Områderegulering for Langhus sentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områderegulering for Langhus sentrum"

Transkript

1 Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: Utarbeidet av: Ski kommune Dato:

2 Innhold 1 Innledning Hensikten med planen Tidligere relevante politiske vedtak Krav om konsekvensutredning Beskrivelse av planområdet Beliggenhet, avgrensning, dagens bruk Landskapsbilde / Landskapstrekk Trafikale forhold Veg / Atkomst Gang- og sykkelforbindelser Parkering Kollektivtrafikk / Kollektivknutepunkt Vevelstad stasjon Trafikksikkerhet Kulturminner / Kulturlandskapet Sosial infrastruktur Barnehage Skole Støyforhold Naturmangfold Friluftsliv, rekreasjon Planstatus og føringer for planarbeidet Statlige og regionale føringer...16 Utkast til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Kommuneplanen Gjeldende regulering Beskrivelse av planforslag Planens detaljeringsnivå Planforslagets målsetting og hovedgrep Byggeområder Sentrumsområdet (S1-3) Boligbebyggelse (BB1-BB4) Bolig og forretning (B/F) Kirke (o_t1)

3 4.3.5 Institusjon (o_t2) Barnehage (o_t3) Industri Bensinstasjon Idrett (IA1) og idrett / tjenesteyting (IA/T1) Kombinert formål BA/SA Parkering Innfartsparkering Samferdsel Hovedvegnett (o-v1-o_v3) Kollektivtrafikk / kollektivknutepunkt Vevelstad stasjon Gang- og sykkelforbindelser Parkeringsplass (f_pp1) Kombinert formål for samferdselsanlegg Jernbane Blågrønn struktur Kulturminner Friluftsliv Rekkefølgebestemmelser Planprosess og medvirkning Planprosess Uttalelser og innspill Illustrasjoner Vedlegg

4 1 Innledning 1.1 Hensikten med planen Formålet med reguleringsplanarbeidet er å tilrettelegge for en utvikling i Langhus sentrumsområde som er i tråd med mål og strategier i kommuneplanen. Forslaget til områderegulering for Langhus bygger på planprogram vedtatt Kommunedelsenteret Langhus har en viktig regional funksjon fordi det er koplet til det regionale jernbanenettet. Tettstedet er en del av bybåndet mellom Ski og Oslo, og skal utvikles til et bærekraftig og levende tettsted med høy boligtetthet i tråd med regionale retningslinjer. Det nye sentrumsområdet skal fremstå som det nye tyngdepunktet på Langhus. Som kommunedelsenter skal Langhus dekke offentlige og private servicebehov for stedets innbyggere. Landskapet, grønnstruktur og vann og vassdrag er viktige premissgivere for planutformingen. Området Fosstjern - Bensekulpen skal i stor grad bevares som naturområde. Samtidig er det et mål å gjøre dette området mer tilgjengelig for allmenheten 1.2 Tidligere relevante politiske vedtak Kommuneplan for Ski kommune, vedtatt inneholder en rekke mål og strategier for Langhus tettsted, samt forslag til langsiktig arealutvikling for Langhus som tettsted. Bestemmelsene til kommuneplanen 18.3 legger føringer for områdereguleringen. Planprogram for områdereguleringen ble behandlet og vedtatt I den forbindelse ble det også vedtatt å sette i gang en detaljregulering for områdene rundt Fosstjern og Bensekulpen. Kommuneplanutvalget behandlet sak om utsatt fremdrift av områdereguleringsplanene. Det ble vedtatt at en ikke skulle sette i gang en egen detaljregulering for området rundt Fosstjern og Bensekulpen, og at tilrettelegging for friluftsliva avklares i størst mulig grad i detaljreguleringen. 1.3 Krav om konsekvensutredning I henhold til Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven 2 d) skal områdereguleringer på mer enn 15 daa, som omfatter nye områder til utbyggingsformål, alltid behandles etter forskriften. Det er derfor utarbeidet en konsekvensutredning for planen. 4

5 2 Beskrivelse av planområdet 2.1 Beliggenhet, avgrensning, dagens bruk F A B C E D A Vevelstad stasjon B Innfartsparkering C Svømmehall D Lokalsenter, kirke, Arnestadjordet E Området Fosstjern Bensekulpen F Idrettspark, friområdet, samfunnshus Planområdets avgrensning med delområder Planområdet er lokalisert rundt de lavest liggende deler av Langhus, langs vassdraget fra Fosstjernet og bekken mot Tussetjern. Det avgrenses visuelt på alle kanter av delvis skogkledde åser og høydedrag som gir området sitt klare særpreg. Mot øst er jernbanelinjen en tydelig visuell avgrensning, og i sør og øst grenser det mot Vevelstadveien, fv I nord ligger Berghagan næringsområde. I sør domineres området delvis av naturen rundt de to tjernene Fosstjernet og Bensekulpen, og har et grønt og delvis urørt preg. Dette området har rik og frodig vegetasjon med rikt artsmangfold og viktige naturtyper. Også idrettsparken i nord omkranses av natur- og friområder med lysløype og turstier. Langs Tussebekken er det mange kulturminner og det er i kommuneplanen en hensynssone for kulturminner/kulturmiljø. Her ligger den gamle vegen over Sagstua til Vevelstad, som var i drift fram til Langs bekken ligger rester etter både møller og sagbruk. Området mellom idrettsanlegget og Vevelstad stoppested preges av innfartsparkeringsplassen, og fremstår i dag lite innbydende. Her ligger også Vevelstadsaga barnehage. 5

6 Langhussenteret er i dag det bygningsmessige tyngdepunktet, med både forretningssenter, boliger, legesenter, bensinstasjon, kirke og svømmehall. Trafikk- og parkeringsforholdene er ikke optimale, samt at utviklingsmulighetene er svært små. Avstanden til jernbanestoppestedene er ca meter. Det er derfor naturlig å vurdere flytting av dette nærsenteret nærmere Vevelstad stoppested. Vevelstad stasjon, Gamle Vevelstad vei sett fra sør (A, B) Del av idrettsparken (F) 6

7 Gamle Vevelstad vei, svømmehall sett fra nord (A, B, C) Langhus senter, Bo- og servicesenter, kirke (D) 7

8 Arnestadjordet ved Langhus senter (D) Fosstjern, Benskulpen sett fra nord (E) 8

9 Planområdet er på i alt ca. 533 daa. Av dette er: - 42,6 daa er grunn til fylkesveg, - 31,8 daa privat byggegrunn (bolig, industri og dagens senter), - 15,5 daa er privat eid del av Fosstjernet, - 10,8 daa er grunn til jernbaneformål, Resten av området, i alt ca. 432 daa, er kommunal eiendom. Av den kommunale eiendommen på i alt ca. 432 daa er: - 146,3 daa idrettspark, - 118,4 daa Fosstjernområdet og grøntdraget langs Slorabekken, - 39 daa naturområde mellom idrettsparken og Vevelstadbekken, - 25,1 daa nye boligområder, - 30 daa nytt sentrumsområde, - 27,5 daa grøntområder mellom dagens senter og planlagt senter, - 15 daa industri, (utvidelse av Berghagan) - 8,4 daa kirke/ institusjon (dagens bruk) De resterende ca. 22 daa er kommunale gangveger, veger og parkeringsplasser. 2.2 Landskapsbilde / Landskapstrekk Planområdet er omgitt av lave, delvis skogkledte åser, og avgrenses visuelt av jernbanen mot vest. De markante åsryggene som omkranser planområdet er med på å gi det sitt særpreg. Sentralt i området er to store grøntområder. Fosstjernet og Bensekulpen er rike kulturlandskapssjøer og området har et rikt biologisk mangfold. Størrelse, variasjon og tilstand gir området regional verdi. I tillegg er området populært som nærfriluftsområde med rasteplasser og tursti. Området tåler forsiktig tilrettelegging uten å tape den biologiske verdien. Deler av den regulerte idrettsparken består i sør og sørvest av et variert nærfrilufts- og naturområde med viktige natur- og kulturhistoriske verdier. Disse vil være et viktig bidrag ved utviklingen av Langhus senterområde. 2.3 Trafikale forhold Veg / Atkomst Gjennomsnittlig trafikk på Vevelstadveien, beskrevet som årsdøgntrafikk (ÅDT), ble i 2013 registrert til ca. 7400, med en tungtrafikkandel oppgitt til 8%. Trafikktelling utført i 2014 viser at trafikken på Vevelstadveien ligger mellom 7500 og 9500 ÅDT, med høyest belastning ved Langhussenteret (8000) og ved krysset med Skoglia (9500). Dette er relativt høye tall og støyrapporten viser at nesten hele området er støyutsatt. Statens vegvesen anser Vevelstadveien som en viktig forbindelse mellom Ski, Langhus og Asurdiagonalen mot E6 og Oslo. Trafikken på Gamle Vevelstadvei er også ganske høy. Det er registrert ca ÅDT på vestsiden av jernbaneundergangen og opp mot 4000 ved Vevelstadsaga barnehage. Det 9

10 antydes i trafikknotatet at trafikken vil kunne øke med ca ÅDT fra begge sider ved en etablering av nytt senter. Vevelstad stoppested er et viktig knutepunkt for overgang mellom tog og buss. Det bør derfor vurderes om jernbaneundergangen i framtiden kun skal være åpen for busstrafikk samt syklende og gående. Trafikk- og støyreduserende tiltak vil være en viktig del av arbeidet med planforslaget. Fylkesvei (oransje) kommunalt vei (gul) privat vei (lysgul) Gang- og sykkelvei (grønn stiplet linje) Bussholdeplasser (blå firkant) Kilde: Follokart, Andre / Samferdsel, datert Gang- og sykkelforbindelser Det er gode gang- og sykkelforbindelser på Langhus, men det er vekslende kvalitet på standard, vedlikehold og belysning langs disse. Kryssingene under Vevelstadvegen, både ved dagens senter og ved krysset med Gamle Vevelstadvei er noe utdaterte og oppleves både trange, mørke og utrygge. Gang- og sykkelforbindelsen under jernbanelinjen ved Vevelstasjon har bare et løp, på sydsiden, og trenger en utvidelse for å bli funksjonell, både med hensyn til busstrafikk og sikker gang- og sykkeltrafikk. 10

11 Det går en regional sykkelrute fra Moss til Oslo gjennom området, og det er viktig at denne samt tilrettelagte traseer for gjennomfartssykling også blir ivaretatt i planprosessen. Jernbaneundergangen ved Vevelstad stasjon, sett fra øst (t.v.) Fotgjengerundergang ved Samfunnshuset (t.h.) Parkering Parkeringskapasiteten ved eksisterende Langhussenter er tidvis svært anstrengt, og det ligger ikke til rette for videre utvidelser eller trafikkøkning. Det finnes ca. 125 parkeringsplasser. Ved Langhus og Vevelstad stoppesteder er det opparbeidet godt med innfartsparkeringsplasser. Ved Vevelstad stoppested er det ca. 250 plasser som også benyttes av besøkende til Langhuset og idrettsanlegget på kveldstid og i helgene Kollektivtrafikk / Kollektivknutepunkt Vevelstad stasjon Langhus har to stoppesteder for jernbanen: Vevelstad og Langhus. Vevelstad er det kommunikasjonsmessige tyngdepunktet, og dermed det viktigste stoppestedet. Når nytt dobbeltspor Oslo Ski står ferdig blir det langt bedre kapasitet for lokaltogene på eksisterende dobbeltspor, og dermed mulighet for hyppigere avganger. Ruter antyder avganger hvert kvarter, men det er kundegrunnlaget som avgjør. Ruters bussrute 906 går mellom Bøleråsen og Dyrløkke i Drøbak. Det er avganger fra kl 5.00 til midnatt, mandag til fredag. Fra 6.30 til er det avgang hvert kvarter, deretter hver halvtime. I helgene går det også timesruter fra midnatt til Bussene går innom både Vevelstad og Langhus stoppested. Bussen for rute 906 fra Bøleråsen snus ved Vevelstadstasjon for å fortsette på østsiden av jernbanen til Ski via Langhusstasjon, og omvendt. Ved Vevelstadstasjon finnes det også drosjeholdeplass og ca. 100 sykkelparkeringsplasser fordelt på begge sider av jernbanen. 11

12 Bussholdeplass / bussnuplass og drosjeoppstilling ved Vevelstad stasjon sett fra vest Trafikksikkerhet I de 10 siste årene er det registrert 8 ulykker på Vevelstadveien innenfor planområdet. I tillegg var det 2 ulykker på Gamle Vevelstadvei og én ved svømmehallen. Alle ulykkene er kun med lettere personskader. 2.4 Kulturminner / Kulturlandskapet Det er registrert følgende kulturminner innenfor planområdet: Lokale kulturminner - Gammelt veifar (veirester) etter hovedveien til Vevelstad gård fram til Vevelstad gård. Kun grunnmurrester igjen. Hovedbygningen brant i Steinvelvbru over Tussebekken for gårdsveien - Rester etter mølle langs Tussebekken - Rester etter vannsag langs Tussebekken - Vevelstad teglverk. Ikke lenger synlig da Langhus Bo- og servisesenter (LBS) ble bygget over restene. Anlegget ble gravet ut og registrert før utbyggingen av LBS, og en utstilling er tilgjengelig i underetasjen på LBS. Vevelstad gård sett fra vest. Selvågblokkene på Vevelstadåsen i bakgrunnen. 12

13 Historiske veifar (gult) - Bygdevei fra før Flere har vært i bruk fram til nyere tid, bl.a. gårdsvegen fra Tussestien, over Sagstua og jernbanen/tussebekken. Brukes i dag som del av turveg/lysløype. Langhus kirke - Bygget i Follokart, natur/kultur/friluftsliv, datert Sosial infrastruktur Planområdet tilhører skolekretsen Vevelstadåsen (barneskole) og Haugjordet (ungdomskole) Barnehage Det er i dag to barnehager innenfor planområdet: - Vevelstadsaga barnehage. Dette er en permanent barnehage. - Hakkebrakkeskogen barnehage. Denne ble etablert som en midlertidig barnehage i 2007, men det har senere vist seg å være et permanent behov for denne barnehagen. I disse dager flyttes denne paviljongen til Finstad 13

14 I gjeldende kommuneplan heter det: Midlertidig barnehagetomt ved Langhuset disponeres som varig barnehagetomt. Dette gjelder Hakkebrakkeskogen barnehage Skole Haugjordet ungdomsskole har 507 elever per Skolens kapasitet er 630 elever, men reelt sett 540 elever. Det vil kunne oppstå behov for flere rom for valgfag el (nye fag med lavt antall elever). Vevelstadåsen skole har 330 elever per Skolens kapasitet er reelt sett 350 elever. Skolen har små klasserom. 2.6 Støyforhold Støyrapporten viser at så godt som hele området er støyutsatt pga jernbanen og Vevelstadveien. Tiltak for å redusere støyen ved bruk av bygninger og støygjerder eller voller vil bli et viktig tema ved planlegging av ny bebyggelse. 14

15 2.7 Naturmangfold Fosstjern og Bensekulpen er registrert som svært viktige naturtyper (se naturtypens avgrensning i kart under). For mer informasjon vises det til konsekvensutredningen. 2.8 Friluftsliv, rekreasjon Innenfor og utenfor planområdet finnes det en del turstier som knytter planområdet sammen med store friluftsområder (se kart under, blå linjer = turveier sommer, grønne stiplete linjer = gang- og sykkelveier). For mer informasjon vises det til konsekvensutredningen. 15

16 3 Planstatus og føringer for planarbeidet 3.1 Statlige og regionale føringer Statlige retningslinjer Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal og transportplanlegging ( ) Målet med de statlige planretningslinjene er å fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, skape god trafikksikkerhet og trafikkavvikling, utvikle bærekraftige byer og tettsteder og legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling Utbyggingsmønster og transportsystem skal redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Statlig bestemmelse for kjøpesentre (1.juli 2008) Målet med den rikspolitiske bestemmelsen om kjøpesentre er å styrke by- og tettstedssentrene og legge til rette for miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling med byspredning, økt bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer eller ønsker å bruke bil. Det overordnede og langsiktige målet er å utvikle bærekraftige og robuste by- og tettstedsstrukturer som også bidrar til å redusere klimagassutslippene. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1. september 1989) Formålet med disse rikspolitiske retningslinjene er å: Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling. Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn / interesser. Overordnede planer og føringer Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt av Regjeringen ved kgl.res. 24. juni 2011 Ovennevnte inneholder føringer og forventninger for blant annet bærekraftig og god by- og tettstedsutvikling. Økt fortetting og transformasjon, en mer effektiv og attraktiv kollektivtrafikk og bedre tilrettelegging for syklende og gående er nødvendig for å oppnå en bærekraftig byog tettstedsutvikling. Ved å lokalisere forretninger, kontorer og boliger sentralt eller i kort avstand til kollektivknutepunkter reduseres transportbehovet og avhengighet av bil. Samferdselsplan for Akershus del I med del II Handlingsprogram , og forslag til samferdselsplan for Akershus

17 Samferdselsplanen er fylkeskommunens strategi- og måldokument for samferdsel i Akershus. Planen viser utfordringer, mål og strategier for de områdene man ønsker å prioritere innenfor samferdselssektoren. Handlingsprogrammet har økt framkommelighet for alle trafikantgrupper som mål. Dette skal oppnås bl.a. gjennom økt kollektivtrafikk og økt andel syklister. Regional plan for handel, service og senterstruktur Regional plan for handel, service og senterstruktur gir retningslinjer for lokalisering av handel og kjøpesentre. Planen er under revisjon. I gjeldende fylkesdelplan er Langhus plassert i kategorien «Lokalsenter med bostedsrelaterte tjenester». Denne typen sentra er anbefalt å ha dagligvarebutikk, og et begrenset antall butikker med utvalgsvarer. Klima- og energiplan Akershus Klima- og energiplan Akershus er en temaplan den første som setter klimamål for Akershus fylke. Fram til 2030 skal Akershus halvere fylkets totale klimagassutslipp, sett i forhold til 1991-nivået. Planen har som mål for bla. transport at: Fylkets areal- og transportpolitikk skal minske behovet for bilbruk og føre redusert veitrafikk i Akershus. Klimagassutslipp fra veitrafikk i Akershus skal innen 2030 reduseres med 20 prosent i forhold til 1991-nivået. Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus ( ) Målet er å ta vare på og bruke kulturminner og kulturmiljøer som en positiv ressurs i Akershus, og derigjennom bidra til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping. Planen setter søkelyset på fire innsatsområder: Bevaring Forvaltning Formidling Verdiskapning Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet ( ) Planen skal bidra til: å oppnå et trendskifte for økt fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv at nåværende og framtidige innbyggere fram mot 2030 og senere, skal ha gode muligheter for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i hverdagen, nærmiljøet og natur Regionale strategi dokumenter og utredninger: Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) Follorådets regionale føringer (2009) Kulturlandskap i Follo, Akershus fylkeskommune (2008) Utkast til regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Fylkestinget i Akershus og byrådet i Oslo vedtok hhv og å legge høringsforslag til Regional plan for areal og transport ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er satt til 27.februar. 17

18 Den regionale planen har som felles mål at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernete regionen sammen, samt til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. En viktig forskjell fra dagens utvikling er en overordnet strategi for en sterkere konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten til noen prioriterte vekstområder der kollektivtransportnettet har eller vil få stor kapasitet % av veksten skal kanaliseres til disse områdene. Bybåndet sørover fra Oslo er definert som det sammenhengende byområdet mellom Oslo og Ski. Bybåndet skal også ta en høy andel av veksten i befolkning og arbeidsplasser. Mellom Langhus og Ski er det et brudd i bybåndet med landbruks- og kulturlandskap som bør bevares. Bybåndet bør utvikles med sikte på et høyfrekvent kollektivnettverk og regionale kollektivforbindelser som sikrer mobilitet også mellom de regionale byene i Akershus. I den regionale areal- og transportplanens arealstrategier med tilhørende retningslinjer gis det følgende føringer som er særlig aktuelle for Langhus - Utbygging bør først og fremst skje i gangavstand til banestasjoner eller høyfrekvente busstraséer - Effektiv arealutnyttelse. For områder i bybåndet er det anbefalt en områdeutnyttelse på % i gangavstand til skinnegående kollektivtransport. - Tilrettelegge for en boligutvikling som møter behovet for leiligheter i Akershus. Kvaliteten i boligområdene bør være slik at de appellerer til en sammensatt befolkning. - Gang- og sykkelavstand skal være styrende for arealutvikling. - Handelstilbudet bør tilpasses lokale forhold, og ikke baseres på et regionalt eller delregionalt kundegrunnlag 18

19 3.2 Kommuneplanen Planområdet, slik det ligger i kommuneplanens arealdel, vedtatt I kommuneplanen er området avsatt til idrettsanlegg, framtidig boligbebyggelse, senterområde, nåværende og framtidig tjenesteyting og naturområder. Det er også avsatt områder til parkering og kollektivknutepunkt. Størsteparten av planområdet utenom idrettsparken er båndlagt for felles regulering i gjeldende kommuneplan, og denne planen er en oppfølging av dette. Det er lagt hensynssoner langs Vevelstadveien på grunn av trafikkstøy. Rundt Fosstjern og Bensekulpen er det hensynssoner for bevaring av natur og for friluftsliv. Kulturminnene og kulturmiljøet langs Vevelstadbekken har fått en hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Nord i planområdet, der det ligger en høyspentlinje, er det lagt inn en hensynssone for fareområde. Kommuneplanens retningslinjer for Langhus er følgende: 19

20 Fra Ski kommuneplan , 18 «Retningslinjer for områderegulering» Langhus sentrumsområde 1. Vedtatt planprogram for kommunedelplan Langhus sentrum legges til grunn for planarbeidet. 2. Dersom planen åpner for forretninger med samlet bruksareal over 3000 m 2 skal konsekvensutredning ved regulering omfatte en handelsanalyse hvor det gjøres rede for dekningsgrad for handel i forhold til det naturlige omland som er Langhus tettsted, jf. rikspolitiske bestemmelser om kjøpesentre og fylkesdelplan for handelsvirksomhet, service og senterstruktur. 3. Ved friområdene ved Fosstjern, Bensekulpen, skal grad av tilrettelegging for friluftsliv avveies mot hensynet til biologisk mangfold. 4. Krav til parkering vil bli sterkt begrenset i forhold til 11 i disse kommuneplanbestemmelser. Det skal også fastsettes en øvre grense for parkeringsplasser ved nybygg. Markparkering vil normalt ikke bli tillatt med mulig unntak for parkering for funksjonshemmede og evt. andre spesielle behov. 3.3 Gjeldende regulering Planområdet omfattes av en rekke reguleringsplaner, både eldre og relativt nye planer. Nedenfor er gjeldende planer innenfor planområdet listet opp. Plan ID Navn Vedtatt Arealformål 61 Langhus sentrum, del av felt Q Blokkbebyggelse, friareal, offentlig institusjon 66 Langhus senter Sentrumsområde, trafikkareal, friareal, offentlige funksjoner 66a Langhus senter, Senter, kirke, friareal bebyggelsesplan 70 Ødegården, Østreng mv Veiareal 82 Gangvei mellom Langhus senter Gangvei og Langhus stasjon 131 Langhus idrettspark Idrett, parkering, friområde 133 Gamle Vevelstadvei 20 og 22, Bolig Langhus 194 Teglverkstomta ved Langhus Bo- og servicesenter, senter 264 Et område ved Vevelstad stasjon friområde Bolig, offentlig bebyggelse, barnehage 20

21 Reguleringsstatus, datert

22 4 Beskrivelse av planforslag 4.1 Planens detaljeringsnivå Områdereguleringen skal gi en ramme for det videre planarbeidet. En mer detaljert vurdering vil skje i forbindelse med detaljreguleringen. For å sikre en helhetlig utvikling kreves det felles planlegging av noen delområder som står i en funksjonell sammenheng. 4.2 Planforslagets målsetting og hovedgrep Området ved Vevelstad stasjon ligger sentralt på Langhus og er i dag preget av store trafikkarealer. I tillegg er store arealer innenfor planområdet lite brukt eller ligger brakk. Gamle Vevelstad vei, gang- og sykkelveier og offentlig rom har en variert standard og oppholdskvalitet, og er moden for en opprusting. I tillegg mangler området en tydelig definert struktur og sentrale møteplasser. Området har et stort potensial for tettsteds- og sentrumsutvikling på grunn dagens lav arealutnyttelse, gangavstand til knutepunktet Vevelstad stasjon, nærhet til Oslo og Ski, eksisterende blå-grønne kvaliteter og kort vei til idrettsparken, skole, barnehager, service og nærturterreng. Hovedformålet med planen er å legge til rette for utvikling av et attraktivt, levende og bærekraftig sentrumsområdet på Langhus, med hovedfokus på området ved Vevelstad stasjon. Området skal bli et sted der man kan bo sentralt på Langhus i grønne omgivelser med kort avstand til det meste, og der forholdende ligger til rette for en enkelt hverdag samt en aktiv, innholdsrik og hyggelig tilværelse. Fire sentrale hovedgrep i planforslaget for å nå målet er lokalisering av lokalsenter / sentrum ved Vevelstad stasjon, høy boligtetthet, god bokvalitet og å legge til rette for sosiale møteplasser. Lokalsenteret skal fremstå som det nye tyngdepunktet på Langhus. Det ble derfor lagt vekt på en konsentrert utforming, tydelig avgrensning og at konkurrerende arealbruk i andre deler av planområdet begrenses / ikke tillates. Lokalsenter vil blant annet romme forretning, bevertning, kontor, tjenesteyting, bolig og utover det fungere som sosial møteplass. I planområdet legges det til rette for ca. 800 boenheter som lokaliseres i sentrumsområdet og 4 boligområder. Det legges opp til et variert boligtilbud / varierte boligområder, både når det gjelder boligtype, leilighetsstørrelse og tetthet. Dette for å kunne appellere til ulike husholdningstyper og å sikre en blandet befolkningssammensetning. Hovedandelen av nye boenheter skal være blokkleiligheter. Dette fordi sentral beliggenhet, gangavstand til knutepunkt og ønske om et levende sentrum med godt tilbud av varer og tjenester tilsier en høy tetthet og god kundegrunnlag. Men også fordi bebyggelsen på Langhus er dominert av småhusbebyggelse, og blokkleiligheter kan være et viktig supplement av boligtilbudet. I tillegg legges det til rette for konsentrert småhusbebyggelse og lavblokker i 3 etasjer. 22

23 Ny bebyggelse skal tilpasses stedets karakter som er preget av noen tydelige terrengformasjoner, mye grønt og mindre bygningsvolumer. Det foreslås derfor som hovedregel maksimal 4 etasjer. I sentrumsområdet tillates det bygninger inntil 7 etasjer. Inngrep i terreng og vegetasjon skal begrenses og sikres et grønt preg innenfor utbyggingsområder. Maks etasjetallet begrunnes også med å opprettholde bakkekontakt mellom leilighetene og uteoppholdsareal og for å sikre gode uteoppholdsarealer. Planforslaget sikrer romslige og grønne private og felles uteoppholdsarealer med gode solog lysforhold. I tillegg legges til rette for en stor park til felles bruk for alle beboere i planområdet og Langhus for øvrig. Parkering skal legges i all hovedsak under bakken slik at det sikres store, trafikkfrie utearealer og et stort sett bilfritt bomiljø. Idrettsparken opprettholdes i all hovedsak, men arealet som i dag er regulert til idrettsformål er vesentlig justert. Idrettsparken vil fortsatt ha potensial for nye anlegg og et variert tilbud, og vil også i fremtid fungere som et viktig møtested. Terrengformasjoner, grønnstruktur, vann og vassdrag er viktige kvaliteter i planområdet. Planforslaget legger opp til en omfattende utbygging for å utnytte utbyggingspotensialet av området optimalt. Samtidig sikres det at de mest verdifulle blå-grønne strukturene opprettholdes. Området Fosstjern-Bensekulpen skal i stor grad bevares som naturområde. Bekkene holdes åpen og integreres som et opplevelseselement i utformingen av noen delområder. I utbyggingsområdene vil det legges vekt på en god terrengbehandling og at det opprettholdes et grønt preg. Økt utbygging vil føre til en intensivere bruk og tilgjengelighet av grøntområder og nærturområder. I området Fosstjern Bensekulpen tillates derfor noen tilretteleggingstiltak for friluftsliv, og området nord for Bensekulpen kan opparbeides som park. Gamle Vevelstad vei og Vevelstadveien er hovedatkomst til de nye utbyggingsområdene. Planforslaget legger opp til en opprustning av offentlige rommet og infrastruktur. Gamle Vevelstad vei skal oppgraderes til en bymessig gate. Kryssene Gamle Vevelstad vei / Vevelstadveien og Vevelstadveien / Vevelstadåsen bygges om til rundkjøringer og kryss Vevelstad veien / Langhussenteret oppgraderes. Det legges til rette for sosiale møteplasser samt gode og trygge ferdselsårer for myke trafikanter. 4.3 Byggeområder Sentrumsområdet (S1-3) Lokalisering Sentrumsområde / lokalt handels- og servicesenter på Langhus er i dag lokalisert litt desentralt mellom to togstasjoner ved krysset Vevelstadveien / Langhussenteret. Planforslaget legger til rette for at sentrumsområdet etableres ved Vevelstad stasjon (felt S1- S3). Viktige faktorer som taler for det er den sentrale beliggenheten på Langhus, tilknytning til hovedkollektivnett (jernbane, buss) og god infrastruktur for gang og sykkel. Hovedfordelen sammenlignet med det eksisterende senter er at den sentrale beliggenheten fører til mindre bilavhengighet og redusert transportbehov. Området ved Vevelstad stasjon er i dag preget 23

24 av store trafikkarealer som fremstår som lite attraktiv. Et nytt sentrumsområde vil kunne bidra til en vitalisering og estetisk oppgradering av dette området. Avgrensning I dag er parkeringsplassen ved Vevelstadstasjon avgrenset av en bekk i nord. Å opprettholde denne avgrensningen vil kunne gi begrensninger for en kvalitativ og hensiktsmessig utvikling av S1 og S2 og / eller integrering av bekken som et opplevelseselement i et fremtidig konsept. Det foreslås derfor at bekken kan ved behov forskyves nordover, slik at man få et byggefelt med en bredde på minst 45 m. Det forutsettes i så fall at hensyn til flom og kantvegetasjonen ivaretas. Mot vest strekker seg sentrumsområdet helt ned til bekken slik at det kan skapes en direkte relasjon til vannet fra sentrum, og en utsikt over parken på motsatt side av bekken. Gang- og sykkelforbindelse langs med bekken i vest kan med fordel helt eller delvis opparbeides som en promenade, og må i så fall eventuelt være litt bredere enn den er regulert akkurat nå. I nord og sør er sentrumsområdet tydelig avgrenset av vegetasjonskledde skråninger. Disse er omfattet av fremtidige boligområder. I det videre planarbeidet vil det bli lagt vekt på en at eventuell bebyggelse i skråningene utformes på en estetisk god måte og vurderes i sammenheng med utbyggingen i S1-S3. Arealbruk I sentrumsområdet tillates det forretninger, tjenesteyting, boligbebyggelse, kontor og bevertning. Forretning, kontor og bevertning bør fortrinnsvis lokaliseres nærmest Vevelstad stasjon. Derfor er disse funksjonene utelatt i området S2. I S2 kan det oppføres parkeringshus for innfartsparkering. Ifølge fylkesdelplan for handel og service skal sentrumsområdet på Langhus har funksjon som lokalsenter, dvs. skal dekke det daglige behovet i forhold til det naturlige handelsomlandet (Langhus tettsted / maks 3 km). Det er gjennomført en handelsanalyse som viser at det er potensial for å etablere en dagligvarebutikk, mindre faghandel og serviceog tjenestetilbud i det nye sentrumsområdet og at dette ikke nødvendigvis vil svekke tilbudet vesentlig i dagens lokalsenter og andre mindre senter / nærbutikker på Langhus. Når det gjelder faghandel er potensialet begrenset siden befolkning på Langhus har attraktive alternativer i Ski og Kolbotn. Spesielt for pendler er også Oslo et relevant alternativ. I planforslaget er handelsarealet i det nye senteret begrenset til 3000 m2. Derav skal maksimal 2000 m2 kunne brukes til dagligvareforretning. Handelsarealet i det nye senteret vil dermed være nærmest like stor som i det eksisterende. Maks grensen sikter til å tilpasse handelsareal til befolkningsgrunnlaget i nærområdet. Utover det er dette et viktig grep for ikke å genere altfor mye trafikk som ikke har sitt utspring i handelsomland. Formålet tjenesteyting kan romme mye, herunder barnehage, skole, helseinstitusjoner, kulturinstitusjoner, forsamlingslokale, treningssenter, legesenter. Det er utarbeidet en skolebehovsplan som konkluderer med at det ikke vil være behov for å plassere en skole i planområdet. Hvilke typer tjenesteyting kan være aktuelle i sentrumsområdet vil bli nærmere spesifisert ved detaljregulering. Eksisterende barnehage i felt S3 kan i alle fall opprettholdes, men skal innpasses i den nye bebyggelsesstrukturen. 24

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Sist revidert 29.5.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Tabell over forslagets konsekvenser (KU)

Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Tabell over forslagets konsekvenser (KU) Konsekvenser av planforslaget framgår av tabell nedenfor, foruten i planbeskrivelsen generelt. Konsekvensene av KDP for Lade og Leangen er utredet med bakgrunn

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

Høringsforslag. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høringsforslag. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fastsatt ved kgl. res. av xx. xx 2013, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, 6-2. 1. Hensikt Hensikten med retningslinjene

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Saknr. 13/10719-2 Saksbehandler: Elisabeth Enger Høring - Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231.

Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231. Prinsippavklaring i forbindelse med oppstart av privat planarbeid for Jonstadveien 2 8, Gnr 25/Bnr 268, 180, 196, 274, 275 og del av 231. Oslo 23.12.2014 Deres ref.: 2013 40242 På vegne av forslagsstiller

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

IA 18.2.15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE, OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER MED RÅDMANNENS KOMMENTAR

IA 18.2.15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE, OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER MED RÅDMANNENS KOMMENTAR IA 18.2.15 OMRÅDEREGULERING LANGHUS SENTRUMSOMRÅDE, OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER MED RÅDMANNENS KOMMENTAR Uttalelse fra Hovedinnhold i uttalelsen Oppfølging i videre planarbeid Myndigheter 1. Akershus

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert REGULERINGSBESTEMMELSER FOR IDRETTSPARKEN, datert 28.09.2015. 1. AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 22.09.2015 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLAN Formålet med

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3539-12 Arkiv: 023729300 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 18.05.2017 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: /1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1.

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: /1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1. DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: L13 Arkivsaksnr.: 14/9766-41 Dato: 11.03.2016 22/1 MFL., FJELD NORDRE, DETALJREGULERINGSPLAN, 1.GANGS BEHANDLING â INNSTILLING TIL: Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

1 Arealformål og hensynssoner Området reguleres til

1 Arealformål og hensynssoner Området reguleres til Ark. L12/201311 Vedtatt av Ski kommunestyre 17.6.2015 SKI KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til Områderegulering for «Langhus sentrumsområdet» 1 Arealformål og hensynssoner Området reguleres til Bebyggelse

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS,

REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM. Fra planprogrammet: Utredning ved Pir II AS, REGULERING RISVOLLAN SENTER: UTEROM Utredning ved Pir II AS, 19.06.2013 Fra planprogrammet: s1 Bakgrunnsinformasjon og premisser Kommuneplanens arealdel, parkeringsveilederen (4.12.2012): Utsnitt kommuneplanens

Detaljer

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Dikemark orientering i PSN 14. oktober 2016 Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Regional sikkerhetsavdeling 2015 Granli på Dikemark Regional sikkerhetsavdeling 2015 Utredning 2015 Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG.

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG. REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG Planbeskrivelse 9. mai 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Arealstrategi for Vågsøy kommune

Arealstrategi for Vågsøy kommune Arealstrategi for Vågsøy kommune Målet vårt er å være en bærekraftig og klimavennlig kommune som legger stor vekt på utvikling av lokale sentre, redusering av bilbruk og skaper arena for mangfold av aktiviteter.

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune

Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Forslag til detaljregulering iht. pbl. 12-3. PLANBESKRIVELSE Detaljregulering etter PBL 12-3 for del av gnr 62/bnr 2, Skoleveien, Trøgstad kommune Plan-ID: 012220160001 Dato: 13.01.2017 1 Dato: Revidering

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Randi Sira / 61271232 17/141487-3 04.10.2017 Vegavdeling

Detaljer

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351. Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20120036 Arkivsak:12/7351 Ranheim vestre, strandområde 4, felt B2, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 18.09.2013 1 AVGRENSNING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Beboere i Hagakollen, Hagaveien og Reistadlia Forslag til kommunedelplan 31.03.2016 Gjeldende rammer og premisser Nasjonale føringer Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLANID 322 Arkivsaksnr.: 14/11420-44 Dato: 04.02.2016 116/93 og 117/144 M.FL. - Buskerudveien 119-131 REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Detaljregulering for Vatnestrøm, Iveland kommune Arealplan-ID 20130319 Dato: 12.08.13 Revidert: 05.08.14 FORMÅL Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl 12: Bebyggelse og

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Jakob Nordstad Arkiv: PLAN 2013p114e05 13/5837-24 Dato: 10.06.2015 REGULERINGSPLAN FOR KANTVEGEN 15 - SKÅRSETSAGA 16 - BEHANDLING AV KLAGE Vedlegg: 1. Klage fra

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Vedtatt av Stokke kommunestyre den Hensikten med områdereguleringen er å legge til rette for videre planlegging og utvikling

Detaljer

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak

Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Byutvikling og kjøpesenteretablering - to sider av samme sak Seniorrådgiver Terje Kaldager Miljøverndepartementet Stavanger 11.-12.mai 2011 1 Sterkere statlige krav til samordning og helhet Samordning

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for Mosseveien 7-9, mfl, Karlshus sentrum.

Varsling om oppstart av detaljregulering for Mosseveien 7-9, mfl, Karlshus sentrum. 28.10.2015 2015.345/RAS Varsling om oppstart av detaljregulering for Mosseveien 7-9, mfl, Karlshus sentrum. I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 varsles det på vegne av Holstad Gruppen AS om oppstart

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE

DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR FORTETTING I KLØVERVEGEN, BRYNE Plannummer: 0467.00 Time Kommune INNHOLD 1. BAKGRUNN... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Gjeldende planer... 3 1.3 Beskrivelse av planområdet...

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer