Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning"

Transkript

1 Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning

2 Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene 11 Frukt og mat 11 Produksjon 12 Tjenester 13 Generalforsamling 5. Sammendrag av virksomheten 14 Statistikk Styret 6. Generelt om selskapet 17 Equass 17 Helse, miljø og sikkerhet 18 Sykefravær 18 Arbeidsmiljøutvalg 18 Likestilling 19 Fordeling mellom kjønn 19 Diskriminering 19 Prosjekt og utvikling Adm.dir. Ledergruppe 7. Økonomi 20 Driftsregnskap Regnskapsåret 20 Finansiell risiko 20 Grafisk fremstilling av driftsinntektene 21 Samfunnsregnskap 21 Resultatdisponering 22 Fortsatt drift / rettvisende oversikt 22 Fremtidsutsikter Resultatregnskap Balanse Kontantstrøm NOTER Revisjonsberetning 34 Praktisk opplæring Formidling 2 3

3 Presentasjon av Prima Prima er en av landets største arbeidsmarkedsbedrifter som forvalter 10 arbeidsmarkedstiltak. Ca. 410 personer er ansatt eller tilknyttet selskapet som er spredt på flere avdelinger i Trondheim. Gjennom ulike typer tiltak, arbeidspraksis og kurs har deltakerne store muligheter for å kvalifisere seg for ordinært arbeid. De ulike tilbudene vil bli nærmere presentert i beretningen. Visjon og Hovedmål Visjon Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Hovedmål Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring. Verdier Selskapets verdier skal være retningsgivende for vår adferd mellom ansatte, deltakere og andre samarbeidspartnere. Det kåres interne verdihelter annen hver måned, og i 2013 er det blitt kåret seks verdihelter. Disse kåres av en egen jury som består av ansatte og deltakere fra bedriftens ulike enheter. Forslag på verdihelt meldes inn av ansatte i selskapet. Respekt I Prima er vi opptatt av toleranse og likeverd, vi er ydmyke og tar folk på alvor. Arbeidsglede I Prima er vi opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner. Kompetanse I Prima skal vi være faglig dyktige og oppdaterte for å oppnå kvalitet på det vi utfører. Utvikling Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte. Vi skal være omstillingsdyktige i forhold til stadig nye krav fra omgivelsene og våre kunder. Idrettsveien Heimdal - Tlf

4 2. Selskapets styre og administrasjon Selskapets styre har i 2013 bestått av: Aase Sætran, styreleder og representant fra Trondheim kommune Jan Håbrekke, nestleder representant fra Trondheim Røde Kors Kirsti Buseth, representant fra Trondheim kommune Cecilie Skarsvåg, representant med innsikt i og forståelse for tiltaksdeltakeres situasjon. (Styremedlem frem til 1. september) Berit Stenersløkken, representant fra de ansatte Bodil Krokan, representant fra de ansatte Kjell Grønning, representant fra de ansatte Varamedlemmer: Stine Hostad, representant fra Trondheim kommune Karin Erland, representant fra Trondheim kommune Frank Wettland, representant fra Trondheim Røde Kors Marianne Halmøy, representant med innsikt i og forståelse for tiltaksdeltakeres situasjon Christian Tønnesen, representant fra de ansatte Robert Kjeldsand, representant fra de ansatte Eva Reiten, representant fra de ansatte Nils Arne Rutlin, representant fra de ansatte Ørjan Bjerkadal, representant fra de ansatte Aase Sætran, styreleder Selskapets stabsfunksjoner Selskapets administrasjon består av tre stabsenheter. Disse er Administrasjon, Kvalitetsavdeling, og Markedsavdeling. Alle disse enhetene holder til i selskapets hovedkontor i Idrettsveien 2 på Heimdal. Administrasjon Enheten har ansvaret for at selskapets administrative rutiner fungerer tilfredsstillende og i henhold til de lover og regler som selskapet må følge. Inn under dette ligger regnskapsføring for selskapets ulike kostnadssteder, lønnsarbeid, betjening av sentralbord, postbehandling, arkivering og lignende. Prima samarbeider i dag med Visma Services Norge AS avd. Trondheim på områdene regnskapsføring og lønnsarbeid. Leder for enheten er Elisabeth Bævre som kan kontaktes på e-post: Kvalitetsavdeling Enheten har ansvar for at kvalitetsarbeidet på de ulike områdene i selskapet fungerer. Dette innebærer å bistå avdelinger ved utarbeidelse og forbedring av rutiner for å sikre at selskapet leverer varer og tjenester i henhold til gitte kravspesifikasjoner samt våre kunders forventninger. Enheten har også ansvar for gjennomføring av sertifiseringer og at bedriftens HMS, IK, sikkerhetsrutiner og vernearbeid fungerer optimalt, samt at forbedringstiltak blir gjennomført og dokumentert. Leder for enheten er Fredrik Langfeldt som kan kontaktes på e-post: Markedsavdeling Avdelingen har ansvaret for selskapets markedsføringsarbeid. Dette innebærer utarbeidelse av markedsstrategi, årlige handlingsplaner for de ulike områdene, samt gjennomføring av de vedtatte planene. Leder for enheten er Lars Ole Stølhaug som kan kontaktes på e-post: Selskapet eies 60 % av Trondheim Kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Aksjekapitalen er uendret siden etableringen i 1992 og utgjør kr ,-. Selskapets hovedkontor og forretningsadresse er Idrettsveien 2, 7072 Heimdal. Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt onsdag 19. juni, Arbeidsmarkedstiltakene Prima forvalter følgende arbeidsmarkedstiltak for NAV: Saker som er behandlet: Styret har i perioden avholdt 6 styremøter, og behandlet 24 vedtakssaker samt 40 orienteringssaker. Blant saker som er behandlet: Overordnete strategiplaner for perioden med kompetanse- og markedsstrategi Drifts- og likviditetsstyring Behandlet nye vedtekter i Kongsvegen barnehage Rapporter fra AMU og bedriftshelsetjenesten Driftsendringer, bl.a. mekanisk avdeling og hyttekjøkkenbutikk Nye oppdrag innen kvalifiseringstjenester og utvikling av praksisområdene Gjennomgang av selskapets regnskap og økonomifunksjoner Skjermede tiltak: Avklaring i skjermet virksomhet Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB) Kvalifisering (KIA) Vilje viser vei APS og AB Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Tilrettelagt arbeid (TIA) Anbudstiltak: Avklaring Oppfølging Annet: Prima har fortsatt samarbeidsavtale med Trondheim kommune om 5 kommunale VTA-plasser. Her har 2 årsverk fordelt på 4 personer avsluttet tiltaket i 2013, og 2 årsverk fordelt på 2 personer har kommet inn. 6 7

5 Skjermede tiltak Avklaring i skjermet virksomhet Prima har 11 plasser. Dette er et tilbud for de som er usikre på behov for videre bistand eller valg av arbeidsmarkedstiltak. Tilbudet består av tolv uker med teori og veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidstrening. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening og opplæring med tett oppfølging. Arbeid med bistand (AB) Ved utgangen av året 2013 har Prima to veiledere i AB, samt en veileder som arbeider med deltakere i Vilje viser vei. Målsettingen er å hjelpe arbeidssøkere til å få eller beholde et arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal kartlegge deltakernes kompetanse, finne egnet arbeidsplass, foreta tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, legge til rette for bruk av tekniske hjelpemidler og forhandle med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsvilkår. Varighet på tiltaket er så lenge bistand er nødvendig og hensiktsmessig, inntil tre år. Kvalifisering Prima har pr to plasser i Kvalifisering. Dette er et tilbud som gir arbeidssøkere høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Dette kan skje ved en av Prima sine avdelinger og/eller i det ordinære arbeidsmarkedet. Her kombineres ofte teori og praksis som fører frem til fagbrev/delkompetansebevis. Deltakere i dette tiltaket er midlertidig ansatt med lønn. I 2013 har vi omdisponert flere plasser i Kvalifisering til andre skjermede tiltak. Dette etter behov fra NAV. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Prima har 105 godkjente tiltaksplasser i VTA. Målsettingen er å tilby varige skjermede arbeidsplasser for personer med uførepensjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte deltaker gjennom individuell tilrettelegging og individuelle aktivitetsplaner (IAP) som evalueres to ganger pr. år. Det skal dessuten kontinuerlig vurderes om den enkelte har mulighet for reaktivering til ordinært arbeid, gjerne gjennom overgang til andre tiltak i Prima. Egne veiledere følger opp alle ansatte i VTA med samtaler, planer samt kontakt med og opprettelse av støtteapparatet rundt den enkelte der det er nødvendig for å kunne fungere i jobb. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Tilrettelagt arbeid Dette er et tilbud for de som har få muligheter for jobb i det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til utvikling av ressurser og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn. Vilje Viser Vei VVV VVV er et tiltak for arbeidssøkere med psykiske lidelser. For å kunne søkes inn i dette tiltaket er at det et krav at det foreligger en psykisk diagnose fra moderat til alvorlig grad. Tett samhandling med behandlingsapparatet, tilbud om gruppesamlinger og mål om ekstern hospitering for alle har vært virkemidler for å oppnå progresjon. Anbudstiltak Vi er pr. tiden leverandør på konkurranseutsatte tiltak innenfor to områder: Avklaring Tiltaket er et samarbeid med KI Kompetanse for Trondheim. Det ble lagt ut på anbud i 2013, og vi vant det for en ny periode på inntil 3 år. Vi har lokaler på Heimdal som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Heimdal og NAV Lerkendal, og lokaler i Ranheimsveien som skal tilby tiltaket for deltakere fra NAV Østbyen og NAV Midtbyen. Avklaring er et individuelt tiltak for de som trenger å kartlegge sine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Tiltaket varer inntil fire uker, men kan forlenges ved behov inntil 12 uker. Oppfølging Oppfølging er et tiltak som gir den enkelte arbeidssøker bistand til å finne og beholde egnet arbeid. Oppfølgingstiltaket gir individuelt tilrettelagt bistand som er nødvendig for å komme i lønnet arbeid. I tillegg gir tiltaket individuell støtte i startfasen av et arbeidsforhold, i den hensikt at arbeidsforholdet blir av lengre varighet. Målgruppen er arbeidssøkere som er avklart og kvalifisert for jobb, men som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og derfor vil ha nytte av individuell formidlings- og oppfølgingsbistand. Oppfølging kan vare i inntil seks måneder med tett oppfølging. Ved behov kan dette i samråd med NAV forlenges i inntil tre år. Dette tiltaket var lagt ut på anbud i 2012 og Prima vil være leverandør til dette tiltaket for NAV Lerkendal i Andre tjenester Lærekandidater Prima har siden august 2013 hatt et samarbeid med Sør Trøndelag Fylkeskommune (STFK) vedrørende lærekandidater. Lærekandidatene er elever i den videregående skolen som har som mål å ta et mindre omfattende løp enn fag- eller svenneprøve. Lærekandidaten følger utvalgte mål oppsatt etter ordinær læreplan i faget med sikte på et kompetansebevis. Det stilles ingen formelle krav i lov eller forskrift, opplæringen tilpasses individuelt. STFK står for innmelding av lærekandidater. Etter oppstart , har vi pr lærekandidater inne i bedriften. Lærekandidatene har tegnet en 2 års opplæringskontrakt med STFK. Lærekandidatene er ansatt i Prima i læretiden, og jobber ved 5 ulike avdelinger innenfor 4 fagområder i bedriften. 3 lærekandidater er fordelt på 2 avdelinger innenfor kokkefaget, 1 innenfor lager og logistikk, og 1 lærekandidat innenfor yrkessjåførfaget. Prosjekt Ny jobb! I mars 2009 startet Prima sammen med Trondheim kommune prosjektet Ny jobb. Prosjektets varighet var satt til utgangen av 2012, men ble forlenget til Prosjektet finansieres med kr ,- fra Trondheim kommune og kr ,- fra Prima. Målet for prosjektet er å kunne gi VTA - deltakere i Prima, Stavne og deltakere ved dagsenter i kommunen muligheten til å kunne velge jobb i ordinær virksomhet. En annen målgruppe er elever fra videregående skole som trenger bistand til å få ansettelse ved en ordinær arbeidsplass, hvor de vanligvis ville fått tilbud om VTA i skjermet virksomhet eller dagsenterplass. Det har siden andre halvdel av 2012 vært en gradvis inntaksstopp i VTAO tiltaket fra NAV sin side, og på bakgrunn av dette har det meste av tiden i 2013 derfor gått med til oppfølging av de som allerede er tatt inn i prosjektet. Prima opplever at det fremdeles er stor etterspørsel etter tiltaksplasser i VTAO, både fra internt ansatte og eksterne søkere. Status: Totalt antall som har fått tilbud om VTAO siden Antall som er rekruttert inn fra NAV 18 Antall som er rekruttert inn fra Prima 21 Antall som er rekruttert inn fra kommunale dagsentra 11 Antall som er rekruttert inn fra andre 1 Antall bedrifter som er kontaktet siden oppstart 80 Antall sluttet 12 Antall permisjon 1 8 9

6 RBK ung i Jobb Det ble 2011 startet ett nytt prosjekt i samarbeid med Stavne KF, Rosenborg Ballklub og NAV. Dette har vært en stor suksess og ble et fast tiltak fra Dette er et tilbud til ungdom i alderen år som står utenfor skole/arbeidsmarkedet. Tiltaket gir muligheter for opplæring og arbeidspraksis i Rosenborg Ballklub og hos deres samarbeidspartnere i næringslivet, med mål om å komme i jobb. Man skal selv være motivert og interessert i å delta i prosjektets aktiviteter og i arbeidstrening, og ha et ønske om og ha mulighet til å komme ut i jobb. Tiltaket består av opplæring, arbeidspraksis og individuell veiledning. Det er et gruppeinntak på 12 ungdommer, med varighet på seks måneder med mulighet for forlengelse. Prosjektet har tilhørighet i egne lokaler på Brakka til Rosenborg. Året begynte med besøk fra Arbeids- og sosialkomiteen fra Stortinget i februar. Robert Eriksson, som etter valget i høst ble ny arbeids- og sosialminister, kom i oktober på nok et besøk. Resultater fra 2013 Totalt har vi hatt 45 personer innskrevet i RBK Ung i jobb i personer står innskrevet i tiltaket den Gjennomsnittsalderen på deltakerne har vært på 22 år. Eldste person har vært 26 år, og yngste 18 år. Av disse har det vært 36 gutter (80 %) og 9 jenter (20 %). 12 personer har en fremmedkulturell bakgrunn (27 %) 31 % av deltakerne hadde ved innsøk ingen annen utdannelse utover grunnskole 67 % av deltakere hadde ved innsøk ingen, eller mindre enn seks måneders arbeidserfaring 29 personer er blitt utskrevet fra tiltaket. Av disse 29 har 14 personer begynt i ordinær jobb dvs 48 % er blitt formidlet til lønnet arbeid, hvorav 3 personer har påbegynt et lærlingeløp Kontaktperson her er Hege Nilsen som kan treffes på e-post: Ringer i vannet Prima er en del av et prosjektet Ringer i vannet. Sammen med de andre store attføringsbedriftene i Trondheim og NHO satser vi på at så mange som mulig av NHOs medlemsbedrifter skal engasjere seg i attføringsarbeid. Bedriftene skal i større grad enn før få dekket sitt behov for arbeidskraft gjennom rekruttering fra attføringsbedrifter. Mange bedrifter i Trondheimregionen har så langt inngått en avtale med prosjektet. Vi håper at dette skal gi en god effekt på formidlingstall i Ved utgangen av 2013 var det undertegnet i overkant av 50 Ringer i vannet -avtaler i Trøndelag. 4. Praksisområdene Selskapets praksisområder er delt i tre hovedområder etter type praksis som tilbys deltakeren. Disse er: Frukt og Mat, Produksjon og Tjenester. Frukt og mat Primas enhet for Frukt og Mat er delt i tre hovedområder: kafé/kantiner, frukt og catering. Ved avdelingen er det mulig å ta fagbrev som institusjonskokk. Kafé og kantiner Prima driver kaféer og kantiner geografisk spredd i Trondheim. Totalt er Prima driver av seks ulike kantiner. Våre kantiner betjener totalt ca 2000 personer daglig. Arbeidsoppgavene er varierende og består i hovedsak av tilberedning av kald og varm mat, betjene kasse, kundebehandling, innkjøp, renhold, kasseoppgjør og fakturering. Kantina i Strandveien 43, (Kantine Obos) er den nyeste avdelingen som vi har drevet i ca ett år. Avdelingen øker stadig i omsetning i takt med at huseiers utleieavtaler kommer i havn. Leder for enheten er Terje Indset som kan kontaktes på e-post Prima frukt Fruktavdelingen driver innkjøp, pakking, salg og distribusjon av fruktkurver til bedrifter i Trondheim. Vi leverer frisk frukt delikat pakket etter avtaler med våre kunder. Arbeidsoppgavene består i hovedsak av sjåførarbeide, hjelpemann på bil, kundebehandling, pakking av fruktkurver, logistikk, kvalitetskontroll, veiing, rydding, lasting og lossing, samt administrative oppgaver. Ved utgangen av 2013 har avdelingen levert ca fruktkurver. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Skistua Skistua er Bymarkas storstue. Prima driver Skistua som kafé for markabrukere og som et attraktivt tilbud til kurs, møter og selskapsaktiviteter. Her er arbeidsoppgavene å betjene kafégjester, kasseoppgjør, renhold, legge til rette for kurs, pådekking, og noe produksjon av mat, samt ulike vaktmesteroppgaver på Skistua og uteområdene. Vi har i 2013 gjennomført flere større selskaper og bryllup. Det er arrangert fra 9-retters meny for 10 personer, økologisk buffe for 250 personer og til 3-retters middag med vin for opptil 250 personer. Åpningstiden for kaféen er hverdager kl I helger er det åpent kl med middagsservering. Skistua kan kontaktes på e-post: Hjemmeside: Catering Primas cateringavdeling er lokalisert på Havstein. Cateringkjøkkenet fungerer også som sentralkjøkken for våre kaféer og kantiner. Arbeidsoppgavene er kundekontakt, ordreregistrering, kasseoppgjør, fakturering, renhold, innkjøp, tilberedning av kald og varm mat. Våre kunder er mange og vi leverer mat til enhver anledning. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Av aktiviteter for 2013 som nevnes: Det var ca cateringleveringer i 2013 Lerkendal Stadion: Vi leverte mat til Hent ViP-tribune på Rosenborg Ballklubs hjemmekamper med ca. 300 gjester til bespisning under hver kamp Olavsfestdagene: Vi leverte catering til ca personer Cateringavdelingen startet opp med fast lunsjavtale med NSB og GE Oil Cateringavdelingen ble hovedleverandør for Olympiatoppen og Granåsen kurs og konferansesenter 10 11

7 Produksjon Enheten består av fire ulike områder som produserer varer for privatpersoner, samt private og offentlige virksomheter. Tjenester Enheten består av seks områder som utfører tjenester for privatpersoner samt for private og offentlige virksomheter. Møbelomtrekking Møbelavdelingen driver med alle former for omtrekking/reparasjoner av nye og gamle møbler. Avdelingen tilbyr også tilskjæring av stoff/skumplast og alle former for søm. Avdelingen tilbyr varierte arbeidsoppgaver som spretting av møbelstoff, tilskjæring av stoff og skumplast, søm, montering, stopping og enklere sømarbeide på møbler og klær. Vi har i 2013 fått endret på hjemmesiden slik at det er enklere for kundene å kontakte oss, noe som har ført til mange nye forespørsler og flere oppdrag. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Industri og service Primas pakk- og monteringsavdeling og mekanisk avdeling er organisasjonsmessig slått sammen til én enhet under navnet Industri og service. Avdelingen utfører oppgaver innen montering av elektriske komponenter, kabelproduksjon med påsetting av endehylser, plastfoliering, lagerhold og pakking for kunder med distribusjon over hele landet. Produksjon av deler til parabolantenner, sveising, sandblåsing, boring, dreiing, sliping, pussing og ulike typer reparasjoner. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Dekk og service Avdelingen påtar seg skifte og lagring av dekk, samt diverse service, bilpleie og kontrollfunksjoner for bil. Avdelingen er godkjent av Statens vegvesen for arbeid på lysutstyr, hjul og påløpsbremseanlegg. Arbeidsoppgaver som tilbys er dekkskifte, småservice og vedlikehold av biler, sjåføroppgaver, hjelpemann på bil og kundebehandling. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Bensinstasjon Vi drifter Esso-stasjonen på Heimdal og driver med salg av drivstoff, kioskvarer, mat, utvendig og innvendig bilvask, samt enklere serviceoppdrag. Vi kan her tilby deltakere arbeid innen serviceyrket. Arbeidsoppgavene er kundebehandling, varepåfylling, betjening av kasse, matlaging, salg av bilrelaterte produkter, samt foreta enklere bilservice og bilvask. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Kongsvegen Barnehage Med fokus på idrett og uteaktiviteter. Kongsvegen Barnehage ligger sentralt og ideelt til ved parkeringsplassen til Saupstad Skistadion. Vi har tre avdelinger i barnehagen med plass til totalt 62 barn. To avdelinger for store barn og én avdeling for små barn. Vårt dyktige og aktive personal vektlegger allsidig fysisk utfoldelse og idrettslek både ute og inne. Dette kan være skøyter, ski, ballaktivitet, klatring, turn og dans. Vi tilbyr arbeidsoppgaver som samvær, pass og stell av barn. Ulike aktiviteter med barn som forming, sang, dans, lesing, ute- og innelek. Kjøkkenarbeid, praktiske oppgaver og ulikt forefallende arbeid. Det er anskaffet en grillhytte som er tatt i bruk for hyggelig stunder rundt gruven. Leder for barnehagen er Jannicke Hegge. Hun kan kontaktes på e-post: Transport Vår avdeling dekkhotell har også ansvaret for Primas ulike transportoppdrag, både internt og for eksterne kunder. Prima har 10 biler som daglig er ute i trafikken. Arbeidsoppgavene her er sjåførarbeide som postkjøring og varelevering, hjelpemann på bil, renhold og vedlikehold av bilene. Avdelingen kan kontaktes på e-post: Bilpleie Vi har i 2013 utviklet vår bilpleieavdeling og har i dag jevn tilgang på klargjøring av bruktbiler for større bilforretninger i Trondheim. Vi utfører også bilpleieoppdrag for privatpersoner og andre bedrifter. Arbeidsoppgavene her er utvendig og innvendig rengjøring og rensing av interiør, støvsuging, lakkbehandling, levering og henting av biler til samarbeidspartnere. Avdelingen kan kontaktes på: Kontor og resepsjon Deltakerne tilbys opplæring og praksis innen regnskaps- og lønnsarbeide, kundebehandling, betjening av sentralbord og annet forefallende kontorarbeide. Praksis og opplæring kan skje i kombinasjon med at deltakerne er studenter ved vår kursavdeling. Leder for denne enheten er Elisabeth Bævre som kan kontaktes på e-post: Renhold I tilknytning til intern renholdsgruppe med ansvar for renhold av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis i renholdsfaget. Leder for enheten er Lars Buran som kan kontaktes på e-post: Vaktmester Vaktmestergruppen har ansvar for enkle vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver av Primas lokaler og eiendom samt noen eksterne bygg. Det gis opplæring i vedlikehold av både utearealer og næringsbygg. Det utføres enkle reparasjoner, monteringsarbeid, maleoppdrag, snekkeroppdrag og gartnerarbeid. Vi betjener også en traktor som vi bruker til snørydding rundt våre bygg. Vaktmestergruppen kan kontaktes på e-post: 12 13

8 5. Sammendrag av virksomheten Selskapets kjernevirksomhet er kvalifisering, avklaring og formidling til arbeid. Vi tilbyr kompetansekartlegging, avklaring, fagopplæring, kurs, arbeidstrening og jobbformidling. Ved å øke bevisstheten om deltakers sterke sider og kvalifikasjoner ønsker vi å skape en endringsprosess hos den enkelte. Vi har et mangfoldig tilbud, og felles for dem er individuell tilpasning. Formidlig til arbeid går som en rød tråd gjennom alle våre tilbud. Personalsituasjonen Det har også i 2013 vært noen få endringer i personalstaben, samt at vi har hatt noen midlertidige ansatte i forbindelse med omdisponering av tiltaksplasser som igjen har krevd økt bemanning. På grunn av reduksjon i oppdragsmengde har vi dessverre måttet avvikle vår hyttekjøkkenavdeling. To årsverk er avsluttet på denne avdelingern. Totalt sett så er personalsituasjonen i Prima stabil. Det er få endringer i personalet på praksisområdet og våre ansatte har derfor lang gjennomsnittlig ansiennitet i bedriften. Bemanningen på veiledersiden er svært avhengig av rammebetingelser fra NAV, noe som kan være en utfordring, men vi har på grunn av god oppdragsmengde i 2013 klart å beholde ansatte og dermed opprettholde god kompetanse. Det er viktig for oss og klare å opprettholde en stabil bemanning med riktig kompetanse og erfaring for å kunne stå sterkt i konkurranse med andre tilbydere innen våre tjenester og praksisområder. Kompetanse Kompetanse er et satsningsområde i strategiplanen til Prima. Det er spesielt fokus på kompetansehevende tiltak innenfor kjernevirksomhet, samt utvikling av ledelse på topp- og mellomledernivå. Som en følge av dette er det endret noe av innholdet i stillingen leder skjermede tiltak, og stillingstittel er endret til opplæringssjef. Opplæringssjef har hovedansvaret for å kartlegge behov for opplæring, sette opplæring i system, administrere og kvalitetssikre. Prima-skolen og Prima lederutvikling er viktige tiltak for å sikre god kompetanse i bedriften. Prima-skolen består av tre hoveddeler; Del én er opplæring av nyansatte. Del to er løpende opplæring av ansatte for å sikre videreutvikling av bedriftens kjernevirksomhet. Del tre er avdelingsspesifikk opplæring som omfatter de ulike avdelingenes fagområder. Prima lederutvikling har som målsetting å etablere en god lederkultur, gi forståelse og tydelige forventninger til det å være leder i Prima. I 2013 er bl.a. følgende opplæring utført: 4 ansatte har gjennomført studiet Situasjonsbestemt ledelse (7,5 studiepoeng) ved BI Til sammen 6 ansatte har fullført eller startet studie i kartleggingsverktøyet Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning (SIA) metodikk, profesjonsgrad på universitetsnivå. Totalt 9 personer har deltatt i opplæring i Oppfølging av sykemeldte, og 3 ansatte ha hatt opplæring i Dialogmøte 1 2 personer har tatt Skjenkeprøven 11 ansatte har deltatt i Prima-skolen del 1 12 ansatte har deltatt i internt salgskurs 16 personer har deltatt i første del av Prima lederutvikling I 2013 har 3 lærlinger tatt fagbrev som kokk, og 1 som møbeltapetserer. Vi har ved utgangen av året 3 lærlinger innen kokkefaget på vår cateringavdeling. Tiltakene Det konkurranseutsatte tiltaket Avklaring ble i 2013 vunnet for ny periode på inntil 3 år. Prima har også i samråd med NAV gjort en del omdisponeringer i skjermede tiltak. Dette gjelder spesielt overganger fra Kvalifisering til APS og fra Avklaring skjermet til APS. Vi fikk også tildelt 28 APS-plasser ekstra de siste 4 md. i 2013 for å avhjelpe NAV sine utfordringer. Praksisområdene Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre praksisområder slik at de er så nært ordinært arbeid som mulig, men at de samtidig ivaretar de ulike ønsker og behov våre deltakere har. Vi opplever at vi får stadig flere henvendelser vedrørende Frukt og mat-enheten vår når det gjelder drifting av kantiner, samt økt oppdragsmengde på dagpakke og selskapsgjennomføring på Skistua. Vårt samarbeide med Rosenborg Ballklub har også gitt oss økt oppdragsmengde på matleveringer på Lerkendal, både på kampdager og til Rosenborgs samarbeidsbedrifter. Dette gir oss gode kvalifiseringsplasser for utprøving av deltakere før ordinært arbeid. Innen våre praksisområder på produksjonssiden har vi i 2013 avviklet hyttekjøkkenbutikken på Heimdal etter knappe 2 års drift. Denne beslutningen ble tatt på grunn av sviktende i salg av hyttekjøkken. Dette for å opprettholde en forsvarlig økonomisk drift av Prima. Vår mekaniske avdeling har i mange år produsert fiskeutstyr for Sølvkroken i Arendal. Sølvkroken besluttet i 2013 at underproduksjonen skulle flyttes til Arendal. Prima har bistått Sølvkroken og deres nye samarbeidspartner med å flytte produksjonsmaskiner og annet utstyr. Samtidig har vi da konsolidert vår pakke- og monteringsavdeling med mekanisk avdeling. Den nye avdelingen heter Industri og service. Hensikten er å få brukt tilgjengelige ressurser på mest mulig hensiktsmessig måte, samt å få bedre utnyttelse av våre lokaler slik at ansatte og deltakere oppnår bedre arbeidsforhold. Vårt dekkhotell på Heggstadmoen fikk etter anbudsrunde med Trondheim kommune fornyet avtalen for 2 nye år. Vi har samtidig også fått mange nye kunder slik at vi nå har fullt belegg på dekklageret. Det har i 2013 vært arbeidet med å få større oppdragsmengde til bilpleieenheten ved avdelingen. Vi har avtale med 2 av byens bilforretninger på klargjøring av bruktbil, og dette har ført til at vår kapasitet er fylt opp. På grunn av fortsatt stor etterspørsel fra bedrifter og privat kunder på bilpleie ønsker vi i 2014 å se på muligheten for ytterligere utvidelse av kapasiteten. Totalt er det gjennomført 256,8 dager med opplæring innen vår kjernevirksomhet i Lærebedrift Vi er godkjent lærebedrift innenfor 7 fagområder og ytterligere 3 gjennom vårt medlemskap i forskjellige opplæringskontor. Hjulutrustningsfaget (gjennom Opplæringskontoret for bilfag), Institusjonskokkefaget og Kokkefaget (gjennom Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfaget) og Kontor- og administrasjonsfaget (gjennom Opplæringskontoret for mat- og servicefag i Sør-Trøndelag) 14 15

9 Statistikk 2013 Et felles Benchmarking-systemet skal gjøre det lettere for NAV og tiltaksbedrifter å sammenligne og samarbeide om god attføring. BATT er et samarbeid mellom Attføringsbedriftene, ASVL og NAV. Hensikten er å finne gode målbare indikatorer på alle deler av attføringsarbeidet. Bedriftene vil gjennom dette kunne finne ut hvilke resultater man oppnår, og kan sammenligne seg med resten av landet. Tiltak Overgang til arbeid (andel) 2013 AB 42 % APS 8 % Avklaring 5 % KIA 50 % Kommentar: Totalt er 37 stk avsluttet, hvorav 7 har tilbake til tiltak i NAV. Av de resterende 30 så har 16 gått til jobb, og gir ett formidlingsresultat på 53 %. Tiltak Overgang til aktive løsninger (andel) 2013 AB 32 % APS 25 % Avklaring 38 % KIA 0 % Tiltak Oppholdstid (gjennomsnittlig antall uker) 2013 AB 62,01 APS 37,11 Avklaring 5,88 KIA 120,93 TIA 138,86 VTA 221,71 Antall personer i virksomheten Utvikling av antall ansatte, samt oversikt over de med tilknytning til bedriften: Pr Personal VTA deltakere VTA kommunal Ny Jobb! prosjekt APS-deltakere Vilje Viser Vei AB-deltakere Vilje Viser Vei AB AMB kvalifisering og tilrettelagt Avklaring i skjermet virksomhet Kurs ? Oppfølging* Arbeidsrettet rehabilitering Avklaring kortere varighet** Arbeidstrening utenom tiltak*** Totalt antall personer tilknyttet Prima AS * I tiltaket Oppfølging er det fortløpende inntak og er C-leverandør ** I tiltaket Avklaring kortere varighet samarbeider vi med KI Kompetanse *** Arbeidstrening utenfor tiltak er deltakere i bla Arbeidspraksis ordinær og fadderordninger 90 personer i personalstaben er inkl 3 ordinær lærling og 1 deltaker på tidsubestemt lønnstilskudd Formell kvalifisering (KIA) 2013 Prosentvis andel for deltakere som har avsluttet KIA og oppnådd formell kvalifisering 100 % Tid før oppstart i arbeidslivet (AB - Snitt uker) 2013 Gjennomsnittlig uker fra deltakeren begynner i AB til oppstart i arbeidslivet. 18,1 Tid før overgang til arbeid (AB - Snitt uker) 2013 Gjennomsnittlig uker fra oppstart i AB til deltaker i blir ansatt 68,25 Tilfredshetsundersøkelser I Prima svarer alle deltakere på en spørreundersøkelse når de er ferdig i tiltak hos oss. Resultatet fra BATT-undersøkelsen i 2013 gav følgende resultater: Tilfredshetsundersøkelse for deltakere (6 er maks score) Synes du at du har fått god informasjon av Prima AS om den tjenesten du får eller har fått? 5,2 2. Har Prima AS gitt deg informasjon om dine rettigheter og plikter som tiltaksdeltaker eller arbeidstaker i bedriften? 5 3. Hvor fornøyd er du med hjelpen du har fått fra arbeidsleder/veileder/jobbkonsulent? 5,3 4. Vet du hvordan du skal klage hvis du er misfornøyd med noe ved tilbudet du får i bedriften? 3,9 5. Har du vært med på å utforme din egen plan for tiltaket? 4,5 6. Synes du at tiltaket har vært/er tilpasset deg og dine behov? 4,7 7. Opplever du at Prima AS hjelper deg nærmere jobb og arbeidslivet? 4,4 8. Har tiden hos Prima AS vært med på å gi deg bedre livskvalitet? 4,3 6. Generelt om selskapet Equass I 2012 endret Equass noe av grunnlaget for sertifisering. På bakgrunn av dette utførte vi en full gjennomgang av kvalitetssystemet og våre korresponderende dokumenter på våren i Revisjonen ble gjennomført over 3 dager første uken i september, og Prima ble resertifisert fram til 19. oktober Vi er stolte over revisors sluttkommentar, hvor følgende momenter fremkommer: Prima was for the first time certified by the Equass assurance system in During this audit it was documented that they have been focusing on continuous improvement over the past four years, and indeed they have come a long way. They have an implementation of their quality work that can stand as an example for other vocational rehabilitation providers. Prima has shown a very good effort to work with continuous improvements, - that has changed them significant over the last 4 years. Forbedringsprosjekter i 2013 Equass-sertifisering av Kongsvegen Barnehage (Sertifisert frem til ) Bedre dokumentstyring og system for klagebehandling 16 17

10 Miljøfyrtårn Prima er godkjent Miljøfyrtårn innen følgende områder/bransjer: Kongsvegen Barnehage Fylkeshusets kantine Det er ulike krav knyttet til de ulike bransjene, og disse fremgår av hjemmesidene til stiftelsen Miljøfyrtårn. Vernetjenesten består av 22 verneområder med 1 hovedverneombud og 5 verneombud. Skadefrekvens i 2013 = 1 (Norm < 30) I dette ligger 1 stk mindre personskade. Vi arbeider fortsatt i nært samarbeid med våre tilsynsmyndigheter. Sykefravær Selskapet er IA-bedrift og personalet benytter egenmeldingsdager i henhold til avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Kortidsfravær (egenmeldinger) 1,52 % 1,52 % Personalet 1,32 % 1,32 % Deltakere 1,42 % 1,71 % Langtidsfravær (med legeerklæring) 8,67 % 9,87 % Personalet 8,14 % 5,46 % * Deltakere 9,20 % 14,28 % Totalt fravær 10,19 % 11,39 % Personalet 9,46 % 6,78 % * Deltakere 10,62 % 15,99 % Internkontroll Internkontrollsystemet er fortløpende under revisjon, og vesentlige endringer er utført og implementert også i løpet av Internkontroller skal gjennomføres minst hvert annet år på samtlige avdelinger, og revisjonsprogram frem til 2015 er utarbeidet og igangsatt. Bedriften er tilsluttet Din Bedriftshelsetjeneste as og Forum for HMS. Arbeidsmiljøutvalg (AMU) FAMU har i 2013 har bestått av: Lars Ole Stølhaug, leder (valgt av arbeidsgiver), Fredrik Langfeldt, nestleder (representant for ledelsen), Gry Mathisen, sekretær (representant for ansatte), Nils Arne Rutlien (representant for ansatte) samt hovedverneombud Berit Stenersløkken. Vararepresentanter: Bodil Krokan og Marianne Aune. Fast agenda på møtene er: Gjennomgang av referat fra forrige møte Info fra HVO om vernearbeid og eventuelle skader Behandling av innmeldte saker Div Det er avviklet fire møter som planlagt i 2013, og Din Bedriftshelsetjeneste har deltatt på ett møte. I 2013 har AMU arrangert vårfest og julebord for deltakere i interne tiltak på Skistua Ytre miljø Det er selskapets målsetning å være miljøvennlig og vi har pr. i dag ingen produksjonsanlegg eller annen virksomhet som påvirker det ytre miljø vesentlig. Likestilling I sin personal- og rekrutteringspolitikk har selskapet nedfelt at aktuelle kandidater skal vurderes uavhengig av kjønn, og bestrebe å ha en balansert fordeling mellom kjønnene innen de ulike fagområdene som ansatte representerer, og i selskapets ledelse. I 2013 er mannsandelen i Prima på 44 % uforandret fra Det er altså ingen forskjeller fra forrige år i sammensetningen totalt sett i selskapet. Dersom vi ser litt nærmere på enkeltområdene ser vi at i alle områdene er mannsandelen lavere enn 2012, bortsett fra i Stab. Det er fortsatt kun menn på avdeling mekanisk, og på møbelavdelingen kun kvinner, og mannsandelen er som tidligere lav i områdene veilederenhet og barnehage. Når det gjelder kompetanseheving gjennom utdanning/kurs er det i 2013 en overvekt av kvinner. Antallet langtidssykemeldte har en klar dominans av kvinner, med ca. 70 %. Fordeling mellom kjønn i Prima Kjønnsmessig fordeling mellom våre ulike enheter fremkommer av tabellen. Hele personalet 2013 Totalt Kvinner Menn Mannsandel Adm. direktør % Ass. direktør % Stabsjefer og stabsansatte % Veilederenhet % Barnehagen % Frukt og Mat % Produksjon % Hele Personalet % Ledergruppen % Styret % Styreleder % Av 10 personer som har sluttet i 2013 er det 5 kvinner og 5 menn. Av 10 personer som har blitt ansatt i 2013 er det 5 kvinner og 5 menn Diskriminering Som arbeidsmarkedsbedrift er selve grunntanken i alt vårt arbeid å gi mennesker med ulike yrkeshemninger og bistandsbehov muligheten til å fungere i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Selskapet har nedfelt i sin personal og rekrutteringspolitikk at vi skal vurdere aktuelle kandidater uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn. Grunntanken er synliggjort gjennom primas verdier, politikk for likestilling og ikkediskriminering og etiske retningslinjer hvor respekt og likeverd står sentralt

11 7. Økonomi Driftsregnskap DRIFT (Tall i hele tusen) Produktsalg Inkl. barnehage Tjenestesalg VTA NAV VTA kommune APS tiltaket AB tiltaket Avklaring i skjermet Kvalifiseringstiltaket Tilrettelagt tiltaket AMB tiltaket Ind. oppfølging Oppfølging Avklaring Arbeidsrettet rehab Salg av plasser Andre driftsinntekter Totale driftsinntekter Lønnskostnader Vareforbruk Variable kostnader Faste kostnader Totale kostnader Driftsresultat Finans Ekstraordinære Årsresultat *Det som tidligere var AMB-tiltaket består nå av Avklaring i skjermet virksomhet, Kvalifisering og Tilrettelagt. Regnskapsåret De totale driftsinntekter ble i 2013 nær 104,4 millioner kroner som er nok en rekordomsetning i selskapet. Dette utgjør en økning på 7,9 millioner kroner i forhold til Økningen i produktsalget utgjør 4,65 millioner kroner og tjenestesalget 3,25 millioner kroner, til sammen 7,9 millioner kroner jf. tabellen. Driftsresultatet ble nær 2,35 millioner kroner, og et årsoverskudd på nær 2 millioner kroner etter finanskostnader og med en positiv selvfinansiering på 4,3 millioner kroner. Langsiktig gjeld er nedbetalt med nær kr ,- og pålydende er nå 9,3 millioner kroner. Viser for øvrig til kontantstrøm for 2013 når det gjelder nye investeringer og avskrivningene. Selskapet har en egenkapital på 33 millioner kroner. Finansiell risiko Selskapet har på nåværende tidspunkt ingen finansiell risiko. Selskapet har styrket likviditeten med en positiv selvfinansiering på nær 4,3 millioner kroner, samt redusert vare- og kundefordringer og dermed styrket bankinnskuddet med nær 5 millioner kroner, jf. kontantstrøm Andre risikofaktorer Selskapets største og mest sentrale risikofaktor er endringer i de sentrale myndigheters rammebetingelser for attføringsbedriftene. Arbeidsdirektoratet og andre sentrale myndigheter signaliserer at de i langt større grad ønsker å kjøpe attføringstjenester i ordinære bedrifter. Det har vært en økning i konkurranseutsetting i salg av tjenester (plasser) de siste årene, og det er nå kun skjermede tiltak som ikke er konkurranseutsatt. Om NAV velger å konkurranseutsette også disse tiltakene vil det få store økonomiske konsekvenser for attføringsbedrifter generelt og da også Prima spesielt. Endring i totalomsetningen til større andel produktsalg innebar økt risiko for redusert inntjeningsevne i 2013 og det vil sannsynligvis fortsette i kommende år. Produktsalg er mer kapitalkrevende enn salg av attføringstjenester til NAV. Imidlertid vil vi til enhver tid ta sikte på å tilpasse våre kostnader i forhold til både tjenester og produktsalg også i tiden fremover. Grafisk fremstilling av driftsinntektene Salgsinntekter av produkter og tjenester utgjorde i % av de totale driftsinntektene. Tjenestesalg for 6 skjermede arbeidsmarkedstiltak utgjorde 31 %, og de øvrige arbeidsmarkedstiltak utgjorde 5 % av selskapets inntekter. I tillegg kommer 1 % fra salg av andre tiltaksplasser, salg av kurs- og 5 arbeidstreningsplasser til Trondheim kommune. Samfunnsregnskap (Tall i hele tusen) Salg av produkter Salg av tjenester Totalt salg Tilbake til samfunnet gikk følgende i form av skatter og avgifter: Innbetalt skatt fra ansatte Innbetalt arbeidsgiveravgift Innbetalt merverdiavgift Totalt tilbakebetalt Eksempel på samfunnsregnskap En person har som grunnlag for arbeidsavklaringspenger kr ,- i inntekt. Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 % av dette pr. år. Arbeidsavklaringspengene utbetales for 12 md. og det er ingen feriepengeopptjening. Årlig arbeidsavklaringsstønad , % skatt til staten ,- Årlig kostnad til staten ,- Kostnader ved arbeidsmarkedstiltak ,- Skolegang maks ,- pr. år men maks ,- i hele attføringsløpet ,- Totale kostnader for staten ,- Fast ansettelse i ordinær bedrift 100 % stilling med lønn kr ,- -25 % skatt til staten med kr ,-. Ved fast ansettelse vil vedkommende i dette eksempel bidra med kr ,- i innbetalt skatt til staten pr. år 20 21

12 i stedet for en årlig kostnad på kr ,-. Statens kostnader vil i de aller fleste tilfeller løpe over flere enn ett år, og i de fleste tilfeller må vedkommende i tillegg inn på andre typer tiltak som eksempelvis APS og AB før vedkommende i beste fall er i 100 % stilling. Av personer som har vært i APS-tiltak avklares ca. 70 % mot uførepensjon. Besparelsen for staten er i dette beregnede tilfellet (gjeldende 1 person) nær kr ,- samt nær kr ,- i skatteinnbetaling. Dette vil totalt bespare staten med drøyt kr ,- pr deltaker hvert år. Aase Sætran styreleder Jan Håbrekke nestleder Kirsti Buseth Resultatdisponering Årsoverskuddet på kr ,- overføres til annen egenkapital. Fortsatt drift/rettvisende oversikt Cecilie Skarsvåg Kjell Grønning Bodil Krokan Styret mener det er riktig og legge forutsetning om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregn skapet. Årsregnskapet gir etter vår mening en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling. Fremtidsutsikter 2014 Berit Stenersløkken Atle M. Angvik adm.dir. Fremtidsutsiktene til vår bransje er i fokus for tiden. Behovet for tiltak og arbeidsrettede tjenester vil ikke avta, men roller og ansvar, form og innhold er uklart. Bransjen har over lengre tid vært i endring. Dette fortsetter ved ny regjering og ny debatt om fremtidig organisering av attføringsfeltet. Regjeringen åpner for konkurranseutsetting og anbudsvirksomhet innenfor flere tiltaksområder. Det er av stor betydning at Prima fortsetter å være en attraktiv leverandør av tjenester til NAV. Vi er også avhengig av å utvikle og levere gode tileggstjenester for å sikre gode arbeidsplasser til våre arbeidstakere, samt gode og relevante opplæringsarenaer. Fagutvikling, utstrakt samarbeid med næringslivet og NAV er nøkkelen for å oppnå det gode resultatet. Det å ha et arbeid gjør noe med livskvaliteten for den enkelte. Enkelte har utfordringer fra ungdomsårene, mens andre strever med å restarte yrkeslivet sitt etter sykdom eller andre problemer. Mange trenger hjelp for å bli velfungerende arbeidstakere på sitt nivå. En såkalt arbeidsufør kan være fullt ut arbeidsfør dersom man finner jobben som matcher med vedkommendes evner og forutsetninger. Prima og de ansatte benytter da sin kompetanse, respekt for arbeidstakerne og ikke minst sin arbeidsglede for utvikling av deltakeren/arbeidstakeren. Utsiktene viser at det fortsatt er en bransje som krever omstilling, fleksibilitet og nyutvikling. I bransjen utvikles stadig flere verktøy, arbeidsmåter, prosjekter og ideer som vil styrke vår måte å nå våre mål på. Nye oppdragsgivere/kunder er særdeles viktige i tiden fremtiden. Vi har kommet i gang med et godt samarbeid med fylkeskommunen med tilbud til lærekandidater. Vi ønsker å styrke satsingen på mulighetene som ligger i å kombinere skolegang med veiledning og arbeidstrening. Kommunen har flere utfordringer som er naturlige for oss å utvikle tjenester i forhold til. Vi ser det også som sentralt for oss å videreutvikle mange av de prosjektene vi har startet, både i samarbeid med næringslivet og med andre i attføringsbransjen. Særlig fokus vil være å styrke samarbeidet med Stavne, Rosenborg og 3t Helse som vi i dag allerede har vellykkede prosjekter sammen med. Mange av våre samarbeidspartnere i næringslivet har signalisert et engasjement og interesse for vår bedrift, både i form av samfunnsengasjement og verdier, rekruttering av arbeidstakere, og for vår kompetanse knyttet til personal, HR, omstilling og karriereveiledning. Styret og adm.dir. i Prima As takker for den innsatsen hver og en legger ned hver eneste dag. Det er det som bidrar til en positiv utvikling av Prima As. Resultatregnskap 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Note Driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Beholdningsendring Lønnskostnader m.m. 9, 10, 12, Avskrivninger Annnen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd Styret i Prima As Trondheim 28. mai Overføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

13 Balanse 2013 Eiendeler Note Anleggsmidler - Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger 1, 2, Tomter 1, 2, Transportmidler 1, Maskiner, inventar o.l. 1, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av råvarer 1, Lager av varer i arbeid og ferdigvarer 1, Kundefordringer 1, 5, Andre kortsiktige fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 1, Styret i Prima AS Trondheim, 28. mai 2014 Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aase Sætran styreleder Jan Håbrekke nestleder Kirsti Buseth Egenkapital og gjeld - Innskutt egenkapital Aksjekapital (10 aksjer á kr 50 ) 7, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Cecilie Skarsvåg Kjell Grønning Bodil Krokan Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Avsatt depositum Kongsvegen barnehage Pensjonsforpliktelse 1, Investeringstilskudd Kongsvegen barnehage Sum langsiktig forpliktelse Berit Stenersløkken Atle M. Angvik adm.dir. Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 9, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

14 Kontantstrøm Kontanstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skatt Ordinære avskrivninger /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler - - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetalinger av langsiktig gjeld Innbetalinger ved økning av andre langsiktige forpliktelser Utbetalinger ved reduksjon av andre langsiktige forpliktelser Netto kontantstrøm for finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter NOTER 2013 Note 1 a. Regnskapsprinsipper (Regnskapsloven 7-35) Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter Norsk regnskapsstandard. b. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløps midler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. c. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Innredninger i leide lokaler avskrives over leiekontraktens varighet. d. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Selskapet har en innskuddsbasert pensjonsordning i Vital ASA. For den innskuddsbaserte ordningen betaler selskapet 5 % av den ansattes lønn og selskapet har ikke noe økonomisk ansvar utover dette. Selskapet har tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) gjennom LO/NHOs AFP-ordningen. Førtids pensjoneringsavtale for administrerende direktør innebærer at han kan gå av ved 62 år med 66 % lønn. Denne avtalen er innarbeidet i selskapets regnskap og forpliktelse og pensjonskostnad beregnes av aktuar. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. I balansen er usikrede pensjonsforpliktelser samlet under langsiktig forpliktelse. e. Inntekter Selskapets inntekter fra tjenestesalg til NAV og Trondheim kommune inntektsføres månedlig. Selskapets øvrige inntekter fra produkt og tjenestesalg inntektsføres ved levering. f. Varer Varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid er gjenanskaffelseskost brukt som tilnærming for virkelig verdi. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost. g. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av fordringene, samt at det er foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer, både omløpsmidler og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende. h. Skattepliktig Prima as er en arbeidsmarkedsbedrift og selskapets virksomhet er derfor ikke skattepliktig

15 Note 2 Varige driftsmidler Transportmidler Maskiner/inventar Bygninger og bygn.inv. Tomter SUM Anskaffelsesverdi pr Årets avgang Årets tilgang Anskaffelsesverdi pr Akk avskrivninger pr Tilbakeført avskr./solgte driftsmidler Årets avskrivninger * Akk avskrivninger Bokført verdi pr Avskrivningsplan Lineær 5 år Lineær 5 år 1 % / 20 % Tomter Selskapets tomt i Idrettsveien har en bokført verdi på kr ,-. I 2007 har selskapet anskaffet tomter i Lundamobakken med en bokført verdi på til sammen kr ,-. Den ene av disse har et eldre bolighus som pr. i dag er utleid til to leietakere. Totalt gir dette en samlet bokført verdi på tomter på kr ,-. * Investeringstilskudd Selskapet har mottatt kr ,- i investeringstilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune i forbindelse med oppstart av Kongsvegen Barnehage. Investeringstilskuddet forplikter selskapet til å drive barnehage tilsvarende dagens størrelse i 10 år frem til Investeringstilskuddet vil redusere avskrivingskostnaden årlig med kr ,- i perioden Note 3 Vesentlige leieavtaler a) Selskapet leier lagerlokaler i Industriveien 1. Avtalen gjelder fra og løper fortløpende med automatisk forlengelse. Leietaker har 6 md. oppsigelse i leieperioden. Leien i 2013 utgjorde kr ,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen. b) Selskapet leier lagerlokaler i Fossegrenda 1. Avtalen gjelder fra til Leietaker har 6 md. oppsi gelsestid i leieperioden. Leien i 2013 utgjorde kr ,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen. c) Selskapet leier kafé, møte og selskapslokaler på Skistua. Avtalen gjelder fra til Leien utgjorde i 2013 kr ,-. d) Selskapet leier produksjonslokaler i Heggstadmoen 5. Avtalen gjelder fra og løper til Leien i 2013 utgjorde kr ,- e) Selskapet leide butikklokale i Ringvålvegen 8. Avtalen gjaldt fra og utløp Leien utgjorde i 2013 kr ,- f) Selskapet leier lokaler ved Havstein helse- og velferdssenter for Primas sentralkjøkken. Avtalen gjelder fra til Deretter løper den videre med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 mndr. g) Selskapet har festekontrakt med Trondheim kommune for feste av eiendom, gnr 197 og bnr 905, Kongsvegen 80 i forbindelse med Kongsvegen Barnehage. Kontrakten løper fra til og opphører uten oppsigelse. Festeavgiften er satt til kr 4,- pr kvm pr. år og arealet utgjør 2798 kvm. Note 4 Varebeholdninger Varelageret er forsiktig vurdert. Råvarelageret, varer i arbeid og ferdigvarelageret er redusert med 25 % av henholdsvis anskaffelseskostnad for råvarer og variabel tilvirkningskost for varer i arbeid og ferdig varer Lager av råvarer og innkjøpte varer for videresalg Lager av varer under tilvirkning Lager av egentilvirkede ferdigvarer Sum varer Note 5 Fordringer/delkrederavsetning Delkrederavsetning er på kr ,- og vurdert i forhold til den risiko det innebærer med en kundemasse pålydende til sammen kr ,-. Det er ingen fordringer som har forfalt senere enn ett år etter balansedato. Note 6 Bundne bankinnskudd Bundne bankinnskudd Skyldig forskuddstrekk pr er på kr Note 7 Egenkapital Annen egenkapital Aksjekapital Årets resultat Total egenkapital pr Note 8 Antall aksjer, aksjeeiere Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Det er utstedt 10 aksjer á kr ,- og aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992, kr ,-. Alle aksjene har lik stemmerett 28 29

16 Note 9 Lønnskostnader Lønninger Styrehonorar Lønnsrefusjoner Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader (note 10) Andre ytelser Sum Ferielønnen Ferielønnen, 12 % er belastet resultatregnskapet og kr er avsatt som egen post i balansen. Note 10 Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapets pensjonsordning oppfyller kravet etter denne loven. Selskapet har siden hatt en innskuddsbasert pensjonsordning. Den tidligere ytelsesbaserte ordningen har pr blitt omgjort og det er utstedt fripoliser til ansatte og tidligere ansatte med en rettighet i ordningen. Usikret ordninger Selskapet har 2 usikrede pensjonsordninger ved utgangen av året. Disse er avtalefestet pensjonsordning for alle ansatte og en førtidspensjoneringsavtale for administrerende direktør. Årets pensjonskostnad 2013 Årets pensjonsopptjening, Service cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Resultatført pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse 2013 Påløpt pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse Årets pensjonsopptjening, Service cost Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Aktuarielt tap Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt Følgende forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,00 % Forventet avkastning av pensjonsmidlene 4,40 % Lønnsvekst 3,75 % G-Regulering 3,50 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 0,60 % Amorteringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid) 1,00 % Ønsket størrelse på Korridor 10,00 % Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftssats 0,00 % Det er i 2013 avsatt for forpliktelse vedrørende gammel AFP ordning frem til 2015 med kr ,- inklusiv arbeidsgiveravgift. Selskapet har pr ingen AFP-pensjonister. Totalt avsatt til usikrede pensjonsordninger er kr ,-, mot kr ,- i fjor. Note 11 Annen kortsiktig gjeld I annen kortsiktig gjeld er det satt av midler til revisjon, styrehonorar, eksterne tjenester, og diverse kostnader påløpt i 2013, til sammen kr ,- Note 12 Antall ansatte Selskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 94 faste ansatte. Note 13 Ytelse til ledende personer Det er totalt utbetalt styrehonorar i 2013 (for 2012) med kr ,-, jf. generalforsamlingsvedtak 19. juni Lønn og andre ytelser til administrerende direktør utgjør kr ,-. Andelen til kollektiv pensjonspremie utgjorde kr ,-. En førtidspensjonsavtale gav administrerende direktør mulighet til å gå av ved 62 år med 66 % lønn. Selskapets forpliktelse beregnes av aktuar, og er innarbeidet som pensjonsforpliktelse i selskapets regnskap. Selskapet har ikke inngått avtaler med administrerende direktør eller styrets leder om bonuser, overskuddsdeling, opsjoner eller lignende. Honorar til revisor utgjør kr ,- for revisjon, samt honorar til revisjon for Kongsvegen Barnehage kr 9 200,-. Annen bistand utgjør kr ,-. Note 14 Gjeld, pantestillelser Limit kassekreditt Pantesikret gjeld Bokført verdi av pantsatt eiendom Bokført verdi av pantsatte fordringer Gjeld som forfaller 5 år etter balansedato Note 15 Inntekter Geografisk område for salget er hovedsaklig Norge, samt noe salg av parabolutstyr til Sverige. Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområder, jf. kapittel 8 i årsberetningen

17 32 33

18 34 35

19 Respekt Arbeidsglede Kompetanse Utvikling Prima AS Idrettsveien Heimdal 3

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM

Årsrapport 2007 NORIGO ASVECO ISONOR KVALIFISERING HJELPEMIDLER NETPRINT INTERIØR ELEKTRONIKK BIL NORSERVICE EIENDOM Årsrapport 2007 NORSERVICE EIENDOM BIL ELEKTRONIKK INTERIØR NETPRINT HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold 2-3 Adm direktørs beretning 4 Kort om Norservice 5 Styrets beretning, Norservice

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning, Norservice

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT

Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT 011 Årsrapport 2011 CMYK MED GRADIENT Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001-2008 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2 Vi i a2g har som mål å

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

Adm. direktørs beretning.

Adm. direktørs beretning. Årsrapport 2010 Innhold Adm direktørs beretning...3 Kort om Norservice...4 Styrets beretning, Norservice Eiendom AS...5 Resultatregnskap...7 Balanse...8 Noter...10 Kontantstrømanalyse...16 Revisjonsberetning,

Detaljer

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT

ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT ÅRS- RAPPORT LØYPA ER SATT Løypa er satt... Vi har igangsatt flere spennende prosjekter og tiltak som gjør at vi ser fremtiden lyst i møte....nå er det bare å fullføre 2012 med stil Innhold Adm. direktør

Detaljer

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000

Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Årsrapport 2008 1 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 9001 2000 Vi i ÅstvedtGruppen har som mål å levere god kvalitet, ha kontroll med våre prosesser og kunne dokumentere resultater over tid.

Detaljer

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Innhold Beskrivelse av virksomheten....s 2 Formål og strategier..s 3 Organisasjonskart s 4 Året 2013 for Stavne s 5 Arbeidsmarkedstiltak..

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

Årsrapport 2012. The difference for your electronics

Årsrapport 2012. The difference for your electronics Årsrapport 2012 The difference for your electronics Hapro Årsrapport 2012 1 Våre bransjer Hapro Electronics leverer produkter og tjenester til kunder innen tele kommunikasjon, data, maritim sektor, forsvar,

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer