Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)"

Transkript

1 Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85

2 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel Innledning om kvalitetssikringssystemet... 5 Kvalitetshåndbokens oppbygning... 7 Dokumentasjonsbibliotek for kvalitetssikringssystemet... 7 Innspill til forbedringer av kvalitetshåndboken... 7 Lokomotivførerutdanningen, en del av Norsk jernbaneskole... 8 Norsk jernbaneskole i samfunnet... 8 Organisasjons for Lokomotivførerutdanningen Råd og utvalg Fellesmøter Virksomhetsplan (VHP) /Strategisk plan Økonomistyring Pedagogisk plattform Arbeidsprosesser Kapittel 2 prosessdokument Del 2.1 undervisning og studentadministrasjon Prosessdokument Opptak av studenter Prosessdokument Informasjon til studenter Prosessdokument Oppstart av nytt studieår Prosessdokument Undervisning Prosessdokument Øvelseskjøring Prosessdokument Fravær Prosessdokument Eksamen og vitnemål Prosessdokument Inntaksnemnda Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 2 / 85

3 Prosessdokument Klagenemnda Prosessdokument Bibliotek Del 2.2 Studentenes evaluering av fagskolen Prosessdokument Studentenes evaluering av utdanningen Prosessdokument Emneevaluering Del 2.3 Sensors, instruktører og faglærers vurdering av fagskolen Prosessdokument Sensors vurdering av utdanningen Prosessdokument Faglærernes vurdering av utdanningen Prosessdokument Instruktørers vurdering av utdanningen Del 2.4 Eksterne interessenters vurdering av fagskolen Prosessdokument Bransjeundersøkelse Del 2.5 Personaladministrasjon Prosessdokument Avdelingsmøte Prosessdokument Personalmøter Prosessdokument Personalsamling Prosessdokument Faglig seminar Prosessdokument Ledergruppa Prosessdokument Styremøter Prosessdokument Studentenes tillitsvalgtsordning Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 3 / 85

4 Prosessdokument Medarbeidersamtale Prosessdokument Arbeidsmiljøutvalgsmøter (AMU) Prosessdokument Instruktører Prosessdokument Kjørelærere Del 2.6 Revisjon og forbedring av fagskoleutdanningen Prosessdokument Brukerråd Prosessdokument Studieprogramforbedring/revisjon Prosessdokument Kvalitetsrapport Prosessdokument Fagdag Del 2.7 Etablering av nye utdanningstilbud Prosessdokument Etablering av nye utdanningstilbud Revisjonsoversikt Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 4 / 85

5 OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET Kapittel 1 Innledning om kvalitetssikringssystemet Lokomotivførerutdanningen (LOK) har utviklet en kvalitetshåndbok som beskriver alle sidene ved kvalitetsarbeidet ved fagskolen. Håndboken er et kvalitetssikringssystem som omfatter alle prosesser som har betydning for utdanningskvaliteten, fra informasjon til mulige søkere til avslutning av studier. Skolen skal ha rutiner som sikrer kontinuerlige forbedringer av systemet. I følge lov om fagskoleutdanning 2 er en av forutsetning for akkreditering at skolen har et tilfredsstillende system for kvalitetssikring. Kvalitetsarbeidet skal: - sikre at undervisningen og læringsmiljøet ved fagskolen holder god faglig kvalitet - bidra til kvalitetsutvikling - dokumentere kvalitetssikringsarbeidet - avdekke sviktende kvalitet - omfatte alle arbeidsprosesser av betydning for utdanningskvaliteten - ha rutiner som sikrer kontinuerlig forbedringer av systemet - måle sentrale faktorer som gjelder studentene og studentenes læring Planlegging, kontroll og forbedringer er viktige faktorer i et kvalitetssikringssystem. Det overordnede målet er at kvalitetsarbeidet skal sikre at studentene får god læring, og at Lokomotivførerutdanningens samlede ressurser utnyttes på en best mulig måte i møte med studentene og i samarbeid med jernbaneforetakene. Modell for kvalitetsarbeidet dilghj Arbeidsprosesser: Kvalitetsutviklingsprosesser Undervisning Studentadministrasjon Personaladministrasjon Evaluering av alle områder Rapportering Avdelingsmøte Tiltak for utvikling av utdanningskvaliteten Modellen identifiserer hovedområdene for kvalitetsarbeidet på fagskolen, og illustrerer at kvalitetsarbeid er en systematisk og helhetlig prosess. Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 5 / 85

6 I tråd med NOKUTs forskrift om kvalitetssikring skal arbeidet med og rundt kvalitetssystemet bidra til at det utvikles en sterk kvalitetskultur i organisasjonen. Systemet skal legge til rette for å systematisere og dokumentere studiekvalitet, påskjønne godt kvalitetsarbeid og følge opp sviktende kvalitet. Systemet skal legge til rette for utviklingsperspektivet i et helhetlig arbeid med studiekvalitet og læringsmiljø. Systemet skal ta for seg områder man skal bli målt på. NOKUT har definert følgende områder: Kvantitativ informasjon om utdanningstilbudet Lokomotivførerutdanningen samler informasjon om studentenes nivå og bakgrunn i skjema for registrering opptak og i opptaksrapport. Studentenes eksamensresultat og gjennomstrømming registreres i skjema for statistikk for eksamensresultat og frafall. Evalueringsskjema fra undervisning og praksis oppsummeres og legges fram på avdelingsmøter med fokus på innsatsfaktorer i undervisning og infrastruktur. Protokollene fra avdelingsmøtene inngår i fagskolens revisjon av utdanningstilbudet, i kvalitets- og årsmeldinger og danner grunnlag for videreutvikling og forbedring av utdanningstilbudet. Studentenes vurdering av utdanningstilbudet Lokomotivførerutdanningen gjennomfører evalueringer blant studentene etter endt praksisperiode, i videregående kurs og ved utdanningens slutt. I tillegg gjennomføres det studentsamtaler og emne/modulevalueringer. Det gjennomføres også kandidatundersøkelser blant studenter som er ferdig utdannet ved fagskolen. Resultatet av evalueringene oppsummeres og legges fram på avdelingsmøter, blir gjennomgått med studentene i allmøter og gjøres tilgjengelig på It s learning. Protokollene fra avdelingsmøtene inngår i revisjon av utdanningstilbudet, i kvalitets- og årsmeldinger og danner grunnlag for videreutvikling og forbedring av utdanningstilbudet. Undervisningspersonalets og sensorenes vurdering av utdanningstilbudet Lokomotivførerutdanningen gjennomfører jevnlige evalueringer blant instruktører (innleid fra jernbaneforetakene), faglærere og sensorer. Resultatet av evalueringene oppsummeres og legges fram på avdelingsmøter og blir gjort tilgjengelig på skolens felles datalagringsområde. Protokollene fra avdelingsmøtene inngår i revisjon av utdanningstilbudet, i kvalitets- og årsmeldinger og danner grunnlag for videreutvikling og forbedring av utdanningstilbudet. Eksterne interessenters vurdering av utdanningstilbudet Lokomotivførerutdanningen gjennomfører periodiske undersøkelser blant jernbaneforetak og organisasjoner som sier noe om yrkesrelevans og studentenes kunnskapsnivå når de kommer ut i arbeidslivet. Resultatet av evalueringene oppsummeres og legges fram på avdelingsmøter, og blir gjort tilgjengelig på skolens felles datalagringsområde. Protokollene fra avdelingsmøtene inngår i revisjon av utdanningstilbudet, i kvalitets- og årsmeldinger og danner grunnlag for videreutvikling og forbedring av utdanningstilbudet. Ledelsens samlede analyse og vurdering av kvaliteten Informasjonen som framkommer gjennom protokoller fra avdelingsmøter, studentmøter, faglige seminar, instruktørsamlinger og kvantitative undersøkelser presenteres i kvalitets- og årsmelding. Kvalitetsrapporten skal gi en velordnet framstilling av alle avvik og suksessbærere i alle ledd i organisasjonen basert på alle prosessdokument i kvalitetshåndboka og dets handlingskrav. Rapporten skal også skissere forslag til hvordan avvik kan lukkes. Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 6 / 85

7 Bruk av kunnskap til forbedring av kvaliteten Med bakgrunn i vurderingene, innhentet informasjon fra brukere og ansatte, justerer skolen metodikk, pedagogikk, læreplaner og årsplaner der det er relevant. Justeringene formidles og innarbeides som en del av prosessene tilhørende oppstart av nytt skoleår, samt i avdelingsmøter og personalsamlinger. Rutiner for etablering av nye utdanningstilbud Den stadige utviklingen innenfor rekruttering gjør at bransjen forventer at det er gode nok utdanningstilbud som tar inn over seg bransjens behov. Skolen ønsker å være fleksibel for å kunne tilby studier som bransjen til enhver tid etterspør. Skolens rutiner i forbindelse med etablering av nye utdanningstilbud baseres på NOKUTs retningslinjer av om standarder og kriterier for godkjenning av utdanningstilbud og beskrives i prosessdokument 7.1. Kvalitetsindikatorer En kvalitetsindikator er et indirekte mål for, og en pekepinn om kvalitet og sier noe om kvaliteten på det området som måles. Formålet med kvalitetsindikatorene er å gi studentene, bransjen, ansatte, styret, skoleeier og omverdenen ellers informasjon om kvaliteten på det undervisningstilbudet Fagskolen tilbyr. Kvalitetsindikatorene er knyttet til nøkkeltall for kvalitetsområdene, som for eksempel søkertall, karakterer, opptak og grad av tilfredshet blant studenter og ansatte. Det er årsmelding med kvalitetsrapport som beskriver hvilke kvalitetsindikatorer fagskolen har jobbet med i siste skoleår. Kvalitetsrapporten definerer også hvilke kvalitetsindikatorer fagskolen skal konsentrere seg om neste skoleår, og fastsetter kvalitetsmål. Kvalitetshåndbokens oppbygning Kvalitetshåndboken består av to deler: - Del 1 er den overordnede delen og tar for seg organisasjonsmodell ved Lokomotivførerutdanningen, beskriver kvalitetssikringssystemet og presenterer organisering av, mål for og rapportering av kvalitetsarbeidet. - Del 2 tar for seg de ulike, konkrete arbeidsprosessene ved Lokomotivførerutdanningen og rutinene, beskrivelsene og dokumentene som hører til hver arbeidsprosess. Kvalitetssikringssystemet beskriver en felles standard for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring for alle ansatte. Ledelse og ansatte har et felles ansvar for at kvalitetstanken er en integrert og selvfølgelig del av fagskolens virksomhet. Dokumentasjonsbibliotek for kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikringssystemet dokumenterer de prosessene og resultatene som er sentrale når det gjelder kvalitetsutvikling av virksomheten. Resultatene skal gjøres tilgjengelig på It s learning for våre studenter og på felles dokumentlagringsområde for ansatte. Innspill til forbedringer av kvalitetshåndboken Kvalitetshåndboken er et levende dokument. Vi er i kontakt med andre fagskoler og benytter oss av dokument og gode tips fra andres erfaringer. Dersom du har kommentarer eller forslag til Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 7 / 85

8 forbedringer, kan du ta kontakt med arbeidsgruppen som har ansvaret for å oppdatere og kvalitetssikre håndboken. Gruppen ledes av koordinator ved Lokomotivførerutdanningen. Lokomotivførerutdanningen, en del av Norsk jernbaneskole Foruten å utdanne lokomotivførere, er Norsk jernbaneskole et kurs- og utdanningssenter. Vi utdanner førere, togekspeditører, togledere samt grunn-, etter- og videreutdanning innen alle jernbanefagene. Bare lokomotivførerutdanningen (LOK) er fagskoleutdanning. Skolen startet i Norsk jernbaneskole i samfunnet Premissleverandører og Skolesjef og Jernbaneverket Styringsdokumenter samarbeidspartnere Stortinget finansiering Lokomotivførerutdanningen Fagskoleloven NOKUT Styre og klagenemnd med NOKUTs krav og kriterier eksterne medlemmer (representanter for jernbaneforetakene og NLF) Bransjeorganisasjoner ( Jernbaneforetakene Aktivitetsplaner (lærere, ledelse) Strategisk plan / Virksomhetsplan /jernbaneforetakene ) Andre fagskoler Fremdriftsplaner Budsjett SPEKTER Høgskoler (HiA) NAV Tidligere studenter Norsk jernbanemuseum Andre avdelinger i Jernbaneverket (fag, klasse, lærere) Tillitsvalgte (repr. i styret og faste møter) (Lokomotivførerutdanningen) Læreplaner Regelverk Aktivitetsplaner Timeplaner Instruktøravtaler Kjørelæreravtaler Evalueringer Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 8 / 85

9 Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 9 / 85

10 Organisering Skolen eies av Jernbaneverket. Norsk jernbaneskole (NJ) er organisert under Personal- og organisasjonsavdelingen i Jernbaneverket. Den administrative og faglige ledelsen er delegert fra Jernbaneverket til NJ. Organisasjons for Lokomotivførerutdanningen Styret Styret har ansvaret for at Lokomotivførerutdanningen holder høy faglig og pedagogisk kvalitet, og at skolen drives effektivt og i overensstemmelse med alle lover, forskrifter og regler. Styret arbeider i henhold til styrevedtekter utarbeidet av Jernbaneverket. I styret sitter representanter for jernbaneforetakene (jernbaneforetakene), eier, ansatte, studenter og fagforening. Fagskolens visjon Lokomotivførerutdanningen skal utdanne verdens beste lokomotivførere! Sikkerhet og kontinuerlig læring settes i høysetet. Skolen skal være en foregangsskole i læring gjennom samarbeid. Fagskolens mål - LOK skal ha et opplæringstilbud som er tilpasset studentenes og arbeidslivets behov og krav når det gjelder både innhold og struktur. - LOK skal ha lokaler og utstyr som tilfredsstiller kravene til kvalitet og funksjonalitet. - LOK skal ha et godt arbeidsmiljø og en god organisasjonskultur for både studenter og ansatte. - LOK skal gjennom god økonomistyring kunne vektlegge kvalitet og pedagogikk. Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 10 / 85

11 Råd og utvalg Lokomotivførerutdanningen har disse utvalgene: Arbeidsmiljøutvalg (AMU) AMU har som oppgave å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø ved fagskolen. Utvalget er partssammensatt med representanter med stemmerett fra ledelse og ansatte. Medlemmene i utvalget velges for to år av gangen. AMUs oppgaver er å: - overvåke og se til at det drives et systematisk HMS-arbeid ved fagskolen - informere om saker som har betydning for arbeidsmiljøet - behandle statistikker innenfor sykefravær, vold/trusler og yrkesskader - behandle planer som kan ha betydning for arbeidsmiljøet - behandle helse- og velferdsmessige spørsmål knyttet til arbeidstidsordninger - behandle skolens byggesaker - behandle generelle HMS-saker Inntaksnemnd Inntaksnemnda oppnevnes av fagskolens styre og består av rektor, hovedlærer/fagsjef og en representant fra Norsk Lokomotivmannsforbund/Norsk jernbaneforbund. Nemnda tilrår rektor om endelig vedtak om studieplass og har veiledningssamtale med studentene etter endelig opptak. Inntaksnemnda samles ved behov. Brukerrådet Brukerrådet er satt sammen av representanter fra bransjen, organisasjoner og skolen. Formålet er å sikre at utdanningen alltid er faglig oppdatert på materiell og innhold. Brukerrådet skal også ta stilling til utviklingsperspektiver når det gjelder fagskolens utdanningsprogram, og komme med forslag til bedring. Klagenemnda Fagskolens styre utnevner klagenemnd for behandling av klager i forbindelse med inntak og eksamen, samt enkeltvedtak om tap av skoleplass. Klagenemnda består av tre personer og er oppnevnt av styret for fire år. Klagenemnda innkalles ved behov. Tillitsvalgtforumet Tillitsvalgtforumet er et uavhengig fellesorgan for Fagskolens studenter. Tillitsvalgtforumet skal ta seg av oppgaver som gjelder studentenes arbeidsforhold og velferdsinteresser, og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen. Tillitsvalgtforumet skal ha én representant fra hver klasse, som velges for ett år av gangen. Tillitsvalgtforumet er også et bindeledd mellom studentene og skolens ledelse der begge parter kan ta opp saker som gjelder undervisningen og andre forhold ved skolen. Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 11 / 85

12 Fellesmøter Norsk jernbaneskole og Lokomotivførerutdanningen arrangerer fellesmøter jevnlig for å sikre informasjonsflyten mellom de ulike avdelingene og sørge for at alle får den samme informasjonen om saker som berører ansatte og deres arbeid. Interne og eksterne nyhetsbrev er også etablert for å sikre informasjonsflyten. Personalmøter og seminar Personalmøtene er felles for alle ansatte på Norsk jernbaneskole og tar for seg blant annet virksomhetsplan, resultater av evalueringer og samarbeid på tvers av faggruppene. Disse møtene kan også inneholde kurs for lærerne, som opplæring i aktuell programvare. Avdelingsmøter Ansatte på fagskolen møtes til avdelingsmøter hver tredje uke. Ansatte informerer om aktuelle saker og viktige endringer. Avdelingsmøtene er fagskolens viktigste arena for evalueringsarbeidet. Ansatte legger fram og oppsummerer evalueringer de er ansvarlige for ifølge prosessdokument, evalueringene diskuteres og eventuelle tiltak drøftes. Protokoll fra avdelingsmøtene nedtegnes og arkiveres og er sentrale i fagskolens arbeid med kvalitetsstyring. Faglig seminar Lokomotivførerutdanningen har et ukes langt faglig seminar årlig. Her går faglærerne gjennom faglig innhold og kvalitet i utdanningen samt evalueringer fra instruktører, sensorer og bransje, og foreslår eventuelle tiltak og endringer. Dette blir også lagt fram på instruktørsamlingen. Funn og tiltak nedtegnes og arkiveres. Studentmøter Skolen kaller inn til allmøte for studentene hvert semester. Her går skolens ansatte gjennom resultater fra evalueringer, tiltak og tilbakemeldinger. Her blir det også informert om nyheter fra skolen og saker som gjelder alle studenter. Instruktørsamling Skolen samler innleide instruktører til årlige seminar for faglig og pedagogisk påfyll, og for å gå gjennom evalueringer, endringer og nyheter fra skolen. Kjørelærerkurs / Kjørelærersamlinger Skolen utdanner lokomotivførere til veiledere /kjørelærere for studentene under praksisperiodene gjennom et ukeskurs. Skolen samler alle kjørelærere en gang pr. år til dagskurs. Fagdag Formålet med fagdagen er å skape en møteplass for alle som er opptatt av fagopplæring og mer praktisk innretning av den yrkesfaglige videreutdanningen på tertiærnivå. Her kan deltakerne danne nettverk og utveksle erfaringer. På fagdagen er det et omfattende program med foredrag av sentrale aktører innen ulike bransjer og profesjoner, paneldebatter og gruppesamlinger. Målgruppene for fagdagen er: - nåværende og tidligere fagskolestudenter - lærere og instruktører - skoleledere - representanter fra næringsliv/bransje/sektor/etat - politikere - media Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 12 / 85

13 - NOKUT På fagdagen er det også dialogmøter mellom uteksaminerte fagskolekandidater, utvalgte faglærere og skolens ledelse. Formålet er å innhente synspunkter på hvordan skolen har gjort tidligere fagskolestudenter i stand til å møte ulike utfordringer i arbeidslivet. Her oppdaterer man skolen og hverandre på hvilke funksjoner man er satt til å ivareta, og hvilken kompetanse som da kreves. Virksomhetsplan (VHP) /Strategisk plan Lokomotivførerutdanningen baserer sin aktivitet på de verdiene som er synliggjort i Fagskolens VHP for gjeldende treårsperiode. Utarbeidelse av VHP Lærerne og ledelsen utarbeider VHP i samarbeid. Utgangspunktet er Jernbaneverkets satsingsområder, som er overordnede, og som skolen blir målt etter. Planen inneholder også skolens egne mål som skolen skal jobbe mot. Strategisk plan legges fram for og godkjennes av styret. Ledelsen ved LOK jobber kontinuerlig med å bevisstgjøre og involvere alle ansatte i denne prosessen blant annet på personalmøter og planleggingsdager. har det formelle ansvaret for at VHP blir fulgt opp. Finansiering Lokomotivførerutdanningen har en grunnfinansiering fra Jernbaneverket. Statsbudsjettet gir rammeoverføringer til Jernbaneverket som fastsetter den økonomiske rammen for utdanningen. Jernbaneverkets budsjett for kommende år danner grunnlag for overføringer til Norsk jernbaneskole, derunder Lokomotivførerutdanningen. Antall studenter varierer i takt med styrets vedtak knyttet opp mot jernbaneforetakenes behov og evne til å stille med instruktører og kjørelærere. Statsbudsjettets føringer er avgjørende for antallet som blir tatt opp. Lokomotivførerutdanningen har et visst antall ansatte uansett antall studenter, men justerer ned eller opp, antall innleide instruktører og kjørelærere. Økonomistyring Lokomotivførerutdanningen skal ha en økonomiforvaltning som sikrer en effektiv utnyttelse av ressursene. Økonomiforvaltningen skal ta hensyn til de strategiske prioriteringene ved Lokomotivførerutdanningen og framtidige økonomiske bindinger. Lokomotivførerutdanningen skal videreutvikle budsjett- og økonomisystemene og sørge for at merkantilt personale får den nødvendige opplæringen. Pedagogisk plattform Studentene ved Lokomotivførerutdanningen har praktisk erfaring fra yrkeslivet, som det i undervisningen skal trekkes veksler på. Lærerens oppgave blir derfor å vise at de erfaringene studentene har tilegnet seg, kan innlemmes i et mer helhetlig system og bygges inn i kognitive strukturer. Dette øker studentenes mulighet til å prøve ut sine standpunkter og få tilbakemeldinger i trygge omgivelser. Dette vil igjen gi økt selvinnsikt ved at studentene vil kunne se sine muligheter, ressurser og begrensninger. Studentenes spisskompetanse på enkeltområder kan benyttes til sette ulike temaer inn i en større sammenheng og trekke inn ulike aspekter både faglige så vel som økonomiske, etiske og miljømessige. Holdninger Lokomotivførerutdanningen mål er å ha en høy profil i formidling av verdier og holdninger. Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 13 / 85

14 Lokomotivførerutdanningen vil: - fremme likeverd og likestilling, uavhengig av kultur, rase, kjønn og religion - skape bevissthet om etiske dilemmaer i samfunnet og på arbeidsplassen - fremme høy moralsk standard - utvikle gode holdninger til sikkerhet - ha en bevisst holdning til egen rolle i samspillet mellom menneske, teknikk og organisasjon - være innforstått med eget ansvar - ha gode kommunikasjonsegenskaper - kunne planlegge arbeidet sitt - vite hvor man finner relevant informasjon - ha grunnleggende kunnskaper om moderne informasjonsteknologi - ha gode kunnskaper om tilgrensende yrker og deres myndighet - være presise Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 14 / 85

15 Arbeidsprosesser Kapittel 2 prosessdokument Del 2.1 undervisning og studentadministrasjon Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 15 / 85

16 Prosessdokument 1.1 Opptak av studenter Systemplassering 1.1 Hva prosessen omfatter: Mål: Styrende dokumenter: Aktuelle rutiner: Ansvarlig: Opptak av studenter til Lokomotivførerutdanningen At opptak av studenter skjer så raskt som mulig og riktig. At kommunikasjon med søkere/potensielle søkere samt andre partnere oppleves som tydelig og profesjonell. Reglement for Lokomotivførerutdanningen Rutine NJ_4 oversikt inntaksprosessen Rutine NJ_14 Opptaksrapport Innledning Utlysning av studieplasser til Lokomotivførerutdanningen gjøres senest 4 måneder før skolestart. Primær søknadsfrist er 1. juni, sekundær søknadsfrist 1. november. Primær søknadsfrist utlyses hvert år, sekundær søknadsfrist utlyses ved behov. Aktiviteter / momenter 1 Informasjon om søknadsprosessen. Det legges ut informasjon om søknadsfrister og opptakskrav på Norsk jernbaneskoles nettsider. 2 Informasjon under søknadsprosessen. Det informeres kontinuerlig om nye steg i opptaksprosessen og om søkerne er med videre. 3 Informasjon under veiledningssamtale. Samtalen skal ta opp krav og forventninger som stilles ved å studere ved skolen og hva lokomotivføreryrket innebærer. 4 Statistiske data. Det skal utvikles statistiske data på: - antall søkere - antall opptatt - antall oppmøtte - alder - kjønn 5 Opptaksrapport. Det skal gjøres en undersøkelse på om opptaket har skjedd i henhold til gjeldende rutiner. Inntaksnemnda skal utarbeide en rapport for hvordan opptaket har skjedd. Avvik skal rapporteres i h.h.t. gjeldende rutine. Utfører Informasjonsansvarlig Informasjonsansvarlig Resepsjonen Inntaksnemnda Hovedlærer LOK Resepsjonen Inntaksnemnda Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 16 / 85

17 Skjema Skjema NJ_21 Søknadsskjema Skjema NJ_22 Registrering opptak Skjema Utdanningsløp Mal NJ_Brev til studentene under opptaksprosessen Dokumentinformasjon Sist revidert dato Revidert av AHJ & KEJ Versjonnr: 3.0 Godkjent av: Styret Oppfølgingsansvarlig: Evt. Arkivreferanse: Referanse ikke tildelt Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 17 / 85

18 Prosessdokument 1.2 Informasjon til studenter Systemplassering 1.2 Hva prosessen omfatter: Mål: Styrende dokumenter: ressurser: Ansvarlig: Arbeidet som gjøres på fagskolens ulike nivåer for å gi studentene den informasjon de trenger til en hver tid trenger. Alle studenter skal være godt informert eller ha god tilgang på tydelig og relevant informasjon Reglement for Lokomotivførerutdanningen It s learning Norsk jernbaneskoles nettsider Time Edit Informasjonsansvarlig IKT-ansvarlig, Resepsjon Innledning Fagskolens studenter tilbringer mye tid utenfor skolens område under praksisperiodene. Det er viktig at all nødvendig informasjon ligger lett tilgjengelig på et medium alle kjenner og har tilgang til. Det aller meste av viktig informasjon publiseres derfor via nettbaserte medier som skolens nettsider, It s learning og Time Edit. Aktiviteter / momenter 1 Nettside. er søkernes og eksternes første punkt for informasjon. Her oppdateres informasjon om læreplan og kurs/samlinger i regi av skolen. 2 It s learning inneholder viktige områder med informasjon for studentene. Her legges det ut informasjon om praksisperioder, fravær, eksamensresultat, evaluering og annen informasjon fra skolen. Det er også her studentene mottar e-post fra skolen. Informasjonen lagt ut til studentene på It s learning regnes som gitt fra fagskolens side. Det er derfor studentenes ansvar å fortløpende holde seg oppdatert om innholdet. 3 Time Edit. Timeplan med fag, klasserom og instruktør blir lagt ut på Time Edit. Studentene har tilgang via It s learning og nettet. 4 Tilbakemeldingsskjema praksisperioder Et eget nettsted er opprettet for at studenter og kjørelærere enkelt skal kunne levere tilbakemeldingsskjema etter endt praksisperiode. Utfører Informasjonsansvarlig IKT-ansvarlig Resepsjonen Resepsjonen Hovedlærer LOK Koordinator Lok IKT-ansvarlig Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 18 / 85

19 Skjema Tilbakemeldingsskjema for studenter og kjørelærere Dokumentinformasjon Sist revidert dato Revidert av AHJ & KEJ Versjonnr: 3 Godkjent av: Styret Oppfølgingsansvarlig: Evt. Arkivreferanse: Referanse ikke tildelt Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 19 / 85

20 Prosessdokument 1.3 Oppstart av nytt studieår Systemplassering 1.3 Hva prosessen omfatter: Aktiviteter og planlegging som gjennomføres ved fagskolen i forbindelse med oppstart av nytt skoleår Mål: At alle studenter skal føle seg velkomne og at de kommer godt i gang med studiene At alle mottar all nødvendig informasjon Kvalitetssikre og koordinere alle aktiviteter som pågår. Bidra til at fagskolen skal bli sett på som profesjonell og som en enhet Styrende dokumenter: Læreplan for Lokomotivførerutdanningen Reglement for Lokomotivførerutdanningen Aktuelle rutiner: Rutine NJ_5 kontaktlærer Ansvarlig: Innledning Skolen krever at studentene forbereder seg godt til skoleåret og det er derfor viktig at skolen sikrer seg at studentene får all nødvendig informasjon, og at denne er kvalitetssikret og tilgjengelig. Aktiviteter / momenter Utfører 1 Fastsettelse av antall kull som starter følgende år Styret 2 Oppsummering av fjoråret. Ansatte kommer med innspill og erfaringer fra Faglærere, hovedlærer LOK,, koordinator LOK oppstarten av forrige skoleår på avdelingsmøtet i september. 3 Fastsettelse av årsplan og undervisningsplan i oktober. Hovedlærer, koordinator LOK Årsplanen for hvert kull gjøres kjent på Time Edit. 4 Oppdatering av informasjon til studenter. Foran hver skolestart ser IKT-ansvarlig, informasjonsrådgiver og koordinator LOK til at informasjonen som ligger ute på Norsk jernbaneskole sine nettsider, i studentbrosjyren, på it s learning, Time Edit og kvalitetshåndboken er oppdatert og gyldig for det nye kullet. Resepsjonen sender ut velkomstbrev og årsplan. Informasjonsansvarlig IKT-ansvarlig Resepsjonen Skjema Skjema NJ_1 Huskeliste for første skoledag Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 20 / 85

21 Mal Velkomstbrev Skjema NJ_5 Årsplan Brosjyre nye studenter Skjema NJ_32 Skolekontrakt Skjema NJ_16 oversikt pårørende Dokumentinformasjon Sist revidert dato Revidert av AHJ Versjonnr: 3.2 Godkjent av: Styret Oppfølgingsansvarlig: Evt. Arkivreferanse: Referanse ikke tildelt Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 21 / 85

22 Prosessdokument 1.4 Undervisning Systemplassering 1.4 Hva prosessen omfatter: Mål: Styrende dokumenter: Aktuelle rutiner: Ansvarlig: Denne prosessen tar for seg alle aspekter ved undervisningen. At studentene oppnår læremålene gjennom god undervisning og godt læringsmiljø Avtaler instruktørleie jernbaneforetak Læreplan for fagskoleutdanning for lokomotivførere Reglement for Lokomotivførerutdanningen Rutine NJ_7 Instruks Instruktør Rutine NJ_8 Instruks Sensor Hovedlærer Innledning Lokomotivførerutdanningen skal utdanne førere etter behov. Dette behovet blir meldt inn av jernbaneforetakene. Når behovet er slått fast på styremøtet planlegges inntak og undervisningsplan for følgende år. Aktiviteter / momenter 1 Antall kull. Styret fastsetter antall kull for kommende år etter behovsinnspill fra jernbaneforetakene. Skolen fastsetter startdatoer utover året. 2 Undervisningsplan og instruktørbestilling. Årsplaner og undervisningsplaner blir satt opp etter antall kull. Faglærere og innleide instruktører blir satt opp på undervisning. Rombooking og bestilling av materiell. 3 Innhold i undervisningen. Valg av innhold i undervisningen tar utgangspunkt i læreplanen, tilbakemeldinger og egne erfaringer. 4 Presentasjon av undervisningens mål og rammer. Faglærer eller instruktør gjennomgår og utdyper innholdet i den aktuelle modul med studentene. 5 Vurdering av studentenes læreforutsetninger og utbytte. Faglærer eller instruktør fører logg og inviterer studentene minst en gang under emnet til evaluering, enten ved tilbakemeldingsskjema eller gruppesamtale. 6 Evaluering av struktur og rammefaktor. Aktuelle momenter kan være: er innholdet i emnet hensiktsmessig, er tidsrammen fornuftig, fungerer de praktiske sidene av undervisningen? 7 Evaluering av målene. Faglærer eller instruktør evaluerer om målene fungerer tilfredsstillende, og om de er formulert slik at studentene ser hensikten med faget/emnet. De ser også på om målene fungerer godt med tanke på å beskrive den ønskede læringen hos studentene. Utfører Styret Hovedlærer LOK Hovedlærer LOK Faglærere Resepsjon Hovedlærer LOK Faglærer Innleid instruktør Faglærer Instruktør Faglærer Instruktør Faglærer Instruktør Faglærer Instruktør Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 15. juni 2011 Lokomotivførerutdanningen 22 / 85

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole. Februar 2014 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Forsvarets ingeniørhøgskole Februar 2014 Institusjon: Forsvarets ingeniørhøgskole Dato for vedtak: 13.02.2014 Sakkyndige: Gunn Haraldseid, Sven-Erik

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet

NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet NOKUTs tilsynsrapporter Studieforbundet Folkeuniversitetet Revidering av Mesterbrev tømrer Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform: Sakkyndige:

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania

KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania KVALITETSHÅNDBOK Beskrivelse av kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Campus Kristiania Mars 2015 Godkjent av styret for CK 16.03.2015 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...3 2.0 Rammer for kvalitetsarbeidet...4

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon...

Kapittel 1 Skolens struktur og organer... 6 1.1 Skolens eierstruktur... 6. 1.2 Skolens visjon, verdier og mål... 6. 1.2.1 Skolens visjon... Reglement Kapittel 1 - Skolens struktur og organer Kapittel 2 - Skolens og studentens ansvar og rettigheter Kapittel 3 - Regler knyttet til oppstart, avmelding og avbrudd Kapittel 4 - Evaluering og kvalitetssikring

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur

NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur NOKUTs tilsynsrapporter IT-drift og infrastruktur Stiftelsen TISIP Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen TISIP IT-drift og infrastruktur Nivå/fagskolepoeng: 30 Undervisningsform:

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene

Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Til Fagskolestyrets medlemmer Kopi til Fagskolestyrets varamedlemmer, fagskolene og fylkesadministrasjonen Innkalling til møte i styret for de fylkeskommunale fagskolene Dato, tid: Tirsdag 18. mars, kl.

Detaljer

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH

KS Utdanning. Rammeverk for. kvalitetssikring av utdanningen ved NHH KS Utdanning Rammeverk for kvalitetssikring av utdanningen ved NHH Vedtatt av Styret ved NHH 24.april 2012 Innhold Innhold... 2 1. Innledning... 3 2. KS Utdanning... 4 3. Organisering - KS Utdanning...

Detaljer

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Fagskolereglement Forord Reglement for fagskolestudenter ved Vea statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen)

Detaljer