KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831"

Transkript

1 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert Kvalitetsgruppen, Rektor Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 1 a

2 Innledning om kvalitetssystemet... 3 Kvalitetshåndbokens oppbygning... 3 Innspill til forbedringer av kvalitetshåndboken... 4 Om fagskolen... 4 Utdanning på næringslivets premisser... 4 Praktiske og yrkesrettede studier... 4 Engasjerte lærere og godt studentmiljø... 4 Effektiv fra første arbeidsdag... 5 Organisasjonskart for... 5 Visjon... 5 Forretningsidé... 6 Styret... 6 Administrasjonen... 6 Studentråd... 6 Fellesmøte... 7 Pedagogisk plattform... 7 Krav til kvalitetsarbeidet... 7 Mål for kvalitetsarbeidet... 8 Organisering av kvalitetsarbeidet... 9 Kvalitetsgruppen... 9 Studentmedvirkning... 9 Bransjemedvirkning... 9 Kvalitetsområder Undervisning Studentadministrasjon Personaladministrasjon Forvaltning, drift, vedlikehold Kvalitetsutviklingsprosesser Beskrivelse av kvalitetssystemet Kvalitetssystemets struktur Forbedringsarbeid Hvordan avdekker vi sviktende kvalitet? Sviktende kvalitet eller avvik kan dreie seg om: Sviktende kvalitet i studietilbudet Tiltak ved sviktende kvalitet Rapporteringssystem for det samlede kvalitetsarbeidet Faglærerrapport Sensorrapport Klasselederrapport Student Rapport fra eksterne interessenter Kvantitative indikatorer Kvantitative indikatorer for å belyse utdanningskvaliteten ved fagskolen: Årsrapport for utdanningskvalitet Intern revisjon Årshjul Vedlegg: Prosedyrer Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 2 a

3 Innledning om kvalitetssystemet Fredrikstad FagAkademi as har utviklet en kvalitetshåndbok som beskriver alle sidene ved kvalitetsarbeidet ved fagskolen. Håndboken er et kvalitetssystem (KS) som omfatter alle prosesser som har betydning for utdanningskvaliteten. Systembeskrivelsen inneholde de rutiner Fredrikstad FagAkademi as har for å fremskaffe kunnskap om forhold som har vesentlig betydning for kvaliteten i utdanningstilbud som tilbys eller planlegges, hvordan kunnskapen kan analyseres og hvem som har ansvar for å følge opp resultatene. KS inneholder de kvantitative indikatorene som fagskolen mener er sentrale for å belyse kvaliteten i utdanningstilbudet. En rapport basert på disse indikatorene (årsrapport) vil bli utarbeidet årlig. Skolen har også etablert rutiner (intern revisjon) for å sikre kontinuerlig utvikling og oppfølging av kvalitetssystemet. Kvalitetshåndbokens oppbygning Kvalitetshåndboken består av to deler. Hoveddelen(dette dokumentet) inneholder den overordnede delen og tar for seg organisasjonsmodell og råd og utvalg ved fagskolen, beskriver kvalitetssystemet og presenterer organisering av, mål for og rapportering av kvalitetsarbeidet. Den andre delen tar for seg de konkrete arbeidsprosessene ved fagskolen og rutinene, beskrivelsene og dokumentene som hører til hver arbeidsprosess. Kvalitetssystemet beskriver en felles standard for kvalitetsutvikling og kvalitetssikring for alle som er involvert i fagskolen. Ledelse og ansatte (også eksternt innleide) har et felles ansvar for at kvalitetstanken er en integrert og selvfølgelig del av fagskolens virksomhet. Kvalitetssystemet skal til en hver tid være tilgjengelig for alle berørte parter via symphonical og via skolens hjemmesider. Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 3 a

4 Innspill til forbedringer av kvalitetshåndboken Kvalitetshåndboken er et levende dokument. Har du kommentarer eller forslag til forbedringer, kan du ta kontakt med kvalitetsgruppen. Se også egen prosedyre for avvikshåndtering. Om fagskolen Fredrikstad FagAkademi as er godkjent av NOKUT som tilbyder av fagskolestudier Fredrikstad FagAkademi tilbyr både studier, etter- og videreutdannings-kurs, samt bedriftsintern opplæring. Våre fagområder er IT, regnskap, økonomi, markedsføring, reiseliv, ledelse, helse- og kontorfag. Utdanning på næringslivets premisser Fredrikstad FagAkademi har gjennom mange år, opparbeidet et stort nettverk av ledende aktører i næringslivet som bidrar med å utvikle våre studier. Vi er opptatt av at våre studenter skal få seg jobb etter en utdanning hos oss, og det er derfor svært viktig at våre studier holder et høyt aktualitet- og kvalitetsnivå. Gjennom vårt samarbeid med næringslivet sikrer vi nettopp at våre studier er oppdatert på hva markedet etterspør av kompetanse. Dette betyr at vi gir utdanning på næringslivets premisser og det har ført til at vi gjennom en årrekke har opparbeidet et godt rykte blant norske bedrifter. Praktiske og yrkesrettede studier Våre studier er praktiske og yrkesrettede der målet er å opparbeide innsikt i og forståelse for viktige oppgaver innenfor den delen av arbeidslivet som studiet skal kvalifisere til. Dette betyr at du får virkelighetsnære oppgaver som du jobber med gjennom studietiden. En del av disse oppgavene løser du sammen med andre i grupper. Engasjerte lærere og godt studentmiljø Vi har engasjerte lærere som kommer fra og har en tilknytning til næringslivet. Klasseromsundervisning sikrer personlig oppfølging og vi er opptatt av å skape et godt skole- og studentmiljø. Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 4 a

5 Effektiv fra første arbeidsdag Ved Fredrikstad FagAkademi får studenten en praktisk, jobborientert kompetanse. Summen av kunnskaper, ferdigheter og holdninger setter han i stand til å gjøre en god jobb. Vårt mål er at studenten skal kunne gå rett fra skolebenken og ut i en jobb hvor han er produktiv fra første dag. Studenten må kunne ta beslutninger og omsette dem til praktisk handling, og han må kunne bruke IT og andre verktøy på en optimal og effektiv måte. Fredrikstad FagAkademi har spesialisert seg på å knytte aktiv bruk av verktøy generelt og IT spesielt opp til de enkelte arbeidsoppgaver. Flere av våre studier og kurs gir muligheter for internasjonalt anerkjente sertifiseringer. Organisasjonskart for STYRET ADM ansvarlig REKTOR KLASSELEDER Klasse a KLASSELEDER Klasse b KLASSELEDER Klasse c FAGANSVARLIG Studie x FAGANSVARLIG Studie y FAGANSVARLIG Studie z Faglærer Visjon Et sted hvor kunnskap og trygget skape grobunn for nye drømmer Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 5 a

6 Forretningsidé Fredrikstad FagAkademi skal, gjennom å oppleves som profesjonell i alle ledd, være en foretrukket leverandør av kurs, studier og tjenester. Vår profesjonalitet bygger på kunnskap, erfaring, delaktighet og tilstedeværelse. Styret Styret har ansvaret for at fagskolen holder høy faglig og pedagogisk kvalitet, og at skolen drives effektivt, økonomisk og i overensstemmelse med alle lover, forskrifter og regler. Styret består av fem medlemmer og har følgende sammensetning: Styreformann Nestleder Ansatt representant Student representant Styremedlem Administrasjonen Administrasjonen består av rektor, adm.ansvarlig og to fagansvarlige. Øvrige funksjoner leies inn ved behov. Rektor har ansvaret for undervisningen og det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet. Rekruttering av studenter ligger også her. Adm ansvarlig har ansvaret for den daglige driften og personalarbeidet. Også kontakt med næringslivet ligger her. Fagansvarlig har ansvaret for timeplaner og annet planarbeid ifm med studiene, og sikrer at innholdet i studiene er iht godkjenninger Studentråd Studentrådet er et uavhengig fellesorgan for fagskolens studenter. Studentrådet skal ta seg av oppgaver som gjelder studentenes arbeidsforhold og velferdsinteresser, og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel i skolen. Studentrådet skal ha én representant fra hver klasse, som velges for ett semester av gangen rett etter skolestart. Studentrådet er også et bindeledd mellom studentene og skolens ledelse der begge parter kan ta opp saker som gjelder undervisningen og andre forhold ved skolen. Studentrådet skal ha en møteplan med fast agenda, der rektor ved behov. Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 6 a

7 Fellesmøte En gang pr. uke er det avsatt tid til personalmøte. Her tas alle saker vedr. den daglige driften opp. Som fast pkt på agenda er oppfølging av kvalitetssystemet. Fellesmøtet fungerer også som klasselærerråd Pedagogisk plattform Studentene ved skolen har praktisk erfaring fra yrkeslivet, som det i undervisningen skal trekkes veksler på. Lærerens oppgave blir derfor å vise at de erfaringene studentene har tilegnet seg, kan innlemmes i et mer helhetlig system og bygges inn i kognitive strukturer. Dette øker studentenes mulighet til å prøve ut sine standpunkter og få tilbakemeldinger i trygge omgivelser. Dette vil igjen gi økt selvinnsikt ved at studentene vil kunne se sine muligheter, ressurser og begrensninger. Studentenes spisskompetanse på enkeltområder kan benyttes til sette ulike temaer inn i en større sammenheng og trekke inn ulike aspekter både faglige så vel som økonomiske, etiske og miljømessige. Krav til kvalitetsarbeidet Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven): Forskrift om godkjenning etter fagskoleloven Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/for/sf/kd/kd html&emne=fagskole*& Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning danning/fagskoler/endelige%20retningslinjer%20for%20fagskoleut danning.pdf Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 7 a

8 Forskrift til opplæringsloven (brukes i forbindelse med klagebehandling): Mål for kvalitetsarbeidet Det er et mål at fagskolens kvalitetssystem skal sikre at studentenes talenter og kvalifikasjoner utnyttes til effektiv læring, og at fagskolens samlede ressurser utnyttes på best mulig måte i møte med studentene og i samarbeid med bransjene. Systemet skal sikre kvalitet i alle ledd og fokusere spesielt på studentene. Realisering av kvalitetssystemet krever tilstrekkelig opplæring av ansatte og studenter. Langsiktige mål for kvalitetsarbeidet i fagskolen er: at kvalitetssystemet er forankret i organisasjonen at vi skaper en kultur for kontinuerlig oppfølging og forbedring at det foregår en prosesstenkning at det utvikles kvalitetskjennetegn at kvalitetssystemet har en klar struktur at ledelse og lærere fokuserer kontinuerlig på kompetanseheving Kvalitetssystemet bygger på følgende prinsipper: Kvalitetsarbeidet skal være systematisk. Det betyr at kvalitetsarbeidet er hele skolens ansvar, og at kvalitetsarbeidet er en kontinuerlig prosess der presisering av mål, arbeidsprosesser for å nå målene, resultater og vurderinger og forbedringer utgjør en helhet. Kvalitetssystemet skal bygge på en ansvars- og myndighetsfordeling der styringsorgan og ledelse skal ha det overordende ansvaret og motivere og støtte kvalitetsarbeidet, men der også faglig og administrativt ansatte og studenter skal ha et ansvar for kvalitetsarbeidet ved skolen. Kvalitetssystemet skal være forankret i og bygge på fagskolens styringsdokumenter, eksisterende organ og rutiner og integreres som en naturlig del av undervisningsvirksomheten. De ansatte har ansvar for kvaliteten på eget arbeid og for å bidra til kontinuerlig kvalitetsforbedring. Kvalitetssystemet skal være så enkelt og praktisk som mulig. Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 8 a

9 Organisering av kvalitetsarbeidet Adm.ansvarlig er leder for kvalitetsgruppen. Rektor og en fagansvarlig er medlemmer av gruppen. Ansvaret for kvalitetssikringen ved skolen er tillagt kvalitetsgruppen. Kvalitetsarbeidet er innarbeidet i de daglige rutinene, og er fast pkt på fellesmøtene en gang pr. uke. Kvalitetsgruppen Kvalitetsgruppen er ansvarlig for kvalitetssystemet, og skal være både godkjenningsorgan og kontrollorgan når det gjelder kvalitetsarbeidet ved fagskolen. Kvalitetsgruppen skal: godkjenne nye arbeidsprosesser sikre internkontroll og avviksrapportering få fortløpende informasjon om avvik, følge opp behandlingen av avvik, og ha ansvaret for at det settes i gang relevante tiltak for å redusere faren for nye mangler eller avvik gjennomføre forebyggende tiltak for å hindre feil og mangler påse at skolen utarbeider nye arbeidsprosesser ved behov gjennomføre internrevisjon planlegge og forberede organisasjonen ved ekstern revisjon foreslå tiltak for kvalitetsforbedring fastsette konkrete mål innenfor kvalitetsområdene for neste periode Studentmedvirkning Studentene er sentrale i utviklingen av kvalitetssystemet og kvalitetsarbeidet ved fagskolen. De deltar i kvalitetsarbeidet blant annet ved å gi tilbakemeldinger på læringsutbytte og studenttilfredshet gjennom evalueringer og ved å delta i sentrale utvalg. Studentene har en representant i styret for fagskolen. Rektor møter jevnlig i studentrådet for å involvere studentene i kvalitetsarbeidet på skolen. Bransjemedvirkning Fagskolen ønsker i så stor grad som mulig å tilby yrkesrettet undervisningen. På bakgrunn av blant annet dette har vi nært Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 9 a

10 samarbeid med næringslivet, som igjen skal være med på å sikre høy kvalitet og faglig relevans. Yrkesrelevans og bransjetilknytning er fagskolens fremste kjennetegn. Våre studenter kan gå rett ut i arbeid uten andre generelle opplæringstiltak etter endt utdanning. Derfor må studentene fra dag én kunne ta i bruk det de lærer, men de må også kunne omstille seg og ta fatt på nye utfordringer etter som tidene forandrer seg og de selv får nye og mer krevende oppgaver. Derfor må rutiner for å vurdere yrkesrelevans inngå i et kvalitetssystem. For å sikre at studiene våre til en hver tid er relevante ift næringslivets behov har vi etablert et rapporteringssystem som også omfatter eksterne interessenter. Målet for dette er at skolen kontinuerlig kan fange opp og innpasse emner og metoder i undervisningen som representerer noe nytt i bransje og sektor. De eksterne interessentene er satt sammen av samarbeidspartnere innen relevante bransjer, og koordineres av fagansvarlige. Rapporteringene følges opp av kvalitetsgruppen. Kvalitetsområder Fagskolen har delt inn kvalitetsarbeidet i følgende områder: 1. Undervisning 2. Studentadministrasjon 3. Personaladministrasjon 4. Forvaltning, drift, vedlikehold 5. Kvalitetsutviklingsprosesser Undervisning Undervisningskvaliteten viser til kvaliteten i selve undervisnings- og læringsarbeidet. Undervisningskvaliteten er blant annet knyttet til lærerens faglige og pedagogiske kompetanse, studentenes studieforutsetninger, erfaringer, studiemetodiske forutsetninger, arbeidsinnsats og involvering i studiene og koblinger mellom studier og bransjene/næringslivet. Kvaliteten på område Undervisning kan vurderes på bakgrunn av: studentevalueringer, fagpersonalets egen evaluering, Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 10

11 studentdeltakelse i undervisning, medbestemmelse, eksamensresultater/karakterer, gjennomstrømming, dokumentasjon og rapportering av forbedringstiltak, i tillegg til dialog med bransjene for å sikre at studiene ved fagskolen gir bransjene fagfolk med riktig kompetanse. Studentadministrasjon Dette kvalitetsområdet omfatter blant annet kvaliteten på studietilbudene, inntak av studenter, organiseringen av studiene, opprettelse av nye studietilbud, strukturen i studiene og eksamen. Kvaliteten på området Studentadministrasjon kan vurderes på bakgrunn av: studentevalueringer og hvordan studentene mener fagskolen har etterlevd de rutinene skolen selv har beskrevet for dette området, og rapporter fra faglærere, sensorer og ledelsen ved fagskolen til styret. Personaladministrasjon Dette kvalitetsområdet gjelder blant annet rekruttering av nye medarbeidere, personaladministrative rutiner, personalhåndbok, HMS-håndbok og planer for kompetanseheving av personalet. Kvaliteten på område Personaladministrasjon kan vurderes på bakgrunn av: medarbeiderundersøkelser, resultater fra medarbeidersamtaler, arbeidsmiljø (arbeidstakertilfredshet, sykefravær), organisering og utnyttelse av intern kompetanse, deltakelse i eksterne nettverk og hospitering. Forvaltning, drift, vedlikehold Dette kvalitetsområdet gjelder lovene, forskriftene, reglene og retningslinjene som legger føringer for fagskolens arbeid og studentenes og de ansattes oppgaver og ansvar. Området beskriver også fagskolens budsjetteringsrutiner, utarbeidelse av strategier og administrative oppgaver ved fagskolen Kvaliteten på området Forvaltning, drift, vedlikehold kan vurderes på bakgrunn av: om fagskolen etterlever de rammene som er gitt av lover, forskrifter, regler og retningslinjer (strategiske planer, interne revisjoner), resultater fra HMS-undersøkelser, studentevalueringer og medarbeiderundersøkelser. Kvalitetsutviklingsprosesser Dette området beskriver de prosessene som fagskolen har etablert for hele tiden å kunne holde høy kvalitet i utdanningen. Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 11

12 Kvaliteten på området Kvalitetsutviklingsprosesser kan vurderes på bakgrunn av: studentevalueringer og medarbeiderundersøkelser, resultatoppnåelse, rapporter fra faglærere, sensorer, eksterne interessenter og ledelsen ved fagskolen. Beskrivelse av kvalitetssystemet Kvalitetssystemet ved Fredrikstad FagAkademi avklarer hvilke sider ved kvalitet i fagskoleutdanningen vi skal kvalitetssikre, hvordan rapporteringssystemet er bygd opp, hvordan vi gjennomfører evalueringer basert på rapporteringen, og hvilke tiltak vi iverksetter for å forbedre kvaliteten. Denne modellen gir et idealisert og forenklet bilde av kvalitetsarbeidet. Poenget med modellen er å identifisere hovedområdene for kvalitetsarbeidet og illustrere at kvalitetsarbeidet er en systematisk og helhetlig prosess. Modellen er ingen endelig fastsetting av hvordan kvalitetsarbeidet ved fagskolen skal utføres. Kvalitetssystemet skal: sikre at undervisningen og læringsmiljøet holder rett faglig kvalitet bidra til kvalitetsutvikling dokumentere kvalitetssikringsarbeidet avdekke sviktende kvalitet omfatte alle arbeidsprosesser av betydning for utdanningskvaliteten ha rutiner som sikrer kontinuerlig forbedringer av systemet måle sentrale faktorer som gjelder studentene og studentenes læring Årsrapporten for utdanningskvalitet beskriver hvilke mål fagskolen har jobbet med i siste skoleår. Den definerer også hvilke mål vi skal konsentrere oss om neste skoleår. Kvalitetsgruppen utarbeider årsrapport om utdanningskvaliteten, med mål og plan for måloppnåelse til styret. Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 12

13 Formålet er å gi studentene, bransjene, ansatte og omverdenen ellers informasjon om kvaliteten ved fagskolen. Vi måler kvalitet på to forskjellige måter: Det ene målsettet er knyttet til de ulike arbeidsprosessene i kvalitetsområdene og skolens evne til å gjennomføre dem slik de er beskrevet, for å oppnå en gitt kvalitet Det andre målsettet er knyttet til nøkkeltall for kvalitetsområdene, som for eksempel søkertall, karakterer, opptak, grad av tilfredshet blant studenter og ansatte. Gjennom overvåking og måling av utvalgte mål innenfor de fem kvalitetsområdene vil vi fokusere kontinuerlig på forbedringsarbeid og utvikling av studiene. Kvalitetssystemets struktur Kvalitetssystemet gjelder for hele Fredrikstad FagAkademi. Rektor godkjenner alle dokumenter og arbeidsprosesser i systemet. Hver enkelt arbeidsprosess er en selvstendig enhet som beskriver en oppgave/framgangsmåte. En arbeidsprosess kan peke til en annen arbeidsprosess og ha lenker til andre skjemaer, men ellers er det ingen kobling. Det er ikke et hierarki arbeidsprosessene imellom. Alle arbeidsprosessene er nummerert løpende. P = prosedyre U/S/K/P/F = de ulike kategoriene 01.. = løpenr Arbeidsprosessene er delt inn i disse kategoriene: Undervisning o P-U-01 Undervisningen o P-U-02 Læringsmiljø o P-U-03 Medarbeidernes evaluering av undervisningen o P-U-04 Studentenes evaluering av undervisningen o P-U-05 Eksterne interessenters evaluering av undervisningen o P-U-06 Oppstart av nytt semester / studieår o P-U-07 Praksis o Studentadministrasjon o P-S-01 Avslutning av studie o P-S-02 Eksamen o P-S-04 Håndtering av fusk o P-S-05 Inntak o P-S-06 Klagebehandling o P-S-07 Oppfølging av studenter o P-S-08 Sensorer Personaladministrasjon Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 13

14 o P-P-01 Avslutning av arbeidsforhold o P-P 02 Eksterne medarbeidere o P-P-03 Oppfølging av medarbeidere o P-P-04 Rekruttering av nye medarbeidere o P-P 05 Vikarer Forvaltning, drift og vedlikehold o P-F-01 IKT drift Kvalitetsutviklingsprosesser o P-K-01 Avvikshåndtering o P-K-02 Intern revisjon o P-K-03 Vedlikehold av KS systemet o P-K-04 Årsrapport Forbedringsarbeid Systematiske evalueringer er nødvendig for å sikre et tilstrekkelig datagrunnlag for forbedringsarbeidet. Hensikten med å evaluere er blant annet: at det bedrer utdanningskvaliteten at det virker skjerpende og motiverende at det er et redskap for styring at det hjelper til med å fokusere på det som er viktig at det gjør det mulig å ta vare på og lære av det som har god kvalitet Kvalitetsarbeidet innebærer at skolen evaluerer de ulike kvalitetsområdene, og det er kvalitetsgruppen som avgjør hvilke mål som legges til grunn for å måle kvaliteten ved fagskolen. Dette kan forandre seg fra år til år. Evalueringsarbeidet er et bidrag i fagskolens beslutningsprosess og danner grunnlaget for en analyse av om resultatene er i overensstemmelse med målene for virksomheten. Hvordan avdekker vi sviktende kvalitet? Det er en forutsetning at brukerne av kvalitetssystemet er kritiske og aktive i arbeidet med en kontinuerlig forbedring både av de arbeidsprosessene som utføres, og av selve kvalitetssystemet. Vi legger vekt på å bygge opp en kultur når det gjelder rapportering av sviktende kvalitet og avvik, der: personalet har forståelse for helheten i kvalitetsarbeidet vi forsøker å finne årsaker til feil, ikke syndebukker det er mindre skjønn og mer faktabasert analyse det er høy grad av faglig engasjement og et miljø preget av konstruktiv kritikk ansatte får kontinuerlig tilbakemelding Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 14

15 Sviktende kvalitet eller avvik kan dreie seg om: overtredelse av myndighetskrav feil, svikt, uhell det vil si uønskede hendelser brudd på egne arbeidsprosesser Vi avdekker forbedringsområder via systematiske registreringer av avvik/feil og ulike former for evalueringer. Ved sviktende kvalitet er det viktig å beskrive hva som skjedde, hvorfor det skjedde, og hva som kan/bør gjøres, det vil si tiltak for å forhindre at feil oppstår og/eller sikre en bedre kvalitet i framtiden. Sviktende kvalitet i studietilbudet Fra studentenes side vil sviktende kvalitet avdekkes i forbindelse med de ulike evalueringsprosessene eller gjennom samarbeids- og dialogmøter. Sviktende kvalitet handler ofte om manglende samsvar mellom studentens forventninger, forutsetninger og deres faktiske utbytte av studiene. Dette er forhold som skal registreres som avvik I symphonical: klagesaker fra studenter påpekning av uheldige forhold fra studentrådet når en stor andel stryker i en modul (mer enn 25%) når en stor andel av studentene har gjennomsnittskarakter under C i en modul (mer enn 50%) påpekning av uheldige forhold fra ekstern sensor (sensorrapport) påpekning av uheldige forhold fra NOKUT / manglende akkreditering av studietilbud påpekning fra styret stort frafall av studenter Tiltak ved sviktende kvalitet I forbindelse med avviksregistreringer skal vi følge arbeidsprosessen som handler om avvikshåndtering. Denne arbeidsprosessen beskriver hvilke rapporteringsrutiner som skal følges, og på hvilket nivå i organisasjonen avviket skal håndteres. Vi kan skille mellom strakstiltak og korrigerende tiltak. Strakstiltak er tiltak som gjennomføres på laveste nivå for å håndtere en konkret situasjon, mens korrigerende tiltak er tiltak som meldes inn, og som inkluderes i rutinen for å unngå tilsvarende svikt/feil senere. Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 15

16 Fagskolen er en forholdsvis ny organisasjon som er under stadig utvikling. Nye oppgaver kartlegges ofte, og arbeidet med å kvalitetssikre alle prosessene ved skolen vil gå kontinuerlig. Rapporteringssystem for det samlede kvalitetsarbeidet Rapportering på ulike nivåer er en viktig del av kvalitetssystemet og ivaretar prosessene for kontroll, utvikling og forbedringer. Rapporteringssystemet består av fem forskjellige rapporter som kvalitetsgruppen samler til én årsrapport til styret hvert år. Kvantitative indikatorer for utdanningskvaliteten vår Student Faglærer Ekstern Sensor Klasseleder Kvalitets- gruppen Årsrapport Faglærerrapport Alle involverte faglærere i studiefagene skal ha et møte hvor de diskuterer resultatene fra studentevalueringene, og måler dem opp mot de kvantitative målene. Faglærerne utarbeider et notat som inneholder følgende punkter: lærernes evaluering av kvaliteten i faget oppsummering av fagets styrker og svakheter forslag til endringer/forbedringer Lærerne leverer notatet til kvalitetsgruppen ved avslutning av hvert semester. Kvalitetsgruppen følger opp og iverksetter nødvendige tiltak. Oppfølging skjer på fellesmøtene Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 16

17 Sensorrapport Etter at sensureringen er over, fyller sensorene ut en rapport der de vurderer kvaliteten på studentenes faglige nivå og eksamensoppgaven. Rapporten sendes kvalitetsgruppen etter hvert semester. Kvalitetsgruppen følger opp og iverksetter nødvendige tiltak. Oppfølging skjer på fellesmøtene Klasselederrapport Fra hver av skolens klasseledere utarbeides det en kort kvalitativ vurdering av klassene og utdanningene de er ansvarlige for. I tillegg gjøres det en vurdering ift de kvantitative målene. Rapportene skal minst inneholde følgende punkter: en kort vurdering av resultatet av kvalitetsarbeidet sammenlignet med målsettingene denne vurderingen bør blant annet inneholde synspunkter på studentenes medvirkning i kvalitetsarbeidet på behov for kompetanseutvikling en kort vurdering av hvordan de administrative oppgavene er løst til beste for studenter og lærere Forslag til endringer/forbedringer i kvalitetsarbeidet Rapportene sendes kvalitetsgruppen. Kvalitetsgruppen følger opp og iverksetter nødvendige tiltak. Oppfølging skjer på fellesmøtene Student Leder for studentrådet er ansvarlig for gjennomføring av studentevaluering i slutten av hvert semester. Svarskjema leveres kvalitetsgruppen, som er ansvarlig for oppsummering av resultatene. Kvalitetsgruppen utarbeider en kort rapport til studentrådet basert på de fastsatte kvantitative måleindikatorene i kvalitetssystemet. Kvalitetsgruppen følger opp og iverksetter nødvendige tiltak. Oppfølging skjer på fellesmøtene Rapport fra eksterne interessenter Fagansvarlige er ansvarlig for å oppsummere tilbakemeldinger fra eksterne interessenter, og sende dette til kvalitetsgruppen i slutten av hvert semester. Det skal være tilbakemeldinger fra minst to bedrifter nært tilknyttet de ulike fagretningene og fra minst to praksissamarbeidspartnere. I tillegg bør også tidligere studenter delta i evalueringen. Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 17

18 Tilbakemeldingene skal inneholde en vurdering av studiet/fagets relevans og kvalitet ift dagens krav fra næringslivet og en vurdering opp mot de kvantitative målene satt i kvalitetssystemet. Kvalitetsgruppen følger opp og iverksetter nødvendige tiltak. Oppfølging skjer på fellesmøtene Kvantitative indikatorer Alle rapportene skal basere seg på de kvantitative mål som er satt for denne perioden. Resultatene er løpende oppdatert i kvalitetsmålsystemet. Dette systemet vil over tid inneholde historikken på måloppnåelse slik at en kan følge hvordan utdanningskvalitetene utvikler seg over tid. Kvantitative indikatorer for å belyse utdanningskvaliteten ved fagskolen: 1. Undervisningen a. På studentevaluering skal snittet være over 70 av 100 oppnåelige poeng b. Antall studenter i prosent som får dårligere karakter enn C skal ikke overstige 20% c. Minst 80% av våre studenter skal være i relevant jobb innen 6 mnd etter sluttført studie. 2. Studentadministrasjon a. Mindre enn 10% frafall av studenter i løpet av et semester. b. AV 100% søkere av studieplass skal 50% bli studenter c. Av 100% katalogbestillinger skal 25% søke studieplass 3. Personaladministrasjon a. Gjennomført medarbeidersamtale med alle faglærere en gang pr. semester 4. Kvalitetsutvikling a. Totalscore på tilfredshetsundersøkelse blant studenter snitt over 80 av 100 poeng b. Antall åpne avvik mindre enn 5 5. Forvaltning a. Oppetid på skolens it systemer skal være over 98% Årsrapport for utdanningskvalitet Kvalitetsgruppen har ansvaret for å utarbeide en årsrapport om fagskolens kvalitetsarbeid til styret. Kvalitetsgruppen skal fastsette mål for neste periode og legge fram sine forslag til forbedringer. Rapporten skal gi en helhetlig og overordnet vurdering av utdanningskvaliteten ved fagskolen. Rapporten skal synliggjøre områder hvor det er sviktende kvalitet, og kvalitetsgruppen skal legge fram en plan med aktuelle forbedringstiltak. Rapporten må gjenspeile kriterier fra NOKUT og knyttes til fagskolens mål. Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 18

19 Rapporten skal inneholde: Resultatet inneværende periode ift måleindikatorer og historisk utvikling av disse Konkrete forslag til endringer/forbedringstiltak ift måloppnåelse Kort oppsummering av de ulike rapportene fra rapporteringssystemet Statusrapport fra kvalitetsgruppen på fagskolens totale utdanningskvalitet og event. justering av måleindikatorer for neste periode Intern revisjon Kvalitetsgruppen er ansvarlig for å gjennomføre intern revisjon av kvalitetssystemet minst en gang pr. år. Hensikten med internrevisjonen er å avdekke mangler i eller manglende bruk av kvalitetssystemet og sette i verk nødvendige tiltak for å utbedre dette. Årshjul Kvalitetsgruppen er i gang med å utvikle et årshjul for kvalitetsarbeidet i Fredrikstad FagAkademi as. Et årshjul er et godt verktøy i en systembeskrivelse for å illustrere sammenhenger mellom ulike kvalitetssikringstiltak og ansvars- og rapporteringslinjer. Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 19

20 Arbeidsprosess: P- U- 01 Undervisning Beskrivelse Denne prosessen tar for seg alle aspekter ved undervisningen. Gjelder Fredrikstad FagAkademi as, fagskoledelen Gyldig fra Godkjent Kvalitetsgruppen, Ansvarlig Rektor Sist revidert PLANLEGGING AV OG FORBEREDELSE TIL UNDERVISNING I forkant av hvert semester utformer lærerne en plan for undervisningen. Den enkelte faglæreren utformer planene for sine fag, mens klassens lærere i fellesskap utformer en plan for hele klassen. Planen omfatter emner som skal gjennomgås, i hvilken rekkefølge det skal skje, og hvilke aktiviteter det vil omfatte. I planleggingen ser lærerne spesielt på tverrfaglighet, merker seg overlappende emner i egne og andres fag/moduler, og koordinerer gjennomgang av emner som henger sammen eller bygger på hverandre. Oppgave Studentenes læreforutsetninger Klasseleder deler ut et skjema første skoledag for å kartlegge studentenes læreforutsetninger, forventninger, behov for hjelpemidler og tilretteleggings-/opplæringsbehov. Faglæreren gjennomfører faglige tester for å sjekke om undervisningen skal tilrettelegges spesielt. Klasseleder og faglærer informerer rektor om behov for tiltak. Rektor er ansvarlig for å iverksette tiltak Skjema Skjema for kartlegging Kurs i studieteknikk Tidlig i studieåret sørger adm.ansvarlig at det blir holdt kurs i studieteknikk. Han er også ansvarlig for oppfølging. Kvalitetshåndbok inkl prosedyrer Fredrikstad FagAkademi.docx Side 20

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling

Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune. Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Systembeskrivelse for kvalitetsutvikling Kvalitetssikringen ivaretas gjennom krav til undervisningspersonalet (fast tilsatte og timelærere), krav til sensur,

Detaljer

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem

Fagskolen Rogaland. Kvalitetssikringssystem Side: 1 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND...2 1.1 Beskrivelse av KS-systemet...2 1.2 Organisasjon og ansvar...2 2. VURDERING AV KVALITETEN I UTDANNINGSTILBUDET...3 2.1

Detaljer

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN

KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN KRITERIER FOR EVALUERING AV UNIVERSITETERS OG HØGSKOLERS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM FOR UTDANNINGSVIRKSOMHETEN Vedtatt av NOKUTs styre 5. mai 2003, sist revidert 25.01.06. Innledning Lov om universiteter

Detaljer

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND

1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND Fagskolen Rogaland - kvalitetssikringssystem 1. BESKRIVELSE AV KS-SYSTEMET OG ORGANISERING AV FAGSKOLEN ROGALAND... 1 1.1 Beskrivelse av KS-systemet... 1 1.2 Organisasjon og ansvar... 1 2. VURDERING AV

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene

Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene 1 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Bjørn Torger Stokke Dekan for sivilingeniørutdanningen NTNU 2 Kvalitetssikring av sivilingeniørutdannelsene i Norge Universitetsloven Nasjonalt organ

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011.

Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Årsmelding/årsrapport Steinkjer fagskole - 2011. Steinkjer fagskole jobber aktivt med å forbedre og utvikle skolens kvalitetsrutiner Skolen har hatt ulike former for kvalitetssystem. Frem til 2010 var

Detaljer

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING

KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING KVALITET I FJERNUNDERVISNING NOKUTS ROLLE I UTDANNINGS-NORGE KRITERIER OG KVALITETSKRAV I FLEKSIBEL UTDANNING INNHOLD NOKUT Rollen i utdannings-norge Organiseringen Metoden Hva er fagskoleutdanning? Kriteriegrupper

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Automatisering Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane

Detaljer

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010

Tall til egennytte. Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT. Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall til egennytte Anne Karine Sørskår, seniorrådgiver, NOKUT Fagskolekonferansen 27. oktober 2010 Tall er en kvantitativ absolutt størrelse 80 % 50 % 100 % 2 Adjektiv og adverb er relative størrelser

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst.

Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Velkommen til Studiebarometeret! Chose language below / velg språk nederst. Takk for at du vil si hva du mener om studieprogrammet ditt, dine svar kan forbedre studiekvaliteten. Din høyskole/universitet

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene

Detaljer

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms

Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms Nye retningslinjer for Prosjekt til fordypning i Troms -bakgrunn, prosess, innhold Tromsø den 1. og 2. februar Tilbakeblikk Som et ledd i kvalitetsarbeidet og satsing på økt kompetanse innenfor viktige

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Individvurdering i skolen

Individvurdering i skolen Individvurdering i skolen Utdanningsforbundets policydokument www.utdanningsforbundet.no Individvurdering i skolen Utdanningsforbundet mener at formålet med vurdering må være å fremme læring og utvikling

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft

Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft Årsmelding Bergen tekniske fagskole 2-årig fagskoleutdanning Elkraft Årsmeldinga frå Bergen tekniske fagskole gjev ei oppsummering av dei viktigaste funna i student-, lærar- og sensorvurderingane som vart

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1

Enhet skole Hemnes kommune. Strategisk plan 2014-2022 1 Enhet skole Hemnes kommune Strategisk plan 2014-2022 1 Innhold 3. Skoleeiers verdigrunnlag 4. Kvalitetsvurdering 5. Styringsdialog om kvalitet. 6. Tydelig ledelse 7. Klasseledelse 8. Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE

MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE MEDARBEIDERSAMTALER I GÁIVUONA SUOHKAN / KÅFJORD KOMMUNE Den enkelte medarbeider i Kåfjord kommune er viktig for kommunens resultater totalt sett. Medarbeidersamtalen er derfor en arena for å drøfte vesentlige

Detaljer

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring

Vedlegg 37. Plan for fleksibel opplæring Vedlegg 37 Plan for fleksibel opplæring Endringshistorikk Definisjon for bruk av versjonsnumre Versjon 0.7.0: Versjon klar for godkjenning i prosjektgruppen Versjon 0.8.0: Versjon klar for godkjenning

Detaljer

22.05.15 Utviklingsplan 2015/2016

22.05.15 Utviklingsplan 2015/2016 Utviklingsplan for Bergen maritime videregående skole og fagskole 2015 16 1. Vurdering kjennetegn Alle e utarbeider mål og konkretiserer målene eleven/studenten skal vurderes mot i sine fag. Dette gjøres

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007

Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007 Utfordringer for bransjen i forhold til fagskoleloven.og NOKUT! NHH Skuleseminar 2007 FAGSKOLEN I DET NORSKE UTDANNINGSSYSTEMET Ph.D, 3 år Master, 2 år Fagskole ½ til 2 år Yrkesfaglig 3 eller 2+2 Bachelor,

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS

Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS Kvalitetshåndbok for Treider Fagskoler AS 2 1. INNLEDNING... 3 2. OM KVALITETSHÅNDBOKEN... 3 2.1 Innhold... 3 2.2 Læresteder... 3 2.3 Forutsetninger for at kvalitetsarbeidet skal fungere... 3 2.4 Kvalitetssystemets

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver

LUB i tråd med NKR. 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver LUB i tråd med NKR 20. juni 2014 Ine M. Andersen, seniorrådgiver Tema for bolken Overordnet nivå Emnenivå Forholdet mellom overordnet nivå og emnenivå Erfaringer fra høsten NOKUTs erfaringer med sakkyndigpanel

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011

Stjørdal fagskole Kvalitetsrapport/Driftsrapport 2011 1.0 Kvantitative indikatorer 1.1 Søking inntak Antall søkere. Skolen opplevde en økning i antall søkere både for heltid og deltid/nett i 2011. Økningen gjelder for alle fordypninger. For heltidsstudiet

Detaljer

Systembeskrivelse kvalitetssystemet

Systembeskrivelse kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 1 av 9 kvalitetssystemet 8. des 2009 Side 2 av 9 Innhold 1.0 Innledning s. 3 1.1 Bakgrunn for kvalitetssystemet. s. 3 1.2 Om kvalitet s. 3 1.3 Mål for kvalitetssystemet.. s. 4 1.4 Strukturen

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

AB-Konferansen 2011 Delseminar L)

AB-Konferansen 2011 Delseminar L) AB-Konferansen 2011 Delseminar L) WORKSHOP: EQUASS krever resertifisering hvert annet år. Hvordan jobbe med kontinuerlig forbedring i AB for å møte sertifiseringskravene? v/andreas Tømmerbakke, bransjeforeningen

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging

Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Organisering av kvalitetsoppfølging Mathopen skole fra fagoppfølging til kvalitetsoppfølging Forberedelse til kvalitetsoppfølgingsmøte, i starten, mer en lederprosess og arbeid i ledelsen Har utviklet

Detaljer

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad

Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad Studenttilfredshet Høgskolen i Harstad 1. Bakgrunn og sammenheng Ved gjennomføring av undersøkelsen benchmarkes resultatene med en database som er bygd opp over flere år. Man får på denne måten sammenlignet

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Plan for veiledet praksis

Plan for veiledet praksis Lærerutdanning for tospråklige lærere Plan for veiledet praksis Practical Training in Teacher Education for Bilingual Teachers Varighet: 8 semester Studieprogramkode: TOSBA Godkjent av fakultetets studieutvalg

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM"

VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS FORSVARLIGE SYSTEM VEILEDER OM KRAVET TIL SKOLEEIERS "FORSVARLIGE SYSTEM" I HENHOLD TIL OPPLÆRINGSLOVEN 13-10 ANDRE LEDD OG PRIVATSKOLELOVEN 5-2 TREDJE LEDD Innhold 1. Forord...2 2. Innledning...3 3. Elementer i et forsvarlig

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1

Enhet skole Hemnes kommune. 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Enhet skole Hemnes kommune 1/29/2014 Strategisk plan 2013-2021 1 Skoleeiers verdigrunnlag Visjon: Skolene i Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene mestringsopplevelser

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen

STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015. Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen STRATEGIPLAN FOR AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 2013-2015 Visjon: Kvalitet i utdanningen helse og trygghet for befolkningen Verdier: Menneskeverd Likeverd Medvirkning Virksomhetsidé drive forskningsbasert

Detaljer

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet

Retningslinje 1. for. kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen. mellom. Akershus universitetssykehus HF. kommunene og bydelene i opptaksområdet Retningslinje 1 for kvalitetssikring av pasientforløpsavtalen mellom Akershus universitetssykehus HF og kommunene og bydelene i opptaksområdet Behandlet og godkjent av Dato Merknad Samarbeidsforum Ahus

Detaljer

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov

SWOT for skoleeier. En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 1 SWOT for skoleeier En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov 2 1 Aktivt skoleeierskap og kvalitetsvurdering Nasjonal, kommunal og skolebasert vurdering gir skole- og kommunenivået forholdsvis

Detaljer

HMS-HÅNDBOK for elever

HMS-HÅNDBOK for elever HMS-HÅNDBOK for elever Færder videregående skole HELSE MILJØ - SIKKERHET 1 Innhold OM HELSE MILJØ OG SIKKERHET... 3 Helse... 3 Miljø... 3 Sikkerhet... 3 ELEVENES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSOPPLÆRING VED

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo:

Praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo: Praksisdokument for PPU studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo: Innhold og organisering av praksisopplæringen: Praksisarena Omfang Faglig fokus Pedagogisk fokus Kulturskole /ballettskole/ teaterskole Videregående

Detaljer

Identitet; Opprettet; Utarbeidet av Godkjent av; Utgave nr; Dato: Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.08.2014

Identitet; Opprettet; Utarbeidet av Godkjent av; Utgave nr; Dato: Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.08.2014 Ls-r-01 01.01.2013 PL OK-sjef 2 01.0.2014 Innhold HENSIKT... 2 OMFANG... 2 GRUNNLAGSINFORMASJON... 2 Underveisvurdering... 2 Underveis- og sluttvurdering i... 2 ARBEIDSBESKRIVELSE... 3 Ansvar... 3 Arbeidets

Detaljer

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet

Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Kvalitetssikring ved Høgskolen i Bodø Rapport fra revisjon av kvalitetssikringssystemet Oppdraget fra Styret ved høgskolen i Bodø Både Studiekvalitetsutvalget (SKU) og Styret har i løpet av vårsemesteret

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10)

Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Studenters forberedelser til praksis (GLU 1-7 og GLU 5-10) Innhold Generelt... 1 Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe... 1 Den enkelte student sine personlige forberedelser til praksis...

Detaljer

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK)

Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2 Lokomotivførerutdanningen (LOK) Kvalitetshåndboka, versjon 3.2, 29. februar 2012 Lokomotivførerutdanningen 1 / 85 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSSIKRINGSSYSTEMET... 5 Kapittel

Detaljer

Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole

Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole Kvalitetssikringssystem for Chr. Thams fagskole Godkjent av styret for Chr. Thams fagskole i møte 03.02.2015 Tidligere revisjoner/ vedtak Revidert av styret for Chr. Thams fagskole 08.09.2014, med grunnlag

Detaljer

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT

Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT Fagskolerådet 16.03.2010 Presentasjon ved Terje Mørland, direktør i NOKUT 1. Basisinfo om NOKUT og NOKUTs tilsyn 2. Kvalitet og kvalitetssikring i fagskolen 1 01.06.2011 NOKUT bidrar til å sikre og fremme

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested i Sandnessjøen for utdanningen «kreftomsorg og lindrende pleie» fra Fagskolen i Troms, avdeling Skjervøy Mars 2012 Utdanningssted:

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp)

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. for grunnskolene. i RSK Vest Finnmark. (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Retningslinjer for lokalt gitt eksamen for grunnskolene i RSK Vest Finnmark (Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp) Disse retningslinjene vedtas av den enkelte kommune 1 Ansvar 2 Begrepsavklaringer

Detaljer

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning

Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Vesentlig endring i godkjent fagskoleutdanning Opprettelse av nytt studiested ved Stend vidaregåande skule fra Hordaland fagskulestyre ved Fusa vidaregåande skule Mars 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud:

Detaljer

God læring for alle!

God læring for alle! Pedagogisk utviklingsplan for Eidsbergskolen 2012 2016 God læring for alle! 19.09.2012 Innholdsfortegnelse: Pedagogisk utviklingsplan... 1 Innledning:... 2 Forankring i kommuneplanen for Eidsberg:... 3

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling

Tabell: Ansvar, roller og oppgaver knyttet særlig til arbeid med kvalitetsrapport og kvalitetsutvikling Studenten Studentene har rett til og ansvar for å engasjere seg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. -Har rett til og ansvar for å delta aktivt i emneevalueringer, studentundersøkelser,

Detaljer

NOKUTs veiledning til fagskolereglement

NOKUTs veiledning til fagskolereglement NOKUTs veiledning til fagskolereglement 26. august 2013 Tilbyder må ha et reglement som omfatter utdanningstilbudet. Reglementet skal vise studentenes og tilbyders rettigheter og plikter. Reglementet skal

Detaljer

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014

RAPPORT FRA SKOLEVURDERING. Solvin skole, 3. 6. november 2014 RAPPORT FRA SKOLEVURDERING Solvin skole, 3. 6. november 2014 SOLVIN SKAL VÆRE ET GODT STED Å VÆRE FOR Å LÆRE VÅRT MØTE MED SOLVIN SKOLE Stolthet og glede! God humør! Flotte elever! Flotte lærere! Engasjerte

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer