Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011"

Transkript

1 Tilsyn med Noregs Bank si forvaltning av Statens pensjonsfond utland i 2011 Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april

2 Representantskapet - roller og ansvar Oppgåva med å forvalte Statens pensjonsfond utland (SPU) er tillagt banken i lov om Statens pensjonsfond og regulert i forvaltningsmandat fastsett av Finansdepartementet. Mandatet blir utøvd innafor rammene av sentralbanklova. Representantskapet fører tilsyn med at hovudstyret har tilfredsstillande styring av og kontroll med banken si verksemd. Representantskapet vedtek banken sitt budsjett og fastset banken sin årsrekneskap. I 2011 har Stortinget ytterlegare klargjort rolle- og ansvarsdelinga mellom representantskapet og Riksrevisjonen i forhold til tilsyn og kontroll med forvaltninga av SPU. Representantskapet si oppfølging av etablerte prinsipp for samspel med Riksrevisjonen byggjer på denne rolleavklaringa. Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april

3 Revisjon og tilsyn med Statens pensjonsfond utland Figur 1. Ansvars- og rolledelingen mellom Norges Banks Figur 1. representantskap Ansvars- og rolledelingen og Riksrevisjonen mellom Norges Banks representantskap og Riksrevisjonen STORTINGET STORTINGET STORTINGET RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN RIKSREVISJONEN FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET FINANSDEPARTEMENTET Tilsynssekretariatet REPRESENTANTSKAPET Ekstern Tilsynssekretariatet revisor REPRESENTANTSKAPET Ekstern revisor REPRESENTANTSKAPET NORGES BANK NORGES BANK NOREGS BANK Tilsynssekretariatet Ekstern revisor Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april

4 Representantskapet sin organisasjon Representantskapet Den faste komité Sekretariatsfunksjonar Tilsynssekretariatet Tilsyn med drifta i banken og etterleving Kontroll med budsjett og rekneskap Forvaltning av avtale med ekstern revisor Kontakt med Riksrevisjonen Ekstern revisor Deloitte AS Finansiell revisjon Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april

5 Ressursbruk i møte i representantskapet og 13 møte i Den faste komité Saksomfanget har auka i forhold til tidlegare år bl.a. med bakgrunn i større offentleg merksemd om rapportering for SPU. Samla ressursbruk var 29,7 mill. kr av dette 16,2 mill. kr til ekstern revisor Om lag 80 % av kostnadene til ekstern revisor gjaldt kapitalforvaltninga. Tilsynssekretariatet disponerte 7,5 årsverk av dette 6 årsverk knytte til fagleg tilsyn Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april

6 Tilsyn med overordna styring og kontroll Representantskapet har bl.a. behandla følgjande saker: Etterleving av forskrift om risikostyring og internkontroll i Noregs Bank Planar og budsjett for Noregs Bank for 2011 og 2012 Strategiplan for NBIM for Hovudstyret sine prinsipp for risikostyring i NBIM Rapportering om operasjonell risikostyring, internkontroll og etterleving i NBIM Offentlege kvartalsrapportar og årsrapport om forvaltninga av SPU Kvartalsrapportar om avkastning og risiko Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april

7 Særskilte saker og forhold i kapitalforvaltninga Nytt mandat frå Finansdepartementet for forvaltninga av SPU Motpartrisiko (attestasjonsoppdrag) Ekstern forvaltning utvikling i honorar Openheit i offentleg rapportering Prestasjonsbasert løn Investeringar i eigedom Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april

8 Attestasjonsoppdrag om operasjonell risikostyring Representantskapet vedtok i 2009 etter dialog med Finansdepartementet ein plan for attestasjonsoppdrag med fokus på operasjonell risikostyring i forvaltninga av Statens pensjonsfond utland. Plan for gjennomføring Organisasjonsstruktur og leiingskontrollar 2009 Operasjonell risiko og internkontroll 2009 Oppfølging av eksterne forvaltarar 2010 Tilførsel av midlar og eksponering i forhold til vald referanseportefølje 2010 Rammeverk for vurdering av motpartsrisiko 2011 Risikostyring i forhold til aktiv forvaltning blir vurdert i 2013 Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april

9 Investeringar i eigedom Representantskapet si merksemd har særskilt vore retta mot vurderingar ift. sentralbanklova ved etablering av datterselskap openheit og innsyn i forvaltninga sikring av styring, kontroll og tilsyn gjennom selskapsstrukturane Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april

10 Fastsetjing av Noregs Banks årsrekneskap Noregs Banks årsrekneskap for 2011 som er avlagt etter ny forskrift om årsrekneskap, førte ikkje til endringar med resultateffekt for rekneskapen til SPU i forhold til tidlegare prinsipp. Innføring av internasjonalt rekneskapsrammeverk (IFRS) gir bl.a. auka transparens og eit meir samanliknbart materiale. Ei utfyllande rekneskapsrapportering for SPU inngår som ein del av Noregs Banks årsrekneskap og blir gjengitt i årsrapporten om forvaltninga av SPU. Årsrekneskapen for 2011 er fastsett av representantskapet. Det er avgitt revisjonsmelding uten merknader. Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april

11 Tilsyn med ressursbruken i Noregs Bank Budsjetta for 2011 og 2012 er vedtekne av representantskapet. Det har ikkje vore merknader til banken si rapportering om ressursbruk, inkl. ressursbruken for forvaltninga av SPU. Representantskapet har fastsett gjeldande budsjettreglement for Noregs Bank. Etter ei vurdering i 2011 er det vedteke å setje i gang eit arbeid med sikte på å innføre eit nytt overordna økonomireglement. Dette vil òg omfatte ressursbruken i forvaltninga av SPU og prosessen med Finansdepartementet om årleg ramme for godtgjering. Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april

12 Hovudkonklusjon Hovudstyret har gjennomført tilfredsstillande styring av og kontroll med Noregs Bank. Verksemda er utøvd i samsvar med sentralbanklova, mandatet og retningslinjene for forvaltninga av Statens pensjonsfond utland og forskrift om risikostyring og internkontroll i Noregs Bank. Det er ikkje avdekt forhold gjennom tilsynet med drifta av Noregs Bank og etterleving av reglane for banken si verksemd som gir grunnlag for særskilte merknader etter sentralbanklova. Reidar Sandal / Stortingets finanskomité 17. april

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015)

REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014. Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) REPRESENTANTSKAPET I NOREGS BANK RAPPORT FOR 2014 Dokument 9 (2014 2015) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank skal

Detaljer

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010

rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 rapport til stortinget for 2010 fra norges banks representantskap år totusenogti 2010 til stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt av Stortinget. Det skal føre tilsyn med drifta i sentralbanken

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011. Dokument 9 (2011 2012)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011. Dokument 9 (2011 2012) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 (2011 2012) 2011 NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2011 Dokument 9 (2011 2012) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014)

NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013. Dokument 9 (2013 2014) NORGES BANKS REPRESENTANTSKAP RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) REPRESENTANTSKAPET i NorgES BANK RAPPORT FOR 2013 Dokument 9 (2013 2014) Til Stortinget Representantskapet i Noregs Bank er oppnemnt

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm.

Kontrollutvalget. Sekretær for utvalget er advokat Yngvil Semb Hartmann uhildet i f t kommunens adm. Kontrollutvalget Leiar: Jan Henrik Bratland (AP) Nestleiar: Helena Morland Hansen (H) frå kommunestyret Medlem: Gro Heidi Skoge (KRF) Medlem: Kristian Johannessen (FRP) Medlem: Eli Bergsvik (SV). Sekretær

Detaljer

Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010

Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010 Dokument 2 Riksrevisjonens melding om verksemda i 2010 Dokument 2 (2010 2011) Denne publikasjonen er tilgjengeleg på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlege etatar kan tinge publikasjonen frå Departementenes

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2011

Årsmelding og rekneskap 2011 Årsmelding og rekneskap 2011 1986 2011 I 2011 var det 25 år sidan Noregs Bank flytta inn i det nye hovudsetebygget sitt på Bankplassen. Då nybygget blei innvigd 13. oktober 1986, markerte det slutten på

Detaljer

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing

Dokument 1154347-v2. Eigarstyring og selskapsleiing Eigarstyring og selskapsleiing Rekneskapspliktige som har utstedt verdipapir notert på regulert marknad i Noreg, skal i årsrapporten eller i dokument det er henvist til i årsrapporten, gjere greie for

Detaljer

Mål og resultatkrav for 2009

Mål og resultatkrav for 2009 Konkurransetilsynet - Mål og resultat Årsmelding 2009 Mål og resultatkrav for 2009 Konkurransetilsynet skal som eit av resultatkrava drive og vidareutvikle kraftprisdatabasen. Kvart år får Konkurransetilsynet

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

INNHALD. 3 Om Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. 5 Sparebankstiftinga sine styrande organ. 7 Styring og kontroll med stiftinga si verksemd

INNHALD. 3 Om Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. 5 Sparebankstiftinga sine styrande organ. 7 Styring og kontroll med stiftinga si verksemd ÅRSMELDING 2010 INNHALD 3 Om Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane 5 Sparebankstiftinga sine styrande organ 7 Styring og kontroll med stiftinga si verksemd 9 Årsmelding for 2010 13 Årsrekneskap 2010 14 Notar

Detaljer

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013.

ÅRET 2013 INNHALD. I 2013 bokførte banken høgare tap enn tidlegare år, men banken hadde likevel eit godt resultat i 2013. ÅRSMELDING & REKNESKAP 2013 INNHALD ÅRET 2013 3 4 23 29 31 34 37 39 48 56 106 109 111 113 Året 2013 Styret si årsmelding 2013 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2013

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Selskapskontroll av Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune Selskapskontrollrapport nr.: 434 004 2013 ii Innhald SAMANDRAG... 4 1 INNLEIING... 6 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Statsråden. Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar 2008

DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT. Statsråden. Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar 2008 DET KONGELIGE FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENT Statsråden Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN P ^ FEB, 2,Bu6 iisyf )Fa. Deres referanse Vår referanse Dato 200702733-/HMS 13.februar

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved

Hovudreglar. for økonomiforvaltninga. ved Ephorte sak 04/50 908/06 Hovudreglar for økonomiforvaltninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Godkjent i HSF-styret 9.3.2006, sak 06/18, sist endra 07.07.2009. Postadresse Avdeling Besøksadresse E-postadresse

Detaljer

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon

Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon Rettleiar Veileder Statlege verksemder som vurderer å etablere ein internrevisjonsfunksjon DFØ 12/2011, 1. opplag Forord Å ta stilling til om verksemda skal etablere ein internrevisjonsfunksjon, er ei

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune

Selskapskontroll. Eidfjord Utvikling AS. Eidfjord kommune Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eidfjord kommune IHR-rapport nr S-2/2010 1. FORORD Eidfjord Utvikling AS er eit 100 % kommunalt eigd aksjeselskap som har ansvar

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008

Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om revisjonen av Statens pensjonsfond for budsjettåret 2008 Tillegg 1 til Dokument 1 (2009 2010) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011)

Innst. 436 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. Meld. St. 15 (2010 2011) Innst. 436 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Meld. St. 15 (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Til Stortinget 1. Innledning

Detaljer