Kapittel 4b (8) Bjørnland, Persson & Virum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 4b (8) Bjørnland, Persson & Virum"

Transkript

1 Kapittel 4b (8) Bjørnland, Persson & Virum Del B - Lagerstyring SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården

2 Logistikkens 3 perspektiver Leverandør Oss selv Detaljist (kunde) (Slutt)kunde Konkurranse Kanal Intern

3 Viktige forutsetninger Krav om tilgjengelighet gjør det nødvendig med lagring. Det er ikke økonomisk mulig å opprettholde ønsket leveringstid direkte fra produksjon ( eller hva? ) Fremtidig etterspørsel forventes å være relativt stabil Produktene er standardiserte Produkter blir bestilt eller produsert i en viss mengde hver gang innkjøpskvantum, seriestørrelse

4 Viktige forutsetninger II Styringsmodellene forutsetter at mengdene bestemmes på grunnlag av en avveiing mellom følgende kostnader: Lagerholdskostnadene Bestillingskostnadene Omstillingskostnadene Bestillingskostnadene fra egen produksjon Straffekostnadene Kostnadene ved å ikke ha varen på lager når den etterspørres

5 Lagerstyringsmodeller To hovedtyper Modeller for å bestemme bestillingsmengden ved innkjøp eller seriestørrelsen i produksjonen Modeller for å bestemme størrelsen på sikkerhetslageret

6 Ulike bestillingsfrekvenser - fig 8.9

7 Kostnadsavveining for optimal bestillingsmengde - fig 8.10

8 Lagerkostnader Hva koster det å ha varer på lager? Lagerrente (h pr enhet) Kapital alternativ plassering eks kassekredittrente Drift lagerleie, forsikring, strøm, lønn, utstyr Svinn/ ukurans/ brekkasje tyveri fra lager (eks tobakk) og skade på varer som ligger lagret (eks ferskvarer) eller som håndteres på lager (ødelagte varer/ pakninger ) + Gjennomsnittlig lagerbeholdning (q/2) q = varemengden som skal bestilles hver gang (mengde pr påfylling) h = lagerkostnad pr enhet (kostnad * lagerrente) Lagerkostnader = h * q 2

9 Bestillingskostnader Hva koster det å bestille varer? Kostnadene med å bestille varer (s pr gang) Administrative kostnader dokumentasjon, mottak, kontroll, registrering, rekvirering, spesifisering Kommunikasjon data, tele, fax, kurér, bud Transport s = kostnaden ved en bestilling r = (års)behovet som skal lageret skal dekke (stk./ kr.) Bestillingskostnader = s * r q

10 Sum kostnader Sum kostn = bestillingskostn + lagertkostn r Sum kostnader = s * q + h * q 2 Skal minimeres => dvs veies opp mot hverandre r s * q = h * q 2

11 Wilsons formel q 2 r h s ( h c i) Wilsons formel svarer på spørsmålet: Hvor mye skal vi bestille hver gang?

12 Utledning av Wilsons formel qh 2 sr q * q 2 q h 2 *2 sr q 2 h : 2sr h q 2 2sr h q 2 2sr h Wilsons formel= qˆ*or EOQ 2sr h

13 Forutsetninger for Wilsons formel Etterspørselen er jevn og sikker Bestillingskostnaden er konstant Lagerholdsrenten er konstant Lagerholdskostnadene er proporsjonale med tiden og lagernivået

14 Eksempel Årsbehov r= 5000 enheter Bestillingskostnad s= 250,- Lagerrenten = 25% Varens pris = 200,- Hvor mange enheter bør man bestille hver gang? qˆ 224enheter 200 0,25

15 Totale kostnader per år s r q = 250,- x (5000/224) = 5580,- q h = 50,- x (224/2) = 5600,- 2 Totale kostnader blir 5580, ,- = 11180,- NB! 5000/224 = antall innkjøp per år = ca 22

16 Tid mellom hver bestilling ,0448år 365*0,0448 or 16,4 dager 50*0,0448 2,24u ker

17 Eksempel: Beregning av påfylling av lager - tab 4.4 Årsbehovet r = 1000 enh Best.kost. s = 500 kr Lagerrenten i = 13 % Enhetskostnader: Uten rabatt c u = 75,12 kr/enh Med rabatt c m = 74,00 kr/enh Minstekvantum 500 enh Uten rabatt Med rabatt Bestillingskostnader kr/ år 1 562, ,00 Lagerholdskostnader kr/ år 1 562, ,00 Innkjøpskostnader kr/år , ,00

18 Hvordan virker lagerrenten inn på optimal bestillingsmengde? Hvis renten øker vil bestillingsmengden reduseres: Kr EOQ1 EOQ Bestillingsmengde

19 Hvordan virker ordrekostnaden inn på optimal bestillingsmengde? Hvis ordrekostnaden øker vil bestillingsmengden øke: kr EOQ EOQ1 Bestillingsmengde

20 Mange forhold kan påvirke bestillingsmengden - fig 8.11

21 Kapittel 4b (8) Bjørnland, Persson & Virum Del B Lagerstyring Sikkerhetslager SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården

22 Usikkerheter i et lagerstyringssystem Fig (8.12)

23 Sikkerhetslager Sikkerhetslager nyttes for å ta høyde for: Variasjon i etterspørsel Variasjon i ledetid Usikkerhet i datanøyaktighet Prognosefeil Brekkasje, skader, feilleveranser etc

24 Hvordan beregne et sikkerhetslager? Sikkerhetslager: = sikkerhetsfaktoren (servicegraden) + usikkerheten i behovet (prognosefeilen) + usikkerheten i beholdningen i ledetiden Sikkerhetslageret påvirkes av: Kvaliteten på prognosene Ledetiden Lengden Vår mulighet til å påvirke den Ordrestørrelsen Vår evne til riktige registreringer Ønsket servicenivå Servicegraden

25 Servicegrad Servicegrad defineres ulikt i ulike bedrifter og bransjer Eksempler: Andelen av behovet som skal leveres direkte fra lager målt i ant. enheter, ordrelinjer, kroner Antall perioder uten leveringssvikt i forhold til totalt antall perioder

26 Beregning av sikkerhetslager SL Z...der : SL Z Sikkerhetslager [stk] Sikkerhetsfaktor (Servicegraden) se tab 4.5 (8.6) Normalfordelingstabell Standardavvik i ledetiden (=σ LT ) [stk]

27 Sikkerhetslager Formålet med sikkerhetslager er å redusere usikkerheten for å gå tom i den tiden det tar å få tak i nye varer (ledetiden). Har man ikke sikkerhetslager vil vi gå tom i 50% av tilfellene

28 Standardisert normalfordeling: Sannsynlighetsfordeling prob σ xˆ σ demand σ 1 σ 1 xˆ 0

29 inventory level Sannsynligheten for å gå tom uten sikkerhetslager er lik 50 % LT s (s = sannsynlighet) 50% 50% time inventory level Sannsynligheten for å gå tom reduseres avhengig av hvor stort sikkerhetslageret er s moves up The probability of stock out time

30 Z - sikkerhetsfaktoren Z er en valgt sikkerhetsfaktor (servicegrad) som vil gi en % vis sjanse for at man er leveringsdyktig Jo høyere Z, jo høyere sannsynlighet for at man er leveringsdyktig. Men lagerkostnadene øker også ettersom sikkerhetslageret øker Tabell 4.5 (8.6) angir forholdet mellom sikkerhetsfaktor og servicenivå Servicenivå/ -grad på 98 % betyr at man i 98 av 100 ganger man foretar en bestilling vil kunne dekke etterspørselen innenfor ledetiden

31 Servicenivå og sikkerhetsfaktor (Z) - tab 4.5 (8.6)

32 Situasjoner som kan oppstå Ulik prognoseperiode (PP) og ledetid (LT) Utfordrende når ledetiden er lengre enn prognoseperioden fordi lang ledetid øker usikkerheten Når tidsperioden prognosen dekker er lang blir det motsatt Usikkerheten reduseres når prognoseperioden er lang fordi det er større sjanse for å treffe prognoseantallet innefor en lang periode eller følsomheten for svingninger blir mindre Ulik periodisering på standardavviket (σ LT eller α) Omregning nødvendig for å kunne fastsette størrelsen på SL

33 Alternativ formel Lang ledetid øker usikkerheten Dersom prognosen dekker en lang tidsperiode reduseres usikkerheten LT SL Z PP velges ofte lik 0,5 dvs: Følgende formel tar hensyn til både ledetiden (LT) og prognoseperioden (PP) =0,5 dvs (rot) SL Z LT PP

34 Eksempel Prognostisert behov pr måned er 5000 enheter St. avvik for månedsprognosen = 500 Det er 30 dager i måneden Ledetid er på ett kvartal (90 dager) Bedriften ønsker en servicegrad på 95% Bedriften har satt til 0,5 Hvor stort skal sikkerhetslageret være?

35 Løsning SL Z LT PP Z = 1,65 (95%) LT = 90 dgr PP = 30 dgr LT =500 SL 1, = 1299 enh Uten å korrigere for diff i PP og FP: SL 1, = 825 enh (Dvs 474 enh i differanse)

36 Like viktig å korrigere når differansen blir andre veien (s117) SL Z LT PP Z = 1,75 (96%) LT = 3 dgr PP = 27 dgr LT =15 SL 1, = 8,75 dvs 9 enh Ukorrigert: SL 1,75 15 = 26,25 dvs 27 enh (Dvs 18 enh i differanse)

37 Prognoseperiode i forhold til ledetid - tab 8.7 NB! Ikke SL!

38 σ LT Standardavvik i ledetiden Oppgies i oppgaveteksten for en gitt periodisering Jo høyere standardavvik, jo mer variasjon, jo høyere usikkerhet Det kan være aktuelt å regne denne om til en annen periodisering (f.eks fra år til dager) Formel: Oppgitt Lt NyLT Oppgitt LT NB! Oppgitt og ny ledetid må være i samme periodiseringsenhet (dager, måneder, år)

39 Eksempel Prognose for etterspørsel neste år = 5000 enheter St. avvik for årsprognosen = 500 Antall dager i året = 300 Ledetid = 10 dager Bedriften ønsker en servicegrad på 97% Hvor stort skal sikkerhetslageret være?

40 Løsning SL Z LT Z = 1,88 LT =? Oppgitt_ Lt NyLT Oppgitt LT 10 = 500 = SL = 1,88 x 91 = 171

41 Bestillingspunktsystem - fig 4.12 (8.13)

42 Bestillingspunktet BP Bestillingspunktet BP = FL + SL

43 Bestillingspunktsystem Bestilling foretas når lagerbeholdningen er kommet ned til den mengden som kalles bestillingspunktet BP BP = SL + forventet bruk i ledetiden (FL) I forrige eksempel blir dette: etterspørsel pr. dag x ledetiden dvs ent pr år/ 300 dgr pr år x 10 dager = (SL) = 338 enh (BP) Mengden som bestilles bygger oftest på Wilsons formel.

44 Periodebestillingssystem Bedriften har bestemt en maksimal beholdning bestemt faste intervaller for bestillinger bestillingsmengden er differansen mellom maksimalbeholdningen og beholdningen i bestillingsøyeblikket reduserer muligheten for økonomiske avveininger (Gjør det ikke mulig å bruke Wilsons formel sikkerhetslagret bør være noe større grunnet usikkerheten i ledetiden og usikkerhet i beholdningen fra forrige inspeksjon Mange kombinasjoner av disse grunnsystemene (periode- og bestillingspunktssystem)

45 Leveringstid Periodebestillingssystem - fig 8.14 Mengde som bestilles

46 ABC-analyser Noen elementer i en populasjon er mer betydningsfulle enn andre. ABC-analyser er et hjelpemiddel for å skille viktige grupper av f.eks. produkter, leverandører eller kunder fra mindre viktige. Det man gjør er å kategorisere i følgende grupper: A- artikler: Høy prioritet, ekstremt viktige, full kontroll, reduser ledetider B- artikler: Medium prioritet, normal kontroll, regelmessig oppfølging C-artikler: Lavest prioritet, liten kontroll. Inndelingen A: de første 80% B: de neste 10% C: de siste 10%

47 Prosentvis andel av den totale volumverdi ABC-kurve: A B C Prosentvis andel av det totale antall artikler

48 ABC-analyser Kategoriseringen baseres vanligvis på volumverdi, dvs. stykkpris ganget med antall produkter som er forbrukt i perioden. Eller lønnsomhet Eller av sentral betydning Det er viktigst å finne den riktige balansen mellom leveringsservice og lagernivå på A- artikler enn for B- og C artikler. For C- artikler kan man velge helt enkle og automatiserte bestillings- og styringsteknikker (ikke Wilson)

49 ABC-analyser Art nr Pris stk Forbruk Volumverdi % 1 39, , ,00 9,79 2 8,00 745, ,00 0, , , ,00 40, ,00 212, ,00 0, ,00 10, ,00 9,77 6 4, , ,00 2, , , ,00 8, ,00 188, ,00 3, , , ,00 23, ,00 111, ,00 0, ,00 100,00

50 ABC-analyse Art nr Pris stk Forbruk Volumverdi % % akkumulert 3 275, , ,00 40,10 40, , , ,00 23,79 63, , , ,00 9,79 73, ,00 10, ,00 9,77 83, , , ,00 8,47 91, ,00 188, ,00 3,23 95,15 6 4, , ,00 2,67 97,82 2 8,00 745, ,00 0,82 98, ,00 111, ,00 0,72 99, ,00 212, ,00 0,64 100, ,00 100,00

51 ABC-analyse Art nr Pris stk Forbruk Volumverdi % % akkumulert ABC 3 275, , ,00 40,10 40,10 A 9 65, , ,00 23,79 63,89 A 1 39, , ,00 9,79 73,68 A ,00 10, ,00 9,77 83,45 B 7 60, , ,00 8,47 91,92 B 8 125,00 188, ,00 3,23 95,15 C 6 4, , ,00 2,67 97,82 C 2 8,00 745, ,00 0,82 98,64 C 10 47,00 111, ,00 0,72 99,36 C 4 22,00 212, ,00 0,64 100,00 C ,00 100,00

52 ABC-analyse ABC-analyse kan brukes på: styring av lageret lokalisering på lager kundemassen leverandører Analysen brukes til å differensiere...? Vær obs på: artiklens dekningsbidrag artiklens betydning for kunden (flaskehalsartikler) komplementære artikler

53 Ikke alle kan få alt! Hvordan kan vi differensiere? ABC-analyse: en metode for å identifisere de viktige grupper av f.eks. produkter, leverandører og kunder fra mindre viktige grupper Hva er viktig? volumverdi f.eks. pris x antall solgt kritikalitet, f.eks. hvor viktig er komponenten i din produksjon ledtid, f.eks. lang bestillingstid behovs- eller uttaksfrekvens, f.eks. noe vi trenger ofte Differensiering gjennom forskjellig: Styring Samarbeidsgrad

54 ABC-analysen: Baser den aldri på kun ett kriterium kombinér! Glem ikke at faktorer kan være viktige fra et kvalitativt synspunkt Manuell vurdering viktig Komplementære varer kan havne i forskjellige kategorier Staver og ski, PC og mus Kombiner gjerne med produktlivssykluskurven RIKTIG BRUK AV ABC-ANALYSER GIR ET GODT GRUNNLAG FOR DIFFERENSIERING

55 Oppsummering PROGNOSER Valg av teknikker; glidende gjennomsnitt eksponensiell glatting Prognosefeil ABC-ANALYSE Gruppering av kunder, produkter og leverandører Differensiering LAGERSTYRING Innkjøpskvantum (EOQ) Sikkerhetslager (SL)

56 Eksempel: Bruk av ABC-analyse - tab = Trykkfeil i boka

57 ABC-klassifisering rangering - tab = Trykkfeil i boka

58 0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Andel av volumverdi Kurve tabell 8.8/ 8.9 ABC-analyse tab % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Andel av antall produkter

59 Hvordan redusere lagerinvesteringene? Potensialer for reduksjon 30-40% Dataunøyaktighet Sanering Rydding i register Rydding i materialgrupper Bedre og ryddigere ansvarsfordeling Få kontroll 10-15% Bedre systemer Planleggingsprinsipper 25-30% Reduksjon av ledetider Forenkling Postponement Prognoser og behovsanalyser

60 Levnr Levnavn Beløp ABA BILUTLEIE ABB AS, DIVISJON BYGNINGS- OG ABB AS,DIV.BYGNINGS-OG PRODUKS ABB CORPORATE RESEARCH AS ABB INSTALLASJON KRISTIANSUND ADECCO PERSONAL AS STAVANGER ADRESSEAVISEN AGFA-GEVAERT AS AKER ELEKTRO SAGVÅG Albert E.Olsen AS Atlas Copco Kompressorteknikk BERGENS RØRHANDEL A/S BILSENTRUM AS Bjørge Norcoat AS BLIKKENSLAGER SVEIN G. GREGER BRETTEVILLE TALJER OG MASK. AS BRØDRENE LANGSET AS BØHLER THYSSEN SVEISETEKN. AS C.Tybring-Gjedde ASA CRAWFORD DOOR AS DET NORSKE VERITAS INDUSTRY AS DFDS TOLLPOST- GLOBE AS DNB FINANS AS DRAEGER NORGE AS E.A.SMITH KRISTIANSUND AS Einar Engvig AS ELTELE ØST AS EMBLA AS ETERRA PARTNER AS EXRESS PIZZA AS KRITISTIANSUND FINNSET MEK. VERKSTED FlexiTeam AS Reskontroopplysninger ABB 09/ Franzefoss Gjenvinning AS FYLKETS FELLESVASKERI G. HARTMANN AS GLAMOX A/S HANS A. TØGERSEN A/S HAUGALAND KRAFT AS HAVNA GJESTEHUS HYDRALIFT ASA - CRANE DIV. MOL HYDROGAS NORGE AS IKM TESTING AS INDUSTRIKOPI A/S INFO SKILT INFO SKILT AS Ingeniør Compagniet AS ISS NORGE AS J. MARTENS A/S JP TODAYEXPRESS AS KAFFEHUSET FRIELE AS KIS NORD AS KONTRON AS KONTOR & DATA KRENTAK A/S KTB CONSULTANTS AS Kværner Oil & Gas KYVIK & CO. A/S LEIF SEVALDSEN BAKERI AS LINDBAK AS LYSTRUPS FARGEHANDEL AS LÅS OG SIKKERHET A/S Mariann's Kantine og rengjørin MAXETA A/S MENTO A/S KRISTIANSUND N MYRA BLOMST NAMTVEDT CHEMICALS AS STAVANGE 3484

61 Reskontroopplysninger sortert, synkende Levnr Levnavn Beløp NORSK STILLAS ENTREPRENØR R&M Industrier AS Vigor Industrier AS SCANDINAVIAN FITTINGS & FLANGE BERGENS RØRHANDEL A/S Bjørge Norcoat AS BRØDRENE LANGSET AS DRAEGER NORGE AS STS STILLASSERVICE AS SVETEK AS MENTO A/S KRISTIANSUND N AKER ELEKTRO SAGVÅG Albert E.Olsen AS FlexiTeam AS KTB CONSULTANTS AS BRETTEVILLE TALJER OG MASK. AS UMOE SCHAT-HARDING AS TANGEN NÆRINGSBYGG AS Reanco Team AS IKM TESTING AS Ingeniør Compagniet AS HAUGALAND KRAFT AS TRONDHEIM ENGINEERING AS P. MEYER INDUSTRI AS Mariann's Kantine og rengjørin RALF SKRAM AS MASKINFORRETNING FINNSET MEK. VERKSTED STEELPRODUCTS OFFSHORE A/S RHEINHOLD & MAHLA INDUSTRIER S NOHA NORWAY AS ADRESSEAVISEN REIDAR MYHR AS INFO SKILT ISS NORGE AS EXRESS PIZZA AS KRITISTIANSUND E.A.SMITH KRISTIANSUND AS TOR SEVALDSEN KONDITORI LYSTRUPS FARGEHANDEL AS STRÅLFORS A/S KONTRON AS KONTOR & DATA SECURINET AS KAFFEHUSET FRIELE AS INFO SKILT AS JP TODAYEXPRESS AS EMBLA AS SECURITY NORWAY AS (FALKEN AS) MYRA BLOMST ETERRA PARTNER AS FYLKETS FELLESVASKERI NETCOM GSM AS ABB INSTALLASJON KRISTIANSUND PM INTERNATIONAL AS MAXETA A/S STORVASK A/S TELENOR BEDRIFT AS Oss-Nor AS W. GIERTSEN A/S 75

62 Reskontroopplysninger sortert, synkende Levnr Levnavn Beløp NORSK STILLAS ENTREPRENØR R&M Industrier AS Vigor Industrier AS SCANDINAVIAN FITTINGS & FLANGE BERGENS RØRHANDEL A/S Bjørge Norcoat AS BRØDRENE LANGSET AS DRAEGER NORGE AS STS STILLASSERVICE AS SVETEK AS MENTO A/S KRISTIANSUND N AKER ELEKTRO SAGVÅG Albert E.Olsen AS FlexiTeam AS KTB CONSULTANTS AS BRETTEVILLE TALJER OG MASK. AS UMOE SCHAT-HARDING AS TANGEN NÆRINGSBYGG AS Reanco Team AS IKM TESTING AS Ingeniør Compagniet AS HAUGALAND KRAFT AS TRONDHEIM ENGINEERING AS P. MEYER INDUSTRI AS Mariann's Kantine og rengjørin RALF SKRAM AS MASKINFORRETNING FINNSET MEK. VERKSTED STEELPRODUCTS OFFSHORE A/S RHEINHOLD & MAHLA INDUSTRIER S NOHA NORWAY AS ADRESSEAVISEN REIDAR MYHR AS INFO SKILT ISS NORGE AS EXRESS PIZZA AS KRITISTIANSUND E.A.SMITH KRISTIANSUND AS TOR SEVALDSEN KONDITORI LYSTRUPS FARGEHANDEL AS STRÅLFORS A/S KONTRON AS KONTOR & DATA SECURINET AS KAFFEHUSET FRIELE AS INFO SKILT AS JP TODAYEXPRESS AS EMBLA AS SECURITY NORWAY AS (FALKEN AS) MYRA BLOMST ETERRA PARTNER AS FYLKETS FELLESVASKERI NETCOM GSM AS ABB INSTALLASJON KRISTIANSUND PM INTERNATIONAL AS MAXETA A/S STORVASK A/S TELENOR BEDRIFT AS Oss-Nor AS W. GIERTSEN A/S 75

63 Akk kjøp Reskontroopplysninger Diagram ABB leverandørreskontro sept % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 0 % 20 % 39 % 59 % 79 % 98 % Akk antall leverandører

64 Oppgaver lagerstyring Arbeidsheftet 4.12 tom 4.20 (8.12 tom 8.17) Oppgave II 2,4,6,9,10, (3, 7) (løses i denne rekkefølgen) Resten av de utdelte oppgavene i prognoser/ lagerstyring

65 Tilleggsoppgaver ABC-analyser Hva kan en bruke ABC-analysen til? Hva er hensikten med å differensiere? Hva kan leses ut av de vedlagte figurene? Hvordan står det til med bedriften? Vurder om figurene (ABC-analysene) kan brukes til å foreslå forbedringstiltak

66 1 % 6 % 11 % 16 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 49 % 54 % 59 % 64 % 69 % 73 % 78 % 83 % 88 % 93 % 98 % Akkumulert andel av kjøp Eks.: ABC-analyse av leverandørsammensetning ABC Leverandører 1996 jfr. Reskontro 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Akkumulert andel av antall leverandører

67 0 % 3 % 6 % 8 % 11 % 14 % 17 % 19 % 22 % 25 % 28 % 30 % 33 % 36 % 39 % 41 % 44 % 47 % 50 % 52 % 55 % 58 % 61 % 63 % 66 % 69 % 72 % 74 % 77 % 80 % 83 % 85 % 88 % 91 % 94 % 96 % 99 % Akkumulert innkjøpsverdi Eks.: ABC-analyse av innkjøpets sammensetning ABC-analyse Volumverdi pr. kjøpt variant 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Akkumulert andel av antall varianter

Prognoser og lagerstyring. Behovsanalyser og planleggingsgrunnlag. Prognoser

Prognoser og lagerstyring. Behovsanalyser og planleggingsgrunnlag. Prognoser Prognoser Prognoser og og lagerstyring lagerstyring REDUSERE LAGERINVESTERINGER REDUSERE LAGERINVESTERINGER Handelshøyskolen BI Eirill Bø HØSTEN 2000 Behovsanalyser og planleggingsgrunnlag Prognoser Hensikten,

Detaljer

Prognoser og lagerstyring

Prognoser og lagerstyring Handelshøyskolen BI Eirill Bø HØSTEN 2000 Behovsanalyser og planleggingsgrunnlag Prognoser Hensikten, tidshorisont Forberede dataene; sesongsvingninger, etterspørselstype Prognosemetoer; Bedømmings og

Detaljer

Innkjøpsanalyse. Mona Stormo Andersen Christine Kihl. 13.Juni 2013

Innkjøpsanalyse. Mona Stormo Andersen Christine Kihl. 13.Juni 2013 Innkjøpsanalyse Mona Stormo Andersen Christine Kihl 13.Juni 2013 Hva skal vi gjennom? Introduksjon i innkjøpsanalyse Ulike analyser Datakilder Spørring til regnskap Vasking av data Hvordan gjøre analyser

Detaljer

Logistikk et lederansvar

Logistikk et lederansvar Logistikk et lederansvar Kapittel 13 Logistikk som konkurransestrategi SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Læringsmål kapittel 13 Hvilke faktorer som bestemmer den strategiske betydningen

Detaljer

Samarbeid I forsyningskjeden

Samarbeid I forsyningskjeden Samarbeid I forsyningskjeden Muligheter med SAP SRM SBN Stavanger 2011 Per-Olav Eek Senior konsulent SAP Bakgrunn: IKT-/Logistikkdirektør i Brynild Gruppen 1997-2011 Hvordan er informasjonsflyten i dag

Detaljer

Eksamen i. MAT100 Matematikk

Eksamen i. MAT100 Matematikk Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Eksamen i MAT100 Matematikk Eksamensdag : Onsdag 18. desember 2013 Tid : 09:00 13:00 (4 timer) Faglærer/telefonnummer : Per Kristian Rekdal / 924 97 051

Detaljer

Supply chain management

Supply chain management Supply chain management Trender, utvikling, muligheter og de store utfordringene Utvikling av logistikkbegrepet Innkjøp Prognoser Netto behovsberegning Produksjonsplanlegging Varer i arbeid Kvalitetsledelse

Detaljer

Effektive lanseringer Implementeringsprosess for lanseringer i norsk dagligvare

Effektive lanseringer Implementeringsprosess for lanseringer i norsk dagligvare STAND011 Versjon: 0.87 Utarbeidet: desember 2012 Sist revidert: 1 Innledning Effektive lanseringer Implementeringsprosess for lanseringer i norsk dagligvare Stand011 beskriver omforente aktiviteter, prosesser

Detaljer

"Ikke utgått på dato": Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne

Ikke utgått på dato: Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne "Ikke utgått på dato": Tine-tanker omkring differensiert produksjonsstyring for økt fleksibilitet og responsevne Terje Bye Leder Metode & Utvikling, Verdikjedestyring TINE SA Anita Romsdal PhD-stipendiat,

Detaljer

3.6 Ledelse - Økonomistyring

3.6 Ledelse - Økonomistyring 3.6 Ledelse - Økonomistyring Målsetting med temaet: Kort om økonomistyring Som etablerer må du gjøre et skille mellom bedriftsøkonomien og privatøkonomien gjennom å etablere ulike konti. Bedriftens innbetalinger,

Detaljer

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap

Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Eksamen i BIP190: Bedriftsøkonomi med entreprenørskap Varighet: 4 timer Dato: 13. september. 2013 Hjelpemidler: Bestemt, enkel kalkulator. Oppgavesettet består av til sammen 9 sider A. Flervalgsoppgaver

Detaljer

Every product every fast, flexible flow

Every product every fast, flexible flow Every product every fast, flexible flow Håkon Fauske Smartlog 4.12.07 1 Agenda Lean og Flyt Hydro Automotive Structures Every product every Utfordringer Oppsummering 2 3 MURI MURA TAKT TIME NAGARA GEMBA

Detaljer

DISPOSISJON. BENETTON -- helhetsorientering. Benetton forts.

DISPOSISJON. BENETTON -- helhetsorientering. Benetton forts. DISPOSISJON Eksempel på helhetsorientert logistikk - Benetton Innledning - typer av systemer Kap. 10: Prinsipper for å bedre effektiviteten - begrepsstruktur - responsyklus, strukturelle og administrative

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift

Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Effektivt produksjonsplanlegging gir mer lønnsom drift Skreddersydd it-verktøy for produksjonsbedrifter Med bransjeløsningen Pilaro ProPlanner kan du automatisere rutinepregede, manuelle prosesser og redusere

Detaljer

Søke leverandør Innkjøp Anskaffelse

Søke leverandør Innkjøp Anskaffelse Figur 10.1 Innkjøpsfunksjonen (Van Weele 1994) Taktisk innkjøp Innkjøpsfunksjonen Ordrefunksjon Intern kunde Utarbeide innkjøpsspesifikasjon Velge leverandør Inngå kontrakt Bestille Ekspedering og evaluering

Detaljer

Oppgave 1 (40 %) a) Produktvalgproblemet kan formuleres slik: Maks DB = 200A + 75B + 100C. gitt at:

Oppgave 1 (40 %) a) Produktvalgproblemet kan formuleres slik: Maks DB = 200A + 75B + 100C. gitt at: Oppgave 1 (40 %) a) Produktvalgproblemet kan formuleres slik: Maks DB 200A + 75B + 100C gitt at: 3A + 2B + 3C < 1 000 7A + 2B + 3C < 2 000 10A + 5B + 10C < 4000 4A < 600 b) Initialtablået er vist under:

Detaljer

Baveno 2011. Livar Johansen

Baveno 2011. Livar Johansen Baveno 2011 Livar Johansen Optimera historikk 2001 Byggmo, Skårland og L.A. Lund fusjonerer, og blir Optimera AS 2002 Konsentrasjon om to merkenavn, Optimera og Montér 2005 Saint-Gobain ny eier 2007 2009

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

Logistikk og ledelse og av forsyn av fo rsyn gskj eder Kap 10 Distribusjon SCM200 CM200 nføri nføri ng Suppl uppl Chain Managem Manag ent

Logistikk og ledelse og av forsyn av fo rsyn gskj eder Kap 10 Distribusjon SCM200 CM200 nføri nføri ng Suppl uppl Chain Managem Manag ent Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Kap 10 Distribusjon SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Logistikkens 3 perspektiver Leverandør Oss selv Detaljist (kunde) (Slutt)kunde Konkurranse

Detaljer

Logistikk for økt effektivitet i fiskeprosessering

Logistikk for økt effektivitet i fiskeprosessering Logistikk for økt effektivitet i fiskeprosessering Anita Romsdal, forsker NTNU Kabelvåg, 17. april 2015 QualiFish Day, LofotFishing Kunnskap for en bedre verden Verdikjeden for mat = Logistikkens Formel

Detaljer

Supply Chain Management i ABB

Supply Chain Management i ABB Thor Erik Kristiansen, 27. mai 2014 Supply Chain Management i ABB June 4, 2014 Slide 1 Hva gjør vi i Skien? June 4, 2014 Slide 2 Agenda Organisering av Supply Chain Management i ABB Inklusive ansvarsfordeling

Detaljer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Innledning hvordan måle skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer... 3 2.1 Analysepopulasjonen... 3 2.2 Vurdering av skattyters etterlevelse... 4 3 Utvikling

Detaljer

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel.

Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Analyse av innkjøpsdata i excel veiledning i hvordan du vasker data og benytter pivot for å sette sammen tabeller i excel. Innhold 1. Hvordan få tilgang til data?...2 2. Hvordan vaske dataene?...3 3. Formater

Detaljer

VEDLEGG 1: HSØ Sortiment og produktstyring

VEDLEGG 1: HSØ Sortiment og produktstyring VEDLEGG 1: HSØ Sortiment og produktstyring Vedlegg 1 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser. Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om Helse Sør-Østs sortiment- og forsyningsstrategi, samt produkterstatninger

Detaljer

RELEX SCM-seminarium 2013

RELEX SCM-seminarium 2013 RELEX SCM-seminarium 2013 Morgendagens logistikk: Case Spar Kjøp John Elter Logistikksjef 19 Egeneide butikker Kirkenes Trondheim Førde Strandgaten Åsane Kokstad Sotra Sandnes Bryne Stavanger Haugesund

Detaljer

Logistikk - og ledelse av forsyningskjeder

Logistikk - og ledelse av forsyningskjeder Logistikk - og ledelse av forsyningskjeder Kap 1 Fagområdet logistikk SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Hva forbinder du med logistikk? Logistikkens historie Logistikk kommer fra

Detaljer

Bøk100 Bedriftsøkonomi I Del 1. Løsningsforslag

Bøk100 Bedriftsøkonomi I Del 1. Løsningsforslag Bøk1 Bedriftsøkonomi I Del 1 Løsningsforslag Eksamen 3 november 212 Oppgave 1 To-Hjul EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 Envareproduksjon kostnad/volum/resultat analyser Materialkostnader:

Detaljer

Statistisk beskrivelse av enkeltvariabler. SOS1120 Kvantitativ metode. Disposisjon. Datamatrisen. Forelesningsnotater 6. forelesning høsten 2005

Statistisk beskrivelse av enkeltvariabler. SOS1120 Kvantitativ metode. Disposisjon. Datamatrisen. Forelesningsnotater 6. forelesning høsten 2005 SOS110 Kvantitativ metode Forelesningsnotater 6 forelesning høsten 005 Statistisk beskrivelse av enkeltvariabler (Univariat analyse) Per Arne Tufte Disposisjon Datamatrisen Variabler Datamatrisen Frekvensfordelinger

Detaljer

Har eierne kontroll? I bedrifter med mange, små eiere får ledelsen ofte stor kontroll. Disse kan ha andre formål de ønsker å fremme.

Har eierne kontroll? I bedrifter med mange, små eiere får ledelsen ofte stor kontroll. Disse kan ha andre formål de ønsker å fremme. Produsentene 1. Innledning Vi skal se på en svært enkel modell av en bedrift: 1. Formål: Størst mulig overskudd («Max profitt»). Eierne har full kontroll 3. Produserer bare èn vare (tjeneste) 4. Kort sikt:

Detaljer

Forord til 8. utgave... 11

Forord til 8. utgave... 11 Innhold 5 Innhold Innhold Forord til 8. utgave................................... 11 1 Innledning...................................... 12 1.1 Det økonomiske fagområdet........................ 14 1.2 Bedrift.........................................

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode Kapittel 4 Oppgave 1 La være antall øyne på terningen. a) Vi får følgende sannsynlighetsfordeling

Detaljer

epocket Handyman Mobile

epocket Handyman Mobile epocket Handyman Mobile Lager og bestilling Versjon 7-01 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Lager og bestilling 1 1.1 Vareflyt til/fra Handyman Mobile 2 1.2 Informasjonsflyt - Bestille til billager 3 1.3

Detaljer

LISTADO DE EMPRESAS OBRA PUBLICA - NORUEGA

LISTADO DE EMPRESAS OBRA PUBLICA - NORUEGA AKER KVÆRNER OIL AS Clipperv. 2 4086 Stavanger - NORUEGA - Tel: +47 51 86 50 00 - Fax: +47 51 85 10 01 ANDERSENS MEK VERKSTED AS POSTBOKS 194 4402 Flekkefjord - NORUEGA - Tel: +47 38 32 04 20 ANTEK AS

Detaljer

Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital

Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital Automatisert legemiddelforsyning (ALF) ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital Endosepakkede legemidler og elektronisk lagerstyring Helge Ovesen Farmasøyt Sykehusapoteket i Trondheim 1 Disposisjon

Detaljer

Tollpost Globe. Resultater Workshop. Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010. Tollpost Kunderådgivning

Tollpost Globe. Resultater Workshop. Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010. Tollpost Kunderådgivning Tollpost Globe Resultater Workshop Futurumkonferansen 9.-11. mai 2010 Tollpost Kunderådgivning Resultater Workshop Spørsmål 1: Hvilke fordeler ser dere med tettere samarbeid internt mellom de ulike funksjonene

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

Alternative logistikkjeder for leveranser til Norge fra Kina et totalkostnadsperspektiv

Alternative logistikkjeder for leveranser til Norge fra Kina et totalkostnadsperspektiv Alternative logistikkjeder for leveranser til Norge fra Kina et totalkostnadsperspektiv Eirill Bø Handelshøyskolen BI & Stein Erik Grønland Handelshøyskolen BI, SITMA Agenda Bakgrunn En balanse mellom

Detaljer

Welcome to PHOENIX CONTACT. Leverandøren en teknologipartner. Henning Grorud. Administrerende direktør

Welcome to PHOENIX CONTACT. Leverandøren en teknologipartner. Henning Grorud. Administrerende direktør Welcome to PHOENIX CONTACT Leverandøren en teknologipartner Henning Grorud Administrerende direktør 2004 nå Administrerende direktør i Phoenix Contact AS Markedsleder av produkter, systemer og løsninger

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

BtB nettverksmøte. 20. oktober 2009

BtB nettverksmøte. 20. oktober 2009 1 BtB nettverksmøte 20. oktober 2009 2 Agenda 20.10.2009 DEL 1: Utvidet mva-registrering DEL 2: Systemer Forpliktelsesrapport Statistikk Kjøp > 100.000 Leverandøraktivering Kontrollrutiner, status SIT

Detaljer

Masteroppgave ved Handelshøyskolen, NMBU 2014

Masteroppgave ved Handelshøyskolen, NMBU 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Samfunnsvitenskapelig fakultet Handelshøyskolen Masteroppgave 2014 30 stp Tar robotene over? -En casestudie av ASKO SENTRALLAGER AS Are we Leaving too Much

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Lokal mat på alles fat: Utfordringer og løsninger

Lokal mat på alles fat: Utfordringer og løsninger Lokal mat på alles fat: Utfordringer og løsninger Logimat prosjektet Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS Oi! for en dag! 11. april 2013 LOGIMAT Logistikkløsninger for matspesialiteter Finansiert

Detaljer

10 sekunders-regelen er viktig for mobile "seddelpresser

10 sekunders-regelen er viktig for mobile seddelpresser 5000 brukere fordelt påp ca a 610 bedrifter 10 sekunders-regelen er viktig for mobile "seddelpresser Åsmund E. Dahl, Daglig leder, epocket Solutions AS Det handler om å jobbe (enda) smartere mars 2006

Detaljer

Sykehusapotek. Plukking /pakking. Utlevering. mottak /kontroll /kontroll. /kontroll /pakking. /kontroll. Varemottak / Varemottak / kontroll kontroll

Sykehusapotek. Plukking /pakking. Utlevering. mottak /kontroll /kontroll. /kontroll /pakking. /kontroll. Varemottak / Varemottak / kontroll kontroll Styresak nr: 03 /06 Behandles: 24.02.2006 Saksbehandler: Liv Unni Naalsund Aktiv forsyning utprøving av elektroniske løsninger Vedlegg til saken: Brosjyre fra Health Tec as Legemiddellogistikken kan beskrives

Detaljer

Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder.

Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder. Effektiv og rasjonell drift av dekkhotellet øker fortjenesten og gir deg lojale kunder. Eksperten på oppbevaring av dekk DEKK1 Drammen Dekk1 Drammen har gjennomgående dekkreoler over 3 plan med ristgulv

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør

Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Slik bringer Coop varene fram til forbruker raskt og effektivt Transport- og Logistikkdagen Bergen 04.09.2012 Ola H. Strand, administrerende direktør Coop Norge SA Konkurransen er tøff 1 Coop litt ditt

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode Kapittel 4 Oppgave 1. La x være antall øyne på terningen. a) Vi får følgende sannsynlighetsfordeling

Detaljer

Logistikk et lederansvar

Logistikk et lederansvar Logistikk et lederansvar Kapittel 8 (6) Godstransport SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Hvorfor godstransport? Godstransporten skaper tid og stednytte Transport påvirker Varenes kvalitet

Detaljer

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM

HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM HELHETLIG LEGEMIDDELHÅNDTERING ØK SIKKERHETEN OG SPAR TID OG KOSTNADER ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM ELS ELEKTRONISK LEGEMIDDELSYSTEM FRA HEALTH TECH Elektronisk Legemiddelsystem reduserer faren for

Detaljer

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol TØI rapport Forfatter: Arild Ragnøy Oslo 2002, 58 sider Sammendrag: Automatisk trafikkontroll () Bakgrunn og metode Mangelfull kunnskap om effekten av på fart Automatisk trafikkontroll () er benyttet til

Detaljer

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED

EKSEMPEL. Finansplan. Formålet med finansplanen. Finansplanen omfatter: NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED plan Finansplan 1(9) NAVN NAVNESEN ADRESSEVEIEN 1 1234 STED Navn Navnesen xx xx xx xx din.rådgiver@nordea.no Private Banker Tel Fax E-mail Finansplan Formålet med finansplanen Finansplanen er utarbeidet

Detaljer

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM

2. PRIS SOM TILDELINGSKRITERIUM 1. PRISTILBUD Vedlagte pristilbudsskjema, se pkt. 4, har sitt utspring i Tromsø kommunes volum med noen justeringer. Pristilbudsskjema er å forstå som et teknisk skjema til bruk i tilbuds- og evalueringssammenheng.

Detaljer

NBTA Teknologiseminar

NBTA Teknologiseminar NBTA Teknologiseminar Neste generasjons Travel Management NBTA fyller 30 år HP med en microcomputer med 16kB RAM IBM leier Gates og Paul Allen til lage operativsystemet for en ny PC I 1981 lanserte Microsoft

Detaljer

Nytt fokus på E-handel

Nytt fokus på E-handel Nytt fokus på E-handel Knut Anders Fossum Fylkesmannen i Hedmark Fagdag DFØ, E- handel 29. august 2013 Fylkesmannens roller Sektor myndighet, veileder og pådriver Samordning Rettssikkerhet Initiativ og

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Hvordan bruke riktige nøkkeltall riktig for å bedre resultatene?

Hvordan bruke riktige nøkkeltall riktig for å bedre resultatene? Hvordan bruke riktige nøkkeltall riktig for å bedre resultatene? Hvordan er hastigheten i din forretning? Det er helt nødvendig å styre arbeidet! Forstå hvordan styring av arbeid genererer lønnsomhet!

Detaljer

Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt?

Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt? HelHetlig medikamenthåndtering full kontroll På medisiner og informasjonsflyt SPar tid i medikamenthåndteringen Sorgenfri «Hente medisin og gi medisin» Skal det ikke være så enkelt? - ikke bruke tid på

Detaljer

Driver din bedrift aktivt Travel Management? Travel Management 2.0

Driver din bedrift aktivt Travel Management? Travel Management 2.0 Driver din bedrift aktivt Travel Management? Travel Management 2.0 Jan Henrik Ulvatne - General Manger i NBTA - Vice-Chair GBTA Europe Advocacy Group - Bakgrunn fra flyselskap, hotell og reisebyrå - European

Detaljer

Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening. Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet

Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening. Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet Selgerprogrammet for Kongsberg Næringsforening Butikkøkonomi Svinn Mersalg og lønnsomhet Butikkøkonomi, del 1: Kalkulasjon Prosentregning Bruttofortjeneste Rabatter Svinn Kalkulasjon Beregne hva vi må

Detaljer

Praktisk risikohåndtering i vareflyten

Praktisk risikohåndtering i vareflyten Praktisk risikohåndtering i vareflyten Jan Elling Rindli Management Consultant Fornebu Consulting AS Perspektiv på risiko Hvordan starte opp? Praktisk erfaring 2 Risiko Trussel Mulighet 3 Risiko Fjerne

Detaljer

Styringsmodell. Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk

Styringsmodell. Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk Styringsmodell Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk Høst 2010 Forord Dette kompendiet tar for seg konseptet Styringsmodeller og er utviklet for faget TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk

Detaljer

Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura

Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura Elektronisk bestilling til nøye eller besvær? Erfaringer med elektronisk bestilling og faktura Heidi C. Dreyer, SINTEF/NTNU SMARTLOG seminar 26.-27. mai 2004 1 Elektroniske bestillinger - B2B Undersøkelse

Detaljer

Russland etter Shtokman

Russland etter Shtokman Russland etter Shtokman Offshore Strategikonferansen 2007 Stavanger, onsdag 7. februar Regionaldirektør Håkon Skretting 1 Generelle kommentarer 1. Altfor stor fokus på om Hydro eller Statoil kommer med

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer

SCM utfordring og logistikk

SCM utfordring og logistikk SCM er en bra organisatorisk struktur som selvfølgelig anvender "verktøyer", men ikke kan ekskludere strategiprosesser, innkjøps- og samhandlingsstrategier, lagerets rammebetingelser, lagerets oppgaver

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Carbon Footprint 2010

Carbon Footprint 2010 Carbon Footprint 2010 16.mars 2012 Atea AS Dag Fodstad CMO Marketing, Partners & Business Development Consolidation with strong local coverage 2006: Ementor Topnordic Atea 2007: Tre65 Informatikk Arendal

Detaljer

Kapittel 9 (5) Logistikkbedriftene og deres tilbud

Kapittel 9 (5) Logistikkbedriftene og deres tilbud Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 9 (5) Logistikkbedriftene og deres tilbud SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Logistikkens 3 perspektiver Leverandør Oss selv Detaljist

Detaljer

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter.

Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Gevinster ved å integrere SuperOffice og Agresso. Effektive integrasjons løsninger skaper nye muligheter. Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike

Detaljer

Industrisammensetningen av Oslo Børs

Industrisammensetningen av Oslo Børs Industrisammensetningen av Oslo Børs Randi Næs, Johannes A Skjeltorp og Bernt Arne Ødegaard Mai 2008 Sammendrag Vi beskriver utviklingen i industrisammensetning og lønnsomhet på Oslo Børs over perioden

Detaljer

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannbagger. Klumpvekter. Veieceller Kito taljer Vannbagger. Verktøycontainere. Luftputesystem

UTLEIEKATALOG UTLEIEKATALOG. Vannbagger. Klumpvekter. Veieceller Kito taljer Vannbagger. Verktøycontainere. Luftputesystem UTLEIEKATALOG Vannbagger Klumpvekter Veieceller Kito taljer Vannbagger IKM Kran og Løfteteknikk AS har et bredt og godt utvalg av utleieprodukter! Verktøycontainere Luftputesystem Ta kontakt i dag for

Detaljer

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Omsetningsrapporter. Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Omsetningsrapporter Omsetningsrapporter (varer) i CS-Web Page 2 of 13 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Omsetningsrapporter (varer) 07.03.2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Statistikk 1. Nico Keilman. ECON 2130 Vår 2014

Statistikk 1. Nico Keilman. ECON 2130 Vår 2014 Statistikk 1 Nico Keilman ECON 2130 Vår 2014 Pensum Kap 1-7.3.6 fra Løvås «Statistikk for universiteter og høgskoler» 3. utgave 2013 (eventuelt 2. utgave) Se overspringelsesliste på emnesiden Supplerende

Detaljer

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management

Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management Kredittstyring en hjørnesten i Cash Management " 35% kontant og resten i Skifteretten" Agenda: Cash Management Consulting Cash Management vår definisjon Cash Management analyser hva gjør vi Fokus på Kredittstyring

Detaljer

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk. Stud.techn.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk. Stud.techn. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for Produksjons- og kvalitetsteknikk (IPK) Reservedelslogistikk Stud.techn. Per Pfister Forord Denne prosjektoppgaven er utført ved Institutt for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS

Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS Forslag til vedtak: Styret tar administrerende

Detaljer

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!!

Velkommen BRUKERMANUAL. som bruker i W&J s nettbutikk. med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! BRUKERMANUAL Velkommen som bruker i W&J s nettbutikk med en profesjonell innkjøpsløsning med enkelt brukergrensesnitt!! Vi har lagt stor vekt på å utvikle en løsning som er enkel i bruk. Vi anbefaler deg

Detaljer

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014

Nettverk og relasjonsbygging. Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Nettverk og relasjonsbygging Morten H. Abrahamsen Lederskolen, 28. Mars 2014 Hvorfor har vi relasjoner? Eller: Hvordan skal bedriften organisere samarbeid med omverdenen? Innkjøp Leverandør A Leverandør

Detaljer

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS

Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014. Tracking av digitalradio-andel i Norge TNS Tracking av digitalradioandel i Norge Q1-2014 Metode! Feltperioden er gjennomført fra og med oktober 2013 til og med mars 2014! Antall intervjuer: 960! Landsrepresentativ 15 år +! Telefonintervju (CATI)

Detaljer

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk

JANUAR 2016. Eiendom Norges boligprisstatistikk JANUAR 2016 Eiendom Norges boligprisstatistikk INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisutviklingen 4 Antall solgte boliger 7 Omsetningstid 8 Antall aktive annonser 10 Boligtyper, prisutvikling 12 Datagrunnlag og metode

Detaljer

Coop Norge Handel AS

Coop Norge Handel AS Coop Norge Handel AS Kostnadskutt i verdikjeden - Alt vi gjør handler om å kutte kostnader i verdikjeden for å skape konkurransekraft i butikk Hva er Coop? Tradisjon (historie siden 1800 tallet stiftet

Detaljer

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel

ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel 1 / 42 ECON1410 Internasjonal økonomi Næringsinternhandel og Foretak i internasjonal handel Andreas Moxnes 7.april 2015 0 / 42 Introduksjon til ny handelsteori Så langt har vi sett på handel med ulike

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

VEDLEGG 7: HSØ Konsignasjonslager og Instrumentarium

VEDLEGG 7: HSØ Konsignasjonslager og Instrumentarium VEDLEGG 7: HSØ Konsignasjonslager og Instrumentarium Vedlegg 7 til Helse Sør-Øst Logistikkbetingelser Dokumentets formål: Dokumentet gir informasjon om krav og retningslinjer knyttet til bruk av løsningene

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

RFID i praksis. RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31

RFID i praksis. RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31 RFID i praksis RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31 NLP fakta NLP driftsmodell NLP lastbærere m/rfid NLP øker intern effektivitet med RFID NLP s RFID-pakke Identifiserte muligheter

Detaljer

I marked opererer mange forskjellige virksomheter.

I marked opererer mange forskjellige virksomheter. ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Forelesningsnotater 28.08.07 Nils-Henrik von der Fehr DRIFT OG LØNNSOMHET Innledning I marked opererer mange forskjellige virksomheter. Fellestrekk oppsummeres i

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 5

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 5 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 5 5.1 a) b) Kostnader Inntekter Mengde Variable kostnader Differansekostnader Per enhet Salgsinntekt Per enhet Totalt Totalt Differanseinntekt - - 75 75 17 17 1

Detaljer

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv

Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Offshore Logistikkonferansen 2016 Færre folk - smartere løsninger? Fra et forsynings- og logistikk perspektiv Leif Arne Strømmen, SVP Projects, Oil & Gas and Marine Logistics, Kuehne+Nagel (AG & Co) KG

Detaljer

Logistikkstrategier, styringsmodeller og IKT

Logistikkstrategier, styringsmodeller og IKT LogiMat Nettverkssamling, 6. november 2013 Logistikkstrategier, styringsmodeller og IKT Maria Kollberg Thomassen, forsker SINTEF Teknologi og Samfunn, Teknologiledelse Forskningsfokus i LogiMat Krav og

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Årsskiftet 2012/2013.

Årsskiftet 2012/2013. Årsskiftet 2012/2013. Versjonen inneholder skatteberegning etter nye tabeller for 2013, men de gamle tabellene er tilgjengelige årstallet for lønnskjøringen bestemmer skatteberegningen. 1 Årsavslutning

Detaljer