Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)"

Transkript

1 Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85

2 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel Innledning om kvalitetssikringssystemet... 5 Kvalitetshåndbokens oppbygning... 7 Dokumentasjonsbibliotek for kvalitetssikringssystemet... 7 Innspill til forbedringer av kvalitetshåndboken... 7 Lokomotivførerutdanningen, en del av Norsk jernbaneskole... 8 Norsk jernbaneskole i samfunnet... 8 Organisasjons for Lokomotivførerutdanningen Råd og utvalg Fellesmøter Virksomhetsplan (VHP) /Strategisk plan Økonomistyring Pedagogisk plattform Arbeidsprosesser Kapittel 2 prosessdokument Del 2.1 undervisning og studentadministrasjon Prosessdokument Opptak av studenter Prosessdokument Informasjon til studenter Prosessdokument Oppstart av nytt studieår Prosessdokument Undervisning Prosessdokument Øvelseskjøring Prosessdokument Fravær Prosessdokument Eksamen og vitnemål Prosessdokument Inntaksnemnda Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 2 / 85

3 Prosessdokument Klagenemnda Prosessdokument Bibliotek Del 2.2 Studentenes evaluering av fagskolen Prosessdokument Studentenes evaluering av utdanningen Prosessdokument Emneevaluering Del 2.3 Sensors, instruktører og faglærers vurdering av fagskolen Prosessdokument Sensors vurdering av utdanningen Prosessdokument Faglærernes vurdering av utdanningen Prosessdokument Instruktørers vurdering av utdanningen Del 2.4 Eksterne interessenters vurdering av fagskolen Prosessdokument Bransjeundersøkelse Del 2.5 Personaladministrasjon Prosessdokument Avdelingsmøte Prosessdokument Personalmøter Prosessdokument Personalsamling Prosessdokument Faglig seminar Prosessdokument Ledergruppa Prosessdokument Styremøter Prosessdokument Studentenes tillitsvalgtsordning Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 3 / 85

4 Prosessdokument Medarbeidersamtale Prosessdokument Arbeidsmiljøutvalgsmøter (AMU) Prosessdokument Instruktører Prosessdokument Kjørelærere Del 2.6 Revisjon og forbedring av fagskoleutdanningen Prosessdokument Brukerråd Prosessdokument Studieprogramforbedring/revisjon Prosessdokument Kvalitetsrapport Prosessdokument Fagdag Del 2.7 Etablering av nye utdanningstilbud Prosessdokument Etablering av nye utdanningstilbud Revisjonsoversikt Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 4 / 85

5 OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET Kapittel 1 Innledning om kvalitetssikringssystemet Lokomotivførerutdanningen (LOK) har utviklet en kvalitetshåndbok som beskriver alle sidene ved kvalitetsarbeidet ved fagskolen. Håndboken er et kvalitetssikringssystem som omfatter alle prosesser som har betydning for utdanningskvaliteten, fra informasjon til mulige søkere til avslutning av studier. Skolen skal ha rutiner som sikrer kontinuerlige forbedringer av systemet. I følge lov om fagskoleutdanning 2 er en av forutsetning for akkreditering at skolen har et tilfredsstillende system for kvalitetssikring. Kvalitetsarbeidet skal: - sikre at undervisningen og læringsmiljøet ved fagskolen holder god faglig kvalitet - bidra til kvalitetsutvikling - dokumentere kvalitetssikringsarbeidet - avdekke sviktende kvalitet - omfatte alle arbeidsprosesser av betydning for utdanningskvaliteten - ha rutiner som sikrer kontinuerlig forbedringer av systemet - måle sentrale faktorer som gjelder studentene og studentenes læring Planlegging, kontroll og forbedringer er viktige faktorer i et kvalitetssikringssystem. Det overordnede målet er at kvalitetsarbeidet skal sikre at studentene får god læring, og at Lokomotivførerutdanningens samlede ressurser utnyttes på en best mulig måte i møte med studentene og i samarbeid med jernbaneforetakene. Modell for kvalitetsarbeidet dilghj Arbeidsprosesser: Kvalitetsutviklingsprosesser Undervisning Studentadministrasjon Personaladministrasjon Evaluering av alle områder Rapportering Avdelingsmøte Tiltak for utvikling av utdanningskvaliteten Modellen identifiserer hovedområdene for kvalitetsarbeidet på fagskolen, og illustrerer at kvalitetsarbeid er en systematisk og helhetlig prosess. Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 5 / 85

