke, nestleder, representant fra Trondheim Røde Kors Søren Nielsen, representant fra Trondheim kommune Anne-Alice Tårnesvik, representant fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede Berit Stenersløkken, representant fra de ansatte Bodil Krokan, representant fra de ansatte Kjell Grønning, representant fra de ansatte Varamedlemmer: Michael Setsaas, representant fra Trondheim kommune Sjur Olsborg, representant fra Trondheim Røde Kors Karin Erland, representant fra Trondheim kommune Einar Arvid Lehn, representant fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede Christian Tønnesen, representant fra de ansatte Robert Kjeldsand, representant fra de ansatte Egil Sneeggen, representant fra de ansatte Trond Arve Grytdal, representant fra de ansatte Cecilie Skarsvåg, representant fra de ansatte Anne-Sophie Hunstad, styreleder Markedsavdeling Avdelingen har ansvaret for selskapets markedsføringsarbeid. Dette innebærer utarbeidelse av markedsstrategi, årlige handlingsplaner for de ulike områdene, samt gjennomføring av de vedtatte planene. Leder for enheten er Lars Ole Stølhaug som kan kontaktes på e-post: Kvalitet Enheten har ansvaret for at kvalitetssikringsarbeidet på de ulike områdene i selskapet fungerer. Dette innebærer å bistå selskapets avdelinger ved utarbeidelse og forbedring av rutiner for å sikre at selskapet leverer varer og tjenester i henhold til kundens forventninger. Enheten har også ansvar for at bedriftens HMS, IK, sikkerhetsrutiner og vernearbeid fungerer optimalt, samt at videre forbedringstiltak blir gjennomført og dokumentert. Leder for enheten er Fredrik Langfeldt som kan kontaktes på e-post: Prosjekt og utvikling Enheten har ansvaret for å følge opp aktuelle nye anbud, nye satsninger innen bransjen, endringer i regelverk og oppstart og oppfølging av prosjekter. Avdelingen har i 2010 i hovedsak arbeidet med våre nye oppdrag Oppfølging, Avklaring samt det videre arbeide med prosjektet Ny jobb som er i samarbeid med Trondheim kommune. Leder for enheten er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: 3. Arbeidsmarkedstiltakene Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992 på kr ,-. Selskapets hovedkontor og forretningsadresse er: Idrettsveien 2, 7072 Heimdal i Trondheim kommune. Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt 16. juni Styret har i perioden avholdt åtte styremøter og behandlet 39 saker. Utover dette har arbeidsutvalget med styreleder, nestleder og administrerende direktør drøftet saker som: Strategiplan Drifts og likviditetsstyring Årsregnskap og budsjett Organisasjonsstruktur Oppstart av nye praksisområder og nye tiltak Anbudsarbeide innen selskapets kjernevirksomhet Utfordringer i forbindelse med nye rammebetingelser fra NAV Selskapets stabsfunksjoner Selskapets administrasjon består av fem stabsenheter. Disse er Personalavdeling, Kvalitetsavdeling, Markedsavdeling, Administrasjon og avdeling for Prosjekt og Utvikling. Alle enhetene holder til i selskapets hovedkontor i Idrettsveien 2, 7072 Heimdal. Tlf Administrasjon Enheten har ansvaret for at selskapets administrative rutiner fungerer tilfredsstillende og i henhold til de lover og regler som selskapet må følge. Inn under dette ligger regnskapsføring for selskapets avdelinger, lønnsarbeid, betjening av sentralbord, postbehandling, arkivering og lignende. Prima samarbeider i dag med Visma Services Norge AS avd Trondheim på områdene regnskapsføring og lønnsarbeide. Leder for enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på e-post: Personal Enheten har ansvaret for personalarbeidet som i hovedsak består i vurdering av bemanningsbehov og gjennomføring av nødvendige tiltak. Dette innebærer oppgaver som rekruttering, oppfølging av ansatte og avslutning av arbeidsforhold, oppfølging av IA-arbeid og personalsaker, samt medvirkning i utarbeidelse av bedriftens lønnspolitikk. I personal - arbeidet ligger også ansvar for å tilrettelegge gjennomføring av en klar, rettferdig og forutsigbar personalpolitikk, utvikling og kompetanseheving av medarbeidere. Leder for enheten er Gunnvor Alexandersen som kan kontaktes på e-post: Prima forvalter følgende arbeidsmarkedstiltak for NAV: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering Vilje viser vei APS og AB Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Avklaring Oppfølging Tilrettelagt arbeid Arbeidsrettet rehabilitering (frem til sommeren 2010). I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Trondheim kommune om fem kommunale VTA-plasser, samt avtale med Kvalifiseringssenteret for innvandrere hvor vi kan bistå deltakere med praksis og kvalifisering. Vi forvaltet tiltakene Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering frem til sommeren Da ble disse igjen lagt ut på anbudsrunde og vi vant Avklaring for en ny periode sammen med KI Kompetanse AS. Våre tiltak er organisert i fire ulike enheter: Senter for arbeid og helse, Kurs, Formidling og Praktisk opplæring. Senter for arbeid og helse Terje Indset og Eskild Høyem Første halvår 2010 forvaltet Senter for arbeid og helse tiltakene Avklaring og Arbeidsrettede rehabilitering i Trondheim, Melhus og Malvik. Dette var i samarbeide med KI-Kompetanse AS og Fretex AS. Enheten ble opprettet i 2009 for å kunne tilfredsstille de nye målgruppene i tiltakene Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering. Etter ny anbudsrunde sommeren 2010 hvor vi vant Avklaring, men i et mye mindre omfang, ble lokalene til Senter for arbeid og helse avviklet og Avklaringstiltaket organisasjonsmessig flyttet inn under Kurs. 6 7

