( Nøkkeltal for drifta i 2006) ( Dette er Fjord1 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "( Nøkkeltal for drifta i 2006) ( Dette er Fjord1 )"

Transkript

1 ( årsmelding 2006 )

2

3 ( Innhald ) Dette er Fjord Organisasjonskart... 5 Konsernsjefen har ordet... 6 Konsernstaben... 7 Forretningsområde...7 Viktige hendingar i Årsmelding Verksemdstyring Konsernstyret Årsmelding 2006 frå konsernstyret Rapport pr. forretningsområde: Ferjedrifta Hurtigbåtdrifta Buss Gods, land Reiseliv Andre forretningsområde Service Nøkkeltal pr. område Miljørapport Årsrekneskap Resultatrekneskap Balanserekneskap Kontantstraumanalyse Rekneskapsprinsipp Notar Revisjonsmelding...54 Uttale frå bedriftsforsamlinga The Fjord1 Group in brief Fartøyoversikt Adresser

4 ( Dette er Fjord1 ) ( Nøkkeltal for drifta i 2006) Fjord1 Nordvestlandske AS er morselskapet i transportkonsernet Fjord1, eit transportkonsern med omfattande aktivitet på sjø og land i store delar av Noreg. Fjord1 Nordvestlandske AS er eigd av Sogn og Fjordane fylkeskommune (59%) og Møre og Romsdal fylke (41%) og har hovudkontor i Florø. Konsernet si kjerneverksemd er ferjedrift, passasjer- og ekspressbåtdrift, lokal- og ekspressbussdrift, reiseliv og godstransport på land. I tillegg driver konsernet om fattande verksemd innan andre forretningsområde, herunder godstransport på sjø, catering, reisebyrå, verkstaddrift, finans og eigedomsforvaltning. Aktiviteten er organisert i fire forretningsområder, sjø, buss, gods land og service, og vert driven gjennom 7 dotterselskap med underliggjande selskap, i tillegg til eigarinteresser i ei rekkje andre selskap. 2 i vedtektene seier: «Selskapet sitt føremål er sjølv, eller gjennom heilt eller delvis eigarskap i andre verksemder, å drive transport-, kommunikasjons- og reiselivsverksemd. Selskapet kan også engasjere seg i andre forretningsområde når dette er forretningsmessig interessant og er eigna til å styrke hovudføremålet, eller dette fører til ei meir rasjonell utnytting av selskapet sine ressursar.» Årsverk Tal ferjer 61 Tal hurtigbåtar og andre båtar 16 Tal bussar 397 Tal godsbilar 147 Vognkilometer Tal transporterte personar på båt, ferje, buss Tal køyretøy på ferjene Sum inntekter Balanse Eigenkapital Resultat før skatt 2006 Kontantstraum Investeringar mill. kroner mill. kroner 647 mill. kroner 86 mill. kroner 327 mill. kroner 533 mill. kroner 4

5 ( Organisasjonskart ) Fjord1 Nordvestlandske AS Konsernstab Forretningsområde SJØ Forretningsområde BUSS Forretningsområde GODS LAND Forretningsområde SERVICE Fjord1 Fylkesbaatane AS Fjord1 MRF AS Fjord1 Buss Møre AS Fjord1 Nordfjord-Ottadalen AS Fjord1 Sogn Billag AS Fjord1 Gods Møre AS Fjord1 Service AS Sognefjord Cruise AS Kystekspressen ANS (49%) Aukra Auto AS (66%) Fjord1 Transport AS Hallingdal Billag AS Sørvest Transport AS Møre Auto AS Hareid Trafikkterminal AS (63%) Ålesund Rutebilstasjon AS (68%) SRB Anlegg AS (60%) Skjåk Bil AS Ålesund Båtcharter AS Moaterminalen Holding AS (68%) Mordal Transport AS Sogn Bilservice AS (50%) MRF Charter AS Ålesundterminalen AS (68%) Sjøholt Last og Buss AS (49%) Larsnes Last og Buss AS (49%) Måløy Reisebyrå AS Molde Reiseservice AS (66%) Div. eigedomsselskap 5

6 ( Konsernsjefen har ordet) Olav Smørdal Konsernsjef (f. 1949). Siviløkonom Norges Handelshøyskole. Til Fjord1 Nordvestlandske AS ved konsernetableringa i Tidlegare adm. direktør i Fjord1 MRF sidan Det omfattande organisatoriske forbetrings prosjektet vårt, F3-prosjektet, har kravd omfattande personellmessig ressursinnsats også i 2006, og vil gjere det vidare utover i Vi er alle samde om at dette prosjektet er noko langt meir enn ei investering i ny systemplattform. Det er ikkje minst eit prosjekt med intern kompetanseutvikling og felles kulturbygging som sentralt siktemål. Men det er sjølsagt også eit prosjekt der vi gjennom samordna og effektiv intern organisering og produksjon av felles tenester skal synleggjere og ta ut kostnadsmessige gevinstar og synergiar. Desse tiltaka skal gjere oss ytterlegare konkurransedyktige i arbeidet med å sikre Fjord1 nye transportkontraktar, både i eksisterande operasjonsområde og andre delar av transport-noreg. Parallelt med å få den nye integrerte systemplattformen endeleg utvikla og på plass i alle selskap har vi no sett i gang arbeidet med den organisatoriske delen av F3- prosjektet, med konkretisering av funksjonar og organisa- toriske løysingar for etablering av gjennomgåande fellesfunksjonar i Fjord1-konsernet. Vi arbeider etter ein strategi der synergiane basert på ei konkret, effektiv organisering av fellesfunksjonar skal takast ut gjennom naturleg avgang. Det medfører at ingen fast tilsette, som følgje av denne organi satoriske prosessen, treng frykte at ein om kort tid ikkje har eit arbeid i Fjord1 å gå til i rimeleg nærleik til noverande bustad. Det blir på den andre sida presisert at dette ikkje gjeld for moglege situasjonar der vi p.g.a. manglande inntening og forretningsmessige forhold må redusere aktivitet. Konsernstyret skal etter planen vedta prinsipp og hovudlinjer i denne organiseringa i siste møte før sommarferien Prosjektet trekkjer framleis store vekslar på alle som gjer verdfull innsats i sjølve prosjektet, men ikkje minst også på alle medarbeidarar som syter for at vi midt opp i alt dette leverer kontraktsmessige tenester og forretningsmessige resultat i den daglege drifta. I tillegg er det heilt avgjerande at vi parallelt sikrar framtida til konsern et ved å ha kapasitet og kreativitet i det løpande anbods arbeidet som følgjer av den omfattande konkurranse utsettinga av transportkontraktar i den opne marknaden. Stor ros til alle for flott innsats og vilje til å stå på! Det er viktig at vi klarar å vidareføre dette prosjektarbeidet med dette konstruktive engasjementet intakt. Det påkviler derfor alle, på alle nivå i konsernet og i eigarmiljøa, å bidra konstruktivt til at nye organisatoriske løysingar kan kome på plass utan avsporande innspel og vink lingar. Vi veit alle kva som krevst, ikkje minst gjennom ei grunnleggande haldning der alle tar omsorg for alle! Fjord1-perspektivet står i sentrum! Fjord1 har i 2006 og første månadane i 2007 sluttført den desidert største investeringa i konsernet si historie. Fem nye store gassferjer er levert for operasjon i to av landets største ferjesamband, på Bjørnefjorden i Hordaland og på Boknafjorden i Rogaland. Med ei investering på om lag 1,2 milliard kroner i dette prosjektet, saman med annan nybyggings- og investeringsaktivitet i konsernet, krevst det eigenkapitaltilgang for å sikre totalfinansieringa av desse omfattande investeringane. Eigarane har i 2006 bidratt konstruktivt til å få på plass eit opplegg for kapitaltilførsel til Fjord1 for å sikre dette. Tilgang på eigarkapital er ei viktig kjelde i denne samanhengen, men like viktig er det å byggje eigenkapitalen i konsernet gjennom løpande inntening og gode forretnings messige resultat frå verksemda. Med ein situasjon der vi no i stort omfang går over frå korte kontraktar på viktige forretningsområde til fleirårige omfattande anbodsavtalar med til dels parallell løpetid, er det sjølvsagt avgjerande at vi legg inn for svarlege for retningsmessige marginar over heile kontraktsperioden. Her har vi i Fjord1, og heile næringa, ei stor utfordring dei næraste åra framover. Det er enkelt å vinne anbods kontraktar dersom det berre er volum og aktivitet som skal telje. Det er vanskelegare å vinne kontraktar med gode nok marginar, med mindre ein aksepterer at inntening må gå føre volum og aktivitetsnivå, og at ein dermed aksepterer at kontrakter kan gå tapt i konkurransen. Den forretningsmessige verksemda i Fjord1 har i 2006 gjeve eit tilfredsstillande totalresultat, men likevel med innteningsmessige variasjonar mellom dei enkelte forretningsområda. Med ei konstruktiv handtering av utbyttespørsmål i tilknyting til disponering av årsresultatet har konsernstyret i god kommunikasjon med eigarane sikra eit godt bidrag til den interne kapitalbygginga. Utfordringane er mange og store, men vi må ha eit perspektiv framover der vi set oss sjølv i stand til å skape resultat som gjer at vi både kan byggje eigenkapital, og gje eigarane ei aksepabel løpande avkasting, slik strategiplanen føreset. I den mest utfordrande perioden nokonsinne i konsernet og dei underliggande selskapa si historie, krevst det likevel vilje og evne til pragmatisk balansering av desse omsyna dei næraste åra. Olav Smørdal 6

7 ( Konsernstaben) ( Forretningsområde) Fjord1-konsernet sine forretningsområde Fjord1-konsernet har organisert verksemda si ut frå om dei er innanfor eller utanfor konsernet sine strategiske kjerneaktivitetar. Konsernet si kjerneverksemd er: Ferjedrift Hurtigbåtdrift Bussdrift Godstransport på land Reiselivsverksemd i forlenging av ruteproduksjonen Ivar K. Iversen Konserndirektør administrasjon kommunikasjon organisasjon (f.1965) Cand. Jur. frå Universitetet i Bergen Advokat. Til Fjord1 Nordvestlandske AS i Tidlegare ulike stillingar i forsvaret, Fjord1 Fylkesbaatane, advokat i Advokatfirmaet Harris og politiadvokat. Anna verksemd i konsernet er definert ut i frå følgjande forretningsområde: Godstransport sjø Restaurasjonsdrift og cateringverksemd Reisebyrådrift Drift og forretningsførsel bompengeselskap Verkstaddrift Finansforvaltning av strategiske investeringar Eigedomsforvaltning med grunnlag i konsernet sine arealbehov Kjartan Aa Berge Konserndirektør økonomi og finans (f. 1970) Siviløkonom og statsautorisert revisor, Norges Handelshøyskole. Til Fjord1 Nordvestlandske AS i Tidlegare ass. direktør i Sogn & Fjordane Auto AS og revisor i Ernst & Young og Arthur Andersen & Co. 7

8 ( Forretningsområde) Framhald: Ferjedrifta Ferjedrifta representerer den største delen av konsernet sine aktivitetar. Verksemda vert driven gjennom datterselskapa Fjord1 MRF med hovudkontor i Molde og Fjord1 Fylkesbaatane med hovudkontor i Florø. I hovudsak opererer selskapa i kvar sitt fylke; i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. I 2006 starta Fjord1 drift av eit ferjesamband i Finnmark og skal frå 2007 drifte to ferjesamband i Hordaland og Rogaland. Hurtigbåtdrifta Hurtigbåtdrifta i Fjord1-konsernet er også driven gjennom datterselskapa Fjord1 MRF og Fjord1 Fylkesbaatane. Fjord1 MRF driv tre ruter i Ålesund-regionen, ruta Molde Vestnes og er part i Kystekspressen sine ruter mellom Kristiansund og Trondheim. Fjord1 Fylkesbaatane opererer fire ruter mellom Bergen og ulike destinasjonar i Sogn og Fjordane, i tillegg til fleire mindre lokale kommunale ruter, mellom anna i Flora-bassenget. Bussdrift Den landbaserte transporten i Fjord1 er organisert gjennom datterselskapa Fjord1 Buss Møre med hovudkontor i Volda, Fjord1 Nordfjord Ottadalen med hovudkontor i Stryn, og Fjord1 Sogn Billag med hovudkontor i Sogndal. Ruteproduksjonen tilknytt bussdrifta er fordelt mellom lokale ruter, skuleruter og nasjonale ekspressbussruter. Godstransport på land Den landbaserte godsverksemda blir driven gjennom datterselskapa Fjord1 Gods Møre med hovudkontor i Ålesund, Fjord1 Sogn Billag, samt gjennom Fjord1 Transport som er eit datterselskap av Fjord1 Nordfjord Ottadalen. Fjord1 Gods Møre og Fjord1 Transport er rein dyrka gods transportselskap medan Fjord1 Sogn Billag driv godsverksemda si som ei eiga avdeling i selskapet. Fjord1 Transport vart etablert frå og med 1. januar 2006 ved at godsdrifta i Fjord1 Nordfjord-Ottadalen og Ottadalen Last vart samla i eit selskap. Reiseliv i forlenging av ruteproduksjonen Fjord1 si verksemd knytta til reiseliv omfattar mellom anna turistrutene Lærdal Kaupanger Gudvangen, Fjærlandsfjorden, Geiranger Hellesylt, Valldal Geiranger og ekspressbåt ruta mellom Bergen og Flåm. På landsida køyrer busselskapa turistbussoppdrag i tilknyting til mellom anna cruisebåttrafikken i Sognefjorden, Nordfjorden og i Geirangerfjorden/Storfjorden. I all hovudsak er reiselivsverksemda i konsernet knytta til sommarhalvåret. Andre forretningsområde Konsernet si forretningsdrift knytta til eigedom, verkstad og reisebyrå er organisert i datterselskapet Fjord1 Service med hovudkontor i Sykkylven. Føremålet med denne organiseringa er at fokus og spesialisering på forvaltning av eigedom og serviceselskap skal gje best mogleg kommersielle resultat samt bidra til at øvrige selskap i konsernet kan fokusere på drift av selskapa sine kjerneaktiviteter. 8

9 ( Viktige hendingar i 2006) Gjennom 2006 har det vore høg aktivitet med førebuing av oppstart av gassferjeprosjektet på E-39 mellom Bergen og Stavanger frå 1. januar Planlagt levering av 5 nye gassferjer var hausten Grunna forseinkingar ved Aker Yards vart berre ei ferje levert før årsskiftet, noko som fekk konsekvens ved at Fjord1 måtte leige inn materiell ved driftsstart. Som fylgje av vunne anbod starta Fjord1 frå 1. januar 2006 drift av ferjesambandet Hasvik Øksfjord i Finnmark og drift av ferjesambandet Brattvåg Dryna Fjørtofta Harøya på Sunnmøre. Fjord1 har i 2006 arbeidd med 2 anbodspakkar for ferjedrift; på Ytre Sunnmøre og i Midtre og Indre Sogn. Kontrakt for drift av anbodet på Ytre Sunnmøre vart tildelt Tide Sjø AS. Fjord1 har påklaga denne tildelinga. Kontrakt for drift av Midtre og Indre Sogn vart tildelt Fjord1. Arbeidet med organisatoriske tiltak knytt til spesialisering og fokus har hatt høg prioritet også i 2006, herunder er godsverksemda i Fjord1 Nordfjord-Ottadalen og Ottadalen Last samla i eit nytt selskap, Fjord1 Transport, organisert som eit datterselskap av Fjord1 Nordfjord Ottadalen AS, samt at verkstadselskapet Skjåk Bil er overført frå Fjord1 Nordfjord Ottadalen til Fjord1 Service. Møre og Romsdal fylke vedtok i 2006 å setje ut hurtigbåtsambanda i fylket på anbod. I Sogn og Fjordane vart det i 2006 arbeidd med sikte på langsiktige avtalar for hurtigbåtdrifta, eventuelt ved å konkurranseutsette drifta i form av tilbod med tingingar. Konsernstyret vedtok ny strategi for reisebyråverksemda i konsernet. Som ledd i denne vart reisebyråverksemda i Fjord1 Sogn Billag selt til Firda Billag med verknad frå 1. mars, samt på hausten 2006 vart det inngått avtale med Berg-Hansen kjeda om sal av Norwest reisebyrå med overtaking på nyåret Fjord1 vedtok å fjerne all utplassering av speleautomatar i selskapet sine transportmiddel og lokale frå 1. januar Beredskapsplan for naudsynt eigenkapitaltilførsel for å kunne konkurrere i framtidige anbod på land og sjø vart endeleg vedteken i eigarorgan i april På grunnlag av dette inngjekk eigarane avtale med konsernet om ansvarleg lån hausten Fjord1 fekk levert i alt tre nye fartøy i Ferja MF «Harøy» vart overteken i februar frå Aker Aukra og ferja MF «Lote» vart overteken i april frå Fiskerstrand Verft A/S. Fjord1 fekk i november overlevert MF «Bergensfjord» frå Aker Yards. Ferja er ei av i alt fem nye gassferjer som skal settast inn på E39 mellom Bergen og Stavanger. Fjord1 selte i 2006 ferja MF «Smøla». Gjennom året har heile organisasjonen vore involvert i eit omfattande og utfordrande prosjekt for å utvikle og ta i bruk felles system og rutinar på tvers av selskapsgrensene. Prosjektet, som starta i 2004, er i rute mht. framdrift kvalitet kostnadar. I 2006 tok ein m.a. i bruk nytt felles ERP system i vesentlege delar av konsernet. Fjord1 sitt eigarskap i Fjord Line vart realisert hausten 2005 der Fjord1, saman med Hurtigruten Group, som ein del av oppgjeret overtok fartøyet MS «Jupiter». Dette fartøyet har sidan februar 2006 vore utleigd til Statoil ifm. utbygging på Melkøya i Finnmark. Fjord1 har også ein eigardel i det skipseigande selskapet KS Nordsjøferger som leigde ut fartøyet Fjord Norway til Fjord Line. Fjord Norway vart seld hausten I bussverksemda er det i 2006 forhandla fram nye fleirårige avtalar for lokale bussruter i Sogn og Fjordane. Interne forbetringsprosessar er vidareført, med særleg vekt på vognløpsanalyser og systematikk i mannskapsdisponeringa i lokalruteproduksjonen. Som fylgje av omfattande aktivitetar i tilknyting til Ormen Lange prosjektet i Aukra kommune, leverte det deleigde selskapet Aukra Auto AS (66%) eit ekstraordinært godt resultat i Betring av resultata på forretningsområde gods land har hatt høg fokus gjennom året, herunder med konkrete tiltaksplanar som m.a. innber at aktiviteten til Fjord1 Gods Møre er flytta frå lokale på Volstadsberga i Ålesund til Vegsundet. Som fylgje av dette vart eigedomen på Volstadsberga selt i april

10 ( Årsmelding) 10

11 ( Verksemdstyring) Eigarstyring og selskapsleiing Standarden for eigarstyring og selskapsleiing gjeld for børsnoterte selskap. Fjord1-konsernet er ikkje børsnotert, men er stort og omfangsrikt og representerer store interesser både for eigarane og dei lokalsamfunna som verksemda opererer i. Såleis er det ønskjeleg å greie ut om konsernet si verksemdstyring. Utgreiing for eigarstyring og selskapsleiing Ei av dei viktigaste oppgåvene til konsern styret i Fjord1 er å etablere klare linjer og rutinar for fordeling av ansvar og oppgåver mellom styre og administrasjon med utgangspunkt i selskapet sin eigar- og selskapsstruktur. Styret meiner at det er etablert ei formålstenleg eigarstyring og selskaps leiing i selskapet. Verksemd Selskapet si verksemd er presentert i vedtektene 2 på følgjande måte: «Selskapet sitt føremål er sjølv, eller gjennom heilt eller delvis eigarskap i andre verksemder, å drive transport-, kom munikasjons- og reiselivs verksemd. Sel skapet kan også engasjere seg i andre forretnings område når dette er forretnings messig interessant og er eigna til å styrke hovudføremålet, eller dette fører til ei meir rasjonell utnytting av selskapet sine ressurs ar.» Innafor ramma av vedtektene har sel skapet også utarbeidd klare mål og strategiar for verksemda i strategi dokumentet «Mål og strategiar for Fjord1-konsernet». Styret meiner at ved tektene og strategiplanen av speglar aktivitetane til konsernet på ein tilfredsstillande måte. Selskapskapital og utbytte Selskapet har per i dag ein eigenkapital som er tilpassa dagens mål, strategi og risikoprofil. Styret har som målsetting å ha ein klar og forutseieleg utbyttepolitikk som grunnlag for dei utbytteforslaga som bli fremja for generalforsamlinga. Det leggast likevel til grunn at utbyttepolitikken må sjåast i samanheng med den eigenkapitalsituasjonen og dei finansielle utfordringane som til ei kvar tid råder. Likebehandling av aksjeeigarar og transaksjonar med nærståande Selskapet har ein aksjeklasse. Det er etablert rutinar for hand tering av alle vesentlege transaksjonar mellom sel skapet og aksjeeigar, styremedlem, leiande tilsette eller nærståande av desse. Det skal liggje føre ei verdivurdering frå ein uavhengig tredjepart. Selskapet har retningsliner som sikrar at styremedlemmer og leiande tilsette melder frå til styret dersom dei direkte eller indirekte har ei vesentleg interesse i ein avtale som vert inngått av selskapet. Fri omsetnad av aksjar Det er ingen vedtektsfesta avgrensing av omsetninga av aksjane i selskapet, men eigarane har regulert endringar på eigarsida gjennom ei eiga aksjonæravtale. Generalforsamling I samband med gjennomføring av generalforsamling i selskapet er det innarbeidd rutinar som sikrar at begge eigarane skal vere representerte. På generalforsamlinga er det fast praksis at selskapet sin revisor deltek. Valkomité Selskapet har ingen valkomité og det er heller ikkje vedtektsfesta at selskapet skal ha ein valkomité. Innstilling til kandidatar for bedriftsforsamling og styre er regulert i aksjonæravtala. Det er Møre og Romsdal fylke og Sogn og Fjordane Fylkeskommune som oppnemner dei ordinære kandidatane til bedriftsforsamlinga, og dei legg føringar for bedriftsforsamlinga sitt val av medlemmer til konsernstyret. I tillegg utpeiker tilsetteorganisasjonane eit avtalt tal tilsettekandidatar. Bedriftsforsamling og val av styre Bedriftsforsamlinga er samansett med sikte på brei representasjon frå selskapet sine eigarar og tilsette. Saman settinga av bedriftsforsamlinga er regulert i aksjonæravtala mellom eigarane. Bedriftsforsamlinga utpeiker styret sine medlemmer med bakgrunn i dei avtala vilkåra i aksjonæravtala. Utpeiking av styreleiar og nestleiar er regulert i aksjonæravtala. Styret sitt arbeid Konsernstyret fastset årleg ein plan for arbeidet sitt med særleg vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret legg også til grunn ein årleg evaluering både av arbeidet sitt og kompetansen sin.den valde nestleiaren i styret fungerer når styreleiaren ikkje kan eller bør leie styret sitt arbeid. Risikostyring og intern kontroll Styret har etablert hensiktsmessige system for risikostyring i forhold til omfanget av og innhaldet i konsernet si verksemd. I informasjonsfoldaren «Slik vil vi ha det» har ein klar gjort verdigrunnlaget og etiske retningsliner i konsernet for dei tilsette og tillitsvalde. Styret meiner at det er etablert tilfredsstillande system for risikostyring og intern kontroll. Godtgjersle til styret Godtgjersle til styret reflekterer styret sitt ansvar, kompetanse, tidsbruk og verk semda sin kompleksitet. Denne godt gjersla er fast, og ikkje resultatavhengig. I årsrapporten blir det informert om alle godtgjersler til dei enkelte medlemmene av styret. Dersom det har vore gjeve godtgjersle utover vanleg styre honorar, blir dette spesifisert særskilt. Godtgjersle til leiande tilsette Det er fastsett retningsliner for godtgjersle til leiande tilsette. Retningslinene vert presenterte årleg for generalforsamlinga til orientering. Fastsetjing av løn og anna godtgjersle til dagleg leiar blir gjort av styret i møte. Det er ikkje etablert noko opsjonsprogram eller ordningar om tildeling av aksjar til tilsette i konsernet. Informasjon og kommunikasjon Styret har fastsett retningsliner for sel skapet si rapportering av finansiell og anna informasjon. Det blir kommunisert ope om delårsrapportar. Informasjon til eigarane skjer i første rekkje i samband med dei halvårlege bedriftsforsamlingane og generalforsamlinga. Anna kommunikasjon med eigarane utover dette skjer på initiativ frå styret og/eller frå dei leiande eigarrepresentantane. Overtaking Eigarane av selskapet har regulert endringar på eigarsida gjennom aksjonæravtale. I denne avtala legg eigarane til grunn at eit eventuelt sal av aksjar i selskapet berre kan gjennomførast med basis i ei omforeint løysing mellom eigarane. Revisor Revisor deltek i styremøte som behandlar årsrekneskapen. I desse møta går revisor gjennom eventuelle vesentlege endringar i selskapet sine rekneskapsprinsipp, vurdering av vesentlege rekneskapsestimat og alle vesentlege forhold der det måtte ha vore usemje mellom revisor og administrasjonen. I samband med dette møtet er det også etablert ein praksis der revisor går igjennom selskapet sin interne kontroll, herunder identifiserte svake sider og forslag til forbetringar. I ordinær generalforsamling orienterer styret om revisor si godtgjersle fordelt på revisjon og andre tenester. I sitt årlege engasjementbrev gir revisor ei stadfesting på at han har eit uavhengig forhold til selskapet. Engasjementsbrevet gir óg ein oversikt over andre tenester enn revisjon som kan leverast selskapet. Både revisor og styreleiar stadfester dette skriftleg. 11

12 ( Konsernstyret) Oskar J. Grimstad Disponent. Aksjonærvalt styremedlem frå Møre og Romsdal fylke. Styremedlem sidan Toril Melheim Strand Inspektør i Nesset kommune. Aksjonærvalt styremedlem frå Møre og Romsdal fylke. Styremedlem sidan Olav Støbakk Ferjeskipper i Fjord 1 MRF. Tilsetterepresentant i styret sidan Jarle Skartun Styreleiar Rådgjevar Luster kommune. Aksjonærvalt styremedlem frå Sogn og Fjordane fylkeskommune. Styreleiar sidan Edith Aarebrot Madsen Tenesteleiar. Aksjonærvalt styremedlem frå Sogn og Fjordane fylkeskommune. Styremedlem sidan Jan Magne Dahle Nestleiar Utdanna lærar, men er no politikar på heiltid. Aksjonærvalt styremedlem frå Møre og Romsdal fylke. Styremedlem og nestleiar sidan Åshild Kjelsnes Fagarbeidar kontorfag Florø Sjukehus. Aksjonærvalt styremedlem frå Sogn og Fjordane fylkeskommune. Styremedlem sidan Magne Lillestøl Lønningsleiar i Fjord1 Fylkesbaatane. Tilsetterepresentant i styret sidan

13 ( Årsmelding 2006 frå konsernstyret) 1. Konsern- og eigarforhold Fjord1 Nordvestlandske AS er morselskap i transportkonsernet Fjord1. Sogn og Fjordane fylkeskommune eig 59% og Møre og Romsdal fylke 41% i Fjord1. Fjord1 eig om lag 90% av aksjane i Fjord1 Fylkesbaatane AS og Fjord1 MRF AS, medan desse to datterselskapa eig om lag 10% eigne aksjar. Dei andre datterselskapa eig Fjord1 100 % (Fjord1 Gods Møre AS 99,2%). 2. Om verksemda i Fjord1-konsernet Selskapet Fjord1 Nordvestlandske AS er eit strategisk eigarselskap, i hovudsak utan driftsmessige aktivitetar utover strategiske, styringsmessige, investeringsmessige og administrative overordna funksjonar i konsernet. Kommentarane i denne årsmeldinga frå styret vil såleis i stor grad vere knytta til konsernaktivitetane og verk semda i det underliggande selskapssystemet Det er 3 tilsette i morselskapet, konsernsjef og 2 konserndirektørar med funksjonar innanfor økonomi og finans, organisasjon, administrasjon og kommunikasjon. På konsernbasis er Fjord1 engasjert i omfattande ferje- og ekspressbåtdrift inklusive serveringsverksemd, i bussverksemd og i godstransport med bil, i turistbåtverksemd, i verkstad- og reisebyrådrift. Konsernet var også i 2006 engasjert i aktivitetar innanfor sjøretta godsverksemd. Frå januar 2007 er sistnemnde aktivitetar avgrensa til eige og utleige av 2 fryseskip, utan drifts aktivitetar og driftsansvar. Verksemda er hovudsakleg knytt til aktivitetar i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Men Fjord1 driv bussverksemd også i Ottadalen og Gudbrandsdalen, i Halling dal og Hemsedal. Konsernet har dess utan vunne kontrakter innan ferjedrift i Rogaland, i Hordaland og i Finnmark. Morselskapet har forretningskontor i Florø. 3. Om årsrekneskapen Konsolidering av rekneskapen Det blir i konsernet berre utarbeidd konsernrekneskap på Fjord1-nivå. Det blir såleis ikkje lagt fram eigne konsernrekne skapar for dei underliggande selskapssystema. 3.2 Resultatet i morselskapet Fjord1 morselskap hadde i 2006 eit driftsresultat på 14,2 mill. kroner. Dette beløpet knyter seg til administrativ og styringsmessig drift av morselskapet. Selskapet hadde i 2006 ingen driftsinntekter. Datterselskap i konsernet betalte for 2006 totalt 122,2 mill. kroner i konsernbidrag og utbytte til morselskapet. Av dette beløpet er 118,6 mill. kroner i rekneskapen for morselskapet ført som inntekt/ utbytte på investering i datterselskap, 3,6 mill. kroner er ført mot aksjar i datterselskap. Resultatet før skatte kostnad er etter totale netto finansinntekter 91,2 mill. kroner, resultat etter skatte kostnad er 75,2 mill. kroner. 3.3 Grunnlag for vidare drift Den framlagde resultatrekneskapen og balansen pr. 31. desember 2006 gir etter 13

14 styret sitt syn eit godt og realistisk bilete av den reelle statusen for morselskapet Fjord1 Nordvestlandske AS ved årsskiftet, og det har ikkje skjedd noko etter avslutninga av rekneskapen i det nye året som har hatt inn verknad på denne vurderinga av selskap et. Føresetnaden for vidare drift er til stad es, og rekneskapen for selskapet er sett opp under denne føresetnaden. Aukande krav til eigenkapital, både formelt og som følgje av den kontraktsmessige utviklinga for konsernet, med fører at konsernstyret også i 2006 har arbeidd aktivt for å sikre tilgangen på slik kapital. I god kommunikasjon med eigarane har konsernstyret i løpet av året skrive av talar med eigarane om eigenkapital tilførsel gjennom ansvarlege lån med ei total ramme på 150 mill. kroner. Første halvdel av desse låna vart utbetalt i desember Etter avtalane skal den andre halvparten, 75 mill. kroner, vere innbetalt innan 30. juni I samsvar med føresetnadene i låne avtalane arbeider styret no med eit opplegg for konvertering av desse ansvarlege låna til eigenkapital. Desse avtalane er meint å sikre nødvendig eigenkapitaltilgang i perioden fram t.o.m. 2010, basert på konkrete prognosar for løpande inntening, utbyttebetaling og årleg investeringsnivå i konsernet. Nordea Bank har som Fjord1 sin hovudbank godkjent dei ansvarlege låna som del av eigen kapitalgrunnlaget ved oppfølging av finansielle krav og kriterium i låneavtalane banken har med konsernet. Konsernet si stilling er såleis tilfredsstillande både med omsyn til likviditet og soliditet, og som grunnlag for deltaking i dei marknadsbaserte anbodskonkurrans ane dei næraste åra innanfor kjerneverksemda. 3.4 Konsernresultat Totalverksemda i Fjord1-konsernet gav i 2006 eit årsresultat på 59,5 mill. kroner (etter skatt), noko som er 27,1 mill. kroner betre enn året før. Resultatet før skattekostnad utgjer 85,8 mill. kroner for 2006, mot 34,5 mill. kroner for Av ekstraordinære postar nemner styr et at det er gjort ei ytterlegare tapsavsetning på knytta til det investeringsmessige engasjementet i Nordsjøferger KS. Med denne avsetninga meiner styret at engasjementet skal kunne avviklast utan ytterlegare tap. Styret meiner at årsrekneskapen gjev eit rett bilete av Fjord1-konsernet sine eigedelar og gjeld, finansielle stilling og resultat. 3.5 Forsking og utvikling Forsknings- og utviklingsrelatert verksemd i morselskapet har i 2006 særleg vore knytt til bygging av 5 nye ferjer basert på gassdrift, og til utvikling av ny IKT-plattform for konsernet. 4. Disponering av resultatet i morselskapet Årsresultat 2006 etter skattekostnad i morselskapet Fjord1 Nordvestlandske AS er som nemnt i punkt 3.2 ovanfor, på 75,2 mill. kroner. Fjord1 har i det strategiske funda mentet føresett at det skal leggast til rette for ein stabil eigarvennleg utbyttepolitikk. I drøftingar og saksbehandling overfor eigarane i Fjord1 om avtalar om kapitaltil førsel, jfr. punkt 3.3 framanfor, er det lagt til grunn eigarføringar om at utbyttebetaling skulle sjåast i samanheng med storleiken på ramma for kapitaltilførsel. I denne situasjonen, og utfrå det fakt iske årsresultatet, tilrår styret at det i 2006-rekneskapen blir gjort avsetting for utbetaling av eit utbytte i 2007 på totalt 6 mill. kroner, tilsvarande 60 kroner pr. aksje. Styret tilrår etter dette slik disponering av årsresultatet: 14

15 Foreslått utbytte mill. kr. Overført til annan eigenkapital mill. kr. Sum disponert mill. kr. Morselskapet sin totale eigenkapital er etter denne disponeringa 688,4 mill. kroner. Den frie eigenkapitalen er per på 198,7 mill. kroner. 5. Investeringar i konsernet Konsernet har i 2006 investert i skip og skip under bygging for 419,7 mill. kroner. På landsida er det investert i 37 nye bussar og 12 nye godsvogner i Motsvarande er det selt 33 bussar og 17 godsvogner. Sal av eigedomar og driftsmiddel gav i 2006 ein gevinst på 9,6 mill. kroner. Totalt er det i 2006 gjennomført inve steringar i driftsmiddel i konsernet for 531,3 mill. kroner. Kontantstraumsoppstillinga viser ein netto tilførsel av likvidar i konsernet i 2006 på 15,4 mill. kroner. Frå verksemda er tilført 327,2 mill. kroner. Netto likviditetsendring frå investeringar er 561,6 mill. kroner, og netto likviditetsendring frå finansiering 249,8 mill. kroner. 6. Finansiell risiko 6.1 Marknadsrisiko Marknadsrisiko er definert som konsekvensen av variasjonar i oljepris, rente og valuta. Konsernet er eksponert for marknads risiko. Eksponeringa i valuta er indirekte gjennom at den gassoljen konsernet kjøper, er notert i USD. Sel skapet gjer, etter nærare retningslinjer frå konsernstyret, sikringsforretningar som reduserer konsekvensane av endringar i oljepris, rente og valuta. Innanfor kjerneverksemda har konsernet fram til i dag vore lite risikoeksponert som følgje av langsiktige kontrakts forhold med offentlege transportkjøparar. Med monaleg intensivering gjennom vedtekne og delvis gjennomførde program for anbodsutsetting spesielt i ferjedrifta vil marknadsrisikoen auke tilsvarande for Fjord Kredittrisiko Risikoen for at kundar og kontraktspartnarar ikkje har økonomisk evne til å gjere opp for seg er vurdert til å vere låg. Historisk sett har konsernet hatt låge tap på krav. Brutto kredittrisiko pr utgjer totalt 114,4 mill kroner for konsernet og null kroner for morselskapet. Dei opp lista tala for konsernet er eks klusiv for dringar på konsernselskap. Det er ikkje inngått avtalar som reduserer denne risikoen. 6.3 Likviditetsrisiko Styret vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillande. Det vil òg bli gjort investeringsvedtak i tilknyting til anbodskontrakter, som gir ein auke i likviditetsrisikoen. Konsernstyret viser elles til informasjonen under punkt 3.3 framanfor om avtalar med eigarane om kapitaltilførsel i 2006 og 2007 med ei total ramme på 150 mill. kroner. Konsernet har i 2005 refinansiert den samla låneportefølja. Dette har redusert konsernet sin likviditetsrisiko. Konsernet har rammeavtalar med sine største leverandørar der mellom anna betalingsvilkåra er definert. Konsernet har, med unntak av det offentlege, få store enkeltkundar. 7. Kort om dei ulike forretningsområda Det formelle resultatet for konsernet i 2006 er, i motsetning til året før, i liten grad prega av ekstraordinære resultat effektar. For den underliggande drifta på dei ulike forretningsområda kan driftsåret 2006 oppsummerast slik: 15

16 For det største forretningsområdet i kjerneverksemda i konsernet, riksvegferjedrifta, var dei driftsøkonomiske resultata også i 2006 gode både for Fjord1 MRF og for Fjord1 Fylkesbaatane, men ikkje så gode som i Resultat frå dette forretningsområdet har gjeve dei største bidraga til totalresultatet i konsernet. Årsresultatet framkjem både som følgje av god trafikkvekst og inntektsvekst, delvis også gjennom bra kostnads kontroll. Utover i året har vi likevel registrert stort press både på vedlikehaldskostnader og personalkostnader, m.a. som følgje av nødvendige, men dyre tariffoppgjer, og som følgje av historisk høge prisar i verkstadmarknaden. Resultat for forretningsområdet hurtigbåt og båt var heller ikkje i 2006 tilfredsstillande. Resultata var sterkt prega av svært høge oljeprisar, og for dårlege fleirårige kontraktar for Fjord1 MRF. Største innteningsmessige utfordringa på dette området har konsernet såleis i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Spesielt gjeld dette Kystekspressen ANS, der kontraktsgrunnlaget med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Møre og Romsdal fylke ikkje er godt nok. Ny og betre avtale er inngått med verknad frå 1. september Verksemda i busselskapa i konsernet gav også i 2006 til dels gode resultat, men vi har framleis innteningsmessige utfordringar i enkeltselskap. Fjord1 har hatt ein stor produksjon knytta til reiselivsaktivitetar både på sjø og på land i Aktivitetane har gitt varierande økonomiske resultat, men samla resultat på dette forretningsområdet har vore i pluss i alle dei aktuelle konsernselskapa. Resultata frå godstransporten i selskapa har i 2006 vist betring i forhold til året før. Totalt sett er resultatet i forretningsområdet i pluss, og løpande tiltaksplanar for både organisering og drift skal gje ytterlegare forbetra resultat i Reisebyråverksemda i konsernet har levert varierande plussresultat i Det same gjeld for verkstaddrifta. Finansinntekter og godt resultat frå restaurasjonsdrifta er elles med og bidrar positivt i totalresultatet for Fjord1- konsernet også i Styret viser elles til nærare informasjon og kommentarar til dei ulike forretningsområda under eigne, separate avsnitt i den trykte årsrapporten for Fjord1- konsernet, og til årsmeldingar og rekneskapar for dei enkelte konsernselskapa. 8. Kvalitet, tryggleik og miljø 8.1 Kvalitets- og driftsstyringssystem Fokus på tryggleik i alle ledd er grunnleggjande i Fjord1-konsernet. Sjøselskapa i konsernet har også i 2005 ført vidare arbeidet med å konsolidere og forbetre driftssystema som oppfyller dei normer og krav sjøfartsstyresmaktene stiller på dette om rådet. Alle delar av verksemda i desse selskapa inngår i desse drifts systema, system som skal sikre kvalitet og tryggleik i heile tenesteproduksjonen. Gjennom oppfølging av desse sy stema skal vi identi fisere risiko, analysere uønska hendingar og gjennom målretta tiltak søkje å fjerne eller redusere desse. Gjennom det omfattande forbetringsprosjekt et i konsernet, F3-prosjektet, ut vikl ar vi desse kvalitetssystema vidare 16

17 etter ein felles Fjord1-mal, som skal inn førast også for landselskapa våre. Ruteproduksjon og trafikk avvikling vart også i 2005 gjennomført på ein trygg og god måte. Av vel 24,1 mill. trans porterte passasjerar (inkl. sjåførar i ferje transporten), vart det i 2005 registrert skade på 19 per sonar. Av vel 7,4 mill. transporterte køyretøy var det 38 bilar som vart påførde skadar som skuldast selskapa. 8.2 Arbeidsmiljø og likestilling I 2006 var det 2416 tilsette i konsernet, av desse 292 kvinner, m.a.o. ein kvinneandel på ca. 12,1%. Tilsvarande tal for 2005 var ca. 16%. Den låge kvinneandelen må sjåast i samanheng med at kvinner tradisjonelt sett ikkje har valt å utdanne seg i maritim retning eller til sjåføryrka, og at det dermed ikkje har vore mogleg å rekruttere kvinner til desse yrka. Det blir framleis arbeidd for å auke utdanning og rekruttering av kvinner til maritime yrke. Det er få kvinner i leiande administrative stillingar i konsernet. Konsern selskapa skal ta omsyn til dette ved framtidig re kruttering til slike leiarstillingar. I konsernstyret sit tre kvinner av åtte medlemmer (3 av 6 aksjonærvalde representantar). Arbeidsmiljøet i konsernselskapa er elles generelt sett godt, og arbeidsstokken er på dei fleste områda stabil. Det er i 2006 registrert eit sjukefråver i konsernet på 5,9%. Tilsvarande tal i 2005 var 6,1%. Det er innrapportert 40 skadar på eigne tilsette i året, av desse var det 7 som hadde behov for medisinsk behandling. Styret vil gje stor honnør og takke alle tilsette i konsernet for god og konstruktiv innsats i Ytre miljø Transportverksemd medfører forureining av det ytre miljøet. Forureininga er særleg knytt til bruk av fossilt brensel med utslepp av NOx og CO 2. Gjennom sam arbeid i næringa, med motorleverandørar og for skingsmiljø søkjer selskapa i konsernet å finne tiltak som kan redusere nivået på uheldige utslepp til luft. Nivået pr i dag ligg innanfor dei formelle krava styresmaktene stiller. Dette gjeld både for sjø- og landverk semda. Konsernet arbeider framleis med desse utfordringane gjennom vidareføring av konsernet si satsing på gassdrivne ferjer. Vi er avhengige av kontraktsmessig medverknad frå oppdragsgjevaren vår for å kunne setje denne vidare satsinga ut i livet. Styret er også utfrå dette miljøper spektivet svært tilfreds med den 10-årskontrakten konsernet skreiv under i 2004 med Statens vegvesen om drift av to samband med fem nye gassdrivne ferjer i Hordaland og Rogaland. Desse ferjene er alle i drift i løpet av 1. kvartal Styret arbeider aktivt inn mot våre offentelege oppdrags gjevarar for at det skal bli lagt inn føringar på gassbasert drift ved nye anbodsutlysingar i ferjedrifa. Dette har no gjeve resultat ved at sambandet Molde Vestnes er lagt ut på anbod med føresetnad om gass baserte løysingar på materiellsida. Sjøselskapa i konsernet har inngått av tale om levering av miljøfarleg avfall (mellom anna spillolje) til godkjende mottakarar. Styret viser elles til eit eige miljøsamandrag som er presentert under eiga overskrift i den trykte årsrapporten for Fjord1. 17

18 9. Hovuddokument for mål og strategiar Konsernet baserer verksemda på det strategiske fundamentet nedfelt i «Hovuddokument for mål og strategiar i Fjordkonsernet». Dette dokumentet definerer klare målsettingar og prioriterte strategiar for arbeidet med den vidare utviklinga av konsernet. Styret har gjort konkrete vedtak om prioritering av tiltak og inn retninga av prosessar i vidareføringa av strategiarbeidet. Styret legg til grunn at alle tilsette og tillitsvalde i konsernet, gjennom effektiv evne og vilje til felles kulturbygging, samordning og samarbeid i Fjord1, skal sette fokus på tryggleik, service, effektiv organisering og drift. 10. Utfordringar Konsernet er inne i gjennomføringsfasen i eit omfattande forbetringsprosjekt, det såkalla F3-prosjektet. I løpet av 2007 skal alle hovudselskapa i konsernet ha innført ein ny og felles systemplattform. Med grunnlag i denne nye plattformen blir det i 2007 gjennomført organisatoriske prosessar med sikte på etablere gjennomgåande, kostnadseffektive fellesfunksjonar i konsernet, m.a. innanfor økonomi, rekneskap, lønn og IKT. Dette omfattande prosjektarbeidet blir framleis gjennomført med sikte på mest mogleg avleiring og oppbygging av kompetanse i eigen organisasjon. Sam stundes skal ein sikre tilstrekkelege ressursar til å oppretthalde fokuset på den løpande drifta. Presset på organisasjonen er i denne situasjonen framleis rimeleg stort. Styret gjev honnør til alle tilsette som yter ekstraordinær innsats for å handtere både prosjekt og løpande drift på ein best mogleg måte. Fjord1-konsernet står framleis framfor store utfordringar, både i forhold til vidareføringa av interne samordnings- og effektiviseringsprosessar, og i forhold til vidare strukturmessig og konkurransemessig posisjonering i den eksterne marknaden. Nye konkrete strukturtiltak blir vurdert for gjennomføring i 2007 innanfor gods området, og styret vil framleis legge til grunn at fokus på drift skal skapast gjennom ytterlegare spesialisering av dei enkelte forretningsområda og selskapa i konsernet. Statens vegvesen er i full gang med å anbodsutsette all riksvegferjedrift i Norge. Dette skjer i eit høgt tempo og i store pakkar, og der Fjord1 sine ferjeoperasjonar i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane synest å vere prioritert i utlysingsrekkefølgja. Konsernstyret er innforstått med 18

19 at denne verksemda skal konkurranseutsettast. Styret meiner likevel at tempo og rekkefølgje i prosessane burde vore moderert noko, ikkje minst av omsyn til den pressituasjonen vi for tida opplever i verftsmarknaden, både når det gjeld ledig kapasitet og prising. Med denne vidare utviklinga med bruk av anbod som grunnlag for tildeling av transportkontraktar, må Fjord1 på sunn forretningsmessig basis dokumentere kon kurranseevne for å kunne forsvare og ut vikle posisjonen sin i marknaden. Den faktiske konkurranseevna vår vil likevel vere av hengig av at vi i marknaden møter konkurrentar som også for sin del legg til svarande forretningsmessige prinsipp til grunn for sine marknadsmessige utspel. Styret ser faren i at interaksjonen mellom aktørane i marknaden frå kontrakt til kontrakt kan medføre unødig sterkt marginpress og monaleg innteningsmessige utfordring ar i lange kontraktsmessige perspektiv. Styret ser at Fjord1 sjølv må ta hand i hanske med desse utfordringane i forhold til å sikre inntening på vunne kontraktar og løpande forretningsmessig aktivitet for å kunne møte krav til kapitalopp bygging, til avkastning og utbytte til eigarar. Denne føringa vil i konkrete situasjonar framleis representere krav om reduksjon og av vikling av ulønsam produksjon, der realistiske utsikter til raskt betra inntening ikkje kan dokumenterast. Fram tidig satsing på dei enkelte forretningsområda må i denne nye marknadssitusjonen nøye og nøkternt vurderast med grunnlag i inntenings- og resultatevne slik strategidokumentet føreset. Molde 31. desember 2006 / 12. april 2007 Jarle Skartun styreleiar Jan Magne Dahle nestleiar Åshild Høivik Kjelsnes Edith Aarebrot Madsen Oskar Grimstad Toril Melheim Strand Magne Lillestøl Olav Støbakk Olav Smørdal konsernsjef 19

20 ( Ferjedrifta) Anker Grøvdal Adm. direktør Fjord1 MRF (f. 1946). Cand. Oecon. frå Universitetet i Oslo Til Fjord1 MRF i Tidlegare første amanuensis ved høgskolen i Molde i transportøkonomi. Deretter kontorsjef ved samferdsels avdelinga i fylkeskommunen og seinare leiar for avdeling valuta/utland ved Romsdals Fellesbank før han kom til Fjord1 MRF. Stig Kristoffersen Adm.direktør Fjord1 Fylkesbaatane (f.1954) Cand.mag. Distriktshøgskolen i Molde/Universitetet i Bergen. Til Fjord1 Fylkesbaatane i Tidlegare ulike stillingar i Fjord1 Fylkesbaatane, Stavangerske Dampskipsselskap, Norges Rutebileierforbund og Jebsens Rederi. Ferjedrifta, som blir driven i regi av Fjord1 MRF og Fjord1 Fylkesbaatane, er den klart største aktiviteten i Fjord1-konsernet. Til saman frakta dei 61 ferjene i konsernet bilar og passasjerar (medrekna sjåførar) i 2006, som er ein auke på høvesvis 5,2% og 4,8% samanlikna med året før. Trafikken hos Fjord1 Fylkesbaatane auka med 4,5% for transporterte bilar og 3,0% for passasjerar (medrekna sjåførar) i 2006 samanlikna med 2005, medan tilsvarande tal for Fjord1 MRF gav ein auke på høvesvis 5,5% og 5,7%. Hovudaktivitetane i ferjedrifta har også i 2006 vore knytt til kontraktsoppdrag for stat og fylke. Dei to sjøselskapa har på kontrakt med Statens vegvesen, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Møre og Romsdal fylke til saman siste år drive 34 riksvegferjesamband og 7 fylkesvegferjesamband. I tillegg har selskapa drive sommar- og turistruter på kommersiell basis på Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Fjærlandsfjorden. Fjord1 Fylkesbaatane har i 2006 leigd ut MF «Sogn» til Bastø Fosen AS, der ferja har vore nytta i sambandet Moss Horten. Vidare har MF «Svanøy» vore leigd ut til OVDS i to månader sommaren Fjord1 MRF fekk i 2006 levert ei 35 PBE pendelferje og Fjord1 Fylkesbaatane ei 120 PBE pendelferje. 35 PBE-ferja vart satt inn i anbodssambandet Brattvåg Dryna Fjørtoft Harøya, medan 120 PBE-ferja vart satt inn i riksvegferjesambandet Manheller Fodnes. Fjord1 fekk hausten 2007 levert den første av i alt fem 212 PBE gassferjer frå Aker Yards. Desse ferjene skal settast inn i sambanda Mortavika Arsvågen i Rogaland og Haljem Sandvikvåg i Hordaland. Førebuing av oppstart av desse sambanda har vore krevjande både med omsyn til personalressursar og anna ressursinnsats. Det er Fjord1 Fylkesbaatane som har det operative ansvaret for drifta av desse fem gassferjene. Anbodsutsettinga i riksvegferjedrifta er no kome for fullt. I 2006 har fleire anbodspakkar vore anbodsutsett. Anbodspakken «Ytre Sunnmøre» som omfattar 5 samband på ytre Sunnmøre vart tildelt NorFerjer AS. Fjord1 har påklaga denne tildelinga. Anbodspakken «Indre Sogn» som omfattar ferjerutene Manheller Fodnes og Vangsnes Hella Dragsvik vart vunnen av Fjord1. «Romsdalspakken», som omfattar 4 samband i Romsdals regionen, er føresatt avklart våren Det er i denne pakken føresatt at sambandet Molde Vestnes skal bli operert av gassferjer. 20

( Nøkkeltal for drifta i 2005) ( Dette er Fjord1 ) ( først og fremst )

( Nøkkeltal for drifta i 2005) ( Dette er Fjord1 ) ( først og fremst ) ( årsmelding 2005 ) ( Innhald ) Dette er Fjord1... 3 Konsernleiinga... 4 Konsernsjefen har ordet... 5 Forretningsområde...6 Organisasjonskart... 7 Datterselskap... 8 Viktige hendingar i 2005... 9 Viktige

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 INNHALD

ÅRSRAPPORT 2010 INNHALD ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 INNHALD Dette er Fjord1 3 Fjord1s visjon og verdiar 4 Organisasjonskart 5 Konsernsjefen har ordet 6 Konsernleiinga 7 Forretningsområde 8 Viktige hendingar i 2010 10 Verksemdstyring

Detaljer

Årsrekneskap 2010 og oppdatering på viktige driftssaker Fjord1-konsernet. Fylkestinget, Balestrand 7.juni 2011

Årsrekneskap 2010 og oppdatering på viktige driftssaker Fjord1-konsernet. Fylkestinget, Balestrand 7.juni 2011 Årsrekneskap 2010 og oppdatering på viktige driftssaker Fjord1-konsernet Fylkestinget, Balestrand 7.juni 2011 Highlights Fru Walesa, gudmor for MF Korsfjord, Fjord1s 10. gassferje - Gdansk 6. nov. 2010

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

INNHALD. Rapport per forretningsområde 27 36 Ferjedrifta Hurtigbåtdrifta Catering Buss Reiseliv Andre forretningsområde

INNHALD. Rapport per forretningsområde 27 36 Ferjedrifta Hurtigbåtdrifta Catering Buss Reiseliv Andre forretningsområde Årsrapport 2011 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Konsernsjefen har ordet 8 Konsernleiinga 9 Forretningsområde 10 Viktige hendingar i 2011 11 Verksemdstyring 14

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ernst Lundberg Arkivsak nr.: 2007/2258 Arkivkode: N02 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet FORSLAG NYE BUSSRUTER FRÅ 1.5.09 Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke FYLKESREVISJONEN Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylke Møre og Romsdal Fylke Rapport om Engasjements- og eigarskapskontroll Innleiing Kontrollutvalet har i sak Ko 21/08 vedtatt følgjande:

Detaljer

Innhald. Konsernleiargruppa

Innhald. Konsernleiargruppa ( årsmelding 2004 ) Innhald Konsernleiargruppa, bakre rad frå venstre: Knut Vollstad, Jarle Molde, Arne Sandnes og Magne Hetle. Foran frå venstre: Hallgeir Kleppe, Olav Smørdal, Vidar Skaar, Anker Grøvdal

Detaljer

Innleiing for Fylkestinget i Sogn og Fjordane. 17. juni Reidar Sandal og Dagfinn Neteland

Innleiing for Fylkestinget i Sogn og Fjordane. 17. juni Reidar Sandal og Dagfinn Neteland Innleiing for Fylkestinget i Sogn og Fjordane 17. juni 2015 Reidar Sandal og Dagfinn Neteland Tema Fjord1 i dag Signala frå Fjord1 for eitt år sidan Tilbakeblikk på det siste året Resultatet for 2014 og

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform

TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA. Eigarskapspolitisk. plattform TIME KOMMUNE TRYGG OG FRAMTIDSRETTA Eigarskapspolitisk plattform 2 EIGARSKAPSPOLITISK PLATTFORM FOR TIME Vedtatt av Time kommunestyre i juni 2007. 1. Motiv og mål med offentlig eigarskap Ein eller fleire

Detaljer

Hå, Time og Klepp sin eigarstrategi. for Jæren Industripartner AS

Hå, Time og Klepp sin eigarstrategi. for Jæren Industripartner AS Hå, Time og Klepp sin eigarstrategi for Jæren Industripartner AS Vedteken av kommunestyret i xx kommune, xx.xx.2017 Eigarstrategi Jæren Industripartner AS Formålet med eigarskapet Jæren Industripartner

Detaljer

SOGN OG FJORDANE ENERGI

SOGN OG FJORDANE ENERGI SOGN OG FJORDANE ENERGI Johannes Rauboti, konsernsjef Fylkestinget, Loen, 13. juni 2017 Denne presentasjonen Om SFE og resultatet 2016 Investeringsplanar og emisjon i SFE Utgreiingar med andre selskap

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Fjord1 AS møte med fylkestinget. 15. juni 2016 Orientering frå selskapet v/pål W. Lorentzen og André Høyset

Fjord1 AS møte med fylkestinget. 15. juni 2016 Orientering frå selskapet v/pål W. Lorentzen og André Høyset Fjord1 AS møte med fylkestinget 15. juni 2016 Orientering frå selskapet v/pål W. Lorentzen og André Høyset (1) Innhald: - Status i selskapet - - Økonomi - - Drift - Ferjemarknaden og «Det grøne skiftet»

Detaljer

Innleiing for Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane. 16. november Reidar Sandal og Dagfinn Neteland

Innleiing for Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane. 16. november Reidar Sandal og Dagfinn Neteland Innleiing for Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane 16. november 2015 Reidar Sandal og Dagfinn Neteland Disposisjon Status for Fjord1 i dag Resultata i selskapet 2015 Langtidsplanen Posisjon og moglegheiter

Detaljer

Vurdering av mogleg sal av Møre og Romsdal fylkeskommune sin aksjepost i Fjord1 Nordvestlandske.

Vurdering av mogleg sal av Møre og Romsdal fylkeskommune sin aksjepost i Fjord1 Nordvestlandske. Saksnr. Utval Møtedato T-25/11 Fylkestinget 13.04.2011 Vurdering av mogleg sal av Møre og Romsdal fylkeskommune sin aksjepost i Fjord1 Nordvestlandske. Historie Fjord1 Nordvestlandske vart stifta i Florø

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011 Presentasjon av SFE-konsernet Fylkestinget, 7.6.2011 Denne presentasjonen Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og investering i kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Kjøpet av

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar

Rapport 1/2008 Samnanger kommune. Finansplasseringar Rapport 1/2008 Samnanger kommune Finansplasseringar INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. FINANSREGLEMENTET KORT SKILDRING OG VURDERING... 3 3. PENGEPLASSERINGANE KORT SKILDRING OG VURDERING... 5 3.1 VURDERING

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja

Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett inn innstillingen under denne linja Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Eva Fosshagen og Inge Horstad, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 15 / 8257-5 Søknad om nye ruteløyve for Nordfjordekspressen og Møreekspressen : : : Sett

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik.

Innkalling. til. Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA. Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Innkalling til Ordinert Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG SA Onsdag 27. april 2016 KL. 1900, SØK sitt kontor i Skånevik. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Luster kommune; Reglement for finansforvaltning 1. FØREMÅL Føremålet med reglementet for finansforvaltninga er å gje rammer og retningsliner for korleis forvaltninga av kommunen sine innlån og plasseringar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M.

BYBANEN AS - GARANTI FOR DRIFTA - VAL AV STYREMEDLEMMER M.M. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200800350-39 Arkivnr. 822 Saksh. Stiansen, Johnny Saksgang Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 12.03.2009 17.03.2009-18.03.2009 17.03.2009-18.03.2009

Detaljer

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid.

1. Sogn og Fjordane fylkeskommune vidarefører sin produksjon på Hol-Aurland, Maurstad- Åheim og Folkestad Nordfjordeid. Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Øystein Hunvik, Samferdsleavdelinga Sak nr.: 13/7031-3 Fylkeskryssande bussruter Framlegg til vedtak: Fylkesdirektøren rår hovudutval for samferdsle til å gjere

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR)

Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) Utkast til selskapsavtale (vedtekter) etter samanslåing av Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) og Sogn og Fjordane Revisjon IKS(SFR) 01.07.2014 «Namn» IKS Indre Hordaland Sogn og Fjordane 1 SELSKAPETS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

ÅRSMELDING 2003. www.fjord1.no

ÅRSMELDING 2003. www.fjord1.no ÅRSMELDING 2003 www.fjord1.no Konsernstaben i Fjord1 Nordvestlandske AS: Hallgeir Kleppe, Atle Tornes,Vidar Skaar og Olav Smørdal. Konsernstaben Konsernsjef Olav Smørdal adm. dir. i MRF sidan 1989, tidlegare

Detaljer

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011

Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april 2012 1 Representantskapet - roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering

Styresak. Bakgrunn: Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006. Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.10.2006 Sakhandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Retningsliner for selskapsetablering Arkivsak 2006/351/011 Styresak 103/06 B Styremøte 08.11.

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar

DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Val av styremedlemmer til styra i helseføretaka - føringar for val av representantar ARKIVSAK:

Detaljer

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen.

Innkalling. til. Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG. Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Innkalling til Ordinært Årsmøte SKÅNEVIK ØLEN KRAFTLAG Torsdag 25. april 2013 KL. 1900, SØK sitt kontor i Ølen. Sakliste: 1. Opning av møtet, godkjenning av innkalling og sakliste. 2. Val av 2 personar

Detaljer

Endra konkurransesituasjon, løns- og drivstoffkostnader og at reiarlaga prisar risiko høgare, er dei viktigaste årsakene til at prisane går opp.

Endra konkurransesituasjon, løns- og drivstoffkostnader og at reiarlaga prisar risiko høgare, er dei viktigaste årsakene til at prisane går opp. Behandling i Fylkestinget - 15.10.2013 Fylkesrådmannen fremma følgjande forslag til uttale: Møre og Romsdal fylkeskommune har ved fleire høve peika på at manglande rammeoverføringar til drift av fylkesvegferjer

Detaljer

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet Luster kommune Avtale Mellom PricewaterhouseCoopers AS og Luster kommune Kjøp av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet INNHALD 1 Generell informasjon...3 2 Omfang og varigheit...3 3 Oppgåver og plikter

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Espira Ree barnehage Postboks 353 4291 KOPERVIK Vår ref.: 2010/6453 Dykkar ref.: Arkivnr.: 611 Vår dato: 16.06.2011 Vedtak i klagesak om avkorting av kommunalt

Detaljer

Bakgrunn I sak 0018/13 Reiselivsstrategi for Vestlandet 2013-2020 gjorde Vestlandsrådet følgjande vedtak:

Bakgrunn I sak 0018/13 Reiselivsstrategi for Vestlandet 2013-2020 gjorde Vestlandsrådet følgjande vedtak: Saksutredning: VR-sak 16/14: REISEPASSORDNING FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn I sak 0018/13 Reiselivsstrategi for Vestlandet 2013-2020 gjorde Vestlandsrådet følgjande vedtak: 1.

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF

ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF ÅRSMELDING 2015 NORDDAL EIGEDOMSSELSKAP KF Ny brannstasjon i Eidsdal vart teken i bruk i 2015. Innhald 1.0 Norddal Eigedomsselskap KF formål, oppgåver og organisering etter vedtektene. 2.0 Hovudoppgåver

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

3. Salsinntekta, med frådrag av tilhøyrande konsulentutgifter, skal nyttast til gjeldssanering.

3. Salsinntekta, med frådrag av tilhøyrande konsulentutgifter, skal nyttast til gjeldssanering. Side 1 av 10 Saksframlegg Saksbehandlar: Eli Nes Killingrød, Fylkesrådmannen Sak nr.: 15/8067-20 Eigarposisjonen i Fjord1 AS Fylkesrådmannen rår fylkesutvalet til å gje slik tilråding: Fylkesutvalet rår

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE Sparebanken Sogn og Fjordane Fellesadministrasjonen Postboks 113 6801 Førde Telefon: 57 82 97 00 Telefaks: 57 82 97 01 Org. nr NO 946 670 081 MVA www.ssf.no Medlemene av generalforsamlinga og styret som

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank

Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Rekneskap for 2. kvartal 2010 for Kvinnherad Sparebank Kommentarar til rekneskapen RESULTAT (morbanken) Banken sitt resultat før kalkulert skatt i første halvår 2010 vart kr 28,8 mill, mot kr 12,2 mill

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt.

Sparebankens eigardelskapital er på kr fordelt på eigenkapitalbevis pålydande kr 104 fullt innbetalt. VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1 FORETAKSNAMN. FORRETNINGSKONTOR. FØREMÅL. 1-1. Foretaksnamn og forretningskontor SpareBank 1 Søre Sunnmøre vart skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlemene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Valkomiteen i Sogn og Fjordane Energi AS 04.06.2015 SFE Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer