Forsidefoto: Skumparty på landsmøtet (foto: Petter Holstad)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsidefoto: Skumparty på landsmøtet (foto: Petter Holstad)"

Transkript

1 Årsmelding 2011 Juventes årsmelding

2 Innledning 2011 var et bra Juvente-år prega av mye engasjement og lokal aktivitet. Fokuset lå gjennom hele året på organisasjonsbygging, og mot slutten av året begynte vi for alvor å se resultatene av dette i form av flere nye lokallag og et skikkelig aktivitetstrøkk. Juvente fornyer seg på mange fronter. Både totalrevideringen av vedtektene, oppstarten av et omfattende strategiarbeid og utvikling av nytt skoleringsopplegg viser at vi er en organisasjon i stadig utvikling og med store ambisjoner. Økonomien i Juvente kjennetegnes av nøktern pengebruk, men samtidig er vi svært avhengige av tilskudd fra det offentlige. Reduksjon i driftstilskudd og underfinansiering av prosjekter har skapt utfordringer i år, men vi har også klart å tilpasse oss ved å kutte der det er mulig. Prosjektene våre, spesielt Fristil og Skjenkekontrollen, engasjerer mange av medlemmene våre i ruspolitikk og forebygging. Gjennom prosjektene gjør Juventes medlemmer et enormt utadrettet arbeid som forebygger ungdomsfyll over hele landet. Når du er ferdig med å lese denne årsmeldinga, anbefaler jeg deg å ta en titt på baksiden. Der finner du Juvente-aktivitetene i 2011 som ble annonsert i aktivitetsoversikten på juvente.no. Oversikten viser ikke alle aktivitetene vi arrangerte. Mange aktiviteter annonseres ikke på nett. Men det er ganske mange allikevel. Jeg blir imponert. Hilsen Adrian Leder i Juvente Forsidefoto: Skumparty på landsmøtet (foto: Petter Holstad) 2 Juventes årsmelding 2011

3 2011 i tall 905 betalende medlemmer under 26 år 1222 betalende medlemmer totalt 378 nye medlemmer 65 aktivitetsrapporter ble skrevet i Sprint 5 nye lokallag (og ett nytt aktivitetslag) 22 rapporterende lokallag 263 presseoppslag i papirmedier 71 delegater på landsmøtet 77 nyhetssaker skrevet på juvente.no 18 Fristil Intro-kurs 156 aktiviteter annonsert på aktivitetsoversikten sprint-poeng ble delt ut i løpet av høsten 90 ledere holdt Fristil Intro-kurs 677 butikkontroller i Skjenkekontrollen 9,8 millioner kroner i omsetning 100 deltakere på sommerleiren Ellemelle 2 kurs i regi av Kompis Juventes årsmelding

4 Aktivitet og lokallag Avslutningskonsert på landsmøtet (foto: Jan Tore Evensen) I 2011 var det mye liv og røre. Organisasjonen vokste litt, så selv om økningen ikke var veldig stor, går det i riktig retning. Rundt om i landet har det vært stor variasjon i aktiviteter, og i løpet av høsten dukket det opp flere nye lokallag. Lokallag og kretser Juvente hadde ved slutten av året 22 rapporterende lokallag. Dette er ett mer enn fjoråret. Spesielt etter sommeren ble det startet opp flere nye lokallag. De nye lagene i 2011 er Juvente Sotra, Juvente Sula, Juvente Grenland, Juvente Elverum, Juvente Hommersåk og Juvente Musikk (aktivitetslag). Mange av Juventes lokallag er svært aktive og arrangerer jevnlig rusfrie aktiviteter for ungdom i lokalmiljøet. Mange er også aktive i media og lokal ruspolitisk debatt. I 2011 hadde Juvente 4 aktive kretser med valgte kretsstyrer. Dette var Oslo, Akershus og Østfold krets, Hedmark og Oppland krets, Hordaland krets og Troms, Ofoten, Lofoten og Vesterålen krets.. Medlemstall og verving Juvente hadde en liten økning i medlemstall fra 2010 til Økningen er positiv, men ikke så stor som vi ønsket. Ved årsskiftet hadde Juvente 23 medlemmer mer enn i slutten av Det er tydelig ut fra medlemsstatistikken at Juvente må verve rundt nye medlemmer under 26 år hvert år for å opprettholde medlemstallet. Vi ser også at vi i hovedsak verver medlemmer ved at Juvente-medlemmer verver vennene sine, og via deltakelse på våre arrangementer og Fristil-kurs. Juvente hadde også i år vervestand på en rekke festivaler og musikkarrangementer som Moldejazz, Soberzone, Hovefestivalen og Skjærgårdsfestivalen. Betalende medlemmer totalt: 1222 Betalende medlemmer under 26 år: 905 Betalende medlemmer over 26 år: 317 Nye medlemmer totalt: 378 Sommerleir og landsmøte Sommeren bar preg av hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli, men landsmøtet og sommerleiren ble likevel gjennomført bare få dager etter terrorangrepet. Landsmøtet og sommerleiren ble, til tross for den tyngende stemningen, en stor suksess, og hadde 100 deltakere. Sprint Sprint er Juventes aktivitetskonkurranse som også i år ble gjennomført på høsten. Sprint ble en stor suksess. Det var mye aktivitet i lokallagene, og to lag utmerket seg spesielt i de to kategoriene (store og små lag). Juvente Haugaland vant Sprint for store lag med hele 5261 poeng ved Sprintperiodens slutt. I gruppen for små lag utmerket det ferske lokallaget Juvente Grenland seg med sine 1997 poeng. Totalt deltok 15 av Juventes lokallag i Sprint ved å registrere aktiviteter og poeng på nett. Vinnerne får en klatrevegg på en av sine aktiviteter i Juventes årsmelding 2011