5 Kurs Består av tiltakene Avklaring i skjermet virksomhet, Avklaring og våre individtilpassede NKI-kurs. Vi er også medlem av Læringsnettverket til Attføringsbedriftene hvor vi kan tilby individuelle opplegg på ulike kurs. Leder for enheten og kontaktperson er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: Avklaring Tiltaket er et samarbeid med KI Kompetanse for to områder i Trondheim. Vi har lokaler på Heimdal som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Heimdal og NAV Lerkendal, og lokaler i Ranheimsveien som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Østbyen og NAV Midtbyen. Avklaring er et individuelt tiltak for de som trenger å kartlegge sine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Tiltaket varer inntil fire uker, men kan forlenges ved behov inntil 12 uker. Kontaktperson for tiltaket er Annette Munkvik og hun kan kontaktes på e-post: Avklaring i skjermet virksomhet Prima har 16 plasser og har i 2010 hatt fem ekstra plasser i første halvår. Dette er et tilbud for de som er usikre på behov for videre bistand eller valg av arbeidsmarkedstiltak. Tilbudet består av tolv uker med teori og veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidstrening ved forskjellige avdelinger. Kurs i samarbeid med NKI Prima har inngått samarbeidsavtale med NKI hvor vi kan tiby et individuelt opplegg på ulike kurs. I 2010 har vi hatt deltakere som har gjennomført kurs/studier innen regnskap, kontormedarbeider, barnehageassistent, lønnsmedarbeider, skoleassistent og markedsføring. Formidling og kvalifisering Innen vår enhet med formidling driver vi flere tiltak hvor vi jobber direkte med å få folk ut i det ordinære arbeidslivet. Disse består av tiltakene: Arbeid med bistand (AB), Oppfølging og Kvalifisering. Leder og kontaktperson for denne enheten er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Arbeid med bistand (AB) Ved utgangen av året 2010 har Prima to veiledere i AB, samt én veileder som arbeider med deltakere i Vilje viser vei. Målsettingen er å hjelpe arbeidssøkere til å få eller beholde et arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal kartlegge deltakernes kompetanse, finne egnet arbeidsplass, foreta tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, legge til rette for bruk av tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen og forhandle med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsvilkår. Varighet på tiltaket er så lenge bistand er nødvendig og hensiktsmessig, inntil tre år. Kvalifisering Prima har pr ti plasser i Kvalifisering. Dette er et tilbud som gir arbeidssøkere høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Dette kan skje ved en av Prima sine avdelinger og/eller i det ordinære arbeidsmarkedet. Her kombineres ofte teori og praksis som fører frem til fagbrev/delkompetansebevis. Deltakere i dette tiltaket er midlertidig ansatt med lønn. Oppfølging Oppfølging er et tiltak som gir den enkelte arbeidssøker bistand til å finne og beholde egnet arbeid. Oppfølgingstiltaket gir individuelt tilrettelagt bistand som er nødvendig for å komme i lønnet arbeid. I tillegg gir tiltaket individuell støtte i startfasen av et arbeidsforhold, i den hensikt at arbeidsforholdet blir av lengre varighet. Målgruppen er arbeidssøkere som er avklart og kvalifisert for jobb, men som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og derfor vil ha nytte av individuell formidlings- og oppfølgingsbistand. Oppfølging kan vare i inntil seks måneder med tett oppfølging. Ved behov kan dette i samråd med NAV forlenges i inntil 3 år. Tilrettelagt Arbeid og Arbeidstrening Våre interne arbeidstiltak består av tiltakene Arbeidspraksis (APS), Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Tilrettelagt arbeid. Leder og kontaktperson for denne enheten er Linda Green Baadsvik som kan kontaktes på e-post: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Ved utgangen av året har Prima 20 plasser i APS. Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening og opplæring med tett oppfølging. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Prima har 105 godkjente tiltaksplasser i VTA. Målsettingen er å tilby varige skjermede arbeidsplasser for personer med uførepensjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte deltaker gjennom individuell tilrettelegging og individuelle aktivitetsplaner (IAP) som evalueres to ganger pr. år. Det skal dessuten kontinuerlig vurderes om den enkelte har mulighet for reaktivering til ordinært arbeid, gjerne gjennom overgang til andre tiltak i Prima. Egne veiledere følger opp alle ansatte i VTA med samtaler, planer samt kontakt med og opprettelse av støtteapparatet rundt den enkelte der det er nødvendig for å kunne fungere i jobb. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Tilrettelagt arbeid Ved utgangen av året har Prima syv plasser i Tilrettelagt arbeid. Dette er et tilbud for de som har få muligheter for jobb i det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til utvikling av ressurser og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Vilje Viser Vei VVV VVV er et tiltak for arbeidssøkere med psykiske lidelser. For å kunne søkes inn i dette tiltaket er at det et krav om at det foreligger en psykisk diagnose fra moderat til alvorlig grad. Prima startet opp VVV i april 2005 og har 14 plasser knyttet til APS-tiltaket og ti plasser knyttet til AB-tiltaket. Tett samhandling med behandlingsapparatet, tilbud om gruppesamlinger og mål om ekstern hospitering for alle har vært virkemidler for å oppnå progresjon. Kontaktperson for tiltaket er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: Prosjekt Ny jobb 1. mars 2009 startet Prima sammen med Trondheim kommune prosjektet Ny jobb. Prosjektets varighet er tre år og finansieres med kr ,- fra Trondheim kommune og kr ,- fra Prima. Målet for prosjektet er å kunne gi VTA -deltakere i Prima, Stavne KF og deltakere ved dagsenter i kommunen mulighet til å kunne velge jobb i ordinære virksomheter. En annen målgruppe for prosjektet er elever fra videregående skole som trenger bistand til å få ordinært arbeid, hvor de vanligvis ville fått tilbud om VTA eller dagsenterplass. Prosjektet har hatt en del samarbeid med ulike videregående skoler. NAV har hatt sterke signaler om at det er positivt om vi får til et slik samarbeid som gjør at vi kan formidle aktuelle i målgruppen direkte fra vgs til varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift. Dette er en del av det som har skjedd så langt: Prosjektleder har deltatt sammen med representant fra Trondheim kommune på møte med lærere fra ulike videregående skoler som jobber med elever i målgruppen for dagsenter / VTA. Her ble prosjektet presentert, og flere har i ettertid tatt kontakt med prosjektleder. Har hatt samarbeid med Tiller vgs. Her har vi kontakt med en fast lærer. Har hatt elever fra Tiller inn i VTAO (Varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift) hvor den ene hadde praksis ved transporten i Prima først, for så direkte ut i ordinær stilling. Den andre er i dag i praksis ved fruktavdelingen i Prima 1 dag i uken parallelt med skole. Har tett samarbeid med Malvik vgs. Tre elever har i dag praksis en dag i uken ved kantiner i Prima parallelt med skole hvor målet er at prosjektleder/veileder skal bli kjent med disse, for å vurdere mulighetene til VTAO ved skoleslutt, eventuelt komme med anbefalinger til andre aktive løsninger. Dette ble sett på som et prøveprosjekt for å vurdere slikt samarbeid, og skaffe erfaring. 8 9

6 Prosjektleder har vært på besøk / befaring ved Strinda vgs og hatt dialog med aktuelle elever og deres lærere der. De har også vært på besøk /omvisning hos Prima. Prosjektleder vil komme med anbefalinger om direkte innsøk til VTAO eller andre aktive løsninger. Styringsgruppa i prosjektet er fornøyd med resultatet og jobbingen, men ser at det er en utfordring i de sakene hvor deltakere har kommet over i jobb, skal avsluttes fra prosjektet. Deltakerne krever ofte en del oppfølging utover dette. I praksis er det NAV som overtar oppfølgingen og ansvar, men vi ser ofte at de ikke har ressurser til dette. Det fører til at prosjektleder jobber med mange over lengre tid, utover det å følge opp i en prøveperiode og få til faste arbeidskontrakter. Vi ser en tendens til at flere og flere deltakere kommer inn i prosjektet ved at NAV tar direkte kontakt med prosjektleder. Det betyr i praksis at vi jobber med flere enn deltakere som kommer fra Prima eller fra kommunale tilbud. Prosjektleder deltar også på samtaler med deltakere som søkes inn til VTA i Prima for å vurdere om de er egnet til å gå rett ut i VTAO. Status Aktive i prosjektet er 22 personer pr Antall nye stillinger i året 2010 er 8 stk Antall som har sluttet i jobben VTAO i året 2010 er 7 personer Antall som fikk fast stilling i året 2010 er 16 stk personer Kontakt med antall bedrifter i året 2010 er 15 bedrifter Kontakt med antall bedrifter siden prosjektets oppstart er 60 bedrifter Antall rekruttert inn fra Prima as siden prosjektets oppstart er 18 stk personer Antall rekruttert inn fra dagtilbud siden prosjektets oppstart er 15 stk personer Totalt har 35 personer fått tilbud om en VTAO stilling siden prosjektets oppstart 1. mars Praksisområdene Selskapets praksisområder er delt i tre hovedområder etter type praksis som tilbys deltakeren. Disse er: Frukt og Mat, Produksjon og Tjenester. Frukt og mat Primas enhet for Frukt og Mat er delt i tre hovedområder, kafè/kantiner, frukt og catering. Ved avdelingen er det mulig å ta fagbrev som institusjonskokk. Leder for denne avdelingen er Arve Brennevann og kan kontaktes på e-post: Kafè og kantiner Prima driver kafèer og kantiner geografisk spredd i Trondheim. Arbeidsoppgavene er allsidige og består i hovedsak av tilberedning av varm og kald mat, betjene kasse, kundebehandling, innkjøp, renhold, kasseoppgjør og fakturering. Totalt betjener våre kafèer og kantiner ca personer daglig. En av våre kafèer er ved Zion sykehjem og de har i 2010 levert 1000 måltider til asylmottaket på Persaunet. Leder for enheten er Terje Indset og kan kontaktes på e-post: Prima frukt Fruktavdelingen driver innkjøp, pakking, salg og distribusjon av fruktkurver til bedrifter i Trondheim. Vi leverer frisk frukt delikat pakket etter abonnementsavtaler med bedriftene. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av sjåførarbeide, hjelpemann på bil, logistikk, kundebehandling, pakking av fruktkurver, kvalitetskontroll, veiing, rydding, lasting og lossing. Ved utgangen av 2010 har avdelingen levert ca kurver. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Skistua Desember 2009 overtok vi driften av Skistua i Bymarka. Den drives som kafè for markabrukere og et attraktivt tilbud til kurs, møter og selskapsaktiviteter. Her er arbeidsoppgavene å betjene kafègjester, kasseoppgjør, renhold, legge til rette for kurs, pådekking, og noe produksjon av mat. Åpningstiden for kafèen er hver dag fra kl Skistua kan kontaktes på e-post: Catering Primas cateringavdeling er lokalisert på Havstein. Cateringkjøkkenet fungerer også som sentralkjøkken for våre kafèer og kantiner. Arbeidsoppgavene er kundekontakt, ordreregistrering, kasseoppgjør, fakturering, renhold, innkjøp, tilberedning av kald og varm mat. Våre kunder er mange og vi leverer mat til enhver anledning. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Hjemmeside: Av større arrangement som er utført i 2010 kan nevnes: - Bespisning av deltakere og funksjonærer under O-VM. - Levering av VIP-mat på Kiss og a-ha konsert på Lerkendal. - Levering av mat til Olavsfestdagene. - Julebordsarrangement for flere større bedrifter i Trondheim for inntil 500 personer. Lerkendal I sesongen 2010 har vi levert mat til Adidas VIP-tribunen som har mellom personer til bespisning på hver kamp. Nytt i 2010 er oppstart av Familierestauranten på Rema-tribunen i samarbeid med Rosenborg, samt drift av 5 kiosker på Rematribunen. Familierestauranten har servert taco-buffet og antall gjester har variert fra 70 og opptil 400 gjester på kampdag. Espen Rønning og Tommy Nilssen på Prima Catering 10 11

7 Prima produksjon Enheten består av seks ulike områder som produserer varer for privatpersoner, samt private og offentlige virksomheter. Møbelomtrekking Møbelavdelingen driver med alle former for omtrekking/reparasjoner av nye og gamle møbler. Avdelingen tilbyr også tilskjæring av stoff/skumplast og alle former for søm. Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver som spretting av møbler, tilskjæring av stoff og skumplast, søm, montering, stopping av møbler og enklere sømarbeide på møbler og klær. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Pakking og montering Avdelingen driver med montering av elektriske komponenter, brannvarslere, kabelproduksjon med påsetting av endehylser, plastfoliering av bl.a. kalendere og pakking av CD og DVD, lagerhold og pakking for kunder med distribusjon over hele landet. Pakking og montering for større butikkjeder, trykkerier, reklamebyråer og andre bedrifter. Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver innen lagerhold, pakking og sending av varer, ulike monteringsarbeider, etikettering, plasting av kalendere og produksjon av ledninger både manuelt og maskinelt. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Mekanisk avdeling Avdelingen driver i hovedsak med produksjon av fiskeutstyr og parabolantenner (Norsat). I tillegg påtar avdelingen seg ulike mekaniske arbeidsoppgaver innen stansing, pressing, dreiing, sveising, sliping, pussing, sandblåsing og mekanisk monteringsarbeid. Arbeidsoppgavene er blant annet ulike typer monteringsarbeide, pakking, sliping, pussing, lodding, boring, dreiing, sandblåsing, sveising og vaktmesteroppgaver for Primas bygninger. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Rammebutikken Butikken/rammeverkstedet utfører innramming av bilder og div. gjenstander, skjæring av glass, speil og passepartout etter ønsket behov og mål. Av arbeidsoppgaver tilbyr avdelingen kapping av lister, skjæring av glass og passepartout, kundebehandling og innramming av bilder. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Hyttekjøkken Avdelingens hovedprodukt er kjøkken i heltre beregnet for hyttemarkedet. Avdelingen har eget lakkeringsanlegg og moderne produksjonsmaskiner som muliggjør spesialtilpasninger for våre kunder. Avdelingen tilbyr varierte arbeids oppgaver innen trearbeide og overflatebehanding, pakking av varer, lakkering, fresing, boring, saging og sammenmontering av kjøkkenskap. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Tjenester Enheten består av fem områder som utfører tjenester for privatpersoner samt for private og offentlige virksomheter. Kongsvegen Barnehage Med fokus på idrett og ulike uteaktiviteter. Kongsvegen Barnehage holder til i Kongsvegen 80 på Heimdal og har 64 plasser for barn mellom 10 mnd. og 6 år. Barna er fordelt på tre avdelinger i tre ulike aldersgrupper. Her legger vi opp til et miljø der fysisk utfoldelse og idrettslek er sentralt, både ute og inne. Barna skal få bli kjent med ulike typer aktiviteter. Avdelingen tilbyr arbeidsoppgaver som pass og stell av barn, forming, drama, dans og ulike aktiviteter sammen med barna, kjøkkenoppgaver og annet forefallende arbeide som er i en barnehage. Leder for barnehagen er Nina Hofstad som kan kontaktes på e-post: Mer informasjon om barnehagen finnes på: Transport Vår avdeling for dekkhotell har også ansvaret for Primas ulike transportoppdrag, både internt og for eksterne kunder. Prima har 10 biler som daglig er ute i trafikken, og har også en Reva el-bil som ansatte kan benytte. Arbeidsoppgavene her er sjåførabeide som postkjøring og varelevering, hjelpemann på bil, renhold og vedlikehold av bilene. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Kontor og resepsjon Deltakerne tilbys opplæring og praksis innen regnskaps- og lønnsarbeide, kundebehandling, betjening av sentralbord og annet forefallende kontorarbeide. Praksis og opplæring kan skje i kombinasjon med at deltakerne er studenter ved vår kursavdeling. Leder for denne enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på Renhold I tilknytning til intern renholdsgruppe med ansvar for renhold av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis i renholdsfaget. Leder for enheten er Lars Buran som kan kontaktes på e-post: Vaktmester I tilknytning til intern servicegruppe, med ansvar for enkle vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Dekk og service Prima har høsten 2010 startet dekkhotell på Heimdal. Avdelingen påtar seg skifte og lagring av dekk, samt diverse service og kontrollfunksjoner for bil. Avdelingen er godkjent av Statens vegvesen for arbeid på lysutstyr, hjul og påløpsbremseanlegg. Arbeidsoppgaver som tilbys er dekkskifte, småservice og vedlikehold av biler, sjåføroppgaver, hjelpemann på bil og kundebehandling. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Prima hyttekjøkken levert til en av våre kunder Hans-Jørgen Eriksen på Prima dekk og service 12 13

8 5. Sammendrag av virksomheten Selskapets kjernevirksomhet er kvalifisering, avklaring og formidling til arbeid. Vi tilbyr kompetansekartlegging, avklaring, fagopplæring, kurs, arbeidstrening og jobbformidling. Ved å øke bevisstheten om deltakers sterke sider og kvalifikasjoner ønsker vi å skape en endringsprosess hos den enkelte. Vi har et mangfoldig tilbud, og felles for dem er individuell tilpasning. Formidlig til arbeid går som en rød tråd i alle våre tilbud. Personalsituasjonen På grunn av at vi avsluttet tiltakene ved Senter for arbeid og helse, samt at NAV reduserte antallet tiltaksplasser for våre skjermede tiltak ble det nødvendig med noen permitteringer og nedbemanning av ansatte, slik at vi ved utgangen av året har en personalstab på 90 personer. Personalstaben Sluttet med alderspensjon 2 Sluttet med AFP 1 Sluttet grunnet flytting 2 Sluttet grunnet bytte av jobb 4 Midlertidig ansatte/vikarer 10 Sluttet pga. sykdom 1 Sluttet pga. andre forhold 1 Totalt sluttet 21 Nye faste ansatte innen praksisområdene 4 Ny fast ansatt veileder 1 Ny fast ansatt kvalitetsmedarbeider 1 Nye midlertidige ansatte/vikarer 5 Totalt begynt 11 Ved utlysning av nye stillinger opplever vi stor innsøking, samt at vi mottar henvendelser fra personer i løpet av året som ønsker å arbeide i selskapet, noe vi synes er meget positivt. Elisabeth Bævre og Jannicke Næss Det er i november 2010 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse blant ansatte i personalstaben i samarbeid med Din bedrifts helse tjeneste. Det viser at det er høy trivsel blant personalet. Jannicke Hegge og Magnus Kverneberg Kompetanse Kompetanse er en av våre verdier og vi har fokus på at selskapet skal ha høy kompetanse for å kunne gjennomføre de oppdrag vi påtar oss, både for vår hovedoppdragsgiver NAV og våre produksjonskunder. Vi har i dag bl.a. kompetanse innen fagene sosiologi, veiledning, pedagogikk, rådgivning, spesialpedagogikk, psykiatri og økonomi. I tillegg har flere personer gjennomført bransjerelaterte kurs innen bl.a. skrive- og leseopplæring, rådgiving, karriereveiledning og funksjonsvurdering. Våre ansatte innen våre praksisområder har høy kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og de aller fleste har fagbrev, mesterbrev eller høgskoleutdanning. Av kompetansehevings tiltak som er gjennomført i 2010 kan nevnes at grupper og/eller enkelte av ansatte har gjennomført studie i veiledningspedagogikk, arbeidspsykologi, pedagogisk veiledning og tre personer har tatt mesterbrev innen sine fagområder. Lærebedrift Selskapet har i 2010 hatt en ny gjennomgang med opplæringskontoret i Sør-Trøndelag og vi er nå godkjent lærebedrift innen 13 områder. I tillegg kan vi ta lærlinger i kokke- og transportfaget gjennom vårt medlemskap i opplæringskontoret for kokk- og restaurantfag og transportfaget. Oversikt pr Fag Lærlinger i kvalifisering Ordinære lærlinger Bestått fagprøve 2010 Barne og ungdomsarbeider 1 Bygginnredning/møbelsnekker 1 Institusjons- og restaurantkokk 4 1 Sum I tillegg har vi en lærling i Kvalifiseringstiltaket som er hos ekstern arbeidsgiver for å ta fagbrev innen tømrerfaget. Equass I forbindelse med sertifiseringen i oktober 2009, ble flere nye prosedyrer og rutiner implementert i Prima. Det er alltid spenning knyttet til endringer i forbindelse med omlegging av måter man arbeider på har vært et slags prøveår for å se hvordan disse endringene har fungert i praksis. Etter en evaluering av 2010 mener vi at de sentrale punktene i EQUASS prinsippene er godt ivaretatt. I prinsippet kontinuerlig forbedring er det et krav at vi skal gjennomføre to forbedringsprosjekt årlig har forbedringsprosjektene vært: Sammenslåing av de to produksjonsenhetene i pakk- og monteringsavdelingen, som begge nå er lokalisert i Idrettsveien 2 Forbedring av metode og rutine for måling av brukertilfredshet gjennom spørreskjema som deltakere fyller ut etter å ha vært hos Prima. I prosjektet inngår også rutiner for evaluering av disse opplysningene, samt hvordan resultatet fra målingen skal benyttes Videre et det etablert et forenklet avvikssystem, som skal bidra til også å fange opp uønskede forhold som måtte oppstå i bedriften. Systemet vil gjøre oss i stand til å dokumentere hvilke områder som må forbedres, slik at vi kan sette inn ressurser der behovet er størst. Tiltakene Vi har i 2010 avviklet tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring etter oppsigelse fra NAV. Disse tiltakene utgjorde til sammen 255 deltakere og var fordelt på Trondheim, Melhus og Malvik. Tiltakene var i samarbeid med henholdsvis Fretex AS og KI Kompetanse AS. Vi har i løpet av 2010 levert anbud på flere ulike tiltak og kurs i regi av NAV og vunnet to. Det ene er Avklaring i samarbeid med KI Kompetanse, og det utgjør 40 deltakere fordelt på Heimdal og Lade. Det andre anbudet som vi vant var Oppfølging hvor vi ble C-leverandør, og det utgjør 30 deltakere. Praksisområdene Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre praksisområder, slik at de er tilpasset de ønsker og behov våre deltakere har. Vi har i løpet av 2010 innen frukt og mat startet en ny kantine på Norges Kreative Fagskole som betjener ca 500 kunder daglig. Vi har også kommet godt i gang med driften av Skistua hvor vi har åpen kafe hver dag fra , men den største aktiviteten er ved gjennomføring av møter, kurs og selskaper. Vi har i 2010 avviklet driften av kantinen ved Nokas, Tollbua og Maskinagentur. Bakgrunnen for dette er at større kantineenheter gir flere og mer varierte arbeidsoppgaver og gir da bedre arenaer for avklaring, arbeidspraksis og opplæring. Innen våre øvrige praksisområder så har vi startet med dekkhotell hvor Trondheim kommune er en av våre oppdragsgivere. Dette oppdraget er lokalisert sammen med vår transport avdeling og gir nå også flere og mer varierte arbeidsoppgaver innen bilpleie, logistikk og kundebehandling

9 Statistikk 2010 I 2010 har vi forvaltet de samme tiltak for NAV som tidligere år. Tiltak Antall plasser pr Gj. snittlig antall plasser pr. mnd AB Avklaring i skjermet virksomhet Kvalifisering 10 9 Tilrettelagt arbeid 7 7 APS Vilje Viser Vei APS Vilje Viser Vei AB Psykiatriplasser Trondheim kommune 5 5 VTA Totalt antall tiltaksplasser som er rammefinansiert Både på Avklaring og APS har antall plasser variert i løpet av året på grunn av ekstra tilsagn fra NAV. I tillegg har vi deltakere i Oppfølging og Avklaring hvor det ikke er satt noen ramme. Kurs: Fra vår kursavdeling ble det skrevet ut 7 personer. Av disse har 2 gått til jobb, 3 til Oppfølging, 1 til AB og 1 til videre utdanning. Tilrettelagt arbeid: Vi har 9 personer, 4 kvinner og 5 menn, som til sammen utgjør 7 månedsverk. 1 mann har sluttet i løpet av året grunnet helsemessige forverringer, og 1 kvinne er tatt inn. Gjennomsnittlig alder er 51 år. Ellen Piene VTA: Vi har 105 godkjente plasser fra NAV, men hadde 109 personer inne pr , fordelt på 57 kvinner og 52 menn. Gjennomsnittlig alder var 40 år. Inntak 2010: 12 personer Sluttet 2010: 19 personer For de som har sluttet er gjennomsnittlig oppholdstid 85 måneder i bedriften. Kommunale psykiatriplasser Vi har 5 månedsverk for Trondheim kommune. Disse er fast ansatt i bedriften og følger samme regelverk som for tiltaket VTA. Antall personer i virksomheten Utvikling av antall ansatte, samt oversikt over de med tilknytning til bedriften: Pr Personal VTA deltakere VTA kommunal Ny Jobb! prosjekt 14 APS-deltakere Vilje Viser Vei AB-deltakere Vilje Viser Vei AB AMB kvalifisering og tilrettelagt Avklaring i skjermet virksomhet Kurs Oppfølging* Arbeidsrettet rehabilitering 55 Avklaring kortere varighet** Arbeidstrening utenom tiltak*** Totalt antall personer tilknyttet Prima AS *I tiltaket Oppfølging er det fortløpende inntak og vi C-leverandør **I tiltaket Avklaring kortere varighet samarbeider vi med KI Kompetanse ***Arbeidstrening utenfor tiltak er deltakere i bla Arbeidspraksis ordinær og fadderordninger 90 personer i personalstaben er inkl en ordinær lærling og en deltaker på tidsubestemt lønnstilskudd. Tiltak med formidlingskrav Tiltak Antall sluttet i 2010 Antall formidlet ut i jobb i 2010 % vis AB % VVV, AB % Kvalifisering* Individuell oppfølging % Oppfølging % Totalt % *4 avsluttet, én av medisinske årsaker og tre til andre aktive tiltak I henhold til statistikk utarbeidet av Attføringsbedriftene i NHO Service for perioden mai til desember 2010 så er formidlingsprosenten i bransjen totalt på 41 % for tiltaket Arbeid med bistand og 33,5 % for tiltaket Kvalifisering

10 Nærmere om formidlingsresultat i tiltakene Kvalifisering, Individuell oppfølging og AB Kval. AB AB VVV IO Oppf. Sum Ordinær jobb* Fast jobb i tiltaket Tilrettelagt 1 1 Fast jobb i tiltaket VTA 1 1 Utdanning 3 3 Uførepensjon Andre aktive løsninger Tilbakeført NAV Sluttet etter eget ønske eller flyttet Medisinsk rehabilitering Generelt om selskapet Samarbeidsforum for NAV og Prima AS Berit Engum, representant fra NAV Heimdal Ingunn Asla, representant fra NAV Heimdal Elin Bjørnrem, representant fra NAV Heimdal Cecilie Skarsvåg, tiltaksleder fra Prima AS Linda G. Baadsvik, tiltaksleder fra Prima AS Hege G. Nilsen, tiltaksleder fra Prima AS Andre fra NAV deltok etter behov. I året som gikk ble det gjennomført 4 møter og oppgavene i utvalget har vært informasjonsutveksling, evaluering og faglig utveksling. Totalt *Deltakere som har fått ordinær jobb uten bruk av lønnstilskudd Uten bruk av lønnstilskudd Prosentvis av totalen 0 75 % 50 % 80 % 88 % 78 % Statistikk om alder, kjønn og snitt i tiltakene for de som har sluttet i 2010 Tiltak Gj. snitt alder Fordeling kvinner Fordeling menn Snitt i tiltaket APS mnd APS VVV mnd AB mnd AB VVV mnd Avklaring i skjermet mnd Kvalifisering mnd Totalt Tilfredshetsundersøkelse Det gjennomføres tilfredshetsundersøkelser blant deltakere i alle tiltak. For tiltakene VTA og Tilrettelagt arbeid gjennomføres dette annethvert år og siste gang var høsten Det ble da en svarprosent på 91 % og hvor 90 % sier at de er fornøyde med sitt arbeidsforhold i Prima. For øvrige tiltak gjennomføres tilfredshetsundersøkelsen når deltaker avslutter sitt løp i Prima, og det er i deltakere som har besvart denne. Her sier 77 % at de er fornøyde med perioden i Prima og 60 % mener at tiden i Prima har styrket deres muligheter for ordinært arbeide. 95 % opplever at de har blitt møtt med respekt fra de ansatte i Prima. Alle tilfredsundersøkelser er anonyme. Miljøfyrtårn Selskapet er godkjent Miljøfyrtårn-bedrift innen følgende områder/bransjer: Stoppmøbel-industri Trebearbeidings-industri Transport Kontorbedrift Catering Kantine Mekanisk verksted Barnehage Det er ulike krav knyttet til de ulike bransjene, og disse fremgår av hjemmesidene til stiftelsen Miljøfyrtårn. CO2 utslipp 2010 Beregnet med Klimaløftets utslippskalkulator Antall Utslipp CO2 Bensinkjøretøy liter 8,04 Dieselkjøretøy liter 59,82 Flyreiser 130 timer 9,83 Elektrisitetsforbruk KWh 213,11 Sum tonn CO2 utslipp 290,80 Estimert kostnad for klimakvoter Kr ,65 Basert på antatt markedspris per klimakvote Kr 160,- Vernetjenesten Består av 22 verneområder med 1 hovedverneombud og 5 verneombud. Alle verneområder har levert respektive verne- og EL-rapporter. Vi arbeider i nært samarbeid med våre tilsynsmyndigheter. Alle vernerområder har levert 2 vernerapporter og 2 EL-kontroll rapporter. Skadefrekvens i 2010 = 7 (Norm < 30). I dette ligger 4 stk mindre kutt og klemskader

11 Sykefravær Selskapet er IA-bedrift og personalet benytter egenmeldingsdager i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv Kortidsfravær (egenmeldinger) 0,9 0,9 % Personalet - 1,4 % Deltakere - 0,6 % Langtidsfravær 4,8 % 5,3 % Personalet - 8,1 % Deltakere - 3,4 % Totalt sykefravær 5,7 % 6,2 % Personalet 6,6 % 9,5 % Deltakere - 4,0 % Internkontroll Alle avdelingers IK-mapper er rutinemessig gjennomgått. Bedriften er tilsluttet Din Bedriftshelsetjeneste AS (DBH) og Forum for HMS. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Utvalget har bestått av 4 representanter likt antall fra henholdsvis ledelse og ansatte. I tillegg har hovedverneombud, verneleder og representant fra DBH vært representert. Det er avholdt 4 møter og behandlet 16 saker. Eget ansettelsesutvalg er nedsatt med 2 representanter. AKAN-utvalget består av 2 representanter Klagesaker Antall registrerte eksterne klager: 0 Antall registrerte interne klager: 0 Ytre Miljø Det er selskapets målsetning å være miljøvennlig og vi har pr. i dag ingen produksjonsanlegg eller annen virksomhet som påvirker det ytre miljø vesentlig. Viser til pkt. om CO2 utslipp på foregående side. Likestilling Selskapet har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk at vi skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av kjønn, og bestrebe å ha en balansert fordeling mellom kjønnene både innen de ulike fagområdene som ansatte representerer og i selskapets ledelse. I 2010 er kvinneandelen redusert fra 2009, og dette skyldes at personalstaben er redusert på bakgrunn av avsluttede tiltak som Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring. Mens kvinneandelen i 2009 var på 54 % er den nå ved utgangen av 2010 på 49 %. Om man går inn på enkeltområder i virksomheten, ser man at fagområder som mekanisk verksted og avdeling hyttekjøkken ikke har noen kvinner, mens fagområder som møbeltapetsering ikke har noen menn. Dette er en utfordring, fordi kvinner og menn fortsatt i stor grad søker tradisjonelle yrker/arbeidsområde, og dette ser man tydelig ved utlysning av ledige stillinger. Når det gjelder kompetanseheving gjennom utdanning/kurs, er det ganske likt fordelt mellom kjønnene. Antallet langtidssykmeldte har en klar dominans av kvinner med ca 70 %. Fordeling mellom kjønn i Prima Den totale kvinneandelen for 2010 er på 48 % mot 54 % i Hele personalet 2010 Totalt Kvinner Menn Kvinneandel Adm. direktør % Ass. direktør % Stabsjefer og stabsansatte % Veilederenhet % Barnehagen % Frukt og Mat % Produksjon % Hele Personalet % Ledergruppen % Styret % Styreleder % Av 21 personer som har avsluttet i 2010 er det 12 kvinner og 9 menn. Av 11 personer som har startet i 2010 er det 4 kvinner og 7 menn. Diskriminering Som attføringsbedrift er selve grunntanken i alt vårt arbeid å gi mennesker med ulike yrkeshemninger og bistandsbehov muligheten til å fungere i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Selskapet har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk at de skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn. Grunntanken er synliggjort gjennom Primas verdier og etiske retningslinjer hvor respekt og likeverd står sentralt. 7. Økonomi Regnskapsåret De totale driftsinntektene var på kr ,- en økning på nær 7 millioner kroner, jf. tabell nedenfor. Bakgrunnen for denne økningen er at vi første halvår har hatt tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring. Dette har gitt ett årsoverskudd etter finans og ekstraordinære i 2010 på kr ,-. Bokførte avskrivninger i 2010 er på kr ,-. På bakgrunn av ovennevnte har selskapet en positiv selvfinansiering på kr ,-, hvorav vi har nedbetalt langsiktig gjeld med kr ,-. Selskapet har i 2010 foretatt investeringer på kr ,-. Selskapets egenkapital er ved utgangen av året på nær 30 millioner. Finansiell risiko Virksomheten har på nåværende tidspunkt ingen finansiell risiko. Selskapet har kontinuerlig dekket likviditetsbehovet gjennom positiv selvfinansiering. Ved likviditetsbehov i kommende år har selskapet muligheter for kassekreditt og eventuelt langsiktig lånefinansiering. Likviditetsbehovet vil komme på bakgrunn endret omsetning og investeringer. Endret omsetning innebærer at man i 2011 vil ha en større andel av produktsalg enn tjenestesalg. Andre risikofaktorer Selskapets største og mest sentrale risikofaktor er endringer i de sentrale myndigheters rammebetingelser for attføringsbedriftene. Arbeidsdirektoratet og andre sentrale myndigheter signaliserer at de i langt større grad ønsker å kjøpe attføringstjenester i ordinære bedrifter. Det har vært en økning i konkurranseutsetting i salg av tjenester (plasser) i de siste årene, og det er nå kun skjermede tiltak som ikke er konkurranseutsatt. Om NAV velger å konkurranseutsette også disse tiltakene vil det få store økonomiske konsekvenser for attføringsbedrifter generelt og da også Prima spesielt. Endring i totalomsetningen til større andel produktsalg innebærer økt risiko for redusert inntjeningsevne i 2011, og dette er mer kapitalkrevende enn salg av attføringstjenester til NAV. Imidlertid vil vi til enhver tid ta sikte på å tilpasse våre kostnader i forhold til tjenester og produktsalg også i tiden framover

12 Driftsregnskap Grafisk fremstilling av driftsinntektene DRIFT (Tall i hele tusen) Produktsalg inkl barnehage Tjenestesalg VTA NAV VTA kommune APS tiltaket AB tiltaket Avklaring i skjermet Kvalifiserings tiltaket Tilrettelagt tiltaket AMB tiltaket Ind. oppfølging Avklaring Arbeidsrettet rehab Salg av plasser Andre driftsinntekter Totale driftsinntekter Lønnskostnader Vareforbruk Variable kostnader Faste kostnader Totale kostnader Driftsresultat Finans Ekstraordinære * Årsresultat *Det som tidligere var AMB-tiltaket består nå av Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og Tilrettelagt. Tabellen viser utviklingen i nøkkeltall for selskapet i perioden Tjenestesalget er spesifisert i tabellen på tiltak henholdsvis til stat og kommune. Omsetningsøkningen i 2010 skyldes en økning i salg av produkter og tjenester. 56 % Salgsinntekter av produkter og tjenester utgjorde i % av de totale driftsinntektene. Tjenestesalg for 6 skjermede arbeidsmarkedstiltak utgjorde 31 %, og de 3 øvrige arbeidsmarkedstiltak utgjorde 2 %, 6 % og 4 % av selskapets inntekter. I tillegg kommer 2 % fra salg av andre tiltaksplasser, salg av kurs og 5 arbeidstreningsplasser til Trondheim kommune. Samfunnsregnskap (Tall i hele tusen) Salg av produkter Salg av tjenester Totalt salg Tilbake til samfunnet gikk følgende i form av skatter og avgifter: Innbetalt skatt fra ansatte Innbetalt arbeidsgiveravgift Innbetalt merverdiavgift Totalt tilbakebetalt Eksempel på samfunnsregnskap En person har som grunnlag for arbeidsavklaringspenger: kr ,-. Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 % av dette pr år. Arbeidsavklaringspengene utbetales for 12 mnd og det er ingen feriepengeopptjening. Årlig arbeidsavklaringsstønad , % skatt til staten ,- Årlig kostnad til staten ,- Kostnader ved arbeidsmarkedstiltak ,- Skolegang maks ,- pr. år men maks ,- i hele attføringsløpet ,- Totale kostnader for staten ,- 15 % 2 % 4 % 4 % 6 % 7 % 2 % 2 % 0 % 2 % 1 % VTA stat VTA kommune AB APS Avklaring skjermet Kvalifisering Tilrettelagt IO Arrbeidsrett rehab Avklaring Annet salg av plasser Produkt og tjenestesalg Fast ansettelse i ordinær bedrift 100 % stilling med lønn kr ,- -25 % skatt til staten kr ,-. Ved fast ansettelse vil vedkommende i dette eksempel bidra med kr ,- i innbetalt skatt til staten pr. år i stedet for en årlig kostnad på kr ,-. Statens kostnader vil i de aller fleste tilfeller løpe over flere enn et år, og i de fleste tilfeller må vedkommende i tillegg inn på andre typer tiltak som eksempelvis AMB og AB før vedkommende i beste fall er i 100 % stilling. Av personer som har vært i APS-tiltak avklares ca. 70 % mot uførepensjon. Besparelsen for staten er i dette beregnede tilfellet (gjeldende 1 person) nær kr ,- samt nær kr ,- i skatteinnbetaling. Dette vil totalt bespare staten med drøyt kr ,- pr deltaker hvert år

13 Resultatdisponering Årsoverskuddet på kr ,- overføres til annen egenkapital. Fortsatt drift/rettvisende oversikt Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet gir etter vår oppfatning en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling. Fremtidsutsikter Trondheim kommune, som er vår største eier, har tidligere utarbeidet eierskapsmelding. Trondheim kommune og Prima har i den forbindelse gjennomført møte om ny eierskapsmelding som skal vedtaes i bystyret Grunnlaget for velferden i landet vårt legges gjennom vår felles arbeidsinnsats. Derfor er det viktig at flest mulig får arbeide. Det gir økonomisk selvstendighet, fellesskap, livskvalitet og en mer rettferdig fordeling. Alle mennesker har en ressurs og vi har bruk for alle i arbeidslivet enten det er i ordinært arbeid eller i ulike arbeidstiltak. Derfor er vi stolte over at Prima også i 2010 har skapt vinnere som enten har fått arbeide eller som er i ferd med å sprenge egne grenser. Vi er blitt en stor og mangfoldig virksomhet. Vi må aldri miste hovedfokuset vårt som er å få våre deltakere ut i arbeide eller utdanning. Det er den viktigste jobben vi gjør og det er dette vi blir målt etter. Våre ulike praksisområder og samarbeid med lokalt næringsliv er viktige virkemidler i dette arbeide. Vi opptrer i en bransje der vi må leve med rammeforhold som endrer seg i takt med samfunnets behov. Dette er krevende både for Prima og for de deltakerne som vi skal betjene. Utfordringen fremover blir å etablere en organisasjon som er robust i forhold til behovsendringer, og at vi sikrer oss den kompetansen, kunnskapen og erfaringen som Nav og staten etterspør. På dette området har Prima vært dyktig og vi er sikker på at vi sammen vil klare dette i tiden som kommer. Trondheim, 30. mai 2011 Anne Sophie Hunstad Jan Håbrekke Søren Nielsen Styreleder Nestleder Styremedlem Balanse 2010 (Tall i hele tusen) Noter Eiendeler: Bygninger Tomter Transportmidler Maskiner, inventar o.l. 1, Sum anleggsmidler Lager av råvarer Lager av varer i arbeid og ferdigvarer Kundefordringer (Delkrederavs. 250 ) Andre kortsiktige fordringer Kasse og bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Gjeld og Egenkapital: Innskutt egenkapital: Aksjekapital (10 aksjer a kr. 50 ) Opparbeidet egenkapital: Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig lån Sum langsiktig gjeld Avsatt depositum foreldre innbetaling for Kongsvegen barnehage Pensjonsforpliktelse Investeringstilskudd Kongsvegen barnehage Sum langsiktig forpliktelse Leverandører Forskuddstrekk Arbeidsgiveravgift Fylkesskattesjefen Ferielønn Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Trondheim, 30. mai 2011 Anne-Alice Tårnesvik Berit Stenersløkken Bodil Krokan Styremedlem Styremedlem Styremedlem Anne Sophie Hunstad Jan Håbrekke Søren Nielsen Styreleder Nestleder Styremedlem Kjell Grønning Styremedlem Anne-Alice Tårnesvik Berit Stenersløkken Bodil Krokan Styremedlem Styremedlem Styremedle Kjell Grønning Styremedlem Atle M. Angvik Adm.dir. Atle M. Angvik Adm.dir

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse

God attføring åpner næringslivets dører. Innholdsfortegnelse Jubileumsberetning Innholdsfortegnelse Adm.dir. 3 Om Prima, Visjon og hovedmål, Verdier 4 Hilsen fra Trondheim kommune 5 Hilsen fra Trondheim Røde Kors 6 Hilsen fra NAV 7 Etableringen av Prima 8 Historien

Detaljer

Hva er livskvalitet? Innhold

Hva er livskvalitet? Innhold Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever mestring på flere plan, som igjen setter dem

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre

TUNET AS. - et skritt videre TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Sammendrag 3 Målsettinger 2012 5 Organisasjonskart pr 31.12.2012 8 Tiltak og tiltaksplasser 9 Styret og styrets arbeid 11 Økonomi 12

Detaljer

Et tilbakeblikk med vekt på de siste 10 år FØRT I PENN AV ARNE KRISTIAN SIVERTSEN

Et tilbakeblikk med vekt på de siste 10 år FØRT I PENN AV ARNE KRISTIAN SIVERTSEN Et tilbakeblikk med vekt på de siste 10 år FØRT I PENN AV ARNE KRISTIAN SIVERTSEN FORORD Innholdsfortegnelse Arne Kristian Sivertsen Prima har ved 20-årsjubileet laget en kort beretning om hvor bedriften

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Finne balansen holde balansen. Årsrapport

Finne balansen holde balansen. Årsrapport Finne balansen holde balansen Årsrapport 2012 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING foretaksom sosial systematisk kreativ praktisk teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING 2014 Innholdsfortegnelse Her finner du våre avdelinger i Tromsø...4

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) ÅRSRAPPORT 2009 3 4 4 6 6 10 10 10 11 11 11 11 12 14 14 15 16 17 18 Daglig leder har ordet Kort om Mølla Salgsresultater 2008 Markedsføring og omdømme Kurs og prosjekter Fag og utvikling Tiltak Arbeid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012

VIRKSOMHETSPLAN 2012 VIRKSOMHETSPLAN 2012 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2012, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15

Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15 Årsmelding 2013 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013

Årsrapport for ASVO Bjørkelangen AS 2013 for ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen AS Stasjonsveien 27 1940 Bjørkelangen 63 85 38 00 post@asvobjl.no 28.02. Side 2 av 28 1. FORORD ASVO Bjørkelangen har gjennom 2012- forberedt «nye» ASVO Bjørkelangen

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010.

VIRKSOMHETSPLAN 2011. Inklusiv budsjett. Vedtatt av styret 15. desember 2010. VIRKSOMHETSPLAN 2011 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2011, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 FOR ARBEIDSTRENING OSLO KF

ÅRSBERETNING 2012 FOR ARBEIDSTRENING OSLO KF ÅRSBERETNING 2012 FOR ARBEIDSTRENING OSLO KF 0 Innhold 2 1. Styrets beretning Overordnede målsettinger, prioriteringer og tiltak 3 Utfordringer og fokusområder fremover 4 Styrets sammensetting 5 Styrets

Detaljer