6 I tråd med NOKUTs forskrift om kvalitetssikring skal arbeidet med og rundt kvalitetssystemet bidra til at det utvikles en sterk kvalitetskultur i organisasjonen. Systemet skal legge til rette for å systematisere og dokumentere studiekvalitet, påskjønne godt kvalitetsarbeid og følge opp sviktende kvalitet. Systemet skal legge til rette for utviklingsperspektivet i et helhetlig arbeid med studiekvalitet og læringsmiljø. Systemet skal ta for seg områder man skal bli målt på. NOKUT har definert følgende områder: Kvantitativ informasjon om utdanningstilbudet Lokomotivførerutdanningen samler informasjon om studentenes nivå og bakgrunn i skjema for registrering opptak og i opptaksrapport. Studentenes eksamensresultat og gjennomstrømming registreres i skjema for statistikk for eksamensresultat og frafall. Evalueringsskjema fra undervisning og praksis oppsummeres og legges fram på avdelingsmøter med fokus på innsatsfaktorer i undervisning og infrastruktur. Protokollene fra avdelingsmøtene inngår i fagskolens revisjon av utdanningstilbudet, i kvalitets- og årsmeldinger og danner grunnlag for videreutvikling og forbedring av utdanningstilbudet. Studentenes vurdering av utdanningstilbudet Lokomotivførerutdanningen gjennomfører evalueringer blant studentene etter endt praksisperiode, i videregående kurs og ved utdanningens slutt. I tillegg gjennomføres det studentsamtaler og emne/modulevalueringer. Det gjennomføres også kandidatundersøkelser blant studenter som er ferdig utdannet ved fagskolen. Resultatet av evalueringene oppsummeres og legges fram på avdelingsmøter, blir gjennomgått med studentene i allmøter og gjøres tilgjengelig på It s learning. Protokollene fra avdelingsmøtene inngår i revisjon av utdanningstilbudet, i kvalitets- og årsmeldinger og danner grunnlag for videreutvikling og forbedring av utdanningstilbudet. Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering av utdanningstilbudet Lokomotivførerutdanningen gjennomfører jevnlige evalueringer blant instruktører (innleid fra jernbaneforetakene), faglærere og sensorer. Resultatet av evalueringene oppsummeres og legges fram på avdelingsmøter og blir gjort tilgjengelig på skolens felles datalagringsområde. Protokollene fra avdelingsmøtene inngår i revisjon av utdanningstilbudet, i kvalitets- og årsmeldinger og danner grunnlag for videreutvikling og forbedring av utdanningstilbudet. Eksterne interessenters vurdering av utdanningstilbudet Lokomotivførerutdanningen gjennomfører periodiske undersøkelser blant jernbaneforetak og organisasjoner som sier noe om yrkesrelevans og studentenes kunnskapsnivå når de kommer ut i arbeidslivet. Resultatet av evalueringene oppsummeres og legges fram på avdelingsmøter, og blir gjort tilgjengelig på skolens felles datalagringsområde. Protokollene fra avdelingsmøtene inngår i revisjon av utdanningstilbudet, i kvalitets- og årsmeldinger og danner grunnlag for videreutvikling og forbedring av utdanningstilbudet. Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten Informasjonen som framkommer gjennom protokoller fra avdelingsmøter, studentmøter, faglige seminar, instruktørsamlinger og kvantitative undersøkelser presenteres i kvalitets- og årsmelding. Kvalitetsrapporten skal gi en velordnet framstilling av alle avvik og suksessbærere i alle ledd i organisasjonen basert på alle prosessdokument i kvalitetshåndboka og dets handlingskrav. Rapporten skal også skissere forslag til hvordan avvik kan lukkes. Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 6 / 85

7 Bruk av kunnskap til forbedring av kvaliteten Med bakgrunn i vurderingene, innhentet informasjon fra brukere og ansatte, justerer skolen metodikk, pedagogikk, læreplaner og årsplaner der det er relevant. Justeringene formidles og innarbeides som en del av prosessene tilhørende oppstart av nytt skoleår, samt i avdelingsmøter og personalsamlinger. Rutiner for etablering av nye utdanningstilbud Den stadige utviklingen innenfor rekruttering gjør at bransjen forventer at det er gode nok utdanningstilbud som tar inn over seg bransjens behov. Skolen ønsker å være fleksibel for å kunne tilby studier som bransjen til enhver tid etterspør. Skolens rutiner i forbindelse med etablering av nye utdanningstilbud baseres på NOKUTs retningslinjer av om standarder og kriterier for godkjenning av utdanningstilbud og beskrives i prosessdokument 7.1. Kvalitetsindikatorer En kvalitetsindikator er et indirekte mål for, og en pekepinn om kvalitet og sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med kvalitetsindikatorene er å gi studentene, bransjen, ansatte, styret, skoleeier og omverdenen ellers informasjon om kvaliteten på det undervisningstilbudet Fagskolen tilbyr. Kvalitetsindikatorene er knyttet til nøkkeltall for kvalitetsområdene, som for eksempel søkertall, karakterer, opptak og grad av tilfredshet blant studenter og ansatte. Det er årsmelding med kvalitetsrapport som beskriver hvilke kvalitetsindikatorer fagskolen har jobbet med i siste skoleår. Kvalitetsrapporten definerer også hvilke kvalitetsindikatorer fagskolen skal konsentrere seg om neste skoleår, og fastsetter kvalitetsmål. Kvalitetshåndbokens oppbygning Kvalitetshåndboken består av to deler: - Del 1 er den overordnede delen og tar for seg organisasjonsmodell ved Lokomotivførerutdanningen, beskriver kvalitetssikringssystemet og presenterer organisering av, mål for og rapportering av kvalitetsarbeidet. - Del 2 tar for seg de ulike, konkrete arbeidsprosessene ved Lokomotivførerutdanningen og rutinene, beskrivelsene og dokumentene som hører til hver arbeidsprosess. Kvalitetssikringssystemet beskriver en felles standard for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring for alle ansatte. Ledelse og ansatte har et felles ansvar for at kvalitetstanken er en integrert og selvfølgelig del av fagskolens virksomhet. Dokumentasjonsbibliotek for kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet dokumenterer de prosessene og resultatene som er sentrale når det gjelder kvalitetsutvikling av virksomheten. Resultatene skal gjøres tilgjengelig på It s learning for våre studenter og på felles dokumentlagringsområde for ansatte. Innspill til forbedringer av kvalitetshåndboken Kvalitetshåndboken er et levende dokument. Vi er i kontakt med andre fagskoler og benytter oss av dokument og gode tips fra andres erfaringer. Dersom du har kommentarer eller forslag til Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 7 / 85

8 forbedringer, kan du ta kontakt med arbeidsgruppen som har ansvaret for å oppdatere og kvalitetssikre håndboken. Gruppen ledes av koordinator ved Lokomotivførerutdanningen. Lokomotivførerutdanningen, en del av Norsk jernbaneskole Foruten å utdanne lokomotivførere, er Norsk jernbaneskole et kurs- og utdanningssenter. Vi utdanner førere, togekspeditører, togledere samt grunn-, etter- og videreutdanning innen alle jernbanefagene. Bare lokomotivførerutdanningen (LOK) er fagskoleutdanning. Skolen startet i Norsk jernbaneskole i samfunnet Premissleverandører og Skolesjef og Jernbaneverket Styringsdokumenter samarbeidspartnere Stortinget finansiering Lokomotivførerutdanningen Fagskoleloven NOKUT Styre og klagenemnd med NOKUTs krav og kriterier eksterne medlemmer (representanter for jernbaneforetakene og NLF) Bransjeorganisasjoner ( Jernbaneforetakene Aktivitetsplaner (lærere, ledelse) Strategisk plan / Virksomhetsplan /jernbaneforetakene ) Andre fagskoler Fremdriftsplaner Budsjett SPEKTER Høgskoler (HiA) NAV Tidligere studenter Norsk jernbanemuseum Andre avdelinger i Jernbaneverket (fag, klasse, lærere) Tillitsvalgte (repr. i styret og faste møter) (Lokomotivførerutdanningen) Læreplaner Regelverk Aktivitetsplaner Timeplaner Instruktøravtaler Kjørelæreravtaler Evalueringer Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 8 / 85

9 Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 9 / 85

10 Organisering Skolen eies av Jernbaneverket. Norsk jernbaneskole (NJ) er organisert under Personal- og organisasjonsavdelingen i Jernbaneverket. Den administrative og faglige ledelsen er delegert fra Jernbaneverket til NJ. Organisasjons for Lokomotivførerutdanningen Styret Styret har ansvaret for at Lokomotivførerutdanningen holder høy faglig og pedagogisk kvalitet, og at skolen drives effektivt og i overensstemmelse med alle lover, forskrifter og regler. Styret arbeider i henhold til styrevedtekter utarbeidet av Jernbaneverket. I styret sitter representanter for jernbaneforetakene (jernbaneforetakene), eier, ansatte, studenter og fagforening. Fagskolens visjon Lokomotivførerutdanningen skal utdanne verdens beste lokomotivførere! Sikkerhet og kontinuerlig læring settes i høysetet. Skolen skal være en foregangsskole i læring gjennom samarbeid. Fagskolens mål - LOK skal ha et opplæringstilbud som er tilpasset studentenes og arbeidslivets behov og krav når det gjelder både innhold og struktur. - LOK skal ha lokaler og utstyr som tilfredsstiller kravene til kvalitet og funksjonalitet. - LOK skal ha et godt arbeidsmiljø og en god organisasjonskultur for både studenter og ansatte. - LOK skal gjennom god økonomistyring kunne vektlegge kvalitet og pedagogikk. Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 10 / 85

11 Råd og utvalg Lokomotivførerutdanningen har disse utvalgene: Arbeidsmiljøutvalg (AMU) AMU har som oppgave å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø ved fagskolen. Utvalget er partssammensatt med representanter med stemmerett fra ledelse og ansatte. Medlemmene i utvalget velges for to år av gangen. AMUs oppgaver er å: - overvåke og se til at det drives et systematisk HMS-arbeid ved fagskolen - informere om saker som har betydning for arbeidsmiljøet - behandle statistikker innenfor sykefravær, vold/trusler og yrkesskader - behandle planer som kan ha betydning for arbeidsmiljøet - behandle helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger - behandle skolens byggesaker - behandle generelle HMS-saker Inntaksnemnd Inntaksnemnda oppnevnes av fagskolens styre og består av rektor, hovedlærer/fagsjef og en representant fra Norsk Lokomotivmannsforbund/Norsk jernbaneforbund. Nemnda tilrår rektor om endelig vedtak om studieplass og har veiledningssamtale med studentene etter endelig opptak. Inntaksnemnda samles ved behov. Brukerrådet Brukerrådet er satt sammen av representanter fra bransjen, organisasjoner og skolen. Formålet er å sikre at utdanningen alltid er faglig oppdatert på materiell og innhold. Brukerrådet skal også ta stilling til utviklingsperspektiver når det gjelder fagskolens utdanningsprogram, og komme med forslag til bedring. Klagenemnda Fagskolens styre utnevner klagenemnd for behandling av klager i forbindelse med inntak og eksamen, samt enkeltvedtak om tap av skoleplass. Klagenemnda består av tre personer og er oppnevnt av styret for fire år. Klagenemnda innkalles ved behov. Tillitsvalgtforumet Tillitsvalgtforumet er et uavhengig fellesorgan for Fagskolens studenter. Tillitsvalgtforumet skal ta seg av oppgaver som gjelder studentenes arbeidsforhold og velferdsinteresser, og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen. Tillitsvalgtforumet skal ha én representant fra hver klasse, som velges for ett år av gangen. Tillitsvalgtforumet er også et bindeledd mellom studentene og skolens ledelse der begge parter kan ta opp saker som gjelder undervisningen og andre forhold ved skolen. Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 11 / 85

12 Fellesmøter Norsk jernbaneskole og Lokomotivførerutdanningen arrangerer fellesmøter jevnlig for å sikre informasjonsflyten mellom de ulike avdelingene og sørge for at alle får den samme informasjonen om saker som berører ansatte og deres arbeid. Interne og eksterne nyhetsbrev er også etablert for å sikre informasjonsflyten. Personalmøter og seminar Personalmøtene er felles for alle ansatte på Norsk jernbaneskole og tar for seg blant annet virksomhetsplan, resultater av evalueringer og samarbeid på tvers av faggruppene. Disse møtene kan også inneholde kurs for lærerne, som opplæring i aktuell programvare. Avdelingsmøter Ansatte på fagskolen møtes til avdelingsmøter hver tredje uke. Ansatte informerer om aktuelle saker og viktige endringer. Avdelingsmøtene er fagskolens viktigste arena for evalueringsarbeidet. Ansatte legger fram og oppsummerer evalueringer de er ansvarlige for ifølge prosessdokument, evalueringene diskuteres og eventuelle tiltak drøftes. Protokoll fra avdelingsmøtene nedtegnes og arkiveres og er sentrale i fagskolens arbeid med kvalitetsstyring. Faglig seminar Lokomotivførerutdanningen har et ukes langt faglig seminar årlig. Her går faglærerne gjennom faglig innhold og kvalitet i utdanningen samt evalueringer fra instruktører, sensorer og bransje, og foreslår eventuelle tiltak og endringer. Dette blir også lagt fram på instruktørsamlingen. Funn og tiltak nedtegnes og arkiveres. Studentmøter Skolen kaller inn til allmøte for studentene hvert semester. Her går skolens ansatte gjennom resultater fra evalueringer, tiltak og tilbakemeldinger. Her blir det også informert om nyheter fra skolen og saker som gjelder alle studenter. Instruktørsamling Skolen samler innleide instruktører til årlige seminar for faglig og pedagogisk påfyll, og for å gå gjennom evalueringer, endringer og nyheter fra skolen. Kjørelærerkurs / Kjørelærersamlinger Skolen utdanner lokomotivførere til veiledere /kjørelærere for studentene under praksisperiodene gjennom et ukeskurs. Skolen samler alle kjørelærere en gang pr. år til dagskurs. Fagdag Formålet med fagdagen er å skape en møteplass for alle som er opptatt av fagopplæring og mer praktisk innretning av den yrkesfaglige videreutdanningen på tertiærnivå. Her kan deltakerne danne nettverk og utveksle erfaringer. På fagdagen er det et omfattende program med foredrag av sentrale aktører innen ulike bransjer og profesjoner, paneldebatter og gruppesamlinger. Målgruppene for fagdagen er: - nåværende og tidligere fagskolestudenter - lærere og instruktører - skoleledere - representanter fra næringsliv/bransje/sektor/etat - politikere - media Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 12 / 85

13 - NOKUT På fagdagen er det også dialogmøter mellom uteksaminerte fagskolekandidater, utvalgte faglærere og skolens ledelse. Formålet er å innhente synspunkter på hvordan skolen har gjort tidligere fagskolestudenter i stand til å møte ulike utfordringer i arbeidslivet. Her oppdaterer man skolen og hverandre på hvilke funksjoner man er satt til å ivareta, og hvilken kompetanse som da kreves. Virksomhetsplan (VHP) /Strategisk plan Lokomotivførerutdanningen baserer sin aktivitet på de verdiene som er synliggjort i Fagskolens VHP for gjeldende treårsperiode. Utarbeidelse av VHP Lærerne og ledelsen utarbeider VHP i samarbeid. Utgangspunktet er Jernbaneverkets satsingsområder, som er overordnede, og som skolen blir målt etter. Planen inneholder også skolens egne mål som skolen skal jobbe mot. Strategisk plan legges fram for og godkjennes av styret. Ledelsen ved LOK jobber kontinuerlig med å bevisstgjøre og involvere alle ansatte i denne prosessen blant annet på personalmøter og planleggingsdager. har det formelle ansvaret for at VHP blir fulgt opp. Finansiering Lokomotivførerutdanningen har en grunnfinansiering fra Jernbaneverket. Statsbudsjettet gir rammeoverføringer til Jernbaneverket som fastsetter den økonomiske rammen for utdanningen. Jernbaneverkets budsjett for kommende år danner grunnlag for overføringer til Norsk jernbaneskole, derunder Lokomotivførerutdanningen. Antall studenter varierer i takt med styrets vedtak knyttet opp mot jernbaneforetakenes behov og evne til å stille med instruktører og kjørelærere. Statsbudsjettets føringer er avgjørende for antallet som blir tatt opp. Lokomotivførerutdanningen har et visst antall ansatte uansett antall studenter, men justerer ned eller opp, antall innleide instruktører og kjørelærere. Økonomistyring Lokomotivførerutdanningen skal ha en økonomiforvaltning som sikrer en effektiv utnyttelse av ressursene. Økonomiforvaltningen skal ta hensyn til de strategiske prioriteringene ved Lokomotivførerutdanningen og framtidige økonomiske bindinger. Lokomotivførerutdanningen skal videreutvikle budsjett- og økonomisystemene og sørge for at merkantilt personale får den nødvendige opplæringen. Pedagogisk plattform Studentene ved Lokomotivførerutdanningen har praktisk erfaring fra yrkeslivet, som det i undervisningen skal trekkes veksler på. Lærerens oppgave blir derfor å vise at de erfaringene studentene har tilegnet seg, kan innlemmes i et mer helhetlig system og bygges inn i kognitive strukturer. Dette øker studentenes mulighet til å prøve ut sine standpunkter og få tilbakemeldinger i trygge omgivelser. Dette vil igjen gi økt selvinnsikt ved at studentene vil kunne se sine muligheter, ressurser og begrensninger. Studentenes spisskompetanse på enkeltområder kan benyttes til sette ulike temaer inn i en større sammenheng og trekke inn ulike aspekter både faglige så vel som økonomiske, etiske og miljømessige. Holdninger Lokomotivførerutdanningen mål er å ha en høy profil i formidling av verdier og holdninger. Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 13 / 85

14 Lokomotivførerutdanningen vil: - fremme likeverd og likestilling, uavhengig av kultur, rase, kjønn og religion - skape bevissthet om etiske dilemmaer i samfunnet og på arbeidsplassen - fremme høy moralsk standard - utvikle gode holdninger til sikkerhet - ha en bevisst holdning til egen rolle i samspillet mellom menneske, teknikk og organisasjon - være innforstått med eget ansvar - ha gode kommunikasjonsegenskaper - kunne planlegge arbeidet sitt - vite hvor man finner relevant informasjon - ha grunnleggende kunnskaper om moderne informasjonsteknologi - ha gode kunnskaper om tilgrensende yrker og deres myndighet - være presise Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 14 / 85

15 Arbeidsprosesser Kapittel 2 prosessdokument Del 2.1 undervisning og studentadministrasjon Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 15 / 85

16 Prosessdokument 1.1 Opptak av studenter Systemplassering 1.1 Hva prosessen omfatter: Mål: Styrende dokumenter: Aktuelle rutiner: Ansvarlig: Opptak av studenter til Lokomotivførerutdanningen At opptak av studenter skjer så raskt som mulig og riktig. At kommunikasjon med søkere/potensielle søkere samt andre partnere oppleves som tydelig og profesjonell. Reglement for Lokomotivførerutdanningen Rutine NJ_4 oversikt inntaksprosessen Rutine NJ_14 Opptaksrapport Innledning Utlysning av studieplasser til Lokomotivførerutdanningen gjøres senest 4 måneder før skolestart. Primær søknadsfrist er 1. juni, sekundær søknadsfrist 1. november. Primær søknadsfrist utlyses hvert år, sekundær søknadsfrist utlyses ved behov. Aktiviteter / momenter 1 Informasjon om søknadsprosessen. Det legges ut informasjon om søknadsfrister og opptakskrav på Norsk jernbaneskoles nettsider. 2 Informasjon under søknadsprosessen. Det informeres kontinuerlig om nye steg i opptaksprosessen og om søkerne er med videre. 3 Informasjon under veiledningssamtale. Samtalen skal ta opp krav og forventninger som stilles ved å studere ved skolen og hva lokomotivføreryrket innebærer. 4 Statistiske data. Det skal utvikles statistiske data på: - antall søkere - antall opptatt - antall oppmøtte - alder - kjønn 5 Opptaksrapport. Det skal gjøres en undersøkelse på om opptaket har skjedd i henhold til gjeldende rutiner. Inntaksnemnda skal utarbeide en rapport for hvordan opptaket har skjedd. Avvik skal rapporteres i h.h.t. gjeldende rutine. Utfører Informasjonsansvarlig Informasjonsansvarlig Resepsjonen Inntaksnemnda Hovedlærer LOK Resepsjonen Inntaksnemnda Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 16 / 85

17 Skjema Skjema NJ_21 Søknadsskjema Skjema NJ_22 Registrering opptak Skjema Utdanningsløp Mal NJ_Brev til studentene under opptaksprosessen Dokumentinformasjon Sist revidert dato Revidert av AHJ & KEJ Versjonnr: 3.0 Godkjent av: Styret Oppfølgingsansvarlig: Evt. Arkivreferanse: Referanse ikke tildelt Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 17 / 85

18 Prosessdokument 1.2 Informasjon til studenter Systemplassering 1.2 Hva prosessen omfatter: Mål: Styrende dokumenter: ressurser: Ansvarlig: Arbeidet som gjøres på fagskolens ulike nivåer for å gi studentene den informasjon de trenger til en hver tid trenger. Alle studenter skal være godt informert eller ha god tilgang på tydelig og relevant informasjon Reglement for Lokomotivførerutdanningen It s learning Norsk jernbaneskoles nettsider Time Edit Informasjonsansvarlig IKT-ansvarlig, Resepsjon Innledning Fagskolens studenter tilbringer mye tid utenfor skolens område under praksisperiodene. Det er viktig at all nødvendig informasjon ligger lett tilgjengelig på et medium alle kjenner og har tilgang til. Det aller meste av viktig informasjon publiseres derfor via nettbaserte medier som skolens nettsider, It s learning og Time Edit. Aktiviteter / momenter 1 Nettside. er søkernes og eksternes første punkt for informasjon. Her oppdateres informasjon om læreplan og kurs/samlinger i regi av skolen. 2 It s learning inneholder viktige områder med informasjon for studentene. Her legges det ut informasjon om praksisperioder, fravær, eksamensresultat, evaluering og annen informasjon fra skolen. Det er også her studentene mottar e-post fra skolen. Informasjonen lagt ut til studentene på It s learning regnes som gitt fra fagskolens side. Det er derfor studentenes ansvar å fortløpende holde seg oppdatert om innholdet. 3 Time Edit. Timeplan med fag, klasserom og instruktør blir lagt ut på Time Edit. Studentene har tilgang via It s learning og nettet. 4 Tilbakemeldingsskjema praksisperioder Et eget nettsted er opprettet for at studenter og kjørelærere enkelt skal kunne levere tilbakemeldingsskjema etter endt praksisperiode. Utfører Informasjonsansvarlig IKT-ansvarlig Resepsjonen Resepsjonen Hovedlærer LOK Koordinator Lok IKT-ansvarlig Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 18 / 85

19 Skjema Tilbakemeldingsskjema for studenter og kjørelærere Dokumentinformasjon Sist revidert dato Revidert av AHJ & KEJ Versjonnr: 3 Godkjent av: Styret Oppfølgingsansvarlig: Evt. Arkivreferanse: Referanse ikke tildelt Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 19 / 85

20 Prosessdokument 1.3 Oppstart av nytt studieår Systemplassering 1.3 Hva prosessen omfatter: Aktiviteter og planlegging som gjennomføres ved fagskolen i forbindelse med oppstart av nytt skoleår Mål: At alle studenter skal føle seg velkomne og at de kommer godt i gang med studiene At alle mottar all nødvendig informasjon Kvalitetssikre og koordinere alle aktiviteter som pågår. Bidra til at fagskolen skal bli sett på som profesjonell og som en enhet Styrende dokumenter: Læreplan for Lokomotivførerutdanningen Reglement for Lokomotivførerutdanningen Aktuelle rutiner: Rutine NJ_5 kontaktlærer Ansvarlig: Innledning Skolen krever at studentene forbereder seg godt til skoleåret og det er derfor viktig at skolen sikrer seg at studentene får all nødvendig informasjon, og at denne er kvalitetssikret og tilgjengelig. Aktiviteter / momenter Utfører 1 Fastsettelse av antall kull som starter følgende år Styret 2 Oppsummering av fjoråret. Ansatte kommer med innspill og erfaringer fra Faglærere, hovedlærer LOK,, koordinator LOK oppstarten av forrige skoleår på avdelingsmøtet i september. 3 Fastsettelse av årsplan og undervisningsplan i oktober. Hovedlærer, koordinator LOK Årsplanen for hvert kull gjøres kjent på Time Edit. 4 Oppdatering av informasjon til studenter. Foran hver skolestart ser IKT-ansvarlig, informasjonsrådgiver og koordinator LOK til at informasjonen som ligger ute på Norsk jernbaneskole sine nettsider, i studentbrosjyren, på it s learning, Time Edit og kvalitetshåndboken er oppdatert og gyldig for det nye kullet. Resepsjonen sender ut velkomstbrev og årsplan. Informasjonsansvarlig IKT-ansvarlig Resepsjonen Skjema Skjema NJ_1 Huskeliste for første skoledag Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 20 / 85

21 Mal Velkomstbrev Skjema NJ_5 Årsplan Brosjyre nye studenter Skjema NJ_32 Skolekontrakt Skjema NJ_16 oversikt pårørende Dokumentinformasjon Sist revidert dato Revidert av AHJ Versjonnr: 3.2 Godkjent av: Styret Oppfølgingsansvarlig: Evt. Arkivreferanse: Referanse ikke tildelt Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 21 / 85

22 Prosessdokument 1.4 Undervisning Systemplassering 1.4 Hva prosessen omfatter: Mål: Styrende dokumenter: Aktuelle rutiner: Ansvarlig: Denne prosessen tar for seg alle aspekter ved undervisningen. At studentene oppnår læremålene gjennom god undervisning og godt læringsmiljø Avtaler instruktørleie jernbaneforetak Læreplan for fagskoleutdanning for lokomotivførere Reglement for Lokomotivførerutdanningen Rutine NJ_7 Instruks Instruktør Rutine NJ_8 Instruks Sensor Hovedlærer Innledning Lokomotivførerutdanningen skal utdanne førere etter behov. Dette behovet blir meldt inn av jernbaneforetakene. Når behovet er slått fast på styremøtet planlegges inntak og undervisningsplan for følgende år. Aktiviteter / momenter 1 Antall kull. Styret fastsetter antall kull for kommende år etter behovsinnspill fra jernbaneforetakene. Skolen fastsetter startdatoer utover året. 2 Undervisningsplan og instruktørbestilling. Årsplaner og undervisningsplaner blir satt opp etter antall kull. Faglærere og innleide instruktører blir satt opp på undervisning. Rombooking og bestilling av materiell. 3 Innhold i undervisningen. Valg av innhold i undervisningen tar utgangspunkt i læreplanen, tilbakemeldinger og egne erfaringer. 4 Presentasjon av undervisningens mål og rammer. Faglærer eller instruktør gjennomgår og utdyper innholdet i den aktuelle modul med studentene. 5 Vurdering av studentenes læreforutsetninger og utbytte. Faglærer eller instruktør fører logg og inviterer studentene minst en gang under emnet til evaluering, enten ved tilbakemeldingsskjema eller gruppesamtale. 6 Evaluering av struktur og rammefaktor. Aktuelle momenter kan være: er innholdet i emnet hensiktsmessig, er tidsrammen fornuftig, fungerer de praktiske sidene av undervisningen? 7 Evaluering av målene. Faglærer eller instruktør evaluerer om målene fungerer tilfredsstillende, og om de er formulert slik at studentene ser hensikten med faget/emnet. De ser også på om målene fungerer godt med tanke på å beskrive den ønskede læringen hos studentene. Utfører Styret Hovedlærer LOK Hovedlærer LOK Faglærere Resepsjon Hovedlærer LOK Faglærer Innleid instruktør Faglærer Instruktør Faglærer Instruktør Faglærer Instruktør Faglærer Instruktør Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 22 / 85

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Lokomotivførerutdanning. Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole Juni 2012

Lokomotivførerutdanning. Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole Juni 2012 Lokomotivførerutdanning Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole Juni 2012 Utdanningssted: Norsk jernbaneskole (NJ) Utdanningstilbud: «lokomotivførerutdanning» Dato for vedtak: 12.06.2012

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall til egennytte Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall er en kvantitativ absolutt størrelse 80 % 50 % 100 % 2 Adjektiv og adverb er relative størrelser

Detaljer

Lokomotivførerutdanning. Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole November 2012

Lokomotivførerutdanning. Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole November 2012 Lokomotivførerutdanning Revidering av fagskoleutdanning ved Norsk jernbaneskole November 2012 Utdanningssted: Norsk jernbaneskole (NJ) Utdanningstilbud: Lokomotivførerutdanning Dato for vedtak: 01.11.2012

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole

Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole Versjon 3.1 2012 Reglement for Lokomotivførerutdanningen ved Norsk jernbaneskole er utarbeidet i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 56

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Drammen kommune. Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013

Drammen kommune. Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013 Drammen kommune Revidering av fagskoleutdanningen fagskole i kommunehelsetjenester ved Drammen kommune Oktober 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester Dato

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT og NOKUTs tilsyn 2. Kvalitet og kvalitetssikring i fagskolen 1 01.06.2011 NOKUT bidrar til å sikre og fremme

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007

Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007 Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007 FAGSKOLEN I DET NORSKE UTDANNINGSSYSTEMET Ph.D, 3 år Master, 2 år Fagskole ½ til 2 år Yrkesfaglig 3 eller 2+2 Bachelor,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold

Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold Vurderingsordningen i de videregående steinerskolene med tilleggsdokumenter Innhold 1. Vurdering i steinerskolenes videregående trinn.... 2 2. Årsoppgaven i steinerskolene, formål og perspektiv, kompetansemål

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.3 2014 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.3 2014 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009 1.0 20.12.10 2.0 15.03.11 2.1 31.08.11 Ny jf revisjon NOKUT 2.2 02.12.11

Detaljer

Årsmelding 2015 Norsk jernbaneskole

Årsmelding 2015 Norsk jernbaneskole Årsmelding 2015 Norsk jernbaneskole Innhold Norsk jernbaneskole... 2 Innledning... 2 Bakgrunn... 3 Måloppnåelse i henhold til skolens virksomhetsplan... 4 Organisasjon... 5 Lokomotivførerutdanningen...

Detaljer

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016

Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen. Reglement. Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 Norsk jernbaneskole Lokomotivførerutdanningen Reglement Versjon 3.4 2016 REVISJONSOVERSIKT Rev.nr Dato Endringer 0.0 2005 0.1 2009

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15

Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Utviklingsplan for Ringsaker videregående skole. Skoleåret 2014/15 Innledning Opplæringspolitisk plattform for Hedmark 2009 2013 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2008. Dette er et plandokument som

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe SN-SAK NR: 39/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØREN ARKIVSAK NR: Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole

Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Forskrift om vurdering, eksamen og vitnemål ved ORME fagskole Hjemmel: Fastsatt av Styret for ORME fagskole 15. mai 2011 med hjemmel i Lov 2003-06- 20 nr. 56: Lov om fagskoleutdanning. 1. Vurderingsformer

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp)

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolene i RSK Vest Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Disse retningslinjene vedtas av den enkelte kommune 1 Ansvar 2 Begrepsavklaringer

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015

NOKUTs tilsynsrapporter. Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Motedesign og modelisme Moteskolen AS September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Moteskolen AS Motedesign og modelisme Nivå/fagskolepoeng: 120 Undervisningsform:

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter

Reglement for fagskolestudenter Reglement for fagskolestudenter ID UTS.Had.AvdHF.1.5.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 21.04.2015 Forfatter Rolf-Jørgen Jenssen Verifisert Hans Gunnar Hansen Godkjent Inge Holm Side 1 av12 Innhold: 1. Opptak til

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE

KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE KVALITETSPLAN FOR HÅKVIK SKOLE INTRODUKSJON AV VIRKSOMHETEN Håkvik barneskole er en 1-7 skole med ca 150 elever. Skolen ligger 12 km sør for Narvik sentrum i naturskjønne omgivelser i gangavstand til skog,

Detaljer

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Årsrapport 2013 Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2013. Beskrivelse:

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl.

Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013. Data. Oppstart H2010, 1. kl. Side 1/6 Fagplan-/Studieplan Studieår 2010-2013 Data Oppstart H2010, 1. kl. Oslofjorden teknologiutdanning Endringshistorikk Mal versjon 1.0: 09.februar 2007 Mal versjon 2.0 19.februar 2007 studieplan

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole

HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H & Olav Duun videregående skole HMS-HÅNDBOK FOR ELEVER H M & S Olav Duun videregående skole Innholdsfortegnelse 1 HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 2 BESKRIVELSE AV HMS SYSTEMET FOR ELEVER... 4 3 ORGANISERING OG ANSVAR... 5 4 ORGANISERING

Detaljer

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011 1.0 Kvantitative indikatorer 1.1 Søking inntak Antall søkere. Skolen opplevde en økning i antall søkere både for heltid og deltid/nett i 2011. Økningen gjelder for alle fordypninger. For heltidsstudiet

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøter i N-T vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester

Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester Erfaringer og refleksjoner rundt kvalitetssikring av administrative tjenester FAP vårseminar 15.03.2013 Marianne Øhrn Johannessen, Leder Studentservice Mange administrative tjenester er vesentlige for

Detaljer

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret.

1. Administrativ og faglig ledelse har ansvar for den daglige driften av utdanningsvirksomheten etter retningslinjer og pålegg fra styret. Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning Fastsatt av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 26.01.2009 med hjemmel i Kunnskapsdepartementets forskrift

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Utfordringer og muligheter

Utfordringer og muligheter Utfordringer og muligheter Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 10. mai 2012 v/ ass. avdelingsdirektør Bjørn R. Stensby, NOKUT Dette skal jeg snakke om Viktige føringer i godkjenningsprosessen

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem

Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem Systembeskrivelse for Fagskolens kvalitetssystem Versjon 1 Innhold 1.0. Innledning... 3 1.1. Kvalitetssystemet... 3 1.2. Mål med KSS... 3 1.3. Kvalitetssystemets forankring... 4 1.3.1. Strategisk plan...

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Skal du ta privatisteksamen?

Skal du ta privatisteksamen? Skal du ta privatisteksamen? Nyttige tips og råd Innledning Har du behov for studiekompetanse eller fagbrev? Kanskje du ønsker å forbedre karakterer du allerede har fra videregående skole? Du tar eksamen

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund:

Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: Til YS v/ Gunn kristoffersen Høring fra NOKUT kvalitetssikring av høyskoler. Vi viser til mail datert 5. november og sender herved høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund: HØRING: NOKUTs RETNINGSLINJER

Detaljer

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013

Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Redigert presentasjon til rådgivernettverksmøte INVEST, vår 2013 Fagskoleinfo på karrieresenterets hjemmeside: http://karriere-nt.no/sider/default.aspx Original pp finner du på denne linken: http://www.vox.no/no/nasjonaltfagskolerad/informasjonsmateriell-om-fagskolen/

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger

Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Vesentlig endring i godkjente fagskoleutdanninger Opprettelse av nytt lærested ved Stord vidaregåande skule for utdanningen «elkraft» fra Fagskulane i Hordaland, Bergen tekniske fagskole Februar 2012 Utdanningssted:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Moteutviklingsledelse Moteskolen AS September 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Moteskolen AS Moteutviklingsledelse Nivå/fagskolepoeng: 60 Undervisningsform:

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI.

Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Eksamensreglement for eksamen uten studiepoeng/fagskolepoeng ved NKI. Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1

Detaljer

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013

Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 Kvalitetsrapport fra Den norske filmskolen for året 2012 15. mars 2013 1. Nøkkeltall DNF tar inn 42 studenter hvert andre år, fordelt med 6 studenter på 7 linjer. Siden starten i 1997 har alle studenter

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Maskinteknikk Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014

Trondheim Katedralskole. August 2014. Informasjon til alle - skolestart 2014 Trondheim Katedralskole August 2014 Informasjon til alle - skolestart 2014 Dette skrivet inneholder informasjon om viktige søknadsfrister skoleåret 2014/15 samt ulike påminnelser og presiseringer alle

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs

HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN. Lesing i videregående skole. Leseveiledning i fagundervisningen. Vår 2013 Samlingsbasert kurs HØGSKOLEN I FINNMARK KURSPLAN Lesing i videregående skole Leseveiledning i fagundervisningen Vår 2013 Samlingsbasert kurs 1 Lesing i videregående skole leseveiledning i fagundervisningen 1.1 Bakgrunn Lesing

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS)

S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) Side 1 av 6 2.2 S E R V I C E E R K L Æ R I N G MISJONSHØGSKOLEN (MHS) HR sak 20/08 mai 2008 HS sak 28/08 juni 2008 FORORD Serviceerklæringen for MHS er utarbeidet som et ledd i studiekvalitetsarbeidet

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

KARAKTERKLAGER - VEILEDNING FOR ELEVER

KARAKTERKLAGER - VEILEDNING FOR ELEVER Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no De fylkeskommunale videregående skolene Kristen Videregående skole Trøndelag Bybroen vgs Øya vgs Vår saksbehandler: Gunnar Solberg Tlf. 73 86 62 14 E-post: gunnar.solberg@stfk.no

Detaljer

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement

YTRE NAMDAL FAGSKOLE Reglement Innhold 1 Generelle bestemmelser... 3 1.1 Studentenes ansvar... 3 1.2 Skolens ansvar... 3 1.3 Fravær fra obligatorisk undervisning... 4 1.4 Fravær fra praksis... 4 1.4.1 Fravær fra obligatoriske kurs...

Detaljer

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master)

Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Samlet programbeskrivelse Avansert geriatrisk sykepleie (erfaringsbasert master) Varighet: 3 år Studiepoeng: 120 Organisering: Deltidsstudium Ansvarlig fakultet: Det medisinske fakultet Programnavn: Avansert

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen.

Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. Eksamensreglement Alle eksamenskandidater skal ha gjort seg godt kjent med dette reglementet i god tid før de møter til eksamen. 1. Definisjoner 1.1 Eksamensvakt Person som er til stede i eksamenslokalet

Detaljer

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge

Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Erfaringer med kvalitetssikring i Norge Innlegg på konferanse i regi av ACE Denmark 23.03.2012 Direktør Terje Mørland, NOKUT NOKUT bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen Innhold 1. Den norske

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer