Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø. Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson."

Transkript

1

2 Tromsø Porten til Ishavet. Nord-Norges hovedstad, Nordens Paris, er noen av de betegnelser byen på nesten 70 0 nord har fått på grunn av sin karakter, aktivitetet og beliggenhet. Arkeologiske funn viser at det har bodd mennesker her i minst 9000 år. Fra en jevn økning i folketallet i første halvdel av dette århundret, begynte utviklingen å gå litt raskere i midten av 1950-årene. Bedre kommunikasjon og etableringen av landsdelens eget universitet har i vesentlig grad bidratt til denne positive utvikling. S I D E 2 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø Et historisk vekstgrunnlag for byen var den første kirke som ble bygd på Tromsøya i 1252 på befaling av kong Håkon Håkonson. Privilegiene Tromsø fikk som kjøpstad i 1794, etter at kjøpmennene i Bergen og Trondheim hadde mistet sitt handelsmonopol i Nord-Norge, har hatt avgjørende betydning for Tromsøs utvikling. Ved siden av de trandisjonelle næringene handel og fiske og de mange administrative funksjoner byen ble tillagt fikk ishavnfangst, Pomorhandel og skipsbygging stor betydning for byens vekst på 1800-tallet. 1. januar 1964 ble daværende Tromsø kommune slått sammen med kommunene Tromsøysund, Hillesøys del av Kvaløya og Ullsfjord til nåværende Tromsø kommune. Med sine 2558 km 2 er Tromsø i dag landets største bykommune med betydelige variasjoner i fauna, natur og næringsliv. Etter sammenslåingen i 1964 har innbyggertallet vokst fra til i dag. En forventer befolkningsvekst også i årene fremover. Dette sammen med betydelige investeringsplaner i offentlig og privat sektor gir store utfordringer og muligheter for Tromsø, hovedstaden i nord.

3 Havbruksplan for Tromsø RÅDMANNEN Næringskontoret Utgiver: Næringskontoret Tromsø Kommune Sjøgt. 31/ Tromsø "Havbruksplan for Tromsø" Tel: Fax: "Havbruksplan for Tromsø" trekker opp hovedlinjene for utviklingen av havbruksnæringen. Planen klargjør hvilke mål, strategier og tiltak som bør legges til grunn for å sikre en optimal utvikling av havbruksnæringen. Denne planen er utarbeidet i et nært samarbeid med næringsaktørene, forskningsmiljøer og de offentlige fagmyndigheter. Det er lagt spesiell vekt på å samordne forslagene i denne planen med byutviklingsseksjonens arbeid med arealplanen for distriktene i Tromsø. Utgangspunktet har vært kommuneplanen og strategisk næringsplan for Tromsø Gjennom arbeidet med havbruksplanen er det etablert et godt samarbeide mellom næringen, forskningsmiljøer og offisielle fagmyndigheter. Det må være en felles oppgave å videreutvikle og forsterke denne samarbeidslinjen. Denne planen er således ikke bare en plan for Tromsø kommune. Dersom målene skal nås er det like viktig at planen også blir forpliktende for næringsliv, forsknings- og undervisnings-sektoren samt øvrig offentlig forvaltning. Kommunestyret slutter seg til forslaget til havbruksplan for Tromsø. Det etableres ett eller flere kommunale nærings- og industriområder i distriktet av Tromsø kommune der det legges til rette for landbasert oppdrett. Området bør primært brukes til oppdrett av marine arter som torsk, steinbit og kveite, men bør også være tilgjengelig for oppdrett av andre arter, som for eksempel laks. Det området, evt. disse områdene, må innarbeides i kommunens arealdel for distriktet. Tromsø kommunestyre vil understreke viktigheten av at konsesjoner som tildeles får lokalt eierskap, og at havbruk forblir en distriktsnæring. Tromsø kommunestyre ser det som et svært viktig distrikts- og næringspolitisk mål at det er lokalt eierskap i oppdrettsnæringa. Regjeringas forslag om å tildele laksekonsesjonene i den kommende runden gjennom auksjon er en stor trussel mot lokalt eierskap. Tromsø kommunestyre vil derfor protestere kraftig mot forslaget, og krever at regjeringa trekker det. H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø S I D E 3

4 S I D E 4 H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø 1 FORUTSETNINGENE FOR NORSK OPP DRETTSNÆRING KORT HISTORIKK NORSKEKYSTEN 6 2 INTERNASJONALE RAMMEBETINGELSER MARKED FOR NORSK LAKS INTERNASJONALE REGULERINGER 9 3 NASJONALE RAMMEBETINGELSER FORVALTNING PRODUKSJONSREGULERING FISKEHELSE MILJØ AREALTILGANG INFRASTRUKTUR OG KOMMUNIKASJON KOMPETANSE OG UTDANNING 19 4 HAVBRUKSNÆRINGEN I TROMSØ NATURGITTE FORUTSETNINGER FOR OPPDRETT ANDRE FORHOLD OG INTERESSER MED BETYDNING FOR OPPDRETT LAKSENÆRINGEN I TROMSØ FISKESYKDOM AREALTILGANG OG LOKALITETSMODELLER KOMMUNAL FORVALTNING OPPDRETT AV MARINE ARTER STERKE SVAKE SIDER 37 5 VISJON OG HOVEDMÅL VISJON HOVEDMÅL 39 6 DELMÅL SIKRE FRAMTIDIG AREALTILGANG SAMT LØSE NÆRINGENS AKUTTE LOKALITETSPROBLEM SKAFFE NYE LAKSEKONSESJONER TIL TROMSØ VED FRAMTIDIGE KONSESJONSRUNDER ØKE BEARBEIDINGSGRAD OG VERDISKAPNING LOKALT I TILKNYTNING TIL ETABLERT LAKSENÆRING ØKE PRODUKSJONEN AV SETTEFISK I TROMSØ ETABLERING AV LØNNSOMT TORSKEOPPDRETT UTVIKLING AV KOMMERSIELT OPPDRETT AV ANDRE MARINE ARTER SOM SKJELL, KRÅKEBOLLER OG STEINBIT 42 7 STRATEGIER SAMARBEID OG ALLIANSER NÆRINGSPOLITISK MOBILISERING OG KOMMUNAL PÅVIRKNING REKRUTTERING / KOMPETANSEOPPBYGGING FORMIDLING AV KUNNSKAP INFRASTRUKTUR 45 8 HANDLINGSPLAN 46

5 Innledning Tromsø kommune skulle bli ledende innen oppdrett i Norge. Tromsø var på begynnelsen av åttitallet den største og viktigste oppdrettskommunen i fylket og hadde hele 8 av de 11 matfiskkonsesjoner for laks. Tyve år senere er 10 av 72 konsesjoner lokalisert i kommunen. Kommunen hadde utvilsomt gode forutsetninger for å bli en ledende oppdrettskommune i Norge med svært gode naturgitte forhold, utbygd infrastruktur, bioteknologibedrifter, sterkt forskingsmiljø, nasjonalt tyngdepunkt innen markedskunnskap i bedrifter, god kapitaltilgang samt nærhet til Nord-Norges største by. Av flere årsaker har man ikke klart å utnytte de gode forutsetningene Tromsø kommune har for oppdrett. Næringen har stagnert sammenlignet med resten av fylket og Norge. Oppdretterne har hevdet at en av de største flaskehalsene for oppdrettsnæringen i Tromsø er tilgang til de gode oppdrettslokalitetene, og at kommunen har vært lite opptatt av næringens problem. Regionale fiskeri- og veterinærmyndigheter har støttet denne beskrivelsen. Problemet ble synliggjort ved et akutt utbrudd av sykdom i Kaldfjorden i 1998 hvor Fylkesveterinærens innførte restriksjoner på smoltutsett. Dette skapte problemer for oppdretterne som midlertidig måtte flytte ut av kommunen for å få tilgang på lokaliteter. Fiskeridirektoratet Region Troms og Fylkesveterinæren sammenkalte oppdretterne og Tromsø kommune v/ næringskontoret til et møte for å belyse situasjonen å finne kortsiktige løsninger slik at oppdretterne kunne sette ut fisk. Etter initiativ og press fra oppdretterne ble saken behandlet i Tromsø formannskap den Formannskapet vedtok at det skulle utarbeides en strategiplan for havbruk med målsetting at Fremveksten av norsk havbruksnæring er temmelig unik i norsk næringsliv og kapittel 1 gir en kort beskrivelse av dette og hvilke forutsetninger som lå til grunn. Oppdrettsnæringen er relativt strengt regulert av myndighetene ut fra politiske målsetninger. Samtidig er utviklingen av næringen helt avhengig av andre sentrale rammebetingelser som marked, fiskehelse og arealressurser. Næringen griper også inn i forholdet til omkringliggende miljø og andre brukerinteresser. Kapittel 2 og 3 gir en gjennomgang av disse momentene. I kapittel 4 presenteres havbruksnæringen i Tromsø kommune. Det gis en presentasjon av forutsetningene og de lokale rammebetingelsene. Mulighetene og flaskehalsene beskrives og sist i kapitlet gis en oppsummering av de sterke og svake sidene for en framtidig utvikling og vekst av næringen. Norsk oppdrett består i all hovedsak av lakseproduksjon og vil gjøre det i mange år framover. Følgelig vektlegges dette. Det er imidlertid under utprøving flere andre arter som muligens kan ha et potensiale for framtiden. En del av disse behandles i kapittel 4.7. Visjon og målsetninger for utvikling av havbruksnæringen i kommunen presenteres i kapittel 5. og 6. I Kapittel 8. foreslås en handlingsplan for å nå de definerte målsetninger. Næringskontoret i Tromsø Kommune har vært prosjektansvarlig. Norfico Consult AS har bistått Næringskontoret i den praktiske gjennomføringen. Prosjektet er gjennomført med en stor grad av medvirkning fra næringsaktørene, kommunens byutviklingsseksjon, Fiskeridirektoratet Region Troms, Statens dyrehelsetilsyn, Fylkesmannens miljøvernavdeling, og forskningsmiljøer. H a v b r u k s p l a n f o r T r o m s ø S I D E 5

Tiltak til delmål 6.4: Øke produksjonen av settefisk i Tromsø

Tiltak til delmål 6.4: Øke produksjonen av settefisk i Tromsø Handlingsplanen viser viktige tiltak som må gjennomføres for å nå målene i Havbruks-planen for Tromsø. I oversikten nedenfor er det vist hvilke delmål de ulike tiltakene er knyttet opp mot Tiltak 6 Produktutvikling

Detaljer

Næringsplan 2006 2009

Næringsplan 2006 2009 Leirfjord kommune Næringsplan 2006 2009 Behandling Dato Saknr Oppstart 9.3 2004 K-sak 21/04 1. behandling 26.1 2006 Fsk-sak 9/06 Offentlig ettersyn 15.3 2006 Behandling 8.8 2006 Nærings- og forvaltningsutvalg

Detaljer

SAMMENDRAG. I. Innledning. Situasjonsbeskrivelse

SAMMENDRAG. I. Innledning. Situasjonsbeskrivelse Et forprosjekt som synliggjør muligheter og utfordringer for en næringsmessig utnyttelse av Porsangerfjorden, samt forslag på tiltak for å få utløst næringspotensialet. Ferdig 11.03.02 SAMMENDRAG I. Innledning

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Planstrategi 2012-2015 Kommunestyrets vedtak den 31.10.2012 i sak. 70/12 Planstrategi Økonomiplan Retningslinjer Samfunnsdel Arealdel Økonomiplan Temaplaner Budsjett /

Detaljer

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007

Strategisk næringsplan Ibestad kommune 2007 INNHOLD FORORD...2 1. INNLEDNING...3 2. IBESTAD I DAG NÅ SITUASJONEN...4 2.1 Befolkningsutvikling 4 2.2 Analyse av dagens næringsmessige situasjon i Ibestad kommune 6 2.2.1 Sterke sider / fortrinn... 6

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden.

Høring av varsel om mulig forbud mot tiltak i Skjerstadfjorden. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.09.2010 50319/2010 2010/7806 K20 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/21 Komite for plan, næring og miljø 30.09.2010 10/76 Planutvalget 05.10.2010

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende

Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Måsøy kommune - Livskraftig og nyskapende Kommuneplan for Måsøy kommune 2013-2025 Samfunnsdelen Behandlet av kommunestyret i møte 06.09.2012 sak 63/12. (Planen er oppdatert i h.h.t. kommunestyrets vedtak)

Detaljer

Dato: 10. mai 2011. Høringsuttalelse til NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet

Dato: 10. mai 2011. Høringsuttalelse til NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet Dato: 10. mai 2011 Byrådssak 127/11 Byrådet Høringsuttalelse til NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser drivkraft for vekst i hele landet BJOL SARK-03-201103312-2 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 1 1.1 FORORD... 1 1.2 FYLKESKOMMUNENS ROLLE, PARTNERSKAPSARBEID OG SAMARBEIDSAVTALER... 3 1.3 FYLKESTINGETS VEDTAK... 4 1.4 VISJON... 4 1.5 OVERORDNA MÅL... 5 1.6 ENDRINGER

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025. muligheter. Ererer. Business Region Bergen Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 Ererer muligheter Business Region Bergen 1 Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Bergensregionen 1 4 5 2 3 BRB-kommuner

Detaljer

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06

Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 Marin Strategiplan Trøndelag pr 06.11.06 1 MANDAT OG FORANKRING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER... 4 3 TRØNDELAGS FORTRINN... 5 3.1 NATURLIGE FORTRINN... 5 3.2 EN SENTRAL LAKS/ØRRETREGION... 5 3.3 ET SENTRUM

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11

2011-2014. Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 BOKN KOMMUNE NÆRINGSPLAN - TEKST 2011-2014 Vedtatt av Bokn kommunestyre den 14. juni 2011, sak 015/11 Næringsplan Bokn kommune 2011-2014 vedtatt av kommunestyret den 14. juni 2011, sak 015/11 1 Bokn kommune

Detaljer

Forprosjektrapport. KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy. Forprosjektrapport

Forprosjektrapport. KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy. Forprosjektrapport KARLSØY KOMMUNE Boligsatsing i Karlsøy Sammendrag Omstillingsprogrammet har gjennomført forprosjektet Boligsatsing i Karlsøy. Bakgrunnen til igangsetting av forprosjektet var at kommunen ikke kom med i

Detaljer

Handlingsplan til Strategisk næringsplan 2013-15

Handlingsplan til Strategisk næringsplan 2013-15 Handlingsplan til Strategisk næringsplan 2013-15 Strategisk næringsplan 2009-2018 (SNP)er Hammerfest kommunes overordnede plan for næringsarbeid. Handlingsdelen til SNP er forankret i SNP samt Hammerfest

Detaljer

Strategisk næringsplan. Lyngen kommune

Strategisk næringsplan. Lyngen kommune 2013 2020 Strategisk næringsplan Lyngen kommune Del I Visjon, mål og strategier Bakgrunn for planen Strategisk næringsplan for Lyngen kommune er utarbeidet som et felles prosjekt mellom Lyngen kommune

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020 Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og dynamisk region som i felleskap skaper vekst

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET

NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET NÆRINGSPLAN ATTRAKTIV HELE LIVET NÆRINGSPLAN FOR HARSTAD 2009-2013 Vedtatt av kommunestyret 28. mai 2009 FORORD: Du sitter nå med Harstad kommunes nye næringsplan. Denne planen skal erstatte Utviklingsplanen

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014

Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 EVALUERINGSRAPPORT Resultater av utviklingsog samordningsarbeidet i Vardø, 2010-2014 De skal tross alt fange interessen til leseren og samtidig informere om innholdet i rapporten lorem ipsum dolorem sit

Detaljer

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032

Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Tromsø Havn Strategisk styringsdokument 2012-2032 Strategisk styringsdokument INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 6 VERDIER... 8 VISJON OG MÅL... 8 Visjon... 8 Mål... 9 FORANKRING OG EKSTERNE RAMMER FOR

Detaljer

forskning.nord Forskningsrådets nordområdestrategi Vedtatt i Forskningsrådets hovedstyre 15.juni 2006 Foreløpig versjon

forskning.nord Forskningsrådets nordområdestrategi Vedtatt i Forskningsrådets hovedstyre 15.juni 2006 Foreløpig versjon forskning.nord Forskningsrådets nordområdestrategi Vedtatt i Forskningsrådets hovedstyre 15.juni 2006 Foreløpig versjon Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Bakgrunn... 3 3 Visjon... 7 4 Mål... 7 5 Forskningens

Detaljer

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi

Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Hedmark fylkeskommunes reiselivsstrategi Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2010 Hedmark fylkesrevisjon Parkgt.64 2325 Hamar Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer