Tiltak til delmål 6.4: Øke produksjonen av settefisk i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltak til delmål 6.4: Øke produksjonen av settefisk i Tromsø"

Transkript

1 Handlingsplanen viser viktige tiltak som må gjennomføres for å nå målene i Havbruks-planen for Tromsø. I oversikten nedenfor er det vist hvilke delmål de ulike tiltakene er knyttet opp mot Tiltak 6 Produktutvikling med basis i markedsbehov Tiltak til delmål 6.4: Øke produksjonen av settefisk i Tromsø S I D E 4 6 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø Oversikt over tiltak Fordelt etter delmål Tiltak til delmål 6.1 og 6.2: Sikre framtidig arealtilgang samt løse næringens akutte lokalitetsproblem, og skaffe nye laksekonsesjoner til Tromsø ved framtidige konsesjonsrunder Tiltak 1 Lage en plan for gjennomføring av områdedrift evt. samlokalisering mellom flere bedrifter på samme eller nærliggende lokalitet. Tiltak 2 Oppdrettsnæringens forslag til arealdisponeringer må i dialog med andre interesser innarbeides i kommuneplanens arealdel. Tiltak 3 Etablering av kommunalt forum for kystsoneplanlegging. Tiltak 4 Økt forvaltningsmessig kapasitet for håndtering av, og tilrettelegging for opp drettsnæringen. Tiltak til delmål 6.3: Øke bearbeidingsgrad og verdiskapning lokalt i tilknytning til etablert laksenæring Tiltak 5 Filet- og videreforedlingsanlegg for lakseproduksjon i Tromsø Tiltak 7 Kartlegging av egnede vassdrag for nye settfiskanlegg i Tromsø. Tiltak 8 Etablere prosjekt sammen med FoU miljø for å optimalisere smoltproduksjon. Tiltak til delmål 6.5: Etablering av lønnsomt torskeoppdrett Tiltak 6 Produktutvikling med basis i markedsbehov. Tiltak 9 Pilotprosjekt for kommersialisering av torskeoppdrett. Tiltak til delmål 6.6: Utvikling av kommersielt oppdrett av andre marine arter som skjell, kråkeboller og steinbit Tiltak 6 Produktutvikling med basis i markedsbehov. Tiltak 10 Pilotprosjekt for kommersialisering av nye arter.

2 Tiltak 1 Lage en plan for gjennomføring av områdedrift o.l. Strategi : 7.1, 7.2 De veterinære kravene som tilsier en avstand på 3-5 km mellom hvert års utsett av settefisk utgjør en vesentlig begrensing i forhold til lokalitetsutnyttelsen. En koordinering av smoltutsett, brakklegging, og til dels drift gjør det imidlertid mulig å plassere flere konsesjoner på samme eller mer nærliggende lokaliteter. Det finnes her flere grader av samarbeid, fra en enkel modell med koordinert områdedrift via samlokalisering til en integrert samdrift. Felles for disse er at det innebærer en arealeffektiv utnyttelse avlokalitetene. I en slik utnyttelse av lokalitetene vil det, av veterinære hensyn, være viktig å se bruken av de ulike sjøområdene i sammenheng med hverandre, noe som krever koordinering ut over den enkelte lokalitet og bedrift. Formål : Etablere en arealeffektiv lokaliseringsstruktur for oppdrettsnæringen i Tromsø innenfor oppdretternes og myndighetenes krav til drift, fiskehelse og miljø. Definere de områdene som er egnet for lokalisering av flere konsesjoner på samme eller nærliggende lokaliteter. Sikre at disse lokalitetene avsettes til oppdrett i henhold til det pågående arbeidet med kommunens delplan for sjøareal. Avklare hvilke aktører som er aktuell for samarbeid i de ulike områdene. Utarbeide en plan for gjennomføring av samdrift, samlokalisering og /eller områdedrift. Planen må være forpliktende og inneholde en tidsramme for gjennomføring. Næringskontoret i Tromsø kommune tar initiativ til å stimulere til et slikt samarbeid og koordinere prosessen med oppdretterne og regionale/lokale havbruksmyndigheter. Byutviklingsseksjonen i Tromsø kommune trekkes med etter behov. Den videre organiseringen avklares i fellesskap. Når områdene og aktørene for de ulike samarbeidsformene er definert og avklart, foreslås det at det etableres mindre grupper som kan konkretisere planene for de enkelte områdene. Må utredes i høringsperioden. Næringsaktørene og Tromsø kommune, næringsfondet. Oppstart medio september 2000 slik at det kan tas med i driftsplanene som skal framlegges for havbruksmyndighetene før 15. desember Tiltak 2 Oppdrettsnæringens forslag til arealdisponeringer må i dialog med andre interesser innarbeides i kommuneplanens arealdel. Strategi : 7.1, 7.2, 7.5. I Tromsø er lokalitetssituasjonen for oppdrettsnæringen vanskeligere enn for de fleste andre kommunene i fylket. Oppdretterne i kommunen har i lengere tid etterlyst en bedre tilgang til de gode oppdrettslokalitetene som finnes i kommunen. Regionale fiskeri- og veterinærmyndigheter har også ved flere anledninger påpekt en dårlig lokaliseringsstruktur for oppdrettsnæringen i Tromsø. H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø S I D E 4 7

3 S I D E 4 8 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø Det er stor enighet om at det i liten grad har vært tilrettelagt for en god lokalitetsstruktur i kommunen. Tromsø kommune har tatt fatt i problemet og gjennom arbeidet med denne har det vært et sterkt fokus på arealproblematikken, og det er utarbeidet et forslag til hvilke areal som bør avsettes til oppdrett (jf Figur 5). Forslaget er utarbeidet med utgangspunkt i naturgitte forutsetninger, oppdretternes behov og hensynet til en rekke kjente bruks- og verneinteresser. For oppdrettsnæringen i kommunen er det svært viktig at disse områdene avsettes til oppdrett i kommunedelplan sjøareal. Formål : Sikre at oppdrettsnæringen får tilstrekkelig og tilfredsstillende arealer til en miljøvennlig og helsemessig havbruksproduksjon. De foreslåtte områdene, avsatt og egnet til oppdrett, innarbeides i arbeidet med kommunedelplan sjøareal. Hvert enkelt område sees nærmere på for eksakt kartfesting, og eventuelt mindre justeringer. Tromsø kommune byutviklingsseksjonen. Ikke utredet. Tromsø kommune, drift 7 se også tiltak 4. Kontinuerlig. Tiltak 3 Etablering av kommunalt forum for kystsoneplanlegging. Strategi : 7.1, 7.2, 7.5. Oppdrettsnæringen legger beslag på minimale areal. Til tross for næringens beskjedne arealkrav samlet sett, er det likevel vanskelig å få tilgang til de mange gode oppdrettslokalitetene som finnes i kommunen. (En vesentlig årsak til dette er mangelfulle arealplaner og sterke fritids-, rekreasjons- og verneinteresser.) For å sikre fortsatt drift og ekspansjonsmuligheter for oppdrettsnæringen må det gjennomføres en planlegging av kystarealene som i større grad vektlegger havbruksnæringens behov. Havbruksnæringens behov endres imidlertid rask ut fra omstrukturering, ny teknologi, ny kunnskap og nye krav fra myndighetene. Samtidig er det flere andre brukerinteresser og, ikke minst en rekke sterke fritids-, rekreasjonsog verneinteresser i kystsonen. Sjøområdene er i tillegg et svært komplisert planleggingsobjekt. Dette innebærer behov for fleksible planer og en deltagende planlegging med stor vekt på en kontinuerlig dialog- og læringsprosess. Formål : En planlegging av kystarealene som sikrer oppdrettsnæringens tilgang til nødvendige areal, samtidig som det tas hensyn til andre interesser og den stadige endringen og utviklingen innen oppdrettsnæringen. Etablering av kommunalt forum for kystsoneplanlegging med mandat til å : utarbeide næringspolitiske retningslinjer for disponering av kystarealene, herunder fokus på en helhetlig deltagende planlegging som også gir mulighet for bruk og vern av de samme arealene utarbeide kommunale planleggingsrutiner som sikrer en fleksibel planlegging og hyppig rullering av arealplanen i kystsonen Tromsø kommune ved byutviklingsseksjonen og næringskontoret tar initiativ til etablering av et forum med deltagelse fra Tromsø kom-

4 mune, oppdretterne i kommunen, FoU miljø, Fylkesmannen i Troms, Fiskeridirektorat, Region Troms, Troms fylkeskommune, Troms fiskeoppdretterlag og Statens dyrehelsetilsyn. I fellesskap utarbeides det statutter og møteplaner for forumet. Ikke utredet. Hver enkelt deltager dekker sine egne utgifter. Tromsø kommune v/næringskontoret bidrar med sekretariatsfunksjon. Oppstart i løpet av høsten 2000 Tiltak 4 Økt forvaltningsmessig kapasitet for håndtering av, og tilrettelegging for oppdrettsnæringen. Strategi : 7.1, 7.2. En utvikling og ekspansjon av havbruksnæringen i kommunen medfører økt belastning på det kommunale forvaltningsapparatet. En kommunal saksbehandlingstid på 6-9 mnd er ikke uvanlig. Det er langt mer enn det som er vanlig i andre kommuner. I tillegg kommer saksbehandling på det regionale nivået. I Tromsø kommune er det ikke heller etablert det nødvendige planverket for å sikre en god utvikling av næringen. Resultatet av manglende og effektiv oppfølging fra den kommunale forvaltningen vil kunne være midlertidige løsninger som utsettelse av oppstart eller avbrudd i produksjon. Flytting av virksomhet ut fra kommunen kan også bli et resultat. Gjennom styrking av den kommunal forvaltningen, vil næringen få den nødvendige fleksibilitet til raske tilpasninger som er påkrevd. Formål : Sikre at den kommunale planleggingen og søknadsbehandling er tilfredsstillende, slik at den kommunale forvaltningen ikke utgjør en flaskehals for utviklingen av havbruksnæringen. Avsette de nødvendige ressurser i form av personelle og kapital til å etablere en tilstrekkelig kommunal forvaltningskapasitet. Slik at oppdrettssøknader kan behandles raskere og at de nødvendige planer i tilknytning til havbruksnæringen kan utarbeides og følges opp. For å få til en rasjonell utnyttelse av kapasiteten bør det også foretas en gjennomgange av de kommunale saksbehandlingsrutinene. Tromsø kommune v/rådmannen og teknisk kommunaldirektør. Ikke utredet. Tromsø kommune, drift/næringsaktører i et mulig pilotprosjekt Vår 2001 Tiltak 5 Filet og videreforedlingsanlegg for lakseproduksjon i Tromsø Strategi : 7.1, 7.3, 7.4. Det aller meste av oppdrettsfisken sendes H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø S I D E 4 9

5 S I D E 5 0 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø ubearbeidet ut av landet. Mindre kvanta går som filet og videreforedlet vare (røyket, gravet, marinert og speket etc.). Samtidig har fiskeindustrien i Tromsø stor produksjonskapasitet, råstoffmangel og kunder som etterspør et bredere produktspekter. Videreforedling av oppdrettslaks har fram til nå hatt begrenset omfang. Tromsø har fortrinn fordi det finnes et industrielt miljø (fiskeindustribedrifter) som kan utnyttes ved etablering av videreforedlingsanlegg for laks. Mål : Øke bearbeiding og verdiskapning av lakseråstoff lokalt. Innhold: Stimulere til lønnsom videreforedling av laks. Organisering: Samarbeidsprosjekt mellom eksisterende laksenæring og etablert filetindustri og videreforedlingsbedrifter Næringsaktører, SND, SIVA og investorkapital. Samt kommunen ved tilrettelegging av næringsarealer. Forprosjekt Kr SND, banker og næringsaktører Startes i år Tiltak 6 Produktutvikling med basis i markedsbehov Strategi : 7.1, 7.4. Det er i dag i Tromsø flere små bedrifter som lager videreforedlede fiskeprodukter til nærmarkedet i Tromsø. Disse bedrifter har stort sett utviklet produktene selv. FoU miljøet i Tromsø må kunne bidra med innspill fra markedsforskningen for å utvikle nye produkter. Mål : Utvikle nye produkter basert på lakseråstoff for pronde videreoredlingsbedrifter. Finne nye markeder for disse ut over nærmarkedet i Tromsø Starte opp og prøve ut produksjon av foredlede lakseprodukter, og som en følge av dette få etablert en ny avsetningskanal for oppdretterne og foredlingsbedriftene i Tromsø. Næringskontoret i Tromsø tar initiativ overfor etablerte foredlingsbedrifter og FoU miljø for å nedsette en arbeidsgruppe som gjennom en forstudie skal avklare om videreforedling av laks har et interessant verdiskapningspotensial i Tromsø. Næringskontoret i Tromsø, Næringsaktører, Fiskeriforskning, Norges Fiskerihøgskole : Forstudie kr Tromsø kommune, SND og næringsaktører Startes vår 2001.

6 Tiltak 7 Kartlegging av egnede vassdrag for nye settefiskanlegg i Tromsø Tiltak 8 Etablere prosjekt sammen med FoU miljø for å oppnå optimal smoltproduksjon. Strategi : 7.1, 7.2, 7.5 Strategi : 7.1, 7.2, 7.4 Det produseres nesten ikke smolt i Tromsø. I dag har oppdretterne i Tromsø god tilgang på smolt ved import av smolt fra hele kysten, hvor hovedmengden kommer fra Vestlandet og Nordland. I framtida forventes smolt av god kvalitet å bli en vesentlig flaskehals for videre vekst i næringa. Det kan bli innført forbud mot å selge smolt over regiongrenser, noe som veterinærmyndighetene har myndighet til for å hindre spredning av sykdom. Det forventes også økt balanse i mellom smolt produksjon og behov i de fylker som i dag har smolt overskudd. Mål : Øke smoltproduksjonen i Tromsø for å sikre størst mulig grad av selvforsyning. Kartlegging av aktuelle vassdrag i Tromsø kommune. Næringskontoret i Tromsø kommune. Troms fylkeskommune og Tromsø kommune : Kartlegging kr Troms Fylkeskommune (RUP) og SND / næringsaktører. Startes vår Sentrale forutsetninger for økt settefiskproduksjon i kommunen er tilgjengelige vannressurser, råvannstemperatur, implementering av ny teknologi og nye driftskonsept. Mål : Utvikle nye driftskonsept for smoltproduksjon hvor man bruker lys, ny teknologi og produksjonsrutiner for å produsere 0 års smolt. Kartlegging av aktuell vannbehandlingsteknologi, mulige energiøkonomiseringstiltak og lysstyringsregimer. Næringskontoret i Tromsø tar initiativ overfor Fiskeriforskning og næringsaktører for å få igangsatt et utviklingsprosjekt i forbindelse med eventuell nyetablering av smoltanlegg i Tromsø. Næringskontoret i Tromsø, Fiskeriforskning, næringsaktører og andre kommuner i Troms. Pilotprosjekt Kr Norges Forskningsråd, SND Startes i år H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø S I D E 5 1

7 S I D E 5 2 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø Tiltak 9 Pilotprosjekt for kommersialisering av torskeoppdrett. Strategi : 7.1, 7.4 Torskeoppdrett er i kommersiell sammenheng på begynnerstadiet i Tromsø. Tiltak som skal bringe torskeoppdrett videre, må kunne se hele verdikjeden i sammenheng. Stabil yngelproduksjon, reduksjon av kostnader i matfiskleddet samt videreutvikling av markedet for oppdrettstorsk vil kreve innsats i form av forskningsmidler, risikovillig kapital, bedrifter som vil satse og et samarbeid med FoU miljøet i Tromsø Mål : Kommersialisere torskeproduksjon. Det må være plass både til torskeoppdrett basert på produsert yngel og til oppforing av levende fanget torsk. Registrere alle aktuelle deltakere i et torskeprosjekt. Registrere relevant infrastruktur som fartøyer, bygninger, eksisterende kompetanse på torskeoppdrett. Skape kontakt mellom potensielle næringsaktører og relevante FoU miljø for å etablere pilotprosjekt hvor man kartlegger muligheter for yngelproduksjon, vekst, forsammensetning samt slakteprosess for å oppnå best kvalitet på oppdrettstorsken. Det vil være viktig å opprettholde og utvikle arenaer for kommunikasjon, utveksling av kompetanse og erfaring, mellom næringsaktører, forskere, finansieringsinstitusjoner og offentlige myndigheter. Plan og næringsseksjon i Troms Fylkeskommune, Næringsaktører, SND, Fiskeriforskning, Norges Fiskerihøgskole. Må utredes nærmere. Må i stor grad gjøres av oppdretterne selv, men det må etableres tilskuddsordninger som stimulerer både til markedsutvikling og forskning. Startes i år Tiltak 10 Pilotprosjekt for kommersialisering av nye arter. Strategi : 7.1, 7.2, 7.4 Oppdrett av marine arter innebærer kontrollert produksjon av fiskearter som oftest er gjenstand for tradisjonelt fiske. Ved vurdering av kriterier for oppdrett må det legges til grunn: Artens biologiske krav Yngeltilgang Metode for oppdrett Marked Økonomi Miljø Skaffe kunnskap om biologi, krav til lokaliteter, sikre yngeltilgang, utvikle teknologi og metode for oppdrett, utvikle fõr og markeder. Troms Fylkeskommune, næringsaktører. Utredes nærmere, blant annet med Troms fylkeskommune Troms fylkeskommune/andre offentlige programmer og næringsaktører. Startes 2001.

8 Notater: H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø S I D E 5 3

9 Figur 1 Kart referanse til side 22 Tegnforklaring: Laksenotfikse Munningssoner for vassdrag Vassdrag med laks, sjø ørret og sjørøye Kystverneplan Foreslått - Landskapsvernområde Foreslått - Naturreservat Verneområde Vedtatt - Naturreservat Vedtatt - Naturreservat/Landskvomr. Forsvarets skyte-/øvingsfelt S I D E 5 4 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø Figur 4 Kart referanse til side 31 Tegnforklaring: Skjell-lokaliteter i Tromsø kommune Oppdrettslokaliteter i Karlsøy kommune Omsøkt oppdrettslokaliteter Eksisterende oppdrettslokaliteter Munningssoner Vassdrag for laks, sjø ørret og sjørøye

10 Figur 5 Kart referanse til side 32 Tegnforklaring: Skjell-lokaliteter i Tromsø kommune Oppdrettslokaliteter i Karlsøy kommune Omsøkt oppdrettslokaliteter Eksisterende oppdrettslokaliteter Munningssoner Vassdrag for laks, sjø ørret og sjørøye Områder egnet for oppdrett Områder ønsket avsatt til oppdrett H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø S I D E 5 5

11 Disse oppdrettsanleggene har bidratt økonomisk til produksjon av Havbruksplan for Tromsø Blåmannsvik A/S Petter Laks A/S Sjurelv-Fiskeoppdrett A/S Kyrre Enoksen Kattfjord Fisk A/S Ørnfløy Fiskeoppdrett A/S Ullfjord Havbruk A/S Idé og utforming, Ousland Consult AS Prosjektledelse, Norfico Consult AS Foto, Vidar Vassvik / Eksportutvalget for fisk 7/ stk.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes.

Vedlagt følger merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt -Tromsregionen. Ved behov for nærmere opplysninger kan undertegnede kontaktes. Kystplan Midt- og Sør-Troms v/ Sør-Troms regionråd, Harstad kommune Postmottak 9479 Harstad 30. april 2015 post@strr.no inger@strr.no Merknad til interkommunal kystsoneplan for Sør og Midt Tromsregionen

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring

HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015. Norges forskningsråd. Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring HAVBRUK En næring i vekst Programplan 2006-2015 Norges forskningsråd Visjon: Havbruk vår viktigste vekstnæring Sammendrag... 3 1. Bakgrunn...4 2. Visjon og mål... 7 3. Analyse av status og utfordringer

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn

Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland. Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn AkvaPark Rogaland Potensial for etablering av en AkvaPark i Rogaland Fremdrift gjennom delt kunnskap og samlokalisering for å skape konkurransefortrinn Outlet to sea Seawater supply Port Heat pump Freshwater

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK

PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK ISSN: 0809-8050 ISBN 13: 978-82-92775-01-1 ISBN 10: 82-92775-01-3 PLAN FOR KOORDINERT SATSING PÅ TORSK Oppdrett og fangstbasert akvakultur Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og næringen. 2001-2010.

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE

STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE STRATEGIPLAN FOR HAVBEITE MED KAMSKJELL I NORGE BRANSJENOTAT Hanne Skjæggestad og Thorolf Magnesen 2006 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for biologi Innhold 0 Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN IDENTIFISERING AV RØMT OPPDRETTSLAKS JUNI 2004 FORORD Til Fiskeridirektøren Ved brev fra Fiskeridepartementet datert 24.2.2003 fikk Fiskeridirektoratet og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000-4070

St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000-4070 St.prp. nr. 1 (2003-2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1000-1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000-4070 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575

St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009. Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540. Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 1000 1070, 2415 og 2540 Inntektskapitler: 4000 4070 og 5575 Innhold Del I Del II Innledning til programområde 16 Budsjettforslaget... 43

Detaljer

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Egil Kristoffersen & Sønner AS Jennskarveien 52 8475 Straumsjøen Bø kommune Kommunehuset 8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Søknad om dispensasjon fra arealplan for å kunne søke om etablering av

Detaljer

Bredbåndstrategi 2011-12

Bredbåndstrategi 2011-12 Bredbåndstrategi 2011-12 Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011 Innhold Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning 12.april 2011... 1 1. Innledning... 2 2. Definisjoner og avgrensninger...

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører.

Sammendrag. Studien er gjennomført av SINTEF Fiskeri og havbruk med Bioforsk Nord og Nofima marked som underleverandører. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag... 3 1 Innledning... 13 2 Avgrensninger og valg av arter i studien... 14 3 Oversikt over innlandsoppdrett i Norge... 15 4 Overordnet oversikt over bransjen internasjonalt,

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell

Flesberg kommune. Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Flesberg kommune Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell Juni 2003 Planprogram for kommunedelplan og utviklingsplan for Blefjell er utarbeidet i samarbeid mellom Flesberg kommune

Detaljer

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune

PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE. Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune PROSJEKT NÆRINGSVENNLIG KOMMUNE Som en del av omstillingsarbeidet i Nordkapp Kommune INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målsetninger for forstudien... 4 1.3 Metode... 4 2. Resultater

Detaljer