Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen 21.06.10 26/10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL"

Transkript

1 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : : E: 140 : Gro Karin Hettervik : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Kommuneplankomiteen /10 VURDERING AV STATUS VEDRØRENDE AKVAKULTUR I KOMMUNEPLANENS AREALDEL SAKEN GJELDER I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel er det sett nærmere på status til akvakulturområdene i kommunen. I den forbindelse bør det tas stilling til eventuelle endringer i de forutsetningene som lå til grunn da områdene for akvakultur ble lagt inn. Dette er særlig aktuelt for de områdene hvor det ikke foreligger godkjent lokalitet i dag, og som ut fra endrede forhold bør tas ut eventuelt reduseres i størrelse i anledning forestående revisjon. GJELDENDE KOMMUNEPLAN I kommuneplanen som ble vedtatt i 2002 ble områder for akvakultur lagt inn for første gang i arealdelen. Områdene som ble avsatt til akvakulturformål var med utgangspunkt i innspill fra oppdrettsnæringen. Noen av områdene ble avsatt enten fordi det allerede var oppdrettsanlegg der, og noen fordi det var søknader om slike anlegg. Andre områder ble avsatt fordi det var stort påtrykk fra næringen for å få nye områder hvor det var mulig å etablere nye anlegg. I den forbindelse ble det også utarbeidet en fagrapport, datert mai 2001, som viser egnede områder for akvakultur langs kysten i Sandnes kommune. Av rapporten fremgår det at kommunen har gode muligheter for akvakultur, og de fleste av disse områdene er i Høgsfjorden. Det sies også at trenden i næringen er færre og større enheter, noe som stiller krav til lokaliteter med høy resipientevne. En avveining av arealinteresser gjorde at avgrensningen av områdene ble slik den nå fremgår i arealdelen av kommuneplanen. I gjeldende kommuneplan er et belte på 100 meter fra stranden og ut i sjø holdt fritt for installasjoner, deriblant akvakulturanlegg, som kan hindre ferdselen. Når en regner med sonen for fiske- og ferdselsforbud, som er inkludert i akvakulturområdet, medfører det at selve anleggene vil komme minst 200 meter ut fra land. En gjør oppmerksom på at skjellanlegg vil kunne beslaglegge et større areal under sjø enn det som er avsatt på plan, avhengig av ankringsforhold. Under retningslinjene til gjeldende kommuneplans arealdel er følgende tatt med: Ved lokalisering av skjelloppdrettsanlegg må det tas hensyn til utslippstillatelser som er gitt eller vurderes gitt bebyggelsen på land. Mattilsynets krav om 1000 meters avstand fra utslipp legges til grunn. STATUS Forvaltningen av tillatelse til oppdrettskonsesjoner er fra overført fra Fiskeridirektoratet og ligger nå hos Rogaland fylkeskommune. Kommunen gir kun uttalelse til en søknad. Selve tilsynet ligger fortsatt hos Fiskerisjefen. I henhold til lov om akvakultur av gir akvakulturtillatelsen (konsesjonen) rett til produksjon av bestemte arter på avgrensede geografiske områder (lokaliteter), med de til enhver tid fastsatte begrensninger av tillatelsens omfang. Akvakulturtillatelsen kan overføres til andre lokaliteter. I 2007, etter forrige revisjon av kommuneplanen åpnet kommunen opp for muligheten til å legge inn vann i hyttene. Konsekvensene av dette er et økt antall søknader om utslippstillatelse fra fritidsbebyggelsen. Side 1 av 5

2 Områder med godkjent lokalitet Flere av de godkjente lokalitetene er pr. i dag ute av drift. Det å si opp en konsesjon på en bestemt lokalitet ligger hos eier av konsesjonen. Dersom en lokalitet har ligget uten drift i 2 år kan denne trekkes tilbake av Fiskerisjefen gjennom vedtak. Ut fra dette er det ikke vurdert å ta ut de områdene som i dag er godkjent som lokalitet for akvakultur, med mindre endrede forhold tilsier det. I følge oversikt fra Fiskeridirektoratet er det i dag 8 godkjente lokaliteter i Sandnes kommune (se vedlagt oversiktskart og tabell nedenfor): Ref.nr Lokalitetsnavn Plasserin Type Status. g 1. Aspøy Nv Sjø Matfisk Usikker 2. Aspøy Ø Sjø Matfisk Usikker 3. Ims I-IV Sjø og Matfisk, settefisk, Drift land stamfisk. Kommersiell og forskning. 4. Indre Slettanesvika Sjø Matfisk Drift 5. Store Teistholmen Sjø Matfisk Drift Ø 6. Svihus Land Matfisk Ikke drift/konsesjon 7. Ådnøy Sjø Matfisk Ikke drift 8. Ådnøy Ø Sjø Skalldyr Ikke drift/konkurs Områder hvor konsesjonen er sagt opp Hestå Bruk var et landbasert oppdrettsanlegg, men konsesjonen er nå sagt opp og virksomheten er avsluttet. Ref.nr. Lokalitetsnavn Plassering Type Status 9. Hestå Bruk Land Sagt opp Områder uten godkjent lokalitet Områdene nedenfor har ligget inne i kommuneplanens arealdel i to perioder, men lokalitetene har ikke vært gjenstand for søknad om konsesjon. Ref.nr. Lokalitet Plassering 10. Usken Sv Sjø 11. Usken N Sjø 12. Øst for Naustervik Sjø 13. Sør for Selvik Sjø HØRING AV PLANPROGRAM Under høringen av planprogrammet for kommuneplanen kom det inn høringsuttalelse fra Kystverket i brev datert Det er ikke kommet innspill til nye akvakulturområder fra oppdrettsnæringen eller andre. Kystverket Kystverket er negativ til at installasjoner, som for eksempel oppdrettsanlegg for fisk og skjell, presses unødvendig langt ut i farvannet. De fremhever at det vil bli vanskelig å kunne imøtekomme søknader om etablering av oppdrettsanlegg etter havne- og farvannsloven dersom de kommer i konflikt med ferdselen/merkesystemet i farvannet. De anbefaler på det sterkeste å justere planen slik at det blir mulig å etablere oppdrettsanlegg tettere opp mot land, der forholdene ligger til rette for det. Dersom kommunen ønsker å legge til rette for nye akvakulturområder i kommende planperiode ber kystverket om å bli orientert før planen blir utlagt til offentlig ettersyn. Side 2 av 5

3 Rådmannens kommentar I forbindelse med avveiningen av ulike arealinteresser i sjø har det vært tilstrebet at områder for akvakultur ikke skal komme i konflikt med ferdsel- og merkesystem i farvannet. Vi kan ikke se at områdene i gjeldende kommuneplan kommer i konflikt med ovennevnte. Avstanden som er valgt for akvakulturområdene i forhold til land er gjort med hensyn til den mer småskala allmenne sjøferdselen, som ofte skjer langs land. I tillegg er forholdet til privat fiske langs land tatt hensyn til. Det vil ikke bli lagt inn nye akvakulturområder i kommende planperiode. VURDERING AV AKVAKULTUROMRÅDER I GJELDENDE KOMMUNEPLAN Sandnes kommune er en stor hyttekommune (ca hytter), og områdene langs sjøen er mye brukt til rekreasjon. Det er hovedsakelig langs sjøen det er avsatt områder hvor det skal være mulig å fortette hytteområdene. I noen tilfeller vil fritidsbebyggelse og akvakulturområder være i konflikt med hverandre. For eksempel har Mattilsynet satt seg i mot at det gis utslippstillatelser for sanitæravløp nærmere enn 1000 meter fra skjelldyrkingsanlegg. Det stilles også krav til ulike avstander mellom matfiskanlegg, avhengig av størrelse/volum på anlegget. Største avstand er 5 km, og minste avstand er 1,5 km. I tillegg klages det over at anleggene ødelegger gode fiskeplasser og medfører forurensning. Et akvakulturanlegg vil også i stor grad legge beslag på et sjøområde hvor hensyn til allmenn sjøferdsel skal ivaretas. I vurderingen av områdene nedenfor er det tatt utgangspunkt i ovennevnte rapport vedrørende egnede områder for akvakultur i Sandnes, i tillegg til en vurdering av endra forhold med hensyn til utslippstillatelser som er omsøkt/gitt samt fortetting av hytteområder. Det er vurdert områder som av ulike interessehensyn bør tas ut, og områder som ut fra resipientforhold bør reduseres i omfang (se vedlagt oversiktskart m/tabell). Pr. i dag vurderes forurensningsbelastningen på fjordsystemet allerede som for stor for akvakultur, og Fylkesmannen har igangsatt et arbeid med å vurdere resipientkapasiteten blant annet i Høgsfjordsystemet. Ut fra dette ser ikke rådmannen det som riktig å legge inn nye lokaliteter, men heller å få avløp fra hytteområder på plass før det eventuelt opprettes nye lokaliteter for akvakultur. Områder som vurderes tatt ut Svihus (lokalitet nr. 6) Lokaliteten på Svihus har ikke vært i drift de senere årene, men konsesjonen er ikke sagt opp. Det har vært tatt vannprøver med jevne mellomrom i vassdraget, og etter at driften opphørte har det vært en betydelig bedring av vannkvaliteten i vassdraget. Lokaliteten ligger innenfor verna vassdrag. Ut fra nevnte forhold er det lite sannsynlig at fylkesmannen vil gi en fornyet utslippstillatelse for denne lokaliteten, og lokaliteten foreslås tatt ut. Hestå Bruk (lokalitet nr. 9) Konsesjonen på Hestå Bruk er sagt opp, og virksomheten er avsluttet. På grunn av kapasiteten til resipienten er det ikke ønskelig med ytterligere akvakultur på denne lokaliteten, og lokaliteten foreslås tatt ut. Usken Sv (lokalitet nr. 10) Området ble i sin tid avsatt som avlastningslokalitet for Riska Fisk ved Riskastranda, som i dag er opphørt. Riskafjorden er en terskelfjord, og har dårlige bunnforhold på grunn av tidligere utslipp. På grunn av stor forurensningstilførsel stilles det for denne fjorden strengere rensekrav, og kommunen har som mål å bedre vannkvaliteten i Riskafjorden. Ut fra dette er det ikke ønskelig å tilføre fjorden ytterligere belastning, og lokaliteten sørvest for Usken vurderes derfor som uegnet for akvakultur og foreslås tatt ut. Side 3 av 5

4 Usken N (lokalitet nr. 11) Søknad om utslippstillatelse er under behandling for hyttebebyggelsen i dette området, med aktuelt utslippspunkt i vika innenfor avsatt akvakulturområde. Ut fra avstandskrav som stilles vil en utslippsledning her utelukke oppdrett for skjell, og matfiskanlegget ved Store Teistholmen vil kunne utelukke anlegg for matfisk på grunn av nærhet. Med bakgrunn i dette foreslås området tatt ut. Øst for Naustervik (lokalitet nr. 12) To store oppdrettsanlegg for matfisk ved Store Teistholmen og Indre Slettanesvika vanskeliggjør muligheten for et nytt fiskeanlegg utenfor Naustervik på grunn av avstandskrav mellom fiskeanlegg. Avstanden mellom et eventuelt nytt anlegg utenfor Naustervik til eksisterende nevnte anlegg er i dag på henholdsvis 1 og 3 km. Ved lokalisering av skjelloppdrettsanlegg vil mattilsynet stille krav til avstand fra utslippsledning. Naustervik er tett bebygd med hytter, og prioritering av en oppgradering av utslippstillatelsen fra hytteområdet gjør det usikkert om en konsesjonssøknad vil bli godkjent ut fra nevnte avstandskrav. Ut fra dette anses lokaliteten øst for Naustervik som lite egnet for akvakultur, og foreslås tatt ut. Områder som vurderes redusert i størrelse Sør for Selvik (lokalitet nr. 13) Reguleringsplan for fortetting av avsatt hytteområde i kommuneplanen på Selvik er under utarbeiding. I den forbindelse pågår planer om utslippstillatelse hvor utslippsledning planlegges lagt midt i hytteområdet og ut i Høgsfjorden. Strømforholdene i området går innover langs fjordens vestside, mot avsatt område for akvakultur. Med bakgrunn i dette, samt avstandskriterier fra utslipp til et eventuelt skjellanlegg foreslår en å redusere området med 500 meter i nord. Med dette oppnår en også en større avstand til et hytteområde som vil bli fortettet til et antall på 50 hytter. Tillegg til bestemmelsene Det er i tidligere kommuneplan ikke sagt noe om forholdet til fortøyninger som strekker seg utover avsatt område for akvakultur. Det viser seg at fortøyninger til skjellanlegg kan strekke seg utover området under vannflaten, avhengig av bunnforholdene. Ut fra dette foreslås følgende forslag til bestemmelse: Fortøyninger skal ikke være synlige. Dersom fortøyninger legges utenfor avsatt akvakulturområde over eller under vannflaten skal dette dokumenteres i søknad. FORSLAG TIL ENDRINGER FOR AKVAKULTUR Forslag til endringer i dybdeområde arealforvaltning Områder i sjø og vassdrag Det er i revidert kommuneplan tatt ut følgende områder: Hestå Bruk, Usken Sv, Usken N, Øst for Naustervik og Svihus. Følgende område er redusert i størrelse: Sør for Selvik. Forslag til endringer på plankart og i bestemmelser/retningslinjer Kart Følgende områder for akvakultur foreslås tatt ut: Hestå Bruk, Usken Sv, Usken N, Øst for Naustervik og Svihus. Følgende område foreslås redusert i størrelse: Sør for Selvik. Bestemmelser/retningslinjer Retningslinjene i gjeldende kommuneplan vedrørende akvakultur er flyttet under bestemmelser. Under bestemmelsene legges det til følgende: Fortøyninger skal ikke være synlige. Dersom fortøyninger legges utenfor avsatt akvakulturområde over eller under vannflaten skal dette dokumenteres i søknad. Side 4 av 5

5 KONKLUSJON Forslag til VEDTAK: 1. Kommuneplankomiteen gir sin tilslutning til rådmannens forslag til endringer for akvakultur i plankartet med bestemmelser: a) Følgende områder for akvakultur tas ut: Hestå Bruk, Usken Sv, Usken N, Øst for Naustervik og Svihus. b) Følgende område reduseres i størrelse: Sør for Selvik. c) Dagens retningslinje legges under bestemmelser. d) I bestemmelsene legges til følgende: Fortøyninger skal ikke være synlige. Dersom fortøyninger legges utenfor avsatt akvakulturområde over eller under vannflaten skal dette dokumenteres i søknad. 2. De momenter som fremkommer i møtet legges til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel. RÅDMANNEN I SANDNES, Per-Harald Nilsson kommunaldirektør Mette Paavola byplansjef Vedlegg: Melding: Oversiktskart m/tabelloversikt Utvalg for byutvikling Side 5 av 5

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800..

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.. Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Drangedal kommune. KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN - revisjon FORSLAG TIL PLANPROGRAM april 2014 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 2 2 Planprogram 2 3 Planavgrensing 4 4 Hovedmål for

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Utvikling adresseliste Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/3028-37 Kjell Ivar Tranås 47817262 22.06.2015 Melding om vedtak - Bjørøya Fiskeoppdrett as -

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Deres referanse: 'Våt dato: 21.04.2008 Deres dato:

Deres referanse: 'Våt dato: 21.04.2008 Deres dato: x r FISKERIDIKI_KIUKAII_I Region Trøndelag JNNFIERRED SAIVlKUIVIIVILIIVk Tordenskjold Cod Farm AS Saksbehandler. Ståle Hansen Postboks 2017 Sentrum Telefon: 46908251 Seksjon : Region Trøndelag 7410 TRONDHEIM

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 19.12.2007 kl. 19.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer

Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Veileder for utfylling av søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Innholdsfortegnelse Bokmål Innledning... 4 Generelt... 4 Regional /fylkeskommunal behandling av

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Midsund kommune Rådmannen

Midsund kommune Rådmannen Midsund kommune Rådmannen Arkivsak: 2011/577-12 Arkiv: 143 Saksbeh: Linda Heimen Dato: 12.09.2013 Saksframlegg Endelig vedtak av planprogram - Interkommunal plan for Romsdalsfjorden Utvalsak Utval Møtedato

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE

DETALJREGULERING FOR LIMOEN SKYTEBANE Side 1 av 16 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 8/12 Teknisk utvalg 29.02.2012 21/12 Teknisk utvalg 30.05.2012 54/12 Kommunestyret 14.06.2012 Saksbehandler: Marte Berdahl

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200605090 : O: : L12-57 : Ingvild Kjosavik : Marco Zanussi Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - 1. gangsbehandling

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap

Møteinnkalling. Skjervøy Formannskap Møteinnkalling Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: 10:15 Ved Lerøys prosessanlegg på Skjervøy Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Mal-dato: 06.04.14 Kommuneplanens arealdel Planbeskrivelse Høringsforslag datert 07.05.2015 Kommuneplanens arealdel Dato: Revidert: Saks-nr.: - Planutvalget: 10.04.2015 PLU 16/15 - Vedtak i Gran kommunestyre:

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer

Orientering om praktisering av Kommuneplanens arealdel 2014-2026 4 - Bestemmelser for uteoppholdsareal- Prinsipper for leke- og uteoppholdsarealer Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2015 35868/2015 2015/2924 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/32 Komite for plan, næring og miljø 02.06.2015 15/66 Bystyret 18.06.2015 Orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sissel Elisabet Slapgård Tlf. direkte: 74 16 80 23 E-post: ses@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 22.12.2010 Vår ref.: 2007/2689 Arkivnr: 421.3 Innherred samkommune

Detaljer