5 Politisk arbeid Lokallagsleder Børre Bastigkeit i møte med Haugesunds-ordfører Petter Steen jr og leder for kontrollutvalget, Inge Lønning (foto: Haugesunds Avis) I 2011 var Juvente aktive på en rekke politiske arenaer både nasjonalt og lokalt. Offentliggjøringen av resultatene fra Skjenkekontrollen-kampanjen fra 2010 og innspillsrundene til den lovede stortingsmeldingen om ruspolitikken var gode inngangsporter for Juventes politiske arbeid. Vi hadde et godt samarbeid med organisasjoner som IOGT, DNT og Actis i det politiske arbeidet vårt. Statsbudsjettet I forbindelse med forarbeidet til statsbudsjettet 2012 deltok Juvente sentralt på en innspillsrunde med SV på Stortinget, der vi la frem våre viktigste innspill. Skjenkekontrollen Etter at kontrollresultatene ble offentliggjort, ble arbeidet med påvirkning av lokalpolitikere og bransjen for å få gjennomslag for våre krav igangsatt. Vi kan nevne at Juvente Bergen hadde møte med både helsebyråden og kontrollseksjonen i kommunen, at Juvente Sunnmøre gjennomførte en aksjon utenfor rådhuset, der de kom i samtale med flere politikere, deriblant ordføreren, og at Juvente Haugaland hadde et møte med ordføreren og lederen i Haugesund kommunes kontrollutvalg. Juvente sentralt hadde også møter med Vinmonopolet og Handelens Ølsalgsråd, og sendte informasjon om resultatene og våre krav til politiske partier, departementer og andre instanser. Revidering av alkoholloven Vi sendte et skriftlig innspill til Helse- og Omsorgskomiteen på Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet. Her fokuserte vi på to forslag som var blitt sendt ut på høring, men ikke tatt med i det endelige forslaget til Stortinget; skjenketider og kontroll. Fritidstilbud I samarbeid med IOGT startet Juvente i 2011 et arbeid for bedre fritidstilbud for ungdom på kveldstid i helgene. Her hadde vi i hovedsak et fokus på Bergen, der vi blant annet deltok i arrangeringen av et seminar med fritidssektoren i byen. Stortingsmeldingen I forbindelse med Helse- og Omsorgsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen om ruspolitikk, deltok Juvente i to dialog-/innspillsmøter der vi la frem våre forslag for departementet både skriftlig og muntlig. Våre innspill var utarbeidet i samarbeid med IOGT og DNT, og dreide seg om en nasjonal forebyggingssatsing med fokus på rusfrie arenaer, skjenketider, skjenkekontroll, forebygging i skolen, fritidstilbud for ungdom, risikogrupper og narkotikaforbud. Juventes årsmelding

6 Media og synlighet Hurtigruta blåste i tåkeluren da den passerte Juventes banner I 2011 var Juvente synlig i media, selv om det har vært en tydelig nedgang fra tidligere år. Nedgangen skyldes i stor grad at vi prioriterte organisasjonsbygging og vekst i Skjenkekontrollen-resultatene ble ikke lansert før begynnelsen av juni, og antall kontroller som ble gjennomført ga utslag i færre oppslag enn ved lanseringen i Totalt i juni hadde vi 109 medieoppslag, der de aller fleste dreide seg om Skjenkekontrollen. Det er også verdt å nevne at SIRUS i september kom med sin rapport om innvirkningen skjenketider har på volden. Det førte til en del medieoppslag i september og oktober. Også «Hvit Jul»-kampanjen førte til en del presseoppslag i november. Totalt hadde Juvente 263 oppslag i skriftlige medier i 2011, som ble fanget opp i medieovervåkingen vår. Vi var i tillegg synlige i radio og TV. Vi har også hatt et visst fokus på å være synlige på andre arenaer enn i media, gjennom stands på festivaler og andre arrangementer, produksjon av plakater og bruk av sosiale medier. 6 Juventes årsmelding 2011

7 Skolering Fristil lederskolering 2011 (foto: Petter Holstad) Lokalt Det ble i løpet av 2011 gjennomført sporadiske skoleringer i lag og kretser. Skoleringen har i hovedsak dreid seg om satsingsområdene verving, aktivitet og synlighet og styrearbeid i lag og krets. Eksempelvis har Hordaland krets av Juvente arrangert vår- og høstkurs, og Trofoten krets sammen med sentralleddet gjennomført Juvente Basic-kurs. Sentralt Det ble vinteren 2011 gjennomført en skolering på nasjonalt plan, Juventeskolen, som hadde 78 deltakere. Linjeinndelingsprinsippet ble videreført med linjene forebygging, organisasjon, verving, aktivitet og synlighet og 18+. Medlemmer i organisasjonen har vært tilbudt deltakelse på, og har ved flere anledninger deltatt på LNUs (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) kurs. Også representanter fra administrasjonen har deltatt på kurs i regi av LNU. Prosjektene Fristil arrangerte høsten 2011 sin årlige lederskolering. Skoleringen er en av Juventes største skoleringer. Antallet deltakere var 78, som er på nivå med hva det har vært de siste årene. Prosjektet Skjenkekontrollen gjennomførte høsten 2011 skolering i alkoholpolitikk, politikerkontakt og mediebruk, og har blitt en stabil og god skolering. Skjenkekontrollen har blitt en institusjon og godt innarbeidet i organisasjonen på samme måte som Fristil har vært i årevis. Det var 60 deltakere på skoleringen. Kompis arrangerte i løpet av året 2 kurs og en fagdag med i alt 24 deltakere. Det er klart at Kompis i sin nåværende form sliter med manglende finansiering, og at prosjektet fremdeles ikke klart å komme skikkelig i gang etter oppstarten i Helhetlig skoleringsopplegg Det ble høsten 2011 nedsatt en arbeidsgruppe fra landsstyret som skulle se på hvordan man kan få videreutviklet og samordnet et skoleringsopplegg som er a) helhetlig, b) lett å gjennomføre for lag og kretser, c) lett tilgjengelig, og d) oppdatert etter organisasjonens behov. Arbeidsgruppen for skolering har bitt seg merke i at skolering på lokalplan trekker færre deltakere enn tidligere og at desto flere deltar på nasjonale arrangementer. I forbindelse med arbeidsplanens hovedpunkt, større organisasjon, ser arbeidsgruppen for skolering på hvordan man kan gjøre skolering mer attraktivt. Ulike konsepter vil i den forbindelse prøves ut i Arbeidsgruppen gikk gjennom tidligere skoleringsmateriell (også fra prosjektene) og laget en nivådelt og helhetlig skoleringsplan. De fleste av øktene på grunnivå var ved utgangen av 2011 ferdigskrevet. Arbeidet vil fortsette i Juventes årsmelding

8 Informasjonsarbeid Juvente sentralt og lokalt benytter mange ulike informasjonskanaler for å holde medlemmene oppdatert om hva som skjer i organisasjonen. Sosiale medier Vi har en facebookside hvor Juvente sentralt publiserer aktuelle saker, og en facebookgruppe som medlemmene våre kan bruke sosialt. Juventes Facebookgruppe er i aktiv bruk av våre medlemmer og brukes til å dele nettsaker, morsomme bilder, og kan enkelt brukes som informasjonskanal. Av andre sosiale medier har vi Twitter som oppdateres jevnlig om relevante saker. Juventes nettsider Nettsidene våre er den informasjonskanalen som blir mest oppdatert av Juvente sentralt. Her finner man nyheter, informasjon om kommende aktiviteter og om de ulike prosjektene som Juvente driver. Nettsidene er det beste stedet for å finne informasjon om Juvente. SMS SMS kan enkelt sendes ut til våre medlemmer gjennom medlemssytemet. Dette kan gjøres av sentralt eller lokallag og kretser. På den måten kan vi raskt sende ut kortfattet og grei informasjon om møter og arrangementer, og vi kan minne om frister som medlemmene våre må huske på. E-post og brevpost Brevpost sendes ut av kontoret ved etterspørsel av utvalg, komiteer og lag. Dette kan være alt fra en stor samling i en krets eller lag, til sommerleir. Vi sender også ut materiell ved post, som f.eks vervebrosjyrer, infobrosjyrer eller medlemspakker til nye medlemmer. E-post sendes ut ganske mye lokalt, og er en av de enkleste måtene å få sendt ut informasjon på. Juvente sentralt sender ut e-post for informasjon av arrangementer, påminnelser og medlemsundersøkelser. Motiv Motiv er Juventes medlemsblad, og kom ut fire ganger i Bladet er på 24 sider i fullfarge, og inneholder rapporter fra aktiviteter, nyheter i og utenfor organisasjonen, reportasjer, skolering, reisebrev og mye, mye mer. Motiv kommer i postkassa til alle medlemmer av Juvente. Øyvind Kind Robertsen var redaktør for første nummer i Petter Holstad overtok som redaktør i mai. 8 Juventes årsmelding 2011

9 Forebygging Fristil-elever (foto: Eivind Marienborg) Juvente har en rik prosjektportefølje. Det politiske prosjektet Skjenkekontrollen og Balkan-prosjektet er omtalt over, mens dette avsnittet vil omtale de sosiale/pedagogiske forebyggingsprosjektene. Fristil Fristil hadde i 2010/2011-sesongen 422 deltakere, noe som dessverre innebar en moderat nedgang fra året før. Høsten 2011 har imidlertid hatt et svært tilfredsstillende deltagerantall, og det er gode grunner til å tro at deltagerantallet for denne sesongen (2011/2012) vil bli høyere. Disse deltakerne når igjen videre til tusenvis av jevnaldrende med et gjennomarbeidet forebyggingsopplegg. I tillegg er Fristil et prosjekt som engasjerer mange frivillige. I 2011 engasjerte totalt 90 Juvente-medlemmer seg som ledere i Fristil Intro. Høsten 2011 startet Fristil et samarbeid med Bergensklinikkene for å få utført en evaluering av prosjektet. Pretestingen ble gjennomført høsten 2011, og posttestingen med resultater kan ventes i løpet av våren Kolon Kolon er inne i en omfattende utviklingsprosess. Høsten 2011 leverte Kolon prosjektsøknad til Helsedirektoratet med testopplegget til et e-læringskonsept og facebookapplikasjon. Kolon jobber sammen med en referansegruppe for å teste ut disse, med mål om å ferdigstille et opplegg for lansering i sosiale medier og bruk i videregående skole i løpet av Prosjektet mangler imidlertid en del finansiering, noe som fører til at utviklingsarbeidet går tregere enn ønsket. Kompis En del av prosjektet fikk støtte fra LNU, men prosjektet mangler fortsatt den nødvendige finansieringen for å kunne gjennomføres i full skala. Det ble likevel gjennomført både kompiskurs og andre kompis-aktiviteter i løpet av Planen for 2012 er å endre prosjektet og prosjektbeskrivelsen for å gjøre prosjektet mer i tråd med de ønsker potensielle bidragsytere har fremmet. I august 2011 ble dessuten Kompis-boken ferdigstilt og trykket. Boken omhandler temaene som også har fokus i prosjektet, som miljøskaping, kommunikasjon, samarbeid, gruppefunksjoner, individualitet, motstandsdyktighet og gruppetilhørighet. Juventes årsmelding

10 Internasjonalt Norske deltakere på Active-campen i Riga, Latvia Prosjekter Juvente har drevet et internasjonalt prosjekt i Balkan de siste årene. I år ble det arrangert et seminar med 28 deltakere, hvorav fire kom fra Norge. Seminaret ble arrangert i Tirana i Albania. Målet var å styrke organisasjonenes evne til å jobbe målrettet med forebygging. Til tross for et vellykket seminar var Balkanprosjektet tungt å drive for organisasjonen. På grunn av manglende resurser ble prosjektet derfor avsluttet i Volontører og praktikant Gjennom flere år har Juvente hatt voluntører fra søsterorganisasjoner i Europa gjennom EVS. Vi hadde to voluntører på våren (en fra Sverige og en fra Bosnia) som begge avsluttet sitt engasjement i Juvente etter sommeren. Høsthalvåret hadde vi ikke volontører, men en praktikant fra Tyskland. Både volontørene og praktikanten bidro med å skape mye aktivitet og engasjement i organisasjonen. Forut Juvente eier sammen med IOGT og Juba bistandsorganisasjonen Forut. Heidrun Ullerud og Amanda Rose Stratford Gamst har vært representanter for Juvente i Foruts styre. Det har vært jobbet med å spre informasjon om Foruts arbeid inn i Juvente bland annet gjennom å sende ut en aktivitetspakke med en film om Forut til lokallagene, og ved at Forut har vært tydelige og synlige på landsmøtet. Paraplyer og nettverk Juvente er medlem av den Europeiske paraplyorganisasjonen Active som er en viktig arena for Juvente å delta i. Derfor er det positivt at vi har ivrige medlemmer som deltar på seminarer og leirer i regi av Active. Juvente-medlemmer har blant annet deltatt på Active-seminarer i Kiev og Roma og en sommerleir i Latvia. Stian Seland fra Juvente sitter i Activestyret. Vi er også medlem av den nordiske paraplyorganisasjonen NORDGU hvor Thor-Rune Hansen fra Juvente sitter i styret. Juvente var også med å arrangere et seminar om alkoholpolitikk og påvirkning i Cambridge, England, med Alcohol Policy Youth Network (APYN). Ingunn Aanes fra Juvente satt våren 2011 i APYNs sekretariat. 10 Juventes årsmelding 2011

11 Juventebutikken Juventebutikken hadde i 2011 et sortiment bestående av flere typer t-skjorter, genser, joggebukse, handlenett, matboks og lepomade, samt noen eldre varer og trykksaker. Salg av varene skjedde i hovedsak på større arrangementer i regi av Juvente sentralt, i tillegg til på enkelte lokale arrangementer. Det var også mulig å bestille fra kontoret via telefon eller e-post, men dette ble i liten grad benyttet da det ikke var annonsert på noen måte. I oktober 2011 ble det satt i gang en prosess for å få på plass en nettløsning for butikken, som resulterte i en nettbutikk som ble lansert tidlig i desember. Adressen til nettbutikken er butikk.juvente.no. Juventes årsmelding

12 Administrasjon For Juventes sentraladministrasjon ble 2011 preget av satsingen på organisasjonsbygging, tilpasning av driften til nye rammevilkår, samt omfattende utviklingsarbeid innenfor prosjektene. Aktivitets- og aksjonsavdelingen To volontører fra hhv. Sverige og Bosnia avsluttet sitt arbeid i august. Søknad om nye EVS-volontører ble ikke innvilget, så Juvente valgte å ansette volontørsøker fra Tyskland i en praktikantstilling rettet mot organisasjonsbygging og aktivitet. Aktivitetssekretær gjennom mange år gikk også videre til annen jobb, og ny aktivitetssekretær ble ansatt fra august av. Mot slutten av året ble det også ansatt en kretssekretær i Oslo-, Akershus- og Østfold krets (OAØ), med oppstart tidlig i Stillingen er en nyopprettet engasjementstilling, som i utgangspunktet er finansiert i ett år. Prosjekt- og utviklingsavdelingen Teamorganiseringen av prosjektlederne ble videreført i 2011, og begge prosjektledere som ble ansatt i 2010 har fortsatt i sine stillinger gjennom hele Prosjektsekretariatet har hatt det som kan betegnes som normalt høyt gjennomtrekk. Arbeidsoppgavene og rammevilkårene forutsetter god og oppdatert kjennskap til Juventes ledermasse, og dette gjør at målgruppen for ansettelse kommer fra Juventes aktive ledere og tillitsvalgte. Bruk av korttidsvikariater og timebaserte engasjement har blitt holdt på et minimum, blant annet for å begrense den økonomiske belastningen på organisasjonen i et år med kraftig reduksjon i realinntekter til Fristil og Juvente. Juvente har lykkes med å opprettholde høy utviklingshastighet innenfor Kolon og Skjenkekontrollen, utvikling av kursmodell og materiell for Kompis, samt et større evalueringsprosjekt og parallell utvikling i Fristil. Det blitt foretatt to ordinære ansettelser i prosjektsekretariatet i løpet av året. Ingen nye stillinger er opprettet. Eksterne tjenester 2010 var første driftsår med nytt regnskapssystem hos Actis, og 2011 var første år med kun ett system (da foregående årsregnskap lå i samme system). Grunnet sykdom hos regnskapsfører fikk vi ny regnskapsfører sommeren 2011, relativt kort tid etter at vi byttet regnskapsfører sist. Til tross for noen kontinuitetsutfordringer har dette forløpt relativt uproblematisk. Det nye regnskapssystemet er nå også tatt i bruk av prosjektledere, som henter ut egne rapporter som del av prosjektstyringen. Muligheten for å involvere flere i økonomirapportering og styring var et mål med innføringen av det nye systemet. Den forespeilede innsparingen på regnskapstjenester grunnet mer effektivt system ble spist opp av et revisorkrav om at vi må føre et skyggeregnskap for landsmøtet som del av Juventes regnskap. Det førte til nærmere 1000 nye bilag og tilsvarende økning i regnskapsog revisjonskostnader. HMS Sykefraværet i Juvente har økt litt i 2011, og har i gjennomsnitt ligget på nærmere 6 %. Dette er likevel noe under landsgjennomsnittet (6,4 %). Fraværet har først og fremst vært knyttet til 2,5 måneders langstidssykmelding av en ansatt, samt noe økning i ikke-legemeldt korttids sykefravær innenfor egenmeldingsreglene. Det egenmeldte fraværet står for en høyere andel i Juvente (cirka nærmere 3 %) enn for landet generelt (cirka 1 %). Dette skyldes bruk av IA-regler for sykmelding, samt tendens til mindre andel langtidssykmelding med en relativt ung stab. Gjennom tilrettelegging og oppfølging har langtidssykmeldingsperioden også for 2011 endt opp i fortsettelse av arbeidsforhold i 100 %. Sykefraværet i Juvente kan altså i all hovedsak sies å være lavt. Det presiseres at ettersom Juventes stab består av relativt få personer, så vil selv større variasjoner i prosentmessig og gjennomsnittlig sykefravær ikke nødvendigvis kunne tilskrives noen generell tendens, men også enkeltforhold. Den samlede endringen fra 2010 til 2011 anses ikke som signifikant, men økningen i egenmeldt korttidsfravær vil observeres videre i Omstillingsarbeidet med reduserte økonomiske rammer har gitt større arbeidsbelastning, særlig for prosjektsekretariatet. Velferdsordningene, inkludert treningstilbud har blitt videreført gjennom 2011, og ser ut til å fungere etter hensikten. 12 Juventes årsmelding 2011

13 Økonomi Siden 2008 har Juventes omsetning blitt redusert fra cirka 12 millioner til 9,4 i I 2011 økte omsetningen noe, til knappe 9,8 millioner kr. Dette skyldes først og fremst krav om føring av regnskap for Juventes landsmøte og sommerleir i Juventes eget regnskap (omsetning ). Juventes driftstilskudd fra Helsedirektoratet ble redusert med nesten 1/3 etter omleggingen til ny støtteordning, og en betydelig innsats har blitt lagt ned i å sikre aktivitetsnivået på tross av en så stor reduksjon i organisasjonens tilskudd. Aktivitetskostnadene har derfor økt i 2011 (fra i 2010 til i 2011 for Juvente sentralt), mens både lønns- og kontorkostnader er redusert i samme periode (fra ,95 til ,63 for Juventekontoret, samlet kostnadsreduksjon ,32). Helsedirektoratet ønsket ikke å imøtekomme søknad om økt tilskudd til Fristil, som etter den massive økningen i deltakertall fra 2009 har gått i underskudd både i 2010 og Nedgangen fra 2009 til 2010 skyldtes endringer i prosjektporteføljen, og var forventet og budsjettert. Den massive nedgangen i driftstilskudd var ikke det, men som nevnt har de administrative kostnadene blitt redusert for 2011, blant annet ved redusert arealbruk og redusert bruk av vikarer og korttidsansettelser, samt «pauser» ved nyansettelser hvor nye ansatte starter opp en tid etter at forgjengers arbeidsforhold er avsluttet, når arbeidsmengden har muliggjort dette. Manglende overlapp gir noe større utfordringer i forhold til opplæring, men har gitt en hensiktsmessig innsparing. Til tross for utfordrende rammevilkår er Juventes økonomiske situasjon i 2011 av administrasjonen vurdert til å ha vært tilfredsstillende. Likviditeten har vært tilstrekkelig til å sikre stabil drift gjennom året, selv om det har vært behov for å sikre likviditeten gjennom å hente penger fra Juventes Hjelpefond ved to anledninger. Økonomistyringen har vært god. Dersom man ser bort fra Juventes prosjektportefølje viser regnskapet for Juventekontoret 2011 et bokført overskudd på kr Medregnet prosjektporteføljen viser regnskapet for 2011 et bokført overskudd på kr Underskuddet i prosjektporteføljen skyldes først og fremst Fristil, som er forårsaket av økning i kurskostnader på grunn av flere kursdeltakere. Juventes årsmelding

14 Store endringer Avstemming om vedtekter på landsmøtet (foto: Ida Braaten) På landsmøtet i juli ble det vedtatt et helt nytt sett med vedtekter for Juvente. De nye vedtektene medførte endringer i organisasjonens struktur og arbeidsmåte. Fra forbund til organisasjon Juvente omtales ikke lenger som et forbund, men som en organisasjon i vedtektene. Dette har svært få praktiske konsekvenser for Juvente, men er i hovedsak en tilpasning av vedtektene til realitetene i organisasjonen. Årlige landsmøter Juvente har gått fra å ha landsmøte hvert annet år til å ha årlige landsmøter. Dette ble gjort for å skape mer kontinuitet i organisasjonen, og for å styrke demokratiet. Samtidig er sakene som behandles på lansmøtene fordelt, for å redusere saksmengden og bevare kontinuitet. I praksis innebærer dette at arbeidsplan og politisk program vedtas annet hvert landsmøte, og gjelder for to år. Mindre styre Forbundsstyret heter nå landsstyret, og har 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, i stedet for 9 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styreleder og varamedlemmer velges for et år av gangen, mens øvrige styremedlemmer rullerer med en valgperiode på to år. Dette ble gjort for å skape økt fleksibilitet, men samtidig sikre en viss kontinuitet i styret. Landsmøtet utpeker også en nestleder blant styremedlemmene. Styrets arbeidsform har også blitt friere, i den forstand at landsmøtet ikke velger økonomileder og sekretær, men at landsstyret konstituerer seg selv. Samtidig har styret fått klarere definerte rammer, da styrets ansvar nå er fastsatt i vedtektene. Annet Det ble også gjort en lang rekke mindre endringer og presiseringer. Eksempelvis har alle medlemmer under 26 år som bor innenfor kretsgrensene stemmerett på kretsårsmøtet, Motiv og logoen er ikke lenger vedtektsfestet, lokallagenes og kretsenes formål er tydelig definert, eiendomsparagrafen er forbedret og reglene for suspensjon og ekskludering er tydeliggjort. Hovedsatsing: Større organisasjon Juventes landsmøte gjorde et valg om et hovedsatsingsområde for de neste to årene. Dette satsingsområdet sier hvilken retning hele organisasjonen skal bevege seg i fremover og hva som skal være hovedfokuset i organisasjonen; Det viktigste for Juvente frem mot 2013 er å vokse. Vi skal jobbe systematisk med å bygge lokallag, etablere kretser, skape aktivitet og verve medlemmer. For at Juvente skal bli en sterkere og bedre organisasjon må vi også bli større. Alle ungdommer skal ha fått muligheten til å bli medlemmer, og lokallagene skal arrangere hyppige og kule rusfrie aktiviteter for ungdom over hele landet. 14 Juventes årsmelding 2011

15 Styre og ledelse Landsstyret På landsmøtet i 2009 ble det valgt et forbundsstyre som satt frem til landsmøtet juli 2011: Leder: Adrian Farner Rogne 1. nestleder: Ida Braaten 2. nestleder: Trude Skåret Økonomileder: Maria Elizabet Aspen Sekretær: Martin Strand Styremedlem: Anders Rolland Jacobsen* Styremedlem: Amanda R. S. Gamst Styremedlem: Heidrun A. Ullerud Styremedlem: Erling R. Vevatne 1. vara: Martin Bakke Hermansen 2. vara: Valgeir Freyr Grinde 3. vara: Christine O. Aasen * Anders Rolland Jacobsen valgte å trekke seg fra styret i mars Martin Bakke Hermansen rykket da opp som fast styremedlem. Økonomi- og administrasjonsutvalget før landsmøtet: Maria Elizabet Aspen (leder) Jan Ove Veiberg Ingunn Aanes Odrun K. Bergland Kristiane Hjelkrem Eivind Sønsterud (vara) På landsmøtet i 2011 ble det valgt et landsstyre (tittelen ble endret i forbindelse med revidering av Juventes vedtekter): Leder: Adrian Farner Rogne Nestleder (1 år): Valgeir Freyr Grinde Styremedlem (1 år): Maria Aspen Styremedlem (1 år): Amanda R. S. Gamst Styremedlem (2 år): Martin Gjøen Styremedlem (2 år): Liv Hauge Norheim Styremedlem (2 år): Øyvind Kind Robertsen 1. vara: Børre Bastigkeit 2. vara: Erlend Moen 3. vara: Sondre Reinton Gjennom hele 2011 var Kjetil Vesteraas daglig leder med fast møterett på styremøtene. Øyvind Kind Robertsen fungerte som redaktør for første nummer av medlemsbladet Motiv i Deretter overtok Petter Holstad redaktørstolen. Motivredaksjonen har fast møterett på styremøtene. Økonomi- og administrasjonsutvalget etter landsmøtet: Sondre Reinton (leder), med Liv Hauge Norheim som vara Martin Løvlien Trude Skåret Heidrun Ullerud (1. vara) Stian Seland (2. vara) I tillegg har Juvente hatt en rekke sentrale utvalg og arbeidsgrupper som har arbeidet med ulike saker. Juventes årsmelding

16 til Rock mot Rus , Tromsø Trofoten Krets av Juvente og UNF / Andenes. Norrbotten: Fryd på Sommerfryd Juvente Haugaland: Fristil Grunnskolering , Sommerfryd Leirsted utenfor i Haugesund! , IOGT Finnsnes midt i Troms. barnehagen, Haugesund. Juvente Bergen: Sommeravslutning på Arrangementer VeTeBu: Påskesamling på Sjøgaren! , Kaféen i på 1880, , Fiskeriveien 11, rett ved Tønsberg (Sjøgaren). Oslo, Akerhus og Østfold krets: Juvente Trondheim: Påskelanghelg på Delegatsamling i OAØ , Lyngbråten med Juvente Trondheim Juventekontoret, Torggata 1. Juvente sentralt: Strategikonferansen , Runni ungdomsskole på Årnes. Juvente Haugaland: Årsmøte 2011 i Juvente Haugaland , Gamle Slaktehuset, Haugesund. Forbundsstyret: Forbundsstyremøte , Sjøgaren, Tønsberg. Juvente Målselv: Sjokoladehelg med årsmøte , Bakkehaug skole, Bardufoss. Juvente Valdres: Årsmøte 2011 for Juvente Valdres , Epleby, Fagernes. Juvente Molde: Pizza/film/oreo-party , Øvre veg 12. Juvente Gjøvik: Årsmøte 2011 i Juvente Gjøvik , Losje vårsol, Fritjof Nansens vei 13, Gjøvik. Juvente Bergen-Sotra: Vinterhelg med Juvente Bergen-Sotra , Kvamshaug. Juvente Trondheim: Vinteraktivitetshelg på Lyngbråten , Lyngbråten (Trondheim). Juvente sentralt: Stand på Skjærgårdsfestivalen , Risøya, Tvedestrand. Juvente Vågsfjord: Årsmøte i Juvente Vågsfjord , Peppes pizza, Harstad. Juvente Lenvik: Filmhelg med årsmøte! , Finnsnes Ungdomsskole. Oslo Juvente: Årsmøte i Oslo Juvente , Juventekontoret, Torggata 1, Oslo. Hordaland Krets av Juvente: Årsmøtedag i Hordaland krets , Ungdomshuset 1880 i Bergen. Juvente sentralt: Juventeskolen , Dyrløkkeåsen skole utenfor Drøbak. Active: Påmeldingsfrist til Active-seminar Oslo Juvente: Bowlingkveld , Oslo Bowling, Torggata 16. Oslo Juvente: Pizza og filmkveld på Juventekontoret , Torgata 1. HedOpp krets: Årsmøte i HedOpp , Arstad skole, utenfor Hamar. Forbundsstyret: Forbundsstyremøte , Hurum. Oslo Juvente: Awsome bowlingkveld!!!! , Oslo Bowling , Kaféen på 1880, rett ved Juvente Os og Fusa: Märtsijänes! , Kvamshaug. Juvente Follo: Superkul bowlingkveld med Juvente Follo! , Ski. Juvente Rørvik: Bursdagsfeiring med Juvente Rørvik , Napoli, Rørvik. Juvente Os og Fusa: Årsmøtesamling og oppstartsmøte! , Kaféen på 1880, rett ved Juvente Molde, Juvente Sunnmøre og Juvente Rørvik: The epic weekend of cake! , Vestheim Ungdomssenter. Juvente sentralt: Juvente Basic Nord , Sommerlyst skole, Tromsø. Juvente Sotra: Pizzakveld med Juvente Sotra , Straumeklubben, Sartor. Juvente Trondheim: Bowling og toillprat i Trondheim , Centrum Bowling. Juvente Bergen: Vannkanten med Juvente Bergen , Vestkanten. Juvente Bergen: Aksjon og vervestand , Torgallmenningen. Fristil: Fristil-konferansen , Østlandet. Hordaland krets av Juvente med hjelp av våre kjære lokallag: Norges kuleste ungdomssamling 2011! , Hjelteryggen skole , Kaféen på 1880, rett ved Juvente Bergen: Twistermesterskap , Ljoshallen i Arna. 16 Juventes årsmelding 2011 Bergen , Oppmøte ved Kaféen på Juvente Sarpsborg: Pizza- og filmkveld, Oslo Juvente: Dugnadshelg på Kirkevik! , Kirkevik, Nesodden. Juvente Gjallarhorn: Juventebussen kjører , Lyngbråten, Bymarka i Trondheim. VeTeBu kretslag: Årsmøte for Vestfold, Telemark og Buskerud kretslag , Sjøgaren i Tønsberg (Fiskeriveien 11) , Kaféen på 1880, rett ved OAØ krets: Årsmøte i OAØ , Kontoret i Oslo, Torggt. 1. FORUT: FORUTs årsmøte , P-hotels, Grensen, Oslo. FORUT: Nord-sør seminar , Oslo. Juvente Lenvik: Aksjonssamling med Lenvik Juvente! , Finnsnes Ungdomsskole. Juvente Sotra: Dominokveld med Juvente Sotra , Straumeklubben, Sartor , Kaféen på 1880, rett ved Juvente Nerd: Nerdesamling! Fredsinitiativet: Fredsmarsj , Eidsvoll til Oslo. Oslo Juvente: Marsj mot legalisering av marihuana , Stortorget, Oslo , Kaféen på 1880, rett ved Juvente Kongsberg: Bowlingkveld med Juvente Kongsberg , Metro Bowling Juvente Trondheim: Pizza med Juvente (kongsberghallen). Trondheim , Peppes pizza i Kjøpmannsgata. Juvente Musikk: Hyttetur med Juvente Musikk , Kvamshaug. Juvente Haugaland: Aktivitetsuke Onsdag , Gamle Slaktehuset, Juvente Sogn: Oppstartsmøte med Juvente Haugesund. Sogn , Kulturskolen i Gaupne. Juvente Haugaland: Aktivitetsuke Torsdag Oslo Juvente: Hjelp, det er ostehelg på , IOGT-Barnehagen, Krikevik! , Kirkevik. Haugesund. Active: Speak up for environment Juvente Bergen: Vennehelg på Kvamshaug , Kiev, Ukraina , Kvamshaug. IOGT og Juvente Bergen: 17.mai frokost og Juvente Haugaland: Aktivitetsuke Fredag prosesjon , IOGT-huset på Engen til Søndag! , Håvåshytta, Sverresgt.1 Bergen. Haugesund. Juvente Sotra: Juvente Sotra Sin FilmKveld Juvente sentralt: Vervestand på Granittrock! , StraumeKlubben , Arena Lillomarka. (Grorud, Bergensveien) , Kaféen på 1880, rett ved Oslo, Akerhus og Østfold krets: Alkoholpolitikken i Oslo: Ansvarlig eller Juvente Bergen: ute av kontroll? , Shnugudugubehugubaggbaoo på Litteraturhuset i Oslo. Kvamshaug , Juvente Trondheim: Filmkveld med Juvente Kvamshaug. Trondheim , Lyngbråten. Oslo Juvente: Hjelp, det er Fristil: Fristil Lederskolering! eksamenstidssamling!!! , , Kjellervolla, Lillestrøm. Kirkevik. Oslo Juvente: Hjelp, det er Bowling, IGJEN! Juvente Follo: Vervestand i Moss! , Oslo Bowling, Torgata , Moss Amfi. 16. Oslo Juvente: Hjelp, det er filmkveld på Juvente Tromsø: Kake- og spillkveld Juventekontoret!!!! , , IOGT-huset, Søndre Juventekontoret, Torggata 1. Tollbodgate 2, 9008 Tromsø. Kompis: Kompiskurs A (Kristiansand) , Kaféen på 1880, rett ved , Sjøstrand, hytte. Sjøstrand Juvente: Bowling med Sjøstrand Juvente Gjøvik: Grilling på Gjøvik! Juvente , Kristiansand , Trollstien 2, Gjøvik. Oslo Juvente: «My Little Pony»-kveld på Juvente Os, Fusa og Hardanger: Bli med på Juventekontoret! , kino! , Bergen Kino. Juventekontoret, Torggata 1, Oslo. Juvente juvente.no Diskgolf: Sommer i Hetlevik del 1 Juvente Bergen: Snø og kosehelg på , Søndre Hetlevik. Kvamshaug uten snø! , Hordaland krets av Juvente: Kvamshaug. Lagsledersamling , Juvente Sentralt: Skjenkekontrollen 2011 Straumeklubben på Straume , Vandrerhjemmet , Kaféen på 1880, rett ved Juvente sentralt: 18+ fjelltur! , Jotunheimen. VeTeBu: Juventiske leker på Gon , Gon, Larvik. Juvente Bergen: Aksjonsdag med Juvente 1880, rett ved Juvente Larvik: Bowlingkveld med Juvente Larvik! , Larvik. Juvente sentralt: Stand på Hovefestivalen , Tromsøya, Arendal. Juvente Os, Fusa og Hardanger: Harry Potter-maraton med Juvente OFH! , Kyrkjetunet, Os. Juvente sentralt: Stand på Slottsfjellfestivalen , Tønsberg. Juvente sentralt: Stand på Moldejazz , Molde. Hordaland krets av Juvente med hjelp av våre kjære lokallag: Sommerleir og delegatsamling , Kvamshaug. Oslo, Akerhus og Østfold krets og Agder krets: Ellemelle, Juventes landsmøte og sommerleir , Strandheim leirsted, Nærsnestangen. Active: Active Summercamp , Riga, Latvia. Juvente Bergen og Juvente Norhordland: Back To School Party med Juvente Bergen og Juvente Norhordland , Ljoshall i Arna. Sjøstrand Juvente: Hyttetur på Sjøstrand , Sjøstrand. Nina Charlotte Bjørsland Svingen, Magnus Nilsen.: Høstball , Oppland/Valdres. Juvente Haugaland: Aktivitetsuke Mandag , Børre s place. Juvente Haugaland: Aktivitetsuke Tirsdag , Steinparken, Haugesund. Haraldsheimen, Oslo. Juvente Sotra: Metallkonsert , Straumeklubben. Oslo Juvente: Kakesamling på Kirkevik! , Kirkevik, Nesodden. Juvente Haugaland: Haugaland Konsert! , Totalen Kaffebar, Haugesund. Juvente Sarpsborg! , Sarpsborg, IOGT-huset, Pellygt. 70, 1706 Sarpsborg. Kompis: Kompiskurs B (Østlandet) , Kirkevik. Juvente Os, Fusa og Hardanger: Bowling- og pizzakveld med Juvente OFH! , Os(Irisgården). Hordaland Krets av Juvente: Awesome , Os Ungdomsskole. Juvente Trondheim: Spillkveld i Trondheim , Kultursenteret ISAK. Juvente Sunnhordland: Juventiske Høstleker med Juvente Sunnhordland! , Ein skule i Sunnhordland. Juvente Trondheim: Olympisk helg på Lyngbråten , Lyngbråten. Juvente Sotra: Is-helg på Kvamshaug , Kvamshaug. Active: Dare to ruin, or dare to care? , Roma, Italia. Juvente/Fristil: OD-arbeidsdag , Torggata 1, Oslo (kotoret). Juvente Follo og VeTeBu: Halloweenhelg! , Sjøgaren. Lenvik Juvente: Halloweenhelg i det kalde nord! , Finnsnes ungdomsskole (FUS). Kompis: Kompis-kurs Hordaland! , Kvamshaug, Hordaland. Juvente Sotra: Juvente Sotra arrangerer Halloweenparty , StraumeKlubben. Juvente Bergen: 18+ samling på Kvamshaug! (93-modeller velkommen) , Kvamshaug. Oslo Juvente: Hjelp, nå er det lenge siden forrige filmkveld på Juventekontoret! , Juventekontoret, Torggata 1, Oslo. Juvente Haugaland: The Legendary Weekend , Haugesund. Juvente Grenland: Filmnatt med Juvente Grenland , Skien Lille Scene. Fristil: Fristil Opplevelse (1201) , Sjøgaren, Tønsberg. Juvente Trondheim: Grøtkveld , Kultursenteret Isak. Sjøstrand Juvente: Looking for gold? , Sjøstrand, Kristiansand. Landsstyret: Landsstyremøte , Sjøgaren, Tønsberg. Fristil: Fristil Opplevelse (1205) , Sjøgaren, Tønsberg. Fristil: Fristil Opplevelse (1202) , Førde barneskole. Juvente Trondheim: Julehelg på Lyngbråten , Lyngbråten. Juvente Bærum: Kino i November , Foreløpig SF Sandvika Kino. Hordaland krets av Juvente: Julebord med Hordaland krets av Juvente Forut, Blå Kors m/fler: Seminar: Hindrer alkohol utvikling i land i sør? , Ruseløkkveien 26 i Oslo. HedOpp krets: HedOpp julebord , Frydenlund skole, i Elverum. Trofoten krets av Juvente: Trofotens julesamling! , Bjerkvik skole. Fristil: Fristil Opplevelse (1203 og 1207) , Kvamshaug, utenfor Bergen. Juvente Larvik: Bæste Laurvigen blimassekjent-helg , Bæste stedet. Ubestemt.. Fristil: Fristil Opplevelse (1208) , Åndalsnes, Rauma VGS. Juvente Hommersåk: Oppstartsmøte Juvente Hommersåk! , Hommersåk. Juvente Bergen: Rettførjul samling , Kvamshaug. Oslo Juvente: Juleball i Oslo , Concordiabygget, Lillestrøm. Juvente Grenland: VENNEHELG med juvente grenland , Skien. Juvente Bergen: Julebowling med Juvente Bergen , Bowling 1, Vestkanten. Juvente Os, Fusa og Hardanger: Hvit Jul på Os! , Amfi Os, Flåten. VeTeBu ++: Romjulsshow , Sjøgaren, fiskerivene 11, Tønsberg. Paintball med Juvente Bærum , Grenland paintballklubb (Skien).

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1

LANDSMØTE NORGE DYSLEKSI. 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen. s. 1 LANDSMØTE 2015 20. - 22. mars Quality Airport Hotell Gardermoen DYSLEKSI NORGE s. 1 Forord Til alle delegater og observatører på Dysleksi Norges Landsmøte 2015. Tre år er gått siden sist vi var samlet

Detaljer

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag

RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET. - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag RAPPORT SÅRBAR FRIVILLIGHET - en rapport om endringer i rammevilkår for barne- og ungdomsorganisasjonene og konsekvensene for lokale lag Rapporten Sårbar frivillighet er utarbeidet av Inge Carlén og Erlend

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS: Landsting 17.-19. april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære

Detaljer

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsmelding 2013 & 2012

Årsmelding 2013 & 2012 Årsmelding 2013 & 2012 Årsmelding 2013 Innhold Actis 10 år i 2013... 3 Samfunns- og myndighetskontakt, nasjonalt... 4 Innspill til partiene... 4 Meningsmåling og medieutspill i forkant av stortingsvalget...

Detaljer

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund

JUNIORLEDEREN ABC. for lokalt juniorarbeid. IOGTs Juniorforbund LEDEREN ABC for lokalt juniorarbeid IOGTs Juniorforbund 2 LEDEREN IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og ungdom mellom 6 og 14 år Vi tilbyr trygge miljøer der barn kan utvikle seg, møte utfordringer,

Detaljer

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning

Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Sak: L 1/15 Hovedstyrets beretning Behandling Beretningen er hovedstyrets beskrivelse av styreperioden frem til nå, og de aktiviteter som har vært gjennomført i perioden. Beretningen skal diskuteres på

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008

RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon ÅRSRAPPORT 2008 Omslag: Hilde Nicolaisen, RIO Innhold: Forord side 2 Bidragsytere side 3 Innledning Årsmøtet og landsstyret Arbeidsutvalget Administrasjonen

